ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ"

Transcript

1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΦΑΗ Γικαστήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόυασης: 2282 Δτος: 1992 Κείμενο Απόυασης Αριθμός 2282/1992 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ Σπλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 1992 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Γ. Μαξγαξίηεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, Πξνεδξεχσλ, ζε αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ αξραηνηέξνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ, πνπ είραλ θψιπκα, Σ. Γηάγθαο, Αληηπξφεδξνο, Φ. Καηδνχξνο, Τ. Κνχλδνπξνο I. Τδεβειεθάθεο, Γ. Γξαίγνο, Αδ. Φαξκάθεο, Γ. Κνπβειάθεο, X. Μαθξίδεο, Λ. Οηθνλφκνπ, Γ. Γειεγηάλλεο, Ν. Παπαδεκεηξίνπ, Μ. Παιεαηζάξαο, Μ. Βξνληάθεο, Σ. Φαξαιακπίδεο, Γ. Παλαγησηφπνπινο, Ν. Νηνχβαο, Γ. Σηαπξφπνπινο, Σ. Καξαιήο, Γ. Κσζηφπνπινο, Κ. Μελνπδάθνο, Σχκβνπινη, Ν. Σαθειιαξίνπ, Δκ. Γαξδέληαο, Πάξεδξνη. Γξακκαηέαο ν Β. Μαλσιφπνπινο. Γ η α λα δηθάζεη ηελ απφ 12 Μαΐνπ 1989 αίηεζε, ε νπνία παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηφπηλ ηεο 1158/1991 παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο ηνπ Γ Τκήκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, γηα λα επηιχζεη ην εηο ηελ απφθαζε απηή αλαθεξφκελν δήηεκα : η σ v 1) ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "Φηινδαζηθή Έλσζε Αζελψλ", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Α. αξ. 22, αξ. 39, 2) ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιφγσλ", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Μ. 1

2 3) "Δηαηξίαο Οηθνινγίαο θαη Αλάπηπμεο", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Μαπξνκηράιε αξ. 39 θαη 4) ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "Οξεηβαηηθνχ Σπλδέζκνπ Αζελψλ", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Κ. αξ. 1, πνπ παξέζηεζαλ κε ην δηθεγφξν Γ. Παπαδεκεηξίνπ (Α.Μ. 7297/90), πνπ ηνλ δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην, θ α η ά ησλ Υπνπξγψλ 1) Γεσξγίαο θαη 2) Πεξηβάιινληνο, Φ. θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηνλ Δπζηάζην Κνξνπγέλε, Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, θ α η θαηά ησλ παξεκβαηλφλησλ : 1) Οηθνδνκηθνχ Σπλεηαηξηζκνχ Υγεηνλνκηθψλ κε ηελ επσλπκία "Γηεζλήο Ηππνθξάηεηνο Πνιηηεία", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Θ. αξ. 34, ν νπνίνο παξέζηε κε ην δηθεγφξν Πξνθ. Παπιφπνπιν (Α.Μ. 7107/90), πνπ ηνλ δηφξηζε κε εηδηθφ πιεξεμνχζην, 2) α) ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "Σχιινγνο Αγία Τξηάδα", πνπ εδξεχεη ζηηο Αθίδλεο Αηηηθήο, ην νπνίν παξέζηε κε ην δηθεγφξν Γ. Ναππιηψηε (Α.Μ. 2129/90), πνπ ηνλ δηφξηζε κε πιεξεμνχζην, β) ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "Δμσξατζηηθφο Σχιινγνο Αγία Τξηάδα", πνπ εδξεχεη ζηηο Αθίδλεο Αηηηθήο, ην νπνίν δελ παξέζηε, γ) Γ. Βάζε, δ) Ησάλλε Αξγπξίνπ, θαηνίθσλ Αθηδλψλ Αηηηθήο, νη νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηνλ ίδην σο άλσ δηθεγφξν Γ. Ναππιηψηε, πνπ ηνλ δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην, ε) Νηθνιάνπ Σηακπνιίηε θαη ζη) Αζαλαζίνπ Μπαθνχξνπ, θαηνίθσλ Αθηδλσλ Αηηηθήο, νη νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηνλ ίδην σο άλσ δηθεγφξν Γ. Ναππιηψηε, πνπ ηνλ δηφξηζαλ ζην αθξναηήξην, 3) α) Νηθνιάνπ Σηακπνιίηε, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Α. αξ , β) Δπγελίαο ζπγ. Γ. Κ., θαηνίθνπ Ν. Χπρηθνχ Αηηηθήο, νδφο Ζι. Παπαγεσξγίνπ αξ. 36, νη νπνίνη δελ παξέζηεζαλ, γ) Κσλζηαληίλνπ Αζ. Παπαζαλαζφπνπινπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Σθαιηζηήξε αξ.6, δ) Θεκηζηνθιή Αλδξ. Γαζθαιφπνπινπ, θαηνίθνπ Π. Χπρηθνχ Αηηηθήο, νδφο Κάιβνπ αξ. 31, νη νπνίνη 2

3 παξέζηεζαλ κε ην δηθεγφξν Σπ. Γαζπαξηλάην (Α.Μ. 1129/90), πνπ ηνλ δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην, ε) Μαίξεο Αζ. Μπαθνχξνπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Βξηιεζζνχ αξ. 42, ε νπνία δελ παξέζηε θαη ζη) Σππξίδσλνο Γαζπαξηλάηνπ, θαηνίθνπ Π. Χπρηθνχ Αηηηθήο, νδφο Εαινθψζηα αξ. 3, ν νπνίνο παξέζηε απηνπξνζψπσο σο δηθεγφξνο (Α.Μ. 1129/90), 4) Κνηλφηεηαο Αθηδλψλ Αηηηθήο, ε νπνία παξέζηε κε ην δηθεγφξν Βαζ. Τζνχκα (Α.Μ. 3644/91), πνπ ηνλ δηφξηζε κε απφζπαζκα πξαθηηθνχ ην Κνηλνηηθφ Σπκβνχιην θαη 5)Αιεμάλδξνπ Ζι. Καξθαδή, θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Θέηηδνο αξ. 8, ν νπνίνο παξέζηε κε ην δηθεγφξν Παλ. Πξσηφπαππα (Α.Μ. 3264/ 91), πνπ ηνλ δηφξηζε ζην αθξναηήξην. Με ηελ αίηεζε απηή νη αηηνχληεο επηδηψθνπλ λα αθπξσζεί ε ζησπεξή άξλεζε ησλ Υπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Φ. θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ λα πξνβνχλ ζηελ αλάθιεζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1977 (ΦΔΚ Γ 482/ ) θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Γηνηθήζεσο. Ο Δηζεγεηήο, Σχκβνπινο Γ. Γειεγηάλλεο, άξρηζε ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο κε ηελ αλάγλσζε ηεο παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο ε νπνία απνηειεί θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο. Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηνλ πιεξεμνχζην ησλ αηηνχλησλ, ν νπνίνο αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αθπξψζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε, ηνπο πιεξεμνχζηνπο ησλ παξεκβαηλφλησλ πνπ παξέζηεζαλ, ηνλ Σπ. Γαζπαξηλά- ην σο δηθεγφξν θαη ην, αληηπξφζσπν ησλ Υπνπξγψλ, πνπ δήηεζαλ ηελ απφξξηςή ηεο. Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε θ α η, Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα Σθέθζεθε θαηά ην λφκν 1. Δπεηδή θαηαβιήζεθαλ ηα λφκηκα ηέιε (ππ' αξηζ θαη /1989 δηπιφηππα Γ.Ο.Υ. Αζελψλ) θαη ην παξάβνιν (ππ' αξηζ θαη γξακκάηηα παξαβφινπ ηνπ Γεκνζίνπ). 2. Δπεηδή ε θξηλφκελε αίηεζε θέξεηαη λνκίκσο γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο χζηεξα απφ ηελ ππ' αξηζ. 1158/1991 απφθαζε ηνπ Γ Τκήκαηνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ. 3. Δπεηδή κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην απφ δηθφγξαθν πξνζζέησλ ιφγσλ, δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο παξαιείςεσο ηεο Γηνηθήζεσο λα αλαθαιέζεη ην απφ 23/ πξ. δ/κα "πεξί εγθξίζεσο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ νηθηζκνχ θιπ. εηο ζέζηλ Αγία Τξηάο ηεο Κνηλφηεηαο Αθηδλψλ Αηηηθήο θιπ." (ΦΔΚ 482 η.γ), πνπ εθδειψζεθε κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηεο ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηε Γηνίθεζε απφ ηα αηηνχληα ζσκαηεία. 4. Δπεηδή ηα αηηνχληα ζσκαηεία α) Φηινδαζηθή Έλσζε Αζελψλ, β) Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιφγσλ, γ) 3

4 Δηαηξεία Οηθνινγίαο θαη Αλάπηπμεο θαη δ) Οξεηβαηηθφο Σχλδεζκνο Αζελψλ πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, ην πξψην ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεσο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ ελ γέλεη, ην δεχηεξν ηελ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη εμχςσζε ηεο δαζηθήο παηδείαο, ζηελ κειέηε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο δαζνπνλίαο, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο Φψξαο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο παξάλνκεο εθρεξζψζεψο ηνπ, ην ηξίην ηελ κειέηε θαη έξεπλα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ην ηέηαξην ηελ δηάδνζε ηεο αγάπεο πξνο ηελ νξεηλή θχζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λνκηκνπνηνχληαη ζηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο, επηθαινχκελα φηη κε ην δηάηαγκα, πνπ δεηνχλ ηελ αλάθιεζή ηνπ, παξαλφκσο ππήρζε ζε ξπκνηνκηθφ ζρέδην δαζηθή έθηαζε κε ζπλέπεηα ηελ εθρέξζσζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο (ΣηΔ 810/1977). Παξαδεθηψο δε νκνδηθνχλ, δεδνκέλνπ φηη πξνβάιινπλ ηνπο ίδηνπο απφ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή βάζε ιφγνπο. Έηζη, ε θξηλφκελε αίηεζε, πνπ αζθήζεθε εκπξνζέζκσο, είλαη εμεηαζηέα πεξαηηέξσ. Αλ θαη θαηά ηελ γλψκε δχν κειψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε απνθαζηζηηθή ςήθν δελ λνκηκνπνηνχληαη ηα αηηνχληα ζσκαηεία ζηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο δηφηη δελ κπνξνχλ, θαηά ην λφκν, ηα λνκηθά πξφζσπα λα γίλνπλ ηηκεηέο ηεο Γηνηθήζεσο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ησλ δαζψλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Δηδηθά ην έλα απφ ηα κέιε απηά πνπ κεηνςήθεζαλ ππεζηήξημε φηη ηα αηηνχληα, ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ησλ σο λνκηθψλ πξνζψπσλ, δελ κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ αθπξσηηθά ηελ άξλεζε αλαθιήζεσο ξπκνηνκηθψλ δηαηαγκάησλ. 5. Δπεηδή ηα δηθφγξαθα ηεο απφ παξεκβάζεσο ηνπ ζπιιφγνπ Αγία Τξηάδα θιπ. θαη ηεο απφ παξεκβάζεσο ησλ Νηθνιάνπ Σηακπνιίηε θιπ. ππνγξάθνληαη απφ δηθεγφξνπο, Καηά ηελ ζπδήηεζε φκσο ηεο ππνζέζεσο ζην αθξναηήξην ν δεχηεξνο παξεκβαίλσλ κε ην πξψην δηθφγξαθν "Δμσξατζηηθφο Σχιινγνο Αγία Τξηάδα" θαη νη παξεκβαίλνληεο κε ην δεχηεξν δηθφγξαθν Νηθφιανο Σηακπνιίηεο, Δπγελία Κνπκπνχξε θαη Μαίξε Μπαθνχξνπ δελ παξέζηεζαλ κε πιεξεμνχζην δηθεγφξν, νχηε εκθαλίζζεθαλ ζην αθξναηήξην γηα λα εγθξίλνπλ ηελ άζθεζε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ, ελψ, εμ άιινπ, δελ πξνζθνκίζζεθε γηα ηνπο παξεκβαίλνληεο απηνχο ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε παξνρήο πιεξεμνπζηφηεηαο ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ ππνγξάθνπλ ηα δηθφγξαθα ησλ παξεκβάζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ πξ.δ/ηνο 18/1989 (ΦΔΚ 8), λα απνξξηθζνχλ σο πξνο απηνχο νη σο άλσ παξεκβάζεηο. 6. Δπεηδή παξαδεθηψο παξεκβαίλεη γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζρχο ηνπ σο άλσ πξ.δ/ηνο, ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε ε αθχξσζε ηεο αξλήζεσο αλαθιήζεσο, ν Οηθνδνκηθφο Σπλεηαηξηζκφο Υγεηνλνκηθψλ "Γηεζλήο Ηππνθξάηεηνο Πνιηηεία", επηζπεχζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ην δηάηαγκα απηφ. 7. Δπεηδή παξαδεθηψο παξεκβαίλνπλ κε ηνλ απφ θνηλφ δηθφγξαθν ην Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία "Σχιινγνο Αγίαο Τξηάδνο Αθηδλψλ θαη νη Γεκήηξηνο Βάζεο, Ησάλλεο Αξγπξίνπ, Νηθφιανο Σηακπνιίηεο θαη Αζαλάζηνο Μπαθνχξαο, ην πξψην δηφηη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ Αθηδλψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ θαη νη ινηπνί σο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζρέδην πφιεσο κε ην σο άλσ δηάηαγκα, δεδνκέλνπ φηη ε απνδνρή ηεο θξηλφκελεο 4

5 αηηήζεσο ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ ζέζε ηεο σο άλσ πεξηνρήο εθηφο ζρεδίνπ κε ζπλέπεηα λα παξεκπνδηζζεί ε νηθηζηηθή ηεο αμηνπνίεζε. 8. Δπεηδή παξαδεθηψο παξεκβαίλνπλ επίζεο κε ην απφ θνηλφ δηθφγξαθν νη Κσλ/λνο Παπαζαλαζφπνπινο, Θεκηζηνθιήο Γαζθαιφπνπινο θαη Σππξίδσλ Γαζπαξηλάηνο, θαη γηα πξψηε θνξά ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ην απφ δηθφγξαθν ν Αιέμαλδξνο Καξθαδήο, ηδηνθηήηεο φινη απηνί αθηλήησλ ζηελ σο άλσ πεξηνρή. 9. Δπεηδή παξαδεθηψο παξεκβαίλεη κε ην απφ δηθφγξαθν ε Κνηλφηεηα Αθηδλψλ, ζηα φξηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έθηαζε πνπ ξπκνηνκήζεθε κε ην σο άλσ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδφζεθε κε ζχκθσλε γλψκε ηεο. 10. Δπεηδή ην άξζξν 24 παξ. 1 εδ. α θαη β ηνπ Σπληάγκαηνο νξίδεη :" 1. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα". Πεξαηηέξσ δε ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο Φψξαο. Έηζη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα γ θαη δ ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ: "Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη γεληθά ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δεκφζησλ δαζψλ θαη ησλ δεκφζησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ εθηφο αλ πξνέρεη γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο ρξήζε πνπ ηελ επηβάιιεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ". Με ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη αλαρζεί ζε ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελε αμία θαη ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Έηζη απεπζχλνληαη επηηαγέο ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε λα ζεζπίζεη ηα πξφζθνξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα κέζα ζηα φξηα πνπ δηαγξάθνπλ νη αλάγθεο γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ αγαζνχ απηνχ, ζηαζκίδνληαο παξάιιεια θαη ηα άιια ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελα δηθαηψκαηα θαζψο επίζεο θαη ην γεληθφηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ. Αιιά θαη ελ ειιείςεη ηέηνηαο θχζεσο πξνζηαηεπηηθήο λνκνζεηηθήο δηαηάμεσο πεγάδεη απφ ηηο σο άλσ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο επζεία ππνρξέσζε ηεο Γηνηθήζεσο λα ιάβεη ππ' φςεη θαηά ηελ κφξθσζε ηεο θξίζεψο ηεο γηα ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ή έρνπλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα ή λα απφζρεη απφ ηελ έθδνζε δπζκελψλ γη' απηφ πξάμεσλ, θηλνχκελε φκσο πάληα κέζα ζηελ δέζκε ησλ πην πάλσ θξηηεξίσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ ζρεηηθή λνκνζεηηθή δξάζε (πξβι. ΣηΔ 810/1977). Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 117 παξ. 3 ηνπ Σπληάγκαηνο, πνπ έρεη άκεζε εθαξκνγή, επηβάιιεηαη κελ ρσξίο θαλέλα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζην παξειζφλ ε απνθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή απνςηισζεί παξάλνκα, εθ' φζνλ φκσο ε θαηαζηξνθή ή ε αιινίσζε ηνπ δαζηθνχ ησλ ραξαθηήξα πξνήιζε απνθιεηζηηθά απφ πιηθέο πξάμεηο ή θπζηθά αίηηα. Τέινο, νξηνζεηψληαο ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πην πάλσ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ ν λφκνο 998/1979, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ (ΦΔΚ 289), φξηζε ζην άξζξν 3 παξ. 6 φηη: "Γελ ππάγνληαη νπσζδήπνηε εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 5

6 λφκνπ : α)... ε) αη πεξηνραί δηα ηαο νπνίαο πθίζηαληαη εγθεθξηκέλα έγθπξα ζρέδηα πφιεσλ... ". 11. Δπεηδή ηα ζρέδηα πφιεσλ (άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο ) ή νη πνιενδνκηθέο κειέηεο θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1337/1983, θαηά ην κέξνο ησλ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο νηθηζηηθήο, ηνλ παξεπφκελν νξηζκφ ησλ νηθνδνκήζηκσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ή θνηλσθειψλ ρψξσλ θαη ηηο ζπλαθείο ξπκνηνκηθνχ ραξαθηήξα δηαξξπζκίζεηο, απνηεινχλ εμεηδίθεπζε ξπζκίζεσο πιήξσο θαηαζηξσκέλεο ζην λφκν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε κηα θαηεγνξία ζρέζεσλ αιιά ζε ζχλνιν πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ κεηαμχ ησλ έλα ηνπηθφ δεζκφ. Έηζη θαηά ην κέξνο ησλ απηφ, πνπ εμαληιείηαη ζηελ ράξαμε νξηζκέλσλ γξακκψλ (ξπκνηνκηθψλ, νηθνδνκηθψλ θιπ.) απνηεινχλ, ζχκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ γεληθέο αηνκηθέο πξάμεηο. Απφ ηελ άπνςε απηή απνηεινχλ ηα λνκηθά πιαίζηα γηα ηελ δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ ζεκειίσζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ. Απφ ηελ θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ, φπσο εθηέζεθε, ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ Γηθαίνπ έηζη ψζηε ε αλάθιεζή ησλ ιφγσ παξαλνκίαο πνπ ελεθηινρψξεζε θαηά ηελ έγθξηζή ησλ λα πιήηηεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ ζχκπξαμε ηεο Γηνηθήζεσο, θαζψο θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη λα θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο ηελ Γηνίθεζε. Δμ άιινπ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πξάμεσο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη έλα ξπκνηνκηθφ ζρέδην θαη ηεο επηξξνήο ηεο ζε πιήζνο ελλφκσλ ζρέζεσλ ηφζν ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ησλ φζν θαη ηνχησλ πξνο ηελ Γηνίθεζε ε ηπρφλ αλάθιεζή ηεο έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζην γεληθφηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ. Δηζη ε γεληθή αξρή ηνπ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Γηνίθεζε έρεη επρέξεηα θαη φρη ππνρξέσζε λα αλαθαιεί ηηο παξάλνκεο πξάμεηο ηεο, πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ θαη ηελ αλάγθε ζηαζεξφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, βξίζθεη θαη' εμνρήλ πξφζθνξν έδαθνο εθαξκνγήο ζηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα. Γηα ηελ θάκςε ηεο απαηηείηαη ξεηή, εηδηθή θαη αλελδνίαζηε πξφβιεςε ηνπ λνκνζέηε. Τέηνηα φκσο δηάηαμε δελ ππάξρεη νχηε ζην Σχληαγκα, νχηε ζηνλ λφκν πεξί δαζψλ. Πξάγκαηη νη πξνζηαηεπηηθέο ησλ δαζψλ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο δελ πεξηέρνπλ θακκία ζρεηηθή πξφβιεςε. Οχηε άιισζηε ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί ε θάκςε ηεο σο άλσ γεληθήο αξρήο ηνπ Γηθαίνπ απφ ην φιν πλεχκα θαη ηνλ ζθνπφ ησλ σο άλσ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Γηφηη δελ εκπίπηεη ζηελ δέζκε ησλ κέηξσλ, πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 1 εδ. β ηνπ Σπληάγκαηνο ππνρξενχηαη λα παίξλεη ν λνκνζέηεο ή ε δηνίθεζε γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία άιισζηε πξέπεη λα απνθαζίδνληαη κεηά απφ ζηάζκηζε ηφζν ησλ άιισλ ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελσλ δηθαησκάησλ φζν θαη ηνπ γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Δάλ ν Σπληαθηηθφο λνκνζέηεο ήζειε ηελ αλάθιεζε νξηζκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, φπσο εθείλσλ πνπ ξπκνηφκεζαλ δαζηθέο εθηάζεηο, ζα έπξεπε λα ην είρε πξνβιέςεη ξεηά, θάλνληαο εηδηθή ζρεηηθή κλεία ζην θείκελν ηνπ Σπληάγκαηνο ή ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, φπσο πξνέβε ζε αλάινγεο ξπζκίζεηο ζε άιια ζέκαηα (πξβι. άξζξα 107 παξ.2 θαη 117 παξ. 2 ηνπ Σπληάγκαηνο). Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 117 παξ. 3 ηνπ Σπληάγκαηνο, πνπ επηβάιιεη ηελ αλαδάζσζε ησλ εθηάζεσλ πνπ εθρεξζψζεθαλ παξάλνκα, δελ κπνξεί λα παξάζρεη έξεηζκα γηα ηε ζπλαγσγή ηέηνηαο ξπζκίζεσο, αθνχ, φπσο πξνεθηέζεθε, αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε εθρεξζψζεηο πνπ έγηλαλ κε πιηθέο ελέξγεηεο θαη φρη ζε δπλαηφηεηα δνκήζεσο επί ηε βάζεη ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Δμ άιινπ, ε δηάηαμε ηνπ 6

7 άξζξνπ 3 παξ. 6 εδ. ε ηνπ λφκνπ πεξί δαζψλ (Ν. 998/1979) πνπ εμαηξεί απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ηηο πεξηνρέο, φπνπ πθίζηαληαη εγθεθξηκέλα έγθπξα ζρέδηα πφιεσλ δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο ππνρξεψζεσο γηα ηελ αλάθιεζε παξαλφκσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, θαη' απφθιηζε απφ ηελ σο άλσ γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ. Ο φξνο "έγθπξα ζρέδηα πφιεσο" ζηελ πην πάλσ δηάηαμε αλαθέξεηαη απιψο ζε ξπκνηνκηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ζπγθεληξψλεη ηα αλαγθαία εμσηεξηθά, ηππηθά ζηνηρεία ηνπ θχξνπο ψζηε λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ έλλνηα απηή πξνθχπηεη θαη απφ ην φιν πλεχκα ηνπ Ν. 998/1979 θαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ηεο πξνο ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ απηνχ. Απφ ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε πνπ νξίδεη φηη "δηνηθεηηθαί παξαρσξήζεηο δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ πξνο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θαη ηδηψηαο ελεξγεζείζαη κεηά ηελ 21ελ Απξηιίνπ 1967 θαηά παξάβαζηλ ησλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο παξαρσξήζεσο θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθψο εληφο ηξηεηίαο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο αλεμαξηήησο ηνπ δηαδξακφληνο ρξφλνπ θαη ηεο ηπρφλ κεηαγξαθήο ηνπ σο άλσ αθχξνπ ηίηινπ", ζαθψο ζπλάγεηαη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε λα πεξηνξίζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο αλαθιήζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφβιεςε ξεηά θαη λα απνθιείζεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζε φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δάζε. 12. Δπεηδή ελ πξνθεηκέλσ κε ην απφ 23/ πξ.δ/κα εγθξίζεθε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην νηθηζκνχ ζηελ ζέζε Αγία Τξηάδα ηεο Κνηλφηεηαο Αθηδλψλ Αηηηθήο. Τα ήδε αηηνχληα ζσκαηεία, επηθαινχκελα φηη ε πεξηνρή απηή, είλαη δάζνο ραιέπηαο πεχθεο πνπ αζεκίησο ξπκνηνκήζεθε ζε εθαξκνγή ηνπ v.δ.886/1971, πνπ αληηζηξαηεχεηαη ην άξζξν 24 ηνπ Σπληάγκαηνο, δήηεζαλ κε ηελ απφ αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Υπνπξγφ ΠΔ.ΦΨ.Γ.Δ, πνπ πεξηήιζε θαη ζηνλ Υπνπξγφ Γεσξγίαο ηελ αλάθιεζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. Σηελ αίηεζε απηή παξέιεηςε λα απαληήζεη ε Γηνίθεζε. Ζ παξάιεηςή ηεο φκσο απηή δελ ζπληζηά, ζχκθσλα κε φζα εθηέζεθαλ, παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε Γηνίθεζε έρεη απιή επρέξεηα αλαθιήζεσο ησλ παξαλφκσλ πξάμεψλ ηεο. Δπνκέλσο, απαξαδέθησο πιήηηεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Αλ θαη θαηά ηελ γλψκε νθηψ κειψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε απνθαζηζηηθή ςήθν, ζηελ γλψκε ησλ νπνίσλ πξνζρψξεζε θαη έλαο Πάξεδξνο, ε δαζηθή λνκνζεζίαο πνπ ίζρπζε αιιεινδηάδνρα (Ν.4173/1929 ΦΔΚ 205, Ν.Γ.86/1969 ΦΔΚ 7) πεξηειάκβαλε εηδηθέο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ δαζψλ πνπ απαγφξεπαλ ηελ κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ. Ζ θαηάηκεζε ηεο δαζηθήο ηδηνθηεζίαο επηηξεπφηαλ κφλν θαηφπηλ πξνεγνχ κελεο αδείαο ηνπ Υπνπξγνχ Γεσξγίαο εθ' φζνλ έηζη ζα εμππεξεηείην ε δαζνπνληθή εθκεηάιιεπζε (άξζξν 216 Ν. 4173/29, άξζξν 60 παξ. 1 Ν.Γ. 86/1969). Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επηηξεπφηαλ ε παξαρψξεζε δεκνζίσλ θαη θνηλνηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ αιιά κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε γεσξγηθψλ θαη δελδξνθνκηθψλ ζθνπψλ. Ζ παξαρψξεζε δ' απηή ηεινχζε πάληνηε ππφ ηνλ λφκηκν φξν ηεο ζεξαπείαο ησλ ζθνπψλ απηψλ, ε εγθαηάιεηςε ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχζε ππνρξέσζε αλαθιήζεψο ηεο, άζρεηα απφ θάζε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (άξζξ. 11 παξ. 2 αλ.v. 857/1937, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην v.δ. 2501/1953, άξζξ. 14, 18 θαη 24 παξ. 2 θαη 4 Ν.Γ. 86/1969). Απφ ην φιν πλεχκζ, ηεο λνκνζεζίαο απηήο αβίαζηα ζπλαγφηαλ ε αδπλακία ππαγσγήο ζε ζρέδην πφιεσο δαζηθψλ εθηάζεσλ 7

8 αθνχ ε ππαγσγή απηή ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ εθρέξζσζή ησλ θαη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο κνξθήο ηνπ δάζνπο. Με ηα άξζξα 24 θαη 117 ηνπ Σπληάγκαηνο ην πεξηβάιινλ έρεη αλαρζεί ζε ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελε αμία, ε πξνζηαζία ηεο νπνίαο, πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί απφ ην Κξάηνο κε ηελ ιήςε ησλ πξφζθνξσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κέηξσλ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ν Σπληαθηηθφο λνκνζέηεο δελ πεξηνξίζζεθε απιψο λα πξνζδψζεη απμεκέλν ηππηθφ θχξνο ζηηο πξνζηαηεπηηθέο ησλ δαζψλ δηαηάμεηο ηεο πξντζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Καζηέξσζε ζπζηεκαηηθή θαη έληνλε πξνζηαζία ησλ δαζψλ. Σηα πιαίζηα ηεο έλδηθεο κέξηκλαο ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο Φψξαο ζεζπίζζεθε ε απαγφξεπζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δαζψλ, απφ ηελ νπνία θαζηεξψζεθαλ νξηζκέλεο κφλν πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο απνθιίζεηο. Σηαζκίδνληαο νξηζκέλεο επηηαθηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο επέηξεςε ζε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηελ ρξεζηκνπνίεζε κφλν ησλ δεκφζησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ. Αληίζεηα πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηδησηηθά δάζε θαζηέξσζε θαηά ηξφπν απαξέγθιηην ηελ απαγφξεπζε κεηαβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ. Ζ απφιπηε απηή απαγφξεπζε νθείιεηαη ζηελ πξφζεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε λα απνδνθηκάζεη ηελ ηάζε νηθνπεδνπνηήζεσο δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείην θπξίσο απφ ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ v.δ/ηνο 886/1971, πνπ αληηζηξαηεχεηαη ην άξζξν 24 ηνπ Σπληάγκαηνο. Απφ ηελ θχζε, ηελ έθηαζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο ζπληαγκαηηθήο απηήο πξνζηαζίαο ζπλάγεηαη φηη δελ κπνξνχλ πηα λα ηζρχζνπλ ζρέδηα πφιεσο πνπ ξπκνηνκνχλ δαζηθέο εθηάζεηο, εθ' φζνλ δηαζψδεηαη ν δαζηθφο ησλ ραξαθηήξαο θαη ζην κέηξν πνπ δηαζψδεηαη. Θα ζηεξνχληαλ θάζε αμίαο ηα κέηξα πνπ επηηάζζεη ην Σχληαγκα ζην λνκνζέηε θαη ηε δηνίθεζε λα ιάβνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ εάλ αλερφηαλ ηελ δηαηήξεζε ηέηνησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ. Θα ήηαλ δ' αληηθαηηθφο ν Σπληαθηηθφο λνκνζέηεο εάλ αθ' ελφο κελ επέβαιιε ηελ ρσξίο θαλέλα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ αλαδάζσζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ εθρεξζψζεθαλ παξάλνκα ελψ αθ' εηέξνπ ζα επέηξεπε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηηο πξνζηαηεπηηθέο ησλ δαζψλ δηαηάμεηο ηνπ. Δμ άιινπ κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ησλ ξπκνηνκηθψλ απηψλ ζρεδίσλ ζα πεξηγξαθφηαλ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 111 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Σπληάγκαηνο, πνπ θαηαξγεί θάζε δηάηαμε λφκνπ ή θαλνληζηηθήο πξάμεσο αληίζεηε κε απηά, δεδνκέλνπ φηη παξά ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρεδίσλ πφιεσο σο γεληθψλ αηνκηθψλ πξάμεσλ θαηά ην ξπκνηνκηθφ ησλ κέξνο, απνηεινχλ ηελ βάζε θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ζέζπηζε θαλφλσλ δηθαίνπ, ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσλ ησλ νηθνπέδσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Σε αξκνλία κε ην πλεχκα ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ ν λφκνο πεξί δαζψλ κε ην άξζξν 3 παξ. 6 εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ φρη απιψο εγθεθξηκέλα αιι' έγθπξα ζρέδηα πφιεσο, απνδίδνληαο ζηνλ φξν "έγθπξα" ζρέδηα ηελ έλλνηα φηη ζπλάδνπλ κε ηηο πξνζηαηεπηηθέο ησλ δαζψλ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη επηβάιινληαο ηελ αλάθιεζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ πνπ αζεκίησο ξπκνηφκεζαλ δαζηθέο εθηάζεηο ελ φςεη θαη ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο ςεθίζεσο ηνπ λφκνπ ηνχηνπ. Δίλαη δε άζρεηε απφ ηελ άπνςε απηή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ αλαθέξεηαη απιψο ζε παξαρσξήζεηο δαζηθψλ εθηάζεσλ νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ έγηλαλ θαηά παξάβαζε ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο. Έηζη θαηά ηελ άπνςε απηή πνπ κεηνςήθεζε ζπλέηξερε ελ πξνθεηκέλσ ππνρξέσζε ηεο Γηνηθήζεσο λα αλαθαιέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ην σο άλσ δηάηαγκα, γη' απηφ 8

9 θαη ε πξνζβαιιφκελε άξλεζε ζπληζηά παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο θαη είλαη αθπξσηέα. 13. Δπεηδή, ζχκθσλα κε φζα εθηέζεθαλ, πξέπεη λα απνξξηθζεί ε θξηλφκελε αίηεζε θαη λα γίλνπλ δεθηέο νη παξεκβάζεηο πνπ αζθήζεθαλ παξαδεθηά. Για ταύτα Απνξξίπηεη ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Απνξξίπηεη ηελ απφ παξέκβαζε σο πξνο ηνλ "Δμσξατζηηθφ Σχιινγν Αγία Τξηάδα" θαη ηελ απφ παξέκβαζε σο πξνο ηνπο Νηθφιαν Σηακπνιίηε, Δπγελία Κνπκπνχξε θαη Μαίξε Μπαθνχξνπ. Γέρεηαη θαηά ηα ινηπά ηηο παξεκβάζεηο πνπ αζθήζεθαλ. Γηαηάζζεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ, θαη Δπηβάιιεη εηο βάξνο ησλ αηηνχλησλ ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ δξαρκψλ (28.000) θαη ησλ παξεκβαηλφλησλ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ (33.600) δξαρκψλ γηα θάζε θαηεγνξία παξαδεθηψο παξεκβάλησλ κε θνηλφ δηθφγξαθν, εθηφο απφ ηνλ παξεκβάληα Αιέμαλδξν Καξθαδή, σο πξνο ηνλ νπνίν ε δηθαζηηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ εμα- θνζίσλ (19.600) δξαρκψλ, θαηαλεκφκελε ζπκκέηξσο κεηαμχ ησλ αηηνχλησλ. Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 2 θαη 3 Μαξηίνπ 1992 θαη ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1992 θαη ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 19εο Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ο Πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο Ο Γξακκαηέαο Γ.Μαξγαξίηεο Β.Μαλσιφπνπινο ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΛΛΖΝΗΚΟΥ ΛΑΟΥ Δληέιιεηαη πξνο θάζε δηθαζηηθφ επηκειεηή λα εθηειέζεη φηαλ ηνπ ην δεηήζνπλ ηελ παξαπάλσ απφθαζε, ηνπο Δηζαγγειείο λα ελεξγήζνπλ θαηά ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θαη ηνπο Γηνηθεηέο θαη ηα άιια φξγαλα ηεο Γεκφζηαο Γχλακεο λα βνεζήζνπλ φηαλ ηνπο δεηεζεί. Ζ εληνιή πηζηνπνηείηαη κε ηε ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο. Αζήλα, 24 Ηνπλίνπ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007

Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΦΑΗ Περίληψη Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007 Πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο - Γφκεζε -. Ζ δφκεζε ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη δπλαηφλ λα απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο

ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο Τν ηζρύνλ ζύζηεκα πξνεγνπκέλεο δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ αλέγεξζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η πεξηγξάθεηαη ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην αλαιύνληαη αιιαγέο εθθξάδνληαη αλεζπρίεο απνηππώλεηαη νξγάλωζε δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η πεξηγξάθεηαη ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην αλαιύνληαη αιιαγέο εθθξάδνληαη αλεζπρίεο απνηππώλεηαη νξγάλωζε δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί πξνζπαζεί λα εξεπλήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ επέξρνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα. Υξηζηνδνπιάθε Μαξία, ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά. 1

Πεπιεσόμενα. Υξηζηνδνπιάθε Μαξία, ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά. 1 Πεπιεσόμενα Κεθάλαια ζελ. Δηζαγσγή...4 1. Γηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία(17) θαη δηθαίσκα ζην Πεξηβάιινλ θαη ζηνπο Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο (24)..6 1.1. Γεληθή Πξνζέγγηζε..6 1.2. Πξσηνθαζεδξία αξ. 24...7 1.3. ρέζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 ν λνκνζέηεο, επηηξεπηώο θαηά ην άξζξν 22

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης Ενωζης Αζηικολόγων. Η προζηαζία ηων Προζωπικών Δεδομένων ζηη ζύγτρονη εποτή ηων μεγάλων αμθιζβηηήζεων

9ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης Ενωζης Αζηικολόγων. Η προζηαζία ηων Προζωπικών Δεδομένων ζηη ζύγτρονη εποτή ηων μεγάλων αμθιζβηηήζεων 9ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης Ενωζης Αζηικολόγων Η προζηαζία ηων Προζωπικών Δεδομένων ζηη ζύγτρονη εποτή ηων μεγάλων αμθιζβηηήζεων Γενική Ειζήγηζη Φ. Δωρής, Ομόηιμος Καθηγηηής ζηο Τμήμα Νομικής ηοσ Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική

Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική ηδ 556/2013 Με έθπησζε δαπάλεο ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ αληί θνξησηηθήο. Πεξίιεςε Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «κεηαθνξέαο»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα