ΑΡΙΘ.: 2647/ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/86 Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ: 797Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘ.: 2647/ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/86 Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ: 797Β"

Transcript

1 ΑΡΙΘ.: 2647/ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/86 Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ: 797Β Αριθ ΥΠΕΘΟ (ΕΙΔ. 135/Ε.Ο.Τ. της 14/19 Νοεμ (ΦΕΚ Β 797) : Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τροποποιήθηκε από την 3514/9-19 Ιουλ (ΦΕΚ Β 550) απ. Υπ. Τουρισμού. Επίσης από την Αριθ /20-30 Δεκ (ΦΕΚ Β 977) αποφ. Υπ. Τουρισμού. Επίσης από την 52097/20 Δεκ. / 1 Ιαν (ΦΕΚ Β 5) αποφ. Υπ. Τουρισμού. Επίσης τροποποιήθηκε από τις 2565 και 2566 της Δεκ (ΦΕΚ Β 1094) αποφ. Υπ. Τουρισμού. Επίσης τροποποιήθηκε από την Τ/4504/11-18 Δεκ. 1997, (ΦΕΚ Β 1130) αποφ. Υπ. Ανάπτυξης. [Αρχή Τροποποίησης] Τροποποίηση της ΑΠ 2647 ΥΠΕΘΟ /ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/ Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Τ/4805/00 (ΦΕΚ 1511 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Τροποποίηση της 2647 ΥΠΕΘΟ /ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/ Απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστικής ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας - Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού / , 2566/ και την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τ/4504/ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Τ/4535 /01 (ΦΕΚ Β 1039) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Συμπλήρωση της 2647 ΥΠΕΘΟ /ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/ Απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστικής ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού / , 2566/ και την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τ/4504/ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Τ/4628/01 (ΦΕΚ 1059 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Τροποποίηση της με αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538886/ΕΙΔ.135 ΕΟΤ/ απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7394/05 (ΦΕΚ 854 Β / ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [Τέλος Τροποποίησης] Έχοντας υπόψη:

2 α. Το άρθρο 2 του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1624/51, β. Το Άρθρο 2 του Ν.Δ. 201/74. γ. Το Άρθρο 7 του Ν. 431/37 <περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχο ξενοδοχείων και την προστασίαν της πελατείας αυτών>. δ. Το Άρθρο 24 του Ν. 1558/85, σύμφωνα με το οποίο ο ΕΟΤ υπάγεται στην εποπτεία του ΥΠΕΘΟ. ε.τη ΔΚ 20862/ απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία η άσκηση εποπτείας επί του ΕΟΤ ανατίθεται στον Υφυπουργό Εθν. Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη. στ. Την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 27123/968/ , για τη σύσταση της διυπουργικής ομάδας εργασίας (ΥΠΕΘΟ - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΟΤ) για τον καθορισμό της χωροταξικής διάστασης του τουριστικής πολιτικής. ζ. Το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ αριθ. ΑΠΟΡ 17/15/3.6.86, με το οποίο διαβιβάστηκε στους συναρμόδιους φορείς το πόρισμα της παραπάνω ομάδας εργασίας (στοιχ. 1, στ). η. Το τέλεξ του ΥΠΕΘο αριθ. 1239/4.6.86, με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις των Νομαρχιών για την επανεξέταση της χωροταξικής διάστασης της τουριστικής πολιτικής και τις σχετικές απαντήσεις των Νομαρχιών. θ. Τις απόψεις, που διαμορφώθηκαν κατά τη σχετική πρόσφατη συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΟΤ για το ίδιο θέμα. ι. Το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ αριθ. ΓΥ 17239/ ια. Τα προβλήματα, που δημιουργήθηκαν σε περιοχές της χώρας από την υπερσυγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων, την αλλοίωση των φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών και την υπέρμετρη επιβάρυνση της υποδομής τους. ιβ. Την ανάγκη ενθάρρυνσης, διευκόλυνσης και σωστού προσανατολισμού των επενδύσεων στον Τουριστικό Τομέα, καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης διαφάνειας και απλούστερων διαδικασιών κατά την έγκριση τους. ιγ. Την ανάγκη καθορισμού σαφούς πλαισίου χωροταξικής διάρθρωσης της τουριστικής πολιτικση για την ορθολογική διαχείριση των εθνικών πόρων. ιδ. Την απόφαση μας /ειδ. αριθ. 83/ (ΦΕΚ 427/Β/ ). ιε. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΤ αριθ. 1035/συνεδρ.. 37/ ιστ. Την εκτελεστική απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ αριθ / , αποφασίζουμε: 1. Τον έλεγχο της Τουριστικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της ποιοτικής αναβάθμισης της τουριστικής προσφοράς ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών της Χώρας, που στο εξής χαρακτηρίζονται <Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης>. Πρόκειται : α. για ζώνες με ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και έντονη ζήτηση, β. για ζώνες με ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή, ευαίσθητο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και έντονη ζήτηση και γ. για ζώνες με ανεπτυγμένη τουριστική ανωδομή και χαμηλή πληρότητα. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η περαιτέρω δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων ορισμένων μόνο λειτουργικών μορφών και τάξεων. Τμήματα των Περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται <Κορεσμένες Τουριστικά Περιοχές>. 2. Στις περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης (με εξαίρεση τα τμήματά τους που χαρακτηρίζονται <κορεσμένα) επιτρέπεται μόνο η δημιουργία νέων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων ΑΑ και Α ταξης. Για τα επιτρεπόμενα σε ορισμένες από τις περιοχές αυτές τουριστικά καταλύματα, ορίζεται υποχρεωτική ελάχιστη ή μεγίστη συνολική δυναμικότητα. Η επέκταση των ήδη λειτουργουσών μονάδων επιτρέπεται μόνο : α. για τη δημιουργία πρόσθετων κλινών (ή θέσεων) ΑΑ και Α τάξης, χωρίς υπέρβαση της τυχόν οριζόμενης μέγιστης συνολικής δυναμικότητας και β. για τη συμπλήρωση των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων χωρίς προσθήκη νέων κλινών. 3. Στα κορεσμένα τμήματα των Περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, που χαρακτηρίζονται <Κορεσμένες Τουριστικά περιοχές>, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων κλινών ή η προσθήκη κλινών ή υπνοδωματίων ανεξάρτητα από λειτουργική μορφή, τάξη ή δυναμικότητα, Αντίθετα, επιτρέπεται και ενθαρρύνεται η δημιουργία

3 ή προσθήκη εγκαταστάσεων συμπλήρωσης των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων και γενικά εγκαταστάσεων αναβάθμισης και εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς (όπως π.χ. αίθουσες συνεδρίων, κολυβητήρια, γήπεδα, κέντρα εστίασης και αναψυχής κ.λπ., κοινόχρηστες εγκαταστάσεις των μονάδων κ.λπ.). 4. Στον πίνακα, που συνοδεύει την απόφαση αυτή και που, μαζί με τους συνημμένους χάρες, αποτελεί στο εξής αναπόσπαστο μέρος της, περιλαμβάνονται λεπτομερώς οι Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής, Ανάπτυξης και τα κορεσμένα τμήματά τους κατά Νομό και προσδιορίζονται τα όρια τους και η τυχόν υποχρεωτική (ελάχιστη - μέγιστη) συνολική δυναμικότητα των καταλυμάτων. 5. Διευκρινίζεται, ότι, σύμφωνα με τ ανωτέρω στις Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης απαγορεύεται η δημιουργία ή επέκταση κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων, πλην των ρητά προβλεπομένων από την απόφαση αυτή (παραγρ. 2). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται και : α. η μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα πλην εκείνων των τάξεων ΑΑ και Α, β. η αναθεώρηση και τροποποίηση των εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων εκτός αν αυτή αφορά δωμάτια μονάδων ΑΑ και Α τάξης ή και κοινόχρηστους χώρους και γ. η δημιουργία ή επέκταση ενοικιαζομένων δωματίων, πλην εκείνων της Α τάξης. Όμως δεν απαιτείται κατ ανάγκη η τήρηση του τυχόν οριζόμενου ορίου ελάχιστη δυναμικότητας στις περιπτώσεις : 1. μετατροπής υφιστάμενων κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα κύρια και βοηθητικά ΑΑ και Α τάξης, 2. επέκτασης νόμιμα λειτουργούντων (με τις κατά νόμο άδειες του ΕΟΤ ή των αστυνομικών αρχών) κυρίων και βοηθητικών καταλυμάτων ΑΑ και Α τάξης και 3. αναβάθμισης της τάξης νόμιμα λειτουργούντων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων σε καταλύματα ΑΑ και Α τάξης (εφόσον η αναβάθμιση αυτή είναι δυνατή με τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ). 6. Όπου ορίζεται υποχρεωτική ελάχιστη ή μέγιστη συνολική δυναμικότητα των επιτρεπόμενων μορφών τουριστικών καταλυμάτων παρέχεται δυνατότητα μείωσης ή αύξησης της αντίστοιχα σε ποσοστό μέχρι 10% του επιτρεπόμενου αριθμού κλινών (ή θέσεων). 7. Τα οριζόμενα με την απόφαση αυτή όρια ελάχιστη δυναμικότητας δεν απαιτούνται για τις τουριστικές επαύλεις. Επαύλεις, κατά συνέπεια, μπορούν αν δημιουργούνται σε όλες τις Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΟΤ. 8. Από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής εξαιρούνται : (α) Η μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με το ΠΔ 33/79, ανεξάρτητα από τη λειτουργική μορφή, την τάξη ή τη δυναμικότητα των καταλυμάτων αυτών, αλλά χωρίς δυνατότητα επέκτασή τους με προσθήκη κλινών σε νέα κτίσματα. (β) Επενδύσεις <μείζονος τουριστικής σημασίας>, που χαρακτηρίζονται έτσι με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του εποπτεύοντα του ΕΟΤ υπουργού, σύμφωνα με τεχνοοικονομικά, περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια. 9. Στις περιοχές για τις οποίες έχει θεσμοθετηθεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου(ΖΟΕ), Γεν. Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Ειδικά Π.Δ/τα με τα οποία ορίζονται ζώνες τουριστικής χρήσης, ισχύουν τα νομοθετημένα όρια των ζωνών αυτών καθώς και οι λοιποί όροι, που τυχόν προβλέπονται στα αντίστοιχα Π.Δ/τα για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων στις ζώνες αυτές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής. 10. Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από Διευκρινίζεται ότι οι τουριστικές επενδύσεις των οποίων τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ για έκδοση άδειας καταλληλότητας ή μετατροπής κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα ή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για έκδοση άδειας λειτουργίας ενοικιαζομένων δωματίων, μέχρι τις , θα κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης μας αριθ /ειδ. αριθμ. 83/ (ΦΕΚ 427/β/ ). Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1986.

4 ΥΠΕΧΩΔΕ - Οκτώβρης 1986 ΤΕΛΙΚΟ Α/ Νομός (1) Περιοχή Περιοχή ελέγχου Παρατηρήσεις - Α κορεσμένη τουριστικής Αιτιολογία (4) τουριστικά Ανάπτυξης (3) 1. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Κ. Αχλάδας Για τις περιοχές εκτός ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ σχεδίου Κ.Ρογδιάς και ορίων οικισμών: Δ. Ηρακλείου ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ Κ. Καλλιθέας ΜΟΝΑΔΩΝ Κ. Ελαίας 150 κλίνες Κ. Κάτω Βαθείας Κ. Ανώπολης Κ. Γουβών Κ. Λιμένος Χερσονήσου Κ. Μοχού Δ. Μαλλίων (εκτός τέως Κ. Κρασίου) 2. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Κ. Βρουχα Για περιοχές εκτός ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ σχεδίου και ορίων οικισμών: Κ. Ελούντας ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑ- Δ. Αγ. Νικολάου ΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 150 κλ. 3 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.ΡΟΔΟΣ Κ. Κριτζά * *Το παραλιακό τμήμα της Κ. Κριτζάς που περιέχεται στα όρια της κοινότητας ανατολικά από τον επαρχιακό δρόμο Κριτζάς - Αγ. Νικολάου και της οδού Κριτζάς - Καλού Χωριού. Κ. Καλού Χωριού Δ. Ρόδου Δ. Ρόδου (Τμήμα Καθορισμός περιοχών (όρια Γ.Π.Σ.) ΟΤΑ) κλ. 1: Κ. Καλυθιών Οι περιοχές ελέγχου (Τμήμα ΟΤΑ) εντάσσονται Κ. στους Κοσκινού(Τμήμα αναφερόμενους ΟΤΑ ΟΤΑ) και κα- Κ. Ιαλυσσού θορίζονται σε χάρες (Τμήμα ΟΤΑ) κλ. 1: ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 150 κλίνες Λίνδος (όρια

5 οικισμού) 4. Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Ν.ΚΩ 5 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ.Κω (όρια ΓΠΣ: Πόλη Κω εκτός οικισμού Πλατάνι) Κ. Καρδάμαινας (όρια εγκ. σχεδίου) Δ. Μυκονου (όρια ΓΠΣ) Δ. Κω (τμήμα ΟΤΑ) Κ. Καρδάμαινας (τμήμα ΟΤΑ) Καθορισμός περιοχών κλ.1: Καθορισμός ορίων ΓΠΣ βάση απόφασης Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 911Δ/ ) εξαιρούνται οι περιοχές εντός ορίων ΓΠΣ (Πλατάνι) και εντός ορίων οικισμών (Παραδείσι, Ηρακλής) όπου θα επιτρέπεται και Β τάξη ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜ. ΜΟΝ. κυρίων καταλυμάτων : 100 κλίνες. Δ. Μυκόνου Καθορισμός περιοχών (λοιπό κλ. 1: Παραμένει σε ισχύ το από Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 336Δ/ ) και από Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 33/Δ/ ). 6 Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ- Ν.ΠΑΡΟΣ Δ. Παροικιάς (ευρύτερη περιοχή οικισμού Παροικιάς) Δ. Παροικίας (ευρύτερη ζώνη κορεσμένης τουριστικά περιοχής Κ. Νάουσας (ευρύτερη περιοχή οικισμού Νάουσας) Καθορισμός περιοχών κλ. 1: ΜΟΝΑΔΩΝ 100 κλίνες και Κάμπινγκ 300 άτομα

6 7. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - Ν. ΣΙΦΝΟΣ 8 Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Περιοχή κόλπου Καλντέρας Ν.ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ στις Κοινότητες του νησιού και το σύνολο της Κ. Οίας Κ. Απολλωνίας (Πλατύς Γιαλός - Χρυσοπηγή) Κ. Καμάρι (όρια οικισμού Καμαρίου - Αποφ. Νομάρχη) Κ. Περίσσας (όρια οικισμού Περίσσας αποφ. Νομάρχη) 9. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ. Σκιάθου(Ν.Τμήμα ) Καθορισμός περιοχής κλ. 1: ΜΟΝΑΔΩΝ 100 κλίνες/κάμπινγκ 300 άτομα Καθορισμός περιοχών κλ. 1: ΜΟΝΑΔΩΝ 100 κλίνες/κάμπινγκ 300 άτομα Καθορισμός περιοχής κ. 1: Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κ. Νέας Εξαιρούνται οι Ποτείδαιας περιοχές εντός σχεδίου και Κ.Νέας Φώκαιας εντός ορίων οικισμών Κ. Άδυτου όπου δεν τίθεται περιορισμός Κ. Καλλιθέας ως προς την τάξη των μονάδων. Κ. Καλάνδρας Κ. Κρυοπηγής Κ. Πολυχρόνου Κ. Χανιώτη Κ. Αγ. Μάμα Κ. Ν. Μαρμαρά 11. Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ Δ. Δελφών Τμήματα του Δ. Δελφών όπως καθορίζονται στο ΦΕΚ 417Δ/3.9.85

7 12. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Αράχωβας Τμήματα της ΚΙ. Αράχωβας όπως καθορίζονται στο ΦΕΚ 417/ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Δ. Πάργας (νότιο τμήμα ΟΤΑ 14. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ. Λακώνων τμήμα Κ. Λιαπάδων Δ. Κερκυραίων (παραλιακά) Κ. Λακώνων (λοιπό Κ.Λιαπάδων (λοιπό Δ. Κερκυραίων (τμήμα ΟΤΑ) Καθορισμός περιοχών κλίμακας 1: Καθορισμός περιοχών κλ. 1: Για τις περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ τμήματα ένα Β και ένα Ν της πόλης) Κ. Γαστουρίου (Β. Παραλιακό τμήμα - Πέραμα) Κ. Μπενίτσες Κ. Βιρού Κ. Κυνοπιαστών (παραλ. Κ. Καναλίου Κ. Κάτω Κορακιάνα Κ. Γαστουρίου (λοιπό Κ. Στρογγύλης Κ. Μοραΐτικων Κ. Χλωματιανών Κ. Καναλίου (λοιπό Κ. Σπαρτύλα Κ. Αγίου Μάρκου Κ. Κάτω Κορακιάνας (λοιπό ΜΟΝΑΔΩΝ 150 κλίνες

8 15 Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Δ. Κρανιδίου Δ. Ναυπλίου Καθορισμός ορίων (Νότιο και (εκτός ορίων Γ.Π.Σ. με την Ανατολικό Γ.Π.Σ.) υπ αιρθ. παραλιακό Γ64975/2859/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΦΕΚ 569/Δ/ ) Κ. Πόρτο Καθορισμός περιοχών Χελίου Κ. Τολού 1: Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δήμος Θεσ/νίκης Όρια ΟΤΑ 17 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Αγ. Βαρβάρας Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Αγίου Δημητρίου Δ. Αγίων Αναργύρων Δ. Αθηναίων Δ. Αιγάλεω Δ. Αλίμου Δήμος Αμαρουσίου Δ. Αργυρούπολη ς Δ. Βύρωνα Δ. Γαλατσίου Δ. Γλυφάδας

9 Δ. Δάφνης Δ. Ζωγράφου Δ. Ηλιούπολης Δ. Ηρακλείου Δ. Καισαριανής Δ. Καλλιθέας Δ. Καματερού Δ. Κηφισιάς Δ. Μεταμόρφωσης Δήμος Μοσχάτου Δ. Νέας Ιωνίας Δ. Νέας Σμύρνης Δ. Νέας Φιλαδέλφειας Δ. Νέων Λιοσίων Δ. Παλαιού Φαλήρου Δ. Περιστερίου Δ. Πετρούπολης Δ. Ταύρου Δ. Υμηττού Δ. Χαλανδρίου Δ. Χολαργού Δ. Βούλας Δ. Βουλιαγμένης Δ. Βριλησσίων * Κ. Εκάλης (*) Επιτρέπονται κάμπινγκς Α/Α Νομός (1) Περιοχή κορεσμένη Τουριστικά Δ. Ελληνικού Δ.Λυκόβρυσης Κ. Μελισσίων Κ. Νέας Ερυθραίας Δ. Νέας Χαλκηδώνας Δ. Νέου Ψυχικού Δ. Παπάγου Περιοχή ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης (3) Παρατηρήσεις - Αιτιολογία (4) Δ. Πεύκης

10 Δ. Φιλοθέης Δ. Ψυχικού ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ. Αγίου-Ιωάννη Ρέντη Δ. Δραπετσώνας Δ. Κερατσινίου Δ. Κορυδαλλού Δ. Νίκαιας Δ. Περάματος ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 150 κλίνες εγκεκρ. σχέδιο εκτός σχεδίου Δήμου περιοχή Αίγινας Δήμου Αίγινας ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοιν. Αγκιστρίου Κοιν. Μεσαγρού Δήμος Α. Λιοσίων Κοινότης Βαθέος Κοινότης Κυψέλης Κοιν. Πέρδικας Εγκεκριμένο σχέδιο Δασκαλειού, Κακιάς Θάλασσας, Κερατέας Κ. Αγιος Στέφανος Κ. Κρυονερίου Κοιν. Αναβύσσου * Κοιν. Βάρης * Κοιν. Ζεφυρίου Κοιν. Θρακομακεδόνων Κοιν. Καλυβίων * Κοιν. Παλαιάς * Φώκαιας Κοιν. Σαρωνίδας *

11 ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Εγκεκριμένο σχέδιο οικ. Πόρτο Γερμενού και παραλία Ψάθας Δ. Βιλίων *Επιτρέπονται κάμπινγκς Α/Α Νομός (1) Περιοχή κορεσμένη Τουριστικά(2) Κοιν. Ν. Περάμου ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμος Σπετσών(εγκ. σχέδιο) Περιοχή ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης (3) Δήμος Σπετσών(υπόλοιπο Παρατηρήσεις - Αιτιολογία (4) ΜΟΝΑΔΩΝ 100 κλίνες ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ Δήμο Πόρου (εγκ. σχέδιο) Δήμο Πόρου (υπόλοιπο ΜΟΝΑΔΩΝ 150 κλίνες Κ. Άνω Φαναριού Κ. Γαλατά Κ. Τροιζίνας Κ. Δρυόπης Κ. Καρατζά Κ. Μεγαλοχωρίου Κ. Τακτικούπολης

12 ΕΠΑΡΧΙΑ ΥΔΡΑΣ Δ. Ύδρας (όρια οικισμού) Δ. Ύδρας (υπόλοιπο ΜΟΝΑΔΩΝ 100 κλίνες. Στην Ύδρα (ολόκληρο το νησί) απαγορεύεται η δημιουργία κάμπινγκς. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΑΡΤΕΣ

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π3: Πολεοδομική Οργάνωση). Π.3.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή (στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα