ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013."

Transcript

1 ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α - ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1060 Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κωδ.: ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο: Θ. Καθιακάλεο Σειέθωλν: ΦΑΞ: ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α 167) ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ, ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηελ πίζησζε θφξνπ αιινδαπήο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ ίδηνπ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 1

2 Άξζξα 68 θαη 9 Τπνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ, θαζώο θαη πίζηωζε θόξνπ αιινδαπήο 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη ξεηά, φηη φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, φπσο απηά λννχληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ηα νπνία είλαη ππνθείκελα θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45, ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ειεθηξνληθά γηα φια ηα εηζνδήκαηά ηνπο, αλεμαξηήησο αλ ηα ελ ιφγσ εηζνδήκαηα ππφθεηληαη ή φρη ζε θνξνινγία, κε εμαίξεζε ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, γηα ηα νπνία έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηελ Γηνίθεζε φηη δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην απαιιαζζφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζφδεκα (ζρεη. ην Γ12Β ΔΞ2014/ έγγξαθφ καο). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δελ απνθηνχλ εηζφδεκα. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε άηππε έλσζε ηδηνθηεηψλ θαη ελνίθσλ πνιπθαηνηθίαο ή άιινπ θηηξίνπ δελ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε, ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα, θαζ φζνλ ην εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη ζην φλνκα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο επηκεξίδνληαη ζηα κέιε ηεο έλσζεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη ε δήιωζε θνξνινγίαο ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο απηήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4174/2013. Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο απφ έσο ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο , ελψ κε θνξνινγηθφ έηνο απφ έσο ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο

3 Αληίζηνηρα, εκεδαπή Α.Δ. πνπ αλήθεη ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζε αιινδαπή εηαηξεία θαη ρξεζηκνπνηεί ην θνξνινγηθφ έηνο απηήο πνπ ιήγεη ζηηο , ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν/ λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο. Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε κε ηελ ΠΟΛ.1084/ εγθχθιην, σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ.) ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ (γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ή εηαίξσλ) ζην Γ.Δ.ΜΖ. (Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν), ελψ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ., Δ.Δ.), ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεο απφθαζεο ησλ κειψλ ή εηαίξσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιχζεο ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε ιχζεο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο. ε πεξίπησζε ιχζεο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απφθαζε, σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε. Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ζηηο , ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο (ήηνη, απφ έσο ). Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ έηνο ηεο Α.Δ. ιήγεη ζηηο θαη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ζηηο , ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο (ήηνη, απφ έσο ). Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηνπ έηνπο (ήηνη, πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ), ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ππνβνιήο νξηζηηθήο δήισζεο ζπγρξφλσο κε ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε (γηα παξάδεηγκα, απφ κέρξη ), ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή πξνζσξηλήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο γηα ηα 3

4 εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο απφ έσο θαη ζε ππνβνιή νξηζηηθήο δήισζεο κέρξη ηηο γηα ηα εηζνδήκαηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο. Όζνλ αθνξά ζην ρξφλν ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο, απφ ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ ΠΟΛ.1045/ εγθχθιην φηη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία, ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο. Γηα ηα δηαιπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, γηα ηα νπνία δελ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν εθθαζάξηζε (π.ρ. ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηελ αιινδαπή, αιιά δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν κέζσ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εκεδαπή, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ην πνπιάεη), ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε δηάιπζε (ήηνη, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθή εηαηξεία ιχεηαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, σο εκεξνκελία δηαθνπήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ιχζεο ηεο θαηά πεξίπησζε (π.ρ. ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεο απφθαζεο ησλ κειψλ ή εηαίξσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιχζεο ηεο, ε εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δηθαζηηθή απφθαζε, θιπ.). ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ησλ νπνίσλ ην έγγξαθν ζχζηαζεο θαηαρσξείηαη ζε άιιν Μεηξψν εθηφο Γ.Δ.ΜΖ. (π.ρ. λαπηηθέο εηαηξείεο πινίσλ αλαςπρήο, δηθεγνξηθέο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθέο εηαηξείεο, θιπ.), σο εκεξνκελία δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ιχζεο ηνπο ή ε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο (φηαλ ηε ιχζε αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο), θαηά πεξίπησζε. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαθνπήο ή ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο ιήγεη ζε εκεξνκελία πξνγελέζηεξε απηήο ηεο δήισζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πξηλ απφ ηε δηαθνπή ή ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη ε ηειεπηαία απηή δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο δηαθνπήο ή ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή νκφξξπζκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο ιπζεί ρσξίο λα αθνινπζήζεη ζηάδην εθθαζάξηζεο ζηηο (εκεξνκελία δηαθνπήο εξγαζηψλ), ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο κέρξη ηηο γηα ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε (ήηνη, απφ έσο ). Ωζηφζν, ε ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (ήηνη, απφ έσο ) πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Δ. ζα έπξεπε λα ππνβιεζεί κέρξη ηηο , ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο 4

5 ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο φπνπ ε Ο.Δ. δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο, ήηνη ζα πξέπεη απηή λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα άξζξα 31 (άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηα, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο) θαη 32 (δηνηθεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ) ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κεηά ηελ έθπηωζε: α) ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε θαη γ) ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ λ.4172/2013. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαη πξηλ απφ ηελ έθπησζε ησλ παξαπάλσ πνζψλ (πεξηπηψζεηο α, β θαη γ ) αθαηξείηαη ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3908/2011 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.3908/2011), θαζψο θαη ην δηπιάζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Γεξάλη Μεηαμνπξγείν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β2 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 4030/2011 (θνξνινγηθά θίλεηξα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο), γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θηλήηξσλ. Όζνλ αθνξά ζηε ζεηξά έθπησζεο ησλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο α, β θαη γ θαη δεδνκέλνπ, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 παξ.3 ηνπ λ.4172/2013 πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο νπζησδψο φκνηεο κε εθείλεο ησλ πξντζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 109 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 2238/1994, γηα ηελ εξκελεία ησλ νπνίσλ έρνπλ εθδνζεί νη δεζκεπηηθέο γηα ηε Γηνίθεζε ππ αξηζκ. 1765/2014, 2988/2014 θαη 2539/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη απηνί ζα πξέπεη λα εθπίπηνπλ απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ κε ηελ ζεηξά πνπ νξίδνπλ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο, ήηνη, πξψηα ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε, κεηά ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο θαη ηέινο ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε (πεξίπησζε α ), πεξηιακβάλεηαη ηφζν ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζηα εηζνδήκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηε κεζνιαβνχζα ηξάπεδα σο θνξέα πιεξσκήο ζην εηζφδεκα απφ ηφθνπο αιινδαπήο, θαζψο 5

6 θαη ηπρφλ παξαθξαηεζείο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα αιινδαπήο, φζν θαη ν θφξνο πνπ είρε παξαθξαηεζεί ζε εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ θνξνινγεζέλησλ θαη εηδηθφ ηξφπν κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, ηα νπνία εκθαλίζζεθαλ ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ (θαηά ην κέξνο πνπ δελ δηαλεκήζεθαλ) θαη ηα νπνία ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ηνπο ζεσξνχληαη σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013 (θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ). Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή Α.Δ. πνπ έρεη απνθηήζεη εηζνδήκαηα θνξνινγεζέληα θαη εηδηθφ ηξφπν γηα ηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 θαη ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ (εηδηθφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ), ζε πεξίπησζε πνπ κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξνβεί ζηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ή κέξνπο απηνχ, εληφο ηνπ έηνπο 2014, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 θαη ηνπ άξζξνπ 64 (πεξί παξαθξάηεζεο θφξνπ 10%) ηνπ λ.4172/2013. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή ην ελ ιφγσ απνζεκαηηθφ απνηειεί θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππάγεηαη ζε θνξνινγία ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, ζπλαζξνηδφκελν κε ηα ινηπά εηζνδήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζα εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ , εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε πψιεζεο εκηηειψλ νηθνδνκψλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ θαη ε άδεηα νηθνδνκήο είρε εθδνζεί πξηλ ηελ , ζα εμαθνινπζήζνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994, δειαδή ηα θέξδε ζα πξνζδηνξίδνληαη ηεθκαξηά (άξζξν 34 ηνπ λ. 2238/1994) θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ εηψλ πνπ δηαξθεί ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο. Πεξαηηέξσ, ζην θνξνινγηθφ έηνο κέζα ζην νπνίν νινθιεξψλεηαη ε νηθνδνκή, ζα ππνβάιιεηαη ε νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε ηελ νπνία πιένλ ζα δειψλεηαη ην ηειηθφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα. Απφ ηνλ πξνθχπηνληα κε βάζε ηελ ππφςε δήισζε θφξν εηζνδήκαηνο, ζα εθπίπηεη ν θφξνο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο νηθνδνκήο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε. 6

7 ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, γηαηί, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα είρακε επηβνιή δηπιήο θνξνινγίαο. 4. Όζνλ αθνξά ζηελ πίζηωζε ηνπ θόξνπ αιινδαπήο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013 πξνβιέπεηαη, φηη εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο έλαο θνξνινγνχκελνο (λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) πνπ έρεη θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, απνθηά εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή, ν θαηαβιεηένο θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνπ, φζνλ αθνξά ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα απηφ ην εηζφδεκα. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή απνδεηθλχεηαη κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 16 ηνπ λ.4174/2013) θαη φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1026/ Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 170Β ). ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο αιινδαπήο έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιν λφκηζκα πέξαλ ηνπ επξψ (π.ρ. ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.), γηα ηηο αλάγθεο ηεο πίζησζεο ηνπ θφξνπ αιινδαπήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζνηηκία επξψ θαη μέλνπ λνκίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ή Οξθσηνχ Διεγθηή. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη, φηη ε κείσζε απηή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ, ην πνζφ απηφ δελ επηζηξέθεηαη, θαζφζνλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε (επηζηξνθήο) δελ ζα είρακε επηζηξνθή θφξνπ, αθνχ απηφο δελ ζα είρε απνδνζεί πξνεγνπκέλσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην (φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο παξαθξαηνχκελνπο ή ηελ πξνθαηαβνιή), αιιά απιψο κία θαηαβνιή πνζνχ απφ ην Γεκφζην πξνο ην λνκηθφ πξφζσπν κε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν θφξνο επί ησλ εηζνδεκάησλ εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αιινδαπή παξαθξαηείηαη απφ ηελ αιινδαπή εηαηξεία θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ, ήηνη ζην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο απφ απηφ εληφο ηνπ νπνίνπ ππήρζεζαλ ζε θνξνινγία ηα ππφςε εηζνδήκαηα ζηελ Διιάδα, ν παξαθξαηεζείο θφξνο εθπίπηεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ επφκελνπ απηνχ έηνπο, ππνβάιινληαο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αιινδαπήο θνξνινγηθήο αξρήο. Αλ φκσο ε παξαθξάηεζε γίλεη κέζα ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηεο εκεδαπήο επηρείξεζεο, ηφηε απηή δηθαηνχηαη λα αθαηξέζεη ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ηεο δήισζεο απηήο. 7

8 5. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ή αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013 πεξί απαιιαγήο απφ ην θφξν ησλ ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο αληίζηνηρα, γηα ηα ελ ιφγσ κεξίζκαηα, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ θαηαρσξείηαη κηθηφ ζηα βηβιία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε ζρεηηθή έθπησζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο «θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ θαηαβιήζεθε» λνείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ δηαλέκνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο (κεησκέλνο θαηά ηα πνζά ηπρφλ απαιιαγψλ ή εθπηψζεσλ θφξνπ, εθηφο ησλ πνζψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο γ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68) θαη αλαινγεί ζηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 πεξί θφξνπ αιινδαπήο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα δηαλνκή θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν «θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ θαηαβιήζεθε», φπσο νξίζζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ κε βάζε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή. Δπνκέλσο, σο κηθηφ πνζφ ιακβάλεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πνζφ ηνπ εηζπξαηηφκελνπ κεξίζκαηνο κε ηελ πξνζζήθε ζε απηφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ, φπσο έρεη πξνθχςεη κεηά ηνλ πην πάλσ πεξηνξηζκφ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ ήδε δνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 48 θαη 63 ηνπ λ.4172/2013 κε ηελ ΠΟΛ.1039/ εγθχθιηφ καο αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ θαη παξαθξάηεζεο θφξνπ ελδννκηιηθψλ πιεξσκψλ. 6. Όζνλ αθνξά ζην ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, ε θαηαβνιή απηή γίλεηαη ζε νθηψ (8), θαη αλψηαην φξην, ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο επηά (7) κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 8

9 Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη φηαλ ε αξρηθή δήισζε ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (φηαλ απηή ππνβάιιεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4174/2013). Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ, φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ην θνξνινγηθφ ηνπο έηνο ιήγεη ζηηο ( ) θαη ηα νπνία ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηηο , ν πξνθχπησλ θφξνο πξέπεη λα θαηαβιεζεί, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, πξνθχπηεη φηη νη δφζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή αλέξρνληαη ππνρξεσηηθά ζε επηά (7), απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο κέρξη ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ήηνη κέρξη ηηο Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ππνβάιιεη ηελ δήισζή ηεο ζηηο θαη γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή χςνπο επξψ, ζα θαηαβάιεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηελ πξψηε δφζε (1/7), ήηνη ηα επξψ θαη ην ελαπνκείλαλ ππφινηπν, ήηνη ηα επξψ, ηζφπνζα κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο (ήηνη, επξψ/ 6 κήλεο = επξψ ην κήλα). Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ ην θνξνινγηθφ έηνο ιήγεη ζηηο ( ) θαη ηα νπνία ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηηο Γειαδή θαη απηά θαηαβάιινπλ θφξν ζε επηά (7) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο κέρξη ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ήηνη κέρξη ηηο Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ππνβάιιεη ηελ δήισζή ηεο ζηηο θαη γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή χςνπο επξψ, ζα θαηαβάιεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηελ πξψηε δφζε (1/7), ήηνη ηα επξψ θαη ην ελαπνκείλαλ ππφινηπν, ήηνη ηα επξψ, ηζφπνζα κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο (ήηνη, επξψ/ 6 κήλεο = επξψ ην κήλα). Αληίζηνηρα, ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν/λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ζηηο , ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη ηηο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε 9

10 πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο (ήηνη, απφ έσο ) θαη επνκέλσο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε ηνπ θφξνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο κέρξη ηηο θαη ηηο ππφινηπεο ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηηο (ήηνη, ζπλνιηθά επηά δφζεηο θφξνπ). Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή Α.Δ. αλήθεη ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζε αιινδαπή εηαηξεία θαη ρξεζηκνπνηεί ην θνξνινγηθφ έηνο απηήο πνπ ιήγεη ζηηο ( ), θαζφζνλ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο κέρξη ηηο θαη επνκέλσο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε ηνπ θφξνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο κέρξη ηηο θαη ηηο ππφινηπεο ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επφκελσλ έμη (6) κελψλ, ήηνη κέρξη ηηο (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο απφ έσο ). Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηηο ππνβάιιεη ηελ δήισζή ηεο ζηηο , ν θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε νθηψ (8) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επφκελσλ επηά (7) κελψλ (ήηνη, ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηηο , θιπ. κε ηελ ηειεπηαία δφζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο ). Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο κεηά ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο αιιά πξηλ ην πέξαο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα ππνβιεζεί αξρηθά, κεηά ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ), ην κε ιεμηπξφζεζκν πνζφ θφξνπ θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ζηηο ελαπνκείλαζεο κεληαίεο δφζεηο, κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο κεηά ην πέξαο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα ππνβιεζεί ε αξρηθή δήισζε, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη εθάπαμ. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή Α.Δ. κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο ππνβάιεη ηελ δήισζε εθπξφζεζκα κεηά ηηο , γηα παξάδεηγκα ζηηο ή ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζα πξέπεη, κεηά ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ), λα θαηαβάιεη ην κε ιεμηπξφζεζκν πνζφ θφξνπ ζηηο ελαπνκείλαζεο κεληαίεο δφζεηο (ήηνη, κέρξη ηηο θαη ηηο , αληίζηνηρα). ε πεξίπησζε πνπ ε εθπξφζεζκε ή 10

11 ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ππνβιεζεί κεηά ηηο , ε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ θφξνπ γίλεηαη εθάπαμ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, δελ παξέρεηαη επηπιένλ έθπησζε επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ, σο κε πξνβιεπφκελε ε έθπησζε απηή απφ ην λφκν. Σέινο, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, θαζψο θαη γηα ηα δηαιπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, γηα ηα νπνία δελ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν εθθαζάξηζε, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δήισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ εκεδαπή Α.Δ. κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ζηηο , ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο , ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην θφξν εθάπαμ γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο απφ έσο κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο πξνζσξηλήο δήισζεο, ήηνη κέρξη ηηο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ ηεο εθθαζάξηζεο εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο νξηζηηθήο δήισζεο, ήηνη κέρξη ηηο Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη, φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ. Άξζξν 71 Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη κε βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα (θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, θνηλνπξαμίεο, λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πιελ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην άξζξν 45) θαη ηνπο ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ήηνη, ε πξάμε εθηηκψκελνπ, δηνξζσηηθνχ θαη πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη νη ινηπνί εθηειεζηνί ηίηινη πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 45 ηνπ λ.4174/2013), βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ απμάλεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) εηδηθά γηα ηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα 11

12 αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. Δάλ ην θνξνινγηθφ έηνο είλαη κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη θαλνληθά, δειαδή ρσξίο θακία κείσζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο πξνο ην ρξφλν θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 πεξί θαηαβνιήο ζε δφζεηο. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη ην παξαπάλσ πνζνζηφ πεξηνξίδεηαη ζην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) εηδηθά γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, ηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, ηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ηηο ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε ππφ πξνυπνζέζεηο κεησκέλε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Κ.Φ.Δ., γηα λεντδξπφκελα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε κείσζε θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα πνζνζηνχ 100% γηα ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο ζηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ, θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα πνζνζηνχ 80% γηα ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο ζηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο ελψζεηο απηψλ, ζηηο θνηλνπξαμίεο, θαζψο θαη ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 (πιελ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην άξζξν 45) θαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα πνζνζηνχ 55% γηα ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, ζηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, ζηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζηηο ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη ζηηο θνηλνπξαμίεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο πην πάλσ κείσζεο, ηα ππφςε πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη είθνζη επηά θαη πελήληα ηνηο εθαηφ (27,50%), αληίζηνηρα. 12

13 Σα πην πάλσ κεησκέλα πνζνζηά πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηα πξψηα ηξία (3) νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.2859/2000 «πεξί Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ Α 248). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ε πξνθαηαβνιή ζα βεβαηψλεηαη πιένλ κε ηα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, δειαδή νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) θαη εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), αληίζηνηρα. Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ. Δπνκέλσο, φηαλ κία Α.Δ. πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιιεο εηαηξείαο είηε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο αλαπηπμηαθνχ λφκνπ (λ.δ. 1297/1972, λ. 2166/1993, άξζξα 52 έσο 55 ηνπ λ. 4172/2013, θιπ.) ή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο (θ.λ. 2190/1920), ζε βάξνο ηεο βεβαηψλεηαη ην θαλνληθφ πνζφ πξνθαηαβνιήο. Αλ φκσο ζε κία λεντδξπφκελε Α.Δ. εηζθέξεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972, θάπνηνο θιάδνο (βηνκεραληθφο, εκπνξηθφο ή παξνρήο ππεξεζηψλ) ή ηκήκα απηνχ άιιεο ιεηηνπξγνχζαο κε νπνηαδήπνηε κνξθή επηρείξεζεο, ηφηε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ην κεησκέλν πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο, γηαηί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπκε ηε ζχζηαζε θαηλνχξηαο εηαηξείαο θαη πεξαηηέξσ, απηή πξνέξρεηαη απφ εηζθνξά θιάδνπ θαη φρη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα κελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη σο άλσ δηαηάμεηο πεξί κεησκέλεο πξνθαηαβνιήο. Δπίζεο, δελ ζεσξείηαη λέα επηρείξεζε θαη δελ κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο ζην 27,5% γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ θάλνπλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ εηθνληθή ιχζε ή δηαθνπή άιιεο επηρείξεζεο. Ωο εηθνληθή ζεσξείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ αζθνχζαλ δξαζηεξηφηεηα αηνκηθή επηρείξεζε πνπ δηέθνςε ή εηαηξεία πνπ ιχζεθε, λέα εηαηξεία κε άιιε κνξθή θαη κε ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ηεο ιπζείζαο ή ζπκκεηνρή ζ απηή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθνχζε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε πνπ δηέθνςε. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε γίλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δήισζε ή νξηζηηθφο ηίηινο (γηα παξάδεηγκα αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή νξηζηηθή δήισζε ή νξηζηηθφ θχιιν ειέγρνπ ή άιινο ηίηινο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο), ν θαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία (δειψζεσλ ή νξηζηηθνχ ηίηινπ) ηνπ εγγχηεξνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 13

14 Δπηζεκαίλεηαη, φηη δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν απηή βεβαηψλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 ( ) εθπξφζεζκα κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2016 δελ ζα ππνινγηζζεί πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, γηαηί ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα γηλφηαλ ε βεβαίσζε ηεο πξνθαηαβνιήο έρεη παξέιζεη. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 νξίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ, πεξί βεβαίσζεο πξνθαηαβνιήο, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, αληίζηνηρα, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, εθπίπηεη, θαλνληθά, απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο πξψηεο πξνζσξηλήο δήισζεο ηνπ επξηζθφκελνπ ζε εθθαζάξηζε λνκηθνχ πξνζψπνπ/ λνκηθήο νληφηεηαο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ δειψζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, αληίζηνηρα (ήηνη, έθπησζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξψηε πξνζσξηλή δήισζε απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο δεχηεξεο πξνζσξηλήο δήισζεο, θ.ν.θ.). 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 νξίδεηαη φηη απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη εθπίπηεη ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη απφ πεγή Διιάδνο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνθαηαβνιήο δελ αθαηξείηαη ν θφξνο κεξηζκάησλ, ηφθσλ, θιπ. πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζηελ αιινδαπή, αιιά κφλν ηα πνζά πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζηελ πεγή κε βάζε ηελ εζσηεξηθή καο λνκνζεζία (π.ρ. παξαθξαηνχκελνο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ θεθάιαην). 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη, φηη αλ κεησζεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 4172/2013, ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα θπζηθά πξφζσπα. Γειαδή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα κε ηελ νπνία ζα αηηείηαη ηε κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ πνπ βεβαηψζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 68, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο άλσ ηνπ 25%. Ζ ελλεάκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κείσζεο ηνπ 14

15 πξνθαηαβιεηένπ πνζνχ θφξνπ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη βαζηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πεξί κείσζεο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ ιφγσ κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, κε βάζε ηηο δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ζα γίλεηαη λέα εθθαζάξηζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ θαη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ βεβαηψζεθε αξρηθά ζα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ θαηά ην νπνίν κεηψλεηαη ε πξνθαηαβνιή ζα αθαηξείηαη απφ ηελ πξνθαηαβνιή ησλ δφζεσλ πνπ νθείινληαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο θαη ηνπ νπνίνπ κεηψλεηαη ην θνξνινγεηέν ηνπ εηζφδεκα, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ πνζνχ θφξνπ κέρξη ηηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζήο ηνπ, ελψ αλ ην θνξνινγηθφ έηνο ιήγεη ζηηο ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα ππνβάιεη ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζήο ηνπ. 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 4172/2013 (πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα αξρηηέθηνλεο, κεραληθνχο θαη δηθεγφξνπο) ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνθαηαβνιή θφξνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο είλαη κηθξφηεξε απηήο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη βεβαηψλεηαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο σο πξνθαηαβνιή θφξνπ. 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη δελ βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α) γηα ηηο εηαηξείεο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 θαη 54 ηνπ λ. 4172/2013 (εηζθνξά θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο, ζπγρσλεχζεηο δηαζπάζεηο), θαζψο θαη ηνπ λ.δ. 1297/1972 θαη ηνπ λ. 2166/1993, θαηά πεξίπησζε. Καηά ζπλέπεηα, αλ κία Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) κεηαηξέπεηαη ζε Α.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) θαη ηε δεκηνπξγία λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) (ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) ή αλψλπκε εηαηξεία απφ πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία. Αθφκε, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ή Η.Κ.Δ. ή αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή ζπλεηαηξηζκνχο ή θνηλνπξαμίεο ή θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ) ή αλψλπκεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηα εγθαηεζηεκέλα ζηε ρψξα καο ππνθαηαζηήκαηα 15

16 αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε άιιεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ λ.2166/1993. Δπνκέλσο, αλ κία Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) ή ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Α.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο ή ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο. Σα ίδηα ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) γηα ηε δεκηνπξγία λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) (ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. (ή Η.Κ.Δ.) ή αλψλπκε εηαηξεία απφ ιεηηνπξγνχζα αλψλπκε εηαηξεία ή φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. απφ ιεηηνπξγνχζα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή Η.Κ.Δ., αληίζηνηρα. Σνλίδεηαη, φηη αλ ε κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.2190/1920 (άξζξν 67 παξ.2) ή ηνπ λ.3190/1955 (άξζξν 53), ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, δελ γελλάηαη ζέκα, γηαηί έρνπκε ζπλέρεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ππνβάιιεηαη κία δήισζε απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. γηα νιφθιεξε ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε κεηαηξνπή. β) γηα ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία ή δηαζπψληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68, 80 θαη 81, θαηά πεξίπησζε, ηνπ θ.λ.2190/1920, γ) γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ λ.3190/1955, δ) γηα ηηο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε λέα ή πθηζηάκελε αγξνηηθή ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ζηηο δεπηεξνβάζκηεο ή ηξηηνβάζκηεο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2810/2000, ε) γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη ζη) γηα ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ (π.ρ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ΣΑΗΠΔΓ Α.Δ.). Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα κεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ θαη κεηά ή κε εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ θαη κεηά, θαηά πεξίπησζε. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013) νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη 16

17 θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, ήηνη γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθψλ εηψλ 2014 θαη επφκελσλ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3.Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο - Σκήκα Α, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα 4. ALLALOUF HELLAS LTD, Αθηή Μηανχιε 11, Σ.Κ , Πεηξαηάο 5. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΔΡΓΩΝ Α.Δ., Αγίνπ Πέηξνπ 13, Σ.Κ , Αραξλαί 6. Γεκήηξην Αλάξγπξν Πξσηνλνηάξην, Αλδξέα Κάιβνπ 109, Σ.Κ , Ν. Ησλία 7.Ηλζηηηνχην Καηαλαισηψλ Κξήηεο, Γηαλλνπδνβαξδή 19, Σ.Κ.73400, Κίζζακνο, Υαληά Κξήηεο 17

18 ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο Τπνδηεχζπλζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (5), Β'(10) 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 9. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 18

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΦΕΚ : B 1311/30.5.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 29 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξωη. ΓΔΑΦ Β 1118024 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών.

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑ Α 2. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα