ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο"

Transcript

1 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ Αιέμαλδξνο Μέηηαο

2 Πεξηερόκελν Πξνγξάκκαηνο Παξαζθεπή 4/2/2011- Δηζαγσγή ζηελ ελόηεηα ησλ κεραληζκώλ, κεραληζκνί Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Σξίηε 8/2/2011 Γλσξηκία κε ην βηβιίν ηεο Β γπκλαζίνπ, κεραληζκνί Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Παξαζθεπή 11/2/ Καηαζθεπή κεραληθνύ παηρληδηνύ Σξίηε 15/2/ Καηαζθεπή κεραληθνύ παηρληδηνύ

3 εβαζκόο ζην εξγαζηήξην πνπ καο θηινμελεί Θα πξέπεη λα αθήλνπκε ην εξγαζηήξην όπσο ην βξήθακε Δπηζηξνθή ησλ εξγαιείσλ ζηε ζέζε ηνπο Καζαξηζκόο πάγθσλ κεραλεκάησλ εξγαζηεξίνπ Αθνινπζνύκε ην σξάξην θαη Αζθάιεηα πάλσ από όια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο

4 Ση είλαη κεραληζκόο; Δηζαγσγή Οη κεραληζκνί είλαη ζπζηήκαηα πνπ βνεζνύλ ηνλ άλζξσπν ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ κε κεγαιύηεξε επθνιία θαη ιηγόηεξν θόπν.

5 Μεραληζκνί Μεραληζκόο είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηξόπνπο (κνρινύο, νδνληνηξνρνύο, ηξνραιίεο, έθθεληξα, ζηξόθαινπο θ.α.) γηα λα κεηαθέξεη κηα δύλακε από έλα ηόπν ζε άιιν. πλδπάδνληαο ηνπο κεραληζκνύο πεηπραίλνπκε έλα κεραληθό ζύζηεκα πνπ νλνκάδεηαη κεραλή.

6 Δηζαγσγή (ζπλέρεηα) Καηεγνξίεο Μεραληζκώλ: Υσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Υεηξνθίλεηνη κεραληζκνί (κνριόο, θεθιηκέλν επίπεδν, αιαθάηη). Μνριόο Κεθιηκέλν επίπεδν Αιαθάηη λεξνύ κε ηε βνήζεηα

7 Δηζαγσγή (ζπλέρεηα) Καηεγνξίεο Μεραληζκώλ (ζπλέρεηα): Μεραλνθίλεηνη κεραληζκνί (αηκνκεραλή, πεηξειαηνκεραλή).

8 Δηζαγσγή (ζπλέρεηα) Καηεγνξίεο Μεραληζκώλ (ζπλέρεηα): Ηιεθηξνθίλεηνη κεραληζκνί (αηκνκεραλή, πεηξειαηνκεραλή).

9 Μέξε Μεραληζκνύ Όινη νη Μεραληζκνί έρνπλ θάπνηα κνξθή θίλεζεο ζηελ είζνδν ηνπο θαη θάπνηα κνξθή θίλεζεο ζηελ έμνδν ηνπο. Δίζνδνο Έμνδνο

10 Δίδε θίλεζεο Γξακκηθή (Π.ρ. θίλεζε ηξέλνπ) Παιηλδξνκηθή (Π.ρ. θνκπξεζέξ, βειόλα ξαπηνκεραλήο)

11 Δίδε θίλεζεο (ζπλέρεηα) Πεξηζηξνθηθή (Π.ρ. ηξνρόο) Δθθξεκνύο (Π.ρ. ξνιόη, θνύληα)

12 Αξρή ιεηηνπξγίαο κεραληζκώλ (ζπλέρεηα) ρεκαηηθά ε αξρή αλάιπζεο ησλ κεραληζκώλ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο αλάιπζε ζπζηήκαηνο, δειαδή: είζνδνο επεμεξγαζία έμνδνο: Δίζνδνο Δπεμεξγαζία Έμνδνο Δηζεξρόκελε: Γύλακε Κίλεζε Σαρύηεηα Μεραληζκόο Δμεξρόκελε: Γύλακε Κίλεζε Σαρύηεηα

13 Αξρή ιεηηνπξγίαο κεραληζκώλ (ζπλέρεηα) Παξάδεηγκα - Μέγγελε εξγαζηεξίνπ. Είζοδορ : Η δύλακε πνπ αζθείηε πεξηζηξέθνληαο ην ρεξνύιη Επεξεπγαζία : Ο κεραληζκόο πνπ κεηαηξέπεη ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζε γξακκηθή. Έξοδορ : Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ ζηαγόλσλ ηεο κέγγελεο ζε επζεία γξακκή

14 Οη κεραληζκνί ζπλήζσο καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα εμαζθώληαο κηθξή δύλακε λα κεηαθηλήζνπκε έλα βαξύ θνξηίν. Παξάδεηγκα: Μεραληθό Πιενλέθηεκα Με ηνλ Κξίθν ελόο απηνθηλήηνπ εμαζθώληαο κηθξή δύλακε κπνξνύκε λα αλπςώζνπκε ην απηνθίλεην γηα λα αιιάμνπκε έλα ιάζηηρν. Η δπλαηόηεηα ησλ κεραληζκώλ όπνπ κε κηθξή δύλακε κπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε θάηη πνπ ρσξίο ην κεραληζκό ζα ρξεηαδόηαλ πνιύ κεγαιύηεξε δύλακε νλνκάδεηαη Μεραληθό Πιενλέθηεκα (Μ.Π.) Σν Μ.Π. παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζαλ ιόγνο, θαη ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην θνξηίν κε ηελ πξνζπάζεηα.

15 Λόγνο Σαρπηήησλ Κάπνηεο θνξέο νη κεραληζκνί ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κεηαηξέςνπλ κηα κηθξή θίλεζε ζε κεγαιύηεξε (θαη ην αληίζεην) Παξάδεηγκα: ε έλα πνδήιαην, κηα ζηξνθή ζηα πεηάιηα πξνθαιεί πεξηζζόηεξεο ζηξνθέο ζηνλ ηξνρό. Απηή ε ηδηόηεηα νλνκάδεηαη Λόγνο Σαρπηήησλ, θαη ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηελ απόζηαζε πνπ θηλήζεθε ε πξνζπάζεηα κε ηελ απόζηαζε πνπ θηλήζεθε ην θνξηίν.

16 Δίδε κεραληζκώλ Οη κεραληζκνί απνηεινύληαη από εμαξηήκαηα: ηξόθαινη Σξνρόο Ράβδνη γηα κνρινύο θαη ζπλδέζκνπο Σξνραιίεο Αιπζίδα Σξνρόο θσληθόο Σξνρόο νδνλησηόο (νδνληνηξνρόο) Έθθεληξα Σξνρόο θαζηάληαο Διαηήξηα Ικάληαο Έλζθαηξνο ηξηβέαο (Ρνπιεκάλ) Κνριίαο Αηέξκνλεο

17 ΜΟΥΛΟΙ Οη κνρινί είλαη ην πην απιό είδνο κεραληζκνύ. Έλαο κνριόο είλαη απιώο κηα ζθιεξή ξάβδνο, ή άιιε δνκή, πνπ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από έλα ζηαζεξό ζεκείν.

18 ΜΟΥΛΟΙ To ζεκείν πεξηζηξνθήο νλνκάδεηαη ππνκόριην. Η δύλακε εηζόδνπ νλνκάδεηαη πξνζπάζεηα θαη ε δύλακε εμόδνπ είλαη γλσζηή σο θνξηίν.

19 Μνρινί (ζπλέρεηα) Οη κνρινί βξήθαλ εθαξκνγή ζε πνιιά εξγαιεία. ε θάζε εξγαιείν ε δηάηαμε ησλ ηξηώλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κνρινύ ( ππνκόριην, δύλακε, θνξηίν) είλαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Δθαξκνγέο:

20 Δίδε κνριώλ Μοχλός 1ου είδους Σν ππνκόριην βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο. θνξηίν Φ ππνκόριην Τ πξνζπάζεηα Π Δθαξκνγέο :

21 Δίδε κνριώλ (ζπλέρεηα) Μοχλός 2ου είδους Σν θνξηίν βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ ππνκνριίνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο. ππνκόριην Τ θνξηίν Φ πξνζπάζεηα Π Δθαξκνγέο :

22 Δίδε κνριώλ (ζπλέρεηα) Μοχλός 3ου είδους Η πξνζπάζεηα βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ ππνκνριίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ. θνξηίν Φ πξνζπάζεηα Π ππνκόριην Τ Δθαξκνγέο :

23 Μεραληθό πιενλέθηεκα κνριώλ Μεραληθό Πιενλέθηεκα είλαη ν αξηζκόο πνπ δείρλεη πόζεο θνξέο πνιιαπιαζηάδεηαη ε εηζεξρόκελε δύλακε κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ κνρινύ ή άιινπ κεραληζκνύ. Όζν πην κεγάιν είλαη ην κεραληθό πιενλέθηεκα ηόζν πην εύθνια κεηαθηλείηαη έλα θνξηίν. ΦΟΡΣΙΟ ΜΠ= ΓΤΝΑΜΗ

24 Μεραληθό πιενλέθηεκα Παξάδεηγκα κνριώλ (πλέρεηα) ΦΟΡΣΙΟ 30N 3 ΜΠ = = ---- = ---- = 3:1 ή 3 ΓΤΝΑΜΗ 10N 1 30N 10N Δθαξκνγέο 10m 30m

25 Ρνπή κνριώλ Ρνπή είλαη ε αηηία πνπ πξνθαιεί ηελ πεξηζηξνθή ηεο ξάβδνπ ελόο κνρινύ. ΡΟΠΗ = ΓΤΝΑΜΗ Υ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΤΠΟΜΟΥΛΙΟ ε θάζε κνριό έρνπκε 2 ξνπέο, κία πξνο ηε κεξηά πνπ εθαξκόδεηαη ε δύλακε θαη κία πξνο ηε κεξηά πνπ εθαξκόδεηαη ην θνξηίν. Ιζνξξνπία ξνπώλ έρνπκε όηαλ: ΡΟΠΗ ΓΔΞΙΑ = ΡΟΠΗ ΑΡΙΣΔΡΑ Φ Π Ιζνξξνπία ξνπώλ Αξηζηεξόζηξνθε ξνπή > δεμηόζηξνθε ξνπή

26 Αλ ην πεξηζηξνθηθό απνηέιεζκα (ηάζε πεξηζηξνθήο) ηνπ θνξηίνπ, είλαη ίζν κε ην πεξηζηξνθηθό απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο, ηόηε ε ξάβδνο ηζνξξνπεί. Γειαδή σο ξνπή κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην πεξηζηξνθηθό απνηέιεζκα κηαο δύλακεο, θαη είλαη ίζν κε ηε δύλακε πνιιαπιαζηαδόκελε επί ηελ απόζηαζε πνπ απέρεη από ην ππνκόριην. Ροπή (Nm) = Δύναμη (N) x Απόσταση από το υπομόχλιο (m)

27 Ρνπή κνριώλ (πλέρεηα) Παξάδεηγκα ΡΟΠΗ = ΓΤΝΑΜΗ(Ν) Υ ΑΠΟΣΑΗ(m) ΑΠΟ ΤΠΟΜΟΥΛΙΟ ΡΟΠΗ =10N X 30m = 300 Nm 30N 10N 10m 30m Δθαξκνγή ΡΟΠΗ= 100Νx0,2m = 20Nm 100 Ν ρ. 5/15

28 Αλ ην πεξηζηξνθηθό απνηέιεζκα (ηάζε πεξηζηξνθήο) ηνπ θνξηίνπ, είλαη ίζν κε ην πεξηζηξνθηθό απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο, ηόηε ε ξάβδνο ηζνξξνπεί. Γειαδή σο ξνπή κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην πεξηζηξνθηθό απνηέιεζκα κηαο δύλακεο, θαη είλαη ίζν κε ηε δύλακε πνιιαπιαζηαδόκελε επί ηελ απόζηαζε πνπ απέρεη από ην ππνκόριην. Ροπή (Nm) = Δύναμη (N) x Απόσταση από το υπομόχλιο (m)

29 Μεραληθό Πιενλέθηεκα Μνριώλ Μ.Π. = Φνξηίν Πξνζπάζεηα Λόγνο Σαρπηήησλ Μνριώλ Λ.Τ. = Απόζηαζε πνπ Κηλήζεθε ε Πξνζπάζεηα Απόζηαζε πνπ θηλήζεθε ην θνξηίν Απόδνζε Απόδοζη = Μ.Π. Λ.Τ.

30 ΤΝΓΔΜΟΗ Γύν ή πεξηζζόηεξνη ζπλδεδεκέλνη κνρινί απνηεινύλ έλα ζύλδεζκν (ζύλζεηνο κνριόο). Μπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηεύζπλζε κηαο θίλεζεο, ην κέγεζνο ηεο δύλακεο ή αθόκα λα κεηαθηλήζνπλ θάηη κ' έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. πλήζσο θάλνπλ ηαπηόρξνλα κεξηθά από απηά ηα πξάγκαηα.

31 : Παξαδείγκαηα / Δθαξκνγέο

32 Δίδε ζπλδέζκσλ κνριώλ 1. ύλδεζκνο αληίζεηεο θίλεζεο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο θνξάο ηεο εηζεξρόκελεο δύλακεο ζηελ έμνδν θαηά 180 ν. Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζηαζεξνύ ππνκνριίνπ κπνξεί λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηεο δύλακεο θαη ηεο απόζηαζεο κεηαθίλεζεο ηεο εμόδνπ ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν. Παξαδείγκαηα: Κηλεηό ππνκόριην Κηλεηό ππνκόριην ηαζεξό ππνκόριην

33 Δίδε ζπλδέζκσλ κνριώλ (ζπλέρεηα) 2. ύλδεζκνο παξάιιειεο θίλεζεο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάιιειε κεηαθνξά ηεο εηζεξρόκελεο δύλακεο (θίλεζεο) από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. Παξαδείγκαηα / Δθαξκνγέο: Κηλεηά ππνκόριηα ηαζεξά ππνκόριηα Κηλεηά ππνκόριηα

34 Δίδε ζπλδέζκσλ κνριώλ (ζπλέρεηα) 3. ύλδεζκνο απιήο θακπάλαο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή θνξάο ηεο εηζεξρόκελεο δύλακεο ζηελ έμνδν θαηά 90 ν. Παξαδείγκαηα / Δθαξκνγέο: ηαζεξά ππνκόριηα Κηλεηά ππνκόριηα

35 Δίδε ζπλδέζκσλ κνριώλ (ζπλέρεηα) ύλδεζκνο δηπιήο θακπάλαο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πάξνπκε ζηελ έμνδν δύν αληίζεηεο θηλήζεηο. Παξαδείγκαηα / Δθαξκνγέο: ηαζεξά ππνκόριηα Κηλεηά ππνκόριηα

36 Καηαζθεπή κε πλδέζκνπο

37 Παξαδείγκαηα πλδέζκσλ

38 ΔΚΚΔΝΣΡΑ To έθθεληξν είλαη έλαο εηδηθά ζρεκαηηζκέλνο ηξνρόο (ή άιιν ζρήκα) πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ πεξηζηξεθόκελν άμνλα. Καζώο ν άμνλαο γπξίδεη παξάγεηαη παιηλδξνκηθή θίλεζε (πξνο ηα πάλσ θαη θάησ), γηαηί ζην άθξν ηνπ έθθεληξνπ ζπλδέεηαη έλαο αθνινπζεηήο, όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. ΑΚΟΛΟΤΘΗΣΗ ΔΠΑΦΔΑ ΔΚΚΔΝΣΡΟ

39 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη έθθεληξσλ (ζε ζρήκα αριαδηνύ, ζαιηγθαξηνύ, παξάθεληξα ηξππεκέλνπ ηξνρνύ) θαη πξνθαινύλ αλάινγα πην νκαιή ή πην αλώκαιε θίλεζε.

40 Παξαδείγκαηα Καηαζθεπώλ

41 Παξαδείγκαηα Καηαζθεπώλ

42 Παξαδείγκαηα Καηαζθεπώλ

43 Παξαδείγκαηα Καηαζθεπώλ

44 Παξαδείγκαηα Καηαζθεπώλ

45

46 ΣΡΟΦΑΛΟΗ ΜΔΣΑΣΡΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΗΚΖ Δ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΘΔΣΑ Άμνλαο Άμνλαο ζηξνθαινθόξνο

47

48

49 ΟΓΟΝΣΟΚΙΝΗΗ Η νδνληνθίλεζε είλαη ίζσο ν πην δηαδεδνκέλνο ηξόπνο κεηάδνζεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο κεηαμύ δύν αμόλσλ. πξκό νδνληνηξνρώλ έρνπκε όηαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδνληνηξνρνί εκπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο.

50 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπξκόο δύν νδνληνηξνρώλ, ηόηε ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε αιιάδεη θνξά πεξηζηξνθήο, από ηνλ θηλεηήξην πξνο ηνλ θηλνύκελν άμνλα. Γηα λα απμήζνπκε ή γηα λα κεηώζνπκε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ρξεζηκνπνηνύκε νδνληνηξνρνύο κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο.

51 ηελ πεξίπησζε απηή ν ιόγνο ηαρπηήησλ (Λ.Σ.) είλαη ίζνο: Λ.Τ. = Αξηζκόο δνληηώλ θηλνύκελνπ νδνληνηξνρνύ Αξηζκόο δνληηώλ θηλεηήξηνο νδνληνηξνρνύ Αλ ν θηλνύκελνο νδνληνηξνρόο Β έρεη κεγαιύηεξν αξηζκό δνληηώλ από όηη ν θηλεηήξηνο Α (ζρ. α), ηόηε έρνπκε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη αλ ν θηλεηήξηνο Α έρεη κεγαιύηεξν αξηζκό δνληηώλ από όηη ν θηλνύκελνο Β. Έρνπκε δειαδή αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο Β)

52 Δλδηάκεζνο Οδνληνηξνρόο Σν κέγεζνο ηνπ ελδηάκεζνπ νδνληνηξνρνύ (αξηζκόο δνληηώλ), δελ επεξεάδεη ην Λόγν Σαρπηήησλ κεηαμύ ησλ δύν αθξαίσλ νδνληνηξνρώλ (ζρ.γ). Α Β ελδηάκεζνο Γ θηλνύκελνο Α Β Γ Για (ζτ. γ): Λ.Τ. = x = 3 1 Για (ζτ. δ): Λ.Τ. = x = 3 1

53 ην ζρήκα (ε) βιέπνπκε ηνλ ηξόπν γξαθηθήο παξνπζίαζεο-ζρεδίαζεο ησλ νδνληνηξνρώλ (ε) Ζ πεξηζηξνθηθή Σαρύηεηα Τπνινγίδεηαη ζε ηξνθέο αλά Λεπηό (ζ.α.ι.)

54 ύλζεηνη πξκνί Οδνληνηξνρώλ Αλ ρξεηαζηεί λα έρνπκε κεγαιύηεξε κείσζε ή αύμεζε ζηξνθώλ από απηή πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπξκνί δύν ή ηξηώλ νδνληνηξνρώλ, ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε ζύλζεηνπο ζπξκνύο, ή θηβώηηα ηαρπηήησλ όπσο αιιηώο νλνκάδνληαη.

55 ην ζρήκα (δ) βιέπνπκε παξάδεηγκα κείσζεο ζηξνθώλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζύλζεηνπ ζπξκνύ. (ζ) Α Κινηηήριος Β Γ Γ Κινούμενος ι Λ.Τ. = B A x Γ Γ = x = 16 1

56 Οδνλησηόο Καλόλαο θαη Οδνληνηξνρόο Απηό ην ζύζηεκα ρξεζηκεύεη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ θηλεηήξηνπ άμνλα (όπνπ βξίζθεηαη ν νδνληνηξνρόο) ζε επζύγξακκε θίλεζε ηνπ θαλόλα θαη αληίζεηα (πρ. Ηιεθηξηθό ηξάπαλν). Οδονηοηροτός Οδνλησηόο Καλόλαο

57 Μεηάδνζε πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο κεηαμύ Κάζεησλ Αμόλσλ. Α). Εεύγνο αηέξκνλα θνριία θαη νδνληνηξνρνύ Σν δεύγνο αηέξκνλα θνριία θαη νδνληνηξνρνύ κπνξεί λα κεηαδώζεη πεξηζηξνθηθή θίλεζε κεηαμύ δύν αμόλσλ πνπ είλαη θάζεηνη (γσλία 90 κνίξεο) κεηαμύ ηνπο (ζρ. ε). (η) Αηέρμονας Οδονηοηροτός Λ.Τ. = 1 Αριθμός δονηιών κινούμενοσ οδονηοηροτού

58 Κσληθνί Οδνληνηξνρνί Οη θσληθνί νδνληνηξνρνί κεηαδίδνπλ πεξηζηξνθηθή θίλεζε κε γσλία 90 κνηξώλ, κε δπλαηόηεηα αύμεζεο, κείσζεο, ή δηαηήξεζεο ηεο ίδηαο ηαρύηεηαο, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη κε ην δεύγνο αηέξκνλα θνριία θαη νδνληνηξνρνύ. (θ) Ο Λόγνο Σαρπηήησλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ θσληθώλ νδνληνηξνρώλ, ππνινγίδεηαη όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλώλ νδνληνηξνρώλ.

59 Πιενλεθηήκαηα Οδνληνηξνρώλ 1.Έρνπλ πςειή απόδνζε θαη είλαη αμηόπηζηε 2. Ζ θίλεζε κεηαδίδεηαη κε αθξίβεηα 3. Έρνπλ κηθξό κέγεζνο Μεηνλεθηήκαηα Οδνληνηξνρώλ 1. Ζ θαηαζθεπή ηνπο είλαη πνιύπινθε θαη δαπαλεξή 2. Υξεηάδνληαη ζπλερή ιίπαλζε 3. Δίλαη ζνξπβώδεηο

60 Παξαδείγκαηα θαηαζθεπώλ κε Οδνληνηξνρνύο

61 ΙΜΑΝΣΟΚΙΝΗΗ Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηξνραιίεο εθεί όπνπ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αμόλσλ είλαη πνιύ κεγάιε ή απηνί βξίζθνληαη ζε γσλία κεηαμύ ηνπο. Λόγος Τατσηήηων = Γηάκεηξνο θηλνύκελεο ηξνραιίαο Γηάκεηξνο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο

62 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΥΑΛΙΧΝ Αιιαγέο ζηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο επηηπγράλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηξνραιίεο δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο (δηακέηξνπ) ζηνλ θηλεηήξην θαη θηλνύκελν άμνλα. 1.Η δηάκεηξνο ησλ δύν ηξνραιηώλ είλαη ε ίδηα έηζη θαη ε ηαρύηεηα ηνπο ζα είλαη ε ίδηα (Λ.Σ.= 1:1). Η θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο κέλεη ε ίδηα. Κινηηήρια Κινούμενη

63 2. Η δηάκεηξνο ησλ δύν ηξνραιηώλ είλαη ε ίδηα έηζη θαη ε ηαρύηεηα ηνπο ζα είλαη ε ίδηα. Η θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο όκσο αιιάδεη. Σώξα, νη ηξνραιίεο, γπξίδνπλ αληίζεηα ε κία πξνο ηελ άιιε. Κινηηήρια Κινούμενη

64 3. Η δηάκεηξνο ηεο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ ηεο θηλνύκελεο. Έηζη ε ηαρύηεηα ηεο θηλνύκελεο ζα είλαη πην κεγάιε από απηήλ ηεο θηλεηήξηνπ. Η θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο κέλεη ε ίδηα. 4. Η δηάκεηξνο ηεο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο είλαη κηθξόηεξε από απηήλ ηεο θηλνύκελεο. Έηζη ε ηαρύηεηα ηεο θηλνύκελεο ζα είλαη πην κηθξή από απηήλ ηεο θηλεηήξηαο. Η θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο κέλεη ε ίδηα. Κινηηήρια Κινούμενη Κινηηήρια Κινούμενη

65 ύλζεηνη πξκνί Ικαληνθίλεζεο Λ.Σ. = B Υ D ρ F = 200 x 120 x 30 = 72 = A C E Σαρύηεηα Κηλνύκελεο = 60/1.8 = 33.3 ζαι

66 ΑΝΤΦΧΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ (ΠΟΛΤΠΑΣΑ) ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΓΔΡΑΝΟΗ ΑΝΑΒΑΣΟΡΗΑ ΜΗΑ ΣΡΟΥΑΛΗΑ Μ.Π =1 ΓΤΟ ΣΡΟΥΑΛΗΑΔ Μ.Π =2 ΣΡΔΗ ΣΡΟΥΑΛΗΔ Μ.Π =3 ΣΔΔΡΗ ΣΡΟΥΑΛΗΔ Μ.Π =4

67 Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα Ηκαληνθίλεζεο 1. Καηαζθεπάδνληαη εύθνια θαη έρνπλ ρακειό θόζηνο. 2. Δπθνιία πξνζαξκνγήο κεηαμύ ησλ ηξνραιηώλ. 3. ε πεξηπηώζεηο πνπ καγθώλεη θάηη, ε νιίζζεζε ηνπ ηκάληα ιεηηνπξγεί ζαλ πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε. Μεηνλεθηήκαηα Ηκαληνθίλεζεο 1. Παξνπζηάδεηαη νιίζζεζε κε απνηέιεζκα ε ηαρύηεηα ηεο θηλνύκελεο ηξνραιίαο λα κελ είλαη ε ίδηα κε ηεο θηλεηήξηαο.

68 Πξνβιήκαηα κε Μεραληζκνύο

69 Πξνβιήκαηα κε Μεραληζκνύο

70 Μεραληζκόο Καζηάληαο

71 ΚΟΥΛΙΑ

72 Ζ ΣΡΗΒΖ ΑΝ ΔΥΘΡΟ ηα έκβνια ηνπο πεξηζηξεθόκελνπο άμνλεο Σξόπνη κείσζεο ηξηβήο Με ιίπαλζε Με ηξηβείο (ξνπιεκάλ ) Έλζθαηξνη ηξηβείο Σξηβείο κε θπιίλδξνπο

73 Ζ ΣΡΗΒΖ ΑΝ ΦΗΛΟ ηα θξέλα ηνπο ζπκπιέθηεο

74 Αλάιπζε Καηαζθεπήο

75 Πνξεία Καηαζθεπήο

76 Πνξεία Καηαζθεπήο

77

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα