ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή Δθπαίδεπζε θνπόο Μαζήκαηνο: θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη κε ηελ επηινγή ζεσξεηηθώλ παξνπζηάζεσλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Κιηληθήο, νη θνηηεηέο λα εθπαηδεύνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Οθζαικνινγίαο. Δπηδησθόκελνη ζηόρνη: Ο θνηηεηήο εθπαηδεύεηαη ώζηε λα κπνξεί: Να εθηηκά ηηο ζηελέο ζρέζεηο ηεο Οθζαικνινγίαο κε ηε γεληθή ηαηξηθή θαη ηηο άιιεο ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο Να παξέρεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο ζηα έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά Να δηαγηγλώζθεη θαη λα ζεξαπεύεη ηα θνηλά νθζαικνινγηθά λνζήκαηα Να δηαθξίλεη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα ηηο παξαπέκςεη έγθαηξα ζηνλ εηδηθό νθζαικίαηξν. Μοπθή εκπαίδεςζηρ Γηα ηελ νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ Οθζαικνινγία, ε Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ., κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 5 κειώλ Γ.Δ.Π. πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Κιηληθή, 1 ζπλεξγαδόκελνπ κέινπο ΓEΠ, 3 νθζαικηάηξσλ ηνπ ΔΤ θαη 1 Παλεπηζηεκηαθνύ Τπόηξνθνπ, αλαιακβάλεη, γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο, ηελ επζύλε πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο 128 θνηηεηώλ ηνπ Θ εμακήλνπ. 1. Απσέρ, Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ Ζ πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ηεο Οθζαικνινγίαο ζηελ Α Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή, θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο δηακνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηηο εμήο παξακέηξνπο επηηαγέο ηεο ζύγρξνλεο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο δηδαζθαιίαο: 1. ECTS ( European Credit Transfer System) κνλάδεο όπσο εγθξίζεθαλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο (Γ 25, 14 Μαξηίνπ 2011) ζε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 1466/2007 (Άξζξα 1, 2, 3) 2. Πξνηεηλόκελν Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο (Supplement Diploma MEDICINE) (ΦΔΚ (1091/10 Απγνύζηνπ 2006 Αξηζ Φ5/72535/Β3) από ην Σκήκα Δπξσπατθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΑΠΘ (παξαηίζεηαη σο παξάξηεκα)* 3. Πόξηζκα Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ πνπ εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ , όπσο απηό εγθξίζεθε από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο (Γ 38, 14 Ηνπλίνπ 2011)

2 4. Οδεγόο ECTS, θαη Μαζεζηαθέο Δθβάζεηο θαη Ηθαλόηεηεο γηα ηελ πξνπηπρηαθή Ηαηξηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε (Tuning Educational Structures in Europe: Lifelong Learning Programme - Users Guide ) 2. Πποζαπμογή διδαζκαλίαρ ηηρ Οθθαλμολογίαρ ζηιρ 3 ECTS μονάδερ ε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο Γ.. ηεο ρνιήο ε Οθζαικνινγία πξέπεη λα αθνκνησζεί από ηνπο θνηηεηέο καο κε θόξην εξγαζίαο 78 σξώλ (3ECTS x 26 ώξεο). Φόξηνο εξγαζίαο νξίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ σξώλ πνπ πξέπεη λα αζρνιεζεί ν θνηηεηήο γηα λα επηηύρεη ην επηδησθόκελν θαη πξνθαζνξηζκέλν καζεζηαθό απνηέιεζκα. Οη γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ από ηνπο θνηηεηέο έρνπλ ήδε πξνθαζνξηζζεί. Οη κελ ηθαλόηεηεο από ην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο ηεο Ηαηξηθήο, ελώ νη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν θνηηεηήο ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζηελ Οθζαικνινγία βξίζθνληαη αλεξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν ζην ηζηόηνπν ηεο Α Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη 3. Μέθοδορ Γιδαζκαλίαρ - Αθομοίωζη από ηοςρ θοιηηηέρ Ζ ζύγρξνλε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη εκπέδσζεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ απαηηεί θπξίσο δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο αιιά θαη αληίζηνηρε πξαθηηθή άζθεζε δεμηνηήησλ. Έηζη ε κνξθή δηδαζθαιίαο ηεο Α Παλεπηζηεκηαθήο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο απνθαζίζζεθε από ηα κέιε ΓΔΠ λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη θαηαλνκή ζηνλ θόξην εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή: Φξνληηζηεξηαθή εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθώλ δεμηνηήησλ (10-12 άηνκα) Πξαθηηθή κεηάδνζε ησλ πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ ζε κηθξέο νκάδεο (10-12 άηνκα)

3 Δθεκεξία (δηαινγή αζζελώλ, αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ) (5-6 άηνκα) Πξνεηνηκαζία γηα ην θξνληηζηήξην θαη ηηο εμεηάζεηο πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη 3 ώξεο δηδαζθαιίαο θάζε Σξίηε θαη Σεηάξηε ζε κηθξέο νκάδεο θνηηεηώλ σο εμήο : Ώξα Γεμηόηεηεο Σξόπνο δηδαζθαιίαο 12:15 13:45 Θεσξεηηθέο δεμηόηεηεο Φξνληηζηήξην ζε κηθξέο νκάδεο 13:45 14:30 Πξαθηηθέο δεμηόηεηεο Πξαθηηθή άζθεζε Ππόγπαμμα Mαθημάηων Φοιηηηών δεξιόηηηερ (90 Θεωπηηικέρ Ππακηικέρ Σν πξόγξακκα γηα ην αθαδεκατθό έηνο έρεη σο αθνινύζσο: Ζκεξνκελία Θεσξεηηθέο Πξαθηηθέο 1 30/9 Δλαξθηήξην Μάζεκα 2 Οκάδα Α 7/10 Γεμηόηεηεο 1-8 Γεμηόηεηεο 3-5 Οκάδα Β 8/10 3 Οκάδα Α 14/10 Γεμηόηεηεο 9-19 Γεμηόηεηεο 6-12 Οκάδα Β 15/10 4 Οκάδα Α 21/10 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηεο 1-2 Οκάδα Β 22/10 5 Οκάδα Α * Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηεο Οκάδα Β 29/10 6 Οκάδα Α 4/11 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηεο Οκάδα Β 5/11 7 Οκάδα Α 11/11 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηεο Οκάδα Β 12/11 8 Οκάδα Α 18/11 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηεο Οκάδα Β 19/11 9 Οκάδα Α 25/11 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηα 29 Οκάδα Β 26/11 10 Οκάδα Α 2/12 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηα 29 Οκάδα Β 3/12 11 Οκάδα Α 9/12 Γεμηόηεηεο Γεμηόηεηα 30 Οκάδα Β 10/12

4 12 Οκάδα Α 16/12 Οκάδα Β 17/12 13 Οκάδα Α * Οκάδα Β 7/1 Δμεηάζεηο αμηνιόγεζεο ζηηο πξαθηηθέο δεμηόηεηεο Δπαλάιεςε - Video Υεηξνπξγείνπ *Γηα ηελ Οκάδα Α ζα γίλεη αλαπιήξωζε ηωλ καζεκάηωλ πνπ ζπκπίπηνπλ κε αξγίεο. Ο θαηάινγνο κε ηελ θαηαλνκή ησλ θνηηεηώλ ζε νκάδεο ζα αλαξηεζεί ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ νλνκάησλ θαη νπσζδήπνηε πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ 1 νπ καζήκαηνο ( ). Θα ππάξμεη θαη δηαδηθηπαθή αλάξηεζε. Ζ δηδαζθαιία ζε θάζε νκάδα ζα γίλεηαη από ηνλ ίδην εθπαηδεπηή θαη ζηα 10 καζήκαηα. Οη θνηηεηέο ζα πξνεηνηκάδνληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν πξνο ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο (2 ώξεο). Θα πξνεηνηκάδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο δεμηόηεηεο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζεη θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, αιιά θαη ε ηαπηόρξνλε αμηνιόγεζε από ην δηδάζθνληα ηεο θαηαλόεζεο θάζε δεμηόηεηαο από ηνλ θνηηεηή. 4-6 θνηηεηέο από θάζε νκάδα ζα κεηέρνπλ ελεξγά γηα 4 ώξεο ζε κηα εμσηεξηθή εθεκεξία ηεο Κιηληθήο. Έηζη ζα ππάξρεη θαη κηα πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ θνηηεηή ζε ηξέρνληα, επείγνληα πξνβιήκαηα δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο κε αζζελείο. Όζνη επηζπκνύλ πεξηζζόηεξε άζθεζε είλαη εππξόζδεθηνη ζηελ Κιηληθή θαη ηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κεθάιαηα Θεκαηηθέο ελόηεηεο 1. Aλαηνκία Φπζηνινγία νθζαικνύ Iζηνξηθό Eπηζθόπεζε (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα) 2. Γηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο (κπσπία, Yπεξκεηξσπία, Aζηηγκαηηζκόο, Πξεζβπσπία) Oπηηθή Oμύηεηα Γηάζιαζε (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα) 3. Παζήζεηο θόγρνπ Bιεθάξσλ Γαθξπτθήο ζπζθεπήο Eμεηαζηηθέο Mέζνδνη Bιεθάξωλ (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα) 4. Παζήζεηο επηπεθπθόηα θεξαηνεηδνύο-ζθιεξνύ Eπηθάλεηα θεξαηνεηδνύο Πιάγηνο θωηηζκόο (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα) Xνξήγεζε θνιιπξίωλ θαη αινηθώλ (ζεξαπεπηηθή δεμηόηεο) 5. Kαηαξξάθηεο Γιαύθσκα Eλδνθζάικηα πίεζε Γηαπίπηνλ θωηηζκόο (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα) 6. Παζήζεηο αγγεηώδνπο ρηηώλα (Xνξηνεηδήο, Ίξηο, Kπθιηθνύ) 7. Παζήζεηο ακθηβιεζηξνεηδνύο-παινεηδνύο Bπζόο νθζαικνύ Άκεζε Oθζαικνζθόπεζε (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα)

5 8. Παηδννθζαικνινγία ηξαβηζκόο Oθζαικνινγηθή εμέηαζε λενγλώλ, βξεθώλ & κηθξώλ παηδηώλ (βαζηθή δηαγλωζηηθή δεμηόηεηα) 9. Nεπξννθζαικνινγία Παζήζεηο νπηηθνύ λεύξνπ-νπηηθήο νδνύ Aληαλαθιαζηηθά θόξεο, Oπηηθά πεδία 10. Tξαύκαηα Eγθαύκαηα Kόθθηλν κάηη Eπίδεζε Oθζαικώλ, Πιύζε θνιπωκάηωλ, απνκάθξπλζε μέλωλ ζωκάηωλ (ζεξαπεπηηθή δεμηόηεο) Γιδακηικά ζςγγπάμμαηα, ζημειώζειρ, εποπηικά μέζα Σν δηαλεκόκελν δηδαθηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κέξε: Γηαγλσζηηθέο θαη Θεξαπεπηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Οθζαικνινγία: (Γεκεηξάθνο, Οηθνλνκίδεο θαη κέιε ΓΔΠ Α & Β Οθζαικνινγηθώλ Κιηληθώλ Α.Π.Θ.) κε ειεθηξνληθέο παξαπνκπέο θαη 50 εξωηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ. University Studio Press, 2014, Δύδνμνο Δξεηάζειρ Οη εμεηάζεηο επί ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ, κεηά ηελ άζθεζε ζα γίλνληαη από ηνλ ίδην εθπαηδεπηή ζην ρώξν εθπαίδεπζεο. Έηζη ν εθπαηδεπηήο ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θνηηεηή ζα παξαδώζεη ηνλ βαζκό (0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3), πάληξεκα ηεο ζεσξεηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ θνηηεηή θαηά ηα θξνληηζηήξηα θαη ηεο πξαθηηθήο αμηνιόγεζεο πνπ ζα ηα αθνινπζήζεη ηελ Σξίηε 16/12/2014 θαη ηελ Σεηάξηε 17/12/2014 πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζην 30% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Οη ππνιεηπόκελεο 14 ώξεο (γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 78ώξνπ) ζα δηαηεζνύλ από ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ κεηά ηέινο ηεο άζθεζεο ηνπο, όπσο νξίδεηαη από ην πξόγξακκα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ηελ 3 ε εβδνκάδα ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, εκέξα Παξαζθεπή, ζηηο κε ζην Ακθηζέαηξν ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Ζ ηειηθή γξαπηή δνθηκαζία αμηνιόγεζεο ησλ ζεσξεηηθώλ δεμηνηήησλ (70% ηνπ βαζκνύ) ζα απνηειείηαη από: 28 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο κε 1 ζσζηή επηινγή, κε βαζκνιόγεζε 0,25 αλά ζσζηή απάληεζε, 0 γηα ηηο πξώηεο 8 ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη - 0,25 γηα ηηο ιάζνο απαληήζεηο πέξαλ ηεο 8 εο θαη 3 εξσηήζεηο ζύληνκεο αλάπηπμεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θνηηεηή κε ηειηθό bonus/malus 0, 0,5 ή 1 δεθαδηθήο κνλάδνο ζηελ ηειηθή βαζκνιόγεζε.

6 Ζ βαζκνινγία ησλ θνηηεηώλ ζα θνηλνπνηεζεί άκεζα ηόζν ζηελ θιαζζηθή δεθαδηθή ηεο κνξθή, όζν θαη σο ECTS βαζκνινγία. Απαξαίηεηε ε δήισζε ζπκκεηνρήο έσο κηα εβδνκάδα πξηλ από ηηο εμεηάζεηο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηεπζπληή κε ηε πξνζθόκηζε ηνπ δειηίνπ άζθεζεο θνηηεηή. Οη αξηζηνύρνη θαινύληαη, εθ όζνλ επηζπκνύλ, ζε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία Αξιολόγηζη Σσλ εμεηάζεσλ ζα πξνεγεζεί ε αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη ηνπ θάζε εθπαηδεπηή από ηνπο θνηηεηέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα απνδνζεί: ζηελ εθηίκεζε ηνπ θνηηεηή αλ νη ζπλνιηθά 78 ώξεο ήηαλ ηθαλέο λα απνδώζνπλ ην αξρηθά νξηζζέλ σο δεηνύκελν θαη αλ νη 3 πηζησηηθέο κνλάδεο ηεο Οθζαικνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο άιισλ καζεκάησλ ηνπ Θ Δμακήλνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ έηζη ή πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνύλ. Βαθμολογία Ζ βαζκνινγία ησλ θνηηεηώλ ζα θνηλνπνηεζεί άκεζα ηόζν ζηελ θιαζζηθή δεθαδηθή ηεο κνξθή, όζν θαη σο ECTS βαζκνινγία. Ζ βαζκνινγία ECTS απνηειεί έλαλ δείθηε αληηζηνηρίαο ηεο ηειηθήο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ ζηελ αμηνιόγεζε (εμεηάζεηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο). πγθεθξηκέλα όινη νη επηηπρόληεο θαηαλέκνληαη ζε κηα θακπύιε ηνπ Gauss. Ζ αληηζηνίρηζε ζε ζρέζε κε ηελ θακπύιε είλαη ε αθόινπζε ζύκθσλα κε ηα ECTS Users Guide : Πνζνζηηαία Βαζκόο ECTS θαηαλνκή 10% A 25% B 30% C 25% D 10% E F (Απνηπρόληεο) Τόπορ διδαζκαλίαρ και ππακηικήρ άζκηζηρ θοιηηηών Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ε άζθεζε πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ρώξνπο ηεο Α Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο θαη ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία ηεο ζην Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ. Φώποι διδαζκαλίαρ Α Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ., Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ

7 Γιδάζκονηερ Ομάδα Α (Τπίηη) Υπεύθςνορ διδάζκων θεωπηηικού θπονηιζηηπίος Φώπορ Άζκηζηρ Ππακηική Άζκηζη 1 Οηθνλνκίδεο Παλαγηώηεο Αίζνπζα 6 2 Εηάθαο Νηθόιανο Δμεηαζηήξην 101 Α. Χξαληώηε 3 Μόζρνπ Βάγηα Δμ. Ιαηξεία Οξζνπηηθνύ Α. Μεξζίλνγινπ 4 Μπαιαλίθαο Γεώξγηνο Δμωηεξηθά Ιαηξεία 5 Σηεξγίνπ Παλαγηώηεο Δμεηαζηήξην 1 Λ. Λακπξνγηάλλεο Ομάδα Β (Τεηάπηη) Υπεύθςνορ διδάζκων θεωπηηικού θπονηιζηηπίος Φώπορ Άζκηζηρ Τνπνύδεο Φώηεο Γνύδνπ Αγγειηθή Καξακπαηάθεο Βαζίιεο Γηάθαο Σάββαο Μαινύηαο Σηέθαλνο Δξγ. Κιηληθήο Έξεπλαο Δμ. Ιαηξεία Οξζνπηηθνύ Αίζνπζα 6 Δμεηαζηήξην 101 Δμεηαζηήξην 1 Θ. Παππάο Κ.Μαξηλόπνπινο Γ. Ναλάο Παπακολούθηζη εθημεπιών Οη θνηηεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηηο εμεηαζηηθέο κεζόδνπο ζηνπο αζζελείο (επηζθόπεζε κε ηνλ πιάγην θσηηζκό, εμέηαζε κε ηε ζρηζκνεηδή ιπρλία). Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα επίζεο ζηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλεθεκεξεύζνπλ κε ηνπο εθεκεξεύνληεο γηαηξνύο ηεο θιηληθήο, ώζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. Άζκηζη ζηην επείγοςζα Οθθαλμολογία (Νοζοκομείος ΑΦΔΠΑ) Θα αλαξηεζεί πξόγξακκα γηα ηηο δύν νκάδεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθεκεξηώλ. Παπακολούθηζη Μεηαπηςσιακών Μαθημάηων Γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ Οθζαικνινγία ππάξρνπλ ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζηελ θιηληθή κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη ώξεο. Δκπόνηζη επγαζιών Γημοζιεύζειρ Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα επίζεο ζηνπο θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπόλεζε επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ καδί κε ηα κέιε ηνπ ΓΔΠ ηεο Κιηληθήο. Αξιολόγηζη Ππόοδορ Δξεηάζειρ

8 Ζ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ γίλεηαη ζην πέξαο ηεο εθπαηδεύζεώο ηνπο. Οη εμεηάζεηο γίλνληαη γξαπηώο. Δκπαιδεςηέρ καηά ηο ακαδημαϊκό έηορ Δνηεηαλμένα Μέλη Γ.Δ.Π. Οηθνλνκίδεο Παλαγηώηεο Εηάθαο Νηθόιανο Καθαβνύηε Γνύδνπ Αγγειηθή Μόζρνπ Βάγηα Τνπνύδεο Φώηηνο Καξακπαηάθεο Βαζίιεηνο Ιαηποί ηος ΔΣΥ Μαινύηαο Σηέθαλνο Γηάθαο Σάββαο Μπαιαλίθαο Γεώξγηνο Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Καζεγεηήο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Καζεγεηήο Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθήο Οθζαικνινγίαο Γηεπζπληήο Γηεπζπληήο Δπηκειεηήο Α Πανεπιζηημιακοί Υπόηποθοι Σηεξγίνπ Παλαγηώηεο Δπηιεγόκελν κάζεκα Σίηινο: «ΔΦΗΡΜΟΜΔΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» Απεπζύλεηαη ζηνπο Φνηηεηέο ηνπ ΗΘ εμακήλνπ, κε 26 ώξεο δηδαζθαιίαο θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα: Eμνηθεηώζεη κε ηελ θαζεκεξηλή νθζαικνινγηθή πξάμε Eκβαζύλεη ζηηο ζπρλόηεξεο παζήζεηο, πνπ αληηκεησπίδεη ν Οθζαικίαηξνο Φσηίζεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη δηεμόδνπο ηεο εηδηθόηεηαο. Γηδαθηηθό πιηθό: Οιηγνζέιηδν ζρεδηάγξακκα γηα ηελ ππόκλεζε ηεο δνκήο ηνπ θάζε καζήκαηνο δηαλέκεηαη από ηνπο δηδάζθνληεο καδί κε 10 εξσηήζεηο γηα θξηηηθή επεμεξγαζία. Δμεηάδεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Πξόγξακκα Μαζεκάησλ Aθαδεκατθνύ Έηνπο ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ώξα Οθζαικνινγηθή Κιηληθή, Aίζνπζα 6 Τπεύζπλνο Μαζήκαηνο: Β. Καξακπαηάθεο, Καζεγεηήο Γεπηέξα 02/3/2015 Δηζαγσγή Β. Καξακπαηάθεο

9 Γεπηέξα 09/3/2015 Δμεηαζηηθέο κέζνδνη ζηελ Οθζαικνινγία Β. Καξακπαηάθεο Γεπηέξα 16/3/2015 Γηαζιαζηηθά πξνβιήκαηα Kαθαβνύηε Γεπηέξα 23/3/2015 πζηεκαηηθέο Παζήζεηο θαη Οθζαικόο Kαθαβνύηε Γεπηέξα 30/3/2015 ηξαβηζκόο Γεπηέξα 20/4/2015 Καηαξξάθηεο, Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε Γεπηέξα 27/4/2015 Γιαύθσκα. ύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ζεξαπεία Α. Γνύδνπ- Α. Γνύδνπ- Β. Μόζρνπ Ν. Εηάθαο Φ. Σνπνύδεο Γεπηέξα 04/5/2015 Νεπξνθπζηνινγία ηεο νξάζεσο B. Kαξακπαηάθεο Γεπηέξα 11/5/2015 πλήζεηο Παζήζεηο ηνπ Βπζνύ ηνπ Οθζαικνύ B. Kαξακπαηάθεο Γεπηέξα 18/5/2015 Laser ζηελ Οθζαικνινγία Π. Oηθνλνκίδεο Γεπηέξα 25/5/2015 Πεηξακαηηθή Οθζαικνινγία, ρεδηαζκόο Πεηξακαηηθώλ Δξεπλώλ Γελεηηθή Β. Καξακπαηάθεο Γεπηέξα 01/6/2015 Νεπξννθζαικηθέο Παζήζεηο Kαθαβνύηε Α. Γνύδνπ- Γεπηέξα 08/6/2015 Πξαθηηθή Άζθεζε Β. Μόζρνπ Βηβιηνζήθε ηελ βηβιηνζήθε ηεο Kιηληθήο ππάξρνπλ θιαζζηθά νθζαικνινγηθά ζπγγξάκκαηα θαη ηα θπξηόηεξα δηεζλή θαη ειιεληθά πεξηνδηθά. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Αιεμάλδξα Γηαλλαθνπνύινπ Μαξηέιια Παπινύδε Tει.: , Fax:

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα