Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και ανάπτυξη web2.0 εφαρμογών» του Έργου: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή ακαδημαϊκού περιεχομένου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) - ΑΣΚΤ Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) ή ,57 πλέον ,43 ΦΠΑ Προϋπολογισμός συμπερ. Δικαιωμάτων προαίρεσης: (με ΦΠΑ) ή ,81 πλέον ,19 ΦΠΑ Το δικαίωμα προαίρεσης ( με ΦΠΑ) αφορά σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης για 3 έτη Διάρκεια: Έξι (6) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/07/2014 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07/07/2014 Ημερομηνίες Δημοσίευσης Διακήρυξης : Α) Στον Τύπο : 30/05/2014 Β) Στο ΦΕΚ : 30/05/2014 Κωδικός ΟΠΣ: [ ]

2 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ 2/237

3 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. A1. Περιβάλλον του Έργου A1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου A1.1.1 Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας A1.1.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) A1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A1.2.1 Περιγραφή των άμεσα εμπλεκομένων υπηρεσιών, των υποδομών και της λειτουργίας δραστηριότητάς τους A1.2.2 Παρουσίαση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A1.2.3 Συναφή έργα που υλοποιήθηκαν από την ΑΣΚΤ την προηγούμενη περίοδο A2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A2.1 Αντικείμενο του έργου A2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου A2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου A3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου A3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων) A3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Ιδρυματικό Αποθετήριο» A3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ιστορικό Αρχείο» A3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «WebSite της Βιβλιοθήκης» A3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών A3.5.1 Διαχείριση και ταυτοποίηση χρηστών A3.5.2 Κοινά μεταδεδομένα A3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού A3.7 Διαλειτουργικότητα A3.7.1 Βασικές υποδομές διαλειτουργικότητας A3.7.2 Oριζόντια Διαλειτουργικότητα A3.7.3 Κάθετη Διαλειτουργικότητα A3.7.4 Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα A3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση /237

4 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ A3.9 Ανοιχτά δεδομένα A3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας A3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας A3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A3.14 Πίνακας Παραδοτέων A3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου A4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. A4.1 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης A4.1.1 Τεχνικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης A4.1.2 Τύποι Αρχείων ψηφιακών αντιγράφων A4.1.3 Διαχείριση πρωτοτύπων A4.2 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων A4.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A4.4 Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου A4.5 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας A4.6 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» A4.7 Υπηρεσίες Συντήρησης A5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου A5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης A5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου A5.2.1 Υπεύθυνος Έργου A5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας A5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου /237

5 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Συνοπτικά στοιχεία Έργου Με το συγκεκριμένο έργο ΑΣΚΤ μέσω της Βιβλιοθήκης της, στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση των σχετικών παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών και τη συγκρότηση ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου/ Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΙΑ/ΨΒ) που θα παρέχει με αποτελεσματικό τρόπο υπηρεσίες και περιεχόμενο σε ένα πλήθος ενδιαφερομένων εντός και εκτός Ιδρύματος. Μέσω του παρόντος έργου : Θα κατασκευαστεί μια σύγχρονη και ευέλικτη ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία θα μπορεί να δεχθεί ετερογενή σύνθετα ψηφιακά αντικείμενα και θα υποστηρίζει εισαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας και συσχετίσεων και θα διαθέτει σύγχρονα εργαλεία διατήρησης της πληροφορίας. Θα περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού που παράγεται στην ΑΣΚΤ και σελίδες από τα εφήμερα της βιβλιοθήκης. Θα μεταφερθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το υλικό της υπάρχουσας ψηφιακής βιβλιοθήκης σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες μεθόδους μετάπτωσης. Το αποθετήριο θα παρέχει δυνατότητες online κατάθεσης από τους ίδιους του φοιτητές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των άνθρωπο-ωρών που απαιτούνται από τα στελέχη της βιβλιοθήκης για την επεξεργασία μιας εργασίας. Θα καταστεί δυνατή η ανάβαθμιση της λειτουργικότητας του ψηφιακού ιστορικού αρχείου. Το ιστορικό αρχείο τεκμηριώνεται στο σύστημα adlib το οποίο βασίζεται στο διεθνές αρχειακό πρότυπο ISAD, το οποίο διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, στο πλαίσιο του υποέργου 2.. Θα γίνει επίσης διασύνδεση του ψηφιακού ιστορικού αρχείου με τις διεπαφές του συστήματος του ιδρυματικού αποθετηρίου και των web 2.0 εφαρμογών. Θα αναπτυχθεί μια σειρά από web 2.0 εφαρμογές οι οποίες θα ενσωματωθούν στις υπόλοιπες εφαρμογές της βιβλιοθήκης όπως ο ιστότοπος, το ιδρυματικό αποθετήριο, το αρχείο με σκοπό τη διασύνδεση αυτών και τη δημιουργία μιας online κοινότητας χρηστών της ΑΣΚΤ. Παράλληλα με τις web 2.0 εφαρμογές, θα αναβαθμιστεί και θα μεταφραστεί στα Αγγλικά ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης. Θα πραγματοποιηθεί τεκμηρίωση μέρους του υλικού που περιλαμβάνει τα εφήμερα τεκμήρια καθώς και τη συμπληρωση της τεκμηρίωσης υλικού που περιλαμβάνεται στην υπάρχουσα ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ. Η επιλογή και η συγκέντρωση του υλικού είναι αντικείμενα που θα υλοποιηθούν στο υποέργο 2 Η υλοποίηση του έργου οργανώνεται στις ακόλουθες δράσεις: Α. Τη δημιουργία «Ιδρυματικού αποθετηρίου - Ψηφιακής βιβλιοθήκης» στο οποίο θα συμπεριληφθούν: 1. Το υλικό που τεκμηριώνει όλες τις δραστηριότητες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 5/237

6 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ 2. τα εφήμερα (υλικό καλλιτεχνικών εκθέσεων, όπως αφίσες, προσκλήσεις, κείμενα κ.λ.π) 3. τo υλικό της υπάρχουσας ψηφιακής βιβλιοθήκης Η δράση αυτή αποσκοπεί: 1 στη διατήρηση του σπάνιου αυτού υλικού 2.στην εύκολη χρήση του από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και το σύνολο των πολιτών για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους. 3.στην αποτύπωση και συγχρόνως δημοσιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 4.στην πληρέστερη τεκμηρίωση της νεοελληνικής τέχνης. Β. Τη δημιουργία του ψηφιακού ιστορικού αρχείου. Το ιστορικό αρχείο της Σχολής με έγγραφα από το 1837 μέχρι το 1930 μοναδικό τεκμήριο της ιστορίας της Σχολής αλλά και της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συγκέντρωση και την ψηφιοποίηση του. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος του βρίσκεται ήδη στη Βιβλιοθήκη, σημαντικός αριθμός εγγράφων βρίσκονται στο αρχείο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το οποίο θα συνεργαστεί η ΑΣΚΤ για την υλοποίηση της παρούσας δράσης. Γ. Την αναβάθμιση του ιστότοπου της βιβλιοθήκης και ανάπτυξη web 2.0 εφαρμογών Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης θα αναπτυχθεί μια σειρά από web 2.0 εφαρμογές οι οποίες θα ενσωματωθούν στις υπόλοιπες εφαρμογές της βιβλιοθήκης όπως ο ιστότοπος, η ψηφιακή βιβλιοθήκη, το αρχείο με σκοπό τη διασύνδεση αυτών και τη δημιουργία μιας online κοινότητας χρηστών της ΑΣΚΤ. Παράλληλα με τις web 2.0 εφαρμογές, θα αναβαθμιστεί και θα μεταφραστεί στα Αγγλικά ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης. Στον ιστότοπο θα αναπτυχθεί εκτός των άλλων μια υπηρεσία σημασιολογικών συσχετισμών με στόχο την ευρύτερη θεματική προσέγγιση του έντυπου, ψηφιακού και ηλεκτρονικού περιεχομένου που διατίθεται από τη βιβλιοθήκη. 6/237

7 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ 7/237

8 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΨΣ ISO HTML SMS ΕΕΕΚ ΕΠΠΕ ΕΔΔΑΠ ΦΕΚ ΑΣΚΤ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση International Organization for Standarization Hyper Text Markup Language Short Message Service Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ΑΕΙ ΔΕΠ ΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΕΛΚΕ ΛΕ ΛΣ ΟΠΣ ΠΔΕ ΠΔΗΔ ΠΕΣ ΣΔΠΕ ΥΠΑΙΘ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Λειτουργική Ενότητα Λειτουργικό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων AS ΒΔ ή DΒ Application Server Βάση Δεδομένων / Data Base 8/237

9 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ ECTS European Credit Transfer and Accumulation System Συνθήκης Bologna, βλέπε προδιαγραφές cts/index_en.html 9/237

10 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ A1. Περιβάλλον του Έργου A1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΓιατηνυλοποίησητουΈργουτηςπαρούσαςΔιακήρυξηςεμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΟΥΕΠΨΣ ΕΥΔΨΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ&ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΦΟΡΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπή ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών (ΕΔΔΑΠ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού Αθλητισμού Βλ. παρ.a1.1.3 Βλ. παρ.a1.1.3 και και A1.1.1 Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Ιστορικό Ακαδημαϊκό Αντικείμενο Η ιστορία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συµπίπτει χρονικά µε την ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Αφετηρία της Σχολής, όπως και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), υπήρξε το «Σχολείον των Τεχνών». Το Βασιλι κό Διάταγµα για την ίδρυση Σχολείου που θα εκπαιδεύει αρχιτεχνίτες («µαΐστορες») «εις την αρχιτεκτονικήν» δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Δεκεµβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837 ύστερα από πρόταση της «επί των Εκκλησιαστικών Γραµµατείας και της Δηµοσίου Εκπαιδεύσεως», πάντοτε όµως µε τη σύµφωνη γνώµη «των Υπουργείων των Εσωτερικών και των Στρατιωτικών». Πρότυπο του Σχολείου ήταν αντίστοιχα ιδρύµατα στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) εί ναι ως εκ της φυσικής και νομικής δομής της Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ). Στα πλαίσια του άρθρου 16 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος, του άρθρου 1 του Ν. 1268/1982, της παράδοσης και της ανθρώπινης και 10/237

11 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ υλικοτεχνικής υποδομής της η ΑΣΚΤ, μέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσμική συνιστώσα της αποστολής της την παροχή ανώτατης παιδείας διακεκριμένης ποιότητας και την προαγωγή των τεχνών και των επιστημών. Η ΑΣΚΤ ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Νομικό Π ρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) έχει πλήρη αυτοδιοίκηση. Η εποπτεία του Κράτους επί της Α.Σ.Κ.Τ. ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επιχορηγείται όπως όλα τα Α.Ε.Ι. από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους με βάση γενικές αρχές που καθορίζονται σε συνεργασία μεταξύ Κράτους και Ιδρυμάτων. Η κύρια δομή του Ιδρύματος συγκροτείται από τις ακαδημαϊκές μονάδες: ταακαδημαϊκά Τμήματα με τους Τομείς τους, τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια και λοιπές μονάδες όπως είναι η Βιβλιοθήκη, η Πινακοθήκη και λοιπές συλλογές, οι Καλλιτεχνικοί Σταθμοί ως εκπαιδευτικά παραρτήματα, οι εκθεσιακοί χώροι, το θέατρο κλπ. Οι ακαδημαϊκές λειτουργίες του Ιδρύματος υποστηρίζονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι δομημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 9/ , Τεύχος Α, Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 11/2005 για τον «Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών». Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος διακρίνονται σε Συλλογικά και Μονομελή και ασκούν τη διοίκηση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, στον ΟΔΥ και τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (ΠΔ της 7 Μαρτ./4 Ιουν δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α 179) και εξειδικεύονται με αποφάσεις της Συγκλήτου. Τη Διοίκηση ασκούν 1. ο Πρύτανης και οι αναπληρωτές του 2. η Σύγκλητος Η Α.Σ.Κ.Τ. αποτελείται από δύο Ακαδημαϊκά Τμήματα: το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (έτος ενεργοποίησης 2006). Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών αποτελείται από τρείς (3) Τομείς: Ζωγραφικής με οκτώ (8) εικαστικά εργαστήρια Γλυπτικής με (3) τρία εικαστικά εργαστήρια Χαρακτικής με δύο (2) εικαστικά εργαστήρια Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης ως επιλογές εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα. Το εικαστικό εργαστήριο μεταδίδει στο φοιτητή όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την τέχνη, αντίληψη που ενδέχεται να συγκρούεται με κάποια άλλη αντίληψη που εκφράζεται στη διδασκαλία ενός άλλου εργαστηρίου 11/237

12 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Για να αποφευχθεί η μονότροπη και ίσως δογματική διδασκαλία και για να εξασφαλίσει ο φοιτητής ελευθερία προσωπικών επιλογών, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του δίνει το δικαίωμα όχι μόνο να επιλέγει αλλά και να αλλάζει εργαστήριο. Από την ίδρυσή του το Τμήμα και μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί στα εικαστικά εργαστήρια ανθρώπινα μοντέλα ως πρότυπα για την μελέτη - σπουδή του ανθρώπινου σώματος ως σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής β) Γλυπτικής γ) Χαρακτικής Δικαίωμα στη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ο πτυχιούχος ο οποίος παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς και στον κύκλο των ειδικών θεωρητικών μαθημάτων. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετείς (10 εξάμηνα). Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» από το 1998 «Εικαστικές Τέχνες» από το 2004 «Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης» σε συνεργασία με το Παν/μιο Paris 8 (διακρατικό), από το ακαδ.έτος 2012/2013 Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ιδρύθηκε σύµφωνα µε το ΠΔ 486/1991 και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος , αποτελεί δε μετεξέλιξη του Τομέα Θεωρητικών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Με το ΠΔ 129/2009 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ενώ μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης από δέκα σε οκτώ. Ο νέος τίτλος εκφράζει σαφέστερα το επιστημονικό περιεχόμενο της αποστολής και του ακαδημαϊκού στόχου του Τμήματος. Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Η επιστήµη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται, όχι ως επιλεγόµενη διδακτική ύλη, αλλά ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική) ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως π.χ. η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική- καλύπτει το χώρο του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο 12/237

13 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ προοπτική ανοιγµάτων σε αρχαίους αλλά και σύγχρονους πολιτισµούς της αναπτυσσόµενης περιφέρειας. Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αν και κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει αρκετά για να καταστήσει κοινωνό του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και την Ανώτατη Παιδεία. Οι επιπτώσεις αυτής της παιδευτικής αδράνειας είναι δυστυχώς ορατές σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής του έλληνα πολίτη. Αξιοποιώντας την προνομιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό σκοπό και κυρίαρχης σηµασίας προοπτική να συµβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας του έλληνα πολίτη. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ο οποίος πρόκειται σύντομα να οργανωθείθα μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστημονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Δηµοτικές Πινακοθήκες και κυρίως - αυτή είναι η σημαντικότερη προσδοκία µας- στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προς το παρόν δεν λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα ενώ υπάρχει η δυνατότητα διδακτορικής διατριβής, Οι κτιριακές υποδομές στέγασης της ΑΣΚΤ περιλαμβάνουν δύο ομάδες κτηρίων: Α) ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 (Δωρεά Τοσίτσα) Στο ιστορικό κτίριο στεγάζονται: η διοίκηση του Ιδρύματος (Πρυτανεία), η Γενική Διεύθυνση, οι διοικητικές υπηρεσίες (Γραμματ εία Συγκλήτου, Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης, οι γραμματείες των 2 ακαδημαϊκών Τμημάτων και των 3 μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η ΜΟ.ΔΙ.Π., η Δ/νση Διοκητικού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Γραφείο ERASMUS, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων), ο ΕΛΚΕ, αρχεία κ.λ.π. Β) ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 Στο συγκρότημα των κτιρίων της Πειραιώς 256 στεγάζονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των δύο (2) Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τριών (3) Μεταπτυχιακών προγραμμάτων ήτοι Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» (Ψ.Μ.Τ.) και το διακρατικό Π.Μ.Σ. «Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα κα Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης», με τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας, ο Εκθεσιακός χώρος, η Βιβλιοθήκη, το κυλικείο και το εστιατόριο. Στο κτιριακό συγκρότημα υπάρχουν συνολικά 11 κτίρια. Σύνολο καθαρού εμβαδού κτιριακών εγκαταστάσεων : τ.μ. Πειραιώς τ.μ. Πατησίων τ.μ. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει ακόμη έξι (6) Καλλιτεχνικούς Σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν ως οργανικά εκπαιδευτικά παραρτήματα του Ιδρύματος και διέπονται από Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ. 169/1988: 13/237

14 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Οι Καλλιτεχνικοί Σταθµοί στεγάζονται σε αξιόλογα κτήρια και βρίσκονται σε σηµεία της χώρας µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και µεγάλο ιστορικό και πολιτισµικό ενδιαφέρον. Λειτουργούν µε σκοπό την ειδική συµπληρωµατική εκπαίδευση των φοιτητών σε αναφορά µε το εκάστοτε φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, την εκπόνηση εργασιών, καθώς και τη διοργάνωση σεµιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. A1.1.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A1.1.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α) Συλλογικά και Μονοπρόσωπα Όργανα Διοίκησης Α.Σ.Κ.Τ. (Α.Ε.Ι.) α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΣΚΤ: Σύγκλητος, με την αντίστοιχη Γραμματεία Συμβούλιο Διοίκησης, με την αντίστοιχη Γραμματεία β. Μονοπρόσωπα Όργανα της Α.Σ.Κ.Τ. Ο Πρύτανης Οι αναπληρωτές Πρυτάνεις ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α. Συλλογικό Όργανο: - Γενική Συνέλευση Τμήματος β. Μονοπρόσωπο Όργανο: - Πρόεδρος Τμήματος ΤΟΜΕΙΣ α. Συλλογικό Όργανο: - Γενική Συνέλευση Τομέα β. Μονοπρόσωπο Όργανο: - Διευθυντής Τομέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ α. Συλλογικό Όργανο: - Συντονιστική Επιτροπή β. Μονοπρόσωπο Όργανο: - Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ Με τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 επιφέρονται σημαντικές αλλαγές στην υφιστάμενη ακαδημαϊκή δομή των ΑΕΙ, και κατά συνέπεια και στα συλλογικά & μονομελή όργανα διοίκησής τους. Tο Πρυτανικό Συμβούλιο ασκούσε τις αρμοδιότητές του (σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 διατάξεις, θα ασκούσε διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012). 14/237

15 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Παράλληλα το Ίδρυμα, ανταποκρινόμενο στη νέα νομοθεσία, πραγματοποίησε τις διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, του οποίου πρόσφατα ολοκληρώθηκε η σύσταση του σύμφωνα με το ν. 4009/11 (όπως ισχύει μετά τον ν. 4076/12). Β) Οργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος του διοικητικού προσωπικού είναι ο Γραμματέας του Ιδρύματος θέση η οποία από το 2008 στην Α.Σ.Κ.Τ. είναι κενή. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος ανατέθηκαν επιπλέον αρμοδιότητες στην Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος που αφορούν στη θέση αυτή. Συγκεκριμένα εκτός των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης, εκτελεί τη διοικητική εποπτεία και το συντονισμό όλων των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., το συντονισμό και τη διοικητική εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου, με αντίστοιχες εισηγήσεις και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων και συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και του εσωτερικού κανονισμού του. Συνοπτικά η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. έχει ως εξής: o Γενική Διεύθυνση, μία (1), στην οποία υπάγονται οι κάτωθι τέσσερεις Διευθύνσεις (κατά αλφαβητική σειρά): Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελές Γραφείο Πρυτανικών Αρχών και Δημοσίων Σχέσεων Λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Αυτοτελείς Οργανικές μονάδες: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Πινακοθήκης, Εκθέσεων, Συλλογών, Ντοκουμέντων Γραμματεία Συγκλήτου Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου (δεν υφίσταται πλέον μετά τις ) Γραμματεία Ακαδημαϊκών Τμημάτων (μία για κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα) Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Στην Α.Σ.Κ.Τ. λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 26 του ν. 2386/1996 και της υπ αριθ. 134/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 15/237

16 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται η ισχύουσα δοµή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2005 (Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ.) και η σύνδεση τους με τα διοικητικά όργανα τούτου. Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της σχολής αποτυπώνεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: ΔΕΠ (ποσοστό επί του συνόλου Τμήμα Εικαστικών Τμήμα Θεωρίας και ΔΕΠ) Τεχνών Ιστορίας της Τέχνης Καθηγητές: Αναπληρωτές Καθηγητές: Επίκουροι Καθηγητές Μόνιμοι: Επίκουροι Καθηγητές με θητεία: Λέκτορες Μόνιμοι: Λέκτορες με θητεία: ΕΕΔΙΠ 7 - Σύνολο Διδακτικού Προσωπικού: ΕΤΕΠ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΠΕ : /237

17 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ ΤΕ : ΔΕ : ΥΕ : Σύνολο Διοικητικού Προσωπικού: A1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η ΑΣΚΤ διαθέτει τις δομές και την εμπειρία για τη διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχειριστικής επάρκειας που διαθέτουν οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύματος ως Τελικού Δικαιούχου, η παρακολούθηση του έργου θα γίνει ως ακολούθως: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης και το συντονισμό όλων των ενεργειών από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής για την υποδοχή του Έργου που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Συντονίζει ακόμη όλες τις ενέργειες επιστημονικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΣΚΤ για τα θέματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσης. Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο συνεπικουρούν ανάλογα με τη φύση του θέματος ως επιστημονικό/τεχνικό ή νομικό/διαχειριστικό/οικονομικό: Μία Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που θα οριστεί με στελέχη της Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης ή/και μέλη ΔΕΠ της ΑΣΚΤ με σχετικές ειδικότητες. Η ΟΔΕ είναι εξάλλου η αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, σύμφωνα με τις διαδικασίες της διαχειριστικής επάρκειας της ΑΣΚΤ. Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ με τα αρμόδια σύμφωνα με την εξέλιξη της πράξης Τμήματα. Για παράδειγμα, το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛΚΕ είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες της διακήρυξης των έργων (σύνταξη τεύχους δημοπράτησης, διαδικασίες διαγωνισμών, συμβάσεις, κλπ), ενώ το Τμήμα ΕΠΕΑΕΚ για τη δήλωση δαπανών στο ΟΠΣ και τη υποβολή των σχετικών δελτίων. Ο ΑΣΚΤ ΕΛΚΕ έχει υλοποιήσει το σύνολο των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων της Σχολής στα πλαίσια του Α, Β και Γ ΚΠΣ. Η Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης (ΔΔΜ) διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Είχε συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση των έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ και σχεδίασε, υλοποίησε και λειτουργεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τα έργα ΤΠΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ του Γ ΚΠΣ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 17/237

18 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Για την αξιολόγηση των προσφορών και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί θα συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες Επιτροπές, που θα έχουν γνωμοδοτικό ρόλο: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)» που συστήθηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με την από 15/05/2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ. Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου καθώς και κάθε θέμα που προκύπτει μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007). Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΕΕΕΠ) Την εξέταση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους στο διαγωνισμό θα συσταθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Ενδικοφανών Προσφυγών. Στα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν θα περιλαμβάνονται μέλη της ΕΔΔΑΠ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ )» που συστήθηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με την από 15/05/2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί. A1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η Βιβλιοθήκη με την βοήθεια των προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ απέκτησε ιστότοπο, ψηφιακή βιβλιοθήκη με υλικό που αφορά την ΑΣΚΤ ενώ δημιουργήθηκε και ψηφιακή πινακοθήκη με τα έργα των αποφοίτων της Σχολής ( ). Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε τεράστια στις νέες αυτές ψηφιακές υπηρεσίες και ειδικά η ψηφιακή πινακοθήκη δημιούργησε ένα νέο τομέα συνδιαλλαγών της Σχολής με άλλους φορείς καθώς αυξήθηκαν κατακόρυφα τα αιτήματα δανεισμού έργων που βρίσκονται στη συλλογή της ΑΣΚΤ. Συνεχής ωστόσο παραμένει και η ζήτηση για το ιστορικό αρχείο της Σχολής το οποίο είναι σε πολύ κακή φυσική κατάσταση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ψηφιοποίηση του αλλά και για τον μεγάλο όγκο υλικού που παράγεται στη Σχολή, ( εκδόσεις ΑΣΚΤ, πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες κ.α). Τέλος στη Βιβλιοθήκη υπάρχει μία σημαντική 18/237

19 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ σπάνια συλλογή εφήμερων (προσκλήσεις, αφίσες, δελτία τύπου εκθέσεων) τα οποία είναι πολύτιμα στους ερευνητές και δεν μπορούν να εντοπιστούν σε αυτή την πληρότητα σε άλλο χώρο. Οπότε καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου όπου θα κατατεθεί όλο αυτό το ετερόκλητο υλικό, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριωθεί με βάση τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και τεχνικές τεκμηρίωσης. Στο αποθετήριο θα μεταφερθεί και το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό της υπάρχουσας ψηφιακής. Αναγκαία κρίνεται επίσης η αναβάθμιση του υπάρχοντος ιστοτόπου και η ανάπτυξη εφαρμογών web 2.0 ώστε οι χρήστες να μπορούν να ενημερώνονται αλλά και να δημιουργούν κοινότητες, επισημειώσεις κ.α. Τέλος η Βιβλιοθήκη, διαπιστώνοντας τα οφέλη από τις συνεργατικές δράσεις τόσο σε κόστος όσο και σε εργασία θα συνεργαστεί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την από κοινού επεξεργασία των ψηφιακών θεμάτων σε κοινά επιστημονικά πεδία. Η δεύτερη συνεργασία θα είναι με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το οποίο κατέχει ένα μέρος του ιστορικού αρχείου της Σχολής. Τέλος η Βιβλιοθήκη θα υιοθετήσει και θα παραμετροποιήσει τα προγράμματα που θα αναπτύξει η οριζόντια δράση για τα ΑΜΕΑ και την πληροφοριακή παιδεία. A1.2.1 Περιγραφή των άμεσα εμπλεκομένων υπηρεσιών, των υποδομών και της λειτουργίας δραστηριότητάς τους Στην υλοποίηση και λειτουργία του παρόντος έργου, κύριο ρόλο έχουν η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, το Αυτοτελές Τμήμα της Πινακοθήκης, οι Γραμματείες των τμημάτων που διαχειρίζονται διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές καθώς και η διεύθυνση δικτύων και μηχανογράφησης της σχολής. Όλες οι ανωτέρω διευθύνσεις/τμήματα ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα με πρωτογενή δεδομένα ή σκαναρισμένο - ψηφιακό υλικό σύμφωνα με την αρμοδιότητα και φύση εργασίας που έχει η κάθε διεύθυνση ή το κάθε τμήμα. Τελικοί Χρήστες του έργου θα είναι βέβαια όλα τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) της Σχολής αλλά και σε μεγάλο βαθμό το ευρύ κοινό των χρηστών του Διαδικτύου. A Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, έχει την αφετηρία της στις απαρχές του «Σχολείου των Τεχνών» (1837), από την εξέλιξη του οποίου προήλθαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Η βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. ακολουθώντας τις εξελίξεις του Ιδρύματος, ήταν και εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τέχνης της χώρας, διαδραματίζοντας ουσιαστικά το ρόλο Εθνικής Βιβλιοθήκης Τέχνης. 19/237

20 ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46Ψ8ΝΖ-ΧΞΡ Λειτουργεί ως ενιαία αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οποία διοικητικά υπάγεται απευθείας στην Σύγκλητο της ΑΣΚΤ. Διαχειρίζεται την τρέχουσα συλλογή, τις ειδικές συλλογές (πολύτιμα και ιστορικά τεκμήρια της Βιβλιοθήκης), το ιστορικό διοικητικό αρχείο και μητρώο φοιτητών. Στεγάζεται σε κτήρια των εγκαταστάσεων της ΑΣΚΤ, στην οδό Πειραιώς 256. Διοικητικά είναι οργανωμένη σε επίπεδο διεύθυνσης, υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη λειτουργία της είναι η προϊσταμένη της διεύθυνσης και εποπτεύεται από την επιτροπή, που ορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις για την πολιτική της διαμορφώνονται από την προϊσταμένη της διεύθυνσης και τους υπεύθυνους των τμημάτων, εισάγονται στην επιτροπή της βιβλιοθήκης και εγκρίνονται τελικά από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Για τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων που υλοποιεί η βιβλιοθήκη αρμόδια όργανα είναι η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού λογαριασμού και η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης έχει την ευθύνη και την εποπτεία των διοικητικών της μονάδων (τμήματα-γραφεία), τα οποία αναφέρονται σ αυτόν. Συντάσσει και παρουσιάζει στην ΕΕΒ και στη συνέχεια στη Σύγκλητο τον ετήσιο οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και προγραμματισμό. Σ αυτόν αναφέρονται οι Υπεύθυνοι των ακόλουθων γραφείων-τμημάτων, οι οποίοι συμμετέχουν και σε κοινές εργασίες, πέραν των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους. α. Γραφείο Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης β. Τμήμα Προσκτήσεων Συλλογών και Συνεργασιών Βιβλιοθήκης γ. Τμήμα Τεχνικής Επεξεργασίας και Μηχανογραφικής Διαχείρισης Υλικού. δ. Τμήμα Οπτικοακουστικών και Αναπαραγωγής Διαφανειών και Φωτοαντιγράφων ε. Τμήμα Υπηρεσιών για τους Χρήστες Από το 1997 διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ, ο οποίος και καθορίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και τη διοικητική της διάρθρωση. Αποστολή της Bιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών, στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Ειδικότερα η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ, ως ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη τέχνης, επιδιώκει να συμβάλει στην ευρύτερη ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Ιστορίας (και Θεωρίας) της Τέχνης, με έμφαση στη νεοελληνική τέχνη. Στη Βιβλιοθήκη αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος υπάρχουν σημαντικές πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης και τους 20/237

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα