ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ"

Transcript

1 ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2011 (έθδνζε 02.00)

2 Δθδνζε Ζκεξνκελία ρφιην /06/2011 Αξρηθή έθδνζε. Αλαθέξεηαη ζηε έθδνζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Excel /12/2011 Δμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζε αξρείν XML. Αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Excel. Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 2

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ A ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ... 5 A.1 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο θαηά ηελ πκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ... 5 A.2 Πίλαθεο Δ1 - Δ A.3 Πίλαθεο Δ3 - Δ A.4 Πίλαθεο Δ5 Δ A.5 Πίλαθαο Α A.6 Πίλαθαο Α A.6 Πίλαθαο Α B ΣΟΖΠΖ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL- ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ B.1 Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ B.2 πκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο Excel CFT1.xls B.2.1 Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη θφξησζεο B.2.2 Πεξηγξαθή δνκήο ππνδείγκαηνο B.2.3 Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ππνδείγκαηνο B.2.4 Οδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ B.3 Οδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ππνδείγκαηνο Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 3

4 Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 4

5 A ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ A.1 Γεληθέο Ξαξαηεξήζεηο θαηά ηελ Ππκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Σν εξσηεκαηνιφγην αθνξά ζπλαιιαγέο θίλεζεο θαη απάηεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο πιεξσκψλ (πξνζσπηθέο θαη εηαηξηθέο) θαηά ηε δηελέξγεηα αλαιήςεσλ κεηξεηψλ θαη πιεξσκψλ ζε POI (Point of Interaction ηεξκαηηθά ATM θαη POS, αληίζηνηρα) θαζψο θαη ζε εμ απνζηάζεσο πιεξσκέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ ή άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο. Απεπζχλεηαη ζε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (εθεμήο, ΦΠΤΠ ) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Λ. 3862/2010. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο ρξεσζηηθέο θάξηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο (prepaid cards) θαη νη θάξηεο κεηξεηψλ ρσξίο δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο αγνξψλ (cash cards) θαη ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη «εηθνληθέο» θάξηεο (virtual cards) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγέο θαη νη θάξηεο κεηαγελέζηεξεο ρξέσζεο (delayed debit cards). ηηο απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά εγθαηεζηεκέλα καθξηά απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ΦΠΤΠ (off-site ATM). ηηο απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά POS πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά πνπ δελ απαηηνχλ επαθή ηεο θάξηαο κε ην ηεξκαηηθφ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (contactless terminals) θαζψο θαη ζε ηεξκαηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα (unattended terminals-π.ρ. πξαηήξηα θαπζίκσλ). ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο άηνθσλ δφζεσλ, ηα ζηνηρεία θίλεζεο θαη απάηεο ησλ θαξηψλ πιεξσκψλ θαηαγξάθνληαη, πξνο ην παξφλ, ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν ππνβνιήο ηνπο ζηα δηεζλή ζρήκαηα θαξηψλ απφ ηνπο ΦΠΤΠ, δειαδή αλά ζπλαιιαγή δφζεο θαη αληίζηνηρε αμία δφζεο. Οη ζπλαιιαγέο θίλεζεο θαη απάηεο ρσξίο θπζηθή παξνπζία θάξηαο πιεξσκήο (CNP / Card-Not- Present) θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο ECI (Electronic Commerce Indicator) θαη MCC (Merchant Category Code) θαηά δήισζε ηνπ ΦΠΤΠ απνδνρήο, σο αθνινχζσο: (1) ECI & MCC δηαδηθηχνπ: ζπλαιιαγή κέζσ δηαδηθηχνπ. (2) ECI & MCC ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ: ζπλαιιαγή κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ. (3) Δθφζνλ νη αλσηέξσ θσδηθνί δελ ζπκπίπηνπλ ή είλαη αζαθείο: ζπλαιιαγή άιιεο θαηεγνξίαο. Σα δεηνχκελα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ ιεηηνπξγία έθδνζεο θαξηψλ πιεξσκψλ (Πίλαθεο κε έλδεημε Δ ) θαη ζηελ ιεηηνπξγία απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ (Πίλαθεο κε έλδεημε Α ) θαη αθνξνχλ ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: (i) ηνηρεία θίλεζεο (αξηζκφο θαη αμία ζπλαιιαγψλ) θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (Πίλαθεο Δ1, Δ2 θαη Α1). (ii) ηνηρεία απάηεο (αξηζκφο θαη αμία απαηειψλ ζπλαιιαγψλ) θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (Πίλαθεο Δ3, Δ4 θαη Α2). Απαηειή ζπλαιιαγή ζεσξείηαη θάζε ζπλαιιαγή πνπ έρεη έξζεη ζε γλψζε ηνπ ΦΠΤΠ κέζσ θαηαγγειίαο ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο ή κε άιιν ηξφπν θαη γηα ηελ νπνία έρεη βεβαησζεί ε απάηε θαη φρη ηπρφλ πεξηζηαηηθά ακθηζβεηήζεσλ ζπλαιιαγψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη βεβαησζεί ε απάηε. Ζ αμία ηεο απάηεο ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε. Χο εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηεο απαηειήο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηεξεχλεζεο (βεβαίσζε) ηεο απάηεο απφ ηνλ ΦΠΤΠ. (iii) ηνηρεία θαηαλνκήο δεκίαο (αμία επηβάξπλζεο) ζηα εκπιεθφκελα κέξε ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο (Πίλαθεο Δ5, Δ6 θαη Α3). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε θαηαλνκή δεκίαο αλαθέξεηαη ζε Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 5

6 απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν). Σα ζηνηρεία θίλεζεο θαη απάηεο ησλ πηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. reversals, credit vouchers) δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνο ζπκπιήξσζε ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όια ηα πεδία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά είηε κε αξηζκεηηθέο ηηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεδελφο (0), είηε κε ηελ έλδεημε ΚΓ (Κε Γηαζέζηκν) εθφζνλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηελ έλδεημε Κ (Κε πκβαηφ) εθφζνλ δελ παξέρεηαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία πιεξσκψλ απφ ηνλ ΦΠΤΠ. ηα ζπκπιεξσκέλα κε αξηζκεηηθέο ηηκέο πεδία δελ πξέπεη λα εηζάγνληαη ζχκβνια ή ππνζεκεηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε απηφκαηε επεμεξγαζία ηνπο. Ζ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ θίλεζεο θαη απάηεο θαζψο θαη ηεο επηβάξπλζεο ηεο απάηεο αλαθέξεηαη ζε επξψ κε δχν δεθαδηθά ςεθία (φρη ζε ρηιηάδεο, εθαηνκκχξηα θιπ.) θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ θίλεζεο θαη απάηεο ρσξίο ζηξνγγπινπνίεζε. ε φινπο ηνπο πίλαθεο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία αζξνίδνληαη απηφκαηα ζε ζχλνια. Όπνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξνχζεο νδεγίεο (π.ρ. παξέρνληαη βάζεη εθηηκήζεσλ ή δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο δεηνχκελεο θαηεγνξίεο θαη παξέρνληαη ζπλνιηθά) πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 6

7 A.2 Ξίλαθεο Δ1 - Δ2 Έθδνζε (issuing) ρξεσζηηθψλ - πηζησηηθψλ θαξηψλ πιεξσκψλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΞΔΓΗΝ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Β1 Γ1 Γ2 Γ3 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Σα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Δ1 θαη Δ2 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-εθδφηε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε POI θαη εμ απνζηάζεσο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ην είδνο ησλ ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (δει. ρξεσζηηθέο, κεηξεηψλ, πξνπιεξσκέλεο) θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ (δει. πηζησηηθέο, κεηαγελέζηεξεο ρξέσζεο, εηθνληθέο) πνπ εθδίδεη, αληίζηνηρα. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ (αξηζκφ πιαζηηθψλ θαη εηθνληθψλ θαξηψλ) πνπ έρεη εθδψζεη, αληίζηνηρα, θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ζε πνηα ζρήκαηα θαξηψλ ζπκκεηέρεη σο εθδφηεο, αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζρήκα απφ ηα αλαθεξφκελα, πξέπεη λα δειψλεηαη ην φλνκα θαη ε ρψξα έδξαο απηνχ ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηα βαζηθά πξντφληα ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (Visa classic, Visa electron, Vpay, MC standard, MC debit, MC maestro) θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ (Visa classic, Visa electron, Vpay, MC standard) ησλ ζρεκάησλ VISA θαη Mastercard πνπ εθδίδεη, αληίζηνηρα. Σα βαζηθά πξντφληα ησλ άιισλ ζρεκάησλ θαξηψλ δειψλνληαη ζηo πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Δπηπιένλ, ν ΦΠΤΠ δειψλεη εάλ πξνζθέξεη ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ έθδνζήο ηνπ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Verified by Visa θαη Securecode by Mastercard, αληίζηνηρα. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ζηνηρεία θίλεζεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε POI θαη ζε εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγέο. Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε POI. Γηα θάζε είδνο ζπλαιιαγήο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε ATM θαη POS ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία αλαιήςεσλ κεηξεηψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε ηεξκαηηθά ATM ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν εθφζνλ δελ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο cashback. Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 7

8 Γ4 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία πιεξσκψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε ηεξκαηηθά POS ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν εθφζνλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή νη ζπλαιιαγέο cashback. Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP Card Not Present). Γηα θάζε θαλάιη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν (m-payments). Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην θαλάιη πξφζβαζεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη (α) νη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά POS πνπ δηελεξγνχληαη κε πιεθηξνιφγεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο θάξηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο (εθάπαμ ή κε άηνθεο δφζεηο) κέζσ πξνγξακκάησλ ηαρείαο έθδνζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εκπφξνπ (instant credit), (β) νη πιεξσκέο πάγησλ εληνιψλ κέζσ ρξέσζεο θαξηψλ. Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 8

9 A.3 Ξίλαθεο Δ3 - Δ4 Έθδνζε (issuing) ρξεσζηηθψλ - πηζησηηθψλ θαξηψλ πιεξσκψλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΡΖΠ ΞΔΓΗΝ Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Γ1/Γ1 Γ2/Γ2 Γ3/Γ3 Γ4/Γ4 Γ5/Γ5 Γ6/Γ6 Γ7/Γ7 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Σα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Δ2 θαη Δ3 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-εθδφηε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, ζε POI θαη εμ απνζηάζεσο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ. Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο, έθδνζεο ηνπ ΦΞΞ, ζε POI. Σα ζηνηρεία απάηεο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM/POS, αληίζηνηρα. Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαξηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο θάζε δφζε πνπ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηε βεβαίσζε ηεο απάηεο ινγίδεηαη σο κία απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο. Απψιεηα/θινπή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ρακέλεο/θιεκκέλεο θάξηαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ. Κε παξαιαβή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη θιαπεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θάηνρν. Ξαξαράξαμε θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη παξάλνκα ηξνπνπνηεζεί ή αλαπαξαρζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο αλαπαξαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο ή ησλ ηππσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο. Θάξηα πνπ έρεη εθδνζεί κε ςεπδή ζηνηρεία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη ςεπδψλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαηφρνπ. θαξπαγή ινγαξηαζκνχ θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο, πνπ δελ έρεη δεισζεί σο ρακέλε/θιεκκέλε, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ. πλεζέζηεξε πεξίπησζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο απάηεο είλαη ε πθαξπαγή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο απφ ηξίην πξφζσπν κέζσ δφιηαο αίηεζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο ζε δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 9

10 απνζηνιήο. Γ8 Γ9/Γ8 Δ1 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ξαξαθξάηεζε κεηξεηψλ: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ATM κε ηε ρξήζε θάξηαο, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη παξάλνκνο κεραληζκφο παξαθξάηεζεο ησλ κεηξεηψλ ζηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ηεξκαηηθφ θαη κε απφδνζήο ηνπο ζην λφκηκν δηθαηνχρν. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη ρσξίο ηε ρξήζε θάξηαο (π.ρ. κε ρξήζε θσδηθνχ) ηα ζηνηρεία απάηεο δελ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ. Άιιε θαηεγνξία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο άιιεο κνξθήο πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (ελδεηθηηθά, ε έθδνζε πνιιαπιψλ παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο ζε POS). ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ηεο απάηεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP Card Not Present). Γηα θάζε θαλάιη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαξηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, θάζε δφζεο πνπ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηε βεβαίσζε ηεο απάηεο ινγίδεηαη σο κία απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν (m-payments). Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο έθδνζήο ηνπ, αληίζηνηρα, κέζσ άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην θαλάιη πξφζβαζεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 10

11 A.4 Ξίλαθεο Δ5 Δ6 Έθδνζε (issuing) ρξεσζηηθψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ πιεξσκψλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΕΖΚΗΑΠ ΞΔΓΗΝ Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Γ1/Γ1 Γ2-Γ9 Γ2-Γ8 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Σα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Δ4 θαη Δ5 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-εθδφηε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ηεο δεκίαο ζηα εκπιεθφκελα κέξε (θάηνρνο θάξηαο, ΦΞΞ-εθδφηεο, ΦΞΞ-απνδέθηεο) ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο. Νη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ έθδνζεο ηνπ ΦΞΞ, αληίζηνηρα, ζε POI θαη εμ απνζηάζεσο, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ. Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο, έθδνζεο ηνπ ΦΞΞ, ζε POI. Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM/POS, αληίζηνηρα. Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ θαηαινγίζηεθε ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο, ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο εθδφηε ηεο θάξηαο θαη ζηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε. Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν). Δ1 Ε1-Ε4 Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP Card Not Present). Γηα θάζε θαλάιη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ θαηαινγίζηεθε ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο, ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο εθδφηε ηεο θάξηαο θαη ζηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγήο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε. Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν). Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 11

12 A.5 Ξίλαθαο Α1 Απνδνρή (acquiring) θαξηψλ πιεξσκψλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΞΔΓΗΝ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α7 Α8 Β1 Γ1 Γ2 Γ3 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Α1 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζε POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εμ απνζηάζεσο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ην είδνο ησλ θαξηψλ πνπ απνδέρεηαη, δει. ρξεσζηηθέο, πηζησηηθέο, κεηαγελέζηεξεο ρξέσζεο, κεηξεηψλ, πξνπιεξσκέλεο θαη εηθνληθέο θάξηεο. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ζε πνηα ζρήκαηα θαξηψλ ζπκκεηέρεη σο απνδέθηεο. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζρήκα απφ ηα αλαθεξφκελα, πξέπεη λα δειψλεηαη ην φλνκα θαη ε ρψξα έδξαο απηνχ ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηα βαζηθά πξντφληα ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (Visa classic, Visa electron, Vpay, MC standard, MC debit, MC maestro) θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ (Visa classic, Visa electron, Vpay, MC standard) ησλ ζρεκάησλ VISA θαη Mastercard πνπ απνδέρεηαη. Σα βαζηθά πξντφληα ησλ άιισλ ζρεκάησλ θαξηψλ δειψλνληαη ζηo πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Δπηπιένλ, ν ΦΠΤΠ δειψλεη εάλ πξνζθέξεη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο 3D Secure κέζσ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Verified by Visa θαη Securecode by Mastercard. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ζηνηρεία θίλεζεο ζε POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ζε εμ απνζηάζεσο απνδνρή ζπλαιιαγψλ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο. Οη ζπλαιιαγέο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε POI ηνπ ΦΞΞ. Γηα θάζε είδνο ζπλαιιαγήο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ απνδέρζεθε ζηα ATM θαη POS ηνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ζ απνδνρή ειιεληθψλ θαξηψλ δηαθξίλεηαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε απνδνρήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία αλαιήςεσλ κεηξεηψλ πνπ έρεη Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 12

13 απνδερζεί ζηα ATM ηνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν εθφζνλ δελ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γ4 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία πιεξσκψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζηα POS ηνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε ηεξκαηηθά POS κφλν εθφζνλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ απνδνρή ησλ ζπλαιιαγψλ έρεη δηελεξγεζεί εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP Card Not Present). Γηα θάζε θαλάιη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ πνπ απνδέρζεθε κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ζ απνδνρή ειιεληθψλ θαξηψλ δηαθξίλεηαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε απνδνρήο ζπλαιιαγήο νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν (m-payments). Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ζπλαιιαγψλ κέζσ άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην θαλάιη πξφζβαζεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη (α) νη ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά POS πνπ δηελεξγνχληαη κε πιεθηξνιφγεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο θάξηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο (εθάπαμ ή κε άηνθεο δφζεηο) κέζσ πξνγξακκάησλ ηαρείαο έθδνζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εκπφξνπ (instant credit), (β) νη πιεξσκέο πάγησλ εληνιψλ κέζσ ρξέσζεο θαξηψλ. Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 13

14 A.6 Ξίλαθαο Α2 Απνδνρή (acquiring) θαξηψλ πιεξσκψλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΡΖΠ ΞΔΓΗΝ Α1 A2 A3 A4 B1 Γ1/Γ1 Γ2/Γ2 Γ3/Γ3 Γ4/Γ4 Γ5/Γ5 Γ6/Γ6 Γ7/Γ7 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Α2 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζε POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εμ απνζηάζεσο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ. Ζ απνδνρή ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ έρεη δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε POI ηνπ ΦΞΞ. Σα ζηνηρεία απάηεο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM θαη POS ηνπ ΦΞΞ, αληίζηνηρα. Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί ζε ATM θαη POS ηνπ, αληίζηνηρα, κε θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ειιεληθέο θάξηεο δηαθξίλνληαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε απνδνρήο απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο. Απψιεηα/θινπή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ρακέλεο/θιεκκέλεο θάξηαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ. Κε παξαιαβή θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη θιαπεί πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θάηνρν. Ξαξαράξαμε θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη παξάλνκα ηξνπνπνηεζεί ή αλαπαξαρζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο αλαπαξαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο ή ησλ ηππσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο. Θάξηα πνπ έρεη εθδνζεί κε ςεπδή ζηνηρεία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη ςεπδψλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαηφρνπ. θαξπαγή ινγαξηαζκνχ θάξηαο: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 14

15 αθνξνχλ ζε κε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ΑΣΚ/POS ηνπ, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε θάξηαο πνπ δελ έρεη δεισζεί σο ρακέλε/θιεκκέλε, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηφρνπ. πλεζέζηεξε πεξίπησζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο απάηεο είλαη ε πθαξπαγή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο απφ ηξίην πξφζσπν κέζσ δφιηαο αίηεζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο ζε δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε απνζηνιήο. Γ8 Γ9/Γ8 Δ1 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ξαξαθξάηεζε κεηξεηψλ: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο πνπ αθνξνχλ ζε λφκηκε ζπλαιιαγή ζε ATM ηνπ κε ηε ρξήζε θάξηαο, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη παξάλνκνο κεραληζκφο παξαθξάηεζεο ησλ κεηξεηψλ ζηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ηεξκαηηθφ θαη κε απφδνζήο ηνπο ζην λφκηκν δηθαηνχρν. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη ρσξίο ηε ρξήζε θάξηαο (π.ρ. κε ρξήζε θσδηθνχ) ηα ζηνηρεία απάηεο δελ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ. Άιιε θαηεγνξία: Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απάηεο άιιεο κνξθήο πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (ελδεηθηηθά, ε έθδνζε πνιιαπιψλ παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο ζε POS ηνπ). ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ηεο απάηεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Ο ΦΠΤΠ έρεη απνδερζεί εμ απνζηάζεσο απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP Card Not Present). Γηα θάζε θαλάιη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ειιεληθέο θάξηεο δηαθξίλνληαη ζε on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη εθδφηεο ηεο θάξηαο θαη not on us φπνπ ν ΦΠΤΠ είλαη απνδέθηεο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο έθδνζεο άιισλ ΦΠΤΠ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε απνδνρήο απαηειήο ζπλαιιαγήο ε νπνία εμνθιείηαη ζε άηνθεο δφζεηο, ε εμφθιεζε θάζε άηνθεο δφζεο ινγίδεηαη σο κία απαηειή ζπλαιιαγή κε αληίζηνηρε αμία ην πνζφ ηεο άηνθεο δφζεο, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ δηελεξγείηαη κεξηθή ή νιηθή πξνεμφθιεζε ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ΦΞΞ απνδέθηε ηεο ζπλαιιαγήο. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί κέζσ δηαδηθηχνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε πξφζβαζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν (m-payments). Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ηειεθψλνπ κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. Ο ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ απαηειψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη απνδερζεί κέζσ άιινπ θαλαιηνχ πξφζβαζεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, αληίζηνηρα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ηεο απάηεο ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο». Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 15

16 A.6 Ξίλαθαο Α3 Απνδνρή (acquiring) θαξηψλ πιεξσκψλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΕΖΚΗΑΠ ΞΔΓΗΝ Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Γ1/Γ1 Γ2-Γ9 Γ2-Γ8 Δ1 Ε1-Ε4 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Α3 παξέρνληαη απφ ηνλ ΦΠΤΠ-απνδέθηε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ηεο δεκίαο ζηα εκπιεθφκελα κέξε (θάηνρνο θάξηαο, έκπνξνο, ΦΞΞ-απνδέθηεο) ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο. Νη απαηειέο ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηνλ ΦΞΞ ζηα POI ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εμ απνζηάζεσο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ΦΠΤΠ δειψλεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ. Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο θάξηαο ζε POI ηνπ ΦΞΞ. Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά απαηειέο ζπλαιιαγέο ζε ηεξκαηηθά ATM θαη POS ηνπ ΦΞΞ, αληίζηνηρα. Γηα θάζε θαηεγνξία απάηεο ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ θαηαινγίζηεθε ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο (κφλν γηα ηηο ATM on us ζπλαιιαγέο), ζηνλ έκπνξν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλαιιαγή θαη ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε. Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν). Ζ θαηαλνκή ηεο δεκίαο αθνξά εμ απνζηάζεσο απαηειέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο (CNP Card Not Present) πνπ έρεη απνδερζεί ν ΦΠΤΠ. Γηα θάζε θαλάιη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ ν ΦΠΤΠ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ θαηαινγίζηεθε ζηνλ έκπνξν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλαιιαγή θαη ζηνλ ίδην ηνλ ΦΠΤΠ σο απνδέθηε, γηα απαηειέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ θαλαιηνχ ζπλαιιαγήο. Ρν άζξνηζκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο ζε κία απαηειή ζπλαιιαγή ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία εθδειψζεθε ε απάηε. Πεκεηψλεηαη φηη, ε θαηαλνκή ηεο επηβάξπλζεο αλαθέξεηαη ζε απαηειέο ζπλαιιαγέο ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδειψζεθε ε απάηε (ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν). Οδεγίεο πκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ ειίδα 16

17 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ B ΣΟΖΠΖ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL- ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ηνηρείσλ Θίλεζεο & Απάηεο ησλ πλαιιαγψλ κε Θάξηεο Πιεξσκψλ γίλεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε κνξθή αξρείνπ Microsoft Excel θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε αξρείν ηχπνπ XML. πγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα CFT1.xls γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Σκήκα Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ, ην νπνίν έρεη ηε κνξθή πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαη ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. Ζ πην επίθαηξε θάζε θνξά έθδνζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκε ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Αξρηθή > Ππζηήκαηα πιεξσκψλ θαη Γηαθαλνληζκνχ > Δπίβιεςε Ππζηεκάησλ Ξιεξσκψλ θαη Κέζσλ Ξιεξσκήο > Πηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο θαη απάηεο κε θάξηεο πιεξσκψλ. ηελ ίδηα ζειίδα βξίζθεηαη επίζεο θαη ε παξνχζα ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη άιιε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. Σα ζπκπιεξσκέλα ζηνηρεία ζα απνζηέιινληαη κε αζθαιέο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (secure ) ζηε δηεχζπλζε: ε πεξίπησζε αδπλακίαο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθφο δίζθνο (DVD/CD), ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΣηΔ ζε θάθειν αλαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία παξαιήπηε: «Σκήκα Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ Γηεχζπλζε Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο» B.1 Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 1. Πξνκήζεηα Φεθηαθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Υξήζηε θαη Δγθαηάζηαζή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα αιιά θαη ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελχκαηνο, γηα ηελ απνζηνιή/ιήςε αξρείσλ πξνο/απφ ηελ ΣηΔ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αζθαιέο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δπνκέλσο ζα πξέπεη νη ΦΠΤΠ λα πξνκεζεπηνχλ θαη λα εγθαηαζηήζνπλ έλα Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ Θιάζεο 1 πξηλ μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία κε ηελ ΣηΔ. Σν ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα είλαη έλα θαηλνχξγην ή θάπνην πνπ ήδε ρξεζηκνπνηεί ν ΦΠΤΠ γηα άιιε εξγαζία, αξθεί λα έρεη εθδνζεί απφ θάπνηα αλαγλσξηζκέλε (έκπηζηε) Αξρή Πηζηνπνίεζεο. Θάζε ρξήζηεο (γηα ηελ αθξίβεηα ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ν νπνίνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα απνζηέιιεη ηα ελ ιφγσ αξρεία ζηελ ΣηΔ, πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ελ ζπλερεία λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνγξάθεη θαη λα θξππηνγξαθεί ην αξρείν πνπ πξφθεηηαη λα απνζηείιεη ζηελ ΣηΔ. Οη ΦΠΤΠ κπνξνχλ λα νξίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ ελ ιφγσ επηθνηλσλία, αξθεί λα ην έρνπλ δειψζεη ζηελ ΣηΔ. Γηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηα Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη ηε ρξήζε ηνπο παξαθαινχκε αλαθεξζείηε ζην θείκελν «Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο θαη Υξήζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηθψλ» (βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα ηεο ΣηΔ). 2. Ιήςε ηνπ αξρείνπ Excel. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΣηΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν «Γεληθά» ζα πξέπεη λα γίλεη ιήςε ηνπ αξρείνπ Excel θαη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ πκπιήξσζεο. Γηα λα απνζεθεπηεί ην αξρείν πνπ ελδηαθέξεη θάζε θνξά, πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηνπνζεηήζεη ην πνληίθη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, λα παηήζεη ην δεμί πιήθηξν θαη λα επηιέμεη "Save As..." ή "Save Target As..." απφ ην κελνχ επηινγψλ πνπ ζα εκθαληζηεί. πληζηάηαη λα γίλεηαη ιήςε ηνπ πην επίθαηξνπ αξρείνπ πξηλ απφ θάζε ππνβνιή ζηνηρείσλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο έθδνζεο ηνπ αξρείνπ πνπ Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 17

18 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ δηαζέηεη ν ρξήζηεο κε ηελ έθδνζε πνπ ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΣηΔ ψζηε λα είλαη ζίγνπξνο φηη ρξεζηκνπνηεί έγθπξε έθδνζε. 3. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 4. Γίλεηαη απνζηνιή πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 5. Ιακβάλεηαη απάληεζε γηα ην αλ ην αξρείν έγηλε απνδεθηφ, ή εληνπίζηεθαλ ιάζε θαη πνηα ήηαλ. ε πεξίπησζε κε απνδεθηνχ αξρείνπ, πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε θαη εθ λένπ απνζηνιή. B.2 Ππκπιήξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο Excel CFT1.xls Σν ππφδεηγκα Excel CFT1.xls πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ ΣηΔ έρεη πνιιαπιά θχιια κε παξφκνηα δνκή κε ην Excel πνπ έρεη ήδε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξψηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη έλα αξρηθφ θχιιν φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά θαη απαξαίηεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη, π.ρ. ηνηρεία Απνζηνιέα, Ζκεξνκελία πκπιήξσζεο, Δμάκελν πνπ αθνξά. Γηα θάζε θχιιν ελζσκαηψλνληαη πξνγξάκκαηα γηα : 1. Έιεγρν ηεο ινγηθήο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί. θνπφο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ΦΠΤΠ ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ινγηθψλ ή ηππνγξαθηθψλ ζθαικάησλ ζηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηφξζσζή ηνπο πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ ππνδείγκαηνο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΣηΔ πεξηέρνπλ ζθάικαηα ζα δεηείηαη απφ ην ΦΠΤΠ λέα απνζηνιή ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηα ζηνηρεία δηνξζσκέλα (Γηνξζσηηθή Απνζηνιή) (βι. πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην θεθάιαην Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ππνδείγκαηνο- Γηνξζσηηθή απνζηνιή ζει. 21). 2. Έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ αξρείνπ. Σν ππφδεηγκα, θάζε θνξά πνπ ελεξγνπνηείηαη θάπνηα απφ ηηο ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο, εθηειεί θαη έιεγρν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. Αλ δηαπηζησζεί αιινίσζε ηεο δνκήο ηνπ (π.ρ. φηαλ έρεη πξνεγεζεί βίαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Excel θαη ηνπ ππνδείγκαηνο) δελ ζα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ κήλπκα πξνο ην ρξήζηε. Θξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαίν θάζε ΦΠΤΠ λα δηαηεξεί πάληα έλα αληίγξαθν (backup) ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΣηΔ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αξρείνπ, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ βεκάησλ. Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 18

19 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ B.2.1 Ξξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη θφξησζεο Γηα λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο. 1. Λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε έθδνζε Microsoft Excel 2000 ή λεφηεξε. 2. Λα έρεη εγθαηαζηαζεί ην ππνζχζηεκα Visual Basic for Applications Component (VBA) ηνπ Microsoft Excel. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξαθαινχκε λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. 3. H πνιηηηθή αζθάιεηαο ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην Τπφδεηγκα λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ (VBA): Ζ επηινγή Security Level ηνπ Microsoft Excel λα είλαη ξπζκηζκέλε ζην Medium (πινήγεζε ζην menu σο εμήο: Tools -> Options -> Security > Macro Security : Medium ) θαη φρη ζην High. Αθνχ νινθιεξψζεηε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππνδείγκαηνο, κπνξείηε λα επαλαθέξεηε ηε ξχζκηζε ζην High αλ απηή ήηαλ ε αξρηθή ζαο ξχζκηζε. Θαηά ην "άλνηγκα" ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηελ εθαξκνγή Microsoft Excel λα επηιέγεηαη ε έλδεημε Enable Macros. 4. Πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε βηβιηνζήθε MSXML library έθδνζε 4.0 ή λεφηεξε. B.2.2 Ξεξηγξαθή δνκήο ππνδείγκαηνο Σν ππφδεηγκα φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ζε κνξθή Microsoft Excel workbook θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ θχιια εξγαζίαο (worksheets) κε θειηά ειεχζεξα ή θιεηδσκέλα, θνπκπηά πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνλ έιεγρν ησλ θχιισλ θαη ιίζηεο επηινγήο. Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ ηα εμήο θχιια εξγαζίαο: 1. Γεληθά Πηνηρεία. Πεξηιακβάλεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν: Θσδηθφο ΦΠΤΠ, Έηνο θαη Πεξίνδνο (Δμάκελν) αλαθνξάο, ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο (Τπάιιεινο, ηειέθσλν), Ζκ/λία ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ε Έθδνζε ηνπ Τπνδείγκαηνο, ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα λα μέξεη ν ρξήζηεο αλ έρεη επίθαηξε έθδνζε ηνπ αξρείνπ , 02, 03, 04, 05, 06. Φχιια πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Έθδνζε Θαξηψλ, Υξεσζηηθέο θαη Πηζησηηθέο Θάξηεο κε ηε ζεηξά. πγθεθξηκέλα ηα θχιια αλαθέξνληαη ζε: i. 01 & 02 -> ηνηρεία Θίλεζεο Θαξηψλ (Πίλαθεο Δ1 & Δ2), ii. 03 & 04 -> ηνηρεία Απάηεο (Πίλαθεο Δ3 & Δ4), iii. 05 & 06 -> ηνηρεία Θαηαλνκήο Εεκηάο (Πίλαθεο Δ5 & Δ6) 3. 11, 12, 13. Φχιια πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Απνδνρή Θαξηψλ, Υξεσζηηθέο/ Πηζησηηθέο Θάξηεο. πγθεθξηκέλα ηα θχιια αλαθέξνληαη ζε: i. 11 -> ηνηρεία Θίλεζεο Θαξηψλ (Πίλαθαο Α1), ii. 12 -> ηνηρεία Απάηεο (Πίλαθαο Α2), iii. 13 -> ηνηρεία Θαηαλνκήο Εεκηάο (Πίλαθαο Α3) 4. Απνηέιεζκα Διέγρνπ. Γελ ππάξρεη ζην αξρηθφ ππφδεηγκα, αιιά δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (κεηά ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ «Έιεγρνο Φχιινπ» ή «Γεληθφο Έιεγρνο») θαη πεξηέρεη πιεξνθνξηαθά κελχκαηα θαη πηζαλά κελχκαηα ιάζνπο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν. Όηαλ εληνπίδνληαη ιάζε απηά πξέπεη λα δηνξζσζνχλ θαη λα επλαιεθζεί ε δηαδηθαζία, έσο φηνπ επηηεπρζεί Δπηηπρεκέλνο Έιεγρνο. Θάζε θνξά πνπ γίλεηαη εθ λένπ ν «Έιεγρνο Φχιινπ» ή «Γεληθφο Έιεγρνο» δηαγξάθνληαη ηα παιαηά θχιια απνηειεζκάησλ θαη δεκηνπξγείηαη λέν θχιιν κε ηα πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα (ιάζε ή Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 19

20 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ επηηπρία ζηνλ έιεγρν) ζηα νπνία κπνξεί λα αλαηξέμεη θάπνηνο γηα ηα δηαπηζηψζεη ην απνηέιεζκα. ε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ Excel παξαηεξνχκε ηηο εμήο κεηαβνιέο: 1. Σν θχιιν Δ1/πίλαθαο Δ1 έρεη δηαρσξηζηεί ζε 2 λένπο πίλαθεο Δ1 & Δ2, έλα γηα ρξεσζηηθέο θάξηεο θαη έλα γηα πηζησηηθέο. Θαηά ζπλέπεηα ζην θάζε θχιιν ζα εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζρήκαηα θαη πξντφληα αλάινγα κε ην είδνο ηεο θάξηαο. 2. Ζ αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ έρεη πξνζαξκνζηεί αλαιφγσο. 3. Ζ νλνκαζία ησλ θχιισλ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζία ησλ πηλάθσλ, αιιά είλαη αξηζκεηηθή. Δληνχηνηο έρεη ηεξεζεί ε ίδηα ινγηθή ζεηξά ησλ πηλάθσλ πνπ ππήξρε ζηελ αξρηθή έθδνζε. B.2.3 Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ππνδείγκαηνο Γεληθά, ζηα θχιια εξγαζίαο, εθηφο απφ ηα θειηά ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη κφλν κε απιή πιεθηξνιφγεζε ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ, ππάξρνπλ θαη θειηά πνπ παίξλνπλ ηηκέο απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ηηκψλ (κάιηζηα κεηά ηελ είζνδν ηνπ δξνκέα-cursor ζε ηέηνηνπ ηχπνπ θειηά εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ κήλπκα). Π.ρ. Αλ πιεθηξνινγεζεί ηηκή εθηφο ιίζηαο, ζα εκθαληζηεί ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Π.ρ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ν Θσδηθφο ΦΠΤΠ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ πεδίνπ επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν θσδηθφ απφ αληίζηνηρε ιίζηα κε ηε βνήζεηα ηνπ νλφκαηνο ή ηεο πεξηγξαθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Δπηιέγνπκε ην πεδίν φπνπ πξέπεη λα γξαθεί ν θσδηθφο Παηάκε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ "Ctrl" θαη "L" Αλνίγεη κηα θφξκα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ην φλνκα/πεξηγξαθή πνπ καο ελδηαθέξεη Παηάκε "ΟΘ" ή "Enter" γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζε ή "Cancel" γηα λα αθπξψζνπκε ηελ ελέξγεηα Όζα θειηά έρνπλ ζθηαζκέλν θφλην είηε είλαη ζπκπιεξσκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ, είηε ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη θιεηδσκέλα, επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηκή απφ ην ρξήζηε. Δπίζεο θαη νη πεξηνρέο ησλ θχιισλ πνπ είλαη εθηφο ελδηαθέξνληνο είλαη θιεηδσκέλεο. Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 20

21 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θχιιν εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα Γεληθά ηνηρεία ηεο απνζηνιήο ζηα αθφινπζα πεδία/θειηά: Θσδηθφο ΦΞΞ. Πξέπεη λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ΦΠΤΠ απφ ηελ πξνηεηλφκελε ιίζηα. Κεηά ηελ πιεθηξνιφγεζε ή ηελ επηινγή απφ ηε ιίζηα κε Ctrl+L, ε νλνκαζία ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Ο θσδηθφο δελ είλαη ν Θσδηθφο Αξηζκφο Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ( Θ.Α.Π.Η.) αιιά έλαο λένο θσδηθφο πνπ έρεη αληηζηνηρηζεί ζε θάζε ΦΠΤΠ. ΦΞΞ: Αθνχ επηιεγεί ν θσδηθφο ΦΠΤΠ ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ε αληίζηνηρε νλνκαζία. Έηνο, Θσδηθφο Ξεξηφδνπ Αλαθνξάο. Σν έηνο θαη ην εμάκελν (1 ν ή 2 ν εμάκελν) πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία. Γηνξζσηηθή Απνζηνιή. Δπηιέγνπκε απφ ηε ζρεηηθή ιίζηα 0 αλ πξφθεηηαη γηα θαλνληθή απνζηνιή, 1 αλ πξφθεηηαη γηα δηνξζσηηθή. o o Θαλνληθή απνζηνιή ζεσξείηαη ε πξψηε ππνβνιή αξρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηνξζσηηθή απνζηνιή γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζησζεί ιάζνο ή έιιεηςε ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηελ ΣηΔ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην παιηφ αξρείν, λα δηνξζσζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ ηα θειηά, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, αθήλνληαο φια ηα άιια ζσζηά θειηά ακεηάβιεηα θαη λα μαλαζηαιεί ην αξρείν ζηελ ΣηΔ. Πξέπεη επίζεο λα βεβαησζεί ν απνζηνιέαο φηη έρεη πξνζαξκφζεη ηα Γεληθά ηνηρεία ψζηε λα αλαθέξνπλ ζην Γηνξζσηηθή απνζηνιή ηελ ηηκή 1 θαη ζηελ Ζκεξνκελία πκπιήξσζεο ηελ λέα εκεξνκελία. Κεηά ηε Γηνξζσηηθή απνζηνιή ζα ζεσξνχληαη πιένλ έγθπξα κφλν ηα λέα ζηνηρεία, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ εμ νινθιήξνπ ηα ζηνηρεία γηα ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ είραλ θαηαρσξεζεί κε ηελ παιαηφηεξε απνζηνιή. Αξκφδηνο πάιιεινο, Αξηζκφο Ρειεθψλνπ. Γίλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ αληίζηνηρα. Ζκεξνκελία Ππκπιήξσζεο. Γίλεηαη ε εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο ή ε εκεξνκελία ηειεπηαίαο αιιαγήο ηνπ θαη πξέπεη λα είλαη πάληα κεηαγελέζηεξε ηεο ιήμεο ηνπ εμακήλνπ. Έθδνζε πνδείγκαηνο, Έθδνζε Ξαξακέηξσλ. Δίλαη ήδε πξνζπκπιεξσκέλα πεδία απφ ηελ ΣηΔ. Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο αλαθνξά απφ ην ρξήζηε. Σελ πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξρείν ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα ην πην πξφζθαην Έηνο & Πεξίνδνο Αλαθνξάο (Δμάκελν). Σν πεδίν Γηνξζσηηθή Απνζηνιή παίξλεη ηελ ηηκή 0 (δειαδή Αξρηθή απνζηνιή, φρη Γηνξζσηηθή). Χζηφζν ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηηο ηηκέο. Σα ππφινηπα θειηά ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο νδεγίεο. B.2.4 Νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ Ο έιεγρνο ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ «Έιεγρνο Φχιινπ». Γίλεηαη έιεγρνο ζηηο ηηκέο ησλ θειηψλ ηνπ θχιινπ σο εμήο: 1. Αλ έρεη επηιεγεί θάπνην είδνο θάξηαο, ζα έρεη επηιεγεί θαη θάπνην απφ ηα πξντφληα ηεο. 2. Αλ έρεη επηιεγεί θάπνην είδνο θάξηαο, ζα έρεη ζπκπιεξσζεί ην αληίζηνηρν πιήζνο. 3. Ζ επηινγή ή κε ηεο θίλεζεο Υξεσζηηθήο θάξηαο ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρα ηε ρξήζε ή κε ησλ πηλάθσλ Δ3 θαη Δ5 θαζψο αθνξνχλ ρξεσζηηθέο θάξηεο. Αλάινγα ηζρχεη γηα ηε ρξήζε ή κε Πηζησηηθψλ θαξηψλ κεηαμχ ηνπ λένπ πίλαθα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην Δ1 γηα ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ησλ Δ4, Δ6. 4. Όια ηα θειηά πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλα κε θάπνηα ηηκή. ηα θειηά πνπ πξνβιέπεηαη ζπκπιήξσζε κε ηνλ «Αξηζκφ» νη επηηξεπηέο ηηκέο βξίζθνληαη ζην εχξνο [0..n] U [Κ, ΚΓ], δειαδή θπζηθφο αξηζκφο ή ΚΠ γηα λα δειψζεη ηηκή Κε πκβαηή, ή ΚΓ γηα λα δειψζεη ηηκή Κε Γηαζέζηκε. ηα θειηά πνπ πξνβιέπεηαη ζπκπιήξσζε κε ηελ «Αμία» νη επηηξεπηέο ηηκέο βξίζθνληαη ζην εχξνο [0..ρ,ς] U [Κ, ΚΓ], δειαδή πξαγκαηηθφο αξηζκφο ή ΚΠ γηα λα δειψζεη ηηκή Κε πκβαηή, ή ΚΓ γηα λα δειψζεη ηηκή Κε Γηαζέζηκε. Οη απνδεθηνί αξηζκνί έρνπλ έσο 12 αθέξαηα ςεθία θαη απφ 0 έσο 2 δεθαδηθά ςεθία θαηά πεξίπησζε. Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 21

22 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 5. Όηαλ ε ηηκή γηα θάπνην πεδίν δελ είλαη γλσζηή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ε έλδεημε ΚΓ = Κε δηαζέζηκε, ελψ εάλ ην πεδίν δελ αθνξά ην ΦΠΤΠ (π.ρ. κε παξερφκελε ππεξεζία θαξηψλ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλδεημε ΚΠ = Κε πκβαηή. 6. ηα αξηζκεηηθά θειηά έρνπλ πινπνηεζεί νη εμήο έιεγρνη: νη ηηκέο ζε θάζε θειί λα είλαη ζην εχξνο ησλ απνδεθηψλ ηηκψλ νη ηηκέο ησλ επηκέξνπο θειηψλ λα ζπκθσλνχλ κε ηα θάζεηα θαη νξηδφληηα αζξνίζκαηα νη ηηκέο ησλ ζπλφισλ ζηηο ππν-πεξηνρέο Πιήζνπο θαη Αμίαο λα είλαη ζπκβαηέο έρεη ζεσξεζεί φηη δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνηρεία Απάηεο ή Θαηαλνκήο Εεκηάο ρσξίο λα ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία Θίλεζεο. 7. Γεληθά ηα χλνια ππνινγίδνληαη απηφκαηα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ηηκψλ. Αλ φκσο είλαη γλσζηφ ην κφλν ην νξηδφληην χλνιν θαη φρη νη επηκέξνπο ηηκέο, κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απεπζείαο ζην αληίζηνηρν θειί, θαζψο απηά ηα πεδία είλαη μεθιείδσηα θαη ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θάλεη overwrite ηηο πξνυπάξρνπζεο ζπλαξηήζεηο. Σα θάζεηα αζξνίζκαηα ζα είλαη θιεηδσκέλα. Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα επηηχρεη ην θάζεην ζχλνιν πνπ επηζπκεί, ζα πξέπεη ηα ίδηα ζηνηρεία (δειαδή ηα αζξνίζκαηα) πξέπεη λα ηα ζπκπιεξψζεη θαη σο ηηκέο ζε θάπνηα απφ ηηο γξακκέο ηνπ ηκήκαηνο. 8. Έρεη πινπνηεζεί ε ζπλάξηεζε mysum πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο ΚεΓηαζέζηκν = ΚΓ θαη ΚεΠπκβαηφ= ΚΠ. Σα αζξνίζκαηα, νξηδφληηα θαη θάζεηα, παξάγνληαη απηφκαηα κε ηε ζπλάξηεζε απηή. Αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη θάπνηα ηηκή απεπζείαο ζην πεδίν ηνπ Αζξνίζκαηνο (φπσο πξναλαθέξζεθε), πξνθαλψο ζα αληηθαηαζηήζεη ηε ζπλάξηεζε. ηε ζπλέρεηα ζα έρεη ηελ επζχλε ψζηε ην άζξνηζκα λα είλαη ζσζηφ. Αλ φκσο ζηε ζπλέρεηα ζειήζεη λα επαλαθέξεη ηελ απηνκαηνπνίεζε, κπνξεί λα εηζάγεη μαλά ηε ζπλάξηεζε mysum αληί γηα ηελ ζπλάξηεζε Sum ηνπ Excel, ψζηε λα γίλνληαη ζσζηά νη έιεγρνη (πάληα ζε ζρέζε κε ηα Κεπκβαηφ / ΚεΓηαζέζηκν). Π.ρ. γηα λα παξαρζεί ην άζξνηζκα ησλ θειηψλ E27 + F27 ζην θειί D27 ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη (βι.δηθφλα 1, ζει. 23). =mysum(e27:f27) 9. Γηα ηνλ απηφκαην ππνινγηζκφ αζξνηζκάησλ ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αξηζκεηηθφ, ηφηε ην άζξνηζκα είλαη, επίζεο, αξηζκεηηθφ. Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρνπλ κφλν ηηκέο ΚΓ ην άζξνηζκα ζα ππνινγίδεηαη, επίζεο, σο ΚΓ. Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρνπλ κφλν ηηκέο Κ ην άζξνηζκα ζα ππνινγίδεηαη, επίζεο, σο Κ. Δάλ ζηνπο φξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη απνθιεηζηηθά ηηκέο ΚΓ θαη Κ ην άζξνηζκα ζα ππνινγίδεηαη σο ΚΓ. Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 22

23 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ Δηθφλα 1 Αλά πάζα ζηηγκή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεηήζεη Έιεγρν ηνπ θχιινπ. 1. Σε ζηηγκή απηή μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην θχιιν. Όηαλ εκθαλίδνληαη κελχκαηα, αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο ηνπο γηα λα δηνξζψζνπκε ηπρφλ ινγηθά ζθάικαηα ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπκπιεξψζεη. Σα κελχκαηα ιάζνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαηαγξάθνληαη επηπιένλ θαη ζην ζρεηηθφ θχιιν "Απνηέιεζκα Διέγρνπ" πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ. Παξάδεηγκα κελχκαηνο ειέγρνπ: 2. Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη θαη ην κήλπκα: Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 23

24 ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 3. Κεηά ηε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ, επηιέγνπκε μαλά «Έιεγρν», έσο φηνπ είκαζηε βέβαηνη φηη δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία πξνο δηφξζσζε. 4. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία γηα θάζε θχιιν πνπ ζπκπιεξψλνπκε. 5. Έλα θχιιν γηα ην νπνίν δελ έρνπκε θαζφινπ ζηνηρεία, κπνξεί λα παξακείλεη θελφ θαη λα ζεσξεζεί σο Κε πκβαηφ γηα ην ΦΠΤΠ. Σφηε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ. Αλ φκσο ζπκπιεξσζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα θειηά, ηφηε ζα πξέπεη ζε φια λα δνζεί θάπνηα ηηκή, έζησ ΚΓ/Κ. 6. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζηα επί κέξνπο θχιια, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ν «Γεληθφο Έιεγρνο» απφ ην πξψην θχιιν θαη φηαλ εκθαληζηεί ην κήλπκα "Ν Διεγρνο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία. Ρν αξρείν είλαη έηνηκν γηα ππνβνιή.",ν έιεγρνο έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. 7. Δπηιέγνπκε ην πιήθηξν «Γεκηνπξγία Αξρείνπ XML» ψζηε λα απνζεθεχζνπκε ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζε αξρείνπ ηχπνπ XML. 8. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα εμέιζνπκε απφ ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο Microsoft Excel, αθνχ θπζηθά απνζεθεχζνπκε ηηο αιιαγέο θαη σο αξρείν Excel. 9. Απνζηέιινπκε ην αξρείν XML πνπ παξάρζεθε ζην βήκα 7 ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Υξήζε Τπνδείγκαηνο Excel Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ειίδα 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα