ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014."

Transcript

1 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρήνη Τηλ.: , 129 Fax: ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 ΑΠΟΣΠΑΣΜA Από τα πρακτικά της με αρ. 5 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α:17/ ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 4948/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη λόγω της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το οικονομικό έτος 2014, την 21 η και δεδομένου ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για τη μισθοδοσία του Νομικού Προσώπου και για ανελαστικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών προς τους δημότες. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2.Αδαμπασίδης Αθανάσιος 3.Ρουμιάν Ελένη 4.Αλιμπέρτης Ιορδάνης ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Λαγουμιτζής Μιχαήλ 2. Μπακατσέλος Ιωάννης 3.Λάσκαρη Κρασοπούλου Β.(Αντιπρόεδρος) Παρόν στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου ήταν το αναπληρωματκό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λογοθέτης Στυλιανός

2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, Κα Γκίνη Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα και σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 4623/ εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών Παρατάξεων, πρότεινε την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους Σημείωσε δε ότι την , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο γραφείο του Δημάρχου Νίκαιας Αγ.Ι. Ρένττη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 και έπειτα από την υπ αρ. πρωτ. 3/ πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής Κου Γεωργίου Ιωακειμίδη, η οποία και κοινοποιήθηκε στα μέλη, βάσει του Νόμου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη με το υπ αρ. πρωτ.4629/ πρακτικό της, ενέκρινε την διαβίβαση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το οικονομικό έτος 2014, η οποία έχει ως κάτωθι: Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/ ). Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά και τις συνοδευτικές εγκυκλίους, έχοντας εγκεκριμένο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και μετά την ψήφιση του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2014, θα πρέπει να κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά σειρά, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 του Δήμου, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων κατά το έτος αυτό. Επομένως το περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014, περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που εγκρίθηκε με την 249/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί τη συνισταμένη των επιμέρους προτάσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και οι δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ταυτίζεται με το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού του Δήμου, περιέχει το Τεχνικό Πρόγραμμα και απεικονίζει τις δραστηριότητες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2014 εκπονήθηκε σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει την πολιτική κατάσταση της χώρας, αλλά και η εφαρμογή πολιτικής σκληρής λιτότητας με επώδυνα δημοσιονομικά μέτρα, έχει πλήξει και το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ορατό πλέον τον κίνδυνο κατάρρευσης των Δήμων της χώρας. Η μείωση των επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση ξεπερνά το 60%, η - 2 -

3 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 απαγόρευση προσλήψεων μέχρι το 2016, η κατάργηση δημοτικών υπηρεσιών (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες), η επιβολή σύνθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών και η κατάργηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του Αυτοδιοίκητου των ΟΤΑ (με την επιβολή του «οικονομικού παρατηρητηρίου») είναι τα κυριότερα από τα εκρηκτικά προβλήματα που βιώνουμε όλοι οι Δήμοι της χώρας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η στρατηγική ανάπτυξης και ο προγραμματισμός έργων θα πρέπει να οριοθετούνται με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, χωρίς μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Το σημαντικό είναι, πως σε αντίθεση με τον Προϋπολογισμό, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι καταχωρήσεις γίνονται ανάλογα με το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα με την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση. Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους Ο σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2014 με ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του διετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διοίκηση του Δήμου και οι δημότες μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι Υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ( Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό, όλες τις δράσεις, ενέργειες, προμήθειες και έργα του Δήμου, για την άσκηση εν γένει του Δημοτικού Έργου τόσο στο επίπεδο της βελτιστοποίησης των εσωτερικών δομών, όσο και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν ή που υπάρχουν στην πόλη. Παράλληλα, στο Ε.Π.Δ. υπάρχει άμεση αναφορά και συσχέτιση με τους φορείς χρηματοδότησης για την κάθε μια δράση, γεγονός που απεικονίζει τους στόχους για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων, το επίπεδο διεκδίκησης υλοποίησης μεγάλων έργων από άλλους φορείς ή σε συνεργασία με αυτούς, καθώς και στην υλοποίηση έργου από πόρους του Δήμου. Στο πλαίσιο όλων αυτών και δεδομένου ότι το Ε.Π.Δ. αποτελεί μέρος του θεσμικού κειμένου του Δήμου που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ακολουθούν οι άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. που έχουν ως κάτωθι: - 3 -

4 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1.1.:Φυσικό Περιβάλλον ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Ευαισθητοποίηση πολιτών για διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και οικολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων : Εναλλακτική διαχείριση των στερεών απόβλητων : Αύξηση των χώρων αστικού πρασίνου. 1.2.:Οικιστικό Περιβάλλον 1.3. : Δίκτυα και Υποδομές 1.1.4: Προστασία περιβάλλοντος :Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων και συντήρηση κτιρίων :Βελτίωση της κυκλοφορίας δημιουργία χώρων στάθμευσης : Εφαρμογή πράσινης πολιτικής στην ενέργεια για την αξιοποίηση φυσικών πόρων παραγωγής ενέργειας με άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (co2) : Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης, μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και μέτρα πολιτικής προστασίας : Αναβάθμιση και επέκταση τεχνικών υποδομών : Υποδομές Μεταφορών Κυκλοφορία Στάθμευση Συγκοινωνία : Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων : Στελέχωση των υπηρεσιών με ειδικότητες για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση έργων ή της επαγγελματικής δραστηριότητας

5 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2.1.: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 2.2.: Κοινωνική Μέριμνα Κοινωνική Ενσωμάτωση 2.3.: Εκπαίδευση Δια βίου μάθηση 2.4.: Πολιτισμός Αθλητισμός Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας ( νηπίων, ηλικιωμένων κλπ) Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών Βελτίωση και επέκταση των υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης : Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών πολιτιστικού περιεχομένου Ολοκλήρωση και ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών :Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών 2.5:Ισότητα Φύλλων και Ευκαιριών 2.5.1:Υποστήριξη ομάδων ευαίσθητων ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ 3.1.: Οικονομικές Υποδομές και Δίκτυα 3.2.: Οικονομικές Δραστηριότητες 3.3.: Απασχόληση Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 3.4.Εθελοντισμός Ανάπτυξη Σχέσεων 4.1.: Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πολίτη και 2.5.2: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών της περιοχής Υποστήριξη και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων Μείωση της ανεργίας των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Ενίσχυση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού δυναμικού Ενίσχυση του αισθήματος του εθελοντισμού και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δημοτών Αναβάθμιση της υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων Δημιουργία νέων και διεύρυνση υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες

6 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Βελτίωση της διαφάνειας στις διαδικασίες δημοπρασιών, προμηθειών, προσλήψεων 4.2.: Πληροφοριακά συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Απλοποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής πληροφορικής (software και hardware) του Δήμου Διαδικασίες βελτιστοποίησης των οικονομικών του Δήμου Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2014 που ακολουθεί, διαρθρώνεται σε τρία μέρη: 1. Στη συνοπτική παρουσίαση του Ε.Π.Δ. 2. Στην παρουσίαση του Ε.Π.Δ. ανά Διεύθυνση α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων β. Πρόγραμμα Επενδύσεων γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση 3. Στους Πίνακες και τα Παραρτήματα για την υποστήριξη του Ε.Π.Δ. Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα: Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αναφέρει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας κατά τμήματα ή κατά Γραφεία όπως είναι στον ισχύοντα Οργανισμό, καθώς και μια ποσοτικοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους. Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις

7 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 Α3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Εδώ αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άμεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισμού, ώστε με αναγωγή στο κυρίως σώμα του Προϋπολογισμού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Στην ενότητα αυτή, εμφανίζονται όλες οι Προμήθειες, Έργα και Δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Η καταχώριση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης. Εμφανίζονται στοιχεία συσχέτισης με το Ε.Π. με το φορέα χρηματοδότησης κλπ. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αφορά τη συμπύκνωση του Ε.Π.Δ., τα συμπεράσματα σε σχέση με το ισχύον Ε.Π. καθώς και την ενδεχόμενη ανάγκη περαιτέρω διαφοροποιήσεων για την ευελιξία του Ε.Π.Δ. Η δομή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου, διαφέρει από την διάρθρωση του διετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εμφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών 00,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 90, στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενοτήτων -όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου (ΦΕΚ 3334/Β/ ). Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη Εκτελεστική Επιτροπή που το εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Διάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων» του Ο.Ε.Υ., οι Διοικητικές Μονάδες του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι: Α. Η Διάρθρωση των Υπηρεσιών είναι η εξής: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι κεντρικές υπηρεσίες του δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού & αντικειμένου

8 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραμματέας. 2. Αυτοτελές τμήμα ιδιαιτέρου γραφείου Δημάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών & Δημοτικών Παρατάξεων. 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων. 4. Νομική Υπηρεσία. 5. Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας. 6. Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού & Διοικητικής Βοήθειας. 7. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσματικότητας. 8. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης β. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων. γ. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων δ. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων 2. Διεύθυνση Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Διαχείρισης Παιδικών Χαρών & Πλατειών β. Τμήμα Μελετών & Έργων Πρασίνου γ. Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου δ. Τμήμα Άρδευσης - 8 -

9 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής β. Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων γ. Τμήμα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών β. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. δ. Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής <Ελαιώνα> ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Διεύθυνση Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Δημοτικού Ωδείου β. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτιστικών Δράσεων & Διαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων γ. Τμήμα Καλλιτεχνικών Επιμορφωτικών Δομών. 2. Διεύθυνση Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων β. Τμήμα Διαχείρισης Γηπέδων & Αθλητικών Χώρων γ. Τμήμα Διοργάνωσης και Υποστήριξης Αθλητικών Εκδηλώσεων 3. Διεύθυνση Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες - 9 -

10 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 α. Τμήμα Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών & Ιστορικού Αρχείου β. Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης γ. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης της Επιτροπής Διαβούλευσης β. Τμήμα Μητρώου, Δημοτολογίου & Πολιτικών Γάμων γ. Τμήμα Ληξιαρχείου δ. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου ε. Τμήμα Αλλοδαπών, Μετανάστευσης & Υποστήριξης Επιτροπής Μετανάστευσης. Σύμφωνα με το αρ.69263/ έγγραφο του τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών το τμήμα Αλλοδαπών μετανάστευσης και υποστήριξης επιτροπής μετανάστευσης του Δήμου μας βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής και Πειραιά. Η διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Συνεπώς το ανωτέρω τμήμα δεν θα υπάρχει το στ. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού ζ. Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου & Έκτακτου Προσωπικού η. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Φυλάκων & Κλητήρων 2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής β. Τμήμα Λογιστηρίου γ. Τμήμα Μισθοδοσίας δ. Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας ε. Τμήμα Ταμείου στ. Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών

11 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 ζ. Τμήμα Αποθηκών 3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων β. Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων γ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης δ. Τμήμα Συγκοινωνιών & Κυκλοφοριακών Μελετών ε. Τμήμα Εγκαταστάσεων & Αδειών μεταφορών στ. Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων & Βασικών Υποδομών ζ. Τμήμα Τοπογραφικό & Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας ( G.I.S ) 4. Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης β. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην ενότητα Ρέντη & υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1. Τμήμα ΚΕΠ 2. Τμήμα Διοίκησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3. Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 4. Τμήμα Πρασίνου 5. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών Β. Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ο Δήμος έχει ένα Ν.Π.Δ.Δ., το Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη (Παιδικοί Σταθμοί & ΚΑΠΗ) Γ. Δημοτική Επιχείρηση

12 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 Ο Δήμος έχει μια Δημοτική επιχείρηση την ΔΗ.Κ.ΕΝΙ.Ρ. (Ν.Π.Ι.Δ.) και δύο ΝΠΔΔ με αντικείμενο την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα: Δ. Σχολική Επιτροπή Β βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Ε. Σχολική Επιτροπή Α βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Δήμου διαρθρώνεται ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Επομένως το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού και θα ακολουθήσει τη δομή του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών

13 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

14 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : ,50 Α3- Λειτουργικά : ,88 έξοδα ΣΥΝΟΛΟ : ,38 10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : ,00 Α3- Λειτουργικά : ,95 έξοδα Β- Επενδύσεις : ,31 ΣΥΝΟΛΟ : ,26 15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : ,00 Α3- Λειτουργικά : ,00 έξοδα ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους ,50, ( ,50 για προμήθειες και 0,00 για έργα), οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουμε υπόψη μας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των ,50, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : 300,00 Α3- Λειτουργικά : ,50 έξοδα ΣΥΝΟΛΟ : ,50 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους ,60, ( ,60 για προμήθειες και 0,00 για έργα), οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουμε υπόψη μας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των ,10, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του

15 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 25 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οι Υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου (από τις Δ/νσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Πρασίνου) και γι αυτό δεν περιγράφονται στην ανάλυση των υπηρεσιών. Για τις υπηρεσίες αυτές προβλέπεται σύνολο δαπανών από έξοδα χρήσης (Ενέργειες) ,16. Ταυτόχρονα επενδύσεις ύψους ,11 που έχουν συμπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουμε υπόψη μας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των ,27, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : 0,00 Α3- Λειτουργικά : ,17 έξοδα Β- Επενδύσεις : ,89 ΣΥΝΟΛΟ : ,06 Για την Υπηρεσία αυτή προβλέπονται Επενδύσεις ύψους ,76, (10.200,00 για προμήθειες και ,76 για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία. Το υπόλοιπο ποσό ήτοι ,13 αφορά τις επενδύσεις των υπόλοιπων υπηρεσιών, που έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τεχνική Υπηρεσία. Αν λάβουμε υπόψη μας το πραγματικό ύψος των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των ,93, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : 1.500,00 Α3- Λειτουργικά : ,51 έξοδα ΣΥΝΟΛΟ : ,51 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους ,92 ( ,92 για προμήθειες και ,00 για έργα), οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουμε υπόψη μας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο της κατανομής δαπανών ανέρχεται στο ποσό των ,43, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του

16 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 40 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Οι ενέργειες, τα λειτουργικά έξοδα και οι επενδύσεις της Υπηρεσίας Δόμησης έχουν συμπεριληφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς των άλλων υπηρεσιών. 50 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κατανομή δαπανών Α2- Ενέργειες : 0,00 Α3- Λειτουργικά : ,00 έξοδα Β- Επενδύσεις : 0,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α2- Ενέργειες : ,50 Α3- Λειτουργικά : ,17 έξοδα Β- Επενδύσεις : ,20 ΣΥΝΟΛΟ : ,

17 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ

18 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη

19 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ27 ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΚΑ-Λ

20 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη 00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα της υπηρεσίας (οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση). Στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα (ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου), προσδιορίζεται το ποσοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά το επόμενο έτος. Οι λειτουργίες της παρούσας υπηρεσιακής μονάδας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε υποχρεωτικές δαπάνες Διοίκησης. Ειδικότερα: Διοικητική ενότητα Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιγραφή λειτουργίας Συναντήσεις Γενικού με πολίτες (ραντεβού με δημότες στο γραφείο, σε διάφορα σημεία συνάντησης στην πόλη για επίλυση προβλημάτων) Συναντήσεις Γενικού με Φορείς Προσωπική αλληλογραφία Γενικού Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Περίπου άτομα ετησίως 50 φορείς ετησίως 500 έγγραφα ετησίως Διακίνηση φακέλων εγγράφων με υπογραφές Συνεργασία με Αντιδημάρχους Συνεργασία με ΝΠΔΔ έγγραφα ετησίως (άδειες, ρεπό μετατάξεις υπαλλήλων, αποφάσεις δημοτολογίου, πολιτικοί γάμοι) και γενικότερα όλα τα έγγραφα του Δήμου με μακρόστενη σφραγίδα 500 φορές ετησίως (επί καθημερινής βάσεως γίνεται συνεργασία με τους Αντιδημάρχους) για την επίλυση θεμάτων 250 φορές ετησίως (άμεση συνεργασία με το ΝΠΔΔ) σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αυτοτελές τμήμα ιδιαιτέρου Συναντήσεις Δημάρχου με πολίτες και άτομα

21 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη γραφείου Δημάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών & Δημοτικών Παρατάξεων. Αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ενασχόληση με αιτήματα. Συνεργασία Δημάρχου με φορείς, συλλόγους, επαγγελματικά σωματεία της πόλης κ.λ.π. μέσω συναντήσεων αλλά και παρουσίας σε εκδηλώσεις, Συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς και συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου, Αντιδημάρχους, Εκτελεστική Επιτροπή Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας Δημάρχου Ενημέρωση Δημάρχου για το σύνολο της αλληλογραφίας του Δήμου, σύμφωνα με το γενικό πρωτόκολλο Σύνταξη απαντητικών εγγράφων και αποφάσεων Δημάρχου Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτα του Δήμου Μάχη της Κοκκινιάς Εθνική Επέτειος της 25 ης Μαρτίου 1821 Πάσχα Ποδηλατικός Γύρος Ρέντη Εορτασμός πόλεως Νίκαιας «Αγίων Πατέρων στη Νίκαια της Μικράς Ασίας» Εκδηλώσεις για την Ημέρα Περιβάλλοντος Πολιτιστικό Καλοκαίρι - Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας Μπλόκο της Κοκκινιάς Στεφανώματα Μπλόκο της Κοκκινιάς Κεντρική εκδήλωση Διεθνές Τουρνουά Σκακιού του ΕΟΑΟΝ «Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ», στα πλαίσια του Μπλόκου της Κοκκινιάς Εορτασμός Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Ρέντη) Ποδηλατικός Γύρος Νίκαιας Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή Εθνική Επέτειος της 28 ης Οκτωβρίου περίπου δραστηριότητες 150 περίπου επισκέψεις και συνεδριάσεις 500 περίπου συναντήσεις περίπου έγγραφα περίπου έγγραφα 200 περίπου έγγραφα 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως

22 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη Νομική Υπηρεσία Αυτοτελές τμήμα Διαφάνειας Χριστούγεννα Διεξαγωγή ετησίων Εθελοντικών Αιμοδοσιών Φιλοξενία αντιπροσωπείας από τον Αδελφοποιημένο με το Δήμο μας Δήμο Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου και αντίστοιχα μετάβαση αντιπροσωπείας από το Δήμο μας στον Αδελφοποιημένο Δήμο Κάτω Πολεμιδίων Εκδηλώσεις Δήμου και φορέων του Δήμου Ενημέρωση ιστοσελίδας Επισκεψιμότητα ιστοσελίδας από δημότες Παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων ( ποινικών και πολιτικών ) 300 Έλεγχος 30 συμβάσεων και διακηρύξεων 30 Γνωμοδοτήσεις για νομικά ζητήματα των υπηρεσιών του Δήμου 100 Έλεγχος συμβολαίων 5 Παρακολούθηση Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων και τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη». Σύνταξη γνωμοδοτήσεων από τους Δικηγόρους του Δήμου σε ερωτήματα υπηρεσιών που υποβάλλονται απευθείας σε αυτούς χωρίς την υποβολή τους μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και την καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο εισερχομένων. Έγκαιρη πληροφόρηση δημοτών για κάθε είδους προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου Διανομή έντυπου υλικού, αφισοκολλήσεις κλπ, σε διάφορα σημεία της Πόλης. Φωτοαντίγραφα αφισέτων και έντυπου υλικού, για την κάλυψη αναγκών ενημέρωσης των Δημοτών Έκδοση του <Οδηγού του Δημότη> Ηλεκτρονική ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που αφορούν τον του <Οδηγού του Δημότη> Εξειδικευμένες ενημερώσεις ειδικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί κλπ.) για θέματα που μπορούν να ενημερώσουν άμεσα τους δημότες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτούς τους χώρους Ενημέρωση δημοτών για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο Δήμο μας 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 377 ετησίως Διαρκής, όλο το έτος 525 φορές ημερησίως Όλο το έτος 30 Όποτε αυτό απαιτείται Σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Προβλεπόμενος αριθμός: 30 φορές 1 φορά Όποτε αυτό απαιτείται Όποτε αυτό απαιτείται Προβλεπόμενος αριθμός: 10 φορές Όποτε αυτό απαιτείται

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα