ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού επιτρέπεται, διατηρουµένων εν ισχύι των σχετικών διατάξεων του νόµου 5334, (ο Νόµος 5334/1932 αναφέρεται εις την νοµοθεσίαν περί Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου), εφ' όσον και καθόσον ούτος ισχύει, µόνον: α) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ετέρων ειδικοτήτων και ευδοκίµως ασχοληθέντας εις την Μηχανολογίαν, την Ηλεκτρολογίαν και την Ναυπηγίαν, εφ' όσον ούτοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι της 31ης εκεµβρίου 1930 εις εν των Τµηµάτων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. γ) Εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος διπλωµατούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και επί οκταετίαν ασκήσαντας το επάγγελµα του επιστήµονος Μηχανικού- Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού, ως και εις τους επί 15ετίαν τουλάχιστον µέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντας αποδεδειγµένως το επάγγελµα του επιστήµονος Μηχανικού Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού ως προϊστάµενοι τεχνικών υπηρεσιών σοβαρών Εταιρειών, απασχολούµενοι εις σχετικάς εργασίας, εφ' όσον επί των προσαγόµενων υπό του ενδιαφεροµένου στοιχείων υπάρξη σύµφωνος γνώµη της Ανωτάτης Σχολής Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Άρθρο 2 Μόνον διπλωµατούχοι των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών της αλλοδαπής Σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον " ιπλωµατούχος Μηχανικός". Ειδικώτερον δε τον τίτλον " ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός" ή " ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός" ή " ιπλωµατούχος Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός" ή " ιπλωµατούχος Ναυπηγός" δικαιούνται να φέρωσι µόνον οι διπλωµατούχοι των οικείων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών. Άρθρο 3 ι' απλάς µηχανολογικάς ή ηλεκτρολογικάς «ή ηλεκτροµηχανολογικάς» εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσι καθορισθή και καταταχθή δια των εκδοθησοµένων διαταγµάτων, συµφώνως τω άρθρω 5 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται η άσκησις τους επαγγέλµατος, άνευ όµως χρήσεως του τίτλου "διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου

2 ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού": Η παραπάνω εντός φράση του πρώτου εδαφίου διαγράφεται µε το άρθρο 1 του Ν / ) «Εις τους πτυχιούχους µέσων ή κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή τους τεχνίτας πείρας, εφοδιαζοµένους άπαντας διά σχετικών αδειών, ή πτυχίων, αναλόγως της ειδικότητος και πείρας αυτών, εκδιδοµένων παρά τας αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου (Μεταφορών)». Η παραπάνω µέσα σε περίπτωση 1 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Ν / ) Αυτοδικαίως δε και άνευ της ως άνω αδείας του (επί της Συγκοινωνίας) Υπουργού εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων. Η διαδικασία της απονοµής αδειών ή πτυχίων εξασκήσεως επαγγέλµατος των ανωτέρω κατηγοριών, της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών Επιτροπών και καταβολής εξέταστρων, «µη δυναµένων να υπερβώσι τας δραχµάς καθ' υποψήφιον, ειµή µόνον κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών (Συγκοινωνίας) και Οικονοµικών», ως και των λοιπών λεπτοµερειών, καθορισθήσονται δια ιατάγµατος προτάσει του (επί της Συγκοινωνίας) Υπουργού και κατόπιν συµφώνου γνωµοδοτήσεως του Συµβουλίου Σιδηροδρόµων. Η παραπάνω µέσα σε φράση τίθεται όπως τροποποιείται µε το Ν 654/1943. Αι ανωτέρω άδειαι ή πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήµου (δραχµών 100). Άρθρο 4 Προκειµένου περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, συµπληρώσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως χηµικών εγκαταστάσεων, απαιτείται πλην της µελέτης του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και τοιαύτη παρά διπλωµατούχου χηµικού Μηχανικού, εκτός εάν πρόκειται περί απλών χηµικών εγκαταστάσεων, τας οποίας δικαιούνται να εκτελέσωσι και οι εν άρθρω 1 του παρόντος αναφερόµενοι Μηχανικοί. Ο χαρακτηρισµός των χηµικών εγκαταστάσεων γεννήσεται δια ιαταγµάτων εκδοθησοµένων υπό των Υπουργών της Εθνικής Οικονοµίας και Συγκοινωνίας, µετά σύµφωνον γνώµην των αρµοδίων συµβουλίων των Υπουργείων τούτων. Άρθρο 5 ια ιαταγµάτων, προτάσει του επί της (Συγκοινωνίας) Υπουργού µετά σύµφωνον γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Σιδηροδρόµων καθορισθήσονται : α) Η κατ' ειδικότητας και κατηγορίας αναλόγως της σηµασίας και του µεγέθους αυτών διαίρεσις των µηχανολογικων, ηλεκτρολογικών «ή ηλεκτροµηχανολογικών» εγκασταστάσεων.

3 Η παραπάνω µέσα σε φράση διαγράφεται µε το άρθρο 1 του Ν /1949. β) Ο τρόπος της συστηµατικής διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως, ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζοµένων λεπτοµερώς και των σχετικών προς τας υποβαλλοµένας µελέτας µετά σχεδίων, υπολογισµών, υποµνηµάτων και περιγραφών. γ) Ο τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου δι' ηλεκτοµηχανολογικά εν γένει έργα. Άρθρο 6 Εν τη εννοία των εγκαταστάσεων τούτων περιλαµβάνεται: 1) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις µηχανικών κινητήρων οιασδήποτε φύσεως µετά των συναφών διασκευών ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτηση της βιοµηχανίας. 2) Πάσα εγκατάστασις µηχανηµάτων εν γένει µετά των συναφών διασκευών, ης εγκαταστάσεως η λειτουργία διενεργείται µέσω µηχανικού χαρακτήρος οιασδήποτε φύσεως. 3) Πάσα εγκατάστασις ατµολεβήτων, ατµοδοχείων και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα εγκατάστασις λεβήτων καµίνων ή κλιβάνων οιασδήποτε φύσεως. 4) Πάσα εγκατάστασις, σκοπόν έχουσα την παραγωγήν, εναποθήκευσιν και διανοµήν υγρών ή αερίων καυσίµων, προς φωτισµόν, θέρµανσιν ή κίνησιν, µετά των συναφών διασκευών. 5) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής και διανοµής θερµού ύδατος ή ατµού προς θέρµανσιν, ως και πάσα εγκατάστασις διανοµής ψυχρού και θερµού ύδατος. 6) Πάσα µηχανική εγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων και ανυψωτικών µηχανών, «παν φορητόν µηχάνηµα ή φορητόν µηχανικόν συγκρότηµα, εξαιρέσει των αυτοκινήτων και των Γεωργικών µηχανηµάτων», ως και Η παραπάνω µέσα σε φράση της περιπτώσεως 6 προστίθεται µε το άρθρο 1 του Ν / ) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής, µεταφοράς, µετατροπής, διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας, είτε προς ιδίαν χρήσιν είτε προς χρήσιν τρίτων, µετά πάντων ανεξαιρέτως των απαρτιζόντων αυτάς µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων ως και πάσα εγκατάστασις σχέσιν έχουσα µε τον ηλεκτρισµόν, π.χ. ηλεκτρική έλξις, ηλεκτροκίνησις, κ.λ.π. 8) Πάσα µελέτη και πραγµατογνωµοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφεροµένας εργασίας. Αι ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί. Άρθρο 7 Τα άρθρα 3, 5, και 6 του παρόντος εφαρµόζονται αντιστοίχως προκειµένου και περί των Ναυπηγών εις τα κάτωθι ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφεροµένας περιπτώσεις

4 των σχετικών εκτελεστικών ιαταγµάτων εκδοθησοµένων προτάσει των Υπουργών (Συγκοινωνίας) και Ναυτικών: α) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις συγκροτήµατος µηχανηµάτων και εργαλείων µετά των συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτηση Ναυπηγείων και Εργοστασίων ναυπηγοµηχανολογικών εργασιών. β) Πάσα εγκατάστασις ή σηµαντική διαρρύθµισις των προωστηρίων και των κυριοτέρων βοηθητικών µηχανηµάτων επί πλοίων. γ) Πάσα ναυπήγησις µηχανοκινήτων πλοίων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 30 τόννων και ιστιοφόρων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 200 τόννων, ως επίσης και πλωτών µηχανηµάτων, ήτοι βυθοκόρων, πλωτών γερανών ανελκυστικής ικανότητος ανωτέρας των 10 τόννων και λοιπών. δ) Πάσα µετασκευή πλοίου, επηρεάζουσα τα κύρια αυτού χαρακτηριστικά, ως και πάσα επισκευή αξίας ανωτέρας του ενός δέκατου της κατά τον χρόνον της επισκευής αξίας του επισκευαζοµένου πλοίου. ε) Πάσα µελέτη και πραγµατογνωµοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφεροµένας εργασίας. Άρθρο 8 ι' άπαντας τους δυνάµει του παρόντος νόµου ασκούντας το επάγγελµα του µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ή τους έχοντας τον τίτλον του "διπλωµατούχου µηχανικού" εφαρµόζονται αι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος διατάγµατος "περί καθορισµού των εις τους ιδιώτας µηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, µηχανολόγους-ηλεκτρολόγους και ναυπηγούς µηχανικούς χορηγουµένων αµοιβών". Ως προς δε την εκδίκασιν των αµοιβών τούτων, εφαρµόζονται αι εκάστοτε "περί εκδικάσεως των εξ αµοιβής των εργασιών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κ.λ.π., διαφορών µεταξύ τούτων και πελατών" διατάξεις. Άρθρο 9 Ο παρά τας διατάξεις του παρόντος Νόµου ασκών το επάγγελµα ή χρησιµοποιών τον τίτλον του διπλωµατούχου Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού) τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως 1-6 µηνών και δια χρηµατικής ποινής (2.000 έως δραχµών). Εν υποτροπή αι ρηθείσαι ποιναί διπλασιάζονται. Άρθρο 10 Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου απασχολούµενοι εις την εκµετάλλευσιν και συντήρησιν των βιοµηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων και µη κεκτηµένοι τα υπό του παρόντος νόµου οριζόµενα προσόντα, θεωρούνται ως έχοντες τοιαύτα δι' ας θέσεις κατέχουσιν. Ούτοι λαµβάνουσι διπλώµατα ή πτυχία πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, βοηθών κ.λ.π. βάσει διαβαθµίσεως των πτυχίων και διαδικασίας καθορισθησοµένων διά διατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργείου Συγκοινωνίας, εντός τριµήνου από της ισχύς του παρόντος.

5 Εις εκτέλεση της ως άνω διατάξεως εξεδόθη το Β.. 8/8 Μαρτίου 1935 (Φ.Ε.Κ. 73/Α) περί ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανοδηγού και πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών, τροποποιηθέν δια του Β.. 17 Απρ./1 Μαΐου 1936 (Φ.Ε.Κ. 187/Α).

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα