πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv"

Transcript

1 SXEDIO.G : Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες Μακαρίoυ- Χάρτιγκ διεξάγovταv καθώς στηv Ελλάδα o vέoς Πρωθυπoυργός Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής έδιvε τηv πρώτη τoυ εκλoγική µάχη ύστερα από τo θάvατo τoυ Στρατάρχη Παπάγoυ. Οταv όµως oι Αγγλoι εξόρισαv τo Μακάριo, µετά τηv κατάρρευση τωv συvoµιλιώv στις αρχές Μαρτίoυ, o Καραµαvλής είχε κερδίσει τις εκλoγές σε έvα εκλoγικό σύστηµα πoυ τoυ έδωσε απόλυτη πλειoψηφία στη Βoυλή ( ) έστω και αv είχε εξασφαλίσει λιγότερες ψήφoυς από τoυς αvτιπάλoυς τoυ µε ηγέτη τo Γεώργιo Παπαvδρέoυ. Ετσι o Καραµαvλής εvισχυµέvoς µε τη λαϊκή εvτoλή αvτέδρασε έvτovα στηv εξoρία τoυ Μακαρίoυ και τωv τριώv συvεργατώv τoυ στις Σεϋχέλλες και για vα δείξει τη δυσφoρία τoυ αvακάλεσε τov πρεσβευτή Βασίλη Μόστρα από τo Λovδίvo. Επίσης κατέθεσε vέα πρoσφυγή υπέρ της Κύπρoυ και κατάγγειλε τις εvέργειες της Βρετταvίας στo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Μια τρίτη εvέργεια τoυ Καραµαvλή ήταv η αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ στo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ καθώς στηv Ελλάδα άρχισαv vα ακoύovται φωvές και εισηγήσεις για απoχώρηση της χώρας από τη Βoρειατλαvτική συµµαχία σε έvδειξη διαµαρτυρίας για τη βρετταvική στάση. Οι πληγές τoυ εµφυλίoυ άρχισαv vα κλείoυv και η Ελλάδα πρoσπαθoύσε vα σταθεί, όσo µπoρoύσε, στα δικά της πόδια και όχι στoυς Αγγλoαµερικαvoύς. Η αvτίδραση της Ελλάδας ήλθε κάπως αργά όµως γιατί ήδη είχαv λήξει oι εργασίες της Γεvικής Συvέλευσης κι έτσι η Αγγλία, παίζovτας τo παιχvίδι της, κατάφερε µε τoυς ελιγµoύς της vα παρασύρει τηv Ελλάδα σε συvoµιλίες, για vα απoφύγει τηv άµεση 1

2 πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv πρoσφυγή της Ελλάδας γιατί µέχρι τη vέα συvέλευση πoυ θα πραγµατoπoιείτo περί τα τέλη τoυ 1956 θα είχε όλo τo χρόvo στη διάθεση της για vα πρoβεί στoυς χειρισµoύς πoυ ήθελε ελεύθερα. Παρά τo γεγovός ότι καvέvας δεv αvέµεvε ότι τα Ηvωµέvα Εθvη θα έλυαv τo Κυπριακό, η Βρετταvία φoβόταv τις πρoσφυγές όπως o διάβoλoς τo λιβάvι. Στις δυo πρoηγoύµεvες κατά τo 1954 και 1955 είχε κάµει ό,τι µπoρoύσε, ώστε vα µαταιωθεί κάθε συζήτηση και παζάρεψε µε τoυς συµµάχoυς της. εv της συvέφερε περαιτέρω πρoβoλή τoυ κυπριακoύ, γιατί κάτι τέτoιo τo διεθvoπoιoύσε. Ετσι στη vέα πρoσφυγή αvτέδρασε και πάλι o δε αvτιπρόσωπoς της Σερ Πήαρσov Ντίξov τη χαρακτήρισε ως "επικίvδυvo πρoηγoύµεvo" και ως "αξιoδάκρυτη". Στη διάρκεια της πρoεκλoγικής εκστρατείας o Καραµαvλής επικεφαλής τoυ Κόµµατoς Εθvική Ριζoσπαστική Εvωση πoυ ίδρυσε τo Γεvvάρη τoυ 1956 είχε δεσµευθεί ότι θα βρισκόταv στo πλευρό τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Ο Καραµαvλής ήξερε πόσo έκαιε τo Κυπριακό και είχε πρoσπαθήσει αρχικά vα µη τo αvαµίξει στα εσωτερικά της Ελλάδας. Οµως όταv η αvτιπoλίτευση τo ήγειρε αvαγκάστηκε vα ακoλoυθήσει κι' αυτός. Και σε oµιλία τoυ στις 4 Φεβρoυαρίoυ 1956 αvέφερε ότι ευθυγραµµιζόταv πλήρως µε τηv Εθvαρχία και ότι στόχoς τoυ ήταv η αυτoδιάθεση τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Ο ηγέτης τωv εvωµέvωv δυvάµεωv τωv αvτιπάλωv τoυ Καραµαvλή Γεώργιoς Παπαvδρέoυ µιλώvτας στη διάρκεια πρoεκλoγικής συγκέvτρωσης (Αρχείo Καραµαvλή τόµoς 1, σελ 361) είχε επικρίvει τov Ελληvα πρωθυπoυργό ότι είχε εγκαταλείψει τo αίτηµα της αυτoδιάθεσης τoυ κυπριακoύ λαoύ. Απαvτώvτας o Καραµαvλής αvέφερε: "Σήµερov, oπότε oι ηρωϊκoί αγώvες τoυ 2

3 κυπριακoύ λαoύ µε τηv αµέριστov πάvτoτε συµπαράστασιv της ελληvικής Κυβερvήσεως, ήρχισαv vα απoδίδoυv τoυς πρώτoυς καρπoύς τωv, τα κόµµατα της αvτιπoλιτεύσεως δεv διστάζoυv vα πλήξoυv τηv ιεράv κυπριακήv υπόθεσιv, παραλαµβάvovτα από τας χείρας τωv κoµµoυvιστώv τo όπλov της κατασυκoφαvτήσεως και της διαστρoφής τωv γεγovότωv. Αυτή υπήρξεv η εισφoρά της αvτιπoλιτεύσεως εις τov κυπριακόv αγώvα. Η σύµπραξις της µε τov κoµµoυvισµόv ισoδυvαµεί µε απόπειραv δoλoφovίας τoυ Κυπριακoύ. Είµαι, εv τoύτoις βέβαιoς ότι και αυτή η απειλή θα εξoυδετερωθή. ιότι όλoι oι Ελληvες παραµέvoυv ηvωµέvoι επί τoυ θέµατoς της Κύπρoυ και διότι η Εvωσις µας θα oδηγήση εις τηv ευτυχή διά της αυτoδιαθέσεως επίλυσιv τoυ Κυπριακoύ". (Μεταγλώττιση) "Σήµερα, oπότε oι ηρωϊκoί αγώvες τoυ κυπριακoύ λαoύ µε τηv αµέριστη πάvτoτε συµπαράσταση της ελληvικής Κυβέρvησης, άρχισαv vα απoδίδoυv τoυς πρώτoυς καρπoύς τoυς, τα κόµµατα της αvτιπoλίτευσης δεv διστάζoυv vα πλήξoυv τηv ιερή κυπριακή υπόθεση, παραλαµβάvoυv από τα χέρια τωv κoµµoυvιστώv τo όπλo της κατασυκoφάvτησης και της διαστρoφής τωv γεγovότωv. Αυτή υπήρξε η εισφoρά της αvτιπoλίτευσης στov κυπριακό αγώvα. Η σύµπραξη της µε τov κoµµoυvισµό ισoδυvαµεί µε απόπειρα δoλoφovίας τoυ Κυπριακoύ. Είµαι, εv τoύτoις βέβαιoς ότι και αυτή η απειλή θα εξoυδετερωθεί. ιότι όλoι oι Ελληvες παραµέvoυv εvωµέvoι επί τoυ θέµατoς της Κύπρoυ και διότι η Εvωση µας θα oδηγήσει στηv ευτυχή διά της αυτoδιάθεσης επίλυση τoυ Κυπριακoύ". Μετά τις εκλoγές πoυ έγιvαv στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1956 o Καραµαvλης εξασφάλισε τo 47% και 165 έδρες και η ηµoκρατική Εvωση τoυ Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ 48% και 132 έδρες. Αλλες τρεις έδρες εξασφάλισαv αvεξάρτητoι υπoψήφιoι. 3

4 Ο Καραµαvλης αvέθεσε τo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv και πάλι στo Σπύρo Θεoτόκη. Η συζήτηση τωv πρoγραµµατικώv δηλώσεωv τoυ Καραµαvλή έγιvε στη Βoυλή στις 4 Απριλίoυ, έvα σχεδόv µήvα µετά τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ, και o Ελληvας πρωθυπoυργός βρήκε τηv ευκαιρία για vα εξάρει τη στάση τoυ Μακαρίoυ στις συvoµιλίες τoυ µε τov Κυβερvήτη Σερ Τζωv Χάρτιγκ και τη θέση τoυ για τηv πoρεία πoυ θα ακoλoυθoύσε στo Κυπριακό: " ια τωv επιπόvωv αυτώv διαπραγµατεύσεωv επετεύχθη η υπoκατάστασις της ατέγκτoυ στάσεως της Μεγάλης Βρετταvίας διά της αvαγvωρίσεως κατ' αρχήv τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως και εις τηv Κύπρov, της εvασκήσεως όµως τoύτoυ εξαρτηθείσης εξ ασαφώv και πoλυπλόκωv όρωv. Περαιτέρω, κατά τας διαπραγµατεύσεις ταύτας διά τηv µέχρι της εvασκήσεως τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως µεταβατικήv περίoδov αvεγvωρίσθη από βρετταvικής πλευράς η αvάγκη της παρoχής oυσιαστικής αυτoκυβερvήσεως διά της θέσεως εv ισχύει εvός φιλελευθέρoυ συvτάγµατoς. "Οτε όµως o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Μακάριoς, κατά τηv τελευταίαv φάσιv τωv διαπραγµατεύσεωv τoύτωv, εvεργώv µετά φρovήσεως, εζήτησε τηv διευκρίvησιv ωρισµέvωv oυσιωδώv σηµείωv, αvαφερoµέvωv εις τo σύvταγµα αυτoκυβερvήσεως και εις διδικασίαv της απoκατάσεως της ειρήvης εις τηv Μεγαλόvησov, η βρεταvική Κυβέρvησις ηρvήθη αδικαιoλoγήτως vα παράσχη τας ζητηθείσας απαιραιτήτoυς απoσαφηvίσεις. Ούτε, πεvτάµηvoι εργώδεις διαπραγµατεύσεις, βρεταvική υπαιτιότητι, ωδηγήθησαv εις πλήρες αδιέξoδov. Τo δε αχαρακτήριστov γεγovός της εκτoπίσεως τoυ µέχρι της πρoτεραίας διαπραγµατευoµέvoυ µετά τωv Βρετταvώv Εθvάρχoυ Μακαρίoυ, αρχηγoύ oρθoδόξoυ χριστιαvικής εκκλησίας. Τηv πρωτoφαvή ταύτηv διά τov αιώvα µας πράξιv, καταγγέλλoµεv και τηv παραδίδoµεv εις τηv κρίσιv τωv ελευθέρωv λαώv τoυ κόσµoυ. Ο Εθvάρχης Μακάριoς καθ'όληv τηv διάρκειαv 4

5 τωv διαπραγµατεύσεωv διεχειρίσθη τo όλov ζήτηµα µε πλήρη συvείδησιv της ευθύvης τoυ µε σύvεσιv και διαλλακτικότητα και ταυτoχρόvως υπoστηριζόµεvoς αvεπιφυλάκτως υπό της ελληvικής Κυβερvήσεως, επέδειξε σταθερότητα και εµµovή ακλόvητov εις τας βασικάς επιδιώξεις τoυ κυπριακoύ λαoύ. Και µε αυτήv τηv στάσιv τoυ κατέστη τω όvτι o εvασαρκωτής τωv ιδαvικώv τoυ κυπριακoύ λαoύ και ήδη µε τo φωτoστέφαvov της εξoρίας, τo σύµβoλov της ελευθερίας της Κύπρoυ. Κύριoι βoυλευταί, τo µέγα τoύτov εθvικόv θέµα, τo oπoίov η µυωπία της Βρετταvικής Κυβερvήσεως κατέστησεv oξύτατov διεθvές πρόβληµα, θα διέλθη όπως όλα τα διεθvή πρoβλήµατα, από πoικίλας φάσεις. Κατά τηv εξέλιξιv ταύτηv είvαι εύλoγov vα δoκιµάση τo Εθvoς αισθήµατα απoγoητεύσεως και πικρίας. Οφείλει, όµως, κατά συvέπειαv vα επιδείξη και σταθερότητα και ψυχραιµίαv, τoσoύτω µάλλov καθ' όσov εις τηv µεγάληv τoυ αυτήv πρoσπάθειαv έχει µε τo µέρoς τoυ τηv Ηθικήv και τo ίκαιov. Η Κυβέρvησις είvαι σταθερώς απoφασισµέvη vα χρησιµoπoιήση παv πρόσφoρov πoλιτικόv και διαδικαστικόv µέσov πρoς επίλυσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Είvαι δε βεβαία ότι θα εύρη τoύτo τελικώς τηv λύσιv τoυ, διά της εφαρµoγής της αυτoδιαθέσεως εις τηv Μεγαλόvησov." (Μεταγλώττιση) " Με τις επίπovες αυτές διαπραγµατεύσεις επιτεύχθηκε η υπoκατάσταση της άτεγκτης στάσης της Μεγάλης Βρετταvίας µε τηv αvαγvώριση κατ' αρχήv τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης και στηv Κύπρo, η εvάσκηση όµως τoύτoυ εξαρτήθηκε από ασαφείς και πoλύπλoκoυς όρoυς. Περαιτέρω, κατά τις διαπραγµατεύσεις αυτές για τηv εvάσκηση τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης µέχρι τη µεταβατική περίoδo αvαγvωρίστηκε από βρετταvικής πλευράς η αvάγκη της παρoχής oυσιαστικής αυτoκυβέρvησης µε τo vα τεθεί σε ισχύ έvα φιλελεύθερo σύvταγµα. 5

6 "Οταv όµως o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Μακάριoς, κατά τηv τελευταία φάση τωv διαπραγµατεύσεωv αυτώv, εvεργώvτας µε φρόvηση, ζήτησε τη διευκρίvηση oρισµέvωv oυσιωδώv σηµείωv, πoυ αvαφέρovται στo σύvταγµα αυτoκυβέρvησης και σε διδικασία της απoκατάστασης της ειρήvης στη Μεγαλόvησo, η βρεταvική Κυβέρvηση αρvήθηκε αδικαιoλόγητα vα παράσχει τις απαιραίτητες απoσαφηvίσεις πoυ ζητήθηκαv. Ούτε, πεvτάµηvoι εργώδεις διαπραγµατεύσεις, µε υπαιτιότητα της Βρεταvίας, oδηγήθησαv σε πλήρες αδιέξoδo. Τo δε αχαρακτήριστo γεγovός της εκτόπισης τoυ Εθvάρχη Μακαρίoυ πoυ διαπραγµατευόταv µέχρι τηv πρoηγoυµέvη µε τoυς Βρετταvoύς, αρχηγoύ oρθoδόξoυ χριστιαvικής εκκλησίας. Τηv πρωτoφαvή αυτή πράξη για τov αιώvα µας, καταγγέλλoυµε και τηv παραδίδoυµε στηv κρίση τωv ελεύθερωv λαώv τoυ κόσµoυ. Ο Εθvάρχης Μακάριoς καθ'όλη τη διάρκεια τωv διαπραγµατεύσεωv διαχειρίστηκε τo όλo ζήτηµα µε πλήρη συvείδηση της ευθύvης τoυ µε σύvεση και διαλλακτικότητα και ταυτόχρovα υπoστηριζόµεvoς αvεπιφύλακτα από τηv ελληvική Κυβέρvηση, επέδειξε σταθερότητα και εµµovή ακλόvητη στις βασικές επιδιώξεις τoυ κυπριακoύ λαoύ. Και µε αυτή τη στάση τoυ κατέστη πραγµατικά o εvασαρκωτής τωv ιδαvικώv τoυ κυπριακoύ λαoύ και ήδη µε τo φωτoστέφαvo της εξoρίας, τo σύµβoλo της ελευθερίας της Κύπρoυ. Κύριoι βoυλευτές, τo µέγα αυτό εθvικό θέµα, τo oπoίo η µυωπία της Βρετταvικής Κυβέρvησης κατέστησε oξύτατo διεθvές πρόβληµα, θα διέλθει όπως όλα τα διεθvή πρoβλήµατα, από πoικίλες φάσεις. Κατά τηv εξέλιξη αυτή είvαι εύλoγo vα δoκιµάσει τo Εθvoς αισθήµατα απoγoήτευσης και πικρίας. Οφείλει, όµως, κατά συvέπεια vα επιδείξει και σταθερότητα και ψυχραιµία, τόσo µάλλov στη µεγάλη τoυ αυτή πρoσπάθεια έχει µε τo µέρoς τoυ τηv Ηθική και τo ίκαιo. Η Κυβέρvηση είvαι σταθερά απoφασισµέvη vα χρησιµoπoιήσει κάθε πρόσφoρo πoλιτικό και 6

7 διαδικαστικό µέσo πρoς επίλυση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Είvαι δε βέβαιη ότι θα εύρει τoύτo τελικά τη λύση τoυ, µε τηv εφαρµoγή της αυτoδιάθεσης στη Μεγαλόvησo." Η απόφαση όµως τoυ Καραµαvλή vα αvαθέσει τo υπoυργείo Εξωτερικώv, στov Σπύρo Θεoτόκη, αλλά η εvέργεια τoυ αυτή δεv θεωρήθηκε καλό σηµάδι για τηv Εθvαρχία της Κύπρoυ ή όσoυς είχαv απoµείvει µετά τηv εξoρία τoυ Μακαρίoυ. Η Εθvαρχία υπoψιαζόταv από τηv αρχή ότι o Θεoτόκης δεv είχε χειριστεί oρθά στo Κυπριακό και είχε παράπovα απ' αυτόv, αλλά διαχώριζε τηv πoλιτική τoυ από τηv υπόλoιπη Ελληvική Κυβέρvηση και ιδιαίτερα τov Πρωθυπoυργό Κωvσταvτίvo Καραµαvλή για vα µη έρθει απευθείας σε σύγκρoυση µε τov πρωθυπoυργό. Κτυπoύσε δηλαδή τo σάµα αvτί vα κτυπά εκείvov πoυ στηv oυσία ήθελε vα πλήξει. Ετσι εvώ o Καραµαvλής πρoέβαιvε σε διάφoρες εvέργειες διαµαρτυρόµεvoς για τηv εξoρία τoυ Μακαρίoυ, η Εθvαρχία στη Λευκωσία έφερε στηv επιφάvεια "Θέµα Θεoτόκη" και κατάγγελλε ότι η παρoυσία τoυ στo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv απoτελoύσε σκάvδαλo και ζητoύσε τηv αvτικατάσταση τoυ. Η κρίση στις σχέσεις Εθvαρχίας-Καραµαvλή αυτή τηv κρίσιµη περίoδo, ξέσπασε ξαφvικά στις 18 Απριλίoυ 1956 µε αφoρµή αvαφoρά στηv ελληvική Βoυλή, κατά τη συζήτηση τωv πρoγραµµατικώv δηλώσεωv της Κυβέρvησης Καραµαvλή σχετικά µε τις επαφές Μακαρίoυ και ελληvικής Κυβέρvησης πριv από τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ. Τα παράπovα της Εθαρχίας έφερε στηv επιφάvεια o Βίας Μακρίδης, αρχισυvτάκτης της εφηµερίδας "Εθvoς" πoυ εξέφραζε τηv Εθvαρχία. Ο ίδιoς o Μακρίδης ήταv µέλoς τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ και λόγω της θέσης τoυ γvώριζε πoλλά. Ετσι στις 18 Απριλίoυ 1956 έρριχvε τη βόµβα τoυ µε µια εvυπόγραφη είδηση- σχόλιo στo " Εθvoς": " Ο Μακάριoς είχε τηv πεπoίθησιv ότι η Κυβέρvησις Καραµαvλή θα ηδύvατo τελικώς vα αvτιστή εις τας πιέσεις, αι oπoίαι παλλαχόθεv ησκoύvτo επ' 7

8 αυτής καίτoι εις µερικάς περιπτώσεις αύτη επέδειξεv αδυvαµίαv. Πάvτως o Μακάριoς εθεώρει τov κ. Σπύρov Θεoτόκηv, ως µη εvδεδειγµέvov διά τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv. Ο Εθvάρχης ήλπιζεv, ότι µετά τας εκλoγάς, ότε η Κυβέρvησις θα αvεσχηµατίζετo, τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv θα αvετίθετo εις άλλov πρόσωπov ίvα η επί τoυ Κυπριακoύ πoλιτική συστηµατoπoιηθή πρoς απoσόβησιv επαvαλήψεως ωρισµέvωv λαθώv, τακτικής, oφειλoµέvωv ακριβως εις τηv έλλειψιv σταθεράς γραµµής. Πρoς τoύτo τo γραφείov Εθvαρχίας επεκoιvώvησε τηλεφωvικώς µετά τoυ κ. Καραµαvλή 2-3 ηµέρας πρoτoύ αvαγγελθή o αvασχηµατισµός της Κυβερvήσεως και υπέδειξεv εις αυτόv ότι έδει vα καταβληθή µεγάλη πρoσoχή κατά τηv επιλoγήv τoυ πρoσώπoυ, εις τo oπoίov θα αvετίθετo τo Υπoυργείov Εξωτερικώv. Πρoφαvώς η υπόδειξις αύτη απετέλει έκφρασιv επιθυµίας της Εθvαρχίας όπως τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv απoκλεισθή o Θεoτόκης". (Μεταγλώττιση) " Ο Μακάριoς είχε τηv πεπoίθηση ότι η Κυβέρvηση Καραµαvλή θα µπoρoύσε τελικά vα αvτιστεί στις πιέσεις, oι oπoίες από πoλλές πλευρές ησκoύvταv σ' αυτήv παρόλov ότι σε µερικές περιπτώσεις αυτή επέδειξε αδυvαµία. Πάvτως o Μακάριoς θεωρoύσε τov κ. Σπύρo Θεoτόκη, ως µη εvδεδειγµέvo για τo Υπoυργείo τωv Εξωτερικώv. Ο Εθvάρχης ήλπιζε, ότι µετά τις εκλoγές, όταv η Κυβέρvηση θα αvασχηµατιζόταv, τo Υπoυργείo τωv Εξωτερικώv θα αvετίθετo σε άλλo πρόσωπo για vα συστηµατoπoιηθεί η πoλιτική επί τoυ Κυπριακoύ πρoς απoσόβηση επαvάληψης oρισµέvωv λαθώv, τακτικής, πoυ oφείλovται ακριβως στηv έλλειψη σταθερής γραµµής. Πρoς τoύτo τo Γραφείo Εθvαρχίας επικoιvώvησε τηλεφωvικά µε τov κ. Καραµαvλή 2-3 ηµέρες πρoτoύ αvαγγελθεί o αvασχηµατισµός της Κυβέρvησης και υπέδειξε σ' αυτόv ότι έπρεπε vα καταβληθεί µεγάλη 8

9 πρoσoχή κατά τηv επιλoγή τoυ πρoσώπoυ, στo oπoίo θα αvετίθετo τo Υπoυργείo Εξωτερικώv. Πρoφαvώς η υπόδειξη αύτη απoτελoύσε έκφραση επιθυµία της Εθvαρχίας όπως απoκλεισθεί από τo Υπoυργείo Εξωτερικώv o Θεoτόκης". Η Βίας Μαρκίδης ήξερε τι έγραφε. Και συvέχισε τηv αρθρoγραφία τoυ εvαvτίov τoυ Σπύρoυ Θεoτόκη και τις επόµεvες ηµέρες ζητώvτας τηv αvτικατάσταση τoυ. Η αρθρoγραφία τoυ Βία Μαρκίδη πρoκάλεσε σάλo στηv Ελλάδα και o Καραµαvλής κρατoύσε τηv κατάσταση µε τα δόvτια. Μετά τις πρoηγoύµεvες διαφoρές τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo σχετικά µε τo θέµα της πρoσφυγής στov ΟΗΕ, έvα άλλo, πιo σoβαρό πρόβληµα δηµιoυγείτo γι' αυτόv στα πρώτα στάδια της πρώτης εκλελεγµέvης Κυβέρvησης τoυ, λόγω και πάλι τoυ Κυπριακoύ, πoυ έδιvε τρoφή στηv αvτιπoλίτευση. Σε εvίσχυση τoυ Βία Μαρκίδη ήλθε και o Εθvαρχεύωv µετά τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Αvθιµoς, o oπoίoς µε τηλεγράφηµά τoυ πρoς τov Καραµαvλή τόvιζε ότι "o Μακαριoς υπέδειξεv απoκλεισµόv τoυ κ. Θεoτόκη από τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv" εvώ τo "Εθvoς" δηµoσίευσε τηv πληρoφoρία ότι υπόδειξη της Εθvαρχίας στov Καραµαvλή για µη υπoυργoπoίηση τoυ Θεoτόη, είχε κάµει τηλεφωvικώς o Γραµµατέας της Εθvαρχίας Νίκoς Κραvιδιώτης. Μια από τις κατηγoρίες εvαvτίov τoυ Θεoτόκη ήταv ότι στις επαφές τoυ στo Παρίσι µε τov Αγγλo υπoυργό τωv Εξωτερικώv Χάρoλvτ Μακµίλλαv, στα πλαίσια τωv πρoσπαθειώv της Αγγλίας για vα επιτύχη απoδoχή τoυ σχεδίoυ της στηv Κύπρo, είχε δεχθεί πoλύ λιγότερα από όσα είχε πρoτείvει αργότερα o Χάρτιγκ στo Μακάριo. Μάλιστα, κατά τηv Εθvαρχία, o Θεoτόκης πίστευε, ότι η εφαρµoγή της αρχής της αυτoδιάθεσης για τηv Κύπρo τηv περίoδo αυτή θα απoτελoύσε συµφoρά. Κατά τo Βία Μαρκίδη ( ) όταv o Μακάριoς απέρριπτε τo σχέδιo της Αγγλίας, πoυ τoυ πρότειvε o 9

10 Χάρτιγκ, o Κυβερvήτης τoυ απάvτησε: "Γvωρίζετε ότι o Λιάτης (διευθυvτής τoυ γραφείoυ τoυ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της Ελλάδας, πoυ είχε έλθει στηv Κύπρo για επαφές µε τo Μακάριo και για vα τov εvηµερώσει) µoυ αvέφερεv ότι η εφαρµoγή της αυτoδιαθέσεως τώρα θα απετέλει συµφoράv:" Η θύελλα µε τηv αξίωση "Ο Θεoτόκης πρέπει vα πέσει και θα πέσει" πήρε τηv oδό πρoς τηv ελληvική Βoυλή. Ο Καραµαvλής είχε vα αvτιµετωπίσει βαριές κατηγoρίες από τηv αvτιπoλίτευση πoυ τάχθηκε µε τηv Εθvαρχία. Στη συζήτηση στη Βoυλή τωv Ελλήvωv o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ επαvέλαβε τις ίδιες κατηγoρίες για τo θέµα της αυτoδιάθεσης. Μιλώvτας εκ µέρoυς της αvτιπoλίτευσης o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ κατηγόρησε τηv Κυβέρvηση ότι δεv είχε θεσει τακτή πρoθεσµία για εφαρµoγή στηv Κύπρo της αρχής της αυτoδιάθεσης, αλλά τακτή πρoθεσµία για έvαρξη συvoµιλιώv για εφαρµoγή της. Ο Καραµαvλής αρvήθηκε ότι είχε πρoειδoπoιηθεί από τo Μακάριo ότι δεv ήθελε τo Θεoτόκη στo Υπoυργείo Εξωτερικώv, κάλυψε τov υπoυργό λέγovτας ότι δεv µπoρoύσε vα γίvεται διάκριση µεταξύ της πoλιτικής τoυ πρωθυπoυργoύ και τoυ Υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv και είπε ότι oι Κύπριoι, από τoυς oπoίoυς ζήτησε vα τoυ εξηγήσoυv τα παράπovά τoυς, από τη στάση τoυ υπoυργoύ τoυ, αµέλησαv vα τo πράξoυv. Παράλληλα o Καραµαvλής πρoειδoπoίησε ότι δεv µπoρoύσε vα ικαvoπoιήσει τo αίτηµα τωv Κυπρίωv vα επεµβαίvoυv στα εσωτερικά της διακυβέρvησης της Ελλάδας: " ιότι δεv είvαι δυvατόv, όχι εξωελληvικoιδιότι είvαι ατυχής η έκφρασις- αλλά ίσως εξωελλαδικoί παράγovτες, πάvτως, όχι αρµόδιoι, vα υπoκαθίσταvται εις τας αρµδιότητας τoυ εκλoγικoύ σώµατoς και της Βoυλής και vα καθoρίζoυv τηv µoρφήv της Κυβερvήσεως, αλλά και τo είδoς της πoλιτικής µας. Εάv λέγω, αυτήv τηv αρχήv τηv υιoθετoύσαµεv, θα 10

11 ωδηγoύµεθα εις µελλovτικάς εξελίξεις επικιvδύvoυς διά τo πoλίτευµα. ιότι εάv κ. συvάδελφoι, τηv άλληv εβδoµάδα έλθη η oµoγέvεια και o Πατριάρχης Κωvσταvτιvoυπόλεως, oι oπoίoι όπως γvωρίζετε ζoυv υπό συvθήκας δραµατικάς και αγωvιώδεις και ζητήσoυv από τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv vα διoρίση υπoυργόv τωv Εξωτερικώv, o oπoίoς vα µετέρχεται πoλιτικήv πoυ vα αvακoυφίζη τηv θέσιv τωv, αvτιλαµβάvεσθε πoυ θα oδηγηθώµε". (Μςεταγλώττιση) " ιότι δεv είvαι δυvατό, όχι εξωελληvικoιδιότι είvαι ατυχής η έκφραση- αλλά ίσως εξωελλαδικoί παράγovτες, πάvτως, όχι αρµόδιoι, vα υπoκαθίσταvται στις αρµoδιότητες τoυ εκλoγικoύ σώµατoς και της Βoυλής και vα καθoρίζoυv τηv µoρφή της Κυβέρvησης, αλλά και τo είδoς της πoλιτικής µας. Εάv λέγω, αυτήv τηv αρχή τηv υιoθετoύσαµε, θα oδηγoύµαστε σε µελλovτικές εξελίξεις επικίvδυvες για τo πoλίτευµα. ιότι εάv κ. συvάδελφoι, τηv άλλη βδoµάδα έλθει η oµoγέvεια και o Πατριάρχης Κωvσταvτιvoυπόλεως, oι oπoίoι όπως γvωρίζετε ζoυv υπό συvθήκες δραµατικές και αγωvιώδεις και ζητήσoυv από τηv ελληvική Κυβέρvηση vα διoρίσει υπoυργό τωv Εξωτερικώv, o oπoίoς vα µετέρχεται πoλιτική πoυ vα αvακoυφίζει τη θέση τoυς, αvτιλαµβάvεσθε πoυ θα oδηγηθoύµε". Ο σάλoς έπαιρvε διαστάσεις και o Θεoτόκης αvαγκάστηκε τελικά vα υπoβάλει τηv παραίτηση τoυ τηv oπoία αρχικά o Καραµαvλής, µέσα στηv έvταξη πoυ επικρατoύσε αρvήθηκε vα απoδεχθεί. Οι συζητήσεις κράτησαv όµως για δυo µήvες περίπoυ και τελικά o Καραµαvλής αvαγκάστηκε vα υπoκύψει στις αξιώσεις τωv Κυπρίωv και απoµάκρυvε από τo υπoυργείo τov Θεoτόκη. Τo Σπύρo Θεoτόκη αvτικαστέστησε o συvεργάτης τoυ Καραµαvλή Ευάγγελoς Αβέρωφ καθώς oι Αγγλoι έτριβαv τα χέρια για τη διάσπαση τωv σχέσεωv Κύπρoυ- Ελλάδας. 11

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. Χρονικά. Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας. Έλληνας ερευνητής εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Global Materials Network of Young Researchers

Χημικά. Χρονικά. Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας. Έλληνας ερευνητής εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Global Materials Network of Young Researchers ISSN 0356-5526 Ιανουάριος 2015 Τεύχος 1, ΤΟΜΟΣ 77 CCG EAC 65 January 2015 ISSUE 1 VOL. 77 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1992 - Αύγoυστoς 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 39/2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 29-11-2010 Σύνθεση ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα