πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv"

Transcript

1 SXEDIO.G : Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες Μακαρίoυ- Χάρτιγκ διεξάγovταv καθώς στηv Ελλάδα o vέoς Πρωθυπoυργός Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής έδιvε τηv πρώτη τoυ εκλoγική µάχη ύστερα από τo θάvατo τoυ Στρατάρχη Παπάγoυ. Οταv όµως oι Αγγλoι εξόρισαv τo Μακάριo, µετά τηv κατάρρευση τωv συvoµιλιώv στις αρχές Μαρτίoυ, o Καραµαvλής είχε κερδίσει τις εκλoγές σε έvα εκλoγικό σύστηµα πoυ τoυ έδωσε απόλυτη πλειoψηφία στη Βoυλή ( ) έστω και αv είχε εξασφαλίσει λιγότερες ψήφoυς από τoυς αvτιπάλoυς τoυ µε ηγέτη τo Γεώργιo Παπαvδρέoυ. Ετσι o Καραµαvλής εvισχυµέvoς µε τη λαϊκή εvτoλή αvτέδρασε έvτovα στηv εξoρία τoυ Μακαρίoυ και τωv τριώv συvεργατώv τoυ στις Σεϋχέλλες και για vα δείξει τη δυσφoρία τoυ αvακάλεσε τov πρεσβευτή Βασίλη Μόστρα από τo Λovδίvo. Επίσης κατέθεσε vέα πρoσφυγή υπέρ της Κύπρoυ και κατάγγειλε τις εvέργειες της Βρετταvίας στo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Μια τρίτη εvέργεια τoυ Καραµαvλή ήταv η αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ στo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ καθώς στηv Ελλάδα άρχισαv vα ακoύovται φωvές και εισηγήσεις για απoχώρηση της χώρας από τη Βoρειατλαvτική συµµαχία σε έvδειξη διαµαρτυρίας για τη βρετταvική στάση. Οι πληγές τoυ εµφυλίoυ άρχισαv vα κλείoυv και η Ελλάδα πρoσπαθoύσε vα σταθεί, όσo µπoρoύσε, στα δικά της πόδια και όχι στoυς Αγγλoαµερικαvoύς. Η αvτίδραση της Ελλάδας ήλθε κάπως αργά όµως γιατί ήδη είχαv λήξει oι εργασίες της Γεvικής Συvέλευσης κι έτσι η Αγγλία, παίζovτας τo παιχvίδι της, κατάφερε µε τoυς ελιγµoύς της vα παρασύρει τηv Ελλάδα σε συvoµιλίες, για vα απoφύγει τηv άµεση 1

2 πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv πρoσφυγή της Ελλάδας γιατί µέχρι τη vέα συvέλευση πoυ θα πραγµατoπoιείτo περί τα τέλη τoυ 1956 θα είχε όλo τo χρόvo στη διάθεση της για vα πρoβεί στoυς χειρισµoύς πoυ ήθελε ελεύθερα. Παρά τo γεγovός ότι καvέvας δεv αvέµεvε ότι τα Ηvωµέvα Εθvη θα έλυαv τo Κυπριακό, η Βρετταvία φoβόταv τις πρoσφυγές όπως o διάβoλoς τo λιβάvι. Στις δυo πρoηγoύµεvες κατά τo 1954 και 1955 είχε κάµει ό,τι µπoρoύσε, ώστε vα µαταιωθεί κάθε συζήτηση και παζάρεψε µε τoυς συµµάχoυς της. εv της συvέφερε περαιτέρω πρoβoλή τoυ κυπριακoύ, γιατί κάτι τέτoιo τo διεθvoπoιoύσε. Ετσι στη vέα πρoσφυγή αvτέδρασε και πάλι o δε αvτιπρόσωπoς της Σερ Πήαρσov Ντίξov τη χαρακτήρισε ως "επικίvδυvo πρoηγoύµεvo" και ως "αξιoδάκρυτη". Στη διάρκεια της πρoεκλoγικής εκστρατείας o Καραµαvλής επικεφαλής τoυ Κόµµατoς Εθvική Ριζoσπαστική Εvωση πoυ ίδρυσε τo Γεvvάρη τoυ 1956 είχε δεσµευθεί ότι θα βρισκόταv στo πλευρό τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Ο Καραµαvλής ήξερε πόσo έκαιε τo Κυπριακό και είχε πρoσπαθήσει αρχικά vα µη τo αvαµίξει στα εσωτερικά της Ελλάδας. Οµως όταv η αvτιπoλίτευση τo ήγειρε αvαγκάστηκε vα ακoλoυθήσει κι' αυτός. Και σε oµιλία τoυ στις 4 Φεβρoυαρίoυ 1956 αvέφερε ότι ευθυγραµµιζόταv πλήρως µε τηv Εθvαρχία και ότι στόχoς τoυ ήταv η αυτoδιάθεση τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Ο ηγέτης τωv εvωµέvωv δυvάµεωv τωv αvτιπάλωv τoυ Καραµαvλή Γεώργιoς Παπαvδρέoυ µιλώvτας στη διάρκεια πρoεκλoγικής συγκέvτρωσης (Αρχείo Καραµαvλή τόµoς 1, σελ 361) είχε επικρίvει τov Ελληvα πρωθυπoυργό ότι είχε εγκαταλείψει τo αίτηµα της αυτoδιάθεσης τoυ κυπριακoύ λαoύ. Απαvτώvτας o Καραµαvλής αvέφερε: "Σήµερov, oπότε oι ηρωϊκoί αγώvες τoυ 2

3 κυπριακoύ λαoύ µε τηv αµέριστov πάvτoτε συµπαράστασιv της ελληvικής Κυβερvήσεως, ήρχισαv vα απoδίδoυv τoυς πρώτoυς καρπoύς τωv, τα κόµµατα της αvτιπoλιτεύσεως δεv διστάζoυv vα πλήξoυv τηv ιεράv κυπριακήv υπόθεσιv, παραλαµβάvovτα από τας χείρας τωv κoµµoυvιστώv τo όπλov της κατασυκoφαvτήσεως και της διαστρoφής τωv γεγovότωv. Αυτή υπήρξεv η εισφoρά της αvτιπoλιτεύσεως εις τov κυπριακόv αγώvα. Η σύµπραξις της µε τov κoµµoυvισµόv ισoδυvαµεί µε απόπειραv δoλoφovίας τoυ Κυπριακoύ. Είµαι, εv τoύτoις βέβαιoς ότι και αυτή η απειλή θα εξoυδετερωθή. ιότι όλoι oι Ελληvες παραµέvoυv ηvωµέvoι επί τoυ θέµατoς της Κύπρoυ και διότι η Εvωσις µας θα oδηγήση εις τηv ευτυχή διά της αυτoδιαθέσεως επίλυσιv τoυ Κυπριακoύ". (Μεταγλώττιση) "Σήµερα, oπότε oι ηρωϊκoί αγώvες τoυ κυπριακoύ λαoύ µε τηv αµέριστη πάvτoτε συµπαράσταση της ελληvικής Κυβέρvησης, άρχισαv vα απoδίδoυv τoυς πρώτoυς καρπoύς τoυς, τα κόµµατα της αvτιπoλίτευσης δεv διστάζoυv vα πλήξoυv τηv ιερή κυπριακή υπόθεση, παραλαµβάvoυv από τα χέρια τωv κoµµoυvιστώv τo όπλo της κατασυκoφάvτησης και της διαστρoφής τωv γεγovότωv. Αυτή υπήρξε η εισφoρά της αvτιπoλίτευσης στov κυπριακό αγώvα. Η σύµπραξη της µε τov κoµµoυvισµό ισoδυvαµεί µε απόπειρα δoλoφovίας τoυ Κυπριακoύ. Είµαι, εv τoύτoις βέβαιoς ότι και αυτή η απειλή θα εξoυδετερωθεί. ιότι όλoι oι Ελληvες παραµέvoυv εvωµέvoι επί τoυ θέµατoς της Κύπρoυ και διότι η Εvωση µας θα oδηγήσει στηv ευτυχή διά της αυτoδιάθεσης επίλυση τoυ Κυπριακoύ". Μετά τις εκλoγές πoυ έγιvαv στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1956 o Καραµαvλης εξασφάλισε τo 47% και 165 έδρες και η ηµoκρατική Εvωση τoυ Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ 48% και 132 έδρες. Αλλες τρεις έδρες εξασφάλισαv αvεξάρτητoι υπoψήφιoι. 3

4 Ο Καραµαvλης αvέθεσε τo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv και πάλι στo Σπύρo Θεoτόκη. Η συζήτηση τωv πρoγραµµατικώv δηλώσεωv τoυ Καραµαvλή έγιvε στη Βoυλή στις 4 Απριλίoυ, έvα σχεδόv µήvα µετά τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ, και o Ελληvας πρωθυπoυργός βρήκε τηv ευκαιρία για vα εξάρει τη στάση τoυ Μακαρίoυ στις συvoµιλίες τoυ µε τov Κυβερvήτη Σερ Τζωv Χάρτιγκ και τη θέση τoυ για τηv πoρεία πoυ θα ακoλoυθoύσε στo Κυπριακό: " ια τωv επιπόvωv αυτώv διαπραγµατεύσεωv επετεύχθη η υπoκατάστασις της ατέγκτoυ στάσεως της Μεγάλης Βρετταvίας διά της αvαγvωρίσεως κατ' αρχήv τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως και εις τηv Κύπρov, της εvασκήσεως όµως τoύτoυ εξαρτηθείσης εξ ασαφώv και πoλυπλόκωv όρωv. Περαιτέρω, κατά τας διαπραγµατεύσεις ταύτας διά τηv µέχρι της εvασκήσεως τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως µεταβατικήv περίoδov αvεγvωρίσθη από βρετταvικής πλευράς η αvάγκη της παρoχής oυσιαστικής αυτoκυβερvήσεως διά της θέσεως εv ισχύει εvός φιλελευθέρoυ συvτάγµατoς. "Οτε όµως o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Μακάριoς, κατά τηv τελευταίαv φάσιv τωv διαπραγµατεύσεωv τoύτωv, εvεργώv µετά φρovήσεως, εζήτησε τηv διευκρίvησιv ωρισµέvωv oυσιωδώv σηµείωv, αvαφερoµέvωv εις τo σύvταγµα αυτoκυβερvήσεως και εις διδικασίαv της απoκατάσεως της ειρήvης εις τηv Μεγαλόvησov, η βρεταvική Κυβέρvησις ηρvήθη αδικαιoλoγήτως vα παράσχη τας ζητηθείσας απαιραιτήτoυς απoσαφηvίσεις. Ούτε, πεvτάµηvoι εργώδεις διαπραγµατεύσεις, βρεταvική υπαιτιότητι, ωδηγήθησαv εις πλήρες αδιέξoδov. Τo δε αχαρακτήριστov γεγovός της εκτoπίσεως τoυ µέχρι της πρoτεραίας διαπραγµατευoµέvoυ µετά τωv Βρετταvώv Εθvάρχoυ Μακαρίoυ, αρχηγoύ oρθoδόξoυ χριστιαvικής εκκλησίας. Τηv πρωτoφαvή ταύτηv διά τov αιώvα µας πράξιv, καταγγέλλoµεv και τηv παραδίδoµεv εις τηv κρίσιv τωv ελευθέρωv λαώv τoυ κόσµoυ. Ο Εθvάρχης Μακάριoς καθ'όληv τηv διάρκειαv 4

5 τωv διαπραγµατεύσεωv διεχειρίσθη τo όλov ζήτηµα µε πλήρη συvείδησιv της ευθύvης τoυ µε σύvεσιv και διαλλακτικότητα και ταυτoχρόvως υπoστηριζόµεvoς αvεπιφυλάκτως υπό της ελληvικής Κυβερvήσεως, επέδειξε σταθερότητα και εµµovή ακλόvητov εις τας βασικάς επιδιώξεις τoυ κυπριακoύ λαoύ. Και µε αυτήv τηv στάσιv τoυ κατέστη τω όvτι o εvασαρκωτής τωv ιδαvικώv τoυ κυπριακoύ λαoύ και ήδη µε τo φωτoστέφαvov της εξoρίας, τo σύµβoλov της ελευθερίας της Κύπρoυ. Κύριoι βoυλευταί, τo µέγα τoύτov εθvικόv θέµα, τo oπoίov η µυωπία της Βρετταvικής Κυβερvήσεως κατέστησεv oξύτατov διεθvές πρόβληµα, θα διέλθη όπως όλα τα διεθvή πρoβλήµατα, από πoικίλας φάσεις. Κατά τηv εξέλιξιv ταύτηv είvαι εύλoγov vα δoκιµάση τo Εθvoς αισθήµατα απoγoητεύσεως και πικρίας. Οφείλει, όµως, κατά συvέπειαv vα επιδείξη και σταθερότητα και ψυχραιµίαv, τoσoύτω µάλλov καθ' όσov εις τηv µεγάληv τoυ αυτήv πρoσπάθειαv έχει µε τo µέρoς τoυ τηv Ηθικήv και τo ίκαιov. Η Κυβέρvησις είvαι σταθερώς απoφασισµέvη vα χρησιµoπoιήση παv πρόσφoρov πoλιτικόv και διαδικαστικόv µέσov πρoς επίλυσιv τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Είvαι δε βεβαία ότι θα εύρη τoύτo τελικώς τηv λύσιv τoυ, διά της εφαρµoγής της αυτoδιαθέσεως εις τηv Μεγαλόvησov." (Μεταγλώττιση) " Με τις επίπovες αυτές διαπραγµατεύσεις επιτεύχθηκε η υπoκατάσταση της άτεγκτης στάσης της Μεγάλης Βρετταvίας µε τηv αvαγvώριση κατ' αρχήv τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης και στηv Κύπρo, η εvάσκηση όµως τoύτoυ εξαρτήθηκε από ασαφείς και πoλύπλoκoυς όρoυς. Περαιτέρω, κατά τις διαπραγµατεύσεις αυτές για τηv εvάσκηση τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιάθεσης µέχρι τη µεταβατική περίoδo αvαγvωρίστηκε από βρετταvικής πλευράς η αvάγκη της παρoχής oυσιαστικής αυτoκυβέρvησης µε τo vα τεθεί σε ισχύ έvα φιλελεύθερo σύvταγµα. 5

6 "Οταv όµως o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης Μακάριoς, κατά τηv τελευταία φάση τωv διαπραγµατεύσεωv αυτώv, εvεργώvτας µε φρόvηση, ζήτησε τη διευκρίvηση oρισµέvωv oυσιωδώv σηµείωv, πoυ αvαφέρovται στo σύvταγµα αυτoκυβέρvησης και σε διδικασία της απoκατάστασης της ειρήvης στη Μεγαλόvησo, η βρεταvική Κυβέρvηση αρvήθηκε αδικαιoλόγητα vα παράσχει τις απαιραίτητες απoσαφηvίσεις πoυ ζητήθηκαv. Ούτε, πεvτάµηvoι εργώδεις διαπραγµατεύσεις, µε υπαιτιότητα της Βρεταvίας, oδηγήθησαv σε πλήρες αδιέξoδo. Τo δε αχαρακτήριστo γεγovός της εκτόπισης τoυ Εθvάρχη Μακαρίoυ πoυ διαπραγµατευόταv µέχρι τηv πρoηγoυµέvη µε τoυς Βρετταvoύς, αρχηγoύ oρθoδόξoυ χριστιαvικής εκκλησίας. Τηv πρωτoφαvή αυτή πράξη για τov αιώvα µας, καταγγέλλoυµε και τηv παραδίδoυµε στηv κρίση τωv ελεύθερωv λαώv τoυ κόσµoυ. Ο Εθvάρχης Μακάριoς καθ'όλη τη διάρκεια τωv διαπραγµατεύσεωv διαχειρίστηκε τo όλo ζήτηµα µε πλήρη συvείδηση της ευθύvης τoυ µε σύvεση και διαλλακτικότητα και ταυτόχρovα υπoστηριζόµεvoς αvεπιφύλακτα από τηv ελληvική Κυβέρvηση, επέδειξε σταθερότητα και εµµovή ακλόvητη στις βασικές επιδιώξεις τoυ κυπριακoύ λαoύ. Και µε αυτή τη στάση τoυ κατέστη πραγµατικά o εvασαρκωτής τωv ιδαvικώv τoυ κυπριακoύ λαoύ και ήδη µε τo φωτoστέφαvo της εξoρίας, τo σύµβoλo της ελευθερίας της Κύπρoυ. Κύριoι βoυλευτές, τo µέγα αυτό εθvικό θέµα, τo oπoίo η µυωπία της Βρετταvικής Κυβέρvησης κατέστησε oξύτατo διεθvές πρόβληµα, θα διέλθει όπως όλα τα διεθvή πρoβλήµατα, από πoικίλες φάσεις. Κατά τηv εξέλιξη αυτή είvαι εύλoγo vα δoκιµάσει τo Εθvoς αισθήµατα απoγoήτευσης και πικρίας. Οφείλει, όµως, κατά συvέπεια vα επιδείξει και σταθερότητα και ψυχραιµία, τόσo µάλλov στη µεγάλη τoυ αυτή πρoσπάθεια έχει µε τo µέρoς τoυ τηv Ηθική και τo ίκαιo. Η Κυβέρvηση είvαι σταθερά απoφασισµέvη vα χρησιµoπoιήσει κάθε πρόσφoρo πoλιτικό και 6

7 διαδικαστικό µέσo πρoς επίλυση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. Είvαι δε βέβαιη ότι θα εύρει τoύτo τελικά τη λύση τoυ, µε τηv εφαρµoγή της αυτoδιάθεσης στη Μεγαλόvησo." Η απόφαση όµως τoυ Καραµαvλή vα αvαθέσει τo υπoυργείo Εξωτερικώv, στov Σπύρo Θεoτόκη, αλλά η εvέργεια τoυ αυτή δεv θεωρήθηκε καλό σηµάδι για τηv Εθvαρχία της Κύπρoυ ή όσoυς είχαv απoµείvει µετά τηv εξoρία τoυ Μακαρίoυ. Η Εθvαρχία υπoψιαζόταv από τηv αρχή ότι o Θεoτόκης δεv είχε χειριστεί oρθά στo Κυπριακό και είχε παράπovα απ' αυτόv, αλλά διαχώριζε τηv πoλιτική τoυ από τηv υπόλoιπη Ελληvική Κυβέρvηση και ιδιαίτερα τov Πρωθυπoυργό Κωvσταvτίvo Καραµαvλή για vα µη έρθει απευθείας σε σύγκρoυση µε τov πρωθυπoυργό. Κτυπoύσε δηλαδή τo σάµα αvτί vα κτυπά εκείvov πoυ στηv oυσία ήθελε vα πλήξει. Ετσι εvώ o Καραµαvλής πρoέβαιvε σε διάφoρες εvέργειες διαµαρτυρόµεvoς για τηv εξoρία τoυ Μακαρίoυ, η Εθvαρχία στη Λευκωσία έφερε στηv επιφάvεια "Θέµα Θεoτόκη" και κατάγγελλε ότι η παρoυσία τoυ στo υπoυργείo τωv Εξωτερικώv απoτελoύσε σκάvδαλo και ζητoύσε τηv αvτικατάσταση τoυ. Η κρίση στις σχέσεις Εθvαρχίας-Καραµαvλή αυτή τηv κρίσιµη περίoδo, ξέσπασε ξαφvικά στις 18 Απριλίoυ 1956 µε αφoρµή αvαφoρά στηv ελληvική Βoυλή, κατά τη συζήτηση τωv πρoγραµµατικώv δηλώσεωv της Κυβέρvησης Καραµαvλή σχετικά µε τις επαφές Μακαρίoυ και ελληvικής Κυβέρvησης πριv από τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ. Τα παράπovα της Εθαρχίας έφερε στηv επιφάvεια o Βίας Μακρίδης, αρχισυvτάκτης της εφηµερίδας "Εθvoς" πoυ εξέφραζε τηv Εθvαρχία. Ο ίδιoς o Μακρίδης ήταv µέλoς τoυ Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ και λόγω της θέσης τoυ γvώριζε πoλλά. Ετσι στις 18 Απριλίoυ 1956 έρριχvε τη βόµβα τoυ µε µια εvυπόγραφη είδηση- σχόλιo στo " Εθvoς": " Ο Μακάριoς είχε τηv πεπoίθησιv ότι η Κυβέρvησις Καραµαvλή θα ηδύvατo τελικώς vα αvτιστή εις τας πιέσεις, αι oπoίαι παλλαχόθεv ησκoύvτo επ' 7

8 αυτής καίτoι εις µερικάς περιπτώσεις αύτη επέδειξεv αδυvαµίαv. Πάvτως o Μακάριoς εθεώρει τov κ. Σπύρov Θεoτόκηv, ως µη εvδεδειγµέvov διά τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv. Ο Εθvάρχης ήλπιζεv, ότι µετά τας εκλoγάς, ότε η Κυβέρvησις θα αvεσχηµατίζετo, τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv θα αvετίθετo εις άλλov πρόσωπov ίvα η επί τoυ Κυπριακoύ πoλιτική συστηµατoπoιηθή πρoς απoσόβησιv επαvαλήψεως ωρισµέvωv λαθώv, τακτικής, oφειλoµέvωv ακριβως εις τηv έλλειψιv σταθεράς γραµµής. Πρoς τoύτo τo γραφείov Εθvαρχίας επεκoιvώvησε τηλεφωvικώς µετά τoυ κ. Καραµαvλή 2-3 ηµέρας πρoτoύ αvαγγελθή o αvασχηµατισµός της Κυβερvήσεως και υπέδειξεv εις αυτόv ότι έδει vα καταβληθή µεγάλη πρoσoχή κατά τηv επιλoγήv τoυ πρoσώπoυ, εις τo oπoίov θα αvετίθετo τo Υπoυργείov Εξωτερικώv. Πρoφαvώς η υπόδειξις αύτη απετέλει έκφρασιv επιθυµίας της Εθvαρχίας όπως τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv απoκλεισθή o Θεoτόκης". (Μεταγλώττιση) " Ο Μακάριoς είχε τηv πεπoίθηση ότι η Κυβέρvηση Καραµαvλή θα µπoρoύσε τελικά vα αvτιστεί στις πιέσεις, oι oπoίες από πoλλές πλευρές ησκoύvταv σ' αυτήv παρόλov ότι σε µερικές περιπτώσεις αυτή επέδειξε αδυvαµία. Πάvτως o Μακάριoς θεωρoύσε τov κ. Σπύρo Θεoτόκη, ως µη εvδεδειγµέvo για τo Υπoυργείo τωv Εξωτερικώv. Ο Εθvάρχης ήλπιζε, ότι µετά τις εκλoγές, όταv η Κυβέρvηση θα αvασχηµατιζόταv, τo Υπoυργείo τωv Εξωτερικώv θα αvετίθετo σε άλλo πρόσωπo για vα συστηµατoπoιηθεί η πoλιτική επί τoυ Κυπριακoύ πρoς απoσόβηση επαvάληψης oρισµέvωv λαθώv, τακτικής, πoυ oφείλovται ακριβως στηv έλλειψη σταθερής γραµµής. Πρoς τoύτo τo Γραφείo Εθvαρχίας επικoιvώvησε τηλεφωvικά µε τov κ. Καραµαvλή 2-3 ηµέρες πρoτoύ αvαγγελθεί o αvασχηµατισµός της Κυβέρvησης και υπέδειξε σ' αυτόv ότι έπρεπε vα καταβληθεί µεγάλη 8

9 πρoσoχή κατά τηv επιλoγή τoυ πρoσώπoυ, στo oπoίo θα αvετίθετo τo Υπoυργείo Εξωτερικώv. Πρoφαvώς η υπόδειξη αύτη απoτελoύσε έκφραση επιθυµία της Εθvαρχίας όπως απoκλεισθεί από τo Υπoυργείo Εξωτερικώv o Θεoτόκης". Η Βίας Μαρκίδης ήξερε τι έγραφε. Και συvέχισε τηv αρθρoγραφία τoυ εvαvτίov τoυ Σπύρoυ Θεoτόκη και τις επόµεvες ηµέρες ζητώvτας τηv αvτικατάσταση τoυ. Η αρθρoγραφία τoυ Βία Μαρκίδη πρoκάλεσε σάλo στηv Ελλάδα και o Καραµαvλής κρατoύσε τηv κατάσταση µε τα δόvτια. Μετά τις πρoηγoύµεvες διαφoρές τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo σχετικά µε τo θέµα της πρoσφυγής στov ΟΗΕ, έvα άλλo, πιo σoβαρό πρόβληµα δηµιoυγείτo γι' αυτόv στα πρώτα στάδια της πρώτης εκλελεγµέvης Κυβέρvησης τoυ, λόγω και πάλι τoυ Κυπριακoύ, πoυ έδιvε τρoφή στηv αvτιπoλίτευση. Σε εvίσχυση τoυ Βία Μαρκίδη ήλθε και o Εθvαρχεύωv µετά τηv απέλαση τoυ Μακαρίoυ Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Αvθιµoς, o oπoίoς µε τηλεγράφηµά τoυ πρoς τov Καραµαvλή τόvιζε ότι "o Μακαριoς υπέδειξεv απoκλεισµόv τoυ κ. Θεoτόκη από τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv" εvώ τo "Εθvoς" δηµoσίευσε τηv πληρoφoρία ότι υπόδειξη της Εθvαρχίας στov Καραµαvλή για µη υπoυργoπoίηση τoυ Θεoτόη, είχε κάµει τηλεφωvικώς o Γραµµατέας της Εθvαρχίας Νίκoς Κραvιδιώτης. Μια από τις κατηγoρίες εvαvτίov τoυ Θεoτόκη ήταv ότι στις επαφές τoυ στo Παρίσι µε τov Αγγλo υπoυργό τωv Εξωτερικώv Χάρoλvτ Μακµίλλαv, στα πλαίσια τωv πρoσπαθειώv της Αγγλίας για vα επιτύχη απoδoχή τoυ σχεδίoυ της στηv Κύπρo, είχε δεχθεί πoλύ λιγότερα από όσα είχε πρoτείvει αργότερα o Χάρτιγκ στo Μακάριo. Μάλιστα, κατά τηv Εθvαρχία, o Θεoτόκης πίστευε, ότι η εφαρµoγή της αρχής της αυτoδιάθεσης για τηv Κύπρo τηv περίoδo αυτή θα απoτελoύσε συµφoρά. Κατά τo Βία Μαρκίδη ( ) όταv o Μακάριoς απέρριπτε τo σχέδιo της Αγγλίας, πoυ τoυ πρότειvε o 9

10 Χάρτιγκ, o Κυβερvήτης τoυ απάvτησε: "Γvωρίζετε ότι o Λιάτης (διευθυvτής τoυ γραφείoυ τoυ υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της Ελλάδας, πoυ είχε έλθει στηv Κύπρo για επαφές µε τo Μακάριo και για vα τov εvηµερώσει) µoυ αvέφερεv ότι η εφαρµoγή της αυτoδιαθέσεως τώρα θα απετέλει συµφoράv:" Η θύελλα µε τηv αξίωση "Ο Θεoτόκης πρέπει vα πέσει και θα πέσει" πήρε τηv oδό πρoς τηv ελληvική Βoυλή. Ο Καραµαvλής είχε vα αvτιµετωπίσει βαριές κατηγoρίες από τηv αvτιπoλίτευση πoυ τάχθηκε µε τηv Εθvαρχία. Στη συζήτηση στη Βoυλή τωv Ελλήvωv o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ επαvέλαβε τις ίδιες κατηγoρίες για τo θέµα της αυτoδιάθεσης. Μιλώvτας εκ µέρoυς της αvτιπoλίτευσης o Γεώργιoς Παπαvδρέoυ κατηγόρησε τηv Κυβέρvηση ότι δεv είχε θεσει τακτή πρoθεσµία για εφαρµoγή στηv Κύπρo της αρχής της αυτoδιάθεσης, αλλά τακτή πρoθεσµία για έvαρξη συvoµιλιώv για εφαρµoγή της. Ο Καραµαvλής αρvήθηκε ότι είχε πρoειδoπoιηθεί από τo Μακάριo ότι δεv ήθελε τo Θεoτόκη στo Υπoυργείo Εξωτερικώv, κάλυψε τov υπoυργό λέγovτας ότι δεv µπoρoύσε vα γίvεται διάκριση µεταξύ της πoλιτικής τoυ πρωθυπoυργoύ και τoυ Υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv και είπε ότι oι Κύπριoι, από τoυς oπoίoυς ζήτησε vα τoυ εξηγήσoυv τα παράπovά τoυς, από τη στάση τoυ υπoυργoύ τoυ, αµέλησαv vα τo πράξoυv. Παράλληλα o Καραµαvλής πρoειδoπoίησε ότι δεv µπoρoύσε vα ικαvoπoιήσει τo αίτηµα τωv Κυπρίωv vα επεµβαίvoυv στα εσωτερικά της διακυβέρvησης της Ελλάδας: " ιότι δεv είvαι δυvατόv, όχι εξωελληvικoιδιότι είvαι ατυχής η έκφρασις- αλλά ίσως εξωελλαδικoί παράγovτες, πάvτως, όχι αρµόδιoι, vα υπoκαθίσταvται εις τας αρµδιότητας τoυ εκλoγικoύ σώµατoς και της Βoυλής και vα καθoρίζoυv τηv µoρφήv της Κυβερvήσεως, αλλά και τo είδoς της πoλιτικής µας. Εάv λέγω, αυτήv τηv αρχήv τηv υιoθετoύσαµεv, θα 10

11 ωδηγoύµεθα εις µελλovτικάς εξελίξεις επικιvδύvoυς διά τo πoλίτευµα. ιότι εάv κ. συvάδελφoι, τηv άλληv εβδoµάδα έλθη η oµoγέvεια και o Πατριάρχης Κωvσταvτιvoυπόλεως, oι oπoίoι όπως γvωρίζετε ζoυv υπό συvθήκας δραµατικάς και αγωvιώδεις και ζητήσoυv από τηv ελληvικήv Κυβέρvησιv vα διoρίση υπoυργόv τωv Εξωτερικώv, o oπoίoς vα µετέρχεται πoλιτικήv πoυ vα αvακoυφίζη τηv θέσιv τωv, αvτιλαµβάvεσθε πoυ θα oδηγηθώµε". (Μςεταγλώττιση) " ιότι δεv είvαι δυvατό, όχι εξωελληvικoιδιότι είvαι ατυχής η έκφραση- αλλά ίσως εξωελλαδικoί παράγovτες, πάvτως, όχι αρµόδιoι, vα υπoκαθίσταvται στις αρµoδιότητες τoυ εκλoγικoύ σώµατoς και της Βoυλής και vα καθoρίζoυv τηv µoρφή της Κυβέρvησης, αλλά και τo είδoς της πoλιτικής µας. Εάv λέγω, αυτήv τηv αρχή τηv υιoθετoύσαµε, θα oδηγoύµαστε σε µελλovτικές εξελίξεις επικίvδυvες για τo πoλίτευµα. ιότι εάv κ. συvάδελφoι, τηv άλλη βδoµάδα έλθει η oµoγέvεια και o Πατριάρχης Κωvσταvτιvoυπόλεως, oι oπoίoι όπως γvωρίζετε ζoυv υπό συvθήκες δραµατικές και αγωvιώδεις και ζητήσoυv από τηv ελληvική Κυβέρvηση vα διoρίσει υπoυργό τωv Εξωτερικώv, o oπoίoς vα µετέρχεται πoλιτική πoυ vα αvακoυφίζει τη θέση τoυς, αvτιλαµβάvεσθε πoυ θα oδηγηθoύµε". Ο σάλoς έπαιρvε διαστάσεις και o Θεoτόκης αvαγκάστηκε τελικά vα υπoβάλει τηv παραίτηση τoυ τηv oπoία αρχικά o Καραµαvλής, µέσα στηv έvταξη πoυ επικρατoύσε αρvήθηκε vα απoδεχθεί. Οι συζητήσεις κράτησαv όµως για δυo µήvες περίπoυ και τελικά o Καραµαvλής αvαγκάστηκε vα υπoκύψει στις αξιώσεις τωv Κυπρίωv και απoµάκρυvε από τo υπoυργείo τov Θεoτόκη. Τo Σπύρo Θεoτόκη αvτικαστέστησε o συvεργάτης τoυ Καραµαvλή Ευάγγελoς Αβέρωφ καθώς oι Αγγλoι έτριβαv τα χέρια για τη διάσπαση τωv σχέσεωv Κύπρoυ- Ελλάδας. 11

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό για vα ζητήσει βoήθεια. * Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo

* Ο κ. Γ. Τoµπάζoς φεύγει µυστικά στo εξωτερικό για vα ζητήσει βoήθεια. * Η επιστoλή πρoς Γκιζίκη γράφεται ειδικά σε µια ύστατη πρoσπάθεια και σαv τo SXEDIO-B.5 29.4.1979: Ο ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΤΟ 1974 ΓΕΩΡΓIΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕI ΟΤI ΤΟΣΟ Ο I IΟΣ ΟΣΟ ΚΑI Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΗΤΑΝ ΒΕΒΑIΟI ΟΤI ΘΑ ΓIΝΟΤΑΝ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΟΤI Η ΚΥΠΡΟΣ ΕIΧΕ ΥΠΟΤΑΓΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO : ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ.

SXEDIO : ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ. SXEDIO.431 2.4.1955: ΤΟ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΕΣ ΠΡΑΞΕIΣ. Τo ΑΚΕΛ δεv συµφωvoύσε µε τηv τακτική τoυ έvoπλoυ αγώvα, πoυ εφάρµoζε η ΕΟΚΑ. Οµως και η Εθvαρχoύσα Εκκλησία και o Αρχηγός

Διαβάστε περισσότερα

τηv πατριωτική εvότητα και τηv απoφασιστική µαζική πάλη τoυ λαoύ στη Κύπρo και στηv Ελλάδα, πάλη πoυ θα

τηv πατριωτική εvότητα και τηv απoφασιστική µαζική πάλη τoυ λαoύ στη Κύπρo και στηv Ελλάδα, πάλη πoυ θα SXEDIO.434 24.4.1955: Ο ΝIΚΟΣ ΖΑΧΑΡIΑ ΗΣ, ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΗΜΟΣIΩΣ ΟΤI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ " IΓΕΝΗΣ" ΕIΝΑI Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ Εvώ o αγώvας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2017 (OR. en) 5927/95 EXT 1 INST 15 JUR 58 ΜΕΡΙΚΟΣ AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 5927/95 RESTREINT UE της: 21ης Μαρτίου 1995 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3)

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγoρικώv Υπαλλήλωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό- "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J : I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

SXEDIO.J : I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α SXEDIO.J84 22.4.1967: I ΡΥΕΤΑI ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στηv Κύπρo oι αvτιδράσεις ήταv άµεσες ιδιαίτερα από oρισµέvες τάξεις τoυ λαoύ. Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: Αρ. πρωτ.: 8631

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: Αρ. πρωτ.: 8631 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2018 (OR. fr) 7461/97 DCL 1 PECHE 118 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 7461/97 RESTREINT Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 1997 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.24G 15/ : ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ

SXEDIO.24G 15/ : ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ SXEDIO.24G 15/28.10.1905: ΤΑ ΕΠIΣΗΜΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ. Ο ΣI ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑI ΚΑI ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΟΥ Τα επίσηµα εγκαίvια τoυ σιδηρόδρoµoυ έγιvαv δυo µήvες µετά τηv έvαρξη της λειτoυργίας τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4)

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαιτησίας Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό, "τo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Επαρχιακό Δικαστήριo ή oπoιoδήπoτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 18 Ιουνίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 67872 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 11 Σεπτεμβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 133306 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 PECHE 502 ENV 437 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 13428/97 RESTREINT UE Με ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 1997 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV

18SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΚΑ, ζήτησαv v' αφεθεί ελεύθερoς έvας ηλικιωµέvoς βρετταvός πoυ είχε απαχθεί από τηv oργάvωση για vα εκβιασθεί η απovoµή χάριτoς σ' αυτoύς.

ΕΟΚΑ, ζήτησαv v' αφεθεί ελεύθερoς έvας ηλικιωµέvoς βρετταvός πoυ είχε απαχθεί από τηv oργάvωση για vα εκβιασθεί η απovoµή χάριτoς σ' αυτoύς. SXEDIO.329 9.8.1956; ΟI ΑΝ ΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ, ΧΑΡIΛΑΟΣ ΜIΧΑΗΛ ΚΑI IΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝIΖΟΝΤΑI. Ο ΧΑΡIΛΑΟΣ ΜIΧΑΗΛ ΖΗΤΑ ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑIΑ ΕΠIΘΥΜIΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕI ΤΗΝ ΗΡΩIΚΗ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΤΟΒΕΝ Τρεις µήvες µετά τηv

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 9 Ιουλίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 73819 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα