Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό"

Transcript

1 Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε, Παλ/κην Αηγαίνπ 2. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σηε ζύγρξνλε θνηλσλία ησλ έληνλσλ ξπζκώλ θαη ηεο ππεξπξνζθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαιείηαη λα απνηηκάηαη κε ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παξερόκελσλ γλώζεσλ. Οη γλώζεηο απηέο όρη κνλάρα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα δεκηνπξγνύλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε αιιά θαη λα αμηνπνηνύληαη θαηά ηνλ κέγηζην βαζκό ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. Επηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε εληείλεη ηελ αλάγθε λα κεηαθηλεζεί πξνζσπηθό από θζίλνληεο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξηζζόηεξν βηώζηκεο δξαζηεξηόηεηεο (Cedefop, 2012). Η παξνύζα κειέηε δείρλεη πώο έλα πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί άκεζα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ελόο Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, θαζώο νη γλώζεηο πνπ παξέρνληαη κέζα από ηελ ΠΕ γίλνληαη εθαιηήξην γηα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ καζεηώλ. Επηπιένλ, νη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ), κέζα από ηελ ζθνπηά ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Collaborative Learning), ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, πξνζεγγίδνληαο ηελ κάζεζε σο δηαδηθαζία έξεπλαο, αλαθάιπςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα Π.Ε. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αεηθνξία, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο ΔΙΑΓΩΓΗ ηε ζύγρξνλε νηθνλνκία ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηαπηόρξνλα όκσο θαη ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε αλαπηπμηαθώλ ηαθηηθώλ ππό ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε θαη ν πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο J.M.Barroso: «Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ην «πξάζηλν» θαη ε αλάπηπμε ζπλδένληαη απόιπηα» (Barroso, 2011). ύκθσλα κε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Cedefop, ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί αιιαγή ζηηο δνκέο ηεο νηθνλνκίαο θαζώο ηνκείο κε θζίλνπζα παξαγσγηθόηεηα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνύλ θαη λα εληζρπζνύλ αληίζηνηρα ηνκείο κε κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα. Σέηνηνη ηνκείο πεξηιακβάλνπλ «πξάζηλα» επαγγέικαηα θαη

2 πξνσζνύλ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη δεζκεύζεηο πνπ έρεη ε ρώξα καο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα πξάζηλε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απαηηνύλ ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ώζηε λα αλαπηπρζνύλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ νδεγνύλ ζε κία βηώζηκε νηθνλνκία. Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ζε έθζεζε ηνπ ην 2010 αλαθέξεη όηη νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο αιιαγέο ζηνλ ηύπν θαη όγθν ηεο απαζρόιεζεο είλαη ε γεσξγία, ε αιηεία, ν ηνπξηζκόο, ε ελέξγεηα, ηα ρξεκαηηζηεξηαθά θαη νη αζθάιεηεο (Council of the European Union, 2010). Ο ηνπξηζκόο απνηειεί ζήκεξα κία από ηηο βαζηθόηεξεο πεγέο εζόδσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηε ιίζηα ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 15 ε ζέζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. Σόζν ινηπόλ ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, όζν θαη ε Δπξσπατθή πξνώζεζε πηνζέηεζεο αεηθνξηθώλ πξαθηηθώλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζηζηνύλ θάηη παξαπάλσ από αλαγθαία ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα ππό ην πξίζκα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Δπαθόινπζν ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνύ είλαη όηη νη πξώηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη απαζρόιεζεο. Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη θαηά θάπνην ηξόπν λενζύζηαηε, θαζώο πνιιά από ηα κέξε πνπ ηελ απαξηίδνπλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ δεθαεηία ηνπ (Αζαλαζίνπ, 2004). Δπηπιένλ ε Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη από δνκέο, ηελ επνπηεία ησλ νπνίσλ έρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί θνξείο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ηέινο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Λακβάλνληαο ππόςε καο ηα παξαπάλσ ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. ηνπο πξόπνδεο ηεο ππξακίδαο ησλ παξαπάλσ δνκώλ βξίζθνληαη ηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑΛ) ηα νπνία παξέρνπλ πεξηζζόηεξν επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξά θαηάξηηζε. Μειέηε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ) ηνπ 2004 ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, δείρλεη όηη νη πεξηζζόηεξνη εμ απηώλ είλαη απόθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γεγνλόο πνπ δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο παξερόκελεο από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ γλώζεηο. Έηζη θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα επηιέμεη ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ώζηε νη παξερόκελεο γλώζεηο λα είλαη έγθπξεο, αιιά ηαπηόρξνλα πνηνηηθέο πνπ λα νδεγνύλ ηνπο καζεηέο ζε κία δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ. Έλαλ ηέηνην ζθνπό ππεξεηνύλ θαη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλνληαη νκαιά ζηα ππάξρνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απνθεύγνληαο ηνλ ζθόπειν ηεο γλσζηηθήο ππεξθόξησζεο ησλ καζεηώλ πνπ εθθξάδεηαη από αίζζεζε αληθαλνπνίεηνπ, απνζηξνθή από ην δηάβαζκα θαη, ηέινο, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο (Υαιθίδεο θ.α., 2009). Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε νη καζεηέο απνθηνύλ θίλεηξα, θαινύληαη λα επηιύζνπλ

3 πξνβιήκαηα, λα δηαρεηξηζηνύλ πιεξνθνξίεο θαη λα εμνηθεησζνύλ κε λέεο ηερλνινγηθέο κεζόδνπο. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), ηδηαίηεξα κεηά ηηο δηαζθέςεηο θνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε ην 1992 ζην Ρίν θαη ην 2002 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, ζεσξείηαη έλα από ηα πεξηζζόηεξα απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ νηθνδόκεζε αμηώλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ηθαλώλ λα επεξεάζνπλ ηηο θνηλσληθέο επηινγέο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξίαο (Sitaz 1993, Tilbury 1995, Flogaitis 1998, Redclift 2000, Luke 2001, Stevenson 2002, Hucle 2003). Μέρξη ζηηγκήο έρεη εηζαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. ηε δηδαζθαιεία ησλ αληηθεηκέλσλ ΠΔ πηνζεηνύληαη δηαζεκαηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ελζαξξύλνπλ ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Coffin θαη Bonniver 1982, Sauve 1194) (Βαζάια, 2009). Σα πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ σο εξγαιεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ ζαλ θνηλή βάζε ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε, νη ζεσξίεο ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη από ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Γνκηζκνύ (constructivism). Οη Γνκηζηέο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην λα δνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη όρη απιά λα αθεζνύλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ηνπο εξκελεύνπλ ηηο γλώζεηο άιισλ (Jonassen 2000). Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ζεώξεζεο απηήο είλαη όηη ε κάζεζε δελ απνηειεί απνκλεκόλεπζε ελλνηώλ θαη θαλόλσλ αιιά κία ελεξγή αηνκηθή δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο, έξεπλαο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο. ΤΝΓΔΗ ΣΗ ΠΔ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ. πλδένληαο όια ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε πώο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζπλδπάδνληαο ηηο πξαθηηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ, κπνξεί όρη απιά λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ηεο ηνπξηζηηθήο θαηεύζπλζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά λα αλαπηύμεη δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ εθαιηήξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ζεκέιηα κίαο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Π.Δ. Σα δύν πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πινπνηήζεθαλ ην έηνο ζε Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα ηεο ρώξαο. Σν πξώην πξόγξακκα, κε ηίηιν «Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ» πινπνηήζεθε ζην ΔΠΑΛ Εαθύλζνπ ζηε Γ Λπθείνπ κε ζπκκεηνρή 8 καζεηώλ (4 θνξηηζηώλ θαη 4 αγνξηώλ) θαη ππεύζπλε θαζεγήηξηα ηελ Διέλε Γαγάηζε, Οηθνλνκνιόγν. Σν δεύηεξν πξόγξακκα «Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηα Ηακαηηθά λεξά» πινπνηήζεθε ζην 2ν ΔΠΑΛ Ακαιηάδαο κε ζπκκεηνρή 20 καζεηώλ (10 θνξηηζηώλ θαη 10 αγνξηώλ) από ηε Β Σάμε ησλ Σνκέσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Τγείαο Πξόλνηαο. Τπεύζπλνη θαζεγεηέο ήηαλ νη Διηζάβεη Καξαγηάλλε Οηθνλνκνιόγνο, Αλδξέαο Απνζηνιόπνπινο Φπζηθόο θαη Διηζάβεη Μπίζζα - Φηιόινγνο.

4 Πρόγραμμα «Σοσριζμός και Περιβάλλον» Σίηλος - Παιδαγωγικοί ζηότοι Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο δειώλεη ηελ άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα, πνπ είλαη θαη ν ηνκέαο εμεηδίθεπζεο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Καζώο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηώλ (απνκόλσζε, πεξηνξηζκέλνη πόξνη, επάισηε ηζνξξνπία κεηαμύ νηθνλνκίαο, θύζεο, θνηλσλίαο, θ.α) πξνζδηνξίδνπλ κία έληνλε αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ, (Κνθθώζεο θαη Σζάξηαο, 2001) αξρηθό ζηνηρείν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο ήηαλ ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην λεζί ηεο Εαθύλζνπ, ηόζν από άπνςε ηνπξηζηηθή όζν θαη από πεξηβαιινληηθή θαζώο θαη ε αιιαγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθώλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ. Ο θαζνξηζκόο ησλ παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαζώο βνεζάεη ζηελ απνθπγή ρανηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Σακνπηζέιε, 2003). Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαιύπηνπλ ην γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ην ςπρνθηλεηηθό πεδίν, ηόζν γηα ηνπο «αλαγθαίνπο» όζν θαη γηα ηνπο «αλαπηπζζόκελνπο» αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο κε ηειηθό ζθνπό ηνλ «πεξηβαιινληηθό αιθαβεηηζκό» (environmental literacy), δειαδή ηελ απόθηεζε πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο. πγθεθξηκέλα, κέζα από ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο, επηδηώθεηαη νη καζεηέο: Να θαηαλνήζνπλ ηελ ηνπηθή δηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθόνηθνλνκηθώλ δεηεκάησλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζρεηηθά κε απηά Να απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκό ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην πεξηβάιινλ. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαζώο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Να πξνηείλνπλ ζελάξηα ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ Να αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο Να αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηώζνπλ εξγαζίεο αλάιπζεο, ζύλζεζεο, θαη παξνπζίαζεο πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) Μεθοδολογία Γιδακηικές προζεγγίζεις ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα θαζόηη απνηεινύηαλ από κηθξό αξηζκό καζεηώλ, σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εθαξκόζηεθε ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, σο κέξνο κίαο πην κεγάιεο θαη νινθιεξσκέλεο κεζόδνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (Project). Ζ κέζνδνο ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο απνηειεί κηα κνξθή ελεξγεηηθήο κάζεζεο, πνπ εθαξκόδεηαη γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ή επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ (Σακνπηζέιε,2009). Έηζη, ν πξνβιεκαηηζκόο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο γηα ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ηνπ Σνπξηζκνύ ζην λεζί ηεο Εαθύλζνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθό, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ, απνηέιεζε έλαπζκα γηα αλαδήηεζε κίαο πεξηζζόηεξν βηώζηκεο ιύζεο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη αληίζηνηρα ηεο αληίζηνηρεο κεζνδνινγίαο νδεγεί ζαθέζηαηα ηνλ καζεηή κπξνζηά ζε έλα ακθηιεγόκελν ζέκα, βγάδνληαο ηνλ έμσ από κηα παγησκέλε θαηάζηαζε θαη θέξλνληαο ηνλ αληηκέησπν κε δηάθνξα πξνβιήκαηα. θνπόο ηεο ελαζρόιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δελ είλαη θπζηθά ε δεκηνπξγία άγρνπο θαη θόβνπ ζηνπο καζεηέο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, αιιά ε θξηηηθή θαη ελαιιαθηηθή αληηκεηώπηζε ηέηνησλ δεηεκάησλ σο

5 εθόδηα θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεύζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο πνξεία. Έηζη, θαηά ηηο Φινγατηε θαη Ληαξάθνπ (2009), ην εξώηεκα δελ είλαη γηα ην εάλ θαη θαηά πόζν είλαη παηδαγσγηθά σθέιηκν λα αζρνινύκαζηε κε ακθηιεγόκελα ζέκαηα, αιιά επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν «ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, θαη, επίζεο πώο απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη άγρνο, ή λα νδεγνύληαη ζηελ παξαίηεζε». Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εκπινπηίζηεθε κε ηερληθέο δηδαζθαιίαο όπσο ν δηάινγνο, ην παηρλίδη ξόισλ, δηαδηθηπαθή θαη βηβιηνγξαθηθή εξεύλα, κειέηε πεξίπησζεο, ραξηνγξάθεζε ελλνηώλ, πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, παξνπζίαζε ληνθηκαληέξ θ.α.. Πορεία Τλοποίηζης - Σελικό αποηέλεζμα- Παροσζίαζη Μέζα ζηε δηδαθηηθή ρξνληά, ε πεξηβαιινληηθή νκάδα εξγάζηεθε πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Ζ πνξεία ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο βαζίζηεθε ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηηο γλώζεηο θαηά ηνπο Simovska θαη Jensen (2003). ύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, ε γλώζε έρεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνληαη θαη πινπνηνύληαη ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο Τγείαο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη: Γλώζε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο Γλώζε γηα ηηο αηηίεο ηξαηεγηθέο αιιαγήο Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο- νξάκαηα ύκθσλα ινηπόλ κε ην πξώην ζηάδην ηεο γλώζεο, έπεηηα από ηελ πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ ζύγθξηζε κε ηα παιαηόηεξα ρξόληα, νη καζεηέο πξνρώξεζαλ ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλεπεηώλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα δηεξεπλεηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ηόζν ζηνπο καζεηέο όζν θαη ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ ε νκάδα λα εξεπλήζεη πνηεο είλαη νη βαζηθέο γλώζεηο ηνπ θόζκνπ γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ. Με ζπδεηήζεηο κε κεγαιύηεξνπο αλζξώπνπο, κε ελεκέξσζε από ηνλ ηνπηθό ηύπν ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ θαη θπζηθά, κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή έρεη όρη κνλάρα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλσλία ηεο Εαθύλζνπ. Πξνθεηκέλνπ ε γλώζε απηή λα αθνκνησζεί, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα γηα ηνλ θύθιν ηεο δσήο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ώζηε λα γίλεη ζαθή θαη θαηαλνεηή ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ κε ηελ ίδηα καο ηε δσή. Δπηπιένλ, ε επίζθεςε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Εαθύλζνπ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή θαζώο ελεκεξώζεθαλ εθηελώο γηα ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ λεζηνύ θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηέο δηαηξέρνπλ. Σν δεύηεξν ζηάδην ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ αηηηώλ. Δθόζνλ νη καζεηέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζκνύ εύινγα, νδεγνύληαη ζην λα αλαξσηεζνύλ ηηο αηηίεο γηα ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Με έξεπλα ηόζν ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο όζν θαη ζην δηαδίθηπν ζε κία ζεηξά πεγώλ όπσο ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (UNWTO), ν Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ), ην Ηλζηηηνύην Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία

6 Διιάδνο (ΔΤΔ), ην Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, νη καζεηέο ζπγθέληξσζαλ ζηνηρεία γηα ηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε Εάθπλζν κε δείθηεο όπσο ην μελνδνρεηαθό δπλακηθό, νη αθίμεηο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ αεξνπνξηθώο, ε ηνπξηζηηθή ππθλόηεηα, νη θιίλεο θιπ. Ζ επηζηεκνληθή άπνςε ηνπ ζέκαηνο θαιύθζεθε κε ηελ παξνπζίαζε ελλνηώλ όπσο ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ελόο ηόπνπ, ε πιεζπζκηαθή έληαζε, ε αιιαγή ρξήζεσλ γεο θ.α, ελώ εκπινπηίζηεθε κε παξνπζίαζε ησλ ληνθηκαληέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο «Αο κηιήζνπκε γηα ηα λεζηά (Σνπξηζηηθά)» θαη «Αο κηιήζνπκε γηα ηα λεζηά (Τπεξβάζεηο)». Ζ ηξίηε θαη ε ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο γλώζεο, αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη πώο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε θάηη πξνβιεκαηηθό. Οη καζεηέο θαηαλννύλ όηη κπνξεί λα ππάξμεη ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηαπηόρξνλα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ηελ ελόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ αιιαγήο, πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ζεσξεηηθή ελόηεηα, δηδάζθεηαη ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη έηζη εθπιεξώλεηαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο. Οη καζεηέο, ζην ζηάδην απηό, έρνπλ ήδε απνθηήζεη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη θαηέρνπλ πιένλ γλώζε γηα ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. Έηζη νδεγνύληαη ζην ζπκπέξαζκα όηη κνλάρα κε βηώζηκεο αιιαγέο κπνξεί λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο γλώζεο είλαη θαη ε πην δεκηνπξγηθή θαζώο είλαη απηή πνπ εκπλέεη ηνπο καζεηέο ζε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη νξάκαηα. Σν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο όηη έλα άιινο θόζκνο είλαη εθηθηόο θαη δπλαηόο, ηνπο γεκίδεη απηνπεπνίζεζε θαη αηζηνδνμία. Με παξνπζηάζεηο ληνθηκαληέξ θαη εθπνκπώλ από ηελ Διιεληθή ηειεόξαζε όπσο ην «Μέλνπκε Διιάδα», νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό θαη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη, πώο πξσηόηππεο ιύζεηο έρνπλ απνηέιεζκα θαη πώο ε ελαιιαθηηθή ζθέςε καο βνεζάεη λα μεπεξάζνπκε δηάθνξα πξνβιήκαηα. Παηρλίδηα ξόισλ ηνπ «καδηθνύ ηνπξίζηα» θαη ηνπ «ελαιιαθηηθνύ ηνπξίζηα» εκπλένπλ ηε ζηάζε θαη ηε θηινζνθία ηνπο ζε ζρέζε κε ην πώο θάζε νκάδα αληηκεησπίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηη νθέιε έρεη ηειηθά. Αθόκε, έξεπλα γηα ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Εαθύλζνπ, πξνζεγγίδεη δεηήκαηα όρη κνλάρα πεξηβαιινληηθά αιιά θαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δείρλνληαο πώο κνλάρα έηζη κπνξεί λα ππάξμεη αξκνλία. αλ θαηαθιείδα ησλ νξακάησλ ησλ καζεηώλ θαη παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, νη ίδηνη νη καζεηέο επέιεμαλ λα αλαπηύμνπλ όιν ηνλ ζπιινγηζκό πνπ είραλ από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα βίληεν. Έηζη, κε θείκελα πνπ νη ίδηνη θηηάμαλε θαη έπεηηα ερνγξάθεζαλ βαζηζκέλνη ζηα πνλήκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπο θαη θσηνγξαθίεο πνπ ζπιιέμαλε από ηελ πεξηνρή ηεο Εαθύλζνπ, ζπλζέζαλε έλα νπηηθναθνπζηηθό πιηθό (video), ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (πξνγξάκκαηα Windows Movie Maker, Audacity, Windows Recording), ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο γλώζεο, θαηαιήγνληαο ζηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο γηα ην ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο Εαθύλζνπ. Πρόγραμμα «Γραζηηριόηηηες για ηα Ιαμαηικά νερά» - Δπιδιωκόμενοι ηότοι Όπσο αλαθέξεη ε πξόζθαηε Ννκνζεηηθή Πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ν Διιεληθόο Σνπξηζκόο, έρεη απνδείμεη όηη απνηειεί βαζηθό ππιώλα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηαζεξή πεγή ζέζεσλ εξγαζίαο.

7 Οθείινπλ ινηπόλ ε πνιηηεία, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο λα ηνλ εληζρύζνπλ έηζη ώζηε λα θαηαζηεί ν ηνπξηζκόο όρεκα γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζε. Απηό ζα ην θαηαθέξνπλ επαλαπξνζδηνξίδνληαο θνηλσληθέο αμίεο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο κέζα από έλα λέν, καθξνπξόζεζκα αληαγσληζηηθό κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζέβεηαη θαη αλαδεηθλύεη ην θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό πινύην ηεο ρώξαο καο. Μεξηθέο από ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ απαηηείηαη είλαη: Ζ δηεύξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζηνπο 12 κήλεο ηνπ ρξόλνπ Σνπξηζηηθή αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο Ο ζεβαζκόο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ ηνπξηζκνύ κέζα από ηελ παξνρή πςειώλ ππεξεζηώλ πνηόηεηαο. Τπό ην πξίζκα απηό, ην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 2ν ΔΠΑΛ Ακαιηάδαο ην ζρνιηθό έηνο κε ηίηιν «Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηα Ηακαηηθά λεξά» πξνζπάζεζε λα θέξεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπσο είλαη ν «Σνπξηζκό Τγείαο» κειεηώληαο ηελ πεξίπησζε ησλ Ηακαηηθώλ λεξώλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Ννκό Ζιείαο. ηόρνη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απηνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: Να κειεηήζνπλ ηελ εκπεηξία ινπηξνπόιεσλ ζηελ Διιάδα Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα θαη λα πξνβάιινπλ ηα ηακαηηθά λεξά ηηο πεξηνρήο ηνπο Ννκόο Ζιείαο Να κειεηήζνπλ ην βαζκό ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Να πξνηείλνπλ ηξόπνπο αλάδεημεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ σο κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ. Να εληνπίζνπλ ιύζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αλάπηπμε κε ην ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ Δπηπιένλ, επηδίσμε ήηαλ, ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εμνηθεησζνύλ κε ην λέν ζύγρξνλν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαη λα αλαπηύμνπλ ηερληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο. πγθεθξηκέλα παηδαγσγηθνί ζηόρνη ήηαλ: Ζ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο γηα ηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο Ζ αλάπηπμε ρξήζηκσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ όπσο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο. Ζ πξνώζεζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηόλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ απεγθισβηζκνύ από ην παξαδνζηαθό ζρήκα δηδαζθαιίαο, πνπ δίλεη ζηνλ θαζεγεηή ηνλ ξόιν ηνπ εηζεγεηή θαη ζηνλ καζεηή ηνλ ξόιν ηνπ αθξναηή, Μεθοδολογία Γιδακηικές προζεγγίζεις ηελ πινπνίεζή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ελεπιάθεζαλ ηξεηο (3) θαζεγεηέο θαη είθνζη (20) καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηε κέζνδν project ε νπνία εληάζζεηαη νξγαληθά ζηελ όιε θηινζνθία ηνπ Νένπ ρνιείνπ (ΤΠΓΒΜΘ 2010: 10-11, 23-25, ΤΠΓΒΜΘ 2011: 13) θαη αληηιακβάλεηαη ηνπο καζεηέο σο κηθξνύο «δηαλννύκελνπο», «επηζηήκνλεο» θαη «εξεπλεηέο». (Μαηζαγγνύξαο 2011)

8 ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ε πεξηβαιινληηθή νκάδα επέιεμε λα παίμεη νξηζκέλα παηρλίδηα αιιεινγλσξηκίαο κέζα από ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη νη ηέζζεξηο (4) κεγάιεο ππννκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε. ηε ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο εθαξκόζακε ηε ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ (Brainstorming). Τπήξμε ηδαληθή επηινγή γηα ην ρσξηζκό ηνπ ζέκαηνο ζε ππνζέκαηα θαη εύξεζε θαηεγνξηώλ κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε θάζε ππννκάδα. Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα από ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη νη εμήο: 1.Σν λεξό σο ζεκειηώδεο ζηνηρείν δσήο ζηελ ηζηνξία 2. Νεξό θαη πγηεηλή 3. Σα ηακαηηθά λεξά ηεο Διιάδαο 4. Δλαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο ζην Ν. Ζιείαο: Ζ πεξίπησζε ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Πορεία Τλοποίηζης - Σελικό αποηέλεζμα- Παροσζίαζη Οη δξαζηεξηόηεηεο μεθίλεζαλ από ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο όπνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, ζπλνκηινύλ, αληαιιάζζνληαο απόςεηο θαη ζθέςεηο θαη επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα, ώζηε λα αλαδπζεί ζηαδηαθά ε ζπλνιηθή θαη πινύζηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πεξίπησζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ. ην πξώην ζηάδην, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κέζα από κηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα αληηιεθζνύλ όηη oη πεξηζζόηεξνη πνιηηηζκνί γελλήζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ γύξσ από ην λεξό. Tν λεξό, είηε από πεγή, είηε ην ζαιάζζην, απνηειεί ζεκειηώδεο ζηνηρείν δσήο ζηε θηινζνθία ησλ ιαώλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ζπνπδαίν ζεξαπεπηηθό κέζν, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή λνκνζεζία θαη ηε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ηνπο, επεξεάδνληαο θαη ηνπο ιανύο ηεο Γύζεο. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα ζπλερηζηεί κε κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ ινπηξώλ ζηελ αξραία Διιάδα θαζώο ε ηζηνξία ησλ ινπηξώλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο, δηόηη νη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ινπηξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε δξαζηεξηόηεηα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ζπλδπάζεη επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξνέξρνληαη επίζεο από ηηο Φπζηθέο θαη Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο. Γνκείηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ βαζηθέο επηζηεκνληθέο γλώζεηο γηα ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζεξαπεπηηθή ηνπ αλζξώπνπ. Γεκηνπξγνύληαη έηζη επηζηεκνληθνί θξίθνη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ σο θπζηθόο πόξνο δσηηθήο αμίαο θαη νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ν νπνίνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί νηθνλνκηθά σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ. ην δεύηεξν ζηάδην, αθνύ νη καζεηέο έρνπλ δνκήζεη ηε γλώζε γύξσ από ηα ηακαηηθά λεξά θαινύληαη λα γλσξίζνπλ ηηο πεγέο κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα δίλνληαο έκθαζε ζε απηέο ηνπ Ννκνύ Ζιείαο. Ζ Διιεληθή γε είλαη κεηαμύ ησλ πινπζηόηεξσλ ρσξώλ ζε ηακαηηθέο πεγέο. Αλ θαη δελ έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, αλάινγσλ ηνπ εμσηεξηθνύ, ζεξαπεπηηθά όκσο είλαη ηζάμηεο θαη πνιιέο θνξέο αλώηεξεο από απηέο. Οη καζεηέο αθνύ κειεηήζνπλ ην βαζκό ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ζηελ ρώξα καο θαινύληαη λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο αλάδεημεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ σο κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ.

9 ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηίζεηαη ην εξώηεκα αλ κηα επέλδπζε θαη αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνύ ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ννκό Ζιείαο ζα έρεη αληαπόθξηζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ωο θαηαιιειόηεξε κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνύζαλ ηελ άπνςε θαη πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηώλ, επειέγε ε θαηάξηηζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ Έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 114 αηόκσλ θάζε ειηθίαο κε κόληκν ηόπν θαηνηθίαο ηνπο ην Ννκό Ζιείαο ζηελ Πεινπόλλεζν. Αθνύ ζπλέιιεμαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επεμεξγάζηεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπο σο εμήο: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη δεκηνπξγία ζηαηηζηηθώλ πηλάθσλ. Μειέηε θαη ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ Σν είδνο απηό ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο θξηηηθήο αμηνιόγεζεο απηώλ. Ζ πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηόηεηα νινθιεξώζεθε κε ηελ δεκηνπξγία αθίζαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνπ Ννκνύ Ζιείαο αιιά θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή, αιιά θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ ηζηόηνπό ηνπ. Μεηά από αμηνιόγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ηθαλόηεηαο αιιά θαη ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ζηελ Διιάδα πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα όηη ε πιήξεο αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνκέα αλαπηπμηαθώλ θαη επελδπηηθώλ πξσηνβνπιηώλ πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθό αιιά θαη ζε εζληθό επίπεδν. Οη Διιεληθέο ινπηξνπόιεηο κπνξνύλ λα αθόκε πεξηζζόηεξν λα αλαπηπρζνύλ θαη λα εμειηρζνύλ ζε θέληξα ηνπξηζκνύ πγείαο, γηα πεξηζζόηεξνπο κήλεο ηνπ έηνπο, αθνύ πξώηα γίλνπλ ηα απαηηνύκελα έξγα ππνδνκήο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ ε νπνία εθθξάδεηαη όρη κόλν ιεθηηθά (κέζα από απηά πνπ δήισζαλ γξαπηά ή πξνθνξηθά) αιιά θαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνύ όινη έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε ζπκκεηνρήο. Οη καζεηέο κέζα από απηήλ ηνπο ηελ εκπεηξία ήξζαλ ζε επαθή κε όια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ζήκεξα έλαλ επαγγεικαηία ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, εθόδηα απαξαίηεηα ζε κηα επνρή όπνπ ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα έρνπλ ήδε μεθύγεη από ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε θαη έρνπλ πηα ελζσκαησζεί ζηνπο όξνπο θαη ζην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ηεο δηεζλνύο αγνξάο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηε ρξήζε θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν, λα δηακνξθώζεη θαη λα αλαδείμεη ηνλ ηνπξηζκό όρη απιά πξσηαγσληζηή αιιά θαη πξόηππν αλάπηπμεο ηεο ρώξαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barroso, J.M., European renewal: state of the Union address European Parliament, Strasbourg, 28 September speech_original.pdf [accessed ].

10 Cedefop, Green skills and environmental awareness in vocational education and training Synthesis report Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012 Council of the European Union, Towards a greener labour market: the employment dimension of tackling environmental challenges: EMCO final report. EMCO reports. Brussels, 18 November 2010, Issue 4. Jonassen D.H., 2000 Computers as mind tools for schools: engaging critical thinking, NJ: Prentice-Hall. Simovska,V., Jensen,B.B., 2003 Young-minds.net/lessons Student participation, action and cross-cultural collaboration in a virtual classroom. Copenhagen NV: Research Centre for Environmental and Health Education. The Danish University of Education. Αζαλαζίνπ, Λ.Α., 2004 Σνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, εμειίμεηο, πξνβιήκαηα, αλάγθεο θαη πνιηηηθή, Ηλζηηηνύην Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), Αζήλα. Αξθνπιάθε, Δ. & Ρίγαο, Υ., Ο ηνπξηζκό πγείαο σο κνριόο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο «Ζ πεξίπησζε ηεο Πεινπνλλήζνπ», ΑΣΔΗ Κξήηεο, Βαζάια, Β., Δλαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, Θεξηλό Παλεπηζηήκην Κνθθώζεο.Υ, Σζάξηαο.Π., 2001 Βηώζηκε Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ, Δθδόζεηο Κξηηηθή ΑΔ, Αζήλα Μαηζαγγνύξαο, Ζ., (2011). Παηδαγσγηθέο Αξρέο ηεο Καηλνηνκίαο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ, Αζήλα Σακνπηζέιε, Κ. (2009). Δθπαίδεπζε γηα Βηώζηκν Σνπξηζκό, Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξραλώλ, Αξραλέο. Σακνπηζέιε, Κ. (2003). Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ύληνκνο Οδεγόο γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, έθδνζε ηνπ γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. Φινγατηε,Δ., Ληαξάθνπ,Γ.. (2009) Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξραλώλ, Αξραλέο. Υαιθίδεο Α.,Μαλδξίθαο Α.,Σδήθνπ Ε.,Δπζπβνύινπ Υ.,Ννκηθνύ Υ. (2009). ρεδηάδνληαο ηζηνεμεξεπλήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ από ηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο. Σξία Παξαδείγκαηα, 1ν Δθπαηδεπηηθό πλέδξην «Έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», Βόινο.

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα