ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού επιτρέπεται, διατηρουμένων εν ισχύϊ των σχετικών διατάξεων του ν. 5334, εφ' όσον και καθόσον ούτος ισχύει, μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ετέρων ειδικοτήτων και ευδοκίμως ασχοληθέντος εις την Μηχανολογίαν, την Ηλεκτρολογίαν και την Ναυπηγίαν, εφ' όσον ούτοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι της 31ης Δεκ εις εν των Τμημάτων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. γ) Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος διπλωματούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και επί οκταετίαν ασκήσαντας το επάγγελμα του επιστήμονος Μηχανικού - Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού, ως και εις τους επί 15ετίαν τουλάχιστον μέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντας αποδεδειγμένως το επάγγελμα του επιστήμονος Μηχανικού Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού ως προϊστάμενοι τεχνικών υπηρεσιών σοβαρών Εταιριών, απασχολούμενοι εις σχετικάς εργασίας, εφ' όσον επί των προσαγομένων υπό του ενδιαφερομένου στοιχείων υπάρξη σύμφωνος γνώμη της Ανωτάτης Σχολής Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Αρ. 2 Μόνον διπλωματούχοι των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών της αλλοδαπής Σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανικός». Ειδικώτερον δε τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός» ή «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός» ή «Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός» ή «Διπλωματούχος Ναυπηγός» δικαιούνται να

2 φέρωσι μόνον οι διπλωματούχοι των οικείων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών. Αρ. 3 Δι απλάς μηχανολογικάς ή ηλεκτρολογικάς (ή ηλεκτρομηχανολογικάς) εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσι καθορισθή και καταταχθή δια των εκδοθησομένων Δ/των, συμφώνως τω άρθρ. 5 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλματος, άνευ όμως χρήσεως του τίτλου «διπλωματούχου μηχανολόγου», ή «διπλωματούχου ηλεκτρολόγου» ή «διπλωματούχου μηχανολόγου ηλεκτρολόγου», ή «διπλωματούχου ναυπηγού»: 1. Εις τους πτυχιούχους μέσων ή κατωτέρων ανεγνωρισμένων τεχνικών Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητος Μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή τους τεχνίτας πείρας, εφοδιαζομένους άπαντας δια σχετικών αδειών, ή πτυχίων αναλόγως της ειδικότητος και πείρας αυτών, εκδιδομένων παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου (Μεταφορών). 2. Αυτοδικαίως δε και άνευ της ως άνω αδείας του (επί της Συγκοινωνίας) Υπουργού εις τους κεκτημένους δίπλωμα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων. Η διαδικασία της απονομής αδειών ή πτυχίων εξασκήσεως επαγγέλματος των ανωτέρω κατηγοριών, της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών Επιτροπών και καταβολής εξετάστρων, ("μη δυναμένων να υπερβώσει τας δραχμάς καθ' υποψήφιον, ειμή μόνον κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών (Συγκοινωνίας) και Οικονομικών), ως και των λοιπών λεπτομερειών, καθορισθήσονται δια Δ/τος προτάσει του (επί της Συγκοινωνίας) Υπουργού και κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Σιδηροδρόμων. Αι ανωτέρω άδειαι ή πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου (δρχ. 100). Αρ. 4 Προκειμένου περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, συμπληρώσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως χημικών εγκαταστάσεων, απαιτείται πλην της μελέτης του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και τοιαύτη παρά διπλωματούχου χημικού Μηχανικού, εκτός εάν πρόκειται περί απλών χημικών εγκαταστάσεων, τας οποίας δικαιούνται να

3 εκτελέσωσι και οι εν άρθρ. 1 του παρόντος αναφερόμενοι Μηχανικοί. Ο χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων γενήσεται δια Δ/των εκδοθησομένων υπό των Υπουργών της Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνίας, μετά σύμφωνον γνώμην των αρμοδίων συμβουλίων των Υπουργείων τούτων. Αρ. 5 Δια Δ/των, προτάσει του επί της (Συγκοινωνίας) Υπουργού μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Σιδηροδρόμων καθορισθήσονται: α) Η κατ' ειδικότητας και κατηγορίας αναλόγως της σημασίας και του μεγέθους αυτών διαίρεσις των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών (ή ηλεκτρομηχανολογικών) εγκαταστάσεων. β) Ο τρόπος της συστηματικής διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως, ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζομένων λεπτομερώς και των σχετικών προς τας υποβαλλομένας μελέτας μετά σχεδίων, υπολογισμών, υπομνημάτων και περιγραφών. γ) Ο τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου δι' ηλεκτρομηχανολογικά εν γένει έργα. Αρ. 6 Εν τη εννοία των εγκαταστάσεων τούτων περιλαμβάνεται: 1) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις μηχανικών κινητήρων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτησιν της βιομηχανίας. 2) Πάσα εγκατάστασις μηχανημάτων εν γένει μετά των συναφών διασκευών της εγκαταστάσεως η λειτουργία διενεργείται μέσω μηχανικού κινητήτος οιασδήποτε φύσεως. 3) Πάσα εγκατάστασις ατμολεβήτων, ατμοδοχείων και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα εγκατάστασις λεβήτων καμίνων ή κλιβάνων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών. 4) Πάσα εγκατάστασις, σκοπόν έχουσα την παραγωγήν, εναποθήκευσιν και διανομήν υγρών ή αερίων καυσίμων, προς φωτισμόν, θέρμανσιν ή κίνησιν, μετά των συναφών διασκευών. 5) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής και διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος. 6) Πάσα μηχανική εγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανών, "παν φορητόν μηχάνημα ή φορητόν μηχανικόν συγκρότημα, εξαιρέσει των αυτοκινήτων και των Γεωργικών μηχανημάτων ως και" 7) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής, μεταφοράς, μετατροπής, διανομής ηλεκτρικής ενεργείας, είτε προς ιδίας χρήσιν, είτε προς χρήσιν

4 τρίτων μετά πάντων ανεξαιρέτως των απαρτιζόντων αυτάς μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων, ως και πάσα εγκατάστασις σχέσιν έχουσα με τον ηλεκτρισμόν π.χ. ηλεκτρική έλξις, ηλεκτροκίνησις, κ.λπ. 8) Πάσα μελέτη και πραγματογνωμοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφερομένας εργασίας. Αι ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί. Αρ. 7 Τα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται αντιστοίχως προκειμένου και περί των Ναυπηγών εις τας κάτωθι ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένας περιπτώσεις των σχετικών εκτελεστικών Δ/των εκδοθησομένων προτάσει των Υπουργών (Συγκοινωνίας) και Ναυτικών: α) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις συγκροτήματος μηχανημάτων και εργαλείων μετά των συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτησιν Ναυπηγείων και Εργοστασίων ναυπηγομηχανολογικών εργασιών. β) Πάσα εγκατάστασις ή σημαντική διαρρύθμισις των προωστηρίων και των κυριοτέρων βοηθητικών μηχανημάτων επί πλοίων. γ) Πάσα ναυπήγησις μηχανοκινήτων πλοίων ολικής χωριτικότητος ανωτέρας των 30 τόννων και ιστιοφόρων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 200 τόννων, ως επίσης και πλωτών μηχανημάτων, ήτοι βυθοκόμων, πλωτών γερανών ανελκυστικής ικανότητος ανωτέρας των 10 τόννων και λοιπών. δ) Πάσα μετασκευή πλοίου επηρεάζουσα τα κύρια αυτού χαρακτηριστικά, ως και πάσα επισκευή αξίας ανωτέρας του ενός δεκάτου της κατά τον χρόνον της επισκευής αξίας του επισκευαζομένου πλοίου. ε) Πάσα μελέτη και πραγματογνωμοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφερομένας εργασίας. Αρ. 8 Δι' άπαντας τους δυνάμει του παρόντος νόμου ασκούντας το επάγγελμα του μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ή τους έχοντας τον τίτλον του διπλωματούχου μηχανικού εφαρμόζονται αι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Δ/τος περί καθορισμού των εις τους ιδιώτας μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους και ναυπηγούς μηχανικούς χορηγουμένων αμοιβών. Ως προς δε την εκδίκασιν των αμοιβών τούτων, εφαρμόζονται αι εκάστοτε περί εκδικάσεως των εξ αμοιβής των εργασιών

5 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κλπ., διαφορών μεταξύ τούτων και πελατών διατάξεις. Αρ. 9 Ο παρά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ασκών το επάγγελμα ή χρησιμοποιών τον τίτλον του διπλωματούχου Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού) τιμωρείται επί εγκλήσει εις βαθμόν πλημμελήματος δια φυλακίσεως 1-6 μηνών και δια χρηματικής ποινής (2.000 έως δρχ.). Εν υποτροπή αι ρηθείσαι ποιναί διπλασιάζονται.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα