ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ"

Transcript

1 EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 68054/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τηv Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Έχοντας υπόψη ότι : Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο : «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Η Πράξη θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2011ΣΕ Η επιλογή αναδόχου θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). 1

2 Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την αξιολόγηση της Πράξης, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα I της παρούσας, προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές. 1. Κατάθεση προσφοράς : 1.1.Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το κόστος της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΚΕ Πρωτόκολλο ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, 2 ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Επιστημονικός Υπεύθυνος : Άγγελος Χατζάκης Αριθμ. Προκήρυξης : 68054/ Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30-13:30, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο και μέχρι την 23 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη. 2. Ισχύς προσφοράς : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 6 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύνταξη προσφοράς : Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από 2 υποφακέλους, ένα υποφάκελο τεχνικής προσφοράς και ένα υποφάκελο οικονομικής προσφοράς. Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται οπωσδήποτε σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις των απαραίτητων προσόντων της ομάδας έργου (Παράρτημα III) και να υπάρχει αναλυτική περιγραφή που θα πιστοποιεί τις ζητούμενες προδιαγραφές των παραγράφων A2 & A3. Στην περίπτωση που κάποια προδιαγραφή δεν καλύπτεται, να βάζετε στην προσφορά σας μια παύλα (-) 3.1. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη. Ρητά διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο τίμημα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το κάθε παραδοτέο ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο του έργου, με και άνευ Φ.Π.Α. 2

3 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 4. Διαδικασία αξιολόγησης : Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. Επισημαίνετε ότι θα αξιολογηθούν πρώτα οι τεχνικές προσφορές και στην συνέχεια θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για τις προσφορές που τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. 5. Σύμβαση : Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να καταθέσει: 6. Διάρκεια σύμβασης : 4 (μήνες) από την ημερομηνία υπογραφή της. Σε περίπτωση που δοθεί με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης παράταση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρω προγράμματος, θα παραταθεί αντίστοιχα η ισχύς της παρούσας σύμβασης, μετά από σχετική τροποποίησή της, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου 7. Πληρωμή : Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού της Πράξης, θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών : Α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 3

4 Β) Πρακτικό παραλαβής- εκτέλεσης του έργου από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά αυτά που ζητήθηκαν. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Απόδειξη είσπραξης και Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει. Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μυλωνά Βάνα όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:30-14:30 και στα τηλέφωνα Ο επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Α. Χατζάκης Κοινοποίηση : - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Συνημμένα : -Παράρτημα Ι: Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης -Παράρτημα ΙΙ: Αντικείμενο του υποέργου της Εξωτερικής Αξιολόγησης -Παράρτημα ΙΙΙ: Στοιχεία Διαγωνισμού & Προσφορών 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Επιδημιολογικά δεδομένα του 2011 έδειξαν ότι στην ομάδα των ΧΕΝ στην περιοχή της Αθήνας, η λοίμωξη HIV/AIDS άρχισε να εξαπλώνεται ραγδαία. Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί ένα πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης που σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην περιορισμό της επιδημίας και πληθυσμό-στόχο τους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) που διαμένουν στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Το πρόγραμμα αποτελεί μία παρέμβαση Seek-Test-Treat-Retain. Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος θα επιχειρηθεί η ταχύτερη δυνατή προσέλκυση ΧΕΝ (Seek) οι οποίοι στη συνέχεια θα εξεταστούν για HIV (Test). Στη συνέχεια, τα οροθετικά άτομα θα παραπέμπονται σε νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα καθώς και σε προγράμματα υποκατάστασης με οπιοειδή (Treat-Retain). Οι σκοποί του προγράμματος συνοψίζονται στα παρακάτω: 1) Η ταχύτερη δυνατή ανίχνευση HIV οροθετικών ΧΕΝ με καινοτόμες μεθόδους δειγματοληψίας, έτσι ώστε να λάβουν τις παρεμβάσεις που περιγράφουν οι διεθνείς οργανισμοί. 2) Επακριβής εκτίμηση του αυξανόμενου επιπολασμού HIV-1 με σύγχρονες μεθόδους δειγματοληψίας, κατάλληλες για δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς. 3) Συνεχής παρακολούθηση της επιδημίας με μοριακές μεθόδους ανίχνευσης του HIV για την άμεση περιγραφή των δικτύων μετάδοσης. 4) Ελαχιστοποίηση των νέων μεταδόσεων HIV (επίπτωση) και σταθεροποίηση του επιπολασμού σε χαμηλά επίπεδα. Για την επιλογή του δείγματος των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ένας τύπος αλυσιδωτής δειγματοληψίας που ονομάζεται Respondent Driven Sampling (RDS). Η αλυσιδωτή δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πληθυσμούς που συνδέονται μέσω κοινωνικών δικτύων. Οι ΧΕΝ αποτελούν ένα τέτοιο πληθυσμό. Στηρίζεται στη διαδοχική αναφορά περιπτώσεων τα οποία ο αναφέρων γνωρίζει και που ανήκουν στον υπό μελέτη πληθυσμό. Οι αρχικά συμμετέχοντες ΧΕΝ ονομάζονται 5

6 «αρχικά σημεία δειγματοληψίας» (seeds). Τα άτομα αυτά λαμβάνουν κουπόνια με τα οποία μπορούν να φέρουν στο πρόγραμμα άλλα 3 άτομα. Τα άτομα αυτά με τη σειρά τους λαμβάνουν κουπόνια για να φέρουν άλλα 3 άτομα κ.ο.κ. Η διαδοχική αναφορά σε «κύματα» οδηγεί σε ταχύτατη στρατολόγηση μελών των ομάδων υψηλού κινδύνου τα οποία ελέγχονται για HIV και προσδιορίζονται οι νέες περιπτώσεις. Η μέθοδος αυτή της δειγματοληψίας είναι ιδανική για δύσκολα προσεγγίσιμους πληθυσμούς και ταυτόχρονα οδηγεί σε ακριβή εκτίμηση του επιπολασμού του HIV-1 σε ΧΕΝ. Η συμμετοχή στα προγράμματα με μεθοδολογία RDS περιλαμβάνει υλικά κίνητρα χαμηλού κόστους (βελόνες-σύριγγες, προφυλακτικά, προσωπικά είδη υγιεινής, κουπόνια διατροφής, μικρά ποσά μετρητών κλπ). Στο παρόν πρόγραμμα, τα άτομα θα λαμβάνουν ένα πρωτογενές υλικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους (συμπλήρωση ερωτηματολογίου και δείγμα αίματος) της τάξης των 5 ευρώ. Στη συνέχεια, θα λαμβάνουν και δευτερογενές υλικό κίνητρο για κάθε άτομο που θα φέρνουν στο πρόγραμμα και το οποίο θα την ολοκληρώνει επιτυχώς. Επιπλέον θα διανέμεται δωρεάν υλικό όπως σύριγγες και ενημερωτικά φυλλάδια. Η συμμετοχή μεταναστών θα ενθαρρύνεται μέσω πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Η δειγματοληψία θα γίνει σε 5 φάσεις τρίμηνης (κατά προσέγγιση) διάρκειας. Σε κάθε φάση θα χρησιμοποιηθούν ως αρχικά σημεία δειγματοληψίας (seeds) περίπου ΧΕΝ και θα μελετηθούν 1400 ΧΕΝ. Συνολικά θα συλλεχθούν δείγματα αίματος και ερωτηματολόγια. Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω Υποέργων: Υποέργο 1 Αγορά εξοπλισμού τύπου αναλυτού νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (DNA) deep sequencing. Υποέργο 2 Προμήθεια αναλωσίμων για τον έλεγχο HIV Υποέργο 3 Αυτεπιστασία: προσδιορισμός οροθετικών ΧΕΝ με ταχείες και καινοτόμες μεθόδους δειγματοληψίας. Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνεται η σύνταξη των απαραίτητων πρωτοκόλλων, η διαμόρφωση των ερωτηματολογίων και της φόρμας 6

7 συγκατάθεσης, ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των κουπονιών για τη δειγματοληψία RDS, η διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την καταχώριση των δεδομένων, η επιλογή του προσωπικού, η παραγωγή υλικού εκπαίδευσης του προσωπικού, η εκπαίδευση του προσωπικού, η σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων για τους συμμετέχοντες ΧΕΝ, η διαμόρφωση ηλεκτρονικών αρχείων για την τήρηση στοιχείων σχετικών με τους συμμετέχοντες ανά κύκλο και τη διάθεση οικονομικών κινήτρων. Μετά την εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιείται μία αρχική πιλοτική φάση (formative research) και στη συνέχεια ακολουθούν οι 5 κύκλοι δειγματοληψίας (με σύντομα διαλλείμματα μεταξύ κύκλων). Τα προς έλεγχο δείγματα μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών με ειδική ταχυμεταφορά που εξασφαλίζει άριστη διατήρηση των δειγμάτων και άριστες συνθήκες βιοασφάλειας. Ακολουθεί ο διαγνωστικός έλεγχος αντισωμάτων για HIV, και η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των οροθετικών ασθενών. Επίσης, πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων και της αλυσιδωτής δειγματοληψίας. Τα πακέτα εργασίας στο υποέργο έχουν ως εξής: 1 ο Πακέτο Εργασίας: Διαγνωστικός και μοριακός έλεγχος για HIV σε ΧΕΝ Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος αντισωμάτων HIV σε όλους τους ΧΕΝ, ανάλυση της μοριακής αλληλουχίας HIV σε οροθετικούς ΧΕΝ και φυλογενετική ανάλυση, έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα δίκτυα μετάδοσης. Τα παραδοτέα αποτελούν τα εργαστηριακά ευρήματα αντισωμάτων HIV και η νουκλεοτιδική αλληλουχία HIV των οροθετικών ατόμων που θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των φυλογενετικών δικτύων. 2 ο Πακέτο Εργασίας: Αιμοληψίες και συνεντεύξεις σε ΧΕΝ Τα παραδοτέα αποτελούν τα ερωτηματολόγια της αλυσιδωτής δειγματοληψίας και τα συμπεράσματα των συναντήσεων των ειδικών. 3 ο Πακέτο Εργασίας: Στατιστική ανάλυση Η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει την ανάλυση των ερωτηματολογίων, τον υπολογισμό του επιπολασμού HIV στα διαδοχικά κύματα της αλυσιδωτής δειγματοληψίας και την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, όπως προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια και την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 7

8 Υποέργο 4 Εξωτερική αξιολόγηση πράξης. Στόχος της δράσης είναι η συνολική αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης. Υποέργο 5 Αγορά επιπλέον αντιδραστηρίων για την ολοκλήρωση της πράξης. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι βασικές αρχές, το πλαίσιο και η μεθοδολογία εξωτερικής αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω: - Τον σκοπό και τους στόχους της πράξης. - Τις βασικές παραμέτρους των δράσεων και των υποέργων Το πλαίσιο και η μεθοδολογία αξιολόγησης του αναδόχου θα πρέπει να προσεγγίζει τη πράξη ως ένα ενιαίο σύνολο. Ειδικό βάρος θα δοθεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πράξης. Ενδεικτικά ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτιμήσει τα παρακάτω: 1. Αξιολόγηση στοχοθεσίας και σχεδιασμού. 2. Αξιολόγηση της οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης της Πράξης. Ειδικότερα, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί του στόχοι, στη βάση των αρχικά τεθέντων στόχων εισροών, εκροών και εν γένει αποτελεσμάτων και να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους αρχικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. 4. Ανταπόκριση στις ανάγκες των ωφελουμένων. 5. Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης. 6. Εκτιμώμενες επιπτώσεις. 7. «Βιωσιμότητα» και κοινωνική προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. 8. Ενσωμάτωση σε εθνικές πολιτικές. 9

10 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Παραδοτέο Α - Οδηγός Αξιολόγησης Πράξης. Ο Οδηγός περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της μεθολογίας που θα ακολουθήσει ο Σύμβουλος Εξωτερικής Αξιολόγησης σε όλα τα ερωτήματα της αξιολόγησης. Παραδοτέο Β - Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Στο Παραδοτέο αυτό ο Σύμβουλος Εξωτερικής Αξιολόγησης προσεγγίζει τα αξιολογητικά ερωτήματα 1-8 που περιγράφονται στο αντικείμενο του έργου παρέχοντας τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις. Η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης θα υποβληθεί έως την ολοκλήρωση της σύμβασης (ολοκλήρωση του έργου), 31 Δεκεμβρίου 2014 ( ). Τα παραπάνω Παραδοτέα υποβάλλονται από τον Σύμβουλο Εξωτερικής Αξιολόγησης σε τρία (3) αντίγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ παράλληλα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα Παραδοτέα πρέπει να περιλαμβάνουν Επιτελική Σύνοψη (executive summary) συμπερασμάτων και εισηγήσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά - μέχρι 10 σελίδες). 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Α1. Απαιτούμενα προσόντα ομάδας έργου Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων πολιτικής υγείας και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο. Ειδικότερα προς ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης θα πρέπει: 1. Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τα τελευταία 3 έτη πριν την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού παρεμβάσεις ή /και αξιολογήσεις αποτελεσμάτων σε θέματα δημόσιας υγείας. 2. Να διαθέτει επιστημονική ομάδα επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα. η ομάδα έργου θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις (και να δίδεται η αντίστοιχη τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές): α) τον υπεύθυνο έργου, κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο σχεδιασμό και εκπόνηση μελετών στον χώρο της υγείας και στη διαχείριση διοίκηση έργων ή φορέων, β) δύο τουλάχιστον άτομα - κατόχους τουλάχιστον πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου προς αυτό - με εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω: - το σχεδιασμό και εκπόνηση μελετών στο χώρο της υγείας - τη διαχείριση διοίκηση έργων ή φορέων στο χώρο της υγείας - την αξιολόγηση έργων στο χώρο της υγείας Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της η προσφορά της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου αυτές τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 11

12 Α2. Μεθοδολογία εκπόνησης Έργου Το μέρος «Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου» περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας με την οποία ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Κατάλληλη περιγραφή του συνόλου των εργασιών του έργου και των προς υλοποίηση παραδοτέων. Α3. Λειτουργικότητα της Ομάδας Έργου Το μέρος «Ομάδα Έργου» περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης και στελέχωσης της ομάδας έργου και ειδικότερα: Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο. Μεθοδολογία επικοινωνίας και συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή. Β. Περιεχόμενα «ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη. Ρητά διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο τίμημα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το κάθε παραδοτέο ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο του έργου, με και άνευ Φ.Π.Α. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα