Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Βοΐου σήµερα την 1η του µήνα Απριλίου του έτους 2015 µέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα συγκεντρώθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε µε την 257/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την αριθµ. 5709/ γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δηµοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του ήµου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα µέλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 µελών, βρέθηκαν: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1. Λαµπρόπουλος ηµήτριος, Πρόεδρος κανένα, 2. Ορφανίδου Παναγιώτα, Αντιπρόεδρος 3. Γκερεχτές Λάζαρος 4. Μαρκούση Χρυσούλα 5. Παπαδιώτη Γλυκερία 6. Ροµπόλας Ιωάννης (αναπληρωµατικό µέλος) και 7. Γιώτης Θεόκλητος ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του ήµου Χάτσιος ηµήτριος, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε το παρακάτω θέµα για συζήτηση:.... Εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης ο Πρόεδρος είπε: Η Οικονοµική Επιτροπή, µε απόφασή της, έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα. Αµέσως µετά υπενθύµισε ότι η ίδια Επιτροπή, µε απόφασή της η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2015 και µε σκεπτικό το οποίο είναι καταχωρηµένο σ αυτήν, είχε αποφασίσει οµόφωνα την αναβολή της συζήτησης του υπόψη θέµατος, το οποίο ήταν καταχωρηµένο στην Ηµερήσια ιάταξη της ηµεροµηνίας εκείνης. Συνέχισε λέγοντας ότι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βοΐου, µε απόφασή του η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου τρέχοντας έτους, ανακάλεσε προηγούµενη όµοια µε την οποία είχε εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Ξενοδοχείου Αρχοντικό στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην εκµετάλλευσή του και στη λειτουργία του ως ξενοδοχειακής µονάδας. Με την ίδια απόφαση και κατά τα προβλεπόµενα από την παράγρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.), ενέκρινε την εκµίσθωσή του µε πλειοδοτική δηµοπρασία. Το υπόψη ακίνητο, όπως είναι γνωστό, διαθέτει µπαρ και εστιατόριο. Για τη διαδικασία και τους όρους διενέργειας διαγωνισµών για την εκµίσθωση ακινήτων των Ο.Τ.Α., κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 201 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.), υπενθύµισε ο Πρόεδρος, εφαρµόζονται σήµερα οι διατάξεις του Π.. 270/1981. Για το Όργανο δε το οποίο έχει την αρµοδιότητα διεξαγωγής δηµοπρασιών σε Ο.Τ.Α., σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» στις οποίες, µεταξύ άλλων, είναι

2 καταχωρηµένα και τα εξής: 1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) β) κλπ. ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, στ) κλπ. Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τις προαναφερόµενες αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, τις µνηµονευθείσες από τον ίδιο διατάξεις καθώς επίσης και Σχέδιο στο οποίο ήταν καταχωρηµένοι οι όροι διακήρυξης για την εκµίσθωση του παραπάνω ακινήτου. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος αλλά και µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, πρότειναν διορθώσεις καθώς επίσης και βελτιώσεις σε κάποιους από τους όρους της διακήρυξης. Οι επισηµάνσεις αλλά και οι προτάσεις του Προέδρου και του Γκερεχτέ Λάζαρου, ειδικότερα, έγιναν αποδεκτές από λοιπά µέλη της Επιτροπής, σχεδόν στο σύνολό τους. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ορφανίδου Παναγιώτα, στην τοποθέτησή της, αφού επανέλαβε την πάγια θέση της επί του θέµατος σύµφωνα µε την οποία η εκµετάλλευση του Ξενοδοχείου «Αρχοντικό» θα έπρεπε να παραµείνει στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου Βοΐου και αφού επεσήµανε την απουσία εκτίµησης από ορκωτούς εκτιµητές των κινητών αξιών του υπόψη µισθίου, είπε ότι διαφωνεί µε το προτεινόµενο Σχέδιο και ιδιαίτερα στα εξής σηµεία αυτού: α) µε την επιλογή κλειστών (σφραγισµένων) οικονοµικών προσφορών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, είπε, απεµπολούνται οικονοµικές πρόσοδοι για το ήµο και β) η τιµή εκκίνησης των 2.000,00 δεν ανταποκρίνεται, όπως επίσης πρόσθεσε, στην εµπορική αξία µίσθωσης του ακινήτου (µπαρ - εστιατόριο - ξενοδοχείο). Αµέσως µετά η ίδια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων. Το µέλος της Επιτροπής Γιώτης Θεόκλητος, στην τοποθέτησή του, αφού συµφώνησε µε τις απόψεις της Αντιπροέδρου και ζήτησε διαφύλαξη του εξοπλισµού του ακινήτου ο οποίος, όπως είπε, ανήκει εξολοκλήρου στο ήµο, ζήτησε να προβλεφθεί στους όρους µεγαλύτερη διάρκεια µίσθωσης από την προτεινόµενη των πέντε ετών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της Επιτροπής να καθορίσουν τους όρους της σχετικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ακινήτου. Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου. 2. Την αριθµ. 47/2015 απόφασή της χαρακτηρισµός συνεδρίασης ως κατεπείγουσας. 3. Την αριθµ. 41/2015 απόφασή της αναβολή συζήτησης θέµατος. 4. Την αριθµ. 10/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βοΐου ανάκληση της αριθµ. 242/2011 απόφασης περί αξιοποίησης του δηµοτικού ακινήτου «Ξενοδοχείο Αρχοντικό» κλπ. 5. Την αριθµ. 7147/1065/ απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτ. Μακεδονίας έγκριση της αριθµ. 10/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Βοΐου. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ. - Φ.Ε.Κ. 114Α /2006 -). 7. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α /2010).

3 8. Τις διατάξεις του Π.. 270/1981 περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων (Φ.Ε.Κ. 77Α /1981). 9. Τις διατάξεις του Ν. 813/1978 και του Π.. 34/1995 όπως ισχύουν σήµερα. 10. Τις τοποθετήσεις όσων από τα µέλη της έλαβαν το λόγο. 11. Τις διατάξεις της παραγρ. 1δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή, µέχρι σήµερα, ο Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών του ήµου. 12. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112Α / ) και 13. Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 225 σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παραγρ. 1 του άρθρου 238 του ίδιου Νόµου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και καθώς το µέλος εµµένει στην άποψή του, κατά πλειοψηφία και µε ψήφους 5 α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α) Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισµού µε κλειστές (σφραγισµένες) οικονοµικές προσφορές για την εκµίσθωση προς εκµετάλλευση του εις Σιάτιστα κείµενου Ξενοδοχείου του ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ως εξής: Άρθρο 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΜΙΣΘΩΜΑ Ειδικό αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η µίσθωση προς εκµετάλλευση του Ξενοδοχείου «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ» που βρίσκεται στη Σιάτιστα, 25 δωµατίων, 50 κλινών, µετά του ισογείου λειτουργούντων Μπαρ - Καφετέριας και Εστιατόριο. Οι προσφορές θα αφορούν το µίσθωµα και µόνο του εκµισθωµένου ξενοδοχείου του Μπαρ και Εστιατόριο. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας παραµένουν σταθεροί και αµετάβλητοι. Η προσφορά θα εκφράζεται στο πάγιο ετήσιο µίσθωµα για το πρώτο έτος της µισθώσεως. Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται από το δεύτερο µισθωτικό έτος και εφεξής ανά µισθωτικό έτος κατά 5% επί του αρχικού παγίου ετησίου µισθώµατος, δηλαδή η αύξηση αυτή θα υπολογίζεται ετησίως σταθερά επί τη βάσει του αρχικού παγίου ετησίου µισθώµατος του πρώτου έτους της µίσθωσης, τόσο για την συµβατική διάρκεια όσο και για το χρονικό διάστηµα µετά το πέρας αυτής εάν για οποιονδήποτε λόγο ήθελε συνεχιστεί και παραταθεί η µίσθωση. Άρθρο 2ο ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε πλειοδοτική δηµοπρασία µε κλειστές (σφραγισµένες) οικονοµικές προσφορές στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό κατάστηµα σε χρόνο που θα καθοριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, η οποία θα δηµοσιευθεί στα δηµοσιότερα µέρη του ήµου, στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου, σε εφηµερίδες της Κοζάνης- Θεσ/νίκης και Αθηνών και θα ανακοινωθεί στους Τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες προ της ηµοπρασίας, ενώπιoν της αρµόδιας επιτροπής. Άρθρο 3ο ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4 Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων 2.000,00 µηνιαίως. Οι προσφορές πρέπει να γίνονται σε ακέραιες µονάδες ευρώ. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για κάθε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται «αλληλοδιαδόχως» από τον πρώτο στους µετέπειτα πλειοδότες και βαρύνει οριστικά τους πλειοδότες κατά τη σειρά των προσφορών τους. Άρθρο 4ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Α) Για να συµµετάσχει οποιοσδήποτε στον διαγωνισµό και επί ποινή αποκλεισµού του, πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια 1). Στο διαγωνισµό µπορεί να συµµετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο εκ των κάτωθι αναφεροµένων στην παράγρ. 2 του άρθρου 4Β. 2).Κριτήριο ποιότητας εξοπλισµού: Ο ανάδοχος µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση µε δικές του δαπάνες να τοποθετήσει στο Ξενοδοχείο (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ) όλο τον κάθε είδους κινητό εξοπλισµό για τη λειτουργία του Ξενοδοχείου, χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως για τη τοιαύτη δαπάνη του κινητού εξοπλισµού. Απαγορεύεται ο συµψηφισµός της εν λόγω δαπάνης µε οφειλόµενα µισθώµατα. 3).Κριτήριο απασχόλησης : Οι εργαζόµενοι (βοηθητικό προσωπικό) το οποίο θα απασχολεί ο ανάδοχος-µισθωτής θα στελεχώσουν την επιχείρηση κατά την κρίση του ανάδοχου- µισθωτή µε γνώµονα την κατά το καλύτερο δυνατό λειτουργία του ξενοδοχείου. 4). Κριτήριο αποκλειστικής ευθύνης. Ο ανάδοχος - µισθωτής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιεί όλες τις απαιτούµενες παρεµβάσεις, να συντηρεί και να βελτιώνει το κτήριο του Ξενοδοχείου, καθώς και τις οποιεσδήποτε αναγκαίες, σπουδαίες ή επωφελείς δαπάνες του Ξενοδοχείου, µετά την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του πολιτικού µηχανικού του ήµου, και της ειδικής επιτροπής του ήµου που θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό, χωρίς να έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως του και χωρίς να έχει δικαίωµα να γίνεται συµψηφισµός των µισθωµάτων µε τις απαιτούµενες παρεµβάσεις. και τις εν λόγω δαπάνες (αναγκαίες, σπουδαίες ή επωφελείς) 5).Κριτήριο Φερεγγυότητας και Τραπεζικής ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύµατος, ενηµερότητας: Να είναι φερέγγυος και επαρκών περιουσιακών στοιχείων, µε τραπεζική και χρηµατοπιστωτική παντός πιστωτικού ιδρύµατος, ενηµερότητα. 6).Κριτήριο φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας: Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος και τακτοποιηµένος. 7)Κριτήριο ποινικής ενηµερότητας: Να είναι ποινικά καθαρός µε ποινικό µητρώο µε ένδειξη µηδέν. Τα εν λόγω κριτήρια, να ισχύουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό µέχρι και την λύση της συµβάσεως µισθώσεως. 8). Κριτήριο-προϋπόθεση προσωπικής εγγυήσεως: Η υποβολή προσφοράς και η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει την υπό του προσφέροντος, δήλωση προσωπικής εγγυήσεως υπέρ του µισθωτού, από άτοµο φερέγγυο, και ο οποίος εγγυητής είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, υπέρ του µισθωτού µε την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης προκηρύξεως ως και πλήρη γνώση της πραγµατικής καταστάσεως του ως άνω ξενοδοχείου, και ότι κατά την υπογραφή του πρακτικού ιενέργειας ηµοπρασίας θα συµπράξει µε τον πλειοδότη όπως και κατά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου θα συµπράξει ως εγγυητής της µισθώσεως υπέρ

5 του αναδόχου - µισθωτού και ότι ο παραπάνω προσωπικός εγγυητής παραιτείται από τώρα από το δικαίωµα της ενστάσεως της διζήσεως και της ενστάσεως της διαιρέσεως. Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού. Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για να συµµετάσχει οιοσδήποτε στο διαγωνισµό, και επί ποινή αποκλεισµού του πρέπει να υποβάλει στην επιτροπή διαγωνισµού τα παρακάτω: α. Υπεύθυνη ήλωση συντασσόµενης επί του ειδικού εντύπου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και του αριθµού και της ταυτότητας των αντικειµένων του Ξενοδοχείου που ανήκουν στο ήµο Βοΐου όπως προκύπτει από την σχετική από κατάσταση απογραφής τους από τον ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) ως και πλήρη γνώση του υπό εκµίσθωση Ξενοδοχείου (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ), καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του Ξενοδοχείου, µε ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω. Αν πρόκειται περί εταιρείας του άρθρου 4Β παράγρ. 2 εδαφίου α, την εν λόγω Υπεύθυνη ήλωση την υποβάλει και υπογράφει το φυσικό πρόσωπο που δεσµεύει νοµικά την εταιρεία για λογαριασµό της ως νόµιµος εκπρόσωπος αυτής βάσει του κατωτέρω µνηµονευόµενου νοµιµοποιητικού εγγράφου. β. Εγγύηση, συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ ( 7.000,00) διδοµένη εγγυητικής επιστολής Τράπεζας τριµήνου ισχύος τουλάχιστον από της χρονολογίας λήξεως της προθεσµίας υποβολής προσφορών, ασφαλίζουσα την, εκ µέρους του προκριθησοµένου υπό της Τραπέζης, εκπλήρωση της υποχρεώσεως του προς εµπρόθεσµη προσέλευση και σύναψη της οικείας συµβάσεως µισθώσεως κατά τους όρους της παρούσης διακήρυξης, ή σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου λόγω ποινικής ρήτρας δικαιουµένου να εισπράξει αυτήν παρά της εγγυήτριας Τραπέζης εν περιπτώσει αθετήσεως της άνω υποχρεώσεως του υπέρ ου η κατακύρωση προς προσέλευση και υπογραφή της οικείας συµβάσεως και τήρηση των εκ της παρούσης υποχρεώσεων του. Οι υπό των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό κατατεθείσες εγγυήσεις σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή δι εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται εις µεν τους µη προκριθέντες µετά την λήψη της αποφάσεως του ήµου επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εις τον προκριθέντα µετά την σύναψη της συµβάσεως µισθώσεως. Ο προκριθησόµενος, καλούµενος υπό του ήµου πρέπει να προσέλθει εντός 10 ηµερών για την υπογραφή της οικείας συµβάσεως. γ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του. δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του αρµοδίου Πρωτοδικείου και πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου διαµονής του. ε. Υπεύθυνη δήλωση συντασσόµενης επί του ειδικού εντύπου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εκηρύχθη τελεσιδίκως εις κατάσταση πτωχεύσεως, και ότι δεν υπεβλήθη κατ ' αυτού αίτηση πτωχεύσεως ή ότι δεν υφίσταται εκκρεµότητα περί αυτού, στ. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί σε πτώχευση, σε πτωχευτικό συµβιβασµό, σε αναγκαστική διαχείριση, και σε δικαστική µεσεγγύηση. ζ. Αντίγραφο της µερίδας από το Υποθηκοφυλακείο της περιφερείας όπου έχει ακίνητη περιουσία, καθώς και Πιστοποιητικό βαρών του αρµοδίου Υποθηκοφυλακείου ή αντίστοιχα του Κτηµατολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία.

6 η. Βεβαίωση των τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζεται για τη φερεγγυότητά του, Υπεύθυνη ήλωσή του για την αποκλειστική συνεργασία του µ αυτές και βεβαίωση ότι δεν παρουσιάζει δυσµενή στοιχεία (Τειρεσίας). θ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. ι. Πιστοποιητικό του ήµου Βοΐου περί µη οφειλής προς τον ήµο Βοΐου. ια. Υπεύθυνη ήλωση του εγγυητή του, οµοίου περιεχοµένου µε αυτής της ανωτέρω περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου µε επιπλέον περιεχόµενο αυτό που ορίζεται στο άρθρο 4Α παράγρ. 8 της παρούσας. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά είναι υποχρεωµένος (ανάδοχος-µισθωτής) να τα επανυποβάλει στον ήµο Βοΐου όποτε του ζητηθούν. 2. Εάν στο διαγωνισµό λαµβάνει µέρος προσωπική εταιρεία τα ανωτέρω υπό στοιχεία γ' ως η πιστοποιητικά πρέπει να υποβληθούν από καθένα οµόρρυθµο εταίρο, εάν δε Ανώνυµος ή Εταιρεία Περιορισµένης ευθύνης, θα υποβληθούν τα µεν υπό στοιχεία γ έως η πιστοποιητικά και παρά των κατά νόµο εκπροσώπων αυτής, ή των διαχειριστών της και έπ ονόµατι αυτών, το δε υπό στοιχεία ε έως η επιπροσθέτως και επ ονόµατι της εταιρείας προκείµενου περί Ανωνύµου Εταιρείας ταύτης Περιορισµένης Ευθύνης. Πλην των ανωτέρω, δέον να προσκοµίζονται αντίγραφο του καταστατικού της, το σχετικό ΦΕΚ ( ελτίων ΑΕ και Ε. Π. Ε.) εις ο εδηµοσιεύθη τούτο, πρόσφατο πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί µη τροποποιήσεως αυτού ως και τοιούτον περί διορισµού ή µη διαχειριστού αυτής. Επίσης η εταιρεία οποιασδήποτε µορφής εκ των εν λόγω εταιρειών πρέπει να υποβάλει επίσηµο και νόµιµα προβλεπόµενο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο που νοµιµοποιεί το φυσικό πρόσωπο που την εκπροσωπεί νόµιµα για να την εκπροσωπήσει νόµιµα σε όλες τις φάσεις αυτού του διαγωνισµού µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για την εταιρεία που συµµετέχει όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά. 3. Η συµµετοχή εις τον διαγωνισµό προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και του αριθµού και της ταυτότητας των αντικειµένων του Ξενοδοχείου που ανήκουν στο ήµο Βοΐου όπως προκύπτει από την σχετική από κατάσταση απογραφής τους από τον ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) ως και πλήρη γνώση του υπό εκµίσθωση Ξενοδοχείου (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ). Άρθρο 5ο ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Την ηµεροχρονολογία και ώρα και στον τόπο και χώρο που θα ορίζει η διακήρυξη του ηµάρχου ο κάθε διαγωνιζόµενος θα καταθέσει ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την προσφορά του µέσα ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ) ΦΑΚΕΛΟ. Η κατάθεση θα γίνει: για µεν το φυσικό πρόσωπο είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο µε Συµβολαιογραφική Πράξη εκπρόσωπό του, ο οποίος θα έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, για δε το νοµικό πρόσωπο κατά τα αναφερόµενα στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4Β. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρει: Τον προσφέροντα: το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση του προσφέροντος ή προκειµένου περί εταιρίας την επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος. Τον αποδέκτη: ΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τ.Κ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφιότητας περιλαµβάνει τους ακόλουθους ΥΟ (2) επιµέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΟΙ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ) και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω και επιπλέον:

7 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Όλα τα ζητούµενα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και τοποθετούνται στον αντίστοιχο υποφάκελο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές και δεν έχουν ξεχωριστούς φακέλους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 4Β) παρ.1 και 2 µε τίτλο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιλαµβάνει υπογεγραµµένη την έγγραφη οικονοµική προσφορά αριθµητικώς σε Ευρώ και ολογράφως. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή διαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση και κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών. Παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς που κατατίθενται ενώπιον της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής ύστερα από δεκαπέντε (15) λεπτά. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διαγωνισµού αυθηµερόν σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της, η Επιτροπή διαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει ( τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του). δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους) και κατόπιν µονογράφει τα έγγραφα αυτά. Κατόπιν η Επιτροπή ιαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο φάκελο που κατατέθηκε, διαπιστώνει: - αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα - ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων - το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό - την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 4Β) παρ. 1 και 2 της παρούσας (δικαιολογητικά συµµετοχής) και συντάσσει πρακτικό ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογητικών. Επί της συγκεκριµένης διαδικασίας όπως και κατά του ανωτέρω πρακτικού είναι δυνατόν να ασκηθεί άµεσα ένσταση από τους συµµετέχοντες και η οποία εκδικάζεται αµέσως από την Επιτροπή διαγωνισµού. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, γεγονός το οποίο µνηµονεύεται στο σχετικό Πρακτικό, η Επιτροπή προχωρεί στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. Στο στάδιο αυτό εν συνεχεία προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων της οικονοµικής προσφοράς για τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό και την οποία οικονοµική προσφορά θα αξιολογήσει. Μονογράφεται το πρωτότυπο κατά φύλλο και ανακοινώνονται µεγαλοφώνως οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κάθε συµµετέχοντος και η ανακήρυξη του πλειοδότη. Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφονται από την επιτροπή και όλους τους πλειοδότες και τους εγγυητές

8 τους. Σε περίπτωση που δοθούν περισσότερες της µιας υψηλότερες προσφορές ίσες µεταξύ τους, ο πλειοδότης θα αναδειχθεί κατόπιν κληρώσεως άµεσα. Στην ίδια περίπτωση των ίσων µεταξύ τους υψηλότερων προσφορών, εφόσον ένας εκ των πλειοδοτών έχει σπουδές µε αντικείµενο τα τουριστικά επαγγέλµατα ή την διοίκηση των επιχειρήσεων και έχει προσκοµίσει επιπλέον το σχετικό τίτλο σπουδών του στην αρµόδια επιτροπή προ της διενέργειας του διαγωνισµού εντός του φακέλου συµµετοχής του (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενα), αυτός θα αναδειχθεί πλειοδότης χωρίς κλήρωση και µόνον αν υπάρχει και άλλος ένας τουλάχιστον εκ των πλειοδοτών µε τους αυτούς τίτλους σπουδών που τους έχει προσκοµίσει κατά τα άνω, ο πλειοδότης θα αναδειχθεί κατόπιν κληρώσεως. Η ανωτέρω διαδικασία του διαγωνισµού σε όλα τα στάδια της θα διεξαχθεί παρουσία των διαγωνιζοµένων και των εγγυητών τους. Κατόπιν η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο θα εισηγείται και θα τεκµηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στην Οικονοµική Επιτροπή. 2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται ύστερα από εισήγηση της αρµοδίας για το διαγωνισµό επιτροπής και µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκεκριµένης αρµοδίως από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας. Ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των Πρακτικών της ηµοπρασίας υπό του αρµοδίου οργάνου του ήµου ή της ιοικητικής Αρχής. 3. Αυτός στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, οφείλει εντός (10) δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης κατακύρωσης να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο του Ταµείου παρακαταθηκών ανείων για την καλή εκτέλεση των όρων του συµβολαίου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του παγίου ετησίου µισθώµατος που θα επιτευχθεί, σε Ευρώ η οποία θα παραµείνει µέχρι το πέρας της µισθώσεως, ως εγγύηση για την καλή και σωστή λειτουργία της µισθώσεως του Ξενοδοχείου - Μπαρ - Εστιατορίου που είναι σε αρίστη κατάσταση, και εν περιπτώσει παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης και του µισθωτηρίου συµβολαίου θα καταπέσει υπέρ του ήµου Βοΐου. β) Την Καταβολή τριών (3) ενοικίων στο ηµοτικό Ταµείο και την προσκόµιση του διπλότυπου είσπραξης τα οποία θα παραµείνουν µέχρι το πέρας της µισθώσεως, ως εγγύηση για την καλή και σωστή λειτουργία της µισθώσεως του Ξενοδοχείου - Μπαρ - Εστιατορίου που είναι σε αρίστη κατάσταση, και εν περιπτώσει παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης και του µισθωτηρίου συµβολαίου θα καταπέσει υπέρ του ήµου Βοΐου. γ) Το συµβόλαιο πυρασφάλισης όπως αναλύεται στο άρθρο 14ο 4. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εµφάνισης του, ή µη προσκόµισης των παραπάνω δικαιολογητικών, η πράξη κατακύρωσης ανακαλείται και οι κατατεθείσες εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν υπέρ του ήµου. 5. Η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο. Μπορεί όµως µε αίτηση του µισθωτού να γίνει µε συµβολαιογραφική πράξη και στις δύο περιπτώσεις οι δαπάνες κατάρτισης της σύµβασης αυτής, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο µισθωτή, υπογράφεται από το ήµαρχο τον µισθωτή και τον εγγυητή αν πρόκειται για προσωπική εταιρεία υπογράφεται από τους Οµόρρυθµους εταίρους ή από αυτόν που εξουσιοδοτείται µε συµβολαιογραφική πράξη, προκείµενου περί Ανωνύµου Εταιρείας ταύτης Περιορισµένης Ευθύνης από το διαχειριστή Άρθρο 6ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

9 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από της υπογραφής της συµβάσεως µισθώσεως. Σε περίπτωση αίτησης ένταξης εκ µέρους του αναδόχου-µισθωτή σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα που θα αφορά στην βελτίωση, αναβάθµιση και ανάπτυξη του Ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της παρούσας µίσθωσης, θα εξετασθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο εγκαίρως η προοπτική σύναψης νέας σύµβασης µισθώσεως του Ξενοδοχείου µε τον ανάδοχο-µισθωτή µετά την κανονική λήξη της παρούσας µίσθωσης µε κριτήριο τα έτη που θα απαιτηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του ανωτέρου προγράµµατος. Ο ήµος δεν θα επιβαρυνθεί από την εν λόγω επένδυση που τυχόν θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο, αντιθέτως αυτή η επένδυση θα παραµείνει σε όφελος του Ξενοδοχείου και του ήµου. Άρθρο 7ο ΡΗΤΡΑ 1. Μίσθωµα νοείται το ποσό που προσφέρθηκε στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 1 της διακήρυξης οριζόµενα. Αυτό θα καταβάλλεται προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθηµέρου κάθε µισθωτικού µηνός. 2. Καθυστέρηση ολόκληρου ή µέρους του καταβλητέου µισθώµατος πέραν της συµβατικής ορισµένης ηµεροµηνίας καταβολής του, συνάγεται και επιφέρει το µεν επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού εκατό ( 100,00) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης το οποίο ο ανάδοχος αναγνωρίζει ως δίκαιο και εύλογο, το δε καταγγελία της µισθώσεως κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στη σύµβαση µίσθωσης. 3. Απαγορεύεται ο συµψηφισµός της εγγυήσεως µε οφειλόµενα µισθώµατα. Άρθρο 8ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ 1.Η παράταση της µισθώσεως δεν επιτρέπεται. 2.Επίσης δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο σιωπηρά αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του συγκροτήµατος του µισθίου. Άρθρο 9ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή µερική υποµίσθωση ως και η υπό οποιονδήποτε τρόπο και αιτία παραχώρησης ή τύπο µεταβίβαση της εκµετάλλευσης του µισθίου µε αντάλλαγµα ή χωρίς αντάλλαγµα υπό του µισθωτού σε τρίτο χωρίς σχετική έγκριση του ήµου επιφυλάσσοντας σ αυτόν το δικαίωµα της τήρησης των όρων της υφιστάµενης σύµβασης ή της τροποποίησης αυτών υπέρ αυτού. Απαγορεύεται, εκτός από τις παραπάνω εταιρίες του άρθρου 4, η υπό του αναδόχου - µισθωτού σύσταση εταιρείας ή η διάλυση τυχόν υπάρχουσας τοιαύτης, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως ο ήµος παρεχοµένης κατ απόλυτο αυτού κρίση. ια της τυχόν συναινέσεως ο ήµος δύναται να καθορίζει εξασφαλιστικούς όρους κατά την ελεύθερη κρίση του. 2.Η σύσταση της εταιρείας υπό οποιονδήποτε τύπο και µορφή γενοµένη άνευ τηρήσεως των ανωτέρω διατυπώσεων, όχι µόνο δεν αναγνωρίζεται αλλά και χορηγεί στο ήµο το δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση. Άρθρο 10ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.Η κανονική λύση της σύµβασης επέρχεται άµα παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας αυτής. 2.Η λύση της σύµβασης επέρχεται πριν την κανονική λήξη του χρόνου αυτής κατά τις περιπτώσεις θανάτου του µισθωτή ή νοµικής ανικανότητας ή καταγγελίας της σύµβασης. 3.Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου - µισθωτή ή νοµικής ανικανότητας, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η σύµβαση θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει λήξει, µη

10 αναγνωριζοµένου κανενός δικαιώµατος, συµβατικού ή µη στους κληρονόµους του αποβιώσαντος µισθωτή, του µισθίου περιερχοµένου αυτοδίκαια στην κατοχή του ήµου. Μπορεί όµως ο ήµος να αναθέσει τη συνέχιση της εκµετάλλευσης των όρων της σύµβασης στους κληρονόµους του θανόντος µισθωτή, εφ όσον θα υποδεικνύεται από αυτούς πρόσωπο κατάλληλο, κατά την κρίση του ήµου για να αναλάβει την εκµετάλλευση του µισθίου. 4. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η εγγύηση καταπέσει υπέρ του ήµου ή µειωθεί για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ο µισθωτής να ανανεώσει ή αντικαταστήσει αυτή εντός των καθοριζοµένων κατά περίπτωση προθεσµιών, θα εφαρµοστούν οι περί καταγγελίας και λύσης σύµβασης διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 11ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 1.Το µίσθιο εκµισθώνεται στην πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και µόνο που συµµετέχει κάποιος στο διαγωνισµό, αποδεικνύεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως το ίδιο το Ξενοδοχείο και όλα τα κτήρια και γήπεδα αυτού, τις λειτουργικές και λοιπές εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και τον όλο εξοπλισµό, το οποίο Ξενοδοχείο βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση, και δεν διατηρεί καµία επιφύλαξη. 2. ιευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις και των δύο και τα δικαιώµατα ως προς τις τυχόν εµφανιζόµενες βλάβες ή φθορές του µισθίου στον µετέπειτα της παράδοσης του µισθίου χρόνο και καθ ολόκληρη τη διάρκεια της εκµετάλλευσης από τον ανάδοχο - µισθωτή, καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας και η συµµετοχή του στο διαγωνισµό αποδεικνύει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της ρύθµισης του άρθρου 17 και την παραίτηση από κάθε άλλο δικαίωµα ή αξίωση του από την αιτία αυτή. Άρθρο 12ο ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 1. Παράδοση στο µισθωτή. α. Ο ήµος θα παραδώσει στον ανάδοχο - µισθωτή το µίσθιο σύµφωνα µε αναλυτική περιγραφή της πραγµατικής κατάστασης, για την οποία ο ανάδοχος - µισθωτής µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση και δεν διατηρεί καµία επιφύλαξη, β. Η παράδοση θα γίνει επί τόπου του µισθίου, το αργότερο µέσα σε τρεις ηµέρες από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής όπως ακριβώς θα συνταχτεί από το ήµο, το οποίο θα περιλαµβάνει και τη σχετική από κατάσταση απογραφής των αντικειµένων του Ξενοδοχείου που ανήκουν στο ήµο Βοΐου. Άρνηση παραλαβής του µισθίου όπως αυτό περιγράφεται στην αµέσως προηγούµενη περίπτωση (άρθρο 12,παράγραφος 1, περίπτωση β) µε την οποία ισοδυναµεί και διατύπωση οποιασδήποτε επιφύλαξης από µέρους του αναδόχου - µισθωτή ή µη εµφάνισης του εντός της ανωτέρω προθεσµίας προς υπογραφή του πρωτοκόλλου, συνεπάγεται την ανάκληση της περί εκµίσθωσης σχετικής πράξης του ήµου και κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής αυτού στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός. Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, αφού υπογραφεί, θα προσαρτηθεί στη σύµβαση µίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται δήλωση του αναδόχου - µισθωτή στην οποία θα αναφέρεται ότι αυτός πριν τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, επισκέφθηκε και εξέτασε λεπτοµερώς το µίσθιο όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη και βρήκε αυτό της απόλυτης αρεσκείας του και έγκρισης του. Τυχόν όµως παράλειψη αναγραφής της δήλωσης αυτής κανένα δικαίωµα δεν δηµιουργεί υπέρ του αναδόχου - µισθωτή, ούτε µπορεί να θεωρηθεί ως επιφύλαξη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός Απόφασης: 229/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός Απόφασης: 229/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 229/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα 26/04/2011 Αριθ. Πρωτοκόλλου:10326 Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα Ταχ. Κώδικας: 62200 Πληροφορίες: Θωμάς Μποστάνης Τηλέφωνο: 23220 20326, FAX : 23220

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013 Α.Π.: 2093 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Ν.Π.Ι.. «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κ ο ζ ά ν η, 1 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Α ρ ι θ µ. π ρ ω τ. 5 0. 1 2 5 /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ταχ. /νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014) Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 50 τ.µ. για τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014) Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 50 τ.µ. για τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Λαγκαδάς 06-10-2014 ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑ Α Αρ. Πρωτ. : -403- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ Α ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014) Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14953 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι : Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ ο ζ ά ν η 2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 50459 Δ/νση Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 4 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 12 ης Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. απόφασης 38 Περίληψη Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος E στην οδό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2419 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 28/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 21/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17276 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου:1097 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 22/5-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 222/2013 ΘΕΜΑ. Επανάληψη για την εκµίσθωση τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 26/2/2013 ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 827 ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου Πληροφορίες: Ν. Μήλας, Ρ. Γρεβενίτη Τηλέφωνο: 22813-61107, 61104 Fax: 22813-61120, 61111 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΠΟΦΑΣΗΣ Καθορισμός όρων πλειοδοτικής φανερής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 74/2014 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Α Α: ΒΙΕΕΩΗΜ-ΜΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 26-2-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 5048 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΚΚ 3) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα