YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ"

Transcript

1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ ΙΙΣΣ ΥΥΠΠΕΕΡΡ ΤΤΩΝΝ ΓΓΥΥΝΝΑΑΙ ΙΙΚΚΩΝΝ ΣΣΤΤΙ ΙΙΣΣ ΣΣΧΧΟΛΛΕΕΣΣ ΑΑΡΡΧΧΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ (ΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ ( ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΓΓΡΡΑΑΦΙ ΙΙΑΑ ΕΕΝΝΙ ΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΘΗΗΚΚΩΝΝ) )»» ττοουυ ΕΕΠΠΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΡΡΗΗΣΣΙ ΙΙΑΑΚΚΟΥΥ ΠΠΡΡΟΓΓΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΡΡΧΧΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ (ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ( ΙΙΙ ΙΙ) ) ΟΜΑΑΔΔΑΑ ΔΔΙ ΙΙΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ ΕΕΡΡΓΓΟΥΥ (Ο.(..ΔΔ...ΕΕ...) ) ΟΚΚΤΤΩΒΒΡΡΙ ΙΙΟΣΣ

2 Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) της ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ ΣΣΤΤ :: : ««ΘΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ ΙΙΣΣ ΥΥΠΠΕΕΡΡ ΤΤΩΩΝΝ ΓΓΥΥΝΝΑΑΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΣΣΤΤΙ ΙΙΣΣ ΣΣ ΧΧΟΟ ΛΛΕΕΣΣ ΑΑ ΡΡΧΧΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ ((ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ ( ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΕΕΝΝ ΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ Ι ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΩΩΝΝ )) )»», σύμφωνα με τα παραδοτέα που της αναλογούν βάσει του Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων και του Συνοδευτικού Εντύπου Υποβολής της Πρότασης τής εν λόγω Πράξης (3 η τροποποίηση απόφασης ένταξης, και με Α.Π. της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 18975), προχώρησε στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Ανάλυσης Ποσοτικών Δεδομένων της εν λόγω Πράξης, που δίδονται στα επόμενα χωρισμένα κατά Υποέργο. ΥΥΠΠ ΟΟ ΕΕΡΡΓΓΟΟ 11 :: : ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΘΘΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΥΥΣΣ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑΣΣ ΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ Ι ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΣΣ ΘΘ ΕΕΜΜΑΑ ΤΤΩΩ ΝΝ ΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ Ι ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΩΩΝΝ ΤΤΩΩΝΝ ΤΤΕΕΕΕ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΩΩΝΝ ΙΙΕΕΚΚ Ι ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΠΠΙ ΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΕΕ ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΟΟΝΝ ΕΕΜΜΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΙ ΙΙΣΣΜΜΟΟ ΤΤΩΩΝΝ Το εν λόγω Υποέργο (1) υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 3/10/06 3/1/2007 από τους αναδόχους Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας (ΙΚΚ) ΕΠΕ. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Υποέργου εκπονήθηκε μελέτη της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας των φύλων και καταρτίστηκε βιβλιογραφικός κατάλογος έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού αναφορικά με θέματα ισότητας των φύλων σε συσχέτιση με τις ειδικότητες των σχολών αρρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος στη συνέχεια αναπαράχθηκε, αφού εγκρίθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Πράξης, και εστάλη στις συμμετέχουσες στην Πράξη σχολικές μονάδες για την επιλογή-παραγγελία τίτλων-τεκμηρίων με όριο κόστους συνολικού τα χίλια (1.000) ευρώ. Το κόστος του Υποέργου 1 αναλύεται ως εξής, μετά τη μείωση του προϋπολογισμού του βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε (την ) με τους αναδόχους: Εκπόνηση μελέτης: ευρώ Εκπόνηση καταλόγου: ευρώ Αναπαραγωγή του καταλόγου: ευρώ Αποστολή του καταλόγου σε 764 σχολικές μονάδες: = ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός Υποέργου 1: ευρώ. Ο αριθμός των σχολικών μονάδων είχε υπολογιστεί αρχικά σε 764, σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν από τους φορείς στη ΓΓΙ. Στην πορεία της Πράξης και κατά την υλοποίησή της, ο αρχικός υπολογισμός μεταβλήθηκε με άμβλυνση του συνολικού αριθμού των μονάδων από 764 σε 747 και στη συνέχεια σε 744 και τελικώς σε 734 (διότι διαπιστώθηκε μετά την αποστολή του υλικού στις μονάδες ότι 10 εξ αυτών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους). Σύνολο Παραδοτέων από μέρους των αναδόχων: Δύο (2) 1) μελέτη εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και 2) κατάλογος βιβλιογραφίας με τεκμήρια-τίτλους που αναφέρονται σε θέματα ισότητας. 22

3 Σύμφωνα με την τελική έκδοση μελέτης και καταλόγου (του Ιανουαρίου 2007), η μεν μελέτη αποτελείται από 70 περίπου σελίδες, ο δε κατάλογος από 590 περίπου σελίδες. Ο συνολικός αριθμός των προς αποστολή τεκμηρίων (είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών) σύμφωνα με τον αρχικό υπολογισμό ανήλθε σε ( βιβλία και 125 CD). Ο δείκτης εκροών του υποέργου ήταν ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ με κωδικό και τιμή στόχο 2, ο οποίος επιτεύθηκε. ΥΥΠΠΟΟΕΕΡΡΓΓΟΟ 22 :: : ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙ ΙΙΑΑ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΔΔΙ ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΣΣΤΤΙ ΙΙΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ ΤΤΩΩΝΝ ΤΤΕΕΕΕ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΙΙΕΕΚΚ Ι ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΠΠΙ ΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ Το Υποέργο 2 αφορούσε στην προμήθεια του παραγγελθέντος υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΔΥΣΕΥΡΕΤΑ ΤΑ CD ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ ΚΑΝΕΝΑ CD), καθώς και στην αποστολή του στις σχολικές μονάδες. Οι αρχικές παραγγελίες των μονάδων πραγματώθηκαν σε υψηλό ποσοστό, και μόνον οι τίτλοι εκείνοι που δεν ευρέθησαν στην εθνική και διεθνή εκδοτική αγορά οδήγησαν στην αντικατάστασή τους έργο για το οποίο το σχήμα των αναδόχων συνεργάστηκε με την Επιστημονική Επιτροπή της Πράξης καθώς και με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της ΓΓΙ. Το εν λόγω Υποέργο υλοποιήθηκε από την ένωση εταιρειών «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» & «Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» έπειτα από ανοιχτό διεθνές διαγωνισμό που προκηρύχθηκε την 19/6/2007 και ίσχυσε η αναγγελία του έως την 30/8/2007, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 6,5 μήνες και τελικό ποσό πληρωμής προς τον ανάδοχο ίσο με ,35 ευρώ, βάσει και της συμβάσεως που συνάφθηκε μεταξύ ΥΠΕΣ και αναδόχων την Το κόστος του εν λόγω Υποέργου αναλύεται ως εξής:: Προμήθεια βιβλίων: ,81 ευρώ Προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων-εργαλείων (cd): ,95 ευρώ Συσκευασία διανομή: ,59 ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός Υποέργου 2: ,35 ευρώ Παραδοτέα Υποέργου 2: 1. Προμήθεια βιβλίων και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΔΥΣΕΥΡΕΤΑ ΤΑ CD ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ ΚΑΝΕΝΑ CD) σε 747 (τελικώς, 744 και 734, άνευ των μη ευρισκόμενων σε λειτουργία σχολικών μονάδων) σχολικές μονάδες 2. Συσκευασία και διανομή τους (747 πακέτα - τελικώς, 744 και 734, άνευ των μη ευρισκόμενων σε λειτουργία σχολικών μονάδων) Σύνολο Παραδοτέων Υποέργου: Δύο (2) - προμήθεια υλικού και αποστολή του στις σχολικές μονάδες. Η ομάδα-στόχος, ήτοι ο μαθητικός/σπουδαστικός πληθυσμός που θα επωφεληθεί από το Υποέργο αυτό, σύμφωνα με εκτίμηση ανέρχεται σε λιγότερο από άτομα. Σύνολο μονάδων = 744/734, όπως προελέχθη. Σύνολο τεκμηρίων: = (βιβλία) (CD). 33

4 Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της από Προκήρυξης του Υποέργου, οι σχολικές μονάδες που μετείχαν στην Πράξη ήταν οι ακόλουθες: ΤΕΕ Γαλακτομικό Ιωαννίνων (ΟΓΕΚΑ) Εθνικής Αντιστάσεως 3 Κατσικά Ιωαννίνων, Τ.Κ ΤΕΕ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΙΚΑΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΓΕΕΚΑ) Καλαμπάκα, Τ.Κ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΓΕΕΚΑ) 4ο χλμ. Οδού Τρικάλων- Λάρισας, Τ.Κ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΤΕΚ), Μ. Αλεξάνδρου & Πλαταιών 42, ΤΚ 10435, Αθήνα ΙΕΚ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΤΕΚ), Φαραντάτων 4, ΤΚ 11527, Αμπελόκηποι ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ" ΕΠΑΣ-ΤΕΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ" 49ο χλμ Παραλιακής Λεωφ, Αθην'ων Σουνίου, ΤΚ Ανάβυσσος ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (0ΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ" 49ο χλμ Παραλιακής Λεωφ, Αθην'ων Σουνίου, ΤΚ Ανάβυσσος ΤΕΕ / ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο THRAKI PALACE, 4ο χλμ Λεωφ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη ΙΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΤΕΚ), ΤΚ 67062, Σταυρούπολη Ξάνθης ΙΕΚ και ΤΕΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ", Παραλία Περαίας, ΤΚ 57019, Θεσσαλονίκη ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΤΕΚ), Ιλιάδος 9-11, ΤΚ 54641, Θεσσαλονίκη ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΕΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΤΕΚ), Νεστόριο Καστοριάς, ΤΚ ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΤΕΚ), Πίνδου 93, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα ΙΕΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΟΤΕΚ), ήμος Ιταμού Καρδίτσας, ΤΚ ΙΕΚ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ ΗΨΟΥ (ΟΤΕΚ), Λύκειο Λουτρών Αιδηψού, ΤΚ ΕΠΑΣ/ΤΕΕ ΓΑΛΑΞΕΙ ΙΟΥ (ΟΤΕΚ), Γαλαξείδι Φωκίδας, ΤΚ ΤΕΕ / ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΑΣΤΕΡΙΑ, Τολό Αργολίδας, ΤΚ ΑΣΤΕΑΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΤΕΚ), ΤΘ 70, ΤΚ 72100, Άγ. Νικόλαος Κρήτης ΤΕΕ / ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ, Κόκκινι Χάνι ΤΘ 1109, ΤΚ 71110, Ηράκλειο Κρήτης ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ, Κόκκινι Χάνι ΤΘ 1109, ΤΚ 71110, Ηράκλειο Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ, Κόκκινι Χάνι ΤΘ 1109, ΤΚ 71110, Ηράκλειο Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΤΕΚ), Αρίσταρχου 6, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη ΑΣΤΕΡ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο SOLEIL, ημοκρατίας 2, ΤΚ 85100, Ρόδος ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΟΤΕΚ), Μαυρογένειος Σχολή, Μαλαγάρι, Βαθύ Σάμου, ΤΚ ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 1, ΤΚ 85100, Ρόδος ΤΕΕ - ΕΠΑΣ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 1, ΤΚ 85100, Ρόδος ΙΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 1, ΤΚ 85100, Ρόδος ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Γουβιά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, Κέρκυρα ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Γουβιά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, Κέρκυρα ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Γουβιά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, Κέρκυρα ΤΕΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΟΑΕ ), ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΑΕ ), ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11 & ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΑΕ ), Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΑΕ ), ΠΕΥΚΩΝ 112, ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΟΑΕ ), ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΟΑΕ ), Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΛΙΜΟΣ ΤΕΕ ΟΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΟΑΕ ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47, ΤΚ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΕΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΟΑΕ ), Ο ΟΣ Ω ΩΝΗΣ, ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΑΕ ), ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΕ ΡΕΝΤΗ (ΟΑΕ ), ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΕΕ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΑΕ ), ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΕΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (ΟΑΕ ), Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ 1, ΤΚ ΧΑΪ ΑΡΙ ΤΕΕ ΥΜΗΤΤΟΥ(ΟΑΕ ), ΘΡΑΚΗΣ 2, ΤΚ ΥΜΗΤΤΟΣ 44

5 ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΑΕ ), Ο ΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΘ 96 / ΒΕΡΟΙΑ 1ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕ ), ΛΑΓΚΑ Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕ ), ΛΑΓΚΑ Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΑΕ ), ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΕ ΚΙΛΚΙΣ (ΟΑΕ ), Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16 ΤΘ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ (ΟΑΕ ), ΤΚ ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΑΕ ), 6ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΑΕ ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73, ΤΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΑΕ ), 4ο ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΤΘ 72 / ΤΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΤΕΕ ΡΑΜΑΣ (ΟΑΕ ), 7ο ΧΛΜ Ο ΟΥ ΡΑΜΑΣ-ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑ ΤΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΑΕ ), 11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΑΕ ), ΧΙΛΙΑ ΕΝ ΡΑ ΤΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΑΕ ), ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 ΤΘ ΚΑΒΑΛΑ ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΑΕ ), ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 2, ΞΑΝΘΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΟΑΕ ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΑΕ ), ΚΑΡΑΟΛΗ 10, ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (ΟΑΕ ), ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΟΑΕ ), 3ο ΧΛΜ Ο ΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ, ΤΚ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΕ ΑΡΤΑΣ (ΟΑΕ ), ΙΟ ΙΑ ΑΡΤΑΣ-ΠΕΤΤΑ ΑΡΤΑ ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΑΕ ), 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ (ΟΑΕ ), ΑΘΗΝΩΝ 64, ΤΚ ΒΟΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ(ΟΑΕ ), ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΟΑΕ ), ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑ ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΑΕ ), ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ (ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ-ΛΕΠΟΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΕΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΟΑΕ ), ΠΑΡΟ ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΕ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΑΕ ), ΑΘΗΝΩΝ 89, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΟΑΕ ), 4ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ (ΟΑΕ ), Λ. ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΙΡΥΝΘΑ ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΑΕ ), ΠΑΡΟΡΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΟΑΕ ), ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΧΙ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΚ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΕ ), ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64-ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΑΕ ), ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ Α ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΙΟΥ (ΟΑΕ ), Λ. ΚΑΡΦΑ-ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΧΙΟΣ ΤΕΕ ΡΟ ΟΥ (ΟΑΕ ), Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 93, ΤΚ ΡΟ ΟΣ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΑΕ ), 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΑΕ ) Πλαπούτα 11, ΤΚ ΙΕΚ ΑΛΙΜΟΥ (ΟΑΕ ). Γούναρη 2, ΤΚ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ (ΟΑΕ ) Λεωφ. Αργους-Ναυπλίου 4ο χλμ, τκ , Άργος ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΑΕ ) Λ.Γαλατσίου 13, ΤΚ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΟΑΕ ) ωδεκανήσου 6-12, ΤΚ , Άλιμος ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΟΑΕ ) Γ. Λύρα 140 & Τατοϊου, ΤΚ , Ν. Κηφισιά ΙΕΚ ΜΑΝ ΡΑΣ (ΟΑΕ ) Παλ. Εθν. Οδ. Αθηνών-Θηβών, ΤΚ , Μάνδρα Αττικής ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΟΑΕ ) Θεσσαλονίκης 47, ΤΚ , Μοσχάτο ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (ΟΑΕ ) Π. Ράλλη 83 & Κηφισού, ΤΚ , Ρέντης ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΑΕ ) Ασώματα Ημαθίας, ΤΚ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕ ) Λαγκαδά , ΤΚ , Θεσσαλονίκη 55

6 ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΑΕ ) 6ο χλμ Εθν. Οδ. Σερρών-Θεσ/νικης, ΤΚ , Σέρρες ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΑΕ ) Θεσσαλονίκης 18, ΤΚ , Ωραιόκαστρο ΙΕΚ ΡΑΜΑΣ (ΟΑΕ ) 7ο χλμ ράμας-κ. Νευροκοπίου, ΤΚ , ράμα ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΑΕ ) 11ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, ΤΚ , Κοζάνη ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΑΕ ) Χίλια ένδρα, ΤΚ , Κομοτηνή ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΑΕ ) Περιγιάλι 2, ΤΚ 65100, Καβάλα ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΑΕ ) Λαχανόκηποι 2, Ταχ. Θυρ. 106,ΤΚ , Ξάνθη ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΟΑΕ ) Αρχή Κων/πόλεως, ΤΚ , Ορεστιάδα ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (ΟΑΕ ) Περιοχή Κουρή, ΤΚ , Πτολεμαϊδας ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΑΕ ) 3ο χλμ. Εθν. Οδ. Ιωαννίνων-Αθηνών, ΤΚ , Ιωάννινα ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΟΑΕ ) Αθηνών 64, Πεδίον Άρεως Βόλου ΤΚ ΙΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΟΑΕ ) Τέρμα Οδού Τρικάλων, ΤΚ , Καρδίτσα ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (ΟΑΕ ) Μεγάλη Βρύση, ΤΚ , Λαμία ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΑΕ ) Ερμογένους 10, ΤΚ , Λάρισα ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΑΕ ) Πανεπιστημίου 21, ΤΚ , Ρίο ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (ΟΑΕ ) 4ο χλμ Λ. Πύργου-Πατρών, ΤΚ , Λαστέϊκα ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΕ ) Ξ. Χρηστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, ΤΚ , Ηράκλειο Κρήτης ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 1o ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΠΑΠΑΓΟΥ 23, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ(ΟΕΕΚ), ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ 1, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΕΚ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΟΕΕΚ), 2ο ΤΕΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘΕΙΩΝ 2, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΕΕΚ), 6ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ, ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ 1, ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΕΕΚ), ΛΕΩΦ. ΛΕΟΥΣΗ 1,18010 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΙΓΙΝΑ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΠΕΛΙΚΑ 7 & ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ ΙΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 19 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΟΕΕΚ), 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ- ΑΧΑΡΝΕΣ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ (ΟΕΕΚ), ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2, ΒΑΡΗ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΠΑΣΣΩΒ 8, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΟΥ 17, ΓΛΥΦΑ Α ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΟΕΕΚ), 1ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ 22, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 521 & ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(ΟΕΕΚ), ΜΥΣΤΡΑ 23 & ΕΛΛΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (OEEK), 3ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΕΚ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ (ΟΕΕΚ), 3ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ, ΣΟΛΩΜΟΥ 2-4, ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 36, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΟΕΕΚ), 1o & 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1, ΜΕΓΑΡΑ ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΟΕΕΚ), 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΧΕΙΡΩΝΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΟΕΕΚ), 3o ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΕΜΙΡ ΕΣΙΟΥ 126, Ν. ΙΩΝΙΑ ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 2Α, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΚΙΝΙΚΙΟΥ 16 & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΝΙΚΑΙΑ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΕΕΚ), ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ο ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΕΕΚ), ΠΑΝ. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 37 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΕΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(ΟΕΕΚ), 1o-2o TEE ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ KAI ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ ΤΚ ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΧΑΛΚΙ ΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΣΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΕΚ ΧΑΙ ΑΡΙΟΥ(ΟΕΕΚ), ΤΕΕ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ, ΑΓ.ΤΡΙΑ ΟΣ & ΤΕΡΜΑ ΡΙΜΙΝΙ, ΧΑΪ ΑΡΙ ΙΕΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΕΚ ΑΡΙ ΑΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΡΙ ΑΙΑΣ, ΑΡΙ ΑΙΑ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΣΤΑ ΙΟΥ 145, ΒΕΡΟΙΑ ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΕΚ Ε ΕΣΣΑΣ (ΟΕΕΚ), ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 20, Ε ΕΣΣΑ 66

7 ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Ν. ΣΑΡΒΑΝΗ 2, ΕΠΑΝΟΜΗ ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο Τ.Ε.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΘΕΡΜΗ 1ο ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2ο ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 20, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΗΠΕΙΡΟΥ 10, ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΛΕΟΝΑΡ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΙΕΚ ΛΑΓΚΑ Α (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΛΑΓΚΑ Α, 1ο ΧΛΜ. ΛΑΓΚΑ Α ΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΛΑΓΚΑ ΑΣ ΙΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Παράρτημα Σερρών) - (ΟΕΕΚ), ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΙΧΝΗΣ ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΙΕΚ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ, ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΕΕΚ), ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 153, ΣΕΡΡΕΣ ΙΕΚ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΤΙ Η 6, ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΙΕΚ ΣΙΝ ΟΥ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΝ ΟΥ, ΣΙΝ ΟΣ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 17 & ΖΑΪΜΗ 2, ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ ΙΕΚ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΣΤΑ ΙΟΥ 1, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ IEK Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΛΕΩΝΙ ΟΥ 52-54, Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΕΚ ΡΑΜΑΣ (ΟΕΕΚ), ΤΘ 47, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΡΑΜΑ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2, ΚΑΒΑΛΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε., ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗ ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΟΕΕΚ), 1 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ ΙΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΕΕΚ),Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, ΚΟΖΑΝΗ ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, Ο ΟΣ ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 9, ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α, ΤΑΧ. ΘΥΡ. 132 ΙΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΟΕΕΚ), 3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ (ΟΕΕΚ), ΠΑΡΟ ΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, ΑΡΤΑ ΙΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΟΕΕΚ), 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΕΕΚ), 8ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΕΡΜΑ Ω ΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2ο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΑΧ. ΘΥΡ.1143 ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 1ο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΦΥΤΟΚΟ-Ν.ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ 2ο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΟΕΕΚ), 4ο & 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΚΟ ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΛΟΣ ΙΕΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΟΕΕΚ (Παράρτημα 2ου ΙΕΚ Λάρισας), 1ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΑΡΟ ΟΣ ΜΑΥΡΟ ΗΜΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΙΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΟΕΕΚ), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΙΒΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ), ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ 2ο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΕΕΚ), 11 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 20, ΛΑΡΙΣΑ ΙΕΚ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΕΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙ ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΕΩΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 44, ΑΜΦΙΣΣΑ ΙΕΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, Β. ΒΕΛΛΙΟΥ 21, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΙΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(ΟΕΕΚ), Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ, ΛΑΜΙΑ ΙΕΚ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ (ΟΕΕΚ), 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΙΣΤΟΜΟΥ, ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΙΕΚ ΧΑΛΚΙ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2 & ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΒΟΥΡΚΟΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, ΧΑΛΚΙ Α 77

8 ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑ ΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ(ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ, ΑΙΓΙΟ ΙΕΚ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ Α ΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΟΕΕΚ), 1ο & 2ο Τ.Ε.Ε.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1ο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΕΕΚ), ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 294, ΠΑΤΡΑ 2ο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΕΕΚ), ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5 ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ(ΟΕΕΚ), 2 ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο ΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΣ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ(ΟΕΕΚ), 2 ΧΛΜ.ΕΘΝ. Ο ΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΛΑΜΑΝΑΡΑ, ΑΡΓΟΣ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΕΕΚ), 6ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 170, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΕΚ ΚΙΑΤΟΥ (ΟΕΕΚ), ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΙΑΤΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο Τ.Ε.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ. Ο ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ, ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΙΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ, ΛΕΩΦ. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗ ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΤΕΓΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΕΕΚ), ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2o ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΟΕΕΚ), ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΕΕΚ), ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 8, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΙΕΚ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΜΟΙΡΩΝ, ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΟΕΕΚ), 8ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΙΕΚ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΟΕΕΚ), 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΕΕΚ), 7ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΣΤΡ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ (ΟΕΕΚ), ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ, ΛΕΩΦ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΚ ΣΑΜΟΥ (ΟΕΕΚ), ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ 13, ΣΑΜΟΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 3ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4, ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ, ΧΙΟΣ ΙΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΟΕΕΚ), ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΚΛΗ, ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΙΕΚ ΚΩ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΩ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΩΣ ΙΕΚ ΝΑΞΟΥ(ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΝΑΞΟΥ, ΦΙΛΩΤΙ, ΝΑΞΟΣ ΙΕΚ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΟΕΕΚ), 2o ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΦΗΡΩΝ, ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΙΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΟΕΕΚ), ΚΛΑΥ ΙΟΥ ΠΕΠΠΕΡ 1, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΡΟ ΟΣ ΙΕΚ ΣΥΡΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ ΙΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΕΕΚ), 1 ΤΕE ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 12, ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΜΑΖΑΡΑΚΗ 2, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΙΕΚ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (ΟΕΕΚ), 1ο & 2ο Τ.Ε.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, ΑΛΥΚΕΣ, ΛΕΥΚΑ Α ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθανασάκη 11& Ερυθρού Σταυρού τ.κ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ "ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ" Γ.Ν. "ΣΩΤΗΡΙΑ", Μεσογείων 152, ΤΚ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ", Νίκης 2- Κηφισιά ΤΕΕ ΑΓ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ", ημ. Μαντούβαλου 3, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", Ζαλόγγου 6 Αγ.Παρασκευή τκ15343 ΤΕΕ Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", Υψηλάντου ΤΚ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", Θηβών και Μικράς Ασίας, ΤΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. Αθηνών ΤΚ ΤΕΕ Π.Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" (ΕΣΠΕΡΙΝΟ), Τζανή και αφεντούλη 1 ΤΕΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ " ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ", Ιερά οδός 343, ΤΚ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ήμητρας ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Αϊδινίου ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Σισμανόγλου ΤΕΕ Α ΚΥΚΛΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Τέρμα Χάριτος ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΡΑΜΑΣ, Τέρμα Ιπποκράτους, ΤΚ ΤΕΕ - ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", Εξοχή -Ασβεστοχώρι, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ, Kαραγιαννοπούλου

9 ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, Παπάγου (συνοικισμός), ΤΚ ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Αγ. Τριάδας ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Αγ. Σοφίας ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ε ΕΣΣΑΣ, Φιλίππου 37, ΤΚ ΤΕΕ Α Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ", Κων. Γκέρτσου ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Κ. Ταλιαδούρη 60, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Γ.Παπανδρέου 2, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Π. Γαρουφαλιά ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Μάρκου Μπότσαρη ΤΕΕ - ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Λάρισας, Ολύμπου ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ, Αστέρια Αγριάς ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Γαύδου 5, ΤΚ ΤΕΕ Ν.Γ.Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Τέρμα Ταυρωπού ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Ικαρίου 10 και Χατζοπούλου ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Οικισμός ροσοχωρίου ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Παναγίας Προυσιωτίσσης ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Κέρκυρας, Λ. Αλεξάνδρας ΤΕΕ Ν.Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ "ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ", Αργοστόλι, ΤΚ ΤΕΕ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ", Τσερτίδου 1, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σαλάκου 3, ΤΚ ΤΕΕ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αθηνών ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ, Συντ. Κεφαλοπούλου 17 - ΤΚ ΕΠΑΣ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ε.Βοστάνη ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ", Γ. Βερύτη ΤΕΕ /ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΡΟ ΟΥ, Παπαλουκά 6-8, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΛΕΡΟΥ, Αγ. Νικόλαος - Λακκή Λέρος ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Λεωφ.Α. Παπαναστασίου ΤΕΕ Ν.Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Κανταμολέοντος ΤΕΕ ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Παπαναστασίου /Λενταριανά Χανίων ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ", Αγιος Νικόλαος Λασιθίου ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Αχιλλέως 37-41, ΤΚ 10436, Αθήνα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Κατακουζηνού 2, ΤΚ 10677, Αθήνα 3ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ράκοντος 4, ΤΚ 10442, Αθήνα 4ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Ρώς 1, ΤΚ 11144, Αθήνα 5ο ΕΣΠ.ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Κωλλέτη 34, ΤΚ 10682, Αθήνα 6ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Παναγή Κυριάκου 24, ΤΚ 11521, Αθήνα 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Παναγή Κυριάκου 24, ΤΚ 11521, Αθήνα 9ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γράμμου 28, ΤΚ 10443, Αθήνα 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Τιμοθέου και αμάρεως 18, ΤΚ 11633, Αθήνα 12ο ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αχιλλέως 37-41, ΤΚ 10436, Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Κτήμα Μακρυκώστα, ΤΚ 15123, Μαρούσι 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Κτήμα Μακρυκώστα, ΤΚ 15123, Μαρούσι 3ο ΤΕΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Κτήμα Μακρυκώστα, ΤΚ 15123, Μαρούσι 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 2ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 3ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Σητείας 4, ΤΚ 13561, Αγ.Ανάργυροι 2ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Ηρώων Πολυτεχνείου 35, ΤΚ 13561, Αγ.Ανάργυροι 3ο ΤΕΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Καλαντζάκη και Σητείας 4, ΤΚ 13561, Αγ.Ανάργυροι 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ, ωδεκανήσου 12, ΤΚ 17456, Άλιμος 99

10 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αργοστολίου και ήλου, ΤΚ 17343, Αγ. ημήτριος 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αργοστολίου 55, ΤΚ 17342, Αγ. ημήτριος 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αιτωλίας 6, ΤΚ 15341, Αγ.Παρασκευή ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, Κηφισίας 184, ΤΚ 14562, Ανάβρυτα 1o ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Καλλίνικου και Μεγ.Κωνσταντίνου, ΤΚ 13341, Ανω Λιόσια 2ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Πίνδου-Κορινθιακού Κόλπου, ΤΚ 13341, Άνω Λιόσια 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Αναστάσεως 19, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη 2ο ΤΕΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλεκτρουπόλεως 44, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη 1ο ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, Πτολεμαΐδος 1, ΤΚ 13671, Αχαρνές 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ, Αγίου ιονυσίου 50, ΤΚ 13671, Αχαρνές 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ, Πτολεμαΐδος και Νέζερ, ΤΚ 13671, Αχαρνές 2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ, Αγίου ιονυσίου 50, ΤΚ 13674, Αχαρνές 1ο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Κριέζη και Αθ. ιάκου, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής 2ο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Κριέζη και Αθ. ιάκου, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Γέλας 1, ΤΚ 19200, Ελευσίνα 2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Γέλας 1, ΤΚ 19200, Ελευσίνα 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, Μανδηλαρά 14, ΤΚ 18233, Αγ.Ιωάννης Ρέντης ΤΕΕ ΒΑΡΗΣ, Μουτούση 2, ΤΚ 16672, Βάρη Αττικής 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Ταΰγετου και Πάσσωβ 8, ΤΚ 11141, Γαλάτσι 2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Ταΰγετου 60, ΤΚ 11141, Γαλάτσι 3ο ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Πάσσωβ 8, ΤΚ 11141, Γαλάτσι 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑ ΑΣ, Ίλιου και Αγαμέμνονος 17, ΤΚ 16674, Γλυφάδα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΑΦΝΗΣ, Γράμμου 1, ΤΚ 17234, άφνη ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, Ελ.Βενιζέλου 2-4, ΤΚ 16777, Ελληνικό 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Άμισου και Κηφισού, ΤΚ 14231, Νέα Ιωνία 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Αντιγόνης 1, ΤΚ 14232, Νέα Ιωνία 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Κύπρου 21-25, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Κύπρου 21-25, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη 3ο ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Κύπρου 21-25, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 4ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 5ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΕΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Καλαβρύτων 7, ΤΚ 15773, Ζωγράφου 2ο ΤΕΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Καλαβρύτων 7, ΤΚ 15771, Ζωγράφου 1ο ΤΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Λ.Βουλιαγμένης 523, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη 2ο ΤΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Λ.Βουλιαγμένης 523, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη 1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ, Ανδρομάχης και Λεωφόρος Χασιάς, ΤΚ 13122, Ίλιον 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ, Ανδρομάχης και Λεωφόρος Χασιάς, ΤΚ 13122, Ίλιον 3ο ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ, Ανδρομάχης και Λεωφόρος Χασιάς, ΤΚ 13122, Ίλιον 1ο ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2, ΤΚ 16121, Καισαριανή 2ο ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2, ΤΚ 16121, Καισαριανή 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Ιωλκού 15, ΤΚ 13451, Καματερό 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ, Καραόλη- ημητρίου 68-70, ΤΚ 18122, Κορυδαλλός 2ο ΤΕΕ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ, Θήρας Ηλείας οϊράνης, ΤΚ 18121, Κορυδαλλός ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σεβδικίου 18, ΤΚ 14568, Κρυονέρι Αττικής 1ο ΤΕΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Κολοκοτρώνη 101, ΤΚ 19400, Κορωπί Αττικής 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Κολοκοτρώνη 101, ΤΚ 19400, Κορωπί Αττικής 1ο ΤΕΕ ΛΑΥΡΙΟΥ, Φωκίωνος Νέγρη 1, ΤΚ 19500, Λαύριο ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, Παραλία Μαρκόπουλου-Ωρωπού, ΤΚ 19015, Μαρκόπουλο Αττικής 1ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, Κούρκουρι, ΤΚ 19100, Μέγαρα 11 00

11 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ, Κιλικίας και Βέροιας 2, ΤΚ 18450, Νίκαια 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κωνσταντινουπόλεως και Βουτσάλη 2, ΤΚ 13231, Πετρούπολη 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Σπετσών και Μ.Αλεξάνδρου 46, ΤΚ 12132, Περιστέρι 2ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Πεύκων και Ευκαλύπτου και Κέδρων, ΤΚ 12137, Περιστέρι 3ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Τεγέας και Μονής αμάστας 5, ΤΚ 12133, Περιστέρι 4ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Πεύκων 7, ΤΚ 12137, Περιστέρι 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Κύπρου και Ψαρρών 28, ΤΚ 12132, Περιστέρι 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Σπετσών 46, ΤΚ 12132, Περιστέρι 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ, Λεωφ.Μαραθώνος 25 χλμ, ΤΚ 19009, Ραφήνα Αττικής 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΑΦΗΝΑΣ, Λεωφ.Μαραθώνος 25 χλμ, ΤΚ 19009, Ραφήνα Αττικής 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΤΑΥΡΟΥ, Εσταυρωμένου 3, ΤΚ 17778, Τάυρος 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ, Αγιάς Σοφιάς 16, ΤΚ 17778, Ταύρος 1ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, Παπαστράτου 35, ΤΚ 17237, Υμηττός 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 3ο ΕΣΠ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΙΑΣ, Θεσσαλονίκης και Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 4ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 1ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Αριστοφάνους-Σαλαμίνος, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι 2ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Αγ.Παρασκευής 114 και Έλλης 3 ( ιόνυσου και Καλλισπέρη), ΤΚ 15234, Χαλάνδρι 3ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Ριζαρείου 22, ΤΚ 15235, Χαλάνδρι 4o ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Ριζαρείου 22, ΤΚ 15235, Χαλάνδρι 5ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Έλλης 3, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι 6ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Γρίβα 14, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι 7ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Ριζαρείου 22, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ, Αγ.Τριάδας και Ρίμινι 2-4, ΤΚ 12461, Χαϊδάρι 1ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Αθηνών-Πειραιώς 95, ΤΚ 18541, Πειραιάς 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Αθηνών-Πειραιώς 95, ΤΚ 18541, Πειραιάς 3ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γόρδιου 1, ΤΚ 18543, Πειραιάς 5ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Αθηνών-Πειραιώς 95, ΤΚ 18541, Πειραιάς 6ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κολοκοτρώνη 6, ΤΚ 18531, Πειραιάς 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σαλαμίνας 4, ΤΚ 18545, Πειραιάς 8ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γόρδιου-Λόφος Βώκου 1, ΤΚ 18543, Πειραιάς 9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, εληγιώργη 10, ΤΚ 18533, Πειραιάς 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Μ.Μπότσαρη 124, ΤΚ 18648, ραπετσώνα 2ο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΕΕ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Μ.Μπότσαρη 124, ΤΚ 18648, ραπετσώνα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Λεωφ. ημοκρατίας και Μ.Κιουρί, ΤΚ 18863, Πέραμα 2ο ΤΕΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Λεωφ. ημοκρατίας και Μ.Κιουρί, ΤΚ 18863, Πέραμα ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΑ, ΤΚ 18020, Γαλατάς 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ, Καποδιστρίου, ΤΚ 18010, Αίγινα 1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Ζωοδόχου Πηγής, ΤΚ 18900, Σαλαμίνα 2ο ΤΕΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Ζωοδόχου Πηγής, ΤΚ 18900, Σαλαμίνα 1ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ολυμπίου ιαμαντή 1, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ολυμπίου ιαμαντή 1, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη 3ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 5ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 7ο ΕΠΑΛ -ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 9ο ΤΕΕ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 11ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 12ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 11 11

12 13ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 15ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Γεωργικής Σχολής 95, ΤΚ 55102, Καλαμαριά Θεσ/κης ΕΠΑΛ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, Μ.Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 57019, Θερμαϊκός Θεσ/κης ΤΕΕ ΣΤΑΥΡΟΥ, Π.Σταυρού, ΤΚ 57014, Σταυρός Θεσ/κης ΕΠΑΛ ΤΕΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Βασιλικά, ΤΚ 57006, Βασιλικά Θεσ/κης ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λεωφόρος Αθηνών, ΤΚ 57003, Αγ.Αθανάσιος Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Ν.Σαρβάνη-Επανομή, ΤΚ 57500, Επανομή Θεσ/κης 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λαγκαδά Σταυρούπολη 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης 3ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λαγκαδά 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λαγκαδά 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης 5o ΤΕΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Λαγκαδά 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑ Α, Χιλ.Λαγκαδά-Χρυσαυγής, ΤΚ 57200, Λαγκαδάς Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Τέρμα Τζιβαροπούλου, ΤΚ 57100, Κουφάλια Θεσ/κης 1ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 2ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 3ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 4ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Ν.Πλαστήρα 54, ΤΚ 56121, Αμπελόκηποι Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Ν.Καρατάσου, ΤΚ 56533, Πολίχνη Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΤΕΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, ΤΚ 56701, Νεάπολη Θεσ/κης 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΥΛΑΙΑΣ, Γεωργικής Σχολής 95, ΤΚ 55102, Πυλαία Θεσσαλονίκης 1ο ΤΕΕ ΣΥΚΕΩΝ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γ.Ρίτσου 2, ΤΚ 56626, Συκεές Θεσ/κης 1ο ΤΕΕ ΣΙΝ ΟΥ, Κωστή Παλαμά 1, ΤΚ 57400, Σίνδος Θεσ/κης 1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Αλεξ.Παπάγου 40, ΤΚ 56334, Ελευθέριο Κορδελιό Θεσ/κης ΤΕΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, Κεντρική πλατεία Χαλάστρα, ΤΚ 57300, Χαλάστρα Θεσ/κης Ιο ΕΠΑ.Λ ΒΕΡΟΙΑΣ, Σταδίου 123, ΤΚ 59100, Βέροια 2ο ΤΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, Σταδίου 121, ΤΚ 59100, Βέροια 3ο ΕΠΑΛ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΒΕΡΟΙΑΣ, Σταδίου 121, ΤΚ 59100, Βέροια 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, Αγ.Νικολάου, ΤΚ 59200, Νάουσα 2ο ΤΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ, Αγ.Νικολάου, ΤΚ 59200, Νάουσα 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 2ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΙΛΚΙΣ (ΥΠΕΠΘ), Παλαιά Σφαγεία, ΤΚ 61100, Κιλκίς 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΙΛΚΙΣ, Τέρμα Λεοναρδοπούλου, ΤΚ 61100, Κιλκίς ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, Πάροδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 61400, Αξιούπολη Κιλκίς 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ Ε ΕΣΣΑΣ, Μ.Μερκούρη 28, ΤΚ 58200, Έδεσσα 2ο ΤΕΕ Ε ΕΣΣΑΣ, Περιοχή Σμαρέκα, ΤΚ 58200, Έδεσσα 1ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΥΠΕΠΘ), Πενταπλάτανος, ΤΚ 58100, Γιαννιτσά 2ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Πενταπλάτανος, ΤΚ 58100, Γιαννιτσά 1ο ΤΕΕ ΑΡΙ ΑΙΑΣ, Αριδαία, ΤΚ 58400, Αριδαία Πέλλας 2ο ΕΠΑΛ ΑΡΙ ΑΙΑΣ, Αριδαίας Εξαπλάτανου 1ο χλμ, ΤΚ 58400, Αριδαία Πέλλας 1ο ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, Βασιλέως Παύλου 2, Κρύα Βρύση Πέλλας 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, Πλ.Αγίου Ανδρέα 1, ΤΚ 60300, Αιγίνιο Πιερίας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Τάκη Τερζοπούλου 150, ΤΚ 60100, Κατερίνη 2ο ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΥΠΕΠΘ), Ν.Κεραμίδι, ΤΚ 60100, Κατερίνη 3ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Μαντζαροπούλου 2, ΤΚ 60100, Κατερίνη ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΥΠΕΠΘ), Μαντζαροπούλου 2, ΤΚ 60100, Κατερίνη ΤΕΕ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Παλλατίδου 4, ΤΚ 62300, Σιδηρόκαστρο Σερρών 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ, Εθν.Οδός Σερρών-Θεσ/κης, ΤΚ 62100, Σέρρες 2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ, Μεραρχίας 153, ΤΚ 62125, Σέρρες 11 22

13 3ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ, Εθν.Οδός Σερρών-Θεσ/κης, ΤΚ 62100, Σέρρες 4ο ΕΠΑΛ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΣΕΡΡΩΝ, Εθν.Οδός Σερρών-Θεσ/κης 1ο χλμ, ΤΚ 62100, Σέρρες ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, Νέα Ζίχνη, ΤΚ 62042, Νέα Ζίχνη Σερρών ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, Ιουστινιανού 7, ΤΚ 62200, Νιγρίτα Σερρών ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΟ ΟΠΟΛΗΣ, Ροδόπολη, ΤΚ 62055, Ροδόπολη Σερρών 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ηράκλεια, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Σταδίου 1, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΕΕ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ, Αρναία, ΤΚ 63074, Αρναία Χαλκιδικής ΤΕΕ Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ, Λεωφόρος Ελευθερίας, ΤΚ 63200, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής ΤΕΕ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ, Κασσανδρεία, ΤΚ 63077, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ, Νικητή, ΤΚ 63088, Νικητή Χαλκιδικής 1ο ΤΕΕ ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα 2ο ΕΠΑ.Λ. ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα 3ο ΕΠΑΛ ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα 1ο ΕΠΑΛ ΟΞΑΤΟΥ, οξάτο ράμας, ΤΚ 66300, οξάτο ράμας ΕΠΑ.Λ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΡΑΜΑΣ, Μεγ.Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 66200, Προσοτσάνη ράμας ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Κάτω Νευροκόπι, ΤΚ 66033, Κάτω Νευροκόπι ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ, Ιπποκράτους 90, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα 1ο ΕΠΑΛ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Λεωνίδου 52-54, ΤΚ 68300, ιδυμότειχο 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κατακουζηνού 16, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 2ο ΕΠΑΛ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, Λ.Νικολαΐδη, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 3ο ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κατακουζηνού 16, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, Φρίξου Παπαχρηστίδη 182, ΤΚ 64100, Ελευθερούπολη Καβάλας 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, Γέροντα 5, ΤΚ 64200, Χρυσούπολη Καβάλας 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, Περιγιάλι 2, ΤΚ 65201, Καβάλα 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, Περιγιάλι 2, ΤΚ 65201, Καβάλα 3ο ΤΕΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, Περιγιάλι 1, ΤΚ 65201, Καβάλα 4ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Αμίσου 31, ΤΚ 65403, Καβάλα 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΛΑΥΚΗΣ, Γλαύκη, ΤΚ 67300, Γλαύκη Ξάνθης 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ, ημόκριτου 27, ΤΚ 67100, Ξάνθη 1ο ΕΠΑ.Λ. ΞΑΝΘΗΣ, Νεάπολη, ΤΚ 67100, Ξάνθη 2ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ, ημόκριτου 27, ΤΚ 67100, Ξάνθη 3ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ, ημόκριτου 27, ΤΚ 67100, Ξάνθη 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τέρμα Σισμανόγλου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή 2ο ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Μ.Ανδρόνικου-Γ.Παπανδρέου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τέρμα Σισμανόγλου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, Παύλου Μελά 2, ΤΚ 52200, Άργος Ορεστικού Καστοριάς 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 1ο χλμ Εθν.Οδού Γρεβενών Κοζάνης, ΤΚ 51100, Γρεβενά 1ο ΕΠΑΛ ΕΣΚΑΤΗΣ, εσκάτη, ΤΚ 51200, εσκάτη Γρεβενών 1ο ΕΠΑ.Λ. -1οΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Εργατικές Κατοικίες, ΤΚ 52100, Καστοριά 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Λιβάδια 1, ΤΚ 52100, Καστοριά 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ, Σέρβια, ΤΚ 50500, Σέρβια Κοζάνης 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βέρμιου 26, ΤΚ 50100, Κοζάνη 2o ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ανδρέα Κάλβου Συνοικισμός Πανόραμα 3, ΤΚ 50100, Κοζάνη 3ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βέρμιου 26, ΤΚ 50100, Κοζάνη 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ, Κωστ.Καραμανλή 26, ΤΚ 50100, Κοζάνη ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Στράκαλη 3, ΤΚ 50300, Σιατίστας Κοζάνης 1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, Μ.Ασίας Τέρμα, ΤΚ 50200, Πτολεμαΐδα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, Περιοχή Κέπτσε, ΤΚ 50200, Πτολεμαΐδα 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, Μ.Ασίας Τέρμα, ΤΚ 50200, Πτολεμαΐδα 1ο ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΥΠΕΠΘ), 3ο χλμ Εθν.Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100, Φλώρινα 11 33

14 2ο ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 3ο χλμ Εθν.Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100, Φλώρινα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Νέες εργατικέσ κατοικίες, ΤΚ 53200, Αμύνταιο Φλώρινας 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ, Πάροδος Πατριάρχη Αθηναγόρα 1, ΤΚ 47100, Άρτα 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ, Πάροδος Αθηναγόρα, ΤΚ 47100, Άρτα ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ, Πάροδος Αθηναγόρα 1, ΤΚ 47100, Άρτα 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑΣ, Φιλοθέη Άρτας, ΤΚ 47042, Φιλοθέη Άρτας 1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 7, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα 2ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 7, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα 1ο ΕΠΑΛ/ΤΕΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΚ 46200, Παραμυθιά Θεσπρωτίας 1ο ΤΕΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Μάρκου Μπότσαρη 6, ΤΚ 46300, Φιλιατά Θεσπρωτίας 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τέρμα ωδώνης, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Κέρκυρας 1, ΤΚ 45332, Ιωάννινα 3ο ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Σάββα Νικολάτου,ΤΚ 45332, Ιωάννινα 4ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τέρμα ωδώνης, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 5ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Λεωφόρου ωδώνης, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 6ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Αρσένη Γεροντικού 3, ΤΚ 45332, Ιωάννινα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Μέτσοβο, ΤΚ 44200, Μέτσοβο ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Κόνιτσα, ΤΚ 44100, Κόνιτσα Ιωαννίνων ΕΠΑΛ ΒΡΟΣΙΝΑΣ, ήμος Μολοσσών, ΤΚ 44017, Βροσίνα Ιωαννίνων 1ο ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Σκαμνούλα, ΤΚ 48100, Πρέβεζα 2ο ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Σκαμνούλα, ΤΚ 48100, Πρέβεζα 1ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ, Πάροδος Τζαβέλα, ΤΚ 48200, Φιλιππιάδα Πρέβεζας 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, Αγ.Τριάδας 75, ΤΚ 48062, Καναλάκι Πρέβεζας ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Μουζάκι, ΤΚ 43060, Μουζάκι Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Τρικάλων Τέρμα, ΤΚ 43100, Καρδίτσα 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Τρικάλων Τέρμα, ΤΚ 43100, Καρδίτσα 3ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Ν.Τεμπονέρα, ΤΚ 43100, Καρδίτσα ΤΕΕ ΠΑΛΑΜΑ, Οδυσσέα Ανδρούτσου 29, ΤΚ 43200, Παλαμάς Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΣΟΦΑ ΩΝ, Τέρμα Αθηνών-Σοφάδες, ΤΚ 43300, Σοφάδες Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τέρμα Καρδίτσης, ΤΚ 41335, Λάρισα 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ιουστινιανού-Α.Βουτσίλα, ΤΚ 41223, Λάρισα 3ο ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ιουστινιανού-Κομνηνών, ΤΚ 41223, Λάρισα 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, Σικελιανού και Κάρλας, ΤΚ 41336, Λάρισα 5ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τέρμα Καρδίτσης, ΤΚ 41335, Λάρισα 6o ΕΠΑΛ/ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ), Τέρμα Καρδίτσης, ΤΚ 41335, Λάρισα 7ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ρόση-παιωνίου, ΤΚ 41335, Λάρισα 8ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ρόση-παιωνίου, ΤΚ 41335, Λάρισα 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, Οδός Αγιόκαμπου, ΤΚ 40003, Αγιά Λαρίσης 1ο ΤΕΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Περιφεριακή Φαρσάλων-Αθηνών, ΤΚ 40300, Φάρσαλα Λαρίσης ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ, Φαρκαδόνα, ΤΚ 42031, Φαρκαδόνα Τρικάκων 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Πάροδος Μαυροδήμου, ΤΚ 40200, Ελασσόνα 2ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Πάροδος Μαυροδήμου, ΤΚ 40200, Ελασσόνα 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Χαιρώνειας 2, ΤΚ 40100, Τύρναβος 2ο ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Χαιρώνειας 2, ΤΚ 40100, Τύρναβος 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, Πίνδου 26Α, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μακεδονίας Τέρμα, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Οικισμός Πύργος, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μακεδονίας Τέρμα, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 4ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Αγίου Κωνσταντίνου 42, ΤΚ 42100, Τρίκαλα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΥΛΗΣ, Πύλη, ΤΚ 42032, Πύλη Τρικάλων ΤΕΕ ΚΡΑΝΕΑΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, Κρανέα, ΤΚ 40001, Κρανέα Ελασσόνας 1ο ΤΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ, Μητάκου και Οπλ.Βελέντζα, τκ 37100, Αλμυρός Μαγνησίας 11 44

15 ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, Αριστοτέλη και Απ.Λάμπη, ΤΚ 37300, Αγριά Βόλου 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, Κασσαβέτη 3, ΤΚ 38221, Βόλος 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ, Πολυμέρη-Κασσαβέτη 3, ΤΚ 38221, Βόλος 3ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ, Αρσινόης 5, ΤΚ 38333, Βόλος 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Τέρμα Καλλιθέας-Φυτόκου, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Μ.Μερκούρη-Αγ.Νεκταρίου, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 3ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τέρμα Καλλιθέας, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τέρμα Φυτόκου Νέας Ιωνίας, ΤΚ 38001, Νέα Ιωνία Μαγνησίας ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, Ρήγα Φερραίου, ΤΚ 37500, Βελεστίνο Μαγνησίας ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Νέο Κλήμα Σκοπέλου, ΤΚ 37004, Σκόπελος Μαγνησίας 1ο ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ, ΤΚ 32200, Άγιοι Θεόδωροι Θήβας 2ο ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ, ΤΚ 32200, Άγιοι Θεόδωροι Θήβας ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, Λεωφ. ημοκρατίας 15, ΤΚ 32001, Αλίαρτος ΤΕΕ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΤΚ 32009, Σχηματάρι 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ, ελφών 24-26, ΤΚ 32100, ελφοί 2ο ΕΠΑΛ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ, ελφών 24-26, ΤΚ 32100, ΛΕΙΒΑ ΙΑ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Εθνικής Αντιστάσεως, ΤΚ 36100, Καρπενήσι 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, ΤΚ 36071, υτική Φραγκίστα Ευρυτανίας ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΤΚ 34200, Ιστιαία 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΚΛΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 4ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 5ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καψάλη και Αναγνωσταρά, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Πλάτωμα Αλιβερίου, Εύβοια, ΤΚ ο ΤΕΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Πλάτωμα Αλιβερίου, Εύβοια, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, Λιανοπούλου 150, ΤΚ 34016, Κονίστρες Ευβοίας ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ, ΤΚ 34004, Μαντούδι Ευβοίας ΤΕΕ ΨΑΧΝΩΝ, Σταδίου 17, ΤΚ 34400, Ψαχνά Εύβοιας ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Τέρμα Αιόλου, ΤΚ 34001, Κάρυστος 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ, Γαλανέικα Λαμίας, ΤΚ 35100, Λαμία 2ο ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ, Γαλανέικα Λαμίας, ΤΚ 35100, Λαμία 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ, Τέρμα Λαρίσης - Γαλανέικα, ΤΚ 35100, Λαμία 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ, Καποδιστρίου 27, ΤΚ 35100, Λαμία ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, Βαρώνου Βέλλιου 21, ΤΚ 35200, Αταλάντη ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΤΚ 35011, Μακρακώμη ΤΕΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Λεωφ. Σαλώνων 44, ΤΚ 33100, Άμφισσα 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΚ 30027, Αγ. Κωνσταντίνος - Αγρίνιο 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Εθνικού Σταδίου 3, ΤΚ 30100, Αγρίνιο 3ο ΤΕΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Εθνική Οδός Αγρινίου - Αμφιλοχίας, ΤΚ 30100, Αγρίνιο 1ο ΤΕΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, Ν. Στρατου, ΤΚ 30500, Αμφιλοχία ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ 30002, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Τέρμα Σπυρίδωνος Τρικούπη, ΤΚ 30200, Μεσολόγγι 2ο ΤΕΕ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, Τέρμα Σπυρίδωνος Τρικούπη, ΤΚ 30200, Μεσολόγγι ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, Λεωφ. Κοσμά Αιτωλού 38, ΤΚ 30005, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, Χαριλάου Τρκούπη, ΤΚ 30011, Μακρύνεια Αιτωλοακαρνανίας 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Ν. Τσάρα 6, ΤΚ 30300, Ναύπακτος 2ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Ν. Τσάρα 6, ΤΚ 30300, Ναύπακτος ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΤΚ 30007, Κατοχή Αιτωλ/νίας ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως, ΤΚ 25200, Κάτω Αχαϊα 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Γεωργίου Σεφέρη 1, ΤΚ 26335, Πάτρα 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Αγ. Σοφίας και Κιθαιρώνος, ΤΚ 26223, Πάτρα 11 55

16 3ο ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) ΠΑΤΡΑΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ, Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2, ΤΚ 26333, Πάτρα 4ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Αυστραλίας 62, ΤΚ 26442, Πάτρα 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Τέρμα Αγ. Σοφίας, ΤΚ 26223, Πάτρα 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Τέρμα Αγ. Σοφίας, ΤΚ 26223, Πάτρα 7ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Καβάφη & Εγγονόπουλου, ΤΚ 26335, Πάτρα 8ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Καβάφη & Εγγονόπουλου, ΤΚ 26335, Πάτρα 9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Κουκούλι - Σεφέρη 1, ΤΚ 26335, Πάτρα 10ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, ΤΚ 26441, Πάτρα ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, Αθανασίου Αναγνωστοπούλου 21, ΤΚ 26500, Παραλία Πατρών ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Ευσεβίου Κηπουργού 5, ΤΚ 25001, Καλάβρυτα 1ο ΤΕΕ ΑΙΓΙΟΥ, Ξηρολιθιών, ΤΚ 25100, Αίγιο 2ο ΕΣΠΕΡΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ, Ξηρολιθιών, ΤΚ 25100, Αίγιο 1ο ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ, Παρακαμπτήριος Σαβαλίων - Αμαλιάδας, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ, Τέρμα Ναυαρίνου, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, Περιμετρικός Κρεστενών - Ανδρίτσαινας, ΤΚ 27055, Κρεστενά Ηλείας ΤΕΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΤΚ 27053, Λεχαινά Ηλείας 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΠΥΡΓΟΥ, 2ο Χλμ Εθν. Οδού Πύργου - Κυπαρισσίας, ΤΚ 27100, Πύργος 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ, Περιοχή Κοκκιλώνι, ΤΚ 27100, Πύργος 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ, 2ο χλμ Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, ΤΚ 21200, Άργος 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ, 2ο χλμ Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, ΤΚ 21200, Άργος 1ο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΚ 22001, Άστρος Αρκαδίας 1ο ΕΠΑΛ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ, Αγ. Παντελεήμονος, ΤΚ 21300, Κρανίδι Αργολίδας, 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Άργους, ΤΚ 21100, Ναύπλιο 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ, Μαθητική Εστία, ΤΚ 20500, Νεμέα 1ο ΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Αδειμάντου 81, ΤΚ 20100, Κόρινθος 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τέρμα Ερμού, ΤΚ 20100, Κόρινθος 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, Πλατεία Ηρώου, ΤΚ 20001, Ζευγολατιό Κορίνθου 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ, Περιοχή Αγ. Νικολάου, ΤΚ 20200, Κιάτο 2ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ, Περιοχή Αγ. Νικολάου, ΤΚ 20200, Κιάτο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, Περιοχή Σύθα, ΤΚ 20400, Ξυλόκαστρο 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Επιδαύρου, ΤΚ 20300, Λουτράκι 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Επιδαύρου, ΤΚ 20300, Λουτράκι 3ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Επιδαύρου, ΤΚ 20300, Λουτράκι 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ρήγα Φεραίου & Κρήτης, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ρήγα Φεραίου & Κρήτης, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 3ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ρήγα Φεραίου & Κρήτης, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 4ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,Αθηνών 170, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, Πονηροπούλου Τέρμα, ΤΚ 24500, Κυπαρισσία 2ο ΤΕΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, Πονηροπούλου Τέρμα, ΤΚ 24500, Κυπαρισσία 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Σταδίου 48, ΤΚ 24200, Μεσσήνη ΕΠΑΛ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ, ΤΚ 22300, Λεωνίδιο 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τεγέας, ΤΚ 22100, Τρίπολη 2ο ΤΕΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τεγέας, ΤΚ 22100, Τρίπολη 3ο ΤΕΕ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τεγέας, ΤΚ 22100, Τρίπολη ΤΕΕ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ 22024, Στεμνίτσα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Λεωφ. Εκτελεσθέντων 2, ΤΚ 22200, Μεγαλόπολη Αρκαδίας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΤΚ 23052, Μολάοι Λακωνίας ΕΠΑΛ ΓΥΘΕΙΟΥ, ΤΚ 23200, ΑΙΓΙΕΣ.. ΓΥΘΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΟΥΣ, ΤΚ 23055, Γλυκόβρυση Λακωνίας 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ, Πάροδος Γυθείου, ΤΚ 23100, Σπάρτη 2ο ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ, Πάροδος Γυθείου, ΤΚ 23100, Σπάρτη 1ο ΤΕΕ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τέρμα Αρτέμιδος, Νεάπολη Λακωνίας, ΤΚ

17 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Σκεπετζή & Φιλελλήνων, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Πάροδος ιλβόη - Νέα Αλατσάτα, ΤΚ 71409, Ηράκλειο Κρήτης 3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Αρχιμήδους 1, ΤΚ 71601, Ηράκλειο Κρήτης 4ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ), Ελευθερίου Σκεπετζή 31, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ηφαίστου 7, ΤΚ 71303, Ηράκλειο Κρήτης 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Πιτσουλάκη 24, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 7ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αγία Αικατερίνη Κατσαμπα, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΚ 70400, Μοίρες Ηρακλείου, Κρήτη 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 70300, Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, Κρήτη ΤΕΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, Επαρχιακή οδός Σητείας - Πισκοκέφαλου, ΤΚ 72300, Σητεία Κρήτης 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ξηρόκαμπος, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Εμμ. Λαμπράκη 8, ΤΚ 72200, Ιεράπετρα, Κρήτη 3ο (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Εμμ. Λαμπράκη 8, ΤΚ 72200, Ιεράπετρα, Κρήτη ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ, Σέλινο Χανίων, ΤΚ 73004, Κρήτη ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Ιωάννη Σεργάκη 65, ΤΚ 72400, Νεάπολη Λασιθίου, Κρήτη 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ε. ασκαλάκη 3 - Περιβόλια, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ε. ασκαλάκη 3, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο ΕΠΑΛ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, Κοραή 1, ΤΚ 73135, Χανιά Κρήτης ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Πλατεία Ελευθερίας - Κουνουπιδιανά, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, Μυλωνογιάννη 94, ΤΚ 73135, Χανιά, Κρήτη ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, Μυλωνογιάννη 94, ΤΚ 73135, Χανιά, Κρήτη ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗ ΩΝ - ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ 73007, ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΚΡΗΤΗ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΤΚ 73400, ΚΙΣΑΜΟΣ, ΚΡΗΤΗ 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 2º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 3ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Παπαδος Λέσβου, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΤΚ 81101, Αγιάσος, Λέσβος ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81200, Πλωμάρι, Λέσβος ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Καλλονή, Λέσβος ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΤΚ 83200, Καρλόβασι, Σάμος ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΥΡΙΝΑΣ, Λεωφ. ημοκρατίας, ΤΚ 81400, Μύρινα Λήμνου 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΟΥ ΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81401, ημοτικό ιαμέρισμα Μούδρου, Λήμνος ΜΑΥΡΟΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΧΙΟΥ, Μιχάλων 5, ΤΚ 82100, Χίος 2ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ, Μιχάλων 5, ΤΚ 82100, Χίος 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ, Μούτσαινα, ΤΚ 82100, Χίος 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΑΜΥΛΩΝ, ΤΚ 82300, Καρδάμυλα, Χίος 1ο ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΤΚ 82101, Οινούσσες, Χίος 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΕΥ ΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, Καραβόσταμο Ευδήλου, ΤΚ 83302, Ικαρία 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΡΟ ΟΥ, Κλαύδιου Πέπερ 1, ΤΚ 85100, Ρόδος 2ο ΕΠΑΛ ΡΟ ΟΥ, Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85100, Ρόδος 3ο ΕΠΑΛ ΡΟ ΟΥ, Κλαύδιου Πέπερ 1, ΤΚ 85100, Ρόδος 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ ΡΟ ΟΥ, Λεωφ. ημοκρατίας 104, ΤΚ, ΤΕΕ ΚΩ, Εθνικής Αντιστάσεως & Πορφυρίου, ΤΚ 85300, Κως 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Ενορία Ανάληψης - Ποταμοί, ΤΚ 85200, Κάλυμνος 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΣΥΜΗΣ, ΤΚ 85600, Σύμη ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΤΚ 85700, Πηγάδια Καρπάθου 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ, Ναυάρχου Ευάγγελου ανιήλ, ΤΚ 85400, Λακκί, Λέρος 11 77

18 ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΚ 85102, Αρχάγγελος ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΠΑΤΜΟΥ, ΤΚ 85500, Πάτμος ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ, ΤΚ 84300, Ηράκλεια Κυκλάδων 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ, Λιβάδια Μάννα Σύρου, ΤΚ º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΣΥΡΟΥ, Λιβάδια Μάννα Σύρου, ΤΚ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 84600, ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΚΕΑΣ, ΙΟΥΛΙ Α - ΚΕΑ, ΤΚ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΚΥΘΝΟΥ, ΤΚ 84006, Μέριχας Κύθνου ΕΠΑΛ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΚ 84005, Λιβάδι Σερίφου 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008, Αμοργός 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΙΟΥ, ΤΚ 84001, Ίος 1º ΕΠΑΛ-TEE ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, ΤΚ 84300, Κουφονήσια Κυκλάδων 1ο ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700, Φηρά Σαντορίνης 2ο ΤΕΕ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84703, Κοινότητα Εμπορείου, Σαντορίνη ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400, Παροικιά Πάρου ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΗΛΟΥ, ΤΚ 84800, Πλάκα Μήλου 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302, ΦΙΛΟΤΙ ΝΑΞΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΑΝ ΡΟΥ, ΤΚ 84500, Χώρα - Άνδρος 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝ ΡΟΥ, Πίσω Μεριά Κορθίου, ΤΚ 84502, Άνδρος 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ 84003, Απολλωνία Σίφνου 1ο ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ, Αγία Παρασκευή, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Άγιος Κήρυκος, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος 2ο ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Άγιος Κήρυκος, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ευάγγελου Ναπολέοντος 12, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 2ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παγκρατέικα, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 3ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ευάγγελου Ναπολέοντος 12, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ, ΤΚ 49083, Κάτω Κορακιανά, Κέρκυρα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΘΑΚΗΣ, Ολιβιέ Ρεβερτέν 1, ΤΚ 28300, Ιθάκη 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΑΣΣΗ, ΤΚ 28100, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, Νικολάου Μπελογιάννη, ΤΚ 28200, Ληξούρι Κεφαλληνίας 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ, Αλυκές Λευκάδας, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ ΑΣ, Αλυκές Λευκάδας, ΤΚ Τα ποσοστά των σχολικών μονάδων που επωφελήθηκαν μέσω του συγκεκριμένου υποέργου ανά περιφέρεια παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα 11 88

19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΩΦ ΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6% 6% 6% 4% 7% 16% 4% 4% 22% 6% 7% 9% 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ. ΥΤ. ΜΑΚΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ: 744 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 744 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Σύμφωνα με το με τίτλο ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙ Α.XLS ηλεκτρονικό αρχείο τύπου Excel, που εστάλη από τους αναδόχους την , οι τίτλοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις από τις σχολικές μονάδες ήταν οι κάτωθι 57: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙSBN - ISSN ΕΚ ΟΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ 1 Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των Φύλων Οδυσσέας Σεξουαλική Αγωγή και οι Σχέσεις των δύο Φύλων Ελληνικά Γράμματα Φύλο και κοινωνική θεωρία Μεταίχμιο ΦΥΛΟ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φύλο και Σχολική Πράξη. Συλλογή Εισηγήσεων Βάνιας ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ Ελληνικά Γράμματα Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη ( ) Νεφέλη Η Ολοκληρωμένη Γυναίκα Ενάλιος Μαρία Κιουρί Ωκεανίδα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 11 Η Κακοποιημένη Γυναίκα Ελληνικά Γράμματα Κοινωνικές αναπαραστάσεις της κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/συντρόφους τους Αντ. Ν. Σάκκουλα Φύλο και ίκαιο Παπαζήση Οι παρανομίες του κορμιού : Νέες γυναίκες μιλούν για τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς Καστανιώτης

20 15 Το δημογραφικό πρόβλημα και η κοινωνική προστασία της μητρότητας, του παιδιού και της οικογένειας Αντ. Ν. Σάκκουλα Ο Νους δεν έχει Φύλο; Οι Γυναίκες στις Απαρχές της Νεωτερικής Επιστήμης Κάτοπτρο Η Γυναίκα στο Βυζάντιο Περίπλους Τηλεόραση και ελληνική κοινωνία Εικών Η Ανδρική Κυριαρχία Στάχυ Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα. Προϊστορία - Πολιτισμοί Ανατολικής Μεσογείου Φιλιππότης Μουσουλμάνες της Ανατολής: Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες, και πολιτικές Κριτική Οι Γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας Παπαδήμας Γυναικεία ραματουργία στα Χρόνια της Επανάστασης : Μητιώ Σακελλαρίου, Ελισάβετ Μουτζαν-Μαρτινέγκου, Ευανθία Καϊρη : Χειραφέτηση και Αλληλεγγύη των Γυναικών στο Ηθικοδιδακτικό και Επαναστατικό ράμα Ινστιτούτο του βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα Η Γυναίκα στο Μεσαίωνα Φιλιππότης Επιλογή Επαγγέλματος. Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί - Προοπτικές Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ελληνικά Γράμματα Το Φύλο των ικαιωμάτων. Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ιαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου : Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές, επιμέλεια Βασιλική εληγιάννη Κουϊμτζή Υποαντιπροσώπευση γυναικών και δημοκρατία. Η συνταγματικότητα των θετικών μέτρων για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια ζωή Νεφέλη Μεταίχμιο Σάκκουλα Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία Ο Πολίτης ίκαιο, Σύνταγμα, Πολιτική Παρατηρητής Το φύλο της ημοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα Η ι-εκδίκηση της Barbie : οκίμια για τη Γυναικεία Γραφή Σαββάλας Κοχλίας ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η κληρονομιά της Υπατίας : Η ιστορία των επιστημόνων γυναικών από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα Εκάτη ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Σ Καστανιώτης «Εμείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Τυπωθήτω - Γιώργος αρδάνος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Γυναικεία Απασχόληση και Οικογένεια στην Ελλάδα και αλλού Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής : Ο θηλυκός επαναστάτης Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» Ζήσης Μαρί Κιουρί Σαββάλας Γυναίκες και Εξουσία Τραυλός

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55134 ΓΛΥΦΑ ΑΣ Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 40, TK 102 52, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 326 0000 0140102 ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Αθηναΐδος 7, TK 105 63, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 322 8290 0140103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 12, TK 105 64,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Εθνικής Αντίστασης 8 - Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117 175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 9989000 Τηλεοµοιοτυπία (φαξ): 210 9989500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 ` ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Ε.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 1 2 Ο.Α.Ε.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Εθνικής Αντίστασης 8-174 56 Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2 2641052574 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5 2641026808 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Κ.ΛΑΣΚΑΡΗ 47 2632022087

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Τα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, όπου το σύστημα μεταγραφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ B) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ιεύθυνση ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ. ΗΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1 Παπαστράτου 53 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 74500 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

Βουλή των Εφήβων IΘ' Σύνοδος 2013-2014 Κωδικοί Εκλεγέντων Εφήβων Βουλευτών & Αναπληρωματικών

Βουλή των Εφήβων IΘ' Σύνοδος 2013-2014 Κωδικοί Εκλεγέντων Εφήβων Βουλευτών & Αναπληρωματικών Βουλή των Εφήβων IΘ' Σύνοδος 2013-2014 Κωδικοί Εκλεγέντων Εφήβων Βουλευτών & Αναπληρωματικών ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Εσπερινά Σχολεία) Σχολεία: 3 Έλαβαν μέρος συνολικά: 12 Συμμετέχουν στην κλήρωση: 12 ΕΔΡΕΣ: 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α Γούναρη 25 Α.ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 16562 2109635520 2109620594 KGM_Ano_Glyfadas@Germanos.GR ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιωάννη Μεταξά 6 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 57003 2310782999 2310782999 KGM_Ag_Athanasiou@germanos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ATTIKH 137 πρατήρια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/03/15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 728 ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα