ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

2 Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ μη καταρρακτικού θξπζηαιινεηδνύο θαθνύ γηα θαζαξά δηαζιαζηηθνύο ιόγνπο. Ο θξπζηαιινεηδήο θαθόο αληηθαζίζηαηαη από έλα ελδνθαθό θαηάιιειεο δηνπηξηθήο ηζρύνο ώζηε λα δηνξζώζνπκε ην δηαζιαζηηθό ζθάικα ζε αζζελείο κε κπσπία, ππεξκεηξσπία ή αθόκα θαη αζηηγκαηηζκό εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ηνξηθόο ελδνθαθόο.

3 Very high refractive error (high myopia >8 D, high hyperopia >4 D) High Anisometropia Presbyopia Keratoconus

4 Τςεινί κύσπεο ή ππεξκέηξσπεο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηα απνδεθηά όξηα γηα δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή ζηνλ θεξαηνεηδή. *ε πςειέο κπσπίεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ όςε ε πηζαλόηεηα επηπινθώλ από ηνλ ακθ/δε θαη ν βαζύο πξόζζηνο ζάιακνο. *ε αζζελείο κε κηθξό αμνληθό κήθνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ όςε ν ζηελόο πξόζζηνο ζάιακνο.

5 Γνθηκαζκέλε θαη επηηπρήο κέζνδνο Ο θεξαηνεηδήο παξακέλεη ζρεηηθά αλέπαθνο Καιή ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ιεπηνύο θαη πξνβιεκαηηθνύο θεξαηνεηδείο Γελ αλαπηύζζεηαη θαηαξξάθηεο ζην κέιινλ.

6 Γηα πςειή κπσπία ή ππεξκεηξσπία ή αθόκα θαη πξεζβπσπία ε CLE παξέρεη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ζηε δηάζιαζε, κεγαιύηεξα πνζνζηά επηηπρίαο θαη θαιύηεξε πνηόηεηα όξαζεο. PRK: haze, regression ζε πςειέο κπσπίεο LASIK: ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο εθηαζίαο. Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε άιιεο δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο: Bioptic (fine tuning)

7 Πην επεκβαηηθή κέζνδνο από νπνηαδήπνηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ή αθόκε θαη από ηελ έλζεζε θαθηθώλ IOLs. Απώιεηα πξνζαξκνγήο Οη πςεινί κύσπεο έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα γηα επηπινθέο από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κεηά ηελ εγρείξεζε. Οπνηαδήπνηε απώιεηα όξαζεο κεηά ην CLE δελ είλαη εύθνια απνδεθηή. LASIK θαη PRK πιενλεθηνύλ ζε αζζελείο κε ρακειή εσο κέηξηα κπσπία θαη ε LASIK ζε αζζελείο κε κέηξηα ππεξκεηξσπία.

8 Monofocal IOLs Multifocal IOLs Accommodating IOLs Monovision Mix & Match Light Adjustable

9 Monofocal (Monovision) or Multifocal Low posterior capsular opacification (square edge design 360 Aspheric IOLs (preferable) Toric lenses Toric Multifocal (1,5-12 D) Αλάγθεο αζζελνύο Καηάζηαζε ηνπ νθζαικνύ

10 IOL Master Lenstar SRK-T, Haigis, Hoffer Q Holladay 2 Optimization of A-constants.

11 Αζζελείο κε θαηαξξάθηε: Μεγαιύηεξνη ζε ειηθία Πξεζβύσπεο ζπλεζηζκέλνη ζηε ρξήζε γπαιηώλ Αζζελείο γηα CLE: Πην λένη ρσξίο άιια πξνβιήκαηα όξαζεο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη ζπδήηεζε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο Απώιεηα πξνζαξκνγήο

12 Monovision loss of stereopsis Accomodating IOLs limited range Multifocals halos, glare

13 Απνθπγή εηζαγόκελνπ αζηηγκαηηζκνύ κε ηηο ηνκέο (MICS surgery on steep axis) ηόρνο ε κείσζε ηνπ πξνϋπάξρνληνο αζηηγκαηηζκνύ ζε ιηγόηεξν ηεο 1D. 0,50-0,75D ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα βνεζάεη ζηελ θνληηλή όξαζε (pseudoaccomodation)

14 Αξρηηεθηνληθή ηεο ηνκήο (2,2 ή 2,7 θξνηαθηθή ηνκή) Καςνπιόξεμε: ηδαληθή 5mm, λα θαιύπηεη ην νπηηθό ρείινο ηνπ θαθνύ ηαζεξόο πξόζζηνο ζάιακνο (πξνζνρή ζηε βνεζεηηθή ηνκή) Γπάιηζκα ηνπ πξνζζίνπ πεξηθαθίνπ (θαιύηεξα κεηά ηελ έλζεζε ηνπ θαθνύ) Καιό θεληξάξηζκα ηνπ ελδνθαθνύ

15 ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Πιήξεο έιεγρνο βπζνύ απαξαίηεηνο 60-70% ησλ ξσγκώλ επηζπκβαίλνπλ ζε πεξηνρέο ρσξίο πξνδηαζεζηθέο βιάβεο Οη πεηαινεηδείο ξσγκέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη.

16 high risk of postoperative RD of 8% to 9.6% Colin J, Robinet A, Cochener B. Retinal detachment after clear lens extraction for high myopia: seven-year follow-up. Ophthalmology. 1999;106(12): Lindstrom RL. Retinal detachment in axial myopic. Dev Ophthalmol. 1987;14:37-41 Recent reports : lower rates of postoperative retinal detachment, from 2.3% to 3.5%. Fernández-Vega L, Alfonso JF, Villacampa T. Clear lens extraction for the correction of high myopia. Ophthalmology. 2003;110(12): Horgan N, Condon PI, Beatty S. Refractive lens exchange in high myopia: long term follow up. Br J Ophthalmol. 2005;89: Kubaloğlu A, Yazicioğlu T, Tacer S. Small incision clear lens extraction for correction of high myopia. Eur J Ophthalmol. 2004;14(1):1-6.

17 Male gender (3:2) Younger age Myopia Increased axial length Posterior capsular tear

18 ΟΙ ΑΘΔΝΔΙ <60 ΔΣΩΝ ΔΥΟΤΝ 6 ΦΟΡΔ ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΝΑ ΠΑΘΟΤΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΑΤΣΟΤ >60 ΔΣΩΝ

19 AL > 27.0 RESULTS: Absolute incidence of postoperative RD 1.5 % to 2.2% The risk for postoperative RD was significantly higher in eyes of younger patients and eyes with preop prophylactic treatment for retinal degeneration. CONCLUSIONS: The risk for postoperative RD = incidence of pseudophakic RD and idiopathic RD in myopia described in the literature. J Cataract Refract Surg 2008; 34: Q 2008 ASCRS and ESCRS

20 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ Βαζύο πξόζζηνο ζάιακνο Αλάζηξνθν pupillary block IOL - κεξηθέο θνξέο απαξαίηεηνη αξλεηηθνί ελδνθαθνί (εσο -10D), πνιύ ιεπηνί

21 ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΗ Προζοτή ζε μάηια <20mm Holladay 2 / Hoffer Q ηενός πρόζθιος θάλαμος - Πρόπηωζη ίριδας Square incision: πιο ζηαθερή Σοπική αναιζθηζία? IOLs μέτρι και 40D (με παραγγελία μέτρι και 60D) Ότι Piggyback Οι προζαρμοζηικοί δοσλεύοσν καλύηερα ζηοσς σπερμέηρωπες monovision

22 Η πιεηνλόηεηα πξνηηκά θαιή καθξηλή όξαζε Οη ππεξκέηξσπεο πξνηηκνύλ εκκεηξσπία MONOVISION: πξνηηκάηαη από ηνπο ρακεινύο κύσπεο Τςεινί κύσπεο, ρξήζηεο Φ.Δ. Πξνηηκνύλ θαιή καθξηλή όξαζε. Τςεινί κύσπεο, κε ρξήζηεο Φ.Δ. πλήζσο πξνηηκνύλ θαιή θνληηλή όξαζε θαη γπαιηά γηα νδήγεζε

23 Όζν κεγαιύηεξε ε ακεηξσπία ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλή απόθιηζε από ην target refraction (IOL Master, Lenstar) Απώιεηα πξνζαξκνγήο - ε λένπο αλζξώπνπο κόλν όηαλ άιιε ιύζε όπσο θαθηθνί ελδνθαθνί δελ είλαη δπλαηή.

24 Αζζελείο πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ιηγόηεξν επεκβαηηθέο θαη πην αζθαιείο δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα θαηεπζύλνληαη πξνο απηέο πξηλ ηνπο πξνηαζεί ην CLE. Δθηελήο ζπδήηεζε κε ηνλ αζζελή γηα ην πνηα είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα απηόλ.

25 Αζζελείο κε πςειέο πξνζδνθίεο πνπ δελ αλέρνληαη νηηδήπνηε εθηόο από άξηζηα απνηειέζκαηα. Όρη ζε εκκέηξσπεο γηα ηε δηόξζσζε ηεο πξεζβπσπίαο. UNDERPROMISE - OVERDELIVER

26 Πξνζεθηηθή επηινγή αζζελώλ Αλαιπηηθή πδήηεζε Άςνγε ηερληθή ειάρηζηα πεξηζώξηα ιάζνπο Αθξηβήο βηνκεηξία σζηή επηινγή ελδνθαθνύ γηα θάζε αζζελή Monovision vs Multifocal

27 Σας εσταριστώ για την προσοτή σας

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα