YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ"

Transcript

1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ ΙΙΣΣ ΥΥΠΠΕΕΡΡ ΤΤΩΝΝ ΓΓΥΥΝΝΑΑΙ ΙΙΚΚΩΝΝ ΣΣΤΤΙ ΙΙΣΣ ΣΣΧΧΟΛΛΕΕΣΣ ΑΑΡΡΧΧΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ (ΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ ( ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΓΓΡΡΑΑΦΙ ΙΙΑΑ ΕΕΝΝΙ ΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΘΗΗΚΚΩΝΝ) )»» ττοουυ ΕΕΠΠΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΡΡΗΗΣΣΙ ΙΙΑΑΚΚΟΥΥ ΠΠΡΡΟΓΓΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΡΡΧΧΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ (ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ( ΙΙΙ ΙΙ) ) ΟΜΑΑΔΔΑΑ ΔΔΙ ΙΙΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ ΕΕΡΡΓΓΟΥΥ (Ο.(..ΔΔ...ΕΕ...) ) ΟΚΚΤΤΩΒΒΡΡΙ ΙΙΟΣΣ

2 Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) της ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ ΣΣΤΤ :: : ««ΘΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ ΙΙΣΣ ΥΥΠΠΕΕΡΡ ΤΤΩΩΝΝ ΓΓΥΥΝΝΑΑΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΣΣΤΤΙ ΙΙΣΣ ΣΣ ΧΧΟΟ ΛΛΕΕΣΣ ΑΑ ΡΡΧΧΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ ((ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ ( ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΕΕΝΝ ΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ Ι ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΩΩΝΝ )) )»», σύμφωνα με τα παραδοτέα που της αναλογούν βάσει του Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων και του Συνοδευτικού Εντύπου Υποβολής της Πρότασης τής εν λόγω Πράξης (3 η τροποποίηση απόφασης ένταξης, και με Α.Π. της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 18975), προχώρησε στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Ανάλυσης Ποσοτικών Δεδομένων της εν λόγω Πράξης, που δίδονται στα επόμενα χωρισμένα κατά Υποέργο. ΥΥΠΠ ΟΟ ΕΕΡΡΓΓΟΟ 11 :: : ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΘΘΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΥΥΣΣ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑΣΣ ΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ Ι ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΣΣ ΘΘ ΕΕΜΜΑΑ ΤΤΩΩ ΝΝ ΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ Ι ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΩΩΝΝ ΤΤΩΩΝΝ ΤΤΕΕΕΕ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΩΩΝΝ ΙΙΕΕΚΚ Ι ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΠΠΙ ΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΕΕ ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΟΟΝΝ ΕΕΜΜΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΙ ΙΙΣΣΜΜΟΟ ΤΤΩΩΝΝ Το εν λόγω Υποέργο (1) υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 3/10/06 3/1/2007 από τους αναδόχους Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας (ΙΚΚ) ΕΠΕ. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Υποέργου εκπονήθηκε μελέτη της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας των φύλων και καταρτίστηκε βιβλιογραφικός κατάλογος έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού αναφορικά με θέματα ισότητας των φύλων σε συσχέτιση με τις ειδικότητες των σχολών αρρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος στη συνέχεια αναπαράχθηκε, αφού εγκρίθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Πράξης, και εστάλη στις συμμετέχουσες στην Πράξη σχολικές μονάδες για την επιλογή-παραγγελία τίτλων-τεκμηρίων με όριο κόστους συνολικού τα χίλια (1.000) ευρώ. Το κόστος του Υποέργου 1 αναλύεται ως εξής, μετά τη μείωση του προϋπολογισμού του βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε (την ) με τους αναδόχους: Εκπόνηση μελέτης: ευρώ Εκπόνηση καταλόγου: ευρώ Αναπαραγωγή του καταλόγου: ευρώ Αποστολή του καταλόγου σε 764 σχολικές μονάδες: = ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός Υποέργου 1: ευρώ. Ο αριθμός των σχολικών μονάδων είχε υπολογιστεί αρχικά σε 764, σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν από τους φορείς στη ΓΓΙ. Στην πορεία της Πράξης και κατά την υλοποίησή της, ο αρχικός υπολογισμός μεταβλήθηκε με άμβλυνση του συνολικού αριθμού των μονάδων από 764 σε 747 και στη συνέχεια σε 744 και τελικώς σε 734 (διότι διαπιστώθηκε μετά την αποστολή του υλικού στις μονάδες ότι 10 εξ αυτών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους). Σύνολο Παραδοτέων από μέρους των αναδόχων: Δύο (2) 1) μελέτη εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και 2) κατάλογος βιβλιογραφίας με τεκμήρια-τίτλους που αναφέρονται σε θέματα ισότητας. 22

3 Σύμφωνα με την τελική έκδοση μελέτης και καταλόγου (του Ιανουαρίου 2007), η μεν μελέτη αποτελείται από 70 περίπου σελίδες, ο δε κατάλογος από 590 περίπου σελίδες. Ο συνολικός αριθμός των προς αποστολή τεκμηρίων (είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών) σύμφωνα με τον αρχικό υπολογισμό ανήλθε σε ( βιβλία και 125 CD). Ο δείκτης εκροών του υποέργου ήταν ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ με κωδικό και τιμή στόχο 2, ο οποίος επιτεύθηκε. ΥΥΠΠΟΟΕΕΡΡΓΓΟΟ 22 :: : ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙ ΙΙΑΑ ΒΒΙ ΙΙΒΒΛΛΙ ΙΙΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΔΔΙ ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΣΣΤΤΙ ΙΙΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ ΤΤΩΩΝΝ ΤΤΕΕΕΕ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΙΙΕΕΚΚ Ι ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΠΠΙ ΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ Το Υποέργο 2 αφορούσε στην προμήθεια του παραγγελθέντος υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΔΥΣΕΥΡΕΤΑ ΤΑ CD ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ ΚΑΝΕΝΑ CD), καθώς και στην αποστολή του στις σχολικές μονάδες. Οι αρχικές παραγγελίες των μονάδων πραγματώθηκαν σε υψηλό ποσοστό, και μόνον οι τίτλοι εκείνοι που δεν ευρέθησαν στην εθνική και διεθνή εκδοτική αγορά οδήγησαν στην αντικατάστασή τους έργο για το οποίο το σχήμα των αναδόχων συνεργάστηκε με την Επιστημονική Επιτροπή της Πράξης καθώς και με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της ΓΓΙ. Το εν λόγω Υποέργο υλοποιήθηκε από την ένωση εταιρειών «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» & «Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» έπειτα από ανοιχτό διεθνές διαγωνισμό που προκηρύχθηκε την 19/6/2007 και ίσχυσε η αναγγελία του έως την 30/8/2007, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 6,5 μήνες και τελικό ποσό πληρωμής προς τον ανάδοχο ίσο με ,35 ευρώ, βάσει και της συμβάσεως που συνάφθηκε μεταξύ ΥΠΕΣ και αναδόχων την Το κόστος του εν λόγω Υποέργου αναλύεται ως εξής:: Προμήθεια βιβλίων: ,81 ευρώ Προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων-εργαλείων (cd): ,95 ευρώ Συσκευασία διανομή: ,59 ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός Υποέργου 2: ,35 ευρώ Παραδοτέα Υποέργου 2: 1. Προμήθεια βιβλίων και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΔΥΣΕΥΡΕΤΑ ΤΑ CD ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ ΚΑΝΕΝΑ CD) σε 747 (τελικώς, 744 και 734, άνευ των μη ευρισκόμενων σε λειτουργία σχολικών μονάδων) σχολικές μονάδες 2. Συσκευασία και διανομή τους (747 πακέτα - τελικώς, 744 και 734, άνευ των μη ευρισκόμενων σε λειτουργία σχολικών μονάδων) Σύνολο Παραδοτέων Υποέργου: Δύο (2) - προμήθεια υλικού και αποστολή του στις σχολικές μονάδες. Η ομάδα-στόχος, ήτοι ο μαθητικός/σπουδαστικός πληθυσμός που θα επωφεληθεί από το Υποέργο αυτό, σύμφωνα με εκτίμηση ανέρχεται σε λιγότερο από άτομα. Σύνολο μονάδων = 744/734, όπως προελέχθη. Σύνολο τεκμηρίων: = (βιβλία) (CD). 33

4 Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της από Προκήρυξης του Υποέργου, οι σχολικές μονάδες που μετείχαν στην Πράξη ήταν οι ακόλουθες: ΤΕΕ Γαλακτομικό Ιωαννίνων (ΟΓΕΚΑ) Εθνικής Αντιστάσεως 3 Κατσικά Ιωαννίνων, Τ.Κ ΤΕΕ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΙΚΑΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΓΕΕΚΑ) Καλαμπάκα, Τ.Κ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΓΕΕΚΑ) 4ο χλμ. Οδού Τρικάλων- Λάρισας, Τ.Κ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΤΕΚ), Μ. Αλεξάνδρου & Πλαταιών 42, ΤΚ 10435, Αθήνα ΙΕΚ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΤΕΚ), Φαραντάτων 4, ΤΚ 11527, Αμπελόκηποι ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ" ΕΠΑΣ-ΤΕΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ" 49ο χλμ Παραλιακής Λεωφ, Αθην'ων Σουνίου, ΤΚ Ανάβυσσος ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (0ΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ" 49ο χλμ Παραλιακής Λεωφ, Αθην'ων Σουνίου, ΤΚ Ανάβυσσος ΤΕΕ / ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο THRAKI PALACE, 4ο χλμ Λεωφ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη ΙΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΤΕΚ), ΤΚ 67062, Σταυρούπολη Ξάνθης ΙΕΚ και ΤΕΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ", Παραλία Περαίας, ΤΚ 57019, Θεσσαλονίκη ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΤΕΚ), Ιλιάδος 9-11, ΤΚ 54641, Θεσσαλονίκη ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΕΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΤΕΚ), Νεστόριο Καστοριάς, ΤΚ ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΤΕΚ), Πίνδου 93, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα ΙΕΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΟΤΕΚ), ήμος Ιταμού Καρδίτσας, ΤΚ ΙΕΚ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ ΗΨΟΥ (ΟΤΕΚ), Λύκειο Λουτρών Αιδηψού, ΤΚ ΕΠΑΣ/ΤΕΕ ΓΑΛΑΞΕΙ ΙΟΥ (ΟΤΕΚ), Γαλαξείδι Φωκίδας, ΤΚ ΤΕΕ / ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΑΣΤΕΡΙΑ, Τολό Αργολίδας, ΤΚ ΑΣΤΕΑΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΤΕΚ), ΤΘ 70, ΤΚ 72100, Άγ. Νικόλαος Κρήτης ΤΕΕ / ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ, Κόκκινι Χάνι ΤΘ 1109, ΤΚ 71110, Ηράκλειο Κρήτης ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ, Κόκκινι Χάνι ΤΘ 1109, ΤΚ 71110, Ηράκλειο Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ, Κόκκινι Χάνι ΤΘ 1109, ΤΚ 71110, Ηράκλειο Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΤΕΚ), Αρίσταρχου 6, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη ΑΣΤΕΡ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο SOLEIL, ημοκρατίας 2, ΤΚ 85100, Ρόδος ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΟΤΕΚ), Μαυρογένειος Σχολή, Μαλαγάρι, Βαθύ Σάμου, ΤΚ ΙΕΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 1, ΤΚ 85100, Ρόδος ΤΕΕ - ΕΠΑΣ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 1, ΤΚ 85100, Ρόδος ΙΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 1, ΤΚ 85100, Ρόδος ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Γουβιά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, Κέρκυρα ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Γουβιά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, Κέρκυρα ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΤΕΚ), Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Γουβιά Κέρκυρας, ΤΚ 49100, Κέρκυρα ΤΕΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΟΑΕ ), ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΑΕ ), ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11 & ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΑΕ ), Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΑΕ ), ΠΕΥΚΩΝ 112, ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΟΑΕ ), ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΟΑΕ ), Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΛΙΜΟΣ ΤΕΕ ΟΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΟΑΕ ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47, ΤΚ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΕΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΟΑΕ ), Ο ΟΣ Ω ΩΝΗΣ, ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΑΕ ), ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΕ ΡΕΝΤΗ (ΟΑΕ ), ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΕΕ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΑΕ ), ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΕΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (ΟΑΕ ), Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ 1, ΤΚ ΧΑΪ ΑΡΙ ΤΕΕ ΥΜΗΤΤΟΥ(ΟΑΕ ), ΘΡΑΚΗΣ 2, ΤΚ ΥΜΗΤΤΟΣ 44

5 ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΑΕ ), Ο ΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΘ 96 / ΒΕΡΟΙΑ 1ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕ ), ΛΑΓΚΑ Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕ ), ΛΑΓΚΑ Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΑΕ ), ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΕ ΚΙΛΚΙΣ (ΟΑΕ ), Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16 ΤΘ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ (ΟΑΕ ), ΤΚ ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΑΕ ), 6ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΑΕ ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73, ΤΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΑΕ ), 4ο ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΤΘ 72 / ΤΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΤΕΕ ΡΑΜΑΣ (ΟΑΕ ), 7ο ΧΛΜ Ο ΟΥ ΡΑΜΑΣ-ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑ ΤΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΑΕ ), 11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΑΕ ), ΧΙΛΙΑ ΕΝ ΡΑ ΤΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΑΕ ), ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 ΤΘ ΚΑΒΑΛΑ ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΑΕ ), ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 2, ΞΑΝΘΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΟΑΕ ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΑΕ ), ΚΑΡΑΟΛΗ 10, ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (ΟΑΕ ), ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΟΑΕ ), 3ο ΧΛΜ Ο ΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ, ΤΚ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΕ ΑΡΤΑΣ (ΟΑΕ ), ΙΟ ΙΑ ΑΡΤΑΣ-ΠΕΤΤΑ ΑΡΤΑ ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΑΕ ), 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ (ΟΑΕ ), ΑΘΗΝΩΝ 64, ΤΚ ΒΟΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ(ΟΑΕ ), ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΟΑΕ ), ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΛΑΜΙΑ ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΑΕ ), ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ (ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ-ΛΕΠΟΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΕΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΟΑΕ ), ΠΑΡΟ ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΕ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΑΕ ), ΑΘΗΝΩΝ 89, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΟΑΕ ), 4ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ (ΟΑΕ ), Λ. ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΙΡΥΝΘΑ ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΑΕ ), ΠΑΡΟΡΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΟΑΕ ), ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΧΙ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΚ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΕ ), ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64-ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΑΕ ), ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΑΕ ), ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ Α ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΙΟΥ (ΟΑΕ ), Λ. ΚΑΡΦΑ-ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΧΙΟΣ ΤΕΕ ΡΟ ΟΥ (ΟΑΕ ), Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 93, ΤΚ ΡΟ ΟΣ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΑΕ ), 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΑΕ ) Πλαπούτα 11, ΤΚ ΙΕΚ ΑΛΙΜΟΥ (ΟΑΕ ). Γούναρη 2, ΤΚ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ (ΟΑΕ ) Λεωφ. Αργους-Ναυπλίου 4ο χλμ, τκ , Άργος ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΑΕ ) Λ.Γαλατσίου 13, ΤΚ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΟΑΕ ) ωδεκανήσου 6-12, ΤΚ , Άλιμος ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΟΑΕ ) Γ. Λύρα 140 & Τατοϊου, ΤΚ , Ν. Κηφισιά ΙΕΚ ΜΑΝ ΡΑΣ (ΟΑΕ ) Παλ. Εθν. Οδ. Αθηνών-Θηβών, ΤΚ , Μάνδρα Αττικής ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΟΑΕ ) Θεσσαλονίκης 47, ΤΚ , Μοσχάτο ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (ΟΑΕ ) Π. Ράλλη 83 & Κηφισού, ΤΚ , Ρέντης ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΑΕ ) Ασώματα Ημαθίας, ΤΚ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕ ) Λαγκαδά , ΤΚ , Θεσσαλονίκη 55

6 ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΑΕ ) 6ο χλμ Εθν. Οδ. Σερρών-Θεσ/νικης, ΤΚ , Σέρρες ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΑΕ ) Θεσσαλονίκης 18, ΤΚ , Ωραιόκαστρο ΙΕΚ ΡΑΜΑΣ (ΟΑΕ ) 7ο χλμ ράμας-κ. Νευροκοπίου, ΤΚ , ράμα ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΑΕ ) 11ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, ΤΚ , Κοζάνη ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΑΕ ) Χίλια ένδρα, ΤΚ , Κομοτηνή ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΑΕ ) Περιγιάλι 2, ΤΚ 65100, Καβάλα ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΑΕ ) Λαχανόκηποι 2, Ταχ. Θυρ. 106,ΤΚ , Ξάνθη ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΟΑΕ ) Αρχή Κων/πόλεως, ΤΚ , Ορεστιάδα ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (ΟΑΕ ) Περιοχή Κουρή, ΤΚ , Πτολεμαϊδας ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΑΕ ) 3ο χλμ. Εθν. Οδ. Ιωαννίνων-Αθηνών, ΤΚ , Ιωάννινα ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΟΑΕ ) Αθηνών 64, Πεδίον Άρεως Βόλου ΤΚ ΙΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΟΑΕ ) Τέρμα Οδού Τρικάλων, ΤΚ , Καρδίτσα ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (ΟΑΕ ) Μεγάλη Βρύση, ΤΚ , Λαμία ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΑΕ ) Ερμογένους 10, ΤΚ , Λάρισα ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΑΕ ) Πανεπιστημίου 21, ΤΚ , Ρίο ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (ΟΑΕ ) 4ο χλμ Λ. Πύργου-Πατρών, ΤΚ , Λαστέϊκα ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΕ ) Ξ. Χρηστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, ΤΚ , Ηράκλειο Κρήτης ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 1o ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΠΑΠΑΓΟΥ 23, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ(ΟΕΕΚ), ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ 1, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΕΚ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΟΕΕΚ), 2ο ΤΕΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘΕΙΩΝ 2, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΕΕΚ), 6ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ, ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ 1, ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΕΕΚ), ΛΕΩΦ. ΛΕΟΥΣΗ 1,18010 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΙΓΙΝΑ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΠΕΛΙΚΑ 7 & ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ ΙΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 19 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΟΕΕΚ), 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ- ΑΧΑΡΝΕΣ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ (ΟΕΕΚ), ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2, ΒΑΡΗ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΠΑΣΣΩΒ 8, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΟΥ 17, ΓΛΥΦΑ Α ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΟΕΕΚ), 1ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ 22, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 521 & ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(ΟΕΕΚ), ΜΥΣΤΡΑ 23 & ΕΛΛΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (OEEK), 3ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΕΚ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ (ΟΕΕΚ), 3ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ, ΣΟΛΩΜΟΥ 2-4, ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 36, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΟΕΕΚ), 1o & 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1, ΜΕΓΑΡΑ ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΟΕΕΚ), 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΧΕΙΡΩΝΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΟΕΕΚ), 3o ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΕΜΙΡ ΕΣΙΟΥ 126, Ν. ΙΩΝΙΑ ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 2Α, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΚΙΝΙΚΙΟΥ 16 & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΝΙΚΑΙΑ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΕΕΚ), ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ο ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΕΕΚ), ΠΑΝ. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 37 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΕΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(ΟΕΕΚ), 1o-2o TEE ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ KAI ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ ΤΚ ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΧΑΛΚΙ ΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΣΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΕΚ ΧΑΙ ΑΡΙΟΥ(ΟΕΕΚ), ΤΕΕ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ, ΑΓ.ΤΡΙΑ ΟΣ & ΤΕΡΜΑ ΡΙΜΙΝΙ, ΧΑΪ ΑΡΙ ΙΕΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΕΚ ΑΡΙ ΑΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΡΙ ΑΙΑΣ, ΑΡΙ ΑΙΑ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΣΤΑ ΙΟΥ 145, ΒΕΡΟΙΑ ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΕΚ Ε ΕΣΣΑΣ (ΟΕΕΚ), ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 20, Ε ΕΣΣΑ 66

7 ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Ν. ΣΑΡΒΑΝΗ 2, ΕΠΑΝΟΜΗ ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο Τ.Ε.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΘΕΡΜΗ 1ο ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2ο ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 20, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΗΠΕΙΡΟΥ 10, ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΛΕΟΝΑΡ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΙΕΚ ΛΑΓΚΑ Α (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΛΑΓΚΑ Α, 1ο ΧΛΜ. ΛΑΓΚΑ Α ΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΛΑΓΚΑ ΑΣ ΙΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Παράρτημα Σερρών) - (ΟΕΕΚ), ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΙΧΝΗΣ ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΙΕΚ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ, ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΕΕΚ), ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 153, ΣΕΡΡΕΣ ΙΕΚ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΤΙ Η 6, ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΙΕΚ ΣΙΝ ΟΥ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΝ ΟΥ, ΣΙΝ ΟΣ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 17 & ΖΑΪΜΗ 2, ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ ΙΕΚ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΣΤΑ ΙΟΥ 1, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ IEK Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΛΕΩΝΙ ΟΥ 52-54, Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΕΚ ΡΑΜΑΣ (ΟΕΕΚ), ΤΘ 47, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΡΑΜΑ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2, ΚΑΒΑΛΑ ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε., ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ, ΞΑΝΘΗ ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΟΕΕΚ), 1 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ ΙΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΕΕΚ),Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, ΚΟΖΑΝΗ ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, Ο ΟΣ ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 9, ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α, ΤΑΧ. ΘΥΡ. 132 ΙΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΟΕΕΚ), 3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ (ΟΕΕΚ), ΠΑΡΟ ΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, ΑΡΤΑ ΙΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΟΕΕΚ), 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΕΕΚ), 8ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΕΡΜΑ Ω ΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2ο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΑΧ. ΘΥΡ.1143 ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 1ο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΦΥΤΟΚΟ-Ν.ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ 2ο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΟΕΕΚ), 4ο & 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΚΟ ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΛΟΣ ΙΕΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΟΕΕΚ (Παράρτημα 2ου ΙΕΚ Λάρισας), 1ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΑΡΟ ΟΣ ΜΑΥΡΟ ΗΜΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΙΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ (ΟΕΕΚ), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΙΒΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ), ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ 2ο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΕΕΚ), 11 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 20, ΛΑΡΙΣΑ ΙΕΚ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΕΕΚ), 1ο Τ.Ε.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΕΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙ ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΕΩΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 44, ΑΜΦΙΣΣΑ ΙΕΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, Β. ΒΕΛΛΙΟΥ 21, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΙΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(ΟΕΕΚ), Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ, ΛΑΜΙΑ ΙΕΚ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ (ΟΕΕΚ), 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΙΣΤΟΜΟΥ, ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΙΕΚ ΧΑΛΚΙ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2 & ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΒΟΥΡΚΟΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, ΧΑΛΚΙ Α 77

8 ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΟΕΕΚ), ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑ ΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ(ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ, ΑΙΓΙΟ ΙΕΚ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ Α ΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΟΕΕΚ), 1ο & 2ο Τ.Ε.Ε.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1ο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΕΕΚ), ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 294, ΠΑΤΡΑ 2ο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΕΕΚ), ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5 ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ(ΟΕΕΚ), 2 ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο ΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΣ ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ(ΟΕΕΚ), 2 ΧΛΜ.ΕΘΝ. Ο ΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΛΑΜΑΝΑΡΑ, ΑΡΓΟΣ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΕΕΚ), 6ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 170, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΕΚ ΚΙΑΤΟΥ (ΟΕΕΚ), ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΙΑΤΟ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο Τ.Ε.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ. Ο ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ, ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΙΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ, ΛΕΩΦ. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗ ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΟΕΕΚ), ΤΕΡΜΑ ΤΕΓΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΕΕΚ), ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2o ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΟΕΕΚ), ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΕΕΚ), ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 8, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΙΕΚ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΜΟΙΡΩΝ, ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΟΕΕΚ), 8ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΙΕΚ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΟΕΕΚ), 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΕΕΚ), 7ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΕΕΚ), ΣΤΡ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ (ΟΕΕΚ), ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ, ΛΕΩΦ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΚ ΣΑΜΟΥ (ΟΕΕΚ), ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ 13, ΣΑΜΟΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ (ΟΕΕΚ), 3ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4, ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ, ΧΙΟΣ ΙΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΟΕΕΚ), ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΚΛΗ, ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΙΕΚ ΚΩ (ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΚΩ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΩΣ ΙΕΚ ΝΑΞΟΥ(ΟΕΕΚ), Τ.Ε.Ε. ΝΑΞΟΥ, ΦΙΛΩΤΙ, ΝΑΞΟΣ ΙΕΚ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΟΕΕΚ), 2o ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΦΗΡΩΝ, ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΙΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΟΕΕΚ), ΚΛΑΥ ΙΟΥ ΠΕΠΠΕΡ 1, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΡΟ ΟΣ ΙΕΚ ΣΥΡΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ ΙΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΟΕΕΚ), 2ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΕΕΚ), 1 ΤΕE ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 12, ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ (ΟΕΕΚ), ΜΑΖΑΡΑΚΗ 2, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΙΕΚ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (ΟΕΕΚ), 1ο & 2ο Τ.Ε.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, ΑΛΥΚΕΣ, ΛΕΥΚΑ Α ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθανασάκη 11& Ερυθρού Σταυρού τ.κ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ "ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ" Γ.Ν. "ΣΩΤΗΡΙΑ", Μεσογείων 152, ΤΚ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ", Νίκης 2- Κηφισιά ΤΕΕ ΑΓ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ", ημ. Μαντούβαλου 3, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", Ζαλόγγου 6 Αγ.Παρασκευή τκ15343 ΤΕΕ Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", Υψηλάντου ΤΚ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", Θηβών και Μικράς Ασίας, ΤΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. Αθηνών ΤΚ ΤΕΕ Π.Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" (ΕΣΠΕΡΙΝΟ), Τζανή και αφεντούλη 1 ΤΕΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ " ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ", Ιερά οδός 343, ΤΚ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ήμητρας ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Αϊδινίου ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Σισμανόγλου ΤΕΕ Α ΚΥΚΛΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Τέρμα Χάριτος ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΡΑΜΑΣ, Τέρμα Ιπποκράτους, ΤΚ ΤΕΕ - ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", Εξοχή -Ασβεστοχώρι, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ, Kαραγιαννοπούλου

9 ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, Παπάγου (συνοικισμός), ΤΚ ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Αγ. Τριάδας ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Αγ. Σοφίας ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ε ΕΣΣΑΣ, Φιλίππου 37, ΤΚ ΤΕΕ Α Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ", Κων. Γκέρτσου ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Κ. Ταλιαδούρη 60, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Γ.Παπανδρέου 2, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Π. Γαρουφαλιά ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Μάρκου Μπότσαρη ΤΕΕ - ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Λάρισας, Ολύμπου ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ, Αστέρια Αγριάς ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Γαύδου 5, ΤΚ ΤΕΕ Ν.Γ.Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Τέρμα Ταυρωπού ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Ικαρίου 10 και Χατζοπούλου ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Οικισμός ροσοχωρίου ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Παναγίας Προυσιωτίσσης ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Κέρκυρας, Λ. Αλεξάνδρας ΤΕΕ Ν.Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ "ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ", Αργοστόλι, ΤΚ ΤΕΕ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ", Τσερτίδου 1, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σαλάκου 3, ΤΚ ΤΕΕ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αθηνών ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ, Συντ. Κεφαλοπούλου 17 - ΤΚ ΕΠΑΣ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ε.Βοστάνη ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ", Γ. Βερύτη ΤΕΕ /ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΡΟ ΟΥ, Παπαλουκά 6-8, ΤΚ ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΛΕΡΟΥ, Αγ. Νικόλαος - Λακκή Λέρος ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Λεωφ.Α. Παπαναστασίου ΤΕΕ Ν.Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Κανταμολέοντος ΤΕΕ ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Παπαναστασίου /Λενταριανά Χανίων ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ", Αγιος Νικόλαος Λασιθίου ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Αχιλλέως 37-41, ΤΚ 10436, Αθήνα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Κατακουζηνού 2, ΤΚ 10677, Αθήνα 3ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ράκοντος 4, ΤΚ 10442, Αθήνα 4ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Ρώς 1, ΤΚ 11144, Αθήνα 5ο ΕΣΠ.ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Κωλλέτη 34, ΤΚ 10682, Αθήνα 6ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Παναγή Κυριάκου 24, ΤΚ 11521, Αθήνα 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Παναγή Κυριάκου 24, ΤΚ 11521, Αθήνα 9ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Γράμμου 28, ΤΚ 10443, Αθήνα 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Τιμοθέου και αμάρεως 18, ΤΚ 11633, Αθήνα 12ο ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αχιλλέως 37-41, ΤΚ 10436, Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Κτήμα Μακρυκώστα, ΤΚ 15123, Μαρούσι 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Κτήμα Μακρυκώστα, ΤΚ 15123, Μαρούσι 3ο ΤΕΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Κτήμα Μακρυκώστα, ΤΚ 15123, Μαρούσι 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 2ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 3ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών, ΤΚ12241, Αιγάλεω 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Σητείας 4, ΤΚ 13561, Αγ.Ανάργυροι 2ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Ηρώων Πολυτεχνείου 35, ΤΚ 13561, Αγ.Ανάργυροι 3ο ΤΕΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Καλαντζάκη και Σητείας 4, ΤΚ 13561, Αγ.Ανάργυροι 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ, ωδεκανήσου 12, ΤΚ 17456, Άλιμος 99

10 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αργοστολίου και ήλου, ΤΚ 17343, Αγ. ημήτριος 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αργοστολίου 55, ΤΚ 17342, Αγ. ημήτριος 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αιτωλίας 6, ΤΚ 15341, Αγ.Παρασκευή ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, Κηφισίας 184, ΤΚ 14562, Ανάβρυτα 1o ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Καλλίνικου και Μεγ.Κωνσταντίνου, ΤΚ 13341, Ανω Λιόσια 2ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Πίνδου-Κορινθιακού Κόλπου, ΤΚ 13341, Άνω Λιόσια 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Αναστάσεως 19, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη 2ο ΤΕΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλεκτρουπόλεως 44, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη 1ο ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, Πτολεμαΐδος 1, ΤΚ 13671, Αχαρνές 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ, Αγίου ιονυσίου 50, ΤΚ 13671, Αχαρνές 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ, Πτολεμαΐδος και Νέζερ, ΤΚ 13671, Αχαρνές 2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ, Αγίου ιονυσίου 50, ΤΚ 13674, Αχαρνές 1ο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Κριέζη και Αθ. ιάκου, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής 2ο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Κριέζη και Αθ. ιάκου, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Γέλας 1, ΤΚ 19200, Ελευσίνα 2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Γέλας 1, ΤΚ 19200, Ελευσίνα 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, Μανδηλαρά 14, ΤΚ 18233, Αγ.Ιωάννης Ρέντης ΤΕΕ ΒΑΡΗΣ, Μουτούση 2, ΤΚ 16672, Βάρη Αττικής 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Ταΰγετου και Πάσσωβ 8, ΤΚ 11141, Γαλάτσι 2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Ταΰγετου 60, ΤΚ 11141, Γαλάτσι 3ο ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Πάσσωβ 8, ΤΚ 11141, Γαλάτσι 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑ ΑΣ, Ίλιου και Αγαμέμνονος 17, ΤΚ 16674, Γλυφάδα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΑΦΝΗΣ, Γράμμου 1, ΤΚ 17234, άφνη ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, Ελ.Βενιζέλου 2-4, ΤΚ 16777, Ελληνικό 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Άμισου και Κηφισού, ΤΚ 14231, Νέα Ιωνία 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Αντιγόνης 1, ΤΚ 14232, Νέα Ιωνία 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Κύπρου 21-25, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Κύπρου 21-25, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη 3ο ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Κύπρου 21-25, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 4ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 5ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΕΙ ΙΟΥ, Θεσσαλονίκης 151, ΤΚ 17610, Καλλιθέα 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Καλαβρύτων 7, ΤΚ 15773, Ζωγράφου 2ο ΤΕΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Καλαβρύτων 7, ΤΚ 15771, Ζωγράφου 1ο ΤΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Λ.Βουλιαγμένης 523, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη 2ο ΤΕΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Λ.Βουλιαγμένης 523, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη 1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ, Ανδρομάχης και Λεωφόρος Χασιάς, ΤΚ 13122, Ίλιον 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ, Ανδρομάχης και Λεωφόρος Χασιάς, ΤΚ 13122, Ίλιον 3ο ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ, Ανδρομάχης και Λεωφόρος Χασιάς, ΤΚ 13122, Ίλιον 1ο ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2, ΤΚ 16121, Καισαριανή 2ο ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2, ΤΚ 16121, Καισαριανή 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Ιωλκού 15, ΤΚ 13451, Καματερό 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ, Καραόλη- ημητρίου 68-70, ΤΚ 18122, Κορυδαλλός 2ο ΤΕΕ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ, Θήρας Ηλείας οϊράνης, ΤΚ 18121, Κορυδαλλός ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σεβδικίου 18, ΤΚ 14568, Κρυονέρι Αττικής 1ο ΤΕΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Κολοκοτρώνη 101, ΤΚ 19400, Κορωπί Αττικής 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Κολοκοτρώνη 101, ΤΚ 19400, Κορωπί Αττικής 1ο ΤΕΕ ΛΑΥΡΙΟΥ, Φωκίωνος Νέγρη 1, ΤΚ 19500, Λαύριο ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, Παραλία Μαρκόπουλου-Ωρωπού, ΤΚ 19015, Μαρκόπουλο Αττικής 1ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, Κούρκουρι, ΤΚ 19100, Μέγαρα 11 00

11 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ, Κιλικίας και Βέροιας 2, ΤΚ 18450, Νίκαια 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κωνσταντινουπόλεως και Βουτσάλη 2, ΤΚ 13231, Πετρούπολη 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Σπετσών και Μ.Αλεξάνδρου 46, ΤΚ 12132, Περιστέρι 2ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Πεύκων και Ευκαλύπτου και Κέδρων, ΤΚ 12137, Περιστέρι 3ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Τεγέας και Μονής αμάστας 5, ΤΚ 12133, Περιστέρι 4ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Πεύκων 7, ΤΚ 12137, Περιστέρι 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Κύπρου και Ψαρρών 28, ΤΚ 12132, Περιστέρι 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Σπετσών 46, ΤΚ 12132, Περιστέρι 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ, Λεωφ.Μαραθώνος 25 χλμ, ΤΚ 19009, Ραφήνα Αττικής 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΑΦΗΝΑΣ, Λεωφ.Μαραθώνος 25 χλμ, ΤΚ 19009, Ραφήνα Αττικής 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΤΑΥΡΟΥ, Εσταυρωμένου 3, ΤΚ 17778, Τάυρος 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ, Αγιάς Σοφιάς 16, ΤΚ 17778, Ταύρος 1ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, Παπαστράτου 35, ΤΚ 17237, Υμηττός 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 3ο ΕΣΠ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΙΑΣ, Θεσσαλονίκης και Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 4ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ, Λαχανά 7, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια 1ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Αριστοφάνους-Σαλαμίνος, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι 2ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Αγ.Παρασκευής 114 και Έλλης 3 ( ιόνυσου και Καλλισπέρη), ΤΚ 15234, Χαλάνδρι 3ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Ριζαρείου 22, ΤΚ 15235, Χαλάνδρι 4o ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Ριζαρείου 22, ΤΚ 15235, Χαλάνδρι 5ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Έλλης 3, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι 6ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Γρίβα 14, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι 7ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Ριζαρείου 22, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ, Αγ.Τριάδας και Ρίμινι 2-4, ΤΚ 12461, Χαϊδάρι 1ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Αθηνών-Πειραιώς 95, ΤΚ 18541, Πειραιάς 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Αθηνών-Πειραιώς 95, ΤΚ 18541, Πειραιάς 3ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γόρδιου 1, ΤΚ 18543, Πειραιάς 5ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λεωφ.Αθηνών-Πειραιώς 95, ΤΚ 18541, Πειραιάς 6ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κολοκοτρώνη 6, ΤΚ 18531, Πειραιάς 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σαλαμίνας 4, ΤΚ 18545, Πειραιάς 8ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γόρδιου-Λόφος Βώκου 1, ΤΚ 18543, Πειραιάς 9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, εληγιώργη 10, ΤΚ 18533, Πειραιάς 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Μ.Μπότσαρη 124, ΤΚ 18648, ραπετσώνα 2ο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΕΕ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Μ.Μπότσαρη 124, ΤΚ 18648, ραπετσώνα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Λεωφ. ημοκρατίας και Μ.Κιουρί, ΤΚ 18863, Πέραμα 2ο ΤΕΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Λεωφ. ημοκρατίας και Μ.Κιουρί, ΤΚ 18863, Πέραμα ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΑ, ΤΚ 18020, Γαλατάς 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ, Καποδιστρίου, ΤΚ 18010, Αίγινα 1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Ζωοδόχου Πηγής, ΤΚ 18900, Σαλαμίνα 2ο ΤΕΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Ζωοδόχου Πηγής, ΤΚ 18900, Σαλαμίνα 1ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ολυμπίου ιαμαντή 1, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ολυμπίου ιαμαντή 1, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη 3ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 5ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 7ο ΕΠΑΛ -ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 9ο ΤΕΕ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 11ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 12ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 11 11

12 13ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη 15ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αλεξ.Παπαναστασίου 13, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Γεωργικής Σχολής 95, ΤΚ 55102, Καλαμαριά Θεσ/κης ΕΠΑΛ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, Μ.Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 57019, Θερμαϊκός Θεσ/κης ΤΕΕ ΣΤΑΥΡΟΥ, Π.Σταυρού, ΤΚ 57014, Σταυρός Θεσ/κης ΕΠΑΛ ΤΕΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Βασιλικά, ΤΚ 57006, Βασιλικά Θεσ/κης ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λεωφόρος Αθηνών, ΤΚ 57003, Αγ.Αθανάσιος Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Ν.Σαρβάνη-Επανομή, ΤΚ 57500, Επανομή Θεσ/κης 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λαγκαδά Σταυρούπολη 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης 3ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λαγκαδά 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λαγκαδά 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης 5o ΤΕΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Λαγκαδά 197, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑ Α, Χιλ.Λαγκαδά-Χρυσαυγής, ΤΚ 57200, Λαγκαδάς Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Τέρμα Τζιβαροπούλου, ΤΚ 57100, Κουφάλια Θεσ/κης 1ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 2ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 3ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 4ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ, Τέρμα Σμύρνης, ΤΚ 56224, Εύοσμος Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Ν.Πλαστήρα 54, ΤΚ 56121, Αμπελόκηποι Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Ν.Καρατάσου, ΤΚ 56533, Πολίχνη Θεσ/κης 1ο ΕΠΑΛ ΤΕΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, ΤΚ 56701, Νεάπολη Θεσ/κης 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΥΛΑΙΑΣ, Γεωργικής Σχολής 95, ΤΚ 55102, Πυλαία Θεσσαλονίκης 1ο ΤΕΕ ΣΥΚΕΩΝ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γ.Ρίτσου 2, ΤΚ 56626, Συκεές Θεσ/κης 1ο ΤΕΕ ΣΙΝ ΟΥ, Κωστή Παλαμά 1, ΤΚ 57400, Σίνδος Θεσ/κης 1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Αλεξ.Παπάγου 40, ΤΚ 56334, Ελευθέριο Κορδελιό Θεσ/κης ΤΕΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, Κεντρική πλατεία Χαλάστρα, ΤΚ 57300, Χαλάστρα Θεσ/κης Ιο ΕΠΑ.Λ ΒΕΡΟΙΑΣ, Σταδίου 123, ΤΚ 59100, Βέροια 2ο ΤΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, Σταδίου 121, ΤΚ 59100, Βέροια 3ο ΕΠΑΛ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΒΕΡΟΙΑΣ, Σταδίου 121, ΤΚ 59100, Βέροια 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ, Αγ.Νικολάου, ΤΚ 59200, Νάουσα 2ο ΤΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ, Αγ.Νικολάου, ΤΚ 59200, Νάουσα 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 2ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΙΛΚΙΣ (ΥΠΕΠΘ), Παλαιά Σφαγεία, ΤΚ 61100, Κιλκίς 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΙΛΚΙΣ, Τέρμα Λεοναρδοπούλου, ΤΚ 61100, Κιλκίς ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, Πάροδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 61400, Αξιούπολη Κιλκίς 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ Ε ΕΣΣΑΣ, Μ.Μερκούρη 28, ΤΚ 58200, Έδεσσα 2ο ΤΕΕ Ε ΕΣΣΑΣ, Περιοχή Σμαρέκα, ΤΚ 58200, Έδεσσα 1ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΥΠΕΠΘ), Πενταπλάτανος, ΤΚ 58100, Γιαννιτσά 2ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Πενταπλάτανος, ΤΚ 58100, Γιαννιτσά 1ο ΤΕΕ ΑΡΙ ΑΙΑΣ, Αριδαία, ΤΚ 58400, Αριδαία Πέλλας 2ο ΕΠΑΛ ΑΡΙ ΑΙΑΣ, Αριδαίας Εξαπλάτανου 1ο χλμ, ΤΚ 58400, Αριδαία Πέλλας 1ο ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, Βασιλέως Παύλου 2, Κρύα Βρύση Πέλλας 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, Πλ.Αγίου Ανδρέα 1, ΤΚ 60300, Αιγίνιο Πιερίας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Τάκη Τερζοπούλου 150, ΤΚ 60100, Κατερίνη 2ο ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΥΠΕΠΘ), Ν.Κεραμίδι, ΤΚ 60100, Κατερίνη 3ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Μαντζαροπούλου 2, ΤΚ 60100, Κατερίνη ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΥΠΕΠΘ), Μαντζαροπούλου 2, ΤΚ 60100, Κατερίνη ΤΕΕ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Παλλατίδου 4, ΤΚ 62300, Σιδηρόκαστρο Σερρών 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ, Εθν.Οδός Σερρών-Θεσ/κης, ΤΚ 62100, Σέρρες 2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ, Μεραρχίας 153, ΤΚ 62125, Σέρρες 11 22

13 3ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ, Εθν.Οδός Σερρών-Θεσ/κης, ΤΚ 62100, Σέρρες 4ο ΕΠΑΛ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΣΕΡΡΩΝ, Εθν.Οδός Σερρών-Θεσ/κης 1ο χλμ, ΤΚ 62100, Σέρρες ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, Νέα Ζίχνη, ΤΚ 62042, Νέα Ζίχνη Σερρών ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, Ιουστινιανού 7, ΤΚ 62200, Νιγρίτα Σερρών ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΟ ΟΠΟΛΗΣ, Ροδόπολη, ΤΚ 62055, Ροδόπολη Σερρών 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ηράκλεια, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Σταδίου 1, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΕΕ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ, Αρναία, ΤΚ 63074, Αρναία Χαλκιδικής ΤΕΕ Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ, Λεωφόρος Ελευθερίας, ΤΚ 63200, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής ΤΕΕ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ, Κασσανδρεία, ΤΚ 63077, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ, Νικητή, ΤΚ 63088, Νικητή Χαλκιδικής 1ο ΤΕΕ ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα 2ο ΕΠΑ.Λ. ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα 3ο ΕΠΑΛ ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΑΜΑΣ, Αδριανουπόλεως 70, ΤΚ 66100, ράμα 1ο ΕΠΑΛ ΟΞΑΤΟΥ, οξάτο ράμας, ΤΚ 66300, οξάτο ράμας ΕΠΑ.Λ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΡΑΜΑΣ, Μεγ.Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 66200, Προσοτσάνη ράμας ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Κάτω Νευροκόπι, ΤΚ 66033, Κάτω Νευροκόπι ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ, Ιπποκράτους 90, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα 1ο ΕΠΑΛ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Λεωνίδου 52-54, ΤΚ 68300, ιδυμότειχο 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κατακουζηνού 16, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 2ο ΕΠΑΛ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, Λ.Νικολαΐδη, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 3ο ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κατακουζηνού 16, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, Φρίξου Παπαχρηστίδη 182, ΤΚ 64100, Ελευθερούπολη Καβάλας 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, Γέροντα 5, ΤΚ 64200, Χρυσούπολη Καβάλας 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, Περιγιάλι 2, ΤΚ 65201, Καβάλα 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, Περιγιάλι 2, ΤΚ 65201, Καβάλα 3ο ΤΕΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, Περιγιάλι 1, ΤΚ 65201, Καβάλα 4ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Αμίσου 31, ΤΚ 65403, Καβάλα 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΛΑΥΚΗΣ, Γλαύκη, ΤΚ 67300, Γλαύκη Ξάνθης 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ, ημόκριτου 27, ΤΚ 67100, Ξάνθη 1ο ΕΠΑ.Λ. ΞΑΝΘΗΣ, Νεάπολη, ΤΚ 67100, Ξάνθη 2ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ, ημόκριτου 27, ΤΚ 67100, Ξάνθη 3ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ, ημόκριτου 27, ΤΚ 67100, Ξάνθη 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τέρμα Σισμανόγλου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή 2ο ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Μ.Ανδρόνικου-Γ.Παπανδρέου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τέρμα Σισμανόγλου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, Παύλου Μελά 2, ΤΚ 52200, Άργος Ορεστικού Καστοριάς 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 1ο χλμ Εθν.Οδού Γρεβενών Κοζάνης, ΤΚ 51100, Γρεβενά 1ο ΕΠΑΛ ΕΣΚΑΤΗΣ, εσκάτη, ΤΚ 51200, εσκάτη Γρεβενών 1ο ΕΠΑ.Λ. -1οΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Εργατικές Κατοικίες, ΤΚ 52100, Καστοριά 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Λιβάδια 1, ΤΚ 52100, Καστοριά 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ, Σέρβια, ΤΚ 50500, Σέρβια Κοζάνης 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βέρμιου 26, ΤΚ 50100, Κοζάνη 2o ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ανδρέα Κάλβου Συνοικισμός Πανόραμα 3, ΤΚ 50100, Κοζάνη 3ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βέρμιου 26, ΤΚ 50100, Κοζάνη 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ, Κωστ.Καραμανλή 26, ΤΚ 50100, Κοζάνη ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Στράκαλη 3, ΤΚ 50300, Σιατίστας Κοζάνης 1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, Μ.Ασίας Τέρμα, ΤΚ 50200, Πτολεμαΐδα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, Περιοχή Κέπτσε, ΤΚ 50200, Πτολεμαΐδα 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ, Μ.Ασίας Τέρμα, ΤΚ 50200, Πτολεμαΐδα 1ο ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΥΠΕΠΘ), 3ο χλμ Εθν.Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100, Φλώρινα 11 33

14 2ο ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 3ο χλμ Εθν.Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100, Φλώρινα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Νέες εργατικέσ κατοικίες, ΤΚ 53200, Αμύνταιο Φλώρινας 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ, Πάροδος Πατριάρχη Αθηναγόρα 1, ΤΚ 47100, Άρτα 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ, Πάροδος Αθηναγόρα, ΤΚ 47100, Άρτα ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ, Πάροδος Αθηναγόρα 1, ΤΚ 47100, Άρτα 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑΣ, Φιλοθέη Άρτας, ΤΚ 47042, Φιλοθέη Άρτας 1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 7, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα 2ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 7, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα 1ο ΕΠΑΛ/ΤΕΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΚ 46200, Παραμυθιά Θεσπρωτίας 1ο ΤΕΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Μάρκου Μπότσαρη 6, ΤΚ 46300, Φιλιατά Θεσπρωτίας 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τέρμα ωδώνης, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Κέρκυρας 1, ΤΚ 45332, Ιωάννινα 3ο ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Σάββα Νικολάτου,ΤΚ 45332, Ιωάννινα 4ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τέρμα ωδώνης, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 5ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Λεωφόρου ωδώνης, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 6ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Αρσένη Γεροντικού 3, ΤΚ 45332, Ιωάννινα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Μέτσοβο, ΤΚ 44200, Μέτσοβο ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Κόνιτσα, ΤΚ 44100, Κόνιτσα Ιωαννίνων ΕΠΑΛ ΒΡΟΣΙΝΑΣ, ήμος Μολοσσών, ΤΚ 44017, Βροσίνα Ιωαννίνων 1ο ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Σκαμνούλα, ΤΚ 48100, Πρέβεζα 2ο ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Σκαμνούλα, ΤΚ 48100, Πρέβεζα 1ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ, Πάροδος Τζαβέλα, ΤΚ 48200, Φιλιππιάδα Πρέβεζας 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, Αγ.Τριάδας 75, ΤΚ 48062, Καναλάκι Πρέβεζας ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Μουζάκι, ΤΚ 43060, Μουζάκι Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Τρικάλων Τέρμα, ΤΚ 43100, Καρδίτσα 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Τρικάλων Τέρμα, ΤΚ 43100, Καρδίτσα 3ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, Ν.Τεμπονέρα, ΤΚ 43100, Καρδίτσα ΤΕΕ ΠΑΛΑΜΑ, Οδυσσέα Ανδρούτσου 29, ΤΚ 43200, Παλαμάς Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΣΟΦΑ ΩΝ, Τέρμα Αθηνών-Σοφάδες, ΤΚ 43300, Σοφάδες Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τέρμα Καρδίτσης, ΤΚ 41335, Λάρισα 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ιουστινιανού-Α.Βουτσίλα, ΤΚ 41223, Λάρισα 3ο ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ιουστινιανού-Κομνηνών, ΤΚ 41223, Λάρισα 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, Σικελιανού και Κάρλας, ΤΚ 41336, Λάρισα 5ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τέρμα Καρδίτσης, ΤΚ 41335, Λάρισα 6o ΕΠΑΛ/ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ), Τέρμα Καρδίτσης, ΤΚ 41335, Λάρισα 7ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ρόση-παιωνίου, ΤΚ 41335, Λάρισα 8ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ρόση-παιωνίου, ΤΚ 41335, Λάρισα 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, Οδός Αγιόκαμπου, ΤΚ 40003, Αγιά Λαρίσης 1ο ΤΕΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Περιφεριακή Φαρσάλων-Αθηνών, ΤΚ 40300, Φάρσαλα Λαρίσης ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ, Φαρκαδόνα, ΤΚ 42031, Φαρκαδόνα Τρικάκων 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Πάροδος Μαυροδήμου, ΤΚ 40200, Ελασσόνα 2ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Πάροδος Μαυροδήμου, ΤΚ 40200, Ελασσόνα 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Χαιρώνειας 2, ΤΚ 40100, Τύρναβος 2ο ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Χαιρώνειας 2, ΤΚ 40100, Τύρναβος 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, Πίνδου 26Α, ΤΚ 42200, Καλαμπάκα 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μακεδονίας Τέρμα, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Οικισμός Πύργος, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μακεδονίας Τέρμα, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 4ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Αγίου Κωνσταντίνου 42, ΤΚ 42100, Τρίκαλα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΥΛΗΣ, Πύλη, ΤΚ 42032, Πύλη Τρικάλων ΤΕΕ ΚΡΑΝΕΑΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, Κρανέα, ΤΚ 40001, Κρανέα Ελασσόνας 1ο ΤΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ, Μητάκου και Οπλ.Βελέντζα, τκ 37100, Αλμυρός Μαγνησίας 11 44

15 ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, Αριστοτέλη και Απ.Λάμπη, ΤΚ 37300, Αγριά Βόλου 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, Κασσαβέτη 3, ΤΚ 38221, Βόλος 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ, Πολυμέρη-Κασσαβέτη 3, ΤΚ 38221, Βόλος 3ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ, Αρσινόης 5, ΤΚ 38333, Βόλος 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Τέρμα Καλλιθέας-Φυτόκου, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Μ.Μερκούρη-Αγ.Νεκταρίου, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 3ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τέρμα Καλλιθέας, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τέρμα Φυτόκου Νέας Ιωνίας, ΤΚ 38001, Νέα Ιωνία Μαγνησίας ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, Ρήγα Φερραίου, ΤΚ 37500, Βελεστίνο Μαγνησίας ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Νέο Κλήμα Σκοπέλου, ΤΚ 37004, Σκόπελος Μαγνησίας 1ο ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ, ΤΚ 32200, Άγιοι Θεόδωροι Θήβας 2ο ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ, ΤΚ 32200, Άγιοι Θεόδωροι Θήβας ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, Λεωφ. ημοκρατίας 15, ΤΚ 32001, Αλίαρτος ΤΕΕ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΤΚ 32009, Σχηματάρι 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ, ελφών 24-26, ΤΚ 32100, ελφοί 2ο ΕΠΑΛ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ, ελφών 24-26, ΤΚ 32100, ΛΕΙΒΑ ΙΑ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Εθνικής Αντιστάσεως, ΤΚ 36100, Καρπενήσι 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, ΤΚ 36071, υτική Φραγκίστα Ευρυτανίας ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΤΚ 34200, Ιστιαία 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΚΛΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 4ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καραγιάννη και Αντιγόνου 2, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 5ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙ ΑΣ, Καψάλη και Αναγνωσταρά, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Πλάτωμα Αλιβερίου, Εύβοια, ΤΚ ο ΤΕΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Πλάτωμα Αλιβερίου, Εύβοια, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, Λιανοπούλου 150, ΤΚ 34016, Κονίστρες Ευβοίας ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ, ΤΚ 34004, Μαντούδι Ευβοίας ΤΕΕ ΨΑΧΝΩΝ, Σταδίου 17, ΤΚ 34400, Ψαχνά Εύβοιας ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Τέρμα Αιόλου, ΤΚ 34001, Κάρυστος 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ, Γαλανέικα Λαμίας, ΤΚ 35100, Λαμία 2ο ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ, Γαλανέικα Λαμίας, ΤΚ 35100, Λαμία 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ, Τέρμα Λαρίσης - Γαλανέικα, ΤΚ 35100, Λαμία 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ, Καποδιστρίου 27, ΤΚ 35100, Λαμία ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, Βαρώνου Βέλλιου 21, ΤΚ 35200, Αταλάντη ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΤΚ 35011, Μακρακώμη ΤΕΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Λεωφ. Σαλώνων 44, ΤΚ 33100, Άμφισσα 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΚ 30027, Αγ. Κωνσταντίνος - Αγρίνιο 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Εθνικού Σταδίου 3, ΤΚ 30100, Αγρίνιο 3ο ΤΕΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Εθνική Οδός Αγρινίου - Αμφιλοχίας, ΤΚ 30100, Αγρίνιο 1ο ΤΕΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, Ν. Στρατου, ΤΚ 30500, Αμφιλοχία ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ 30002, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Τέρμα Σπυρίδωνος Τρικούπη, ΤΚ 30200, Μεσολόγγι 2ο ΤΕΕ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, Τέρμα Σπυρίδωνος Τρικούπη, ΤΚ 30200, Μεσολόγγι ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, Λεωφ. Κοσμά Αιτωλού 38, ΤΚ 30005, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, Χαριλάου Τρκούπη, ΤΚ 30011, Μακρύνεια Αιτωλοακαρνανίας 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Ν. Τσάρα 6, ΤΚ 30300, Ναύπακτος 2ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Ν. Τσάρα 6, ΤΚ 30300, Ναύπακτος ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΤΚ 30007, Κατοχή Αιτωλ/νίας ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως, ΤΚ 25200, Κάτω Αχαϊα 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Γεωργίου Σεφέρη 1, ΤΚ 26335, Πάτρα 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Αγ. Σοφίας και Κιθαιρώνος, ΤΚ 26223, Πάτρα 11 55

16 3ο ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) ΠΑΤΡΑΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ, Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2, ΤΚ 26333, Πάτρα 4ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Αυστραλίας 62, ΤΚ 26442, Πάτρα 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Τέρμα Αγ. Σοφίας, ΤΚ 26223, Πάτρα 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Τέρμα Αγ. Σοφίας, ΤΚ 26223, Πάτρα 7ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Καβάφη & Εγγονόπουλου, ΤΚ 26335, Πάτρα 8ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Καβάφη & Εγγονόπουλου, ΤΚ 26335, Πάτρα 9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, Κουκούλι - Σεφέρη 1, ΤΚ 26335, Πάτρα 10ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, ΤΚ 26441, Πάτρα ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, Αθανασίου Αναγνωστοπούλου 21, ΤΚ 26500, Παραλία Πατρών ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Ευσεβίου Κηπουργού 5, ΤΚ 25001, Καλάβρυτα 1ο ΤΕΕ ΑΙΓΙΟΥ, Ξηρολιθιών, ΤΚ 25100, Αίγιο 2ο ΕΣΠΕΡΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ, Ξηρολιθιών, ΤΚ 25100, Αίγιο 1ο ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ, Παρακαμπτήριος Σαβαλίων - Αμαλιάδας, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ, Τέρμα Ναυαρίνου, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, Περιμετρικός Κρεστενών - Ανδρίτσαινας, ΤΚ 27055, Κρεστενά Ηλείας ΤΕΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΤΚ 27053, Λεχαινά Ηλείας 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΠΥΡΓΟΥ, 2ο Χλμ Εθν. Οδού Πύργου - Κυπαρισσίας, ΤΚ 27100, Πύργος 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ, Περιοχή Κοκκιλώνι, ΤΚ 27100, Πύργος 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ, 2ο χλμ Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, ΤΚ 21200, Άργος 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ, 2ο χλμ Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, ΤΚ 21200, Άργος 1ο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΚ 22001, Άστρος Αρκαδίας 1ο ΕΠΑΛ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ, Αγ. Παντελεήμονος, ΤΚ 21300, Κρανίδι Αργολίδας, 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Άργους, ΤΚ 21100, Ναύπλιο 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ, Μαθητική Εστία, ΤΚ 20500, Νεμέα 1ο ΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Αδειμάντου 81, ΤΚ 20100, Κόρινθος 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τέρμα Ερμού, ΤΚ 20100, Κόρινθος 1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, Πλατεία Ηρώου, ΤΚ 20001, Ζευγολατιό Κορίνθου 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ, Περιοχή Αγ. Νικολάου, ΤΚ 20200, Κιάτο 2ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ, Περιοχή Αγ. Νικολάου, ΤΚ 20200, Κιάτο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, Περιοχή Σύθα, ΤΚ 20400, Ξυλόκαστρο 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Επιδαύρου, ΤΚ 20300, Λουτράκι 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Επιδαύρου, ΤΚ 20300, Λουτράκι 3ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Επιδαύρου, ΤΚ 20300, Λουτράκι 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ρήγα Φεραίου & Κρήτης, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ρήγα Φεραίου & Κρήτης, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 3ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ρήγα Φεραίου & Κρήτης, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 4ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,Αθηνών 170, ΤΚ 24100, Καλαμάτα 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, Πονηροπούλου Τέρμα, ΤΚ 24500, Κυπαρισσία 2ο ΤΕΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, Πονηροπούλου Τέρμα, ΤΚ 24500, Κυπαρισσία 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Σταδίου 48, ΤΚ 24200, Μεσσήνη ΕΠΑΛ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ, ΤΚ 22300, Λεωνίδιο 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τεγέας, ΤΚ 22100, Τρίπολη 2ο ΤΕΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τεγέας, ΤΚ 22100, Τρίπολη 3ο ΤΕΕ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Τεγέας, ΤΚ 22100, Τρίπολη ΤΕΕ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ 22024, Στεμνίτσα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Λεωφ. Εκτελεσθέντων 2, ΤΚ 22200, Μεγαλόπολη Αρκαδίας 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΤΚ 23052, Μολάοι Λακωνίας ΕΠΑΛ ΓΥΘΕΙΟΥ, ΤΚ 23200, ΑΙΓΙΕΣ.. ΓΥΘΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΟΥΣ, ΤΚ 23055, Γλυκόβρυση Λακωνίας 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ, Πάροδος Γυθείου, ΤΚ 23100, Σπάρτη 2ο ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ, Πάροδος Γυθείου, ΤΚ 23100, Σπάρτη 1ο ΤΕΕ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Τέρμα Αρτέμιδος, Νεάπολη Λακωνίας, ΤΚ

17 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Σκεπετζή & Φιλελλήνων, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Πάροδος ιλβόη - Νέα Αλατσάτα, ΤΚ 71409, Ηράκλειο Κρήτης 3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Αρχιμήδους 1, ΤΚ 71601, Ηράκλειο Κρήτης 4ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ), Ελευθερίου Σκεπετζή 31, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ηφαίστου 7, ΤΚ 71303, Ηράκλειο Κρήτης 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Πιτσουλάκη 24, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 7ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αγία Αικατερίνη Κατσαμπα, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΚ 70400, Μοίρες Ηρακλείου, Κρήτη 1ο ΤΕΕ - ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 70300, Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, Κρήτη ΤΕΕ ΣΗΤΕΙΑΣ, Επαρχιακή οδός Σητείας - Πισκοκέφαλου, ΤΚ 72300, Σητεία Κρήτης 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ξηρόκαμπος, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Εμμ. Λαμπράκη 8, ΤΚ 72200, Ιεράπετρα, Κρήτη 3ο (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Εμμ. Λαμπράκη 8, ΤΚ 72200, Ιεράπετρα, Κρήτη ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ, Σέλινο Χανίων, ΤΚ 73004, Κρήτη ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Ιωάννη Σεργάκη 65, ΤΚ 72400, Νεάπολη Λασιθίου, Κρήτη 2ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ε. ασκαλάκη 3 - Περιβόλια, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ε. ασκαλάκη 3, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο ΕΠΑΛ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, Κοραή 1, ΤΚ 73135, Χανιά Κρήτης ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Πλατεία Ελευθερίας - Κουνουπιδιανά, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, Μυλωνογιάννη 94, ΤΚ 73135, Χανιά, Κρήτη ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, Μυλωνογιάννη 94, ΤΚ 73135, Χανιά, Κρήτη ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗ ΩΝ - ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ 73007, ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΚΡΗΤΗ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΤΚ 73400, ΚΙΣΑΜΟΣ, ΚΡΗΤΗ 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 2º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 3ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Στρατή Μυριβήλη, 108, ΤΚ 81100, Λέσβος 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Παπαδος Λέσβου, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΤΚ 81101, Αγιάσος, Λέσβος ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81200, Πλωμάρι, Λέσβος ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Καλλονή, Λέσβος ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΤΚ 83200, Καρλόβασι, Σάμος ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΥΡΙΝΑΣ, Λεωφ. ημοκρατίας, ΤΚ 81400, Μύρινα Λήμνου 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΟΥ ΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81401, ημοτικό ιαμέρισμα Μούδρου, Λήμνος ΜΑΥΡΟΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΧΙΟΥ, Μιχάλων 5, ΤΚ 82100, Χίος 2ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ, Μιχάλων 5, ΤΚ 82100, Χίος 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ, Μούτσαινα, ΤΚ 82100, Χίος 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ ΑΜΥΛΩΝ, ΤΚ 82300, Καρδάμυλα, Χίος 1ο ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΤΚ 82101, Οινούσσες, Χίος 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΕΥ ΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, Καραβόσταμο Ευδήλου, ΤΚ 83302, Ικαρία 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΡΟ ΟΥ, Κλαύδιου Πέπερ 1, ΤΚ 85100, Ρόδος 2ο ΕΠΑΛ ΡΟ ΟΥ, Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85100, Ρόδος 3ο ΕΠΑΛ ΡΟ ΟΥ, Κλαύδιου Πέπερ 1, ΤΚ 85100, Ρόδος 1ο ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ ΡΟ ΟΥ, Λεωφ. ημοκρατίας 104, ΤΚ, ΤΕΕ ΚΩ, Εθνικής Αντιστάσεως & Πορφυρίου, ΤΚ 85300, Κως 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Ενορία Ανάληψης - Ποταμοί, ΤΚ 85200, Κάλυμνος 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΣΥΜΗΣ, ΤΚ 85600, Σύμη ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΤΚ 85700, Πηγάδια Καρπάθου 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ, Ναυάρχου Ευάγγελου ανιήλ, ΤΚ 85400, Λακκί, Λέρος 11 77

18 ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΚ 85102, Αρχάγγελος ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΠΑΤΜΟΥ, ΤΚ 85500, Πάτμος ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ, ΤΚ 84300, Ηράκλεια Κυκλάδων 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ, Λιβάδια Μάννα Σύρου, ΤΚ º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΣΥΡΟΥ, Λιβάδια Μάννα Σύρου, ΤΚ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 84600, ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΚΕΑΣ, ΙΟΥΛΙ Α - ΚΕΑ, ΤΚ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΚΥΘΝΟΥ, ΤΚ 84006, Μέριχας Κύθνου ΕΠΑΛ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΚ 84005, Λιβάδι Σερίφου 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 84008, Αμοργός 1º ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΙΟΥ, ΤΚ 84001, Ίος 1º ΕΠΑΛ-TEE ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, ΤΚ 84300, Κουφονήσια Κυκλάδων 1ο ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84700, Φηρά Σαντορίνης 2ο ΤΕΕ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 84703, Κοινότητα Εμπορείου, Σαντορίνη ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ 84400, Παροικιά Πάρου ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΜΗΛΟΥ, ΤΚ 84800, Πλάκα Μήλου 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ 84302, ΦΙΛΟΤΙ ΝΑΞΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΑΝ ΡΟΥ, ΤΚ 84500, Χώρα - Άνδρος 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝ ΡΟΥ, Πίσω Μεριά Κορθίου, ΤΚ 84502, Άνδρος 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ 84003, Απολλωνία Σίφνου 1ο ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ, Αγία Παρασκευή, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Άγιος Κήρυκος, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος 2ο ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Άγιος Κήρυκος, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ευάγγελου Ναπολέοντος 12, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 2ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παγκρατέικα, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 3ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ευάγγελου Ναπολέοντος 12, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ, ΤΚ 49083, Κάτω Κορακιανά, Κέρκυρα ΕΠΑΛ - ΤΕΕ ΙΘΑΚΗΣ, Ολιβιέ Ρεβερτέν 1, ΤΚ 28300, Ιθάκη 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΑΣΣΗ, ΤΚ 28100, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, Νικολάου Μπελογιάννη, ΤΚ 28200, Ληξούρι Κεφαλληνίας 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ, Αλυκές Λευκάδας, ΤΚ ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑ ΑΣ, Αλυκές Λευκάδας, ΤΚ Τα ποσοστά των σχολικών μονάδων που επωφελήθηκαν μέσω του συγκεκριμένου υποέργου ανά περιφέρεια παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα 11 88

19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΩΦ ΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6% 6% 6% 4% 7% 16% 4% 4% 22% 6% 7% 9% 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ. ΥΤ. ΜΑΚΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ: 744 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 744 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Σύμφωνα με το με τίτλο ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙ Α.XLS ηλεκτρονικό αρχείο τύπου Excel, που εστάλη από τους αναδόχους την , οι τίτλοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις από τις σχολικές μονάδες ήταν οι κάτωθι 57: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙSBN - ISSN ΕΚ ΟΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ 1 Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των Φύλων Οδυσσέας Σεξουαλική Αγωγή και οι Σχέσεις των δύο Φύλων Ελληνικά Γράμματα Φύλο και κοινωνική θεωρία Μεταίχμιο ΦΥΛΟ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φύλο και Σχολική Πράξη. Συλλογή Εισηγήσεων Βάνιας ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ Ελληνικά Γράμματα Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη ( ) Νεφέλη Η Ολοκληρωμένη Γυναίκα Ενάλιος Μαρία Κιουρί Ωκεανίδα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 11 Η Κακοποιημένη Γυναίκα Ελληνικά Γράμματα Κοινωνικές αναπαραστάσεις της κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/συντρόφους τους Αντ. Ν. Σάκκουλα Φύλο και ίκαιο Παπαζήση Οι παρανομίες του κορμιού : Νέες γυναίκες μιλούν για τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς Καστανιώτης

20 15 Το δημογραφικό πρόβλημα και η κοινωνική προστασία της μητρότητας, του παιδιού και της οικογένειας Αντ. Ν. Σάκκουλα Ο Νους δεν έχει Φύλο; Οι Γυναίκες στις Απαρχές της Νεωτερικής Επιστήμης Κάτοπτρο Η Γυναίκα στο Βυζάντιο Περίπλους Τηλεόραση και ελληνική κοινωνία Εικών Η Ανδρική Κυριαρχία Στάχυ Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα. Προϊστορία - Πολιτισμοί Ανατολικής Μεσογείου Φιλιππότης Μουσουλμάνες της Ανατολής: Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες, και πολιτικές Κριτική Οι Γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας Παπαδήμας Γυναικεία ραματουργία στα Χρόνια της Επανάστασης : Μητιώ Σακελλαρίου, Ελισάβετ Μουτζαν-Μαρτινέγκου, Ευανθία Καϊρη : Χειραφέτηση και Αλληλεγγύη των Γυναικών στο Ηθικοδιδακτικό και Επαναστατικό ράμα Ινστιτούτο του βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα Η Γυναίκα στο Μεσαίωνα Φιλιππότης Επιλογή Επαγγέλματος. Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί - Προοπτικές Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ελληνικά Γράμματα Το Φύλο των ικαιωμάτων. Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ιαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου : Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές, επιμέλεια Βασιλική εληγιάννη Κουϊμτζή Υποαντιπροσώπευση γυναικών και δημοκρατία. Η συνταγματικότητα των θετικών μέτρων για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια ζωή Νεφέλη Μεταίχμιο Σάκκουλα Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία Ο Πολίτης ίκαιο, Σύνταγμα, Πολιτική Παρατηρητής Το φύλο της ημοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα Η ι-εκδίκηση της Barbie : οκίμια για τη Γυναικεία Γραφή Σαββάλας Κοχλίας ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η κληρονομιά της Υπατίας : Η ιστορία των επιστημόνων γυναικών από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα Εκάτη ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Σ Καστανιώτης «Εμείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Τυπωθήτω - Γιώργος αρδάνος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Γυναικεία Απασχόληση και Οικογένεια στην Ελλάδα και αλλού Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής : Ο θηλυκός επαναστάτης Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» Ζήσης Μαρί Κιουρί Σαββάλας Γυναίκες και Εξουσία Τραυλός

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΚ 2079 τβ (Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΚ 2079 τβ (Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΔΕ ΣΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΝΩΝ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 13.149.701,17 5.894.284,20 7.255.416,97 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47 Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία για τις ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι ειδικότητες για τα ηµόσια Ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια

Α. Οι ειδικότητες για τα ηµόσια Ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια Οι των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Επαγγελµατικών Λυκείων) Α. Οι για τα ηµόσια Ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης A Αθήνας 1ο ΕΠΑ.Λ Αθηνών µε τους εξής τοµείς και ;. 2ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ Σηµεία Παρουσίας - Πρόσβαση SHDSL 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΥΣΙ Α ΤΚ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΚΛΗΣ ΤΚ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΚ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σχολικές Μονάδες-ΚΣΕ (όπως Πίνακας Αποδεκτών) Ενημερωτικό για την αποστολή Υλικού και οδηγίες παραλαβής.

Προς Σχολικές Μονάδες-ΚΣΕ (όπως Πίνακας Αποδεκτών) Ενημερωτικό για την αποστολή Υλικού και οδηγίες παραλαβής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210.34.42.156 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 9:00 35 2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 12:00 35 3 ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/4/2013 10:00 40 4 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΣΕ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΟΜΣΕ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΑΤΤΙΚΟΣ" ΑΙΓΙΟΥ- ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "Ο ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ" ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΚΗΦΗΝΑΣ" ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ 5/11/2007 12:00 35 2 41ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 6/11/2007 12:00 30 3 2ο ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 6/11/2007 19:00 40 4 22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 14/11/2007 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ

ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ 1 INTRACOM ΑΤΤΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΩΛΕΤΗ 210 762

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 65ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/1/2016 19:00 50 2 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/1/2016 11:00 15 3 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 10:00 30 4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Αγ. Σωτήρας 1, Τ.Κ Άγιος Στέφανος.

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Αγ. Σωτήρας 1, Τ.Κ Άγιος Στέφανος. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2010 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Αγ. Σωτήρας 1, Τ.Κ. 145 65 Άγιος Στέφανος. ΤΗΛ: 210-6216783 1. ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 27/1/2015 10:00 50 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 27/1/2015 11:00 50 3 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/2/2015 9:00 50 4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα