ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ."

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΛΖ ΣΖ ΥΩΡΑ. ηελ Αζήλα ζήκεξα 16 Oθησβξίνπ νη ππνγξάθνληεο αθελφο θ.θ..γεκήηξηνο Αζεκαθφπνπινο θαη Νηθφιανο θνξίλεο, σο εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηθψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο «ΓΔΒΔΔ» θαη Θενθάλεο Μπατξάκεο θαη Αλδξέαο Βεξδνχιεο, σο εθπξφζσπνη ηεο Δληαίαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ Δπηζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ, Μεραλεκάησλ, Μνηνζπθιεηψλ «Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ» θαη ππξίδσλ ηπιηαξνγηάλλεο θαη Υαξάιακπνο Σξηαληάθπιινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ Αινπκηλίνπ ηδεξνθαηαζθεπαζηψλ, αθεηέξνη νη ηεθαλφπνπινο Ησάλλεο θαη ηακαηάθεο Κσλ/λνο, σο εθπξφζσπνη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ «Π.Ο.Δ.Μ» φινη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο..δ, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη, φινη ρσξίο εμαίξεζε νη εξγαδφκελνη,εξγαηνηερλίηεο, ππάιιεινη θαη βνεζνί ηερληηψλ ησλ θάζε είδνπο κεηαιινπξγηθψλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή επεμεξγαζία, επηζθεπή ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία θ.ι.π κεηάιισλ φιεο ηεο ρψξαο ή ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο θ.ι.π κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηάιιεπζεο ή εξγνιήπηεο ή ππνθαηαζθεπαζηέο θαη εξγνιάβνπο πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο επη θάζε είδνπο κεηάιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο πνδειάησλ. ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη απφθνηηνη κέζσλ αλαγλσξηζκέλσλ απν ην θξάηνο ζρνιψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο. ( Γ.Α 24/2004). Ζ παξνχζα ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνληαη απν ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζχκβαζε ηεο ΠΟΒΑΚΩ (ηερληηψλ θαη βνεζψλ ηερληηψλ αξγπξνρξπζνρνίαο, πνιπηίκσλ κεηάιισλ θαη σξνινγνπνηίαο. ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε. Δπίζεο νη εξγαηνηερλίηεο θαη ππάιιεινη κεηάιινπ κε ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εηδηθφηεηεο αλεμάξηεηα απν ην είδνο ηεο επηρείξεζεο: Η- ΣΔΥΝΗΣΔ ΣΔΥΝΗΣΡΗΔ 1.Όζνη ηερλίηεο, εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, επηζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο θ.ι.π. θάζε είδνπο κεηάιινπ θαη ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηαζθεπέο πιαηζίσλ Ακαμσκάησλ θαη ζπλεξγείσλ απηψλ, θαζψο θαη ζπλεξγείσλ θάζε είδνπο επηζθεπήο απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, γεσξγηθψλ θαη ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζε ζπλαξκνινγήζεηο, θαηαζθεπέο, ή επηζθεπέο δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ νρεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξνδίσλ, παξαγσγή- επηζθεπή φπισλ ή ηκεκάησλ φπισλ ή νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππξνκαρηθψλ θαζψο θαη εθξεθηηθψλ, παξαγσγή βηηξηλψλ θαη θσηηζηηθψλ, παξαγσγή επηζθεπή εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θάζε είδνπο, ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή νηθηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ ζπζθεπψλ, ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξνληθνχ, ειεθηξνινγηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίεο), ζηελ παξαγσγή, επηζθεπή κεηαιιηθψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο, αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη ζε είδνπο κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο, πάζεο θχζεσο 1

2 θαιψδηα, ειεγθηέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ παληφο ηχπνπ ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ινηπψλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ- ήρνπ αθήο ππξαζθάιεηαο θ.ι.π., ζε φιε ηε ρψξα. 2.Σερλίηεο: ζηδεξνπξγνί, ζπγθνιιεηέο πάζεο θχζεσο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο άλεπ πηπρίνπ, νμπγνλνθνιιεηέο, νμπγνλνθφπηεο, θνπήο δηακφξθσζεο κεηάιισλ, θινγνρεηξηζηέο, ζπλαξκνινγεηέο πιαηζίσλ, κνληαδφξνη, πνληαδφξνη, θαλνπνηνί, βαθείο, μπινπξγνί, δηαθνζκεηέο, ηαπεηζέξεδεο, ηερλίηεο θιηκαηηζκνχ, βνπξηζαδφξνη, εθαξκνζηέο, ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνπ, ξάληηαι, ξεθηηθηέ, πιάλεο, θξεδνδξάπαλνπ, γξαλαδνθφπηε, κπφξηγθ, παληνγξάθσλ θ.ι.π), ηξνρηζηέο, κεραληθνί απηνθηλήησλ, κεραληθνί γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηερλίηεο θξέλσλ, θαλνπνηνί, ειεθηξνηερλίηεο (ειεθηξνιφγνη απηνθηλήησλ), κεραλνηερλίηεο κεραλψλ ζαιάζζεο, κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πάζεο θχζεσο Μ.Δ.Κ.,ειεθηξνληθνί ζπζθεπψλ ζαιάζζεο, ειεθηξνληθνί ζπζθεπψλ μεξάο, ηερλίηεο θσηηζηηθψλ, ιεπθνζηδεξνπξγνί, καδγαιαηδήδεο, ρχηεο θάζε κεηάιινπ, πξαθηηθνί κεραληθνί, εξγαηνηερλίηεο θαζαξηζκνχ πινίσλ, ηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ληπαληέο θαη πιχληεο, θακηλεπηέο, ζηξαληδαδφξνη, ρεηξηζηέο απηνκάησλ εκηαπηνκάησλ ρεηξνθηλήησλ πξεζζψλ, κεραλνμπινπξγνί ζπληεξεηέο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θνπήο κεηάιινπ (ςαιιίδηα), εξγάηεο απνζεθψλ, πδξαπιηθνί απηνθηλήησλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θφξηηζεο κπαηαξηψλ (θνξηηζηέο), ακκνβνιηζηέο, πδξνβνιηζηέο θαη ρξσκαηηζηέο, ηερλίηεο ειεγθηέο πνηφηεηαο, ηερλίηεο θάζε είδνπο επεμεξγαζία, επηζθεπή, ζπληήξεζε, ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία επη κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θάζε είδνπο. (πίλαθαο ηερλίηεο-ηξηεο) ΗΗ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ ΗΗΗ ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΔ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ή ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΓΟΤΛΔΤΟΤΝ Δ: 1.α) Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε δηαιχζεηο πινίσλ β) ζε δηάθνξεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γ) ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο κεηάιινπ ή ηκήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ. 2.Λεβεηνπνηνί, ειαζκαηνπξγνί θαη κνληαδφξνη ειαζκαηνπξγνί, νμπγνλνθνιιεηέο, κνληαδφξνη δηακνξθσηέο θαη κνληαδφξνη ζσιήλσλ, ζσιελνπξγνί, πδξαπιηθνί πινίσλ, ακκνβνιηζηέο, πδξνβνιηζηέο, καηζαθνληζηέο, βαθείο, πθαινρξσκαηηζηέο, καλνπβξαδφξνη, θαζαξηζηέο, ζθαισζαηδήδεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο, θινγνρεηξηζηέο, κεραλνπξγνί, κεραλνηερλίηεο, εθαξκνζηέο θαη θάζε άιιε ηερληθή εηδηθφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα (θαηεγνξία Η σο άλσ). ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. 1.Δξγάηεο-ηξηεο απιήο, αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (κφλν νη εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο), εξγάηεο ηξηεο θαζαξηφηεηαο, απνζεθψλ, γξαθείσλ. (Πίλαθαο «Δξγάηεο Απιήο Γεληθψλ Καζεθφλησλ) 2.Δξγάηεο κνλίκσλ ή πισηψλ δεμακελψλ θαη λαππεγηθψλ θιηλψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζηελ αλέιθπζε, ζηήξημε, δεμακεληζκφ, απνδεμακεληζκφ θ.ι.π. ησλ επηζθεπαδνκέλσλ θαη λαππεγνπκέλσλ πισηψλ κέζσλ, θαζψο θαη εξγάηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ εππξεπηζκφ θαη ζπληήξεζε πισηψλ θαη κνλίκσλ δεμακελψλ θαη λαππεγηθψλ θιηλψλ, θαζψο θαη εξγάηεο θίλεζεο πινίνπ. 2

3 3.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηα εξγνζηάζηα: Υαιπβδνθχιισλ, ραιπβνπξγίαο, θιπ κεηαιινπξγηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζε κεηαιινπξγηθά ηκήκαηα νηαζδήπνηε επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη απηή κεηαιινπξγηθή, κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: 4.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε απιά, εκηαπηφκαηα ή απηφκαηα κεραλήκαηα, πνπ εξγάδνληαη ζηα έιαζηξα, θιηβάλνπο, ςαιίδηα θνπήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, κεραλήκαηα δηακφξθσζεο, γξακκέο θαζαξηζκνχ θαη επηθαλεηψλ, απνμεηδψζεηο, ζπληήξεζε ππξίκαρσλ επελδχζεσλ θιηβάλσλ θαη ινηπνί εξγαδφκελνη ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. 5.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο θιπ, θάζε είδνπο κεηάιινπ, ζε ηππψζεηο θαξδηψλ, ζε πξνηππνπνηία, ζε δηαθνζκήζεηο παληφο είδνπο, ζε πιαζηηθνπνηήζεηο ζε ρπηήξηα (ζηδήξνπ, ραιθνχ, ρπηνζηδήξνπ, νξεηράιθνπ, αινπκηλίνπ, κνιχβδνπ θ.ι.π). 6.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ: ε κεραλήκαηα ιεπθνζηδεξνπξγίαο, θπηηνπνηίαο θνπηίσλ κεηάιινπ, ρπηφπξεζζεο, ζε ζηδεξέο θαηαζθεπέο, ζε ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζε κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο θάζε είδνπο, ζε θιεηζξνπνηίεο, ζε ζπξκαηνπξγία, ζε θαξθνβεινλνπνηία, ζε βηδνπνηία ζε ραιθνπξγία, θαη νξεηραιθνπξγία ζε παξαγσγή θαη επεμεξγαζία αινπκηλίνπ θαη αινπκηλνράξηνπ, ζε πξέζζεο ραιθνχ, ζε πξέζζεο πξνθίι αινπκηλίνπ, ζε ειεθηξνδηαβξψζεηο κεηξψλ θαη ζε δηνξζψζεηο κεηξψλ θαη εμέιθπζεο πάζεο θχζεο κεηάιισλ ζε κεηαιιηθά έπηπια, ζε γεσξγηθά εξγαιεία, ζηελ θαηαζθεπή ζπξκαηνπιεγκάησλ, ζε θάζε είδνπο δνκηθψλ πιεγκάησλ θαη πιεθηψλ ζπξκάησλ κε απηφκαηε ζπγθφιιεζε ή κε, ζε πιπληήξηα θαη επζπγξακκίζεηο ζχξκαηνο ζηελ παξαγσγή ειεθηξνδίσλ, θσηηζηηθψλ. 7.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζε εκαγηέ, ζε αλνπηήζεηο ινπηήξσλ, ζε κπάληα πάζεο θχζεσο, ρξσκηψζεηο θαη αλνμεηδψζεηο, ζε ςεθαζκνχο άλσ θαη θάησ ηχπσλ, ζε βνχξηζεο, πάζεο θχζεσο κεηάιινπ, ζε γαιβαληζκνχο. 8.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερλίηεο ζε ειεθηξνπφληεο, κήηξεο ζε βαθεία κεηάιινπ, ζε επηληθεισηήξηα, ζε επηκεηαιιψζεηο, ζε κεραλέο απηνκάηνπ ζπγθφιιεζεο, ζε ζπγθνιιήζεηο θαζηηέξνπ, ζε θάζε είδνπο ζπγθνιιήζεηο, ζε ηξνρνχο, ζε καδγαιάδεο, ζε πξέζζεο παληφο είδνπο, ζε ζηξάηδεο, ζε κνιπβδνπξγία, ζε θαηαζθεπέο εμαξηεκάησλ πινίσλ, ζε ακκνβνιέο, πδξνβνιέο, ζε πδξνγνλνθνιιήζεηο θ.ι.π. 9.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ, ζαλ ειεγθηέο πνηφηεηνο (νπηηθφο θαη κεραληθφο έιεγρνο π.ρ δηαζηάζεηο επηθαλεηψλ, ζθιεξφηεηα πιηθψλ θαηαζηξνθηθφο θαη κε θαηαζηξνθηθφο έιεγρνο θ.ι.π.). 10.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ παξαγσγή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ειεθηξνληθέο πιαθέηεο θαη ζε θάζε ηχπν ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. ε εμαξηήκαηα ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζαιάζζεο θαη μεξάο, θαζψο θαη νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ (ειεθηξηθνί πίλαθεο, ηειενξάζεηο, θνπδίλεο, ςπγεία (επαγγεικαηηθά, νηθηαθά απηνθηλήησλ θ.ι.π), απνξξνθεηήξεο, ηνζηηέξεο, θσηηζηηθά, ζεξκνζπζζσξεπηέο, ζεξκνζίθσλεο, ηειεπηθνηλσληαθά ηθξηψκαηα, ζπζηήκαηα ελδνζπλελφεζεο θ.ι.π.). 11.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ θαη κε νπνηαδήπνηε επέλδπζε ή θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ θνπηηψλ, ή ζε επηρεηξήζεηο θαλνπνηίαο. 12.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζην πηζζάξηζκα θάζε αληηθεηκέλνπ θαη θαηαζθεπήο, πθαινρξσκαηηζκνχο, πθαινθαζαξηζκνχο, ρξσκαηηζκνχο, καηζαθνληζκνχο, ακκνβνιηζκνχο, θαζαξηζκνχο, ρεηξηζκνχο πίεζεο( ακκνπδηέξεδεο) θάζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη αληηθεηκέλνπ μεξάο, ζαιάζζεο θαη ζε ζσιελνπνηίεο. ηελ αλέγεξζε θαη δηάιπζε ηθξησκάησλ παληφο ηχπνπ μπιίλσλ ή κεηαιιηθψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν (μεξά ή πισηά κέζα), κεηαθνξέο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ (καλνπβξαδφξνη). 13.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε εξγαιεηνκεραλέο πάζεο θχζεσο θαη εξγαιεηνεπηζθεπαζηέο πάζεο θχζεσο, πνπ εξγάδνληαη ζε ηφξλν, πιάλε, θξέδα, δξάπαλν, 3

4 θξεδνδξάπαλν, γξαλαδνθφπηε, ξεθηηθηέ, παληνγξάθν, κεραλέο δπγνζηάζκηζεο, κπφξηλγθ,καδγαιά θ.ι.π. Ρπζκίζεηο απηνκάησλ θαη εκηαπηνκάησλ κεραλψλ. 14.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή, απνζπλαξκνιφγεζε, ζπλαξκνιφγεζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θ.ι.π. ησλ πάζεο θχζεσο θαηεγνξία θαη ηππνδχλακεο κεραλψλ εζσηεξηθήο- εμσηεξηθήο θαχζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ θαη ινηπψλ κεραληζκψλ απηψλ, είηε απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ μεξά, είηε ζε θαηαζθεπαδφκελα θαη επηζθεπαδφκελα πισηά κέζα θαη δεμακελέο, είηε εγθαηαζηεκέλεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηνχκελεο ζε θάζε ηχπν θαη νπνηαζδήπνηε ηππνδχλακεο νρεκάησλ απηνθηλήησλ, ηξηθχθισλ, δηθχθισλ, πάζεο θχζεσο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ειθπζηήξσλ, πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ θιάξθ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ. 15.Οη εξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θ.ι.π. πάζεο θχζεσο θαηεγνξίαο θαη ηππνδχλακεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (μεξάο- ζάιαζζαο). 16.Οη εξγαδφκελνη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ πνπ επηζθεπάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ή ζπλαξκνινγνχλ ζην πάγθν εμαξηήκαηα κεραλψλ θαη κεραλεκάησλ θαη εθαξκφδνπλ απηά θαηά πεξίπησζε. 17.Οη εξγαδφκελνη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή παληφο ηχπνπ ιέβεηα. Γηακνξθψζεηο ζσιήλσλ παληφο πιηθνχ, ζε πδξαπιηθά πινίσλ, ζε ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε νμπγνλνθνπέο, ζε ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ή ρεηξνθίλεηα κεραλήκαηα θνπήο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ, ζε δηαιπηήξηα πινίσλ, ζε ζηδεξνπξγία. 18.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηνπο θαζαξηζκνχο πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ. 19.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θάζε είδνπο, ζηελ παξαγσγή επηζθεπή νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ζηελ παξαγσγή επηζθεπή ζπζζσξεπηψλ. 20.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε πάζεο θχζεσο ακαμψκαηα θαη ζε ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, θαλνπνηεία, ειεθηξνινγία απηνθηλήησλ, ζηελ νδηθή βνήζεηα θαη ζηαζκνχο νδηθήο βνήζεηαο. 21.ηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ηκεκάησλ απηνθηλήησλ (ςπγεία,εμαηκίζεηο, θαηαιχηεο,θαζίζκαηα θ.ι.π.). 22.Δξγάηεο απνζήθεο πιηθψλ θαη κεηάιινπ ζε απνζήθεο ή ζε ρψξνπο εκπνξίαο αθαηεξγάζησλ, εκηαθαηεξγάζησλ εηνίκσλ πξνηφλησλ κεηαιινπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 23.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ αλίρλεπζεο αθήο ππξαζθάιεηαο θαζψο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ζπληήξεζε ερεηηθψλ ζπζθεπψλ. (Οη εξγαδφκελνη ησλ παξαγξάθσλ 2 23 ακείβνληαη κε ηνλ πίλαθα «ηερλίηεο ηερλίηξηεο απφ 1/9/2011». Γ. ΒΑΗΚΟΗ ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ Οη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, φπσο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31/12/09,βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζηηο 24/6/08 ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, εμαθνινπζνχλ λ ηζρχνπλ έσο ηελ Α- Οη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31/8/2011 απμάλνληαη απφ ηελ 1/9/2011 θαηά πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2010 πξνζαπμεκέλν θαηά 0,5% γηα ην έηνο Β-Οη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα φπσο ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ απμάλνληαη απφ ηελ 1/9/2012 θαηά πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2011 πξνζαπμεκέλν θαηά 0,5% γηα ην έηνο

5 Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ Α θαη Β ηεο παξνχζαο σο «επξσπατθφο πιεζσξηζκφο» ιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κέζεο εηήζηαο κεηαβνιήο έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο Δπξσδψλεο φπσο απηφο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Eurostat. ΒΑΗΚΟΗ ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ ΑΠΟ 1/9/ /8/2011 Σα θαηψηαηα φξηα βαζηθψλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε είλαη έσο ηελ Σν θαηψηαην εκεξνκίζζην ησλ Σερληηψλ ηξησλ (θεθ.1) 39,68 επξψ φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηελ θαη ηζρχεη έσο Σα θαηψηαηα φξηα βαζηθψλ κηζζψλ φισλ ησλ Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ ηνπ θεθ.ηη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα αθφινπζα. -Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο Α ηάμεο απφ έσο ,81 επξψ - Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο Β ηάμεο απφ έσο ,57 επξσ 3- Οη έθηαθηνη έσο 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαηψηεξν εκεξνκίζζην απφ έσο ,73. Πάλσ απφ 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαηψηεξν εκεξνκίζζην απφ έσο ,27 επξψ - Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ησλ πην πάλσ ακείβνληαη κε θαηψηεξν εκεξνκίζζην απφ έσο ,14 επξψ ηα εκεξνκίζζηα ησλ εηδηθνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα εθηφο ηνπ επηδφκαηνο αλαξξίρεζεο 15% θαζψο θαη ην επίδνκα επίβιεςεο εξγνδεγψλ πξντζηακέλσλ 20% Οη εξγαδφκελνη ηνπ θεθαιαίνπ ΗV παξ. 1 εθ φζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαζψο θαη νη βνεζνί ηερληηψλ έσο ηξία έηε ππεξεζίαο, ακείβνληαη κε θαηψηεξν εκεξνκίζζην απφ έσο ,28 Όινη φζνη πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθέξνληαη σο βνεζνί ηερληηψλ κε ηελ ζπκπιήξσζε ηξηψλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζεσξνχληαη σο ηερλίηεο θαη ακείβνληαη κε ηνπο φξνπο ακνηβήο ησλ ηερληηψλ (θεθάιαην.η.) ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. 5.Αλήιηθνη εξγαδφκελνη ειηθίαο απν 15 έσο θαη 17 εηψλ θαζψο θαη νη καζεηεπφκελνη πνπ εηδηθεχνληαη θαη είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ ακείβνληαη φπσο νξίδεη ε εθάζηνηε ΔΓΔ. 6.Οηθεηνζειείο παξνρέο, θαηαινγίδνληαη θαη ζπκςεθίδνληαη ζηα ειάρηζηα φξηα ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα..δ θάζε πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη επηπιένλ απφ ηνλ εξγνδφηε. Δ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 1. Σξηεηηψλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ηεο παξνχζαο ρνξεγείηαη επίδνκα ηξηεηηψλ ζε πνζνζηφ 6% γηα ηηο 3 πξψηεο ηξηεηίεο θαη 4% γηα ηηο 4 επφκελεο θαη κέρξη 7ηξηεηίεο. Όια ηα πνζνζηά ησλ ηξηεηηψλ ππνινγίδνληαη πάλσ ην θαηψηεξν βαζηθφ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. Απν ηελ σο άλσ ξχζκηζε εμαηξνχληαη Α- Οη ειεθηξνζπγθνιιεηέο Α θαη Β ηάμεο ησλ νπνίσλ νη κηζζνί πξνζαπμάλνληαη κε επίδνκα πνιπεηνχο ππεξεζίαο ( 7 ηξηεηίεο). Οη ηξείο πξψηεο ηξηεηίεο κε πνζνζηφ 6%, νη ππφινηπεο ηέζζεξηο κε πνζνζηφ 5%. αλ πξνυπεξεζία ππνινγίδεηαη απν ηνλ πξψην ρξφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηνπ κε αδεηνχρνπ ειεθηξνζπγθνιιεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο 5

6 ειεθηξνζπγθφιιεζεο κέζα θαη έμσ απν ηε ρψξα, ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε (κφλν γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο). To επίδνκα ηξηεηίαο δίδεηαη κε ηε κνξθή ηεζιαζκέλνπ ζπζηήκαηνο. Ωο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηνπ επηδφκαηνο πνιπεηνχο ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ν θαηψηεξνο βαζηθφο κηζζφο πξνζαπμεκέλνο θάζε θνξά κε ηηο πξνεγνχκελεο ηξηεηίεο (κφλν γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο). Β) Οη εξγαδφκελνη απιήο, θαζαξηφηεηαο θαη νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (εθηφο παξαγσγήο) πνπ παίξλνπλ 3 ηξηεηίεο απν 6%. Σα πνζνζηά ησλ ηξηεηηψλ, ππνινγίδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πάλσ ζην θαηψηεξν βαζηθφ ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ(δ ). 2.Δπίδνκα νηθνγελεηαθφ Δπίδνκα γάκνπ 10% ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ ή ζχδπγν αλεμάξηεηα αλ εξγάδεηαη ν ή ε ζχδπγνο ή ζπληαμηνδνηείηαη. Σν επίδνκα απηφ ππνινγίδεηαη πάληα επη ηνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηηο ηξηεηίεο κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ. Σν επίδνκα νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θαηαβάιιεηαη επίζεο ζηνπο ρήξνπο-εο, δηαδεπγκέλεο νπο, θαζψο θαη ζηηο άγακεο κεηέξεο εθφζνλ απηνί έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ (Δ , ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ..δ 1991) 3. ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΟ ΔΠΗΓΟΜΑ Καηαβάιιεηαη πάληα ππνινγηδφκελν ζηα λέα θαηψηεξα εκεξνκίζζηα ή κηζζνχο ηεο παξνχζαο θαη ζηα πνζνζηά ή ηηο εηδηθφηεηεο ησλ απαζρνινπκέλσλ εξγαηνηερληηψλ κεηάιινπ, ( πιελ ησλ Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ), φπσο πξνβιέπεηαη απν ηηο ππάξρνπζεο Γ.Α θαη Δ ηνπ θιάδνπ θ.ι.π. 4.α-ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ Α θαη Β ηάμεο β-ζλδκσροτγκολλζσδ άλεπ πηπρίνπ Ο ζπλνιηθφο κελαίνο κηζζφο (βαζηθφο ζπλ ηξηεηίεο) πξνζαπμάλεηαη κε επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 20%. Α-Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 12% δίδεηαη:. Γηα ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο α- ηδεξνπξγνχο, ζθπξειάηεο θαη θακηλεπηέο, πδξνγνλνθνιιεηέο κνιπβδνπξγνχο θαη εξγάηεο εκαγηέ. Καξδηνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνπο ρψξνπο ησλ ρπηεξίσλ θαη εξγάηεο πξνεηνηκαζίεο ηεο άκκνπ θαη απνθνκηδήο ρπηψλ. β.ναππεγνεπηζθεπαζηηθφο θιάδνο. ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ Ναππεγνεπηζθεπααζηηθνχ θιάδνπ πνπ εξγάδνληαη ζηα ππν επηζθεπή αλέγεξζε θαη εμνπιηζκφ πινία, πισηέο δεμακελέο, λαππεγηθέο θιίλεο θ.ι.π Μεραλνηερλίηεο, ζσιελνπξγνχο, εθαξκνζηέο ζσιελνπξγνχο,ειαζκαηνπξγνχο, ειαζκαηνπξγνχο ζπλαξκνινγεηέο, πειεθεηέο, θαξθσηέο, νμπγνλνθνιιεηέο (θινγνρεηξηζηέο), ακκνβνιηζηέο, ιεβεηνπνηνπο, θαζαξηζηέο πινίσλ, εξγάηεο θαη αλαξξηρψκελνπο εξγάηεο αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε είδνπο ηθξησκάησλ. Δξγάηεο κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ (θνηλψο καλνπβξαδφξνη). ηνπο κηζζσηνχο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, πνπ εξγάδνληαη κφληκα θαη φρη πξφζθαηξα ζηηο δεμακελέο θαη αλήθνπλ νξγαληθά ζηα κφληκα πιεξψκαηά ηνπο. ηνπο κηζζσηνχο πνπ απαζρνινχληαη κφληκα θαη φρη πξφζθαηξα ζε θάζε είδνπο εξγαζίεο επελδχζεσλ, κεηαιιηθψλ ή πιαζηηθψλ, θαη κνλψζεσλ. Τθαινρξσκαηηζηέο, ρξσκαηηζηέο πινίσλ θαη καηζαθνληζηέο πινίσλ. Β.Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 15% δίδεηαη γηα ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο Σππσηέο ηχπσλ (θαινχπηα) απν άκκν, πνπ απαζρνινχληαη ζηα ρπηήξηα, ειαηνρξσκαηηζηέο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πνπ εξγάδνληαη πηζηνιέην. 6

7 Βνπξηζαδφξνπο, ηξνρηζηέο, γαιβαληζηέο-θαζζηηεξσηέο, επηκεηαιισηέο, επηληθειισηέο, ρεηξηζηέο κεραλψλ απηφκαηεο ζπγθφιιεζεο θαη πνληαδφξνπο. Γ..Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο δίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο πιαηζίσλ ακαμσκάησλ παληφο ηχπνπ θαη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ απηψλ σο θαη ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο παληφο ηχπνπ απηνθηλήησλ θαη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ φιεο ηεο ρψξαο. α15% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο : νμπγνλνθνιιεηέο, βαθείο, βνπξηζαδφξνπο, κνληαδφξνπο. β.12% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο: ζηδεξνπξγνχο, θαλνπνηνχο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο κεραλνπξγείσλ, εθαξκνζηέο ακαμσκάησλ, μπινπξγνχο ακαμσκάησλ, ειεθηξνιφγνπο απηνθηλήησλ, κεραληθνχο ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ηαπεηζέξεδεο. γ 10% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο : α.πιχληαο, ιηπαληάο, εξγάηεο απιήο απνθνκηδήο θαη ζπγθνκηδήο απνξξηκάησλ θαη θαζαξηζηέο αθνδεπηεξίσλ. Δηο ηνπο βνεζνχο θαη καζεηεπφκελνπο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. Γ. Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο20% δίδεηαη εηο: Α.Σερλίηεο ηξηεο, εξγάηεο ηξηεο, πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα θαη ζπλεξγεία θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο πγξψλ θαη μεξψλ ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξηψλ, μεξψλ ειεθηξηθψλ ζηήισλ) ζε φιε ηε ρψξα ππνινγηδφκελν ζηα βαζηθά εκεξνκίζζηα. Δ Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 15% δίδεηαη: α. Δξγαδφκελνπο εξγάηεο- βνεζνί ) θαη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε επίβιεςε ζπληήξεζε θιπ Ζιεηξνληθψλ πζθεπψλ Θαιάζζεο β. Σερλίηεο θαη (εξγάηεο βνεζνί ) θαη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο γξαθίηε. Οια ηα αλζπγηεηλά επηδφκαηα εθηφο ησλ ηερληηψλ ηα δηθαηνχληαη θαη νη εξγάηεο θαη βνεζνί πνπ απαζρνινχληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Σ. ΤΝΣΖΡΖΣΔ, κε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο παξνχζαο..δ ζε ρψξνπο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο κεηαιινπξγηθψλ ή άιισλ πξντφλησλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη άιια ή κεγαιχηεξα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα, ιακβάλνπλ θαη απηνί ηα αλάινγα απηά επηδφκαηα. Ζ. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 20% δίδεηαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο παξαθάησ εξγαζίεο Ζιεθηξηθνχο θιηβάλνπο ηήμεο κεηάιινπ. Κιηβάλνπο δε εκθχζεζεο (L.D) Θεξκή εμέιαζε κεηάιινπ Κιηβάλνπο αλαππξάθησζεο Κιηβάλνπο ηήμεο κε πεηξέιαην Απινχο θάζεηνπο θιίβαλνπο παξαγσγήο ρπηνζηδήξνπ ηε ρχηεπζε νπνηνπδήπνηε ξεπζηνχ ζεξκνχ κεηάιινπ. Θ.. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 25% δίδεηαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο πςηθακίλνπο θαη θσθεξίεο. 4.Δπίδνκα Γεθαεηίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε 7

8 ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα θαηαβάιιεηαη επίδνκα δεθαεηίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ζε πνζνζηφ 5% ππνινγηδφκελν επη ησλ θαησηέξσλ κηζζψλεκεξνκηζζίσλ (Δ1993) 5. Δπίδνκα Αλαξξίρεζεο Παίξλνπλ επηπιένλ 15% επίδνκα αλαξξίρεζεο επη ησλ εθάζηνηε θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλνπ ηεο παξνχζεο ζπλνιηθά δηακνξθσκέλσλ εκεξνκηζζίσλ θαη κηζζψλ (βαζηθφο + ηξηεηίεο) φζνη ηερλίηεο θαη νη βνεζνί ηνπο ή εξγαδφκελνη αζθνχλ εξγαζία αλαξξηρψκελνη ζε ζθαισζηέο, ζε πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα, επη πινίσλ, θηηξίσλ, νρεκάησλ θιπ. (Δ1993) 6. Δπίδνκα Δπίβιεςεο Δξγνδεγψλ Πξντζηακέλσλ Δπηπιένλ 20% ππνινγηδφκελν επη ηνπ θαησηέξνπ εκεξνκηζζίνπ ηερληηψλ δηθαηνχληαη εξγνδεγνί πξντζηάκελνη (Δ 1993). 7.Δπίδνκα Απηνκάησλ ή Ζκηαπηνκάησλ πζθεπψλ Ζιεθηξνζπγθφιιεζεο κε αδξαλή αέξηα. ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο θαηαβάιιεηαη επίδνκα 1,60 επξψ εκεξεζίσο γηα ην ρεηξηζκφ ζπζθεπψλ Argon Arcair. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη κφλν γηα ηελ εκέξα πνπ νη ειεθηξνζπγθνιιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ζπζθεπέο ηνπιάρηζηνλ επη 5 ψξεο (ΓΑ 44/97). Σ. ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΑΡΟΥΔ θ.ι.π ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1.ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πιελ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε θαη ησλ Υπηψλ, νξίδεηαη ζε 5εκεξε εβδνκάδα, κε 40 ψξεο δνπιεηάο ρσξίο πεξηθνπή απνδνρψλ. (..Δ 1991) Σν σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε νξίδεηαη ζε 37,5 ψξεο ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα, ρσξίο πεξηθνπέο απνδνρψλ θαη γηα φζνπο δνπιεχνπλ ζηα πινία. Σν σξάξην ησλ ρπηψλ παξακέλεη φπσο νξίδεη ε πξνεγνχκελε..δ ( 5σξε απαζρφιεζε ΓΔΝ 1457 ζει.1307). Γηα θάζε εξγάζηκε ψξα πέξαλ ηνπ 5σξνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο ρχηεπζεο, παίξλνπλ πξνζαχμεζε 1/5 ηνπ 5ψξνπ ζπλ 50% επ απηνχ. ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηεο 1 εο ψξαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ρχηεπζε θάζε κέξα, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν γηα ηε κία απηή ψξα πξηλ ηε ρχηεπζε ζε άιιε εξγαζία.(..δ 1993 θαη 1991). 2.Αζζέλεηα αηχρεκα θαη αλαξξσηηθή άδεηα. Απν ηελ ζηηγκή πνπ ν εξγαδφκελνο κεηά απν αζζέλεηα ή αηχρεκα θξηζεί ηθαλφο πξνο εξγαζία θαη εθφζνλ ε αληθαλφηεηα ηνπ δελ δηήξθεζε πάλσ απν έλα ρξφλν, ν εξγνδφηεο εθφζνλ απαζρνιεί πξνζσπηθφ 20 αηφκσλ θαη άλσ, ηνπ παξέρεη εξγαζία ζηελ επηρείξεζε, ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, φπσο ζπλέβαηλε πξηλ ην πεξηζηαηηθφ πνπ επέθεξε ηελ αλαξξσηηθή άδεηα. (Δ 1993) 3.πλδηθαιηζηηθέο άδεηεο Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο αλά κήλα δίλεηαη ζηνλ πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα θαη ηακία ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο δεπηεξνβάζκηαο νξγάλσζεο ηνπ θιάδνπ. Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο δίλεηαη ζηνλ πξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα θαη αληηπξφεδξν ησλ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξσηνβαζκίσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ίδηα άδεηα ρνξεγείηαη ζε πξφεδξν θαη γεληθφ γξακκαηέα ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. 8

9 Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο άδεηεο κεη απνδνρψλ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απν 30 εξγαδφκελνπο θαη άλσ. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο ηνπ Ν.1264/82. Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο αλά κήλα δίλεηαη ζε αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ΗΚΑ,ΑΟΔΚ,Δξγαηηθή Δζηία, ΟΑΔΓ, ΣΑΠΔΜ. Απηή ε ζπγθεθξηκέλε άδεηα δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηηο άδεηεο ηνπ Ν.1264/82 (Δ1993). 4.πλδηθαιηζηηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη δηθαηψκαηα Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ πηζηά ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη λα ηεξνχλ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Σα πξσηνβάζκηα θιαδηθά θαη εξγνζηαζηαθά ζσκαηεία, νη δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο θαη ε ΓΔΔ, έρνπλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ (κέζσ εθπξνζψπσλ ηνπο ) ησλ επηρεηξήζεσλ καδί κε ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, ην ΗΚΑ θαη ην ΣΑΠΔΜ. Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηρεηξήζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ, (εθπξνζψπσλ ηνπο), θάζε βαζκίδαο θαηά ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη πέξα απν απηφ χζηεξα απν ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε (Δ 1993). 5.Δθηφο έδξαο ε πεξίπησζε απαζρνιήζεσο εξγαδνκέλνπ εθηφο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη φηαλ αθφκε ε κεηάβαζε γίλεηαη κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ εξγνδφηε ή ηεο ζπγθνηλσλίαο, ν ρξφλνο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη απν ηελ ζηηγκή αλαρψξεζεο απ απηφ θαη ε ιήμε εξγαζίαο είλαη ε ζηηγκή ηεο επαλαθνξάο ηνπ. Γηα εξγαζία πνπ εθηειείηαη πέξαλ ησλ 60 ρηιηνκέηξσλ απν ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο (έζησ θαη κε επαλαθνξά ζηελ έδξα ηνπ εξγαδφκελνπ δει.ρσξίο δηαλπθηέξεπζε), ε δηαδξνκή εθφζνλ γίλεηαη εθηφο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ πιεξψλεηαη ππεξσξηαθψο. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία εθηειείηαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ γίλεηαη ε επαλαθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ απζεκεξφλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη, κε ηα δηθά ηεο έμνδα, λα εμαζθαιίζεη ζε απηφλ θαηάιιειν νίθεκα δηακνλήο θαη ην εκεξνκίζζην θαηαβάιιεηαη δηπιφ (πξνζαχμεζε 100%). (Δ 1993 θαη 1991). 6.Γάια Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο ή κε εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απν ην πκβνχιην Κξίζεσο Βαξέσλ Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ σο ΒΑΔ, δηθαηνχληαη 1 (κία ) θηάιε ½ ιίηξνπ γάια εκεξεζίσο κε δαπάλε ηνπ εξγνδφηε. (Δ 1993). 7.Φφξκεο Τπνδήκαηα Μπνπθάλ Δξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο εθνδηάδεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο κε δχν θφξκεο εξγαζίαο ην ρξφλν θαη κε δχν ξφκπεο εξγαζίαο ην ρξφλν ηηο εξγαδφκελεο. ε φινπο ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο Α θαη Β ηάμεο, ζε αδεηνχρνπο θαη κε αδεηνχρνπο, ζηνπο θινγνρεηξηζηέο, νμπγνλνθνιιεηέο, ρχηεο, ακκνβνιηζηέο θαη πδξνβνιηζηέο, πάζεο θχζεσο γαιβαληζηέο, κπαληαδφξνπο, δίλεηαη έλα δεχγνο ππνδήκαηα απν βαθέηηα ην ρξφλν. Δπίζεο έλα δεχγνο ππνδήκαηα ηα ρξφλν παξέρεηαη ζε φζνπο εξγάδνληαη πάλσ ζε θάζε είδνπο πισηά κέζα αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο (Δ1993). 9

10 ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο επηπιένλ παξέρεηαη ην ρξφλν έλα κπνπθάλ εξγαζίαο ην νπνίν έρεη εηδηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε (ηδάθεη). Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ παξνρέο ζε είδνο (πνδηέο, γάληηα, γπαιηά, θξάλε θ.ι.π), πνπ δίλνληαη απν δηαηάμεηο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ή Δ θαη δελ ζίγνληαη απν ηελ παξνχζα (Δ1993). ε πεξίπησζε απφιπζεο ή νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ην εξγαδφκελνπ ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκελα είδε ή αληηθαηάζηαζε απηψλ ζε φπνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη επηζηξέθνληαη ζηνλ εξγνδφηε. 8.Πξνζδηνξηζκφο Πξνυπεξεζίαο Ζ πξνυπεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ησλ εξγνδνηψλ ή κε λφκηκα έγγξαθα πνπ βεβαηψλεη ε επηζεψξεζε εξγαζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο πξνζκεηξάηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ. Ζ πεξίνδνο άζθεζεο εθπαίδεπζεο δελ πξνζκεηξάηε ζηηο ηξηεηίεο ησλ ηερληηψλ ηα ηξία πξψηα ρξφληα εθπαίδεπζεο άζθεζεο 1.Πέξαλ φισλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνυπεξεζίαο (θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ), ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ: α) αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ- πλαξκνινγεηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ηερλίηνπ θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβεηψλ θαη ιεβήησλ, ηνπ ηερλίηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηή, ηνπ νμπγνλνθνιιεηή (θινγνρεηξηζηνχ), ηνπ ζπλδέηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ πειεθεηνχ, ηνπ θαξθσηνχ, ηνπ θαιαθάηνπ, ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ θνληξαδφξνπ θαη ηνπ πηζηνιαδφξνπ. β)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ πλαξκνινγεηψλ θαη Διαζκαηνπξγψλ πλδεηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ζπλαξκνινγεηή ζπλδέηε, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, θαη ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε. γ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ Διαζκαηνπξγψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ζπλαξκνινγεηή ζπλδέηε θαη ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε. δ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ Διαζκαηνπξγψλ Μεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θ.ι.π. παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ ηερλίηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εξγάηνπ κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ (καλνπβξαδφξνπ). ε)αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ-κεηαραξαθηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ηερλίηε θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβήησλ θαη ιεβήησλ, ηνπ ηερλίηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ (εθηφο ζηδεξνπξγνχ) ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηνχ, ηνπ θινγνρεηξηζηνχ, ηνπ ζπλδέηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ πηζηνιαδφξνπ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ραξάθηνπ, ηνπ πειεθεηή, ηνπ θαξθσηή, ηνπ θαιαθάηε θαη ηνπ θνληξαδφξνπ. 10

11 ζη)αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ Υαξαθηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ραξάθηε, ηνπ κειεηεηή ζρεδηαζηή λαππεγηθψλ γξακκψλ, ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεδηαζηή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ κεηαραξάθηε, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θαη ινηπψλ κεηάιισλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή. δ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Μεραλνπξγψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ζσιελνπξγνχ, ηνπ εθαξκνζηνχ ζσιελνπξγνχ θαη ηνπ πδξαπιηθνχ. ε)αλ πξνυπεξεζία ηνπ Δθαξκνζηή σιελψζεσλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ κεραλνηερλίηνπ, ηνπ ζσιελνπξγνχ, ηνπ πδξαπιηθνχ. ζ)αλ πξνυπεξεζία ηνπ ηδεξνπξγνχ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ θακηλαδφξνπ θαη ηνπ ππξσηή. η)αλ πξνυπεξεζία ηνπ Οξεηραιθνπξγνχ θαη ρχηε νξεηράιθνπ ηδεξνρχηνπ παίξλεηαη ππ φςηλ ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ νξεηραιθνπξγνχ, ηνπ ρχηε νξεηράιθνπ, ηνπ ρχηε αινπκηλίνπ. θ)γηα ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο, πιελ θηηξηαθψλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζαλ πξνυπεξεζία παίξλεηαη ππ φςλ απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ή θαη ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα, ζηνλ ίδην ή ζε άιιν εξγνδφηε(δ 1990). 2.Μεηά απν έγγξαθε αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζε απηφλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ( 5 εκέξεο) πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο. Ο εξγνδφηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηιάβεη ζε απηφ νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζκφ εηο βάξνο ηνπ εξγαδφκελνπ. (Δ1991). 9.Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο. Δθαξκφδεηαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ.95/78 (ΦΔΚ ηεχρνο Α20/78. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην ζφξπβν θαη ν Ν.1568/85. ε θάζε επηρείξεζε κε πάλσ απν 20 απαζρνινχκελνπο θαη εθ φζνλ δελ ππάξρεη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζην ρψξν, ε ΠΟΔΜ ζην εμήο δχλαηαη λα νξίδεη έλα (1) εξγαηνυπάιιειν σο εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Ν.1767/88. (Δ1993). Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο (ακκνβνιηζηέο θ.ι.π εηδηθφηεηεο), ζε ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ ή δεκηνπξγήζεθαλ δπζκελείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα παξαηαζεί πέξαλ ησλ 5 σξψλ. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα απαζρνιήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο, γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ηνπο, ζε ζεκεία πνπ επηθξαηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (Δ 1991). 10..Παξαθξάηεζε ζπλδηθαιηζηηθήο ζπλδξνκήο κειψλ ζσκαηείνπ ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο ΔΓΔ θαη εηδηθά ηνπ άξζξνπ 5 απν θνηλνχ ζπκθσλνχκε φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη νη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηκήκαηα παξαγσγήο επεμεξγαζίαο κεηάιινπ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξαθξαηνχλ απν θαηά ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ αλά κήλα ην νξηδφκελν θάζε θνξά απν ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (ΠΟΔΜ- Πξσηνβάζκηα) πνζφ ζαλ ειάρηζηε ζπλδξνκή γηα ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα. 11

12 Ζ ζπλδξνκή απηή ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ απν θνηλνχ ε ΠΟΔΜ θαη ην πξσηνβάζκην ζσκαηείν. Ζ θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ηξείο ή έμη κήλεο ην αξγφηεξν θαη ζα αξρίδεη κε ηε γλσζηνπνίεζε ζρεηηθήο δήισζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο..δξγαδφκελνο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζπλδξνκήο, γη απηφ απαηηείηαη έγγξαθε δήισζή ηνπ ζην πξσηνβάζκην ζσκαηείν ή ζηελ ΠΟΔΜ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο άκεζα γλσζηνπνηνχλ ζηελ επηρείξεζε ηελ άξλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαθξαηείηαη ε ζπλδξνκή (Δ 1991). 11.Κχξηα θαη Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ θαιχπηνληαη απν ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ θαζψο θαη θιάδν πξφλνηαο ην ΣΑΠΔΜ. Δμαηξνχληαη ηα ειεθηξνινγεία απηνθηλήησλ θαζψο θαη νη ειεθηξνιφγνη θαη νη βνεζνί απηψλ. 12.Απφθνηηνη (Πηπρηνχρνη ) αλαγλσξηζκέλσλ Σερληηθψλ ζρνιψλ Οη απφθνηηνη (πηπρηνχρνη) αλαγλσξηζκέλσλ Σερληθψλ ρνιψλ θαη ησλ Κέληξσλ ηαρχξπζκεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ ΟΑΔΓ εηδηθνηήησλ ή εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα..δ κε ηηο εηδηθφηεηεο π.ρ., α)κεραλνηερλίηε, β)ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, γ)ζηδεξνπξγνχ,δ)ιεβεηνπνηνχ, ε)ζηδεξνρχηε, ζη)βνπξηζαδφξνπ θ.ά., κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο, θαζψο θαη φζνη ραξαθηεξίδνληαη βνεζνί ηερλίηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε, ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζαλ ηξία ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη δηθαηνχληαη ην λφκηκν βαζηθφ εκεξνκίζζην ηνπ πίλαθα ηερλίηεο ηξηεο ηνπ θιηκαθίνπ 3-6 ηεο παξνχζαο. Ζ πξνυπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απν απηά ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, πξνζηίζεηαη ζηα ηξία ρξφληα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λφκηκνπ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ πνπ δηθαηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα..δ. 13..Δθπαίδεπζε Δπαλεθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκθσλνχλ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο..δ λα αλαιάβνπλ απν θνηλνχ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε νξκεηηθή είζνδνο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επηζθεπήο ηνπ κεηάιινπ, ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηα κέηξα γηα ηελ εμχςσζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.(δ 1993). 14..Θεζκηθνί φξνη Οη φξνη ησλ ΔΓΔ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα φπσο, εηήζηα άδεηα, άδεηα κεηξφηεηαο, άδεηα γέλλεζεο παηδηνχ γηα ηνλ παηέξα, άδεηεο θάζε είδνπο γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, θαζψο θαη απνδεκίσζε απφιπζεο ησλ εξγαηνηερληηψλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε απηή ζην βαζκφ πνπ εηζάγνπλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο. (ΓΑ 21/2000). Οη φξνη ηεο ΔΓΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδεκίσζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαηνηερληηψλ (ηξηψλ), ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα, ηελ άδεηα θξνληίδαο παηδηνχ, ηελ πξφζζεηε άδεηα εξγαδνκέλνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ηελ άδεηα γηα ηελ κεηάγγηζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζεο, ηελ άδεηα ιφγσ ζαλάηνπ ζπγγελνχο, ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο ησλ «εμαξηεκέλσλ» αηφκσλ θαηά ηε πεξίνδν ηεο απεμάξηεζεο, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη επλντθφηεξνη απν ηα ήδε ηζρχνληα (ΓΑ 10/2002). 12

13 15.Μεηαβαηηθή Γεληθή ξχζκηζε Δπλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο, θαη ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαη απν λφκνπο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ή επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα, θαζψο θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο, δελ ζίγνληαη κε ηελ παξνχζα Όξνη ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ (ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζπκθσλίαο) πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη ξεηά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ (ΓΑ 21/2000). 16. Σα ζπκβαιιφκελα κέιε ζσξνχλ απηνλφεην θαη ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε κεηαμχ ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ δηαηάμεσλ θαη αλαθεξνκέλσλ ζε παιαηφηεξεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ππεξηζρχνπλ νη παιαηφηεξεο ξπζκίζεηο πιελ βεβαίσο ησλ αλαθεξνκέλσλ βαζηθψλ εκεξνκηζζίσλ θαη κηζζψλ. 17.Λνηπέο Ρπζκίζεηο Απνθαζίδεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπζηήζνπλ θνηλή επηηξνπή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ π.ρ. ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ζπλαηλεηηθή ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ, γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ κε ζηφρν ηελ πξννπηηθή αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο κεηάιινπ. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ζ.ζ.ε αξρίδεη ηελ θαη ιήγεη ηελ ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ Π.Ο.Δ.Μ ΓΔΒΔΔ Θ. ΜΠΑΪΡΑΜΖ Η.ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ Γ.ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.ΒΔΡΓΟΤΛΖ Κ.ΣΑΜΑΣΑΚΖ Ν.ΚΟΡΗΝΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΒΗΟΣΔΥΝΩΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΗΓΖΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ ΠΤΡΗΓΩΝ.ΣΤΛΗΑΡΟΓΗΑΝΝΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 13

14 14

ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε.

ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014

ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014 Σηελ Αζήλα, ζήκεξα 26 Μαξηίνπ 2014, νη ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο, αθελφο: α) Γεκήηξηνο Γαζθαιφπνπινο, Πξφεδξνο ΣΔΒ θαη Φαξίησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ.

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ 2008 Η146/84

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΘΑΝΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΘΧΝΗΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Απνδνρέο Σωλ Μηζζωηώλ θαη ε ύλδεζε ηνπο κε ηελ Παξαγωγηθόηεηα Τπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα