Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Βοΐου σήµερα την 1η του µήνα Απριλίου του έτους 2015 µέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα συγκεντρώθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε µε την 257/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την αριθµ. 5709/ γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δηµοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του ήµου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα µέλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 µελών, βρέθηκαν: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1. Λαµπρόπουλος ηµήτριος, Πρόεδρος κανένα, 2. Ορφανίδου Παναγιώτα, Αντιπρόεδρος 3. Γκερεχτές Λάζαρος 4. Μαρκούση Χρυσούλα 5. Παπαδιώτη Γλυκερία 6. Ροµπόλας Ιωάννης (αναπληρωµατικό µέλος) και 7. Γιώτης Θεόκλητος ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του ήµου Χάτσιος ηµήτριος, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε το παρακάτω θέµα για συζήτηση:.... Εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης ο Πρόεδρος είπε: Η Οικονοµική Επιτροπή, µε απόφασή της, έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα. Αµέσως µετά υπενθύµισε ότι η ίδια Επιτροπή, µε απόφασή της η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2015 και µε σκεπτικό το οποίο είναι καταχωρηµένο σ αυτήν, είχε αποφασίσει οµόφωνα την αναβολή της συζήτησης του υπόψη θέµατος, το οποίο ήταν καταχωρηµένο στην Ηµερήσια ιάταξη της ηµεροµηνίας εκείνης. Συνέχισε λέγοντας ότι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βοΐου, µε απόφασή του η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου τρέχοντας έτους, ανακάλεσε προηγούµενη όµοια µε την οποία είχε εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Ξενοδοχείου Αρχοντικό στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην εκµετάλλευσή του και στη λειτουργία του ως ξενοδοχειακής µονάδας. Με την ίδια απόφαση και κατά τα προβλεπόµενα από την παράγρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.), ενέκρινε την εκµίσθωσή του µε πλειοδοτική δηµοπρασία. Το υπόψη ακίνητο, όπως είναι γνωστό, διαθέτει µπαρ και εστιατόριο. Για τη διαδικασία και τους όρους διενέργειας διαγωνισµών για την εκµίσθωση ακινήτων των Ο.Τ.Α., κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 201 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.), υπενθύµισε ο Πρόεδρος, εφαρµόζονται σήµερα οι διατάξεις του Π.. 270/1981. Για το Όργανο δε το οποίο έχει την αρµοδιότητα διεξαγωγής δηµοπρασιών σε Ο.Τ.Α., σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» στις οποίες, µεταξύ άλλων, είναι

2 καταχωρηµένα και τα εξής: 1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) β) κλπ. ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, στ) κλπ. Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τις προαναφερόµενες αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, τις µνηµονευθείσες από τον ίδιο διατάξεις καθώς επίσης και Σχέδιο στο οποίο ήταν καταχωρηµένοι οι όροι διακήρυξης για την εκµίσθωση του παραπάνω ακινήτου. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος αλλά και µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, πρότειναν διορθώσεις καθώς επίσης και βελτιώσεις σε κάποιους από τους όρους της διακήρυξης. Οι επισηµάνσεις αλλά και οι προτάσεις του Προέδρου και του Γκερεχτέ Λάζαρου, ειδικότερα, έγιναν αποδεκτές από λοιπά µέλη της Επιτροπής, σχεδόν στο σύνολό τους. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ορφανίδου Παναγιώτα, στην τοποθέτησή της, αφού επανέλαβε την πάγια θέση της επί του θέµατος σύµφωνα µε την οποία η εκµετάλλευση του Ξενοδοχείου «Αρχοντικό» θα έπρεπε να παραµείνει στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου Βοΐου και αφού επεσήµανε την απουσία εκτίµησης από ορκωτούς εκτιµητές των κινητών αξιών του υπόψη µισθίου, είπε ότι διαφωνεί µε το προτεινόµενο Σχέδιο και ιδιαίτερα στα εξής σηµεία αυτού: α) µε την επιλογή κλειστών (σφραγισµένων) οικονοµικών προσφορών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, είπε, απεµπολούνται οικονοµικές πρόσοδοι για το ήµο και β) η τιµή εκκίνησης των 2.000,00 δεν ανταποκρίνεται, όπως επίσης πρόσθεσε, στην εµπορική αξία µίσθωσης του ακινήτου (µπαρ - εστιατόριο - ξενοδοχείο). Αµέσως µετά η ίδια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων. Το µέλος της Επιτροπής Γιώτης Θεόκλητος, στην τοποθέτησή του, αφού συµφώνησε µε τις απόψεις της Αντιπροέδρου και ζήτησε διαφύλαξη του εξοπλισµού του ακινήτου ο οποίος, όπως είπε, ανήκει εξολοκλήρου στο ήµο, ζήτησε να προβλεφθεί στους όρους µεγαλύτερη διάρκεια µίσθωσης από την προτεινόµενη των πέντε ετών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της Επιτροπής να καθορίσουν τους όρους της σχετικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ακινήτου. Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου. 2. Την αριθµ. 47/2015 απόφασή της χαρακτηρισµός συνεδρίασης ως κατεπείγουσας. 3. Την αριθµ. 41/2015 απόφασή της αναβολή συζήτησης θέµατος. 4. Την αριθµ. 10/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βοΐου ανάκληση της αριθµ. 242/2011 απόφασης περί αξιοποίησης του δηµοτικού ακινήτου «Ξενοδοχείο Αρχοντικό» κλπ. 5. Την αριθµ. 7147/1065/ απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτ. Μακεδονίας έγκριση της αριθµ. 10/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Βοΐου. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ. - Φ.Ε.Κ. 114Α /2006 -). 7. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α /2010).

3 8. Τις διατάξεις του Π.. 270/1981 περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων (Φ.Ε.Κ. 77Α /1981). 9. Τις διατάξεις του Ν. 813/1978 και του Π.. 34/1995 όπως ισχύουν σήµερα. 10. Τις τοποθετήσεις όσων από τα µέλη της έλαβαν το λόγο. 11. Τις διατάξεις της παραγρ. 1δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή, µέχρι σήµερα, ο Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών του ήµου. 12. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112Α / ) και 13. Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 225 σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παραγρ. 1 του άρθρου 238 του ίδιου Νόµου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και καθώς το µέλος εµµένει στην άποψή του, κατά πλειοψηφία και µε ψήφους 5 α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α) Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισµού µε κλειστές (σφραγισµένες) οικονοµικές προσφορές για την εκµίσθωση προς εκµετάλλευση του εις Σιάτιστα κείµενου Ξενοδοχείου του ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ως εξής: Άρθρο 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΜΙΣΘΩΜΑ Ειδικό αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η µίσθωση προς εκµετάλλευση του Ξενοδοχείου «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ» που βρίσκεται στη Σιάτιστα, 25 δωµατίων, 50 κλινών, µετά του ισογείου λειτουργούντων Μπαρ - Καφετέριας και Εστιατόριο. Οι προσφορές θα αφορούν το µίσθωµα και µόνο του εκµισθωµένου ξενοδοχείου του Μπαρ και Εστιατόριο. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας παραµένουν σταθεροί και αµετάβλητοι. Η προσφορά θα εκφράζεται στο πάγιο ετήσιο µίσθωµα για το πρώτο έτος της µισθώσεως. Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται από το δεύτερο µισθωτικό έτος και εφεξής ανά µισθωτικό έτος κατά 5% επί του αρχικού παγίου ετησίου µισθώµατος, δηλαδή η αύξηση αυτή θα υπολογίζεται ετησίως σταθερά επί τη βάσει του αρχικού παγίου ετησίου µισθώµατος του πρώτου έτους της µίσθωσης, τόσο για την συµβατική διάρκεια όσο και για το χρονικό διάστηµα µετά το πέρας αυτής εάν για οποιονδήποτε λόγο ήθελε συνεχιστεί και παραταθεί η µίσθωση. Άρθρο 2ο ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε πλειοδοτική δηµοπρασία µε κλειστές (σφραγισµένες) οικονοµικές προσφορές στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό κατάστηµα σε χρόνο που θα καθοριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, η οποία θα δηµοσιευθεί στα δηµοσιότερα µέρη του ήµου, στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου, σε εφηµερίδες της Κοζάνης- Θεσ/νίκης και Αθηνών και θα ανακοινωθεί στους Τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες προ της ηµοπρασίας, ενώπιoν της αρµόδιας επιτροπής. Άρθρο 3ο ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4 Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων 2.000,00 µηνιαίως. Οι προσφορές πρέπει να γίνονται σε ακέραιες µονάδες ευρώ. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για κάθε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται «αλληλοδιαδόχως» από τον πρώτο στους µετέπειτα πλειοδότες και βαρύνει οριστικά τους πλειοδότες κατά τη σειρά των προσφορών τους. Άρθρο 4ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Α) Για να συµµετάσχει οποιοσδήποτε στον διαγωνισµό και επί ποινή αποκλεισµού του, πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια 1). Στο διαγωνισµό µπορεί να συµµετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο εκ των κάτωθι αναφεροµένων στην παράγρ. 2 του άρθρου 4Β. 2).Κριτήριο ποιότητας εξοπλισµού: Ο ανάδοχος µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση µε δικές του δαπάνες να τοποθετήσει στο Ξενοδοχείο (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ) όλο τον κάθε είδους κινητό εξοπλισµό για τη λειτουργία του Ξενοδοχείου, χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως για τη τοιαύτη δαπάνη του κινητού εξοπλισµού. Απαγορεύεται ο συµψηφισµός της εν λόγω δαπάνης µε οφειλόµενα µισθώµατα. 3).Κριτήριο απασχόλησης : Οι εργαζόµενοι (βοηθητικό προσωπικό) το οποίο θα απασχολεί ο ανάδοχος-µισθωτής θα στελεχώσουν την επιχείρηση κατά την κρίση του ανάδοχου- µισθωτή µε γνώµονα την κατά το καλύτερο δυνατό λειτουργία του ξενοδοχείου. 4). Κριτήριο αποκλειστικής ευθύνης. Ο ανάδοχος - µισθωτής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιεί όλες τις απαιτούµενες παρεµβάσεις, να συντηρεί και να βελτιώνει το κτήριο του Ξενοδοχείου, καθώς και τις οποιεσδήποτε αναγκαίες, σπουδαίες ή επωφελείς δαπάνες του Ξενοδοχείου, µετά την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του πολιτικού µηχανικού του ήµου, και της ειδικής επιτροπής του ήµου που θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό, χωρίς να έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως του και χωρίς να έχει δικαίωµα να γίνεται συµψηφισµός των µισθωµάτων µε τις απαιτούµενες παρεµβάσεις. και τις εν λόγω δαπάνες (αναγκαίες, σπουδαίες ή επωφελείς) 5).Κριτήριο Φερεγγυότητας και Τραπεζικής ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύµατος, ενηµερότητας: Να είναι φερέγγυος και επαρκών περιουσιακών στοιχείων, µε τραπεζική και χρηµατοπιστωτική παντός πιστωτικού ιδρύµατος, ενηµερότητα. 6).Κριτήριο φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας: Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος και τακτοποιηµένος. 7)Κριτήριο ποινικής ενηµερότητας: Να είναι ποινικά καθαρός µε ποινικό µητρώο µε ένδειξη µηδέν. Τα εν λόγω κριτήρια, να ισχύουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό µέχρι και την λύση της συµβάσεως µισθώσεως. 8). Κριτήριο-προϋπόθεση προσωπικής εγγυήσεως: Η υποβολή προσφοράς και η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει την υπό του προσφέροντος, δήλωση προσωπικής εγγυήσεως υπέρ του µισθωτού, από άτοµο φερέγγυο, και ο οποίος εγγυητής είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, υπέρ του µισθωτού µε την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης προκηρύξεως ως και πλήρη γνώση της πραγµατικής καταστάσεως του ως άνω ξενοδοχείου, και ότι κατά την υπογραφή του πρακτικού ιενέργειας ηµοπρασίας θα συµπράξει µε τον πλειοδότη όπως και κατά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου θα συµπράξει ως εγγυητής της µισθώσεως υπέρ

5 του αναδόχου - µισθωτού και ότι ο παραπάνω προσωπικός εγγυητής παραιτείται από τώρα από το δικαίωµα της ενστάσεως της διζήσεως και της ενστάσεως της διαιρέσεως. Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού. Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για να συµµετάσχει οιοσδήποτε στο διαγωνισµό, και επί ποινή αποκλεισµού του πρέπει να υποβάλει στην επιτροπή διαγωνισµού τα παρακάτω: α. Υπεύθυνη ήλωση συντασσόµενης επί του ειδικού εντύπου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και του αριθµού και της ταυτότητας των αντικειµένων του Ξενοδοχείου που ανήκουν στο ήµο Βοΐου όπως προκύπτει από την σχετική από κατάσταση απογραφής τους από τον ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) ως και πλήρη γνώση του υπό εκµίσθωση Ξενοδοχείου (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ), καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του Ξενοδοχείου, µε ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω. Αν πρόκειται περί εταιρείας του άρθρου 4Β παράγρ. 2 εδαφίου α, την εν λόγω Υπεύθυνη ήλωση την υποβάλει και υπογράφει το φυσικό πρόσωπο που δεσµεύει νοµικά την εταιρεία για λογαριασµό της ως νόµιµος εκπρόσωπος αυτής βάσει του κατωτέρω µνηµονευόµενου νοµιµοποιητικού εγγράφου. β. Εγγύηση, συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ ( 7.000,00) διδοµένη εγγυητικής επιστολής Τράπεζας τριµήνου ισχύος τουλάχιστον από της χρονολογίας λήξεως της προθεσµίας υποβολής προσφορών, ασφαλίζουσα την, εκ µέρους του προκριθησοµένου υπό της Τραπέζης, εκπλήρωση της υποχρεώσεως του προς εµπρόθεσµη προσέλευση και σύναψη της οικείας συµβάσεως µισθώσεως κατά τους όρους της παρούσης διακήρυξης, ή σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου λόγω ποινικής ρήτρας δικαιουµένου να εισπράξει αυτήν παρά της εγγυήτριας Τραπέζης εν περιπτώσει αθετήσεως της άνω υποχρεώσεως του υπέρ ου η κατακύρωση προς προσέλευση και υπογραφή της οικείας συµβάσεως και τήρηση των εκ της παρούσης υποχρεώσεων του. Οι υπό των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό κατατεθείσες εγγυήσεις σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή δι εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται εις µεν τους µη προκριθέντες µετά την λήψη της αποφάσεως του ήµου επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εις τον προκριθέντα µετά την σύναψη της συµβάσεως µισθώσεως. Ο προκριθησόµενος, καλούµενος υπό του ήµου πρέπει να προσέλθει εντός 10 ηµερών για την υπογραφή της οικείας συµβάσεως. γ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του. δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του αρµοδίου Πρωτοδικείου και πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου διαµονής του. ε. Υπεύθυνη δήλωση συντασσόµενης επί του ειδικού εντύπου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εκηρύχθη τελεσιδίκως εις κατάσταση πτωχεύσεως, και ότι δεν υπεβλήθη κατ ' αυτού αίτηση πτωχεύσεως ή ότι δεν υφίσταται εκκρεµότητα περί αυτού, στ. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί σε πτώχευση, σε πτωχευτικό συµβιβασµό, σε αναγκαστική διαχείριση, και σε δικαστική µεσεγγύηση. ζ. Αντίγραφο της µερίδας από το Υποθηκοφυλακείο της περιφερείας όπου έχει ακίνητη περιουσία, καθώς και Πιστοποιητικό βαρών του αρµοδίου Υποθηκοφυλακείου ή αντίστοιχα του Κτηµατολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία.

6 η. Βεβαίωση των τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζεται για τη φερεγγυότητά του, Υπεύθυνη ήλωσή του για την αποκλειστική συνεργασία του µ αυτές και βεβαίωση ότι δεν παρουσιάζει δυσµενή στοιχεία (Τειρεσίας). θ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. ι. Πιστοποιητικό του ήµου Βοΐου περί µη οφειλής προς τον ήµο Βοΐου. ια. Υπεύθυνη ήλωση του εγγυητή του, οµοίου περιεχοµένου µε αυτής της ανωτέρω περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου µε επιπλέον περιεχόµενο αυτό που ορίζεται στο άρθρο 4Α παράγρ. 8 της παρούσας. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά είναι υποχρεωµένος (ανάδοχος-µισθωτής) να τα επανυποβάλει στον ήµο Βοΐου όποτε του ζητηθούν. 2. Εάν στο διαγωνισµό λαµβάνει µέρος προσωπική εταιρεία τα ανωτέρω υπό στοιχεία γ' ως η πιστοποιητικά πρέπει να υποβληθούν από καθένα οµόρρυθµο εταίρο, εάν δε Ανώνυµος ή Εταιρεία Περιορισµένης ευθύνης, θα υποβληθούν τα µεν υπό στοιχεία γ έως η πιστοποιητικά και παρά των κατά νόµο εκπροσώπων αυτής, ή των διαχειριστών της και έπ ονόµατι αυτών, το δε υπό στοιχεία ε έως η επιπροσθέτως και επ ονόµατι της εταιρείας προκείµενου περί Ανωνύµου Εταιρείας ταύτης Περιορισµένης Ευθύνης. Πλην των ανωτέρω, δέον να προσκοµίζονται αντίγραφο του καταστατικού της, το σχετικό ΦΕΚ ( ελτίων ΑΕ και Ε. Π. Ε.) εις ο εδηµοσιεύθη τούτο, πρόσφατο πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί µη τροποποιήσεως αυτού ως και τοιούτον περί διορισµού ή µη διαχειριστού αυτής. Επίσης η εταιρεία οποιασδήποτε µορφής εκ των εν λόγω εταιρειών πρέπει να υποβάλει επίσηµο και νόµιµα προβλεπόµενο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο που νοµιµοποιεί το φυσικό πρόσωπο που την εκπροσωπεί νόµιµα για να την εκπροσωπήσει νόµιµα σε όλες τις φάσεις αυτού του διαγωνισµού µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για την εταιρεία που συµµετέχει όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά. 3. Η συµµετοχή εις τον διαγωνισµό προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και του αριθµού και της ταυτότητας των αντικειµένων του Ξενοδοχείου που ανήκουν στο ήµο Βοΐου όπως προκύπτει από την σχετική από κατάσταση απογραφής τους από τον ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) ως και πλήρη γνώση του υπό εκµίσθωση Ξενοδοχείου (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ). Άρθρο 5ο ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Την ηµεροχρονολογία και ώρα και στον τόπο και χώρο που θα ορίζει η διακήρυξη του ηµάρχου ο κάθε διαγωνιζόµενος θα καταθέσει ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την προσφορά του µέσα ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ) ΦΑΚΕΛΟ. Η κατάθεση θα γίνει: για µεν το φυσικό πρόσωπο είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο µε Συµβολαιογραφική Πράξη εκπρόσωπό του, ο οποίος θα έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, για δε το νοµικό πρόσωπο κατά τα αναφερόµενα στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4Β. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρει: Τον προσφέροντα: το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση του προσφέροντος ή προκειµένου περί εταιρίας την επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος. Τον αποδέκτη: ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τ.Κ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφιότητας περιλαµβάνει τους ακόλουθους ΥΟ (2) επιµέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΟΙ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ) και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω και επιπλέον:

7 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Όλα τα ζητούµενα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και τοποθετούνται στον αντίστοιχο υποφάκελο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές και δεν έχουν ξεχωριστούς φακέλους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 4Β) παρ.1 και 2 µε τίτλο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιλαµβάνει υπογεγραµµένη την έγγραφη οικονοµική προσφορά αριθµητικώς σε Ευρώ και ολογράφως. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή διαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση και κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών. Παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς που κατατίθενται ενώπιον της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής ύστερα από δεκαπέντε (15) λεπτά. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διαγωνισµού αυθηµερόν σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της, η Επιτροπή διαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει ( τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του). δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους) και κατόπιν µονογράφει τα έγγραφα αυτά. Κατόπιν η Επιτροπή ιαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο φάκελο που κατατέθηκε, διαπιστώνει: - αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα - ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων - το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό - την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 4Β) παρ. 1 και 2 της παρούσας (δικαιολογητικά συµµετοχής) και συντάσσει πρακτικό ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογητικών. Επί της συγκεκριµένης διαδικασίας όπως και κατά του ανωτέρω πρακτικού είναι δυνατόν να ασκηθεί άµεσα ένσταση από τους συµµετέχοντες και η οποία εκδικάζεται αµέσως από την Επιτροπή διαγωνισµού. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, γεγονός το οποίο µνηµονεύεται στο σχετικό Πρακτικό, η Επιτροπή προχωρεί στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. Στο στάδιο αυτό εν συνεχεία προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων της οικονοµικής προσφοράς για τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό και την οποία οικονοµική προσφορά θα αξιολογήσει. Μονογράφεται το πρωτότυπο κατά φύλλο και ανακοινώνονται µεγαλοφώνως οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε συµµετέχοντος και η ανακήρυξη του πλειοδότη. Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφονται από την επιτροπή και όλους τους πλειοδότες και τους εγγυητές

8 τους. Σε περίπτωση που δοθούν περισσότερες της µιας υψηλότερες προσφορές ίσες µεταξύ τους, ο πλειοδότης θα αναδειχθεί κατόπιν κληρώσεως άµεσα. Στην ίδια περίπτωση των ίσων µεταξύ τους υψηλότερων προσφορών, εφόσον ένας εκ των πλειοδοτών έχει σπουδές µε αντικείµενο τα τουριστικά επαγγέλµατα ή την διοίκηση των επιχειρήσεων και έχει προσκοµίσει επιπλέον το σχετικό τίτλο σπουδών του στην αρµόδια επιτροπή προ της διενέργειας του διαγωνισµού εντός του φακέλου συµµετοχής του (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενα), αυτός θα αναδειχθεί πλειοδότης χωρίς κλήρωση και µόνον αν υπάρχει και άλλος ένας τουλάχιστον εκ των πλειοδοτών µε τους αυτούς τίτλους σπουδών που τους έχει προσκοµίσει κατά τα άνω, ο πλειοδότης θα αναδειχθεί κατόπιν κληρώσεως. Η ανωτέρω διαδικασία του διαγωνισµού σε όλα τα στάδια της θα διεξαχθεί παρουσία των διαγωνιζοµένων και των εγγυητών τους. Κατόπιν η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο θα εισηγείται και θα τεκµηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στην Οικονοµική Επιτροπή. 2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται ύστερα από εισήγηση της αρµοδίας για το διαγωνισµό επιτροπής και µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκεκριµένης αρµοδίως από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας. Ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των Πρακτικών της ηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου του ήµου ή της ιοικητικής Αρχής. 3. Αυτός στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, οφείλει εντός (10) δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης κατακύρωσης να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο του Ταµείου παρακαταθηκών ανείων για την καλή εκτέλεση των όρων του συµβολαίου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του παγίου ετησίου µισθώµατος που θα επιτευχθεί, σε Ευρώ η οποία θα παραµείνει µέχρι το πέρας της µισθώσεως, ως εγγύηση για την καλή και σωστή λειτουργία της µισθώσεως του Ξενοδοχείου - Μπαρ - Εστιατορίου που είναι σε αρίστη κατάσταση, και εν περιπτώσει παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης και του µισθωτηρίου συµβολαίου θα καταπέσει υπέρ του ήµου Βοΐου. β) Την Καταβολή τριών (3) ενοικίων στο ηµοτικό Ταµείο και την προσκόµιση του διπλότυπου είσπραξης τα οποία θα παραµείνουν µέχρι το πέρας της µισθώσεως, ως εγγύηση για την καλή και σωστή λειτουργία της µισθώσεως του Ξενοδοχείου - Μπαρ - Εστιατορίου που είναι σε αρίστη κατάσταση, και εν περιπτώσει παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης και του µισθωτηρίου συµβολαίου θα καταπέσει υπέρ του ήµου Βοΐου. γ) Το συµβόλαιο πυρασφάλισης όπως αναλύεται στο άρθρο 14ο 4. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εµφάνισης του, ή µη προσκόµισης των παραπάνω δικαιολογητικών, η πράξη κατακύρωσης ανακαλείται και οι κατατεθείσες εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν υπέρ του ήµου. 5. Η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο. Μπορεί όµως µε αίτηση του µισθωτού να γίνει µε συµβολαιογραφική πράξη και στις δύο περιπτώσεις οι δαπάνες κατάρτισης της σύµβασης αυτής, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο µισθωτή, υπογράφεται από το ήµαρχο τον µισθωτή και τον εγγυητή αν πρόκειται για προσωπική εταιρεία υπογράφεται από τους Οµόρρυθµους εταίρους ή από αυτόν που εξουσιοδοτείται µε συµβολαιογραφική πράξη, προκείµενου περί Ανωνύµου Εταιρείας ταύτης Περιορισµένης Ευθύνης από το διαχειριστή Άρθρο 6ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

9 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από της υπογραφής της συµβάσεως µισθώσεως. Σε περίπτωση αίτησης ένταξης εκ µέρους του αναδόχου-µισθωτή σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα που θα αφορά στην βελτίωση, αναβάθµιση και ανάπτυξη του Ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της παρούσας µίσθωσης, θα εξετασθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο εγκαίρως η προοπτική σύναψης νέας σύµβασης µισθώσεως του Ξενοδοχείου µε τον ανάδοχο-µισθωτή µετά την κανονική λήξη της παρούσας µίσθωσης µε κριτήριο τα έτη που θα απαιτηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του ανωτέρου προγράµµατος. Ο ήµος δεν θα επιβαρυνθεί από την εν λόγω επένδυση που τυχόν θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο, αντιθέτως αυτή η επένδυση θα παραµείνει σε όφελος του Ξενοδοχείου και του ήµου. Άρθρο 7ο ΡΗΤΡΑ 1. Μίσθωµα νοείται το ποσό που προσφέρθηκε στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 1 της διακήρυξης οριζόµενα. Αυτό θα καταβάλλεται προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθηµέρου κάθε µισθωτικού µηνός. 2. Καθυστέρηση ολόκληρου ή µέρους του καταβλητέου µισθώµατος πέραν της συµβατικής ορισµένης ηµεροµηνίας καταβολής του, συνάγεται και επιφέρει το µεν επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού εκατό ( 100,00) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης το οποίο ο ανάδοχος αναγνωρίζει ως δίκαιο και εύλογο, το δε καταγγελία της µισθώσεως κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στη σύµβαση µίσθωσης. 3. Απαγορεύεται ο συµψηφισµός της εγγυήσεως µε οφειλόµενα µισθώµατα. Άρθρο 8ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ 1.Η παράταση της µισθώσεως δεν επιτρέπεται. 2.Επίσης δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο σιωπηρά αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του συγκροτήµατος του µισθίου. Άρθρο 9ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή µερική υποµίσθωση ως και η υπό οποιονδήποτε τρόπο και αιτία παραχώρησης ή τύπο µεταβίβαση της εκµετάλλευσης του µισθίου µε αντάλλαγµα ή χωρίς αντάλλαγµα υπό του µισθωτού σε τρίτο χωρίς σχετική έγκριση του ήµου επιφυλάσσοντας σ αυτόν το δικαίωµα της τήρησης των όρων της υφιστάµενης σύµβασης ή της τροποποίησης αυτών υπέρ αυτού. Απαγορεύεται, εκτός από τις παραπάνω εταιρίες του άρθρου 4, η υπό του αναδόχου - µισθωτού σύσταση εταιρείας ή η διάλυση τυχόν υπάρχουσας τοιαύτης, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως ο ήµος παρεχοµένης κατ απόλυτο αυτού κρίση. ια της τυχόν συναινέσεως ο ήµος δύναται να καθορίζει εξασφαλιστικούς όρους κατά την ελεύθερη κρίση του. 2.Η σύσταση της εταιρείας υπό οποιονδήποτε τύπο και µορφή γενοµένη άνευ τηρήσεως των ανωτέρω διατυπώσεων, όχι µόνο δεν αναγνωρίζεται αλλά και χορηγεί στο ήµο το δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση. Άρθρο 10ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.Η κανονική λύση της σύµβασης επέρχεται άµα παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας αυτής. 2.Η λύση της σύµβασης επέρχεται πριν την κανονική λήξη του χρόνου αυτής κατά τις περιπτώσεις θανάτου του µισθωτή ή νοµικής ανικανότητας ή καταγγελίας της σύµβασης. 3.Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου - µισθωτή ή νοµικής ανικανότητας, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η σύµβαση θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει λήξει, µη

10 αναγνωριζοµένου κανενός δικαιώµατος, συµβατικού ή µη στους κληρονόµους του αποβιώσαντος µισθωτή, του µισθίου περιερχοµένου αυτοδίκαια στην κατοχή του ήµου. Μπορεί όµως ο ήµος να αναθέσει τη συνέχιση της εκµετάλλευσης των όρων της σύµβασης στους κληρονόµους του θανόντος µισθωτή, εφ όσον θα υποδεικνύεται από αυτούς πρόσωπο κατάλληλο, κατά την κρίση του ήµου για να αναλάβει την εκµετάλλευση του µισθίου. 4. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η εγγύηση καταπέσει υπέρ του ήµου ή µειωθεί για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ο µισθωτής να ανανεώσει ή αντικαταστήσει αυτή εντός των καθοριζοµένων κατά περίπτωση προθεσµιών, θα εφαρµοστούν οι περί καταγγελίας και λύσης σύµβασης διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 11ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 1.Το µίσθιο εκµισθώνεται στην πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και µόνο που συµµετέχει κάποιος στο διαγωνισµό, αποδεικνύεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως το ίδιο το Ξενοδοχείο και όλα τα κτήρια και γήπεδα αυτού, τις λειτουργικές και λοιπές εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και τον όλο εξοπλισµό, το οποίο Ξενοδοχείο βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση, και δεν διατηρεί καµία επιφύλαξη. 2. ιευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις και των δύο και τα δικαιώµατα ως προς τις τυχόν εµφανιζόµενες βλάβες ή φθορές του µισθίου στον µετέπειτα της παράδοσης του µισθίου χρόνο και καθ ολόκληρη τη διάρκεια της εκµετάλλευσης από τον ανάδοχο - µισθωτή, καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας και η συµµετοχή του στο διαγωνισµό αποδεικνύει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της ρύθµισης του άρθρου 17 και την παραίτηση από κάθε άλλο δικαίωµα ή αξίωση του από την αιτία αυτή. Άρθρο 12ο ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 1. Παράδοση στο µισθωτή. α. Ο ήµος θα παραδώσει στον ανάδοχο - µισθωτή το µίσθιο σύµφωνα µε αναλυτική περιγραφή της πραγµατικής κατάστασης, για την οποία ο ανάδοχος - µισθωτής µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση και δεν διατηρεί καµία επιφύλαξη, β. Η παράδοση θα γίνει επί τόπου του µισθίου, το αργότερο µέσα σε τρεις ηµέρες από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής όπως ακριβώς θα συνταχτεί από το ήµο, το οποίο θα περιλαµβάνει και τη σχετική από κατάσταση απογραφής των αντικειµένων του Ξενοδοχείου που ανήκουν στο ήµο Βοΐου. Άρνηση παραλαβής του µισθίου όπως αυτό περιγράφεται στην αµέσως προηγούµενη περίπτωση (άρθρο 12,παράγραφος 1, περίπτωση β) µε την οποία ισοδυναµεί και διατύπωση οποιασδήποτε επιφύλαξης από µέρους του αναδόχου - µισθωτή ή µη εµφάνισης του εντός της ανωτέρω προθεσµίας προς υπογραφή του πρωτοκόλλου, συνεπάγεται την ανάκληση της περί εκµίσθωσης σχετικής πράξης του ήµου και κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής αυτού στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός. Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, αφού υπογραφεί, θα προσαρτηθεί στη σύµβαση µίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται δήλωση του αναδόχου - µισθωτή στην οποία θα αναφέρεται ότι αυτός πριν τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, επισκέφθηκε και εξέτασε λεπτοµερώς το µίσθιο όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη και βρήκε αυτό της απόλυτης αρεσκείας του και έγκρισης του. Τυχόν όµως παράλειψη αναγραφής της δήλωσης αυτής κανένα δικαίωµα δεν δηµιουργεί υπέρ του αναδόχου - µισθωτή, ούτε µπορεί να θεωρηθεί ως επιφύλαξη.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα