ΟΝΟΜΑ : ΦΥΛΟ A Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ : κατάθεση σε λογαριασµό IBAN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑ : ΦΥΛΟ A Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ : κατάθεση σε λογαριασµό IBAN"

Transcript

1 Προς την: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α Ι Τ Η Σ Η Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ο Μ Α Ι Κ Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Μ Ε Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Τ Η Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α «Ξ Η Ρ Ο Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Σ. Ι. Ε. Π. Ε.» Ο υπογράφων/η υπογράφουσα Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ : ΦΥΛΟ A Θ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (*) : Α.Φ.Μ. /.Ο.Υ. : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (κύριο) : κινητό / τηλ. κατοικίας : Ταχυδροµική ιεύθυνση (οδός, αριθµός, περιοχή, Τ.Κ.) : ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ : κατάθεση σε λογαριασµό IBAN έκδοση επιταγής ΑΡΙΘΜ. IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : (*) Κάθε κυρίως ασφαλιζόµενος είναι δυνατό να ασφαλισθεί, εφόσον κατά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του εντύπου «Αίτηση Ένταξης» έχει ηλικία µεγαλύτερη του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους και µικρότερη του εξηκοστού (60ού) έτους. ιευκρινίζεται ότι η ασφάλιση κάθε κυρίως ασφαλιζοµένου προσώπου τερµατίζεται στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου συµπληρώνει το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. ηλώνω και αποδέχοµαι ότι: Όλα τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή και δέχοµαι να ασφαλισθώ µε βάση αυτά, σύµφωνα µε τους όρους του ανωτέρω Οµαδικού Ασφαλιστηρίου που έχει συνάψει ο Συµβαλλόµενος µε την «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.». Η Ασφαλιστική Εταιρία και o Συµβαλλόµενος «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ι. Ε.Π.Ε.», τηρούν και επεξεργάζονται Αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα µου, στα οποία περιλαµβάνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνω, µε σκοπό την οµαλή λειτουργία και εκτέλεση αυτής της Ασφαλιστικής Σύµβασης, την υποστήριξη και εκτέλεση των µεταξύ αυτής συναλλαγών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής και την προάσπιση των δικαιωµάτων αυτής σύµφωνα µε το νόµο. Έχω ενηµερωθεί ότι έχω το δικαίωµα να λαµβάνω κατόπιν γραπτού αιτήµατός µου και σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που µε αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλω τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόµου 2472/1997. Επίσης, µε την παρούσα αίτηση, εξουσιοδοτώ τον Συµβαλλόµενο «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ι. Ε.Π.Ε.» µε την Εταιρία σας να εισπράττει το ποσό του ασφαλίστρου που µου αναλογεί και να το αποδίδει στην Εταιρία σας όπως παρακάτω ορίζεται. αµ/2012_07_01_αιτηση_ενταξησ_κατ_α Σελίδα 1 από 5

2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (*) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΣΥΖΥΓΟΣ (*) Τα εξαρτώµενα µέλη οικογενείας ασφαλίζονται αποκλειστικά και µόνο µε την κάλυψη «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕΣΩ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ». ιευκρινίζεται ότι τα εξαρτώµενα µέλη δεν καλύπτονται από την «Βασική Ασφάλεια Ζωής». Ως εξαρτώµενα µέλη οικογενείας του ασφαλιζόµενου, νοούνται ο/η νόµιµος σύζυγος του ηλικίας µικρότερης των εξήντα (60) ετών κατά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ» και τα συνοικούντα, οικονοµικώς εξαρτώµενα απ αυτόν και µη έχοντα εισοδήµατα από ίδια επαγγελµατική απασχόληση άγαµα παιδιά του ηλικίας µεγαλύτερης των τριάντα (30) ηµερών και µικρότερης των είκοσι πέντε (25) ετών. ιευκρινίζεται ότι η ασφάλιση του/της συζύγου τερµατίζεται στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου συµπληρώνει το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας του/της. Β. ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1. ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο ποσό 100, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕΣΩ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - Ετήσιο όριο ευθύνης εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης ποσό , Ετήσιο όριο ευθύνης εξόδων για εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις µέσω δικτύου υπηρεσιών υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ, ποσό 1.000,00.- µε συµµετοχή ασφαλισµένου 20%. - Ιατρικές επισκέψεις, απεριόριστες, µε συµµετοχή ασφαλισµένου 10,00 µέσω δικτύου υπηρεσιών υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - Κάλυψη προληπτικού Ελέγχου Υγείας ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ Για τον κυρίως ασφαλιζόµενο.. 231,35.- Για ένα (1) εξαρτώµενο µέλος οικογενείας του ασφαλιζοµένου 242,62.- Για δύο (2) ή περισσότερα εξαρτώµενα µέλη οικογενείας του ασφαλιζόµενου. 485,10.- Στα προαναφερόµενα Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα, συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις : α) Φόρος Ασφαλίστρων (10% για όλες τις Παροχές εκτός της Παροχής «Ασφάλεια Ζωής») και β) υποχρεωτική τακτική Εισφορά υπέρ του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής». (Τόπος Ηµεροµηνία) (Υπογραφή ασφαλιζοµένου) (Υπογραφή και σφραγίδα Συµβαλλοµένου) αµ/2012_07_01_αιτηση_ενταξησ_κατ_α Σελίδα 2 από 5

3 Γ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Με το παρόν ορίζω δικαιούχους σε σχέση µε το υπ αριθµ Οµαδικό Ασφαλιστήριο της ασφαλιστικής Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» τους παρακάτω αναφεροµένους: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ονοµατεπώνυµο Ηµερ. Γεν. Συγγένεια % ιανοµής Ονοµατεπώνυµο Ηµερ. Γεν. Συγγένεια % ιανοµής ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Σύµφωνα µε τους όρους του προαναφερθέντος Οµαδικού Ασφαλιστηρίου, σχετικά µε τον ΟΡΙΣΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ προβλέπονται τα εξής: Σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότεροι του ενός κύριοι δικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανοµής του ασφαλίσµατος, η διανοµή γίνεται σε ίσα µερίδια. Κύριος δικαιούχος χάνει τα δικαιώµατά του αν πεθάνει ταυτόχρονα ή πριν από τον ασφαλιζόµενο οπότε αυτά µεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κύριους δικαιούχους. Αν κατά τον θάνατο του ασφαλιζοµένου δεν επιζεί κανένας κύριος δικαιούχος τη θέση τους παίρνουν οι υποκατάστατοι δικαιούχοι. Αν έχουν ορισθεί σαν δικαιούχοι οι νόµιµοι κληρονόµοι του ασφαλιζοµένου, το ασφάλισµα καταβάλλεται σ αυτούς που θα καλούνταν στην κληρονοµιά του σύµφωνα µε τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής», ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγµατι ή όχι κληρονόµοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης).. ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικό Ιστορικό του Ασφαλιζοµένου ή/ και των εξαρτωµένων µελών οικογενείας του Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Κάθε ερώτηση πρέπει να απαντάται γραπτώς, αναφέροντας το όνοµα αυτών που αφορά η καταφατική απάντηση και περιγράφοντας µε αυτοτέλεια και ακρίβεια την πάθηση, το µήνα, το έτος, τη νοσηλεία και τη σηµερινή του κατάσταση. Σηµειώστε µε Χ στα αντίστοιχα των απαντήσεων τετραγωνίδια. Ποιο είναι το ύψος και το βάρος σας; Ύψος(cm) Βάρος(Kg) Μεταβολή βάρους κατά το τελευταίο έτος (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αιτία Ασφαλιζόµενος Ο/Η σύζυγος Παιδί Παιδί Έχετε ή είχατε ποτέ παθήσεις ή ενοχλήσεις: ΝΑΙ ΟΧΙ 1. καρδιάς, εγκεφάλου, αρτηριών και φλεβών; π.χ. στεφανιαία νόσο, συγγενή καρδιοπάθεια, φύσηµα, αρρυθµίες, υπέρταση, κιρσούς, κλπ 2. του αναπνευστικού συστήµατος; π.χ. άσθµα, βρογχίτιδα, φυµατίωση, σύνδροµο υπνικής άπνοιας κλπ 3. του πεπτικού συστήµατος; π.χ. παθήσεις στοµάχου, δωδεκαδάκτυλου, εντέρων, χολής, ήπατος, παγκρέατος κλπ 4. του ουροποιογεννητικού συστήµατος; π.χ. κωλικός νεφρού, ουρολοίµωξη, παθήσεις προστάτη, νεφρική ανεπάρκεια κλπ αµ/2012_07_01_αιτηση_ενταξησ_κατ_α Σελίδα 3 από 5

4 5. νευρικού συστήµατος, ή ψυχιατρικές παθήσεις; π.χ. ηµικρανίες, ιλίγγους, επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, κατάθλιψη κλπ 6. του µυοσκελετικού συστήµατος; π.χ. δισκοπάθεια, παθήσεις ή κακώσεις αρθρώσεων, κατάγµατα, ρευµατικές παθήσεις κλπ 7. του δέρµατος, του µεταβολισµού; π.χ. ψωρίαση, υπερχοληστεριναιµία, σακχαρώδη διαβήτη, θυρεοειδοπάθειες κλπ 8. των µατιών, των αυτιών, της µύτης, του λαιµού; π.χ µυωπία- πόσους βαθµούς, καταρράκτη, διπλωπία, ελάττωση ακοής, βρόγχο φωνής κλπ 9. του αίµατος και αιµοποιητικών οργάνων, των λεµφαδένων; π.χ αναιµίες, παθήσεις σπλήνα, φλεγµονή λεµφαδένων κλπ 10. νεοπλάσµατα ή καρκίνο οποιασδήποτε µορφής; 11. γυναικολογικές παθήσεις; π.χ ινοµυώµατα, κύστες ωοθηκών, ενδοµητρίωση, ινοκυστική νόσο µαστών κλπ 12. Είστε έγκυος; Αν ναι σε ποιόν µήνα; 13. Έχει συµβεί κατά το παρελθόν ή σας έχει συσταθεί: να νοσηλευτείτε σε νοσοκοµείο, να υποβληθείτε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση εντός ή εκτός νοσοκοµείου, να υποβληθείτε σε οποιαδήποτε φαρµακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή, να υποβληθείτε σε οποιαδήποτε εξέταση προληπτικά ή εξαιτίας οποιουδήποτε ενοχλήµατος από την οποία διαπιστώθηκαν ευρήµατα οποιασδήποτε φύσης και µορφής που απαιτούσαν ή απαιτούν ιατρική συµβουλή ή θεραπεία; 14. Είστε καπνιστής; Πίνετε αλκοολούχα ποτά; Αν ναι, διευκρινίστε µας τι ποσότητα την ηµέρα και επί πόσο χρονικό διάστηµα; Έχετε κάνει ή κάνετε χρήση ναρκωτικών, αναβολικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών; 15. Έχετε περάσει ή πάσχετε από άλλη πάθηση ή έχετε ενοχλήµατα σχετικά µε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω; 16. Στην οικογένειά σας (πατέρας-µητέρα-αδέλφια) είχατε περιπτώσεις διαβήτη, παθήσεων καρδιάς ή νεφρών, υπέρτασης, εγκεφαλικού, διανοητικών ή ψυχιατρικών διαταραχών? Αν ναι, παρακαλούµε να σηµειώσετε την µορφή συγγένειας και αν γνωρίζετε την πάθηση, σε ποια ηλικία διαγνώσθηκε και ποια είναι η σηµερινή κατάσταση της υγείας τους; Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταφατικής απάντησης, αναφέρατε λεπτοµερώς ποιο συγκεκριµένο πρόβληµα υπάρχει και ποια η σηµερινή κατάσταση της υγείας. ΑΡ. ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αµ/2012_07_01_αιτηση_ενταξησ_κατ_α Σελίδα 4 από 5

5 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ποίος είναι ο φορέας της Κύριας Ασφάλισης για εσάς και την οικογένειά σας; ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχει βιβλιάριο υγείας; Έχετε συνάψει ασφάλιση µε τη δική µας εταιρία ή µε άλλη εταιρία ή έχετε υποβάλλει αίτηση σε άλλη ή στη δική µας εταιρία που εκκρεµεί; Υπηρετείτε εσείς ή ο/η σύζυγός σας στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας; Έχετε απαλλαγεί εσείς ή ο σύζυγός σας ή έχετε πάρει αναβολή από τη στρατιωτική σας θητεία για λόγους υγείας και ποίους; Είστε ασφαλισµένος εσείς ή τα εξαρτώµενα µέλη, µε οποιοδήποτε νοσοκοµειακή κάλυψη της Interamerican; Αν ΝΑΙ σε ποιά; Επεξηγήστε τις καταφατικές απαντήσεις όλων των παραπάνω ερωτήσεων. Αφού διάβασα µε προσοχή όλες τις παραπάνω δηλώσεις µου, βεβαιώνω ότι αυτές είναι πλήρεις και αληθινές και δέχοµαι να ασφαλιστώ / ασφαλιστούν εγώ / και / τα προαναφερόµενα εξαρτώµενα πρόσωπα οικογενείας µου µε βάση αυτές, σύµφωνα µε τους όρους του ανωτέρω Οµαδικού Ασφαλιστηρίου που έχει συνάψει ο Συµβαλλόµενος µε την Εταιρία σας. Επίσης δέχοµαι ότι η ασφάλισή µου θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας καθώς και οι υπόλοιπες συνθήκες που επηρεάζουν την ασφαλισιµότητα του προσώπου ή των προσώπων που αφορά η ασφάλιση, θα παραµένουν µέχρι την έκδοση και είσπραξη των αντίστοιχων ασφαλίστρων όπως έχουν δηλωθεί στο έγγραφο αυτό. Επίσης δηλώνω ότι µου επιστήθηκε η προσοχή ότι γεγονότα, όπως τυχόν περιστατικά υγείας ή οποιαδήποτε δήλωση προς την Εταιρία που αφορούν τα µε την παρούσα αίτηση προτεινόµενα προς ασφάλιση άτοµα, τα οποία (γεγονότα) περιήλθαν σε γνώση της εξαιτίας ή µε την ευκαιρία άλλου ασφαλιστηρίου αιτηθέντος από αυτή, πρέπει να δηλωθούν στην παρούσα αίτηση διότι θεωρούνται κατά αµάχητο τεκµήριο άγνωστα σε αυτή, για το λόγο δε αυτό και βεβαιώνω ότι τα δήλωσα. Συµφωνώ δε ότι η παραλαβή της αίτησης για την ένταξή µου στην ασφάλιση και η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού σχετικά µε αυτή δεν συνεπάγεται, σε καµία περίπτωση, αποδοχή της αίτησης, η οποία θα γίνει µόνο µε την έκδοση από την Εταιρία σας του πιστοποιητικού οµαδικής ασφάλισης. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση για τα κατωτέρω, τα οποία και αποδέχοµαι : Η ασφαλιστική εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα των Ασφαλισµένων της, στα οποία περιλαµβάνονται και ευαίσθητα δεδοµένα που αφορούν κυρίως την υγεία, µε σκοπό την οµαλή λειτουργία και εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύµβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων των Ασφαλισµένων δύνανται να είναι τα διαµεσολαβούντα για τη σύναψη της Σύµβασης Ασφάλισης πρόσωπα, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Ιατροί, ηµόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόµου ή ικαστικών Αποφάσεων, ο Συµβαλλόµενος κ.λπ. Ο Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήµατός του και έναντι του ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόµου 2472/1997, και πάντως µέσα στα πλαίσια της Ασφαλιστικής Σύµβασης. Η ασφαλιστική εταιρία έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα του κάθε Ασφαλισµένου της, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες, δικές της ή τρίτων, ο Ασφαλισµένος όµως µπορεί να καταργήσει οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωµα της ασφαλιστικής εταιρίας µε γραπτή δήλωση του προς αυτή. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ µε την παρούσα κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που περιέθαλψε ή θα περιθάλψει ιατρικώς εµένα ή κάποιο από τα προαναφερόµενα πρόσωπα, να δίνει, µε την επίδειξη του πρωτοτύπου ή απλού φωτοτυπικού αντιγράφου αυτής, στην ανωτέρω ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία που αφορά την υγεία µου ή την υγεία των προαναφεροµένων προσώπων, την οποία αυτή θα ζητήσει σχετικά µε την παρούσα αίτηση ή µε οποιοδήποτε ασφαλιστήριο που εκδόθηκε µε άλλη αίτηση ή τυχόν θα εκδοθεί µε βάση την παρούσα. (Τόπος Ηµεροµηνία) (Υπογραφή ασφαλιζοµένου ή νοµίµου εκπροσώπου προκειµένου γα ανήλικα παιδιά) αµ/2012_07_01_αιτηση_ενταξησ_κατ_α Σελίδα 5 από 5

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών.

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών. Σημαντικό κομμάτι για τη στήριξη κάθε ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι το οικονομικό. H ΕuroLife θέλοντας να βρίσκεται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και να σας στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ( ) 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 20.000,00 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα Θάνατος από ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα