Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό"

Transcript

1 Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε, Παλ/κην Αηγαίνπ 2. Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σηε ζύγρξνλε θνηλσλία ησλ έληνλσλ ξπζκώλ θαη ηεο ππεξπξνζθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαιείηαη λα απνηηκάηαη κε ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παξερόκελσλ γλώζεσλ. Οη γλώζεηο απηέο όρη κνλάρα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα δεκηνπξγνύλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε αιιά θαη λα αμηνπνηνύληαη θαηά ηνλ κέγηζην βαζκό ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. Επηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε εληείλεη ηελ αλάγθε λα κεηαθηλεζεί πξνζσπηθό από θζίλνληεο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξηζζόηεξν βηώζηκεο δξαζηεξηόηεηεο (Cedefop, 2012). Η παξνύζα κειέηε δείρλεη πώο έλα πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί άκεζα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ελόο Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, θαζώο νη γλώζεηο πνπ παξέρνληαη κέζα από ηελ ΠΕ γίλνληαη εθαιηήξην γηα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ καζεηώλ. Επηπιένλ, νη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ), κέζα από ηελ ζθνπηά ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Collaborative Learning), ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, πξνζεγγίδνληαο ηελ κάζεζε σο δηαδηθαζία έξεπλαο, αλαθάιπςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα Π.Ε. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αεηθνξία, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο ΔΙΑΓΩΓΗ ηε ζύγρξνλε νηθνλνκία ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηαπηόρξνλα όκσο θαη ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε αλαπηπμηαθώλ ηαθηηθώλ ππό ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε θαη ν πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο J.M.Barroso: «Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ην «πξάζηλν» θαη ε αλάπηπμε ζπλδένληαη απόιπηα» (Barroso, 2011). ύκθσλα κε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Cedefop, ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί αιιαγή ζηηο δνκέο ηεο νηθνλνκίαο θαζώο ηνκείο κε θζίλνπζα παξαγσγηθόηεηα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνύλ θαη λα εληζρπζνύλ αληίζηνηρα ηνκείο κε κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα. Σέηνηνη ηνκείο πεξηιακβάλνπλ «πξάζηλα» επαγγέικαηα θαη

2 πξνσζνύλ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη δεζκεύζεηο πνπ έρεη ε ρώξα καο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα πξάζηλε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απαηηνύλ ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ώζηε λα αλαπηπρζνύλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ νδεγνύλ ζε κία βηώζηκε νηθνλνκία. Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ζε έθζεζε ηνπ ην 2010 αλαθέξεη όηη νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο αιιαγέο ζηνλ ηύπν θαη όγθν ηεο απαζρόιεζεο είλαη ε γεσξγία, ε αιηεία, ν ηνπξηζκόο, ε ελέξγεηα, ηα ρξεκαηηζηεξηαθά θαη νη αζθάιεηεο (Council of the European Union, 2010). Ο ηνπξηζκόο απνηειεί ζήκεξα κία από ηηο βαζηθόηεξεο πεγέο εζόδσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηε ιίζηα ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 15 ε ζέζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. Σόζν ινηπόλ ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, όζν θαη ε Δπξσπατθή πξνώζεζε πηνζέηεζεο αεηθνξηθώλ πξαθηηθώλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζηζηνύλ θάηη παξαπάλσ από αλαγθαία ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα ππό ην πξίζκα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Δπαθόινπζν ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνύ είλαη όηη νη πξώηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη απαζρόιεζεο. Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη θαηά θάπνην ηξόπν λενζύζηαηε, θαζώο πνιιά από ηα κέξε πνπ ηελ απαξηίδνπλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ δεθαεηία ηνπ (Αζαλαζίνπ, 2004). Δπηπιένλ ε Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη από δνκέο, ηελ επνπηεία ησλ νπνίσλ έρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί θνξείο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ηέινο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Λακβάλνληαο ππόςε καο ηα παξαπάλσ ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. ηνπο πξόπνδεο ηεο ππξακίδαο ησλ παξαπάλσ δνκώλ βξίζθνληαη ηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑΛ) ηα νπνία παξέρνπλ πεξηζζόηεξν επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξά θαηάξηηζε. Μειέηε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ) ηνπ 2004 ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, δείρλεη όηη νη πεξηζζόηεξνη εμ απηώλ είλαη απόθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γεγνλόο πνπ δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο παξερόκελεο από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ γλώζεηο. Έηζη θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα επηιέμεη ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ώζηε νη παξερόκελεο γλώζεηο λα είλαη έγθπξεο, αιιά ηαπηόρξνλα πνηνηηθέο πνπ λα νδεγνύλ ηνπο καζεηέο ζε κία δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ. Έλαλ ηέηνην ζθνπό ππεξεηνύλ θαη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλνληαη νκαιά ζηα ππάξρνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απνθεύγνληαο ηνλ ζθόπειν ηεο γλσζηηθήο ππεξθόξησζεο ησλ καζεηώλ πνπ εθθξάδεηαη από αίζζεζε αληθαλνπνίεηνπ, απνζηξνθή από ην δηάβαζκα θαη, ηέινο, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο (Υαιθίδεο θ.α., 2009). Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε νη καζεηέο απνθηνύλ θίλεηξα, θαινύληαη λα επηιύζνπλ

3 πξνβιήκαηα, λα δηαρεηξηζηνύλ πιεξνθνξίεο θαη λα εμνηθεησζνύλ κε λέεο ηερλνινγηθέο κεζόδνπο. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), ηδηαίηεξα κεηά ηηο δηαζθέςεηο θνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε ην 1992 ζην Ρίν θαη ην 2002 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, ζεσξείηαη έλα από ηα πεξηζζόηεξα απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ νηθνδόκεζε αμηώλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ηθαλώλ λα επεξεάζνπλ ηηο θνηλσληθέο επηινγέο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξίαο (Sitaz 1993, Tilbury 1995, Flogaitis 1998, Redclift 2000, Luke 2001, Stevenson 2002, Hucle 2003). Μέρξη ζηηγκήο έρεη εηζαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. ηε δηδαζθαιεία ησλ αληηθεηκέλσλ ΠΔ πηνζεηνύληαη δηαζεκαηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ελζαξξύλνπλ ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Coffin θαη Bonniver 1982, Sauve 1194) (Βαζάια, 2009). Σα πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ σο εξγαιεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ ζαλ θνηλή βάζε ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε, νη ζεσξίεο ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη από ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Γνκηζκνύ (constructivism). Οη Γνκηζηέο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην λα δνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη όρη απιά λα αθεζνύλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ηνπο εξκελεύνπλ ηηο γλώζεηο άιισλ (Jonassen 2000). Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ζεώξεζεο απηήο είλαη όηη ε κάζεζε δελ απνηειεί απνκλεκόλεπζε ελλνηώλ θαη θαλόλσλ αιιά κία ελεξγή αηνκηθή δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο, έξεπλαο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο. ΤΝΓΔΗ ΣΗ ΠΔ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ. πλδένληαο όια ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε πώο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζπλδπάδνληαο ηηο πξαθηηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ, κπνξεί όρη απιά λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ηεο ηνπξηζηηθήο θαηεύζπλζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά λα αλαπηύμεη δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ εθαιηήξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ζεκέιηα κίαο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Π.Δ. Σα δύν πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πινπνηήζεθαλ ην έηνο ζε Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα ηεο ρώξαο. Σν πξώην πξόγξακκα, κε ηίηιν «Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ» πινπνηήζεθε ζην ΔΠΑΛ Εαθύλζνπ ζηε Γ Λπθείνπ κε ζπκκεηνρή 8 καζεηώλ (4 θνξηηζηώλ θαη 4 αγνξηώλ) θαη ππεύζπλε θαζεγήηξηα ηελ Διέλε Γαγάηζε, Οηθνλνκνιόγν. Σν δεύηεξν πξόγξακκα «Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηα Ηακαηηθά λεξά» πινπνηήζεθε ζην 2ν ΔΠΑΛ Ακαιηάδαο κε ζπκκεηνρή 20 καζεηώλ (10 θνξηηζηώλ θαη 10 αγνξηώλ) από ηε Β Σάμε ησλ Σνκέσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Τγείαο Πξόλνηαο. Τπεύζπλνη θαζεγεηέο ήηαλ νη Διηζάβεη Καξαγηάλλε Οηθνλνκνιόγνο, Αλδξέαο Απνζηνιόπνπινο Φπζηθόο θαη Διηζάβεη Μπίζζα - Φηιόινγνο.

4 Πρόγραμμα «Σοσριζμός και Περιβάλλον» Σίηλος - Παιδαγωγικοί ζηότοι Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο δειώλεη ηελ άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα, πνπ είλαη θαη ν ηνκέαο εμεηδίθεπζεο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Καζώο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηώλ (απνκόλσζε, πεξηνξηζκέλνη πόξνη, επάισηε ηζνξξνπία κεηαμύ νηθνλνκίαο, θύζεο, θνηλσλίαο, θ.α) πξνζδηνξίδνπλ κία έληνλε αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ, (Κνθθώζεο θαη Σζάξηαο, 2001) αξρηθό ζηνηρείν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο ήηαλ ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην λεζί ηεο Εαθύλζνπ, ηόζν από άπνςε ηνπξηζηηθή όζν θαη από πεξηβαιινληηθή θαζώο θαη ε αιιαγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθώλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ. Ο θαζνξηζκόο ησλ παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαζώο βνεζάεη ζηελ απνθπγή ρανηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Σακνπηζέιε, 2003). Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαιύπηνπλ ην γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ην ςπρνθηλεηηθό πεδίν, ηόζν γηα ηνπο «αλαγθαίνπο» όζν θαη γηα ηνπο «αλαπηπζζόκελνπο» αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο κε ηειηθό ζθνπό ηνλ «πεξηβαιινληηθό αιθαβεηηζκό» (environmental literacy), δειαδή ηελ απόθηεζε πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο. πγθεθξηκέλα, κέζα από ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο, επηδηώθεηαη νη καζεηέο: Να θαηαλνήζνπλ ηελ ηνπηθή δηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθόνηθνλνκηθώλ δεηεκάησλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζρεηηθά κε απηά Να απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκό ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην πεξηβάιινλ. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαζώο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Να πξνηείλνπλ ζελάξηα ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ Να αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο Να αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηώζνπλ εξγαζίεο αλάιπζεο, ζύλζεζεο, θαη παξνπζίαζεο πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) Μεθοδολογία Γιδακηικές προζεγγίζεις ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα θαζόηη απνηεινύηαλ από κηθξό αξηζκό καζεηώλ, σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εθαξκόζηεθε ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, σο κέξνο κίαο πην κεγάιεο θαη νινθιεξσκέλεο κεζόδνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (Project). Ζ κέζνδνο ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο απνηειεί κηα κνξθή ελεξγεηηθήο κάζεζεο, πνπ εθαξκόδεηαη γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ή επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ (Σακνπηζέιε,2009). Έηζη, ν πξνβιεκαηηζκόο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο γηα ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ηνπ Σνπξηζκνύ ζην λεζί ηεο Εαθύλζνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθό, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ, απνηέιεζε έλαπζκα γηα αλαδήηεζε κίαο πεξηζζόηεξν βηώζηκεο ιύζεο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη αληίζηνηρα ηεο αληίζηνηρεο κεζνδνινγίαο νδεγεί ζαθέζηαηα ηνλ καζεηή κπξνζηά ζε έλα ακθηιεγόκελν ζέκα, βγάδνληαο ηνλ έμσ από κηα παγησκέλε θαηάζηαζε θαη θέξλνληαο ηνλ αληηκέησπν κε δηάθνξα πξνβιήκαηα. θνπόο ηεο ελαζρόιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δελ είλαη θπζηθά ε δεκηνπξγία άγρνπο θαη θόβνπ ζηνπο καζεηέο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, αιιά ε θξηηηθή θαη ελαιιαθηηθή αληηκεηώπηζε ηέηνησλ δεηεκάησλ σο

5 εθόδηα θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεύζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο πνξεία. Έηζη, θαηά ηηο Φινγατηε θαη Ληαξάθνπ (2009), ην εξώηεκα δελ είλαη γηα ην εάλ θαη θαηά πόζν είλαη παηδαγσγηθά σθέιηκν λα αζρνινύκαζηε κε ακθηιεγόκελα ζέκαηα, αιιά επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν «ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, θαη, επίζεο πώο απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη άγρνο, ή λα νδεγνύληαη ζηελ παξαίηεζε». Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εκπινπηίζηεθε κε ηερληθέο δηδαζθαιίαο όπσο ν δηάινγνο, ην παηρλίδη ξόισλ, δηαδηθηπαθή θαη βηβιηνγξαθηθή εξεύλα, κειέηε πεξίπησζεο, ραξηνγξάθεζε ελλνηώλ, πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, παξνπζίαζε ληνθηκαληέξ θ.α.. Πορεία Τλοποίηζης - Σελικό αποηέλεζμα- Παροσζίαζη Μέζα ζηε δηδαθηηθή ρξνληά, ε πεξηβαιινληηθή νκάδα εξγάζηεθε πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Ζ πνξεία ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο βαζίζηεθε ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηηο γλώζεηο θαηά ηνπο Simovska θαη Jensen (2003). ύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, ε γλώζε έρεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνληαη θαη πινπνηνύληαη ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο Τγείαο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη: Γλώζε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο Γλώζε γηα ηηο αηηίεο ηξαηεγηθέο αιιαγήο Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο- νξάκαηα ύκθσλα ινηπόλ κε ην πξώην ζηάδην ηεο γλώζεο, έπεηηα από ηελ πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ ζύγθξηζε κε ηα παιαηόηεξα ρξόληα, νη καζεηέο πξνρώξεζαλ ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλεπεηώλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα δηεξεπλεηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ηόζν ζηνπο καζεηέο όζν θαη ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ ε νκάδα λα εξεπλήζεη πνηεο είλαη νη βαζηθέο γλώζεηο ηνπ θόζκνπ γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ. Με ζπδεηήζεηο κε κεγαιύηεξνπο αλζξώπνπο, κε ελεκέξσζε από ηνλ ηνπηθό ηύπν ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ θαη θπζηθά, κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή έρεη όρη κνλάρα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλσλία ηεο Εαθύλζνπ. Πξνθεηκέλνπ ε γλώζε απηή λα αθνκνησζεί, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα γηα ηνλ θύθιν ηεο δσήο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ώζηε λα γίλεη ζαθή θαη θαηαλνεηή ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ κε ηελ ίδηα καο ηε δσή. Δπηπιένλ, ε επίζθεςε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Εαθύλζνπ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή θαζώο ελεκεξώζεθαλ εθηελώο γηα ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ λεζηνύ θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηέο δηαηξέρνπλ. Σν δεύηεξν ζηάδην ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ αηηηώλ. Δθόζνλ νη καζεηέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζκνύ εύινγα, νδεγνύληαη ζην λα αλαξσηεζνύλ ηηο αηηίεο γηα ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Με έξεπλα ηόζν ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο όζν θαη ζην δηαδίθηπν ζε κία ζεηξά πεγώλ όπσο ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (UNWTO), ν Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ), ην Ηλζηηηνύην Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία

6 Διιάδνο (ΔΤΔ), ην Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, νη καζεηέο ζπγθέληξσζαλ ζηνηρεία γηα ηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε Εάθπλζν κε δείθηεο όπσο ην μελνδνρεηαθό δπλακηθό, νη αθίμεηο αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ αεξνπνξηθώο, ε ηνπξηζηηθή ππθλόηεηα, νη θιίλεο θιπ. Ζ επηζηεκνληθή άπνςε ηνπ ζέκαηνο θαιύθζεθε κε ηελ παξνπζίαζε ελλνηώλ όπσο ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ελόο ηόπνπ, ε πιεζπζκηαθή έληαζε, ε αιιαγή ρξήζεσλ γεο θ.α, ελώ εκπινπηίζηεθε κε παξνπζίαζε ησλ ληνθηκαληέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο «Αο κηιήζνπκε γηα ηα λεζηά (Σνπξηζηηθά)» θαη «Αο κηιήζνπκε γηα ηα λεζηά (Τπεξβάζεηο)». Ζ ηξίηε θαη ε ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο γλώζεο, αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη πώο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε θάηη πξνβιεκαηηθό. Οη καζεηέο θαηαλννύλ όηη κπνξεί λα ππάξμεη ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηαπηόρξνλα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ηελ ελόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ αιιαγήο, πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ζεσξεηηθή ελόηεηα, δηδάζθεηαη ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη έηζη εθπιεξώλεηαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παηδαγσγηθνύο ζηόρνπο. Οη καζεηέο, ζην ζηάδην απηό, έρνπλ ήδε απνθηήζεη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη θαηέρνπλ πιένλ γλώζε γηα ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. Έηζη νδεγνύληαη ζην ζπκπέξαζκα όηη κνλάρα κε βηώζηκεο αιιαγέο κπνξεί λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο γλώζεο είλαη θαη ε πην δεκηνπξγηθή θαζώο είλαη απηή πνπ εκπλέεη ηνπο καζεηέο ζε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη νξάκαηα. Σν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο όηη έλα άιινο θόζκνο είλαη εθηθηόο θαη δπλαηόο, ηνπο γεκίδεη απηνπεπνίζεζε θαη αηζηνδνμία. Με παξνπζηάζεηο ληνθηκαληέξ θαη εθπνκπώλ από ηελ Διιεληθή ηειεόξαζε όπσο ην «Μέλνπκε Διιάδα», νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό θαη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη, πώο πξσηόηππεο ιύζεηο έρνπλ απνηέιεζκα θαη πώο ε ελαιιαθηηθή ζθέςε καο βνεζάεη λα μεπεξάζνπκε δηάθνξα πξνβιήκαηα. Παηρλίδηα ξόισλ ηνπ «καδηθνύ ηνπξίζηα» θαη ηνπ «ελαιιαθηηθνύ ηνπξίζηα» εκπλένπλ ηε ζηάζε θαη ηε θηινζνθία ηνπο ζε ζρέζε κε ην πώο θάζε νκάδα αληηκεησπίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηη νθέιε έρεη ηειηθά. Αθόκε, έξεπλα γηα ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Εαθύλζνπ, πξνζεγγίδεη δεηήκαηα όρη κνλάρα πεξηβαιινληηθά αιιά θαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δείρλνληαο πώο κνλάρα έηζη κπνξεί λα ππάξμεη αξκνλία. αλ θαηαθιείδα ησλ νξακάησλ ησλ καζεηώλ θαη παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, νη ίδηνη νη καζεηέο επέιεμαλ λα αλαπηύμνπλ όιν ηνλ ζπιινγηζκό πνπ είραλ από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα βίληεν. Έηζη, κε θείκελα πνπ νη ίδηνη θηηάμαλε θαη έπεηηα ερνγξάθεζαλ βαζηζκέλνη ζηα πνλήκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπο θαη θσηνγξαθίεο πνπ ζπιιέμαλε από ηελ πεξηνρή ηεο Εαθύλζνπ, ζπλζέζαλε έλα νπηηθναθνπζηηθό πιηθό (video), ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (πξνγξάκκαηα Windows Movie Maker, Audacity, Windows Recording), ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο γλώζεο, θαηαιήγνληαο ζηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο γηα ην ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο Εαθύλζνπ. Πρόγραμμα «Γραζηηριόηηηες για ηα Ιαμαηικά νερά» - Δπιδιωκόμενοι ηότοι Όπσο αλαθέξεη ε πξόζθαηε Ννκνζεηηθή Πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ν Διιεληθόο Σνπξηζκόο, έρεη απνδείμεη όηη απνηειεί βαζηθό ππιώλα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηαζεξή πεγή ζέζεσλ εξγαζίαο.

7 Οθείινπλ ινηπόλ ε πνιηηεία, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο λα ηνλ εληζρύζνπλ έηζη ώζηε λα θαηαζηεί ν ηνπξηζκόο όρεκα γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζε. Απηό ζα ην θαηαθέξνπλ επαλαπξνζδηνξίδνληαο θνηλσληθέο αμίεο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο κέζα από έλα λέν, καθξνπξόζεζκα αληαγσληζηηθό κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζέβεηαη θαη αλαδεηθλύεη ην θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό πινύην ηεο ρώξαο καο. Μεξηθέο από ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ απαηηείηαη είλαη: Ζ δηεύξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζηνπο 12 κήλεο ηνπ ρξόλνπ Σνπξηζηηθή αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο Ο ζεβαζκόο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ ηνπξηζκνύ κέζα από ηελ παξνρή πςειώλ ππεξεζηώλ πνηόηεηαο. Τπό ην πξίζκα απηό, ην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 2ν ΔΠΑΛ Ακαιηάδαο ην ζρνιηθό έηνο κε ηίηιν «Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηα Ηακαηηθά λεξά» πξνζπάζεζε λα θέξεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπσο είλαη ν «Σνπξηζκό Τγείαο» κειεηώληαο ηελ πεξίπησζε ησλ Ηακαηηθώλ λεξώλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Ννκό Ζιείαο. ηόρνη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απηνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: Να κειεηήζνπλ ηελ εκπεηξία ινπηξνπόιεσλ ζηελ Διιάδα Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα θαη λα πξνβάιινπλ ηα ηακαηηθά λεξά ηηο πεξηνρήο ηνπο Ννκόο Ζιείαο Να κειεηήζνπλ ην βαζκό ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Να πξνηείλνπλ ηξόπνπο αλάδεημεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ σο κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ. Να εληνπίζνπλ ιύζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αλάπηπμε κε ην ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ Δπηπιένλ, επηδίσμε ήηαλ, ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εμνηθεησζνύλ κε ην λέν ζύγρξνλν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαη λα αλαπηύμνπλ ηερληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο. πγθεθξηκέλα παηδαγσγηθνί ζηόρνη ήηαλ: Ζ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο γηα ηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο Ζ αλάπηπμε ρξήζηκσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ όπσο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο. Ζ πξνώζεζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηόλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ, κέζσ ηνπ απεγθισβηζκνύ από ην παξαδνζηαθό ζρήκα δηδαζθαιίαο, πνπ δίλεη ζηνλ θαζεγεηή ηνλ ξόιν ηνπ εηζεγεηή θαη ζηνλ καζεηή ηνλ ξόιν ηνπ αθξναηή, Μεθοδολογία Γιδακηικές προζεγγίζεις ηελ πινπνίεζή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ελεπιάθεζαλ ηξεηο (3) θαζεγεηέο θαη είθνζη (20) καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηε κέζνδν project ε νπνία εληάζζεηαη νξγαληθά ζηελ όιε θηινζνθία ηνπ Νένπ ρνιείνπ (ΤΠΓΒΜΘ 2010: 10-11, 23-25, ΤΠΓΒΜΘ 2011: 13) θαη αληηιακβάλεηαη ηνπο καζεηέο σο κηθξνύο «δηαλννύκελνπο», «επηζηήκνλεο» θαη «εξεπλεηέο». (Μαηζαγγνύξαο 2011)

8 ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ε πεξηβαιινληηθή νκάδα επέιεμε λα παίμεη νξηζκέλα παηρλίδηα αιιεινγλσξηκίαο κέζα από ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη νη ηέζζεξηο (4) κεγάιεο ππννκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε. ηε ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο εθαξκόζακε ηε ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ (Brainstorming). Τπήξμε ηδαληθή επηινγή γηα ην ρσξηζκό ηνπ ζέκαηνο ζε ππνζέκαηα θαη εύξεζε θαηεγνξηώλ κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε θάζε ππννκάδα. Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα από ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη νη εμήο: 1.Σν λεξό σο ζεκειηώδεο ζηνηρείν δσήο ζηελ ηζηνξία 2. Νεξό θαη πγηεηλή 3. Σα ηακαηηθά λεξά ηεο Διιάδαο 4. Δλαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο ζην Ν. Ζιείαο: Ζ πεξίπησζε ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ Πορεία Τλοποίηζης - Σελικό αποηέλεζμα- Παροσζίαζη Οη δξαζηεξηόηεηεο μεθίλεζαλ από ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο όπνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, ζπλνκηινύλ, αληαιιάζζνληαο απόςεηο θαη ζθέςεηο θαη επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα, ώζηε λα αλαδπζεί ζηαδηαθά ε ζπλνιηθή θαη πινύζηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πεξίπησζεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ. ην πξώην ζηάδην, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κέζα από κηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα αληηιεθζνύλ όηη oη πεξηζζόηεξνη πνιηηηζκνί γελλήζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ γύξσ από ην λεξό. Tν λεξό, είηε από πεγή, είηε ην ζαιάζζην, απνηειεί ζεκειηώδεο ζηνηρείν δσήο ζηε θηινζνθία ησλ ιαώλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ζπνπδαίν ζεξαπεπηηθό κέζν, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή λνκνζεζία θαη ηε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ηνπο, επεξεάδνληαο θαη ηνπο ιανύο ηεο Γύζεο. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα ζπλερηζηεί κε κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ ινπηξώλ ζηελ αξραία Διιάδα θαζώο ε ηζηνξία ησλ ινπηξώλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο, δηόηη νη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ινπηξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε δξαζηεξηόηεηα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ζπλδπάζεη επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξνέξρνληαη επίζεο από ηηο Φπζηθέο θαη Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο. Γνκείηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ βαζηθέο επηζηεκνληθέο γλώζεηο γηα ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζεξαπεπηηθή ηνπ αλζξώπνπ. Γεκηνπξγνύληαη έηζη επηζηεκνληθνί θξίθνη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ σο θπζηθόο πόξνο δσηηθήο αμίαο θαη νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ν νπνίνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί νηθνλνκηθά σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ. ην δεύηεξν ζηάδην, αθνύ νη καζεηέο έρνπλ δνκήζεη ηε γλώζε γύξσ από ηα ηακαηηθά λεξά θαινύληαη λα γλσξίζνπλ ηηο πεγέο κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα δίλνληαο έκθαζε ζε απηέο ηνπ Ννκνύ Ζιείαο. Ζ Διιεληθή γε είλαη κεηαμύ ησλ πινπζηόηεξσλ ρσξώλ ζε ηακαηηθέο πεγέο. Αλ θαη δελ έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, αλάινγσλ ηνπ εμσηεξηθνύ, ζεξαπεπηηθά όκσο είλαη ηζάμηεο θαη πνιιέο θνξέο αλώηεξεο από απηέο. Οη καζεηέο αθνύ κειεηήζνπλ ην βαζκό ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ζηελ ρώξα καο θαινύληαη λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο αλάδεημεο ησλ ηακαηηθώλ λεξώλ σο κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ.

9 ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηίζεηαη ην εξώηεκα αλ κηα επέλδπζε θαη αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνύ ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ννκό Ζιείαο ζα έρεη αληαπόθξηζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ωο θαηαιιειόηεξε κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνύζαλ ηελ άπνςε θαη πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηώλ, επειέγε ε θαηάξηηζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ Έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 114 αηόκσλ θάζε ειηθίαο κε κόληκν ηόπν θαηνηθίαο ηνπο ην Ννκό Ζιείαο ζηελ Πεινπόλλεζν. Αθνύ ζπλέιιεμαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επεμεξγάζηεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπο σο εμήο: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη δεκηνπξγία ζηαηηζηηθώλ πηλάθσλ. Μειέηε θαη ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ Σν είδνο απηό ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο θξηηηθήο αμηνιόγεζεο απηώλ. Ζ πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηόηεηα νινθιεξώζεθε κε ηελ δεκηνπξγία αθίζαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνπ Ννκνύ Ζιείαο αιιά θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή, αιιά θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ ηζηόηνπό ηνπ. Μεηά από αμηνιόγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ηθαλόηεηαο αιιά θαη ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ζηελ Διιάδα πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα όηη ε πιήξεο αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνκέα αλαπηπμηαθώλ θαη επελδπηηθώλ πξσηνβνπιηώλ πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθό αιιά θαη ζε εζληθό επίπεδν. Οη Διιεληθέο ινπηξνπόιεηο κπνξνύλ λα αθόκε πεξηζζόηεξν λα αλαπηπρζνύλ θαη λα εμειηρζνύλ ζε θέληξα ηνπξηζκνύ πγείαο, γηα πεξηζζόηεξνπο κήλεο ηνπ έηνπο, αθνύ πξώηα γίλνπλ ηα απαηηνύκελα έξγα ππνδνκήο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ ε νπνία εθθξάδεηαη όρη κόλν ιεθηηθά (κέζα από απηά πνπ δήισζαλ γξαπηά ή πξνθνξηθά) αιιά θαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνύ όινη έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε ζπκκεηνρήο. Οη καζεηέο κέζα από απηήλ ηνπο ηελ εκπεηξία ήξζαλ ζε επαθή κε όια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ζήκεξα έλαλ επαγγεικαηία ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, εθόδηα απαξαίηεηα ζε κηα επνρή όπνπ ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα έρνπλ ήδε μεθύγεη από ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε θαη έρνπλ πηα ελζσκαησζεί ζηνπο όξνπο θαη ζην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ηεο δηεζλνύο αγνξάο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηε ρξήζε θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν, λα δηακνξθώζεη θαη λα αλαδείμεη ηνλ ηνπξηζκό όρη απιά πξσηαγσληζηή αιιά θαη πξόηππν αλάπηπμεο ηεο ρώξαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barroso, J.M., European renewal: state of the Union address European Parliament, Strasbourg, 28 September speech_original.pdf [accessed ].

10 Cedefop, Green skills and environmental awareness in vocational education and training Synthesis report Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012 Council of the European Union, Towards a greener labour market: the employment dimension of tackling environmental challenges: EMCO final report. EMCO reports. Brussels, 18 November 2010, Issue 4. Jonassen D.H., 2000 Computers as mind tools for schools: engaging critical thinking, NJ: Prentice-Hall. Simovska,V., Jensen,B.B., 2003 Young-minds.net/lessons Student participation, action and cross-cultural collaboration in a virtual classroom. Copenhagen NV: Research Centre for Environmental and Health Education. The Danish University of Education. Αζαλαζίνπ, Λ.Α., 2004 Σνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, εμειίμεηο, πξνβιήκαηα, αλάγθεο θαη πνιηηηθή, Ηλζηηηνύην Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), Αζήλα. Αξθνπιάθε, Δ. & Ρίγαο, Υ., Ο ηνπξηζκό πγείαο σο κνριόο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο «Ζ πεξίπησζε ηεο Πεινπνλλήζνπ», ΑΣΔΗ Κξήηεο, Βαζάια, Β., Δλαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, Θεξηλό Παλεπηζηήκην Κνθθώζεο.Υ, Σζάξηαο.Π., 2001 Βηώζηκε Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ, Δθδόζεηο Κξηηηθή ΑΔ, Αζήλα Μαηζαγγνύξαο, Ζ., (2011). Παηδαγσγηθέο Αξρέο ηεο Καηλνηνκίαο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ, Αζήλα Σακνπηζέιε, Κ. (2009). Δθπαίδεπζε γηα Βηώζηκν Σνπξηζκό, Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξραλώλ, Αξραλέο. Σακνπηζέιε, Κ. (2003). Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ύληνκνο Οδεγόο γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, έθδνζε ηνπ γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. Φινγατηε,Δ., Ληαξάθνπ,Γ.. (2009) Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξραλώλ, Αξραλέο. Υαιθίδεο Α.,Μαλδξίθαο Α.,Σδήθνπ Ε.,Δπζπβνύινπ Υ.,Ννκηθνύ Υ. (2009). ρεδηάδνληαο ηζηνεμεξεπλήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ από ηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο. Σξία Παξαδείγκαηα, 1ν Δθπαηδεπηηθό πλέδξην «Έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», Βόινο.

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο.

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Η ηδέα Η γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Τα εθπαηδεπηηθά πξόγξακκαηα We Way &Market θαη Salesball έρνπλ ζηόρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ δπζθνιηώλ, πνπ νη άλζξσπνη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα