πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Δπηβιέπνπζα: Μοίπα Πολυξένη πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα ΑΘΖΝΑ

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια πξψηα απ φια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Πνιπμέλε Μνίξα γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία, ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο θάησζη Πξνηζηακέλνπο θαη ππαιιήινπο ησλ ΠΤΣ γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη λα αθηεξψζνπλ ιίγν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα λα κνπ παξάζρνπλ δηεπθξηλίζεηο θαη λα ιχζνπλ ηηο φπνηεο απνξίεο κνπ: 1. ΠΤΣ ΘΔΑΛΗΑ: θ. Διεπζεξίνπ, Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 2. ΠΤΣ ΚΡΖΣΖ: θ. ηξαηεδάθε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο, θ. ηξαηάθεο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο. 3. ΠΤΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ : θ. Σζηάκνπ Γάθλε- Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο, θ.σξίρα Πεξζεθφλε- Τπάιιεινο 4. ΠΤΣ ΖΠΔΗΡΟΤ : θ. Γθηώθαο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 5. ΠΤΣ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ: θ. Λνύκπνο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 6. ΠΤΣ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ: θ. Ληαπνπνύινπ Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 7. ΠΤΣ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ: θ. Γνξγίαο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 8. ΠΤΣ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ: θ. Αιεμόπνπινο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο, θ. νπθιήο Τπάιιεινο 9. ΠΤΣ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: θ. Ησαλλίδεο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 10. ΠΤΣ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: θ. Εέξβαο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο θ. Διεπζεξίνπ Σκεκαηάξρεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξ.Δγθαηαζηάζεσλ, θ. Παλίηζα Τπάιιεινο 11. ΠΤΣ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ: θ. Καπεηάλνο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 12. ΠΤΣ ΚΤΚΛΑΓΧΝ : θ. Παξάβαινο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 13. ΠΤΣ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ: θ. Μπαρηήο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο. 2

3 Μάιηζηα πνιινί Πξνηζηακέλνη είραλ ηελ δηάζεζε λα κνπ κηιήζνπλ θαη γηα δεηήκαηα πνπ δελ ζπζρεηίδνληαλ άκεζα κε ην εξσηεκαηνιφγην. πλεπψο νη γλψζεηο πνπ απέθηεζα κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ήηαλ πνιχηηκεο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ θαη ζηελ Πξνηζηακέλε ηεο ΠΤΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Σζηάκνπ Γάθλε φπσο θαη ζηελ ππάιιειν ηεο ίδηαο ππεξεζίαο θ. Πεξζεθφλε Σξίρα γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ πξνζθέξαλε φπσο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηεξψζαλε. Μάιηζηα ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κε θηινμέλεζε δπν κήλεο γηα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζηα πιαίζηα ηεο θνίηεζεο ζηελ ΔΓΓ θαη ε παξακνλή κνπ εθεί απνηέιεζε έκπλεπζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ θαη ηελ Γηεπζχληξηα ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθνχ πληνληζκνχ ηνπ ΔΟΣ θ. Μαξθνπνπιηψηνπ γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ κε κεγάιε πξνζπκία κνπ παξείρε (παξάξηεκα 2 θαη 3). Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηνλ Γηάλλε Καηζηακνχξε, ζηελ Κπξηαθή Κηνπκνπξηδή θαη ζηελ Βαζηιηθή Υξεζηίδνπ γηα ηελ πνιχηηκε ςπρνινγηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο. Καξαβαζίιε Καηεξίλα, Αζήλα

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ...5 SUMMARY 6 ΔΗΑΓΧΓΖ : ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. 7 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α : ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ.13 ΠΤΣ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ...14 ΠΤΣ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ...18 ΠΤΣ ΘΔΑΛΗΑ 22 ΠΤΣ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 26 ΠΤΣ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ..30 ΠΤΣ ΖΠΔΗΡΟΤ 34 ΠΤΣ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 38 ΠΤΣ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ.42 ΠΤΣ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ.46 ΠΤΣ ΚΡΖΣΖ..50 ΠΤΣ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 54 ΠΤΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 57 ΠΤΣ ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ 61 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...65 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ : ΠΡΟΣΑΔΗ.75 ΔΠΗΛΟΓΟ 79 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.80 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1.81 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2.84 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

5 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ Σνπξηζκνύ (ΠΤΣ) θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηε δηάξζξσζή ηνπο, ηε ζηειέρσζε θαη ηηο ειιείςεηο πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ. Σνλίδεηαη επίζεο ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ ΠΤΣ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα κέζσ ηεο δηαλνκήο εξσηεκαηνινγίσλ ζε φιεο ηηο ΠΤΣ ηεο ρψξαο ελψ αθνινχζεζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο. ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο δηαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία ησλ ΠΤΣ ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπρλή ελαιιαγή ηεο ππαγσγήο ηνπο απφ ηνλ ΔΟΣ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη αληίζηξνθα. Γίλεηαη αθφκε αλαθνξά ζην βαζηθφ λνκηθό πιαίζην πνπ ηηο δηέπεη απφ ηελ ίδξπζε ηνπο κέρξη ζήκεξα. Σν θνκκάηη απηφ θιείλεη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ην πξψην θεθάιαην πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα θάζε ππεξεζία ρσξηζηά. ην δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί ε απνηύπσζε ησλ γεληθώλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γπζηπρψο κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα αλαδεηθλχνληαη νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΠΤΣ ζε ζέκαηα ζηειέρσζεο, νξγάλσζεο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο. Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην δηαηππψλνληαη βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλάο καο θαη βάζεη ησλ ππνδείμεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΤΣ ζην κέιινλ. ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΤΣ), ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 5

6 SUMMARY This project deals with the function of all Hellenic Regional Tourism Directorates. More specifically it describes their competencies, structure, their staffing and the difficulties that they are dealing with. Moreover, the importance of their role in the national tourism policy is underlined. In order to collect the information needed for this project a primary survey was conducted. All Directorates were called to answer a questionnaire. Afterwards followed a personal interview with their Supervisors. In the introduction, the history of the Directorates is briefly described, main characteristic of which is the frequent change of their status. From time to time they were answerable either to GNTO or to the Prefecture. Then the legal framework from their establishment until now is analysed. This part ends with the description of the survey methodology used. The first part of this project concerns the analysis of the questionnaires collected from each Directorate. In the second part general conclusions deriving from the previous analysis are drawn. Unfortunately through those conclusions are emerging huge deficiencies, like staff shortage, organization and legal support. Last but not least, in the third part certain suggestions are made, which are based not only upon the results of our survey but also on the indications put before by the Supervisors. These suggestions aim at the improvement of the Directorate in the future. KEY WORDS: Hellenic Regional Tourism Directorates, Questionnaire Primary survey 6

7 ΔΗΑΓΧΓΖ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΕΟΣ) Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηψλ έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα κε ηελ ππφζηαζή ηνπ θαζψο ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα ν κνλαδηθφο θνξέαο άζθεζεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Ζ πξψηε ψζεζε ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ δφζεθε απφ ην θξάηνο ην 1914, φηαλ ζπζηάζεθε ζην ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ην Γπαθείο Ξένων και Εκθέζεων πνπ ην 1922 κεηαηξάπεθε ζε απηνηειή Υπηπεζία Ξένων και Εκθέζεων. Σν 1929 ηδξχζεθε ν ΔΟΣ κε ηνλ λφκν 4337/1929. Γηα ρξφληα βξηζθφηαλ φκσο ζε εκβξπτθή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηε κνξθή πνπ έιαβε ην 1950, φηαλ ην θξάηνο απνθάζηζε λα ηνλ επαληδξχζεη δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ επέιηθην, απαιιαγκέλν απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ νξγαληζκφ σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Δλ ησ κεηαμχ επί δηθηαηνξίαο Μεηαμά ηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ ππήρζεζαλ ζην ιεγφκελν ππνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ 1. Μεηά ην 1980 πξαγκαηνπνηήζεθε πιήζνο κεηαβνιψλ ζηελ άζθεζε ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΔΟΣ είηε κε παξάιιειε ελίζρπζε άιισλ θνξέσλ, φπσο ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ πνπ ηδξχζεθε ην Χζηφζν ν ΔΟΣ θπξηάξρεζε θαη πάιη σο επίζεκνο θξαηηθφο θνξέαο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Μεηά ηελ πνιπηάξαρε απηή δηαδξνκή, ν ΔΟΣ ηειεί ζήκεξα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3270/2004. Απνζηνιή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 343/2001 είλαη ε νξγάλσζε, ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 1 Φσηεηλή Σνκαή, «Σα πξώηα βήκαηα ηνπ ΔΟΣ», Σζάξηαο Πάξηο, εκεηώζεηο ΣΟΑ «Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε», Αζήλα

8 Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΠΤΣ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (εθεμήο ΠΤΣ) ιεηηνπξγνχλ κε ηελ πθηζηάκελή ηνπο κνξθή κφιηο απφ ην Ζ ίδξπζή ηνπο σζηφζν εληνπίδεηαη πνιχ λσξίηεξα. Ζ παιαηφηεξε ππεξεζία θαίλεηαη λα είλαη- βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθηήζακε απφ ηελ έξεπλάο καο, ε ΠΤΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1957 σο απιφ Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο ήηαλ ε επίβιεςε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΔΟΣ (απηεπηζηαζία) ελψ ζπκκεηείρε θαη ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο. Σν γεγνλφο φηη ηδξχζεθε εθεί ε πξψηε απνθεληξσκέλε ππεξεζία πξνθαλψο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Θεζζαινλίθε είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Διιάδαο θαη ίζσο ιφγσ ηνπ φηη δηνξγαλσλφηαλ ήδε απφ ηφηε ε Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 70 μεθίλεζε κηα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ θαη ηδξχζεθαλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο φπσο απηή ηεο Κξήηεο (1970), ηεο Ρφδνπ (1970) θαη ηεο Θεζζαιίαο (1972). Σελ δεθαεηία ηνπ 80 ηδξχζεθε ε ππεξεζία ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ (1988) θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο (1989). αθψο ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή φιεο απηέο νη ππεξεζίεο είραλ ειάρηζηεο αξκνδηφηεηεο. Σελ δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε ηδξχζεθαλ ην 2001 νη ππεξεζίεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ελψ ην 2002 ε ππεξεζία ησλ Κπθιάδσλ 3. Σν πξψην λνκoζέηεκα πνπ θάλεη ιφγν γηα Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ πξνρσξψληαο έηζη ζε κηα ζνβαξή πιένλ πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο είλαη ην Π.Γ. 884 (ΦΔΚ 325 Α/ ). πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 26 αλαθέξνληαη νη «Πεπιθεπειακαί Υπηπεζίαι Τοςπιζμού», νη νπνίεο δηαξζξψλνληαη ζε Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ, Γξαθεία Σνπξηζκνχ θαη Γξαθεία Πιεξνθνξηψλ. Ηδξχνληαη έηζη επηά Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ: ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ θαη Κέξθπξαο, Θεζζαιίαο, Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη Νήζσλ, Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, Κξήηεο θαη ηέινο Γσδεθαλήζνπ. Μεηαβηβάδνληαη έηζη ζε απηέο φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ην 2001, ην θαζεζηψο αιιάδεη δξαζηηθά κε ηελ ππαγσγή ησλ ΠΤΣ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 3 Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη. 8

9 ΔΟΣ (Γ/λζεηο θαη Γξαθεία Σνπξηζκνχ). πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 313/2001 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ ΔΟΣ ζηηο Πεξηθέξεηεο» νξίδνληαη νη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο απφ φξγαλα ηνπ ΔΟΣ ζηελ Πεξηθέξεηα. Απηέο είλαη: Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, νη νπνίεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε έγθξηζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, ε ρνξήγεζε εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο (ΔΛ), ε ηήξεζε κεηξψνπ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΜΖΣΔ), ν ραξαθηεξηζκφο, ε θαηάηαμε ή ν ππνβηβαζκφο ησλ θαηαιπκάησλ ζηηο νηθείεο θαηεγνξίεο, ε έγθξηζε ησλ ηίηισλ ησλ μελνδνρείσλ, ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ θηηξίσλ σο παξαδνζηαθψλ θαη ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ ππεχζπλνπ δηεπζπληή μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ζπλαθείο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε έγθξηζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, ε ρνξήγεζε ΔΛ, ε επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ε έθδνζε άδεηαο ραξαθηεξηζκνχ θαηαζηεκάησλ σο «ηνπξηζηηθψλ» θαη νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα εηδηθά ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο. Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηζεψξεζε θαη ηνλ έιεγρν, νη νπνίεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εληφο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θαη γεληθφηεξα ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο. Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηακαηηθέο πεγέο, νη νπνίεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο ηακαηηθέο πεγέο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο. Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, νη νπνίεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε ζθξάγηζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη θπξψζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο αζθνχληεο ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα 9

10 Λνηπέο αξκνδηφηεηεο, φπσο νη ζρεηηθέο κε ηα ηνπξηζηηθά ηξαίλα θαζψο θαη ε παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα ηνπο δεηεζεί. ην άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο νξίδεηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ ζπζηήλεηαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ κε έδξα ηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Δμαίξεζε απνηειεί ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, φπνπ ζπζηήλνληαη δχν Γηεπζχλζεηο: ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ. Έπεηηα νξίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε Σκήκαηα, ηα νπνία ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ (θεθάιαην Α). Δπίζεο ζπζηήλνληαη Γξαθεία Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ, ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ, κε αξκνδηφηεηεο φπσο ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ε παξαιαβή αηηήζεσλ θαη ε πηζαλή δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ. Με ην άξζξν 16 ζπζηήλνληαη 344 ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ΠΤΣ, ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 2. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ λφκν 3270/04 (ΦΔΚ 187/Α/ ) ζπζηήλεηαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ν ΔΟΣ επνπηεχεηαη πιένλ απφ απηφ θαη αιιάδεη θαη πάιη ην θαζεζηψο. Απφ απηφ επεξεάδνληαη θαη νη ΠΤΣ νη νπνίεο βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 κεηαθέξνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη πάιη ζηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΣ. «Σςζηήνονηαι έηζι ζε κάθε Πεπιθέπεια Π.Υ.Τ ηος ΕΟΤ με ανάλογη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 15 ηος Π.Δ. 313/2001. Οι ΠΥΤ διακπίνονηαι ζε Διεςθύνζειρ, Τμήμαηα και Γπαθεία Υποζηήπιξηρ Τοςπιζμού. Σςνεπώρ οι απμοδιόηηηερ πος είσαν μεηαβιβαζθεί ζηιρ Διεςθύνζειρ, Τμήμαηα και Γπαθεία Υποζηήπιξηρ Τοςπιζμού ηων Πεπιθεπειών καηαπγούνηαι και αζκούνηαι από ηον ΕΟΤ δια ηων οικείων ΠΥΤ». Χζηφζν δελ αιιάδεη θαζφινπ ε ζηειέρσζε, ε νξγαλσηηθή ζχλζεζε, ε έδξα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, κλεία ζηηο ΠΤΣ γίλεηαη θαη απφ ηνλ λφκν 3498/2006 (ΦΔΚ 230/Α/ ) πεξί «αλάπηπμεο ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 32 «Ρπζκίζεηο γηα ηηο Π.Τ.Σ ηνπ ΔΟΣ» 10

11 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ηεο ρψξαο (ΠΤΣ) θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην ηνπ Ζ έξεπλα έγηλε κέζσ ηεο δηαλνκήο εξσηεκαηνινγίσλ ζε φιεο ηηο ΠΤΣ (αθνχ είρε πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ) ελψ αθνινχζεζε ηειεθσληθή πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνπο Πξντζηάκελνπο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ηελ ζπιινγή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ. Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ καξηπξά φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνγελή έξεπλα, ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ζπιινγή πξσηφηππσλ θαη επίθαηξσλ ζηνηρείσλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα απνζηάιζεθαλ θαη απαληήζεθαλ απφ φιεο ηηο ΠΤΣ (εθηφο απφ ηελ ΠΤΣ Αηηηθήο), ε έξεπλά καο είλαη απνγξαθηθή. Χζηφζν ζηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ δεπηεξνγελή έξεπλα. Σα ζηνηρεία απηά αλαθηήζεθαλ γηα ηελ αθξίβεηα απφ ηελ Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθνχ πληνληζκνχ ηνπ ΔΟΣ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε πξνζνρή ψζηε λα είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ Πξντζηακέλσλ πξνζπαζήζακε λα πεξηνξίζνπκε ζην ειάρηζην ηελ έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. αθψο ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο αιιά θξίζεθε φηη απηφ ζα απνηεινχζε αληηθίλεηξν γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. Πξνηηκήζεθαλ έηζη νη θιεηζηέο εξσηήζεηο κηαο θαη είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο. Αλαπφθεπθην ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ψζηε λα δεηεζεί ε γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηεο ππεξεζίαο. Απφ ην δείγκα απνθιείζηεθαλ ηα Γξαθεία Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ θαη ηα Γξαθεία Πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο δηφηη φρη κφλν ν ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην αιιά θαη γηαηί ην πξνζσπηθφ είλαη ειάρηζην (δελ μεπεξλά ηα πέληε άηνκα ζπλήζσο) ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ηελ δηάξζξσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΠΤΣ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζηε ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο. Δξσηψληαη δειαδή δηάθνξα ζηνηρεία ησλ 11

12 ππαιιήισλ, φπσο ε θαηεγνξία ηνπο, ε εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ ηξίηε ελφηεηα αθνξά ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηεο ππεξεζίαο. Σέινο ππάξρεη κηα ηειεπηαία ελφηεηα φπνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο/ παξαηεξήζεηο απφ ηνλ/ ηελ Πξντζηάκελν εάλ ην επηζπκεί. Θα ιέγακε φηη απηφ απνδείρζεθε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο. Καηαιεθηηθά, αλ ζέιακε λα θάλνπκε κηα θξηηηθή ηεο έξεπλαο ζα ιέγακε φηη ζε θακία πεξίπησζε ην εξσηεκαηνιφγην δελ πεξηγξάθεη πιήξσο κηα ππεξεζία θαζψο γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα απαηηείηαη ρξφλνο θαη θπξίσο ίδηα εκπεηξία. Χζηφζν απνηέιεζε έλα ρξήζηκν εξγαιείν απνηχπσζεο κηαο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο αιιά θαη κηα θαιή αθνξκή λα αθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κε ηνπο Γηεπζπληέο. Πξνέθπςαλ έηζη θάπνηα αζθαιή ζα ιέγακε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, ηηο ειιείςεηο ηνπο θαη ην έξγν πνπ επηηεινχλ. 12

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 13

14 1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ Ζ Τπεξεζία απηή έρεη έδξα ηελ Κνκνηελή θαη ιεηηνπξγεί κε πιήξεηο αξκνδηφηεηεο απφ ην Απνηειείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 313/2001 απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπαγγεικάησλ» θαη απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ, Διέγρνπ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». Ο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη ηφζν ηεο αλαθεξφκελεο ππεξεζίαο φζν θαη ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ Καβάιαο. Ζ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ εθηείλεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, δειαδή ζηνπο λνκνχο Γξάκαο, Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδόπεο θαη Έβξνπ. ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 485 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ/ 925 ΑΤΣΟΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ CAMPING 15 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 118 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 66 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ (RENT A BIKE) 13 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηελ ππεξεζία ηεο Κνκνηελήο είλαη δέθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ζηα γξαθεία πιεξνθφξεζεο ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ Κήπνη θαη Οξκέλην). H ηερληθή ππεξεζία απνηειείηαη απφ έλαλ κφληκν κεραληθφ θαη δπν αξρηηέθηνλεο κε ζχκβαζε. Οη κηζνί απφ ηνπο ππαιιήινπο αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα εηψλ, ηξεηο ζηελ ειηθηαθή νκάδα θαη δπν ζηελ νκάδα εηψλ. Απφ απηνχο επηά είλαη κφληκνη θαη ηξεηο έρνπλ ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αο πξνζζέζνπκε φηη νη ηξεηο απηνί ππάιιεινη είλαη θαη νη 14

15 ίδηνη πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα εηψλ. Οη κηζνί απφ απηνχο είλαη ΓΔ, ηέζζεξηο είλαη ΠΔ ελψ έλαο είλαη ΣΔ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ: Ηλικία σπαλλήλων ΠΤΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης ετών ετών ετών 2 ΠΗΝΑΚΑ 2 τέζη εργαζίας σπαλλήλων ΠΤΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης 3 μόνιμοι ιδ.δικαίου ορ.χρόνου 7 ΠΗΝΑΚΑ 3 Καηηγορία σπαλλήλων ΠΤΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης 5 4 ΠΔ ΣΔ ΓΔ 1 ΠΗΝΑΚΑ 4 15

16 Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Αξηζκφο ππαιιήισλ : κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 1 κε δηδαθηνξηθφ 0 κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 0 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 4 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο 0 πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 7 Απφθνηηνη ΔΓΓ 0 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ φρη ΠΙΝΑΚΑ 5 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο επίζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε αιιά θαη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 1 γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο εθηφο απφ ηελ ππνγξαθή Σκεκαηάξρε θαζψο απηνί δελ ππάξρνπλ. ρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη γξαθείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ παξαηεξείηαη φηη δηελεξγνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ θαη ηελ αζηπλνκία ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ πνπ ζα επέηξεπε ηελ απηφλνκε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ είηε επηβάιινληαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, είηε αλαθαιείηαη ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο (ΔΛ) ή ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζθξαγίδνληαη. Ζ αλάθιεζε παξαηεξείηαη φηη κπνξεί λα εθδνζεί ελίνηε θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ή σο δηνηθεηηθφ κέηξν. Ζ ζπρλφηεξε θχξσζε πνπ επηβάιιεηαη είλαη ε ρξεκαηηθή. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη γηα ηελ ππεξεζία θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, νπφηε θαη είλαη ε πεξίνδνο αηρκήο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, αιιά θαη πξν ηεο ιήμεο πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, φπσο 16

17 είλαη ην LEADER θαη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο ηνλίδεη φηη παξά ηνλ αιηξνπηζκφ ησλ ππαιιήισλ, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο, ν ππεξβνιηθφο απηφο θφξηνο εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη εηδηθά θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ε κε θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή, ε ειιηπήο ππνζηήξημε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο αιιά θαη ε αζάθεηα ηεο λνκνζεζίαο ζε πνιιά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεζίαο. Δπηζπκία ζπλεπψο ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ κέζσ λέσλ πξνζιήςεσλ, εχξεζεο θαηαιιειφηεξνπ ρψξνπ, πιεξέζηεξεο ππνζηήξημε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ζε ζέκαηα θξίζεσλ αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο αζάθεηαο ηεο λνκνζεζίαο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθφηεξα εμππεξεηψληαο κε ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ. εηθφλα 1 Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 17

18 2. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ζ ππεξεζία απηή έρεη έδξα ηελ Μπηηιήλε ελψ ε θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηά ηεο θαιχπηεη ηνπο λνκνχο Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ. Λεηηνχξγεζε πξψηε θνξά σο «Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ Βνξείνπ Αηγαίνπ» ην 1988 κε κηθξφ εχξνο αξκνδηνηήησλ. Σν 2001 ελζσκαηψζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηεο εθρσξήζεθαλ πιήξεηο αξκνδηφηεηεο. Απνηειείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 313/2001 απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπαγγεικάησλ» θαη απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ, Διέγρνπ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». Χζηφζν ν δηαρσξηζκφο απηφο είλαη ηππηθφο γηαηί ζηελ νπζία ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα αιιά νχηε θαη Σκεκαηάξρεο. ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 410 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 1600 CAMPING 1 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 140 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 84 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 106 TEOM 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΔΛΔΧΩΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη έληεθα (11). Οθηψ ππεξεηνχλ ζηελ Μπηηιήλε, δχν ζηε άκν θαη έλαο ζηε Υίν. Ζ ηερληθή ππεξεζία απνηειείηαη απφ δπν ζπκβαζηνχρνπο κεραληθνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα κεγάια δηαζηήκαηα φηαλ ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο ε ππεξεζία κέλεη ρσξίο ηερληθή ππνζηήξημε. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα νχηε Σκεκαηάξρεο. πλεπψο νη ππάιιεινη απαζρνινχληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή κε πνηθίια αληηθείκελα (π.ρ. κε θαηαιχκαηα ή κε θαηαιχκαηα θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία ηαπηφρξνλα) ψζηε λα θαιπθζνχλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 18

19 Έμη απφ ηνπο ππαιιήινπο είλαη κφληκνη, ηξεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη δχν ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ρεηηθά κε ηε θαηεγνξία ησλ ππαιιήισλ, πέληε απφ απηνχο είλαη ΠΔ, δχν ΣΔ, ηξεηο ΓΔ θαη έλαο/ κία ΤΔ. ρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο, ε πιεηνςεθία (ηέζζεξηο) είλαη 31 έσο 40 εηψλ. Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη θαη ζρεκαηηθά: ηλικία σπαλλήλων ΠΤΣ Β.Αιγαίοσ ετών 18% 61 και άνω 9% ετών 27% ετών 9% ετών 37% ετών ετών ετών ετών 61 και άνω πίλαθαο 7 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΤ ΤΔ 9% ΓΔ 27% ΣΔ 18% ΠΔ 46% ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ πίλαθαο 8 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΤ ΙΓ.ΓΙΚΑΙΟ Τ ΟΡ.ΥΡΟΝ ΟΤ 18% ΑΟΡ.ΥΡΟ ΝΟΤ 27% ΜΟΝΙΜΟΙ 55% ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ ΙΓ.ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ πίλαθαο 9 19

20 Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα καο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Αξηζκφο ππαιιήισλ: Με κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 2 Με δηδαθηνξηθφ 1 Με ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 2 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 8 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο 1 πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 9 Απφθνηηνη ΔΓΓ 0 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ζπαλίσο ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο επίζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. πλεπψο δελ ππνινγίδεηαη θαη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο (παξάξηεκα 1) εθηφο απφ ηελ ππνγξαθή Σκεκαηάξρε θαζψο απηνί δελ ππάξρνπλ. Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ γίλνληαη κε ηελ ζπλδξνκή ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΔΟΣ. Ζ θεληξηθή ππεξεζία δηεμάγεη γηα ηελ αθξίβεηα ιεηηνπξγηθνχο θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Δπίζεο πξνβαίλεη ζε απηνςίεο κεηά απφ θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη εθεί γηα ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. Ο αξρηθφο έιεγρνο γηα ηελ κνξηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη σζηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηέρνπλ ζ απηφλ δχν ππάιιεινη ηεο Μπηηιήλεο θαη έλαο ηεο άκνπ. 20

21 Οη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζπρλφηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο είλαη ε ρξεκαηηθή θχξσζε θαη ε αλάθιεζε ηνπ ΔΛ ελψ ζπαλίσο πξνβαίλνπλ ζε ζθξάγηζε. ρεηηθά κε ηελ πεξίνδν κε ηνλ κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο ππνζηεξίδεηαη φηη φινη νη κήλεο είλαη εμίζνπ θνξησκέλνη ιφγσ ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεγάιν φγθν ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΠΤΣ. Έσο ηψξα δελ έρεη βξεζεί θάπνηα ιχζε αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ινηπφλ ε ΠΤΣ είλαη ε έιιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ε ειιηπήο ππνζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία. πγθεθξηκέλα ην ηειεπηαίν ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε ρεηξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηηο ΠΤΣ, φπσο είλαη π.ρ. ε απζηεξφηεηα ζηηο θπξψζεηο θαη ζηηο παξεθθιίζεηο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ ή ε αλαγθαηφηεηα ζθξάγηζεο φηαλ έρεη ήδε επηβιεζεί πνηλή. πλεπψο πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιά θαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε θαζηέξσζε κηαο εληαίαο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο θαη ε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο αληίιεςεο ζε ζέκαηα εξκελείαο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεί αζθάιεηα δηθαίνπ ηφζν ζηνπο εθαξκνζηέο ηεο πνιηηηθήο φζν θαη ζηνπο πνιίηεο. εηθφλα 2, Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 21

22 3. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ Ζ ππεξεζία απηή έρεη έδξα ηνλ Βόιν ελψ ε ρσξηθή ηεο αξκνδηφηεηα θαιχπηεη ηνπο λνκνχο Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο θαη Λαξίζεο. Λεηηνπξγεί απφ ην 1972 αιιά νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο δφζεθαλ ην 2001 νπφηε θαη ε ππεξεζία εληάρζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα. Απνηειείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 313/2001 απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπαγγεικάησλ» θαη απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ, Διέγρνπ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 612 κνλάδεο κε θιίλεο ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ 2068 κνλάδεο κε ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ/ ΑΤΣΟΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ θιίλεο CAMPING 15 κνλάδεο 3067 αηφκσλ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 159 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 180 ΑΤΣΟΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 134 κνλάδεο 1602 θιηλψλ ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη δεθαελλέα (19). Ζ ηερληθή ππεξεζία απνηειείηαη απφ δπν ζπκβαζηνχρνπο κεραληθνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα κεγάια δηαζηήκαηα φηαλ ιήγνπλ νη νρηάκελεο ζπκβάζεηο ε ππεξεζία κέλεη ρσξίο ηερληθή ππνζηήξημε. Όηαλ ε Τπεξεζία ππαγφηαλ ζηελ Πεξηθέξεηα εμππεξεηνχληαλ θάπνηεο βαζηθέο αλάγθεο απφ κηα αξρηηέθησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηελ αθξίβεηα. Αθφκε θαη ζήκεξα ε ίδηα βνεζά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κεραληθψλ δηφηη αο κελ μερλάκε φηη έλαο κεραληθφο πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνλ ΔΟΣ ρξεηάδεηαη λα έρεη εηδηθέο γλψζεηο φπσο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ μελνδνρείσλ θαη ην ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. 22

23 Οη ππάιιεινη είλαη ζηε πιεηνςεθία ηνπο 51 έσο 60 εηψλ (10/19), κφληκνη (14/19) θαη θαηεγνξίαο ΣΔ (10/19). Οη κηζνί πεξίπνπ έρνπλ θάλεη ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο (9/19), φινη ζρεδφλ ρεηξίδνληαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (14/19) θαη κάιηζηα ππάξρεη θαη κηα απφθνηηνο ηεο ΔΓΓ. Σν ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ έξεπλά καο ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ: ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΘΔΑΛΙΑ ετών ετών ετών ετών 61 και άνω ΠΗΝΑΚΑ 12 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΠΗΝΑΚΑ 13 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΘΔΑΛΙΑ 2 3 ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ 14 ΙΓ.ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 14 23

24 Αξηζκφο ππαιιήισλ: κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 4 κε δηδαθηνξηθφ 1 κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 9 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 11 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο - πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 14 Απφθνηηνη ΔΓΓ 1 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΝΑΗ ΠΙΝΑΚΑ 15 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά δελ ππνινγίδεηαη ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. Χζηφζν ππνινγίδεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ είλαη πέληε κε δέθα εκέξεο, αλάινγα κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ. Γεληθά κέιεκα ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ε άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ εκεξνκεληψλ. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο (παξάξηεκα 1) εθηφο απφ ηελ ρξέσζε ηνπ αηηήκαηνο ζην αξκφδην Σκήκα (βήκα 3). ρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απηέο γίλνληαη ζπρλά θαη ζπκκεηέρνπλ φινη νη ππάιιεινη κεηά απφ ζρεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Πξντζηακέλνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα εγθξηζεί θαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία. ηηο επηζεσξήζεηο ζπλδξάκεη ε αζηπλνκία αιιά θαη ε θεληξηθή ππεξεζία δηελεξγψληαο θπξίσο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζπρλφηεξα ζε πεξίπησζε παξαδξνκήο εθ ηνπ λφκνπ είλαη ε ρξεκαηηθή θχξσζε θαη ε αλάθιεζε ηνπ ΔΛ (θαη νη δπν επηβάιινληαη θαηά κέζν φξν κηα κε δπν θνξέο ην κήλα) ελψ ζπαλίσο ε ππεξεζία πξνβαίλεη ζε ζθξαγίζεηο. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ Ηνχλην έσο ηνλ επηέκβξην, θαηά ηε ζεξηλή δειαδή πεξίνδν. Ο θφξηνο απηφο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη κε πεξηθνπέο ησλ αδεηψλ ησλ 24

25 ππαιιήισλ. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία είλαη ε αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ (θπξίσο κεραληθψλ), νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε κε θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή, ε αζάθεηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ειιηπήο ππνζηήξημε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο. πλεπψο πξνηείλεηαη: ε κεηαζηέγαζε ηεο ππεξεζίαο ζε θαηαιιειφηεξν θηίξην 300 ηνπιάρηζηνλ η.κ. ν δηνξηζκφο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ψζηε λα κελ κέλεη ε ΠΤΣ ηέζζεξηο κήλεο ηνλ ρξφλν ρσξίο κεραληθνχο ε εθρψξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο έγθξηζεο ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΠΤΣ ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηζη ψζηε λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία Σέινο πάγην αίηεκα απνηειεί ε δηαξθήο θαη πιήξεο λνκηθή ππνζηήξημε ηεο ΠΤΣ απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηεί απνηειεζκαηηθά ην δεκφζην ζπκθέξνλ. εηθφλα 3 Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 25

26 4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Ζ ππεξεζία έρεη έδξα ηελ Σξίπνιε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην Ζ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηά ηεο θαιχπηεη ηνπο λνκνχο Μεζζελίαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο. ηνπο λνκνχο Λαθσλίαο θαη Κνξηλζίαο ιεηηνπξγεί θαη μερσξηζηφ γξαθείν πιεξνθνξηψλ κε έλα φκσο κφλν άηνκν πξνζσπηθφ ζην θαζέλα. Σν Γξαθείν Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ Μεζζελίαο (Καιακάηα) ιεηηνπξγεί κε δπν ππαιιήινπο. Απνηειείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 313/2001 απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπαγγεικάησλ» θαη απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ, Διέγρνπ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». Χζηφζν φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηα ηκήκαηα απηά ππάξρνπλ κφλν ηππηθά δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ Σκεκαηάξρεο αιιά νχηε θαη επαξθή άηνκα λα ηα ζηειερψζνπλ. ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 614 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 808 CAMPING 69 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 38 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 28 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΑΤΛΔΗ 3 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ 39 ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη ζηε παξνχζα θάζε νθηώ (8). Χζηφζν πέληε κφλν είλαη κφληκνη. Οη δπν απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο έρνπλ νθηάκελε ζχκβαζε ελψ ν ηξίηνο βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία κε πξφγξακκα stage. Να ηνληζηεί φηη νη δπν ζπκβαζηνχρνη είλαη κεραληθνί, ησλ νπνίσλ ε νρηάκελε ζχκβαζε ιήγεη ιίαλ ζπληφκσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο ΠΤΣ δελ ζα ιεηηνπξγεί κέρξη λα εγθξηζνχλ νη λέεο ζπκβάζεηο. 26

27 Απφ ηνπο πέληε κφληκνπο ππάιιεινπο πνπ ππεξεηνχλ ηξεηο επσκίδνληαη ζηελ νπζία ηνλ θφξην εξγαζίαο δηφηη κηα ππάιιεινο πνιχ ζχληνκα ζα ζπληαμηνδνηεζεί ελψ ε δεχηεξε έρεη άδεηα αλαηξνθήο ηέθλσλ. πκπεξαίλνπκε ζπλεπψο φηη ηξεηο (κφληκνη) ππάιιεινη αζρνινχληαη κε φια ηα αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ππνβνεζνχκελνη θαηά θαηξνχο απφ έθηαθην πξνζσπηθφ. Καηαιαβαίλνπκε έηζη γηαηί είλαη αδχλαηε ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ Σκεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 31 έσο 40 εηψλ θαη είλαη θαηεγνξίαο ΠΔ. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε θαη έλα πίλαθα κε επηπξφζζεηα ζηνηρεία: ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΠΔΛ/ΟΤ ετών ετών ετών 5 ΠΗΝΑΚΑ 17 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΠΔΛΝ/ΟΤ 1 ΜΟΝΙΜΟΙ 2 5 ΙΓ.ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ STAGE ΠΗΝΑΚΑ 18 27

28 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΠΔΛΝ/ΟΤ 2 4 ΠΔ ΣΔ ΓΔ 2 ΠΗΝΑΚΑ 19 Αξηζκφο ππαιιήισλ : κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 2 κε δηδαθηνξηθφ 0 κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 1 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 7 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο 3 πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 8 Απφθνηηνη ΔΓΓ 0 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΟΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο επίζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. πλεπψο δελ ππνινγίδεηαη θαη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνπκε ζην παξάξηεκα 1 γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο εθηφο απφ ηελ ππνγξαθή Σκεκαηάξρε θαζψο απηνί δελ ππάξρνπλ. Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ γίλνληαη θαηά 95% απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ ελψ θαηά πεξίπησζε 28

29 ζπλδξάκεη θαη ε αζηπλνκία. Δπηβάιινληαη φιεο νη δπλαηέο θπξώζεηο σζηφζν ε πην ζπρλή είλαη ε αλάθιεζε ηνπ ΔΛ (θαηά κέζν φξν πέληε αλαθιήζεηο ην κήλα) θαη αθνινπζεί ε ζθξάγηζε (θαηά κέζν φξν κηζή ην κήλα). χκθσλα κε ηνλ Πξντζηάκελν σζηφζν ε επηβνιή θπξψζεσλ δελ είλαη παξά κηα «πνιπηέιεηα» γηα ηελ ππεξεζία δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί θαη κφλν ηειεπηαίσο έρνπλ αξρίζεη λα επηβάιινληαη. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ αγγίδεη ηα ρίιηα αλά ηξίκελν θαηαιαβαίλνπκε φηη ν θφξηνο εξγαζίαο πνπ αλαινγεί ζε θάζε ππάιιειν είλαη δπζβάζηαρηνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε εξγαζία πέξαλ ηνπ σξαξίνπ αθφκε θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο. Δχθνια ζπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη βαζηθή αδπλακία ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ππνζηειέρσζε ελψ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πξνθαινχλ αθφκε ε αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε αζάθεηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ειιηπήο ππνζηήξημε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο. πλεπψο ε κφληκε θαη επαλαιακβαλφκελε πξφηαζε πξνο ηελ θεληξηθή ππεξεζία είλαη ε ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο κε δεθαελλέα ππαιιήινπο φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην νξγαλφγξακκά ηεο εηδάιισο ε ιεηηνπξγία ηεο ζα παξακείλεη πξνβιεκαηηθή θαη δελ ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε. εηθφλα 4 Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 29

30 5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ζ ππεξεζία απηή έρεη έδξα ηελ Κνδάλε ελψ ε ρσξηθή ηεο αξκνδηφηεηα θαιχπηεη ηνπο λνκνχο Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιώξηλαο θαη Γξεβελώλ. Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην Απνηειείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 313/2001 απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπαγγεικάησλ» θαη απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ, Διέγρνπ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». Χζηφζν δελ έρνπλ νξηζζεί κέρξη ζήκεξα ηα Σκήκαηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΟΣ. ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 130 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ/ 136 ΑΤΣΟΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ CAMPING - ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 53 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 6 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 2 ΣΔΟΜ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΣΔΛΔΧΩΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηε παξνχζα θάζε είλαη δψδεθα (12). Χζηφζν έμη κόλν από απηνύο είλαη κόληκνη. Γχν απαζρνινχληαη κε ην θνκκάηη ησλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ θαη ηέζζεξηο κε ηα θαηαιχκαηα. ρεηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο έμη, ηξεηο έρνπλ νρηάκελε ζχκβαζε, δχν έρνπλ ζχκβαζε stage θαη κηα θνηηήηξηα θάλεη ηελ πξαθηηθή ηεο άζθεζε. Να ηνληζηεί φηη νη ππάιιεινη κε ηελ νρηάκελε ζχκβαζε είλαη νη κεραληθνί θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη κφληκε θαη δηαξθήο ηερληθή ππεξεζία. Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΠΤΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 30

31 Δπίζεο ζπλαληψληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ εθηφο απφ ΤΔ ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 31 έσο 40 εηψλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ θαη πίλαθα: ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ετών ετών ετών 6 ΠΗΝΑΚΑ 22 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2 ΜΟΝΙΜΟΙ 1 6 ΙΓ.ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 3 STAGE ΠΗΝΑΚΑ 23 31

32 Αξηζκφο ππαιιήισλ: κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 3 κε δηδαθηνξηθφ 0 κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 3 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 10 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο 2 πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 12 Απφθνηηνη ΔΓΓ 1 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΝΑΗ ΠΙΝΑΚΑ 24 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά ππνινγίδεηαη απ ηελ άιιε ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. Δπίζεο ππνινγίδεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ είλαη γχξσ ζηηο δέθα εξγάζηκεο κέξεο. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο (παξάξηεκα 1) εθηφο απφ ηελ ρξέσζε ζε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα θαζψο απηά δελ ππάξρνπλ. Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ ζπαλίσο γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Γηελεξγνχληαη ζπλεπψο απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ ή απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Καηά πεξίπησζε ζπλδξάκεη θαη ε αζηπλνκία. Δπηβάιινληαη φιεο νη δπλαηέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαλνκία σζηφζν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πφζεο επηβάιινληαη θαηά κέζν φξν κεληαίσο. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο πξν ηεο ιήμεο επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Γεληθά ν φγθνο εξγαζίαο αληηκεησπίδεηαη κε ζσζηφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ππνκνλή θαη αιιεινβνήζεηα. Αθφκε ε πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (stage) ή ε απνδνρή θνηηεηψλ γηα ηελ 32

33 δηελέξγεηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζίγνπξα απνθνξηίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ππεξεζία είλαη ε κε θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή, αθνχ αθφκε ζπζηεγάδεηαη ζηε Πεξηθέξεηα, θαη θπζηθά ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Παξφιν πνπ ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν άζρεκε φζν πξηλ, δεδνκέλνπ φηη πξηλ δχν ρξφληα ε κφλε ππάιιεινο ήηαλ ε ησξηλή Πξντζηάκελε, ζίγνπξα ππάξρεη αλάγθε γηα κφληκν, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειέρσλε ηελ ηερληθή ππεξεζία ή ζα επέηξεπε ηελ απηφλνκε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ. Γεληθά ζεσξείηαη επίζεο φηη ππάξρεη ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία φηαλ δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο, ζε λνκηθά δεηήκαηα γηα παξάδεηγκα. Χζηφζν πξνηείλεηαη λα γίλεη κηα θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ψζηε λα εμαιεηθζεί ζην ειάρηζην ε αζάθεηα πνπ ππάξρεη ζε πνιιά λνκηθά δεηήκαηα θαη λα αθνινπζείηαη κηα θνηλή γξακκή απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ. Δπίζεο πάγην αίηεκα απνηειεί ε πξφλνηα εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηε ζπρλή δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία ζα εθπαηδεχνπλ πιεξέζηεξα ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο παιηνχο ππαιιήινπο γηα ην πψο λα ρεηξίδνληαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεζίαο ηνπο δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηεο λνκνζεζίαο, ε νπνία είλαη πνιχπινθε, αζαθήο θαη δαηδαιψδεο. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη γηα φιεο ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ ψζηε λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο κε ηνλ πιένλ νξζφ ηξφπν. εηθφλα 5 Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 33

34 6. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ Ζ ππεξεζία απηή έρεη έδξα ηα Γηάλλελα θαη ε ρσξηθή ηεο αξκνδηφηεηα θαιχπηεη ηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ, Άξηαο, Θεζπξσηίαο θαη Πξέβεδαο. Απνηειείηαη απφ ηα Σκήκαηα «Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαιπκάησλ» θαη απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ, Διέγρνπ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 313/2001. ΔΗΚΟΝΑ 6 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 374 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 725 CAMPING 18 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 91 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 22 ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 371 ΠΗΝΑΚΑ 25 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη δεθαπέληε (15). Απφ απηνχο δέθα ππεξεηνύλ ζηα Γηάλλελα, ηξεηο ζην γξαθείν πιεξνθνξηψλ ηεο Ζγνπκελίηζαο θαη δπν ζην αληίζηνηρν γξαθείν ηεο Άξηαο. ηα Γηάλλελα πην ζπγθεθξηκέλα ππεξεηνχλ ελλέα δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη κηα θαζαξίζηξηα. 34

35 Σξεηο αζρνινχληαη κε ην θνκκάηη ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, έλαο κε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, έλαο επίζεο απαζρνιείηαη ζην γξαθείν πιεξνθνξηψλ ελψ ε ηερληθή ππεξεζία απνηειείηαη απφ έλαλ κφληκν κεραληθφ θαη έλαλ κε ζχκβαζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 41 έσο 60 εηψλ, είλαη κφληκνη θαη θαηεγνξίαο ΓΔ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΗΠΔΙΡΟΤ ετών ετών ετών 61 και άνω ΠΗΝΑΚΑ 26 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΗΠΔΙΡΟΤ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 27 35

36 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ 8 ΠΗΝΑΚΑ 28 Αξηζκφο ππαιιήισλ: κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο - κε δηδαθηνξηθφ - κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 1 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 7 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο - πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 13 Απφθνηηνη ΔΓΓ - πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΝΑΗ (ζεκηλάξηα Ννκαξρίαο) ΠΗΝΑΚΑ 29 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά ππνινγίδεηαη απ ηελ άιιε ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. Δπίζεο ππνινγίδεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ είλαη γχξσ ζηηο πέληε εξγάζηκεο κέξεο εάλ ν θάθεινο βέβαηα είλαη πιήξεο. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο (παξάξηεκα 1). Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία θαη ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ φινη νη ππάιιεινη. Καηά 36

37 πεξίπησζε ζπλδξάκεη θαη ε αζηπλνκία ή ε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ. Δπηβάιινληαη φιεο νη δπλαηέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαλνκία. Ζ ρξεκαηηθή θχξσζε επηβάιιεηαη θαηά κέζν φξν κηα θνξά ην κήλα ελψ ε αλάθιεζε ηνπ ΔΛ ή ε ζθξάγηζε γίλνληαη ζπαλίσο. πλήζσο ην ζέκα δηεπζεηείηαη κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνηνχ πξνβεί ε ππεξεζία ζε αθξαίεο ιχζεηο. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην θαη αληηκεησπίδεηαη απιά κε πεξηζζφηεξε δνπιεηά. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ, ππνδνκήο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 37

38 7. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Ζ ΠΤΣ Κπθιάδσλ κε έδξα ηε ύξν ιεηηνπξγεί απφ ην 2002 θαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο αλήθνπλ φια ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Απαξηίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε, ηε Γξακκαηεία, ην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ θαη ηέινο ην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Αο ηνλίζνπκε φηη ν λνκφο Κπθιάδσλ είλαη ίζσο ν πην ηνπξηζηηθφο ηεο Διιάδνο γηα απηφ θαη ν φγθνο ησλ θαηαιπκάησλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο ππεξεζίαο είλαη ηεξάζηηνο φπσο ζα δνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν λνκφο Κπθιάδσλ θηινμελεί 23% ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρείσλ θαη 28% ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ! ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ ινηπφλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 1400 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 5500 CAMPING 50 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 257 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 244 ΠΗΝΑΚΑ 30 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη επηά (7). Πέληε όκσο κόιηο είλαη κόληκνη θαη δύν είλαη ζπκβαζηνύρνη. Οη ζπκβαζηνχρνη απηνί είλαη γηα ηελ αθξίβεηα νη κεραληθνί, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κφληκε ηερληθή ππεξεζία. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ θαη ηξία αθφκε άηνκα κε ην πξφγξακκα stage. Ζ πιεηνςεθία είλαη κεηαμχ 31 έσο 40 εηψλ θαηεγνξίαο ΠΔ είηε ΣΔ. Δπηπξφζζεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη παξαθάησ: 38

39 Αξηζκφο ππαιιήισλ: κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 2 κε δηδαθηνξηθφ - κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 3 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 4 πνπ γλσξίδνπλ πάλσ απφ 2 γιψζζεο 1 πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 7 Απφθνηηνη ΔΓΓ - πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΟΥΗ ΠΗΝΑΚΑ 31 ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ετών ετών ετών ΠΗΝΑΚΑ 32 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 2 3 ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ 2 ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 33 39

40 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΠΗΝΑΚΑ 34 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο επίζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. πλεπψο δελ ππνινγίδεηαη θαη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο (παξάξηεκα 1) εθηφο απφ ην βήκα έμη (απαληεηηθφ έγγξαθν ζε πεξίπησζε εθθξεκφηεηαο) θαη ηελ ππνγξαθή Σκεκαηάξρε θαζψο απηνί δελ ππάξρνπλ. Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο λα ιείπνπλ ζπρλά απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη αδχλαην νη ππάιιεινη λα κεηαβνχλ εληφο κηαο εκέξαο ζε απνκαθξπζκέλα λεζηά (φπσο είλαη π.ρ. ε αληνξίλε ή ε Μήινο) πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα αθηνπιντθψο κε ηε χξν. Έηζη επηζεσξνχλ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ χξν. ρεηηθά κε ηα απνκαθξπζκέλα λεζηά, είηε κεηαβαίλνπλ εθεί εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο (ζπλήζσο γηα ηελ επηβνιή θάπνηαο θχξσζεο φπσο είλαη ε ζθξάγηζε θαη φρη απιά γηα κηα επηζεψξεζε) είηε, ζπλεζέζηεξα, κεηαβηβάδεηαη ε αξκνδηφηεηα ζηνπο εηδηθνχο επηζεσξεηέο ηεο Αζήλαο. Καηά πεξίπησζε ζπλδξάκεη θαη ε αζηπλνκία ζηηο επηζεσξήζεηο. Δπηβάιινληαη φιεο νη δπλαηέο θπξώζεηο σζηφζν πην ζπρλή είλαη ε ρξεκαηηθή θχξσζε, αθνινπζεί ε αλάθιεζε ηνπ ζήκαηνο θαη πνιχ πην ζπάληα είλαη ε ζθξάγηζε. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη απφ 40

41 Φεβξνπάξην έσο Ηνχιην θαη αληηκεησπίδεηαη κε ππεξσξίεο θαη θηιφηηκν φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Πξντζηάκελνο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα θαη γηα άιινπο ππαιιήινπο ηνπ ΔΟΣ λα κεηαβνχλ εθεί ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αιιά ζπλήζσο είηε δελ γίλεηαη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο είηε φηαλ απηφ γίλεηαη δελ βνεζά ηδηαίηεξα. πκπεξαίλνπκε φηη ην βαζηθφηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία είλαη ε ππνζηειέρσζή ηεο δεδνκέλνπ φηη ελψ ην νξγαλφγξακκά ηεο πξνβιέπεη 23 ζέζεηο κφλν 7 κφληκνη ππάιιεινη ππεξεηνχλ. πλεπψο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Κπθιάδσλ γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, εχινγν αίηεκα απνηειεί ε άκεζε πιήξσζε ησλ 18 θελψλ ζέζεσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θάηη πνπ ζα επηηξέπεη ζηελ ππεξεζία λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ζε φια ηα επίπεδα θαη λα εμππεξεηήζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο ηεξάζηηεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. εηθόλα 7 Κπθιάδεο 41

42 8. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ππεξεζία απηή έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη ε ρσξηθή ηεο αξκνδηφηεηα θαιχπηεη ηνπο λνκνχο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο (Αραΐα, Ζιεία, Αηησιναθαξλαλία) ελψ πξνζσξηλά θαη θαη εμαίξεζε (αλ θαη ε θαηάζηαζε απηή έρεη παγησζεί εδψ θαη 15 ρξφληα) έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαη ηνπο λνκνχο Κεθαιιελίαο, Εαθύλζνπ θαη Ηζάθεο. Δπίζεο αζθεί θαη νξηζκέλεο κφλν αξκνδηφηεηεο ζηνπο λνκνχο Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο θαη Λαθσλίαο. Απνηειείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 313/2001 απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ», ην «Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ», απφ ην «Σκήκα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρνπ» θαη απφ ην «Σκήκα Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤΣ αλήθνπλ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 611 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ/ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 2787 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ/ ΔΠΑΤΛΔΗ 148 CAMPING 30 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ (RENT A BIKE) 41 ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) 165 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΔΗΓΧΝ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ 187 ΣΔΟΜ 160 ΠΗΝΑΚΑ 35 4 Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα από απηό ην ζεκείν θαη θάησ πάξζεθαλ από ην Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ έρνληαο δηεπθξηληζηεί όηη αθνξνύλ ηνπο λνκνύο Αραΐαο, Ζιείαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, Λαθσλίαο, Κεθαινληάο θαη Εαθύλζνπ. Δμαηξείηαη ινηπόλ κόλν ν λνκόο Μεζζελίαο θαζώο ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ λνκνύ, όπσο θαη ηα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, βξίζθνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνύ Μεζζελίαο, ζηε Καιακάηα. 42

43 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη ηξηάληα έμη (36). Δίθνζη ηξεηο απαζρνινχληαη ζην Σκήκα ησλ Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη πέληε ζην Σκήκα ησλ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ. Ζ ηερληθή ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κφληκνπο κεραληθνχο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα απφ ηηο ιίγεο ΠΤΣ κε κφληκε ηερληθή ππεξεζία. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη κφληκνη (δελ ππάξρεη θαλείο ζπκβαζηνχρνο), κεηαμχ 41 έσο 50 εηψλ θαηεγνξίαο ΓΔ ή ΣΔ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη πην αλαιπηηθά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ: ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ ετών ετών ΠΗΝΑΚΑ 36 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ 8 28 ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 37 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ ΠΔ ΣΔ 11 ΓΔ ΤΔ ΠΗΝΑΚΑ 38 43

44 Αξηζκφο ππαιιήισλ: κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 3 κε δηδαθηνξηθφ - κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 7 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 36 πνπ γλσξίδνπλ 2 γιψζζεο 10 πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 36 Απφθνηηνη ΔΓΓ - πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΝΑΗ (ΠΗΝΔΠ ΠΑΣΡΑ) ΠΗΝΑΚΑ 39 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο επίζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη ε ξνή ησλ εξγαζηψλ - αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. πλεπψο δελ ππνινγίδεηαη θαη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο (παξάξηεκα 1). Αο ζεκεησζεί γηα ην βήκα 8 (ππνγξαθή Σκεκαηάξρε) φηη ππάξρεη κφλν έλαο Σκεκαηάξρεο. Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ γίλνληαη θαηά βάζεη απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία αιιά επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη θαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία φρη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ φπσο έρνπκε παξαηεξήζεη σο ηψξα αιιά ιφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δλίνηε ζπκκεηέρεη θαη ε αζηπλνκία. Δπηβάιινληαη φιεο νη δπλαηέο θπξψζεηο αιιά ζπρλφηεξε είλαη ε ρξεκαηηθή, αθνινπζεί ε αλάθιεζε ζήκαηνο θαη ζπάληα γίλεηαη ζθξάγηζε. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην θαινθαίξη θαη αληηκεησπίδεηαη είηε κε ηελ πξφζιεςε ζπκβαζηνχρσλ (κε πξσηνβνπιία ηεο θ.π.) είηε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «εζεινληηζκφο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, βάζεη ηνπ νπνίνπ λένη ζηειερψλνπλ ην γξαθείν πιεξνθνξηψλ ηνπ ΔΟΣ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δθαξκφδεηαη εδψ θαη ηξία ρξφληα θαη 44

45 ε αληαπφθξηζε ησλ λέσλ είλαη κεγάιε θαζψο ην ρξεκαηηθφ θίλεηξν είλαη ζεκαληηθφ. Ζ Τπεξεζία αληηκεησπίδεη αξθεηέο ειιείςεηο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε αλεπάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ε αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δπίζεο ε πνιπλνκία, νη αζάθεηεο θαη ε κε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο. Αθφκε, παξφιν πνπ δελ πξφθεηηαη γηα κηα ππνζηειερσκέλε ππεξεζία, πξφθεηηαη γηα κηα «γεξαζκέλε» ππεξεζία, θαζ φηη ε ηειεπηαία πξφζιεςε έγηλε ην πλεπψο είλαη αλαγθαία ε πξφζιεςε λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ ππαιιήισλ πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηεο ππεξεζίαο. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ζπλήζσο δελ παξέρεηαη πιήξεο λνκηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία θιεζεί σο αληίδηθνο ζε πνιηηηθφ Γηθαζηήξην, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ Πξντζηάκελν φρη κφλν πξνζσπηθά έμνδα αιιά θαη εζηθή βιάβε. Γελ παξέρεηαη γεληθφηεξα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο παξεκβάζεηο θαη πηέζεηο πνπ ζπρλά δέρνληαη νη ππάιιεινη. Σν γεγνλφο αθφκε φηη νη λφκνη έρνπλ αξθεηά θελά δηεπθνιχλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα παξαλνκνχλ. Ζ ζπρλφηεηα ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ν Πξντζηάκελνο έρεη δειψζεη ηελ παξαίηεζή ηνπ. πλεπψο επηηαθηηθή αλάγθε απνηειεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε λνκηθή θάιπςε απέλαληη ζε θάζε είδνπο παξεκβάζεηο ψζηε λα επηηειείηαη απξφζθνπηα ην έξγν ηεο ππεξεζίαο. εηθόλα 8 Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 45

46 9. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ Ζ ππεξεζία απηή κε έδξα ηε Κέξθπξα παξφιν πνπ ιέγεηαη «ΠΤΣ Ηνλίσλ λήζσλ» έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο κφλν ηνπο λνκνύο Κέξθπξαο θαη Λεπθάδαο. Σα ππφινηπα Ηφληα λεζηά βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΠΤΣ Γπηηθήο Διιάδαο. Λεηηνπξγεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο αιιά νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο δελ απέθηεζε παξά πξφζθαηα. Απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, Αλάπηπμεο θαη Δπηζεσξήζεσλ. ηελ αξκνδηφηεηά ηεο αλήθνπλ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ CAMPING 10 7 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΚΑΗ ΔΠΑΤΛΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RENT A CAR) ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ (RENT A BIKE) ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΠΗΝΑΚΑ 40 ΣΕΛΕΥΧΗ Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ είλαη 25. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη κφληκνη, θαηεγνξίαο ΓΔ θαη κεηαμχ 41 έσο 50 εηψλ. Ζ ηερληθή ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηξεηο κφληκνπο κεραληθνχο. Με ηνλ έιεγρν ησλ μελνδνρείσλ αζρνινχληαη ηέζζεξα άηνκα, επηά κε ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ηξία κε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Δπίζεο ππάξρνπλ δχν Σκεκαηάξρεο, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη επηθεθαιήο δχν ηκεκάησλ. 46

47 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία κε ηε κνξθή πίλαθα θαη δηαγξακκάησλ: ΗΛΙΚΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ετών 51-60ετών ΠΗΝΑΚΑ 41 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 5 20 ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡ.ΥΡΟΝΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 42 ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΠΗΝΑΚΑ 43 ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ: κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 1 κε δηδαθηνξηθφ - κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο 4 47

48 πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά 25 πνπ γλσξίδνπλ 2 γιψζζεο - πνπ ρεηξίδνληαη ππνινγηζηή 25 Απφθνηηνη ΔΓΓ - πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θιπ ΝΑΗ ΠΗΝΑΚΑ 44 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ζ ππεξεζία δελ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο θαη δελ ππνινγίδεη ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ππεξεζία ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. Τπνινγίδεηαη σζηφζν φηη ν κέζνο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ είλαη γχξσ ζηηο ηξεηο εξγάζηκεο κέξεο. Σεξνχληαη αθφκε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 1 γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο. Οη επηζεσξήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, γξαθείσλ θιπ γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία θαη ζπκκεηέρνπλ φινη νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα αληίζηνηρα ζεκηλάξηα θαη έρνπλ δηαπηζηεπηεί κε ISO (πεξίπνπ 12 άηνκα). Δπηζεσξήζεηο γίλνληαη θαη απφ ηα θεληξηθά ηνπ ΔΟΣ θπξίσο κεηά απφ θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζηελ (θεληξηθή) ππεξεζία. Δπίζεο θαηά πεξίπησζε ζπκκεηέρνπλ θαη ε αζηπλνκία, ην ιηκελαξρείν, ε Ννκαξρία θιπ. Δπηβάιινληαη φιεο νη θπξψζεηο ελψ πην ζπρλή είλαη ε ρξεκαηηθή θχξσζε. Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη απφ Απξίιε έσο επηέκβξην, φζν δηαξθεί δειαδή ε θαινθαηξηλή ζεδφλ, θαη αληηκεησπίδεηαη κε νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζηνπο ππαιιήινπο. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία είλαη ε κε θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή (κηθξφ θηίξην), ε αλεπάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα λα ππνζηεξηρζνχλ επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή θαη ηέινο ε αζάθεηα θαη νη αλαρξνληζκνί ηεο λνκνζεζίαο πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο. πλεπψο πξνηείλεηαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ελψ γεληθφηεξα πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Δπηζεσξεηψλ 48

49 Σνπξηζκνχ κε ζχζηαζε εηδηθήο Γξακκαηείαο ζην Τπνπξγείν θαζψο θαη ε δεκηνπξγία Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ. ΛΔΤΚΑΓΑ ΔΗΚΟΝΑ 8 ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΗΚΟΝΑ 9 ΔΗΚΟΝΑ 10: Ζ ΠΟΛΖ ΣΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 49

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα