ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ( ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% Αρ.Μ.: 16/2015

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 16/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στην /νση Περιβάλλοντος του Δήμου Αλίμου υπάγεται το Τμήμα Καθαριότητας και ακολούθως το Γραφείο Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων. Για τις ανάγκες επισκευών και συντήρησης του στόλου οχημάτων του Δήμου, το Γραφείο Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων δεν διαθέτει συνεργείο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό κ.λ.π. ώστε να µπορεί να κάνει έστω και υποτυπώδεις τεχνικές παρεµβάσεις. Τα οχήµατα του ήµου Αλίμου είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να µπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήµατα και µάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωµένο µε ράµπες, ανυψωτικά µηχανήµατα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισµό, το αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθµό των οχηµάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθηµερινώς, καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για µηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο ήµος µας, δεν διαθέτει συνεργείο συντήρησης οχηµάτων ούτε τον απαραίτητο εξοπλισµό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχηµάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία µε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού. Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συµπεριλαµβανοµένης & της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (µηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους Για την σύνταξη της προυπολογιζόµενης δαπάνης συντήρησης των οχηµάτων του ήµου Αλίμου, ελήφθησαν υπ όψιν οι προβλεπόµενες ώρες λειτουργίας σε καθηµερινή βάση του κάθε οχήµατος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που µπορεί να προκύψουν κατά την συµπλήρωση ορισµένων χιλιοµέτρων από την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει, οι ζηµιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουµε συλλέξει, τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται µε την συµπλήρωση ωρών εργασίας π.χ. στους φορτωτές και στα µηχανοκίνητα σάρωθρα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχηµάτων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α , και όπως αυτοί θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς του έτους 2015 και του Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των :

3 3 Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί Κρατικών Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Tον Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/ ) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

4 4 Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 16/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Α/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΝΣΗ ΛΟΙΠΕΣ 1. Πλαίσια: απορριµµατοφόρωντρακτόρων υδροφόρων πλυντηρίου κάδωνγερανοφόρων καλαθοφόρων Skip-lift Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων και 2. οχήματος Skip Lift ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (23%) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Υπερκατασκευές: Υδροφόρων οχημάτων Υπερκατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού Υπερκατασκευές: οχήματος 5. πλυντηρίου κάδων Υπερκατασκευές: καλαθοφόρων οχημάτων Υπερκατασκευές: φορτηγών 7. γερανοφόρων οχημάτων Πλαίσια και υπερκατασκευή 8. µηχανοκίνητου σαρώθρου Πλαίσια και υπερκατασκευή 9. Ημιρυμουλκούμενων Συντήρηση Επισκευή 10. Φορτωτών και εκσκαφέων

6 6 11. Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχηµάτων Συντήρηση Επισκευή 12. Λεωφορείων Συντήρηση Επισκευή 13. Ημιφορτηγών Συντήρηση Επισκευή 14. δικύκλων ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (23%) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

7 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 16/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Πλαίσια: απορριμματοφόρων, τρακτόρων, υδροφόρων, πλυντηρίου κάδων, γερανοφόρων, καλαθοφόρων, skip-lift Τιµή: ,00 (Εκατόν Πενήντα εννέα Εννιακόσια ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων και οχήματος Skip Lift» Τιµή: ,00 (Εβδομήντα εννέα χλιάδες Εννιακόσια πενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο «Υπερκατασκευές: Υδροφόρων οχημάτων» Τιµή: 6.150,00 (Έξι χιλιάδες Εκατόν πενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Υπερκατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού» Τιµή: 615,00 (Εξακόσια δεκαπέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Υπερκατασκευές: οχήματος πλυντηρίου κάδων» Τιµή: 4.920,00 (Τέσσερις χιλιάδες Εννιακόσια είκοσι ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Υπερκατασκευές: καλαθοφόρων οχημάτων Τιµή: ,00 (Δώδεκα χιλιάδες Τριακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Υπερκατασκευές: φορτηγών γερανοφόρων οχημάτων» Τιµή ,00 (Δώδεκα χιλιάδες Τριακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο «Πλαίσια και υπερκατασκευή µηχανοκίνητου σαρώθρου»

8 8 Τιµή: ,00 (Εικοσι δύο χιλιάδες Εκατόν σαράντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο «Πλαίσια και υπερκατασκευή Ημιρυμουλκούμενων» Τιµή: ,00 (Δώδεκα χιλιάδες Τριακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Συντήρηση Επισκευή Φορτωτών και εκσκαφέων» Τιµή: ,00 (Δώδεκα χιλιάδες Τριακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11 ο «Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχηµάτων» Τιµή: 3.690,00 (Τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο «Συντήρηση Επισκευή Λεωφορείων» Τιµή: 9.840,00 (Εννέα χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13 ο «Συντήρηση Επισκευή Ημιφορτηγών» Τιµή: 8.610,00 (Οκτώ χιλιάδες Εξακόσια δέκα ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο «Συντήρηση Επισκευή δικύκλων» Τιµή: 1.230,00 (Χίλια διακόσια τριάντα ευρώ) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ26 ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

9 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Αρ.Μ.: 16/2015 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά το έτος ΑΡΘΡΟ 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με: τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές. τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους. την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Συνεταιρισµοί. 4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που προυποθέτει επιτόπιες εργασίες επί 24ώρου βάσεως θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νοµίµων συνεργατών τους που θα επιφορτίζονται µε την επισκευή των οχηµάτων µηχανηµάτων να βρίσκεται εντός της περιφερείας Αττικής, πλην των νήσων και αυτό να βεβαιώνεται µε αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού. Συγκεκριµένα ο συµµετέχων στο διαγωνισµό (µε µία από τις κατωτέρω µορφές) µπορεί να είναι : I. η επίσηµη αντιπροσωπεία για θέµατα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων-µηχανηµάτων ή υπερκατασκευών. II. εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα ή να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. III. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα ή να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

10 10 Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευµένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. Ο συµµετέχων στον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές, πρέπει να καταθέσει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε USB flash drive ή CD-ROM για τα αντίστοιχα οχήµατα ή υπερκατασκευές του ήµου των οποίων θέλει να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση τηρώντας - επί ποινή αποκλεισµού την κωδικοποίηση των εργασιών κατασκευής των εν λόγω οχηµάτων ή αναγνωρισµένων οίκων, εγκεκριµµένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριµµένου κωδικός κατασκευαστή), καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του επί ποινή αποκλεισµού µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων µε εν ισχύ άδεια λειτουργίας καθώς ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.), το κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι οι τιµοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ήµου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή συντήρηση. Επειδή τα οχήµατα του ήµου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά µπορεί να µην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή ακόµα και του εµπορίου και γι αυτό θα απαιτηθεί η τοποθέτηση µεταχειρισµένου ανταλλακτικού µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το γνήσιο ανταλλακτικό, µε την προϋπόθεση όµως της σύµφωνης γνώµης για το ανταλλακτικό που θα χρησιµοποιηθεί από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Εάν χρησιµοποιηθεί ανταλλακτικό µεταχειρισµένο ίδιου τύπου µε το γνήσιο η τιµή κόστους του θα προεγκρίνεται από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ανταλλακτικού ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του οχήματος και πριν την παραλαβή του από το Δήμο να παραδίδει και το ανταλλακτικό εξάρτημα που αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από το εκάστοτε όχημα. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στον µειοδότη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ήµου (Οδός Γερουλάνου 29, τηλ και Φαξ , και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του ήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιονδήποτε τύπο οχήµατος ή υπερκατασκευής. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν µειοδότες ανά τύπο οχήµατος και τύπου υπερκατασκευής.

11 11 Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει συγχρόνως: α) το κόστος εργασίας ανά ώρα, β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το όχημα ή τα οχήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος κατά το έτος Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος και μόνο μέχρι εξάντλησης τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού αμαξοστασίου. Στην διάρκεια όπου το ηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του µειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού και ο ήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική για το ζηµιωθέν όχηµα. Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους ο ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα ακόλουθα : ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΔ: ) Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος Κατηγορία Κατασκευαστής Πλαίσιο Αριθμός Κινητήρα Ημ/νία πρώτης άδειας Μ.Β. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΙ 6128 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 2 ΚΗY 5782 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 3 ΚΗY 5783 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 4 ΚΗY 5784 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 5 ΚΗΗ 4364 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ WDB K WDB K WDB K WDB K WDB L ,06925E t 9,06921E t 9,06921E t 9,06921E t OM 906 LA t

12 12 6 ΚΗΥ 5602 Απορριμματοφ όρο με τύμπανο 8 m 3 7 ΚΗΗ 6209 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 8 KHH 1843 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 9 KHH 1782 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ NISSAN υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ RENAULT υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ WDB K WDB L VWAWJTTK VF644ACA ,0691E t OM936LA t I8BE t DC16W t 10 ΚΗΙ 6633 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 11 ΚΗΙ 6634 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 12 m 3 12 ΚΗΙ 6631 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 13 ΚΗΙ 6632 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 14 ΚΗΙ 6636 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 15 ΚΗΙ 5616 Απορριμματοφ όρο με πρέσα 16 m 3 16 ΚΗΙ 6606 Απορριμματοφ όρο με τύμπανο 12 m 3 SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ IVECO υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ YS2P4X YS2P4X YS2P4X YS2P4X YS2P4X YLEP4X ZCFA1LD DC t DC t DC t DC t DC t DSC V t t Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 17 KHY 5640 Φορτηγό με Γερανό- Αρπάγη 18 KHH 1721 Φορτηγό με Γερανό- Αρπάγη IVECO υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ-γερανός FASSI GRU MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ-γερανός FASSI GRU Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 19 ΚΗΙ 6656 Ημιρυμουλκο ύμενο όχημα Press- Container 56m 3 20 ΚΗΙ 6657 Ημιρυμουλκο ύμενο όχημα Press- Container Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ZCFA1LJ WDΒ L VFNTF34VZ4 2XX0029 VFNTF34VZ4 2XX0030 F4AE0681BC t OM906LAIV/ t

13 13 56m 3 21 ΚΗΙ 6656 Ρυμουλκό (Tractor) 6X4 MERCEDES WDB L OM t 22 ΚΗΙ 6657 Ρυμουλκό (Tractor) 6X4 MERCEDES WDB L OM t Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΗΓΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 23 ΚΗΥ 5172 Ημιφορτηγό ω.φ. ½ tn SCODA TMBEFF673T B t 24 ΚΗΥ 5726 Ημιφορτηγό ω.φ. ½ tn SCODA TMBEFF673T B t 25 ΚΗΥ 5611 Ημιφορτηγό ω.φ. 1tn MITSUBISHI MMB0NK620 1D G63AA t 26 ΚΗΥ 5613 Κλειστό Ημιφορτηγό (Van) ω.φ. 1tn MITSUBISHI JMBJNP13VY A G63CP t 27 ΚΗΙ 6681 Ημιφορτηγό 4Χ4 MITSUBISHI MMBCNK75 05D G t 28 KHH 5181 Φορτηγό- Ανατρεπόμενο 29 ΚΗΙ 6635 Φορτηγό με σύστημα Skip-lift Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 30 ΜΕ Όχημα Πλυντήριο Κάδων ISUZU υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ SCANIA υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ (τύπου skiplift) VOLVO υ/κ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΕ R200/4000 ΣΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΩΤΕΣ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ/ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ JAANMR85E A YS2P4X YV2E4CCA51 B JJ1-E5N t DC t D6B ΜΕ Φορτωτής FIAT-HITACHI N834H ΜΕ Φορτωτής- Εκσκαφέας FIAT-HITACHI PG Ζ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 33 ΜΕ Όχημα Καλαθοφόρο 34 ΜΕ Όχημα Καλαθοφόρο IVECO υ/κ G. COLOMBO TL 18 (SPIDER) NISSAN υ/κ SIMON-CELLA ZCFA80D F4AE3481B*P t V81AL8024Y B440D t

14 TA Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΟ 35 ME Σάρωθρο IVECO υ/κ JOHNSTON VT650 ZCFA1GD F4AE0681E 2004 Θ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΟΦΟΡΑ 36 ΚΗΟ 3930 Όχημα Υδροφόρο VOLVOυ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ YB1EGA4A2K B TD6LF t 37 ΚΗΟ 3939 Όχημα Υδροφόρο MERCEDES υ/κ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ WDB t Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 38 ΚΗΗ 1663 Επιβατηγό NISSAN SJNFBAK 12U ΚΗΗ 1664 Επιβατηγό NISSAN SJNFBAK 12U ΚΗΥ 5559 Επιβατηγό VOLKSWAGEN WVWZZZ6NZ WY CR CR AER ΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΚΥΚΛΑ 41 ΙΒΒ 699 Μοτοποδήλατο HONDA MH1KEVF19 XK IBB 700 Μοτοποδήλατο HONDA MH1KEVF14 XK KEVFE 2000 KEVFE 2000 ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΔ: ) Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος Κατηγορία Κατασκευαστής Πλαίσιο Αριθμός Κινητήρα Ημ/νία πρώτης άδειας Μ.Β. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 1 KHH 1702 Κλειστό Ημιφορτηγό (Van) ω.φ. 1tn HYUNDAI NLJWVH7WP 6Z G4JS t 2 ΚΗΥ 5612 Ημιφορτηγό ω.φ. 1tn MITSUBISHI MMB0NK620 1D G63AA t 3 ΚΗΟ 4309 Ημιφορτηγό ω.φ. 1tn TOYOTA JT131YN Y t

15 15 4 ΚΗΟ 4310 TOYOTA JT131YN Υ t Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (JCB) 5 ME Φορτωτής- Εκσκαφέας JCB JCB3CXCSL SB320/40066U ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΔ: ) Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος Κατηγορία Κατασκευαστής Πλαίσιο Αριθμός Κινητήρα Ημ/νία πρώτης άδειας Μ.Β. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 ΚΗΥ 5776 Λεωφορείο αστικό midi IKARUS TRA405V2M WΙGR0016 U909316D ΚΗΥ 5703 Λεωφορείο 50 θέσεων VOLVO YV3R2ES19S A TD123ESO Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 ΚΗΗ 1338 Επιβατηγό SCODA TMBEC25J8D KHY 5552 Επιβατηγό HYUNDAI KMHPM81CP 2UO74219 CGG G4ED 2003 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΚΥΚΛΑ 5 ΧΡΧ 203 Μοτοποδήλατο ZIP-STAR LZSXCJLR IYY 385 Μοτοποδήλατο HONDA MLHJC33A OAP 167 Μοτοποδήλατο HONDA MLHJC37A ZS154FMI 2007 JC33E 2006 JC37E 2008 ΑΡΘΡΟ 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το συμβατικό έτος και έως τη λήξη της σύµβασης και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν προαναφερόµενες εργασίες στον πίνακα του προυπολογισµού. Παρακάτω δίδονται οµαδοποιηµένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες που απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, θα τιµολογούνται µε την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και

16 16 για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες. Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: κινητήρων κιβωτίων ταχυτήτων συμπλέκτη αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) φρένων εμπρόσθιου συστήματος αεροσυµπιεστών διαφορικού µίζας, δυναµό, άλλα ηλεκτρικά μέρη καµπίνας οργάνων ελέγχου ταχύτητας ηλεκτρονικά συστήματα φανοποιίας σέρβις δικύκλων υπερκατασκευών Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 2 Εφαρμογή κουζινέτων 3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 Πλάνισµα καπακιού 5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων 7 Αντικατάσταση χιτωνίων 8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 11 Φλάντζες τσιμούχες 12 Ελατήρια 13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 14 Ρύθµιση βαλβίδων 15 Αλλαγή αντλία νερού 16 Έλεγχος επισκευή αντλίας καυσίμων 17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού καυσίμων 18 Επισκευή υπερσυµπιεστή 19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, καυσίμων 20 Έλεγχος καυσαερίων 21 Αποσυναρµολόγηση συναρµολόγηση, κινητήρα.

17 17 22 Συντήρηση επισκευή αντλιών μπεκ 23 Έλεγχος καυσαερίων 24 Έλεγχος τροφοδοσίας 25 Επισκευή αντλίας καυσίμου 26 Εξαγωγή επισκυεή μπεκ 27 Αλλαγή ρεγουλατόρου 28 Έλεγχος ρεγουλατόρου 29 Αλλαγή βοητθητικής αντλίας πιέσεως 30 Αλλαγή ρύθμισης 31 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 32 Αλλαγή αντλίας καυσίμου 33 Αλλαγή ψυγείου νερού 2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1 Αλλαγή φουρκέτες 2 Αλλαγή συγχρόνιζε 3 Αλλαγή ρουλεµάν 4 Αλλαγή γραναζιών 5 Επισκευή αργό γρήγορο 6 Φλάντζες τσιµούχες 7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ - επισκευή 8 Δευτερεύων άξονας κοµπλέ - επισκευή 9 Επισκευή Ημιαξονίου 10 Σταυροί ταχυτήτων 11 Σταθερά ταχυτήτων 12 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 Αλλαγή σε δίσκου πλατώ ρουλεμάν 4 Ζεύγη φερμουίτ 5 Επισκευή δίσκου 6 Επισκευή πλατώ 7 Αλλαγή φυσούνας 4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1 Αλλαγή αμορτισέρ 2 Αλλαγή επισκευή σούστες 3 Αλλαγή μπρακέτα 4 Αλλαγή συνεμπλόκ 5 Αλλαγή κόντρες κλπ

18 18 5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 1 Έλεγχος δικτύου αέρος 2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 3 Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών 4 Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 5 Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ 7 Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν ροχών - μουαγιέ 8 Τσιμούχες - δαχτυλίδια 9 Έλεγχος επισκευή δίσκων 10 Αντικατάσταση δίσκων 11 Έλεγχος δικτύου υδραυλικού 6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1 Ακραξώνιο 2 Πείρος ακραξωνίου 3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίου 4 Ρουλεμάν μουαγιέ 5 Τσιμούχες μουαγιέ 6 Ροδέλες 7 Ροδέλες μεταλλικές 8 Γλίστρες - κουζινέτα 9 Τάπες πηροδακτυλίων 10 Γρασσαδοράκια 11 Αλλαγή μπάρας ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης 12 Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 13 Έλεγχος τιμονιού επισκευή υδραυλικής αντλίας 14 Έλεγχος αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών 1 Στρόφαλος 2 Ρουλεμάν 3 Ελατήρια κόφλερ, σετ 4 Δακτυλίδια 5 Mπιέλες 6 Σετ ελατήρια 7 Σετ φλάντζες 8 Σκάστρα κόφλερ 9 Σετ φλάντζες κόφλερ 10 Σετ ελατήρια κόφλερ 11 Βαλβίδα κόφλερ 12 Χιτώνιο κόφλερ 13 Φίλτρα

19 19 8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 1 Επισκευή αντικατάσταση πηνίο, κορών, ρουλεμάν 2 Επισκευή αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 3 Φλάντζες τσιμούχες 9. Κατάλογος των κυριοτέρων εργασιών που αφορούν την Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών μερών 1 Γενική επισκευή μίζας 2 Αλλαγή μίζας 3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτόματου 4 Αλλαγή δυναμό 5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 6 Αλλαγή φαναριών 7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 11 Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων 12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ υαλοκαθαριστήρων 13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 15 Έλεγχο και επισκευή καλοριφέρ και aircondition 16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης αυτοκινήτων 19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 20 Αντικάτασταση μπαταρίας ανά τύπο οχήματος 10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήματος 1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 3 Έλεγχος - επισκευή αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 5 Αντικατάσταση ταπετσαείας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, αλτηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 14 Αντικατάσταση παραθύρων μηχανισμών ανύψωσης

20 20 15 Αντικατάσταση θυρών μηχανισμού ασφάλισης 16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 17 Αντικατάσταση αλεξινέμου 18 Αντικατάσταση αλεξηλίων 11. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος 1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου 4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 5 Επισκευή χιλιομετρητή 6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 12. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων 1 Έλεγχος και επισκευή συστημάτων ABS, ASR, κλπ 2 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων κινητήρα 3 Έλεγχος και επισκευή λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων πλαισίου 13. Φανοποιία 1 Επισκευή προφυλακτήρων 2 Αντικατάσταση προφυλακτήρων 3 Επισκευή σκαλοπατιών και θυρών 4 Επισκευή και αντικατάσταση λοιπών μεταλλικών μερών αμαξώματος 5 Αποκατάσταση ζημιών μεταλλικών μερών αμαξώματος 6 Βαφή 14. Επισκευή συντήρηση δικύκλων 1 Επισκευή συντήρηση δικύκλων (πέδηση, αναρτήσεις, διαφορικό, ηλεκτρικά, κ.α.) 15. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών 15.1 Καταλογος εργασιων υπερκατασκευων απορριμματοφορων οχηματων, ημιρυμουλκουμενων, υδροφορων, ανατρεπομενων και γερανοφορων 1 Αλλαγή box κολώνας container 2 Αλλαγή αεροφουσκας 3 Αλλαγή ακρομπαρου 4 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 5 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 6 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 7 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 8 Αλλαγή άκρου λεβιέ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα