ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των προϋποθέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλε πόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του Ν. 4002/2011 (Α 180) Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/ (Β 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξα γωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξά γονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».. 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 158/2/ (1) Καθορισμός των προϋποθέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών για τη σύστα ση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του Ν. 4002/2011 (Α 180). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107) και, συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), β) τις διατάξεις της παραγράφου 3Α. του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), γ) τη με αριθμό 56660/1679/ (B 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ γίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», δ) τη με αριθμό 2/36411/0004/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αποδοχής παραίτησης και διορισμού νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ε) την από 15/12/2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερόμενων τυχερών παιγνίων, στ) τη με αριθμό / (B 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί χορήγησης άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α 180), ζ) την από 4/11/2011 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια και εκμετάλλευση των παι γνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α 180), η) το γεγονός ότι άπαντα τα διορισθέντα μετην με αριθμό 07274ΕΞ/2012/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 413) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέλη της Τριμελούς Επι τροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., Διονύσιος Φιλιππό πουλος, Ευγένιος Γιαννακόπουλος και Κωνσταντίνος Μαγουλάς, υπέβαλαν εγγράφως τις παραιτήσεις τους στην Ε.Ε.Ε.Π. στις 5/5/2015, οι οποίες έλαβαν αριθμούς εισερχομένων εγγράφων ΠΡΠ , ΠΡΠ και ΠΡΠ αντιστοίχως, με αποτέλεσμα η κατά τα ανωτέρω Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. να μην υφίσταται έκτοτε ως όργανο ειδικού ελέγχου, θ) την κατεπείγουσα ανάγκη να συσταθεί άμεσα από την Ε.Ε.Ε.Π. Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να επιβλέπει και να μεριμνά, για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, για την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των πα ραχωρησιούχων του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α 180) της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών δεσμεύ σεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3Α. του Ν. 4002/2011 (Α 180), ι) το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180) Προεδρικό Διάταγμα περί θέ σπισης Κανονισμού Παιγνίων, η κατάρτιση του οποίου

2 12002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Κανονισμού Παιγνίων, άλλως: Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων) προβλέπεται και στην περίπτωση (ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, ια) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως συμπληρώθηκε με την παράγρα φο 20 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξα γωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., ιβ) το γεγονός ότι η απόφαση που θα εκδοθεί δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., ιγ) την από 2 Ιουνίου 2015 εισήγηση του Προέδρου, ιδ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών για τη σύστα ση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του Ν. 4002/2011 (Α 180), ως ακολούθως: 1. Ρητώς εξαιρουμένου του προερχόμενου από τα διο ρισμένα στην Ε.Ε.Ε.Π. μέλη, στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγ χου της ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορούν να ορίζονται ως μέλη όσοι: 1.1. έχουν την ελληνική ιθαγένεια, 1.2. έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε ώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (απαιτείται η προσκόμιση στην Ε.Ε.Ε.Π. υπεύθυνης δήλωσης με θε ωρημένο το γνήσιο της υπογραφής εντός τριών εργα σίμων ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί σύστασης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή αντι κατάστασης μέλους ή μελών της, άλλως με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. παύει άμεσα η θητεία του μέλους ή των μελών που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση), 1.3. έχουν λευκό ποινικό μητρώο (απαιτείται η προσκό μιση στην Ε.Ε.Ε.Π. υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής εντός τριών εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί σύστασης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή αντικατάστασης μέλους ή μελών της και η προσκόμιση στην Ε.Ε.Ε.Π. του ποινικού μητρώου εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανωτέρω απόφαση, άλλως με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. παύει άμεσα η θητεία του μέλους ή των μελών που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση), 1.4. δεν είναι μέτοχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και θυγατρικής εταιρείας της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και συνδεδεμένης με την ΟΠΑΠ Α.Ε. [κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) όπως ισχύει] εταιρείας, ούτε μέτοχοι εταιρείας που τυγχάνει ή έτυχε κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες από τη λήψη της παρούσας απόφασης προμηθευτής αγαθών ή/και υπηρεσιών προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και θυγατρική της εταιρεία ή/και συν δεδεμένη με την ΟΠΑΠ Α.Ε. [κατά την έννοια των δια τάξεων του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) όπως ισχύει] εταιρεία εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυ μάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3691/2008 (Α 166) όπως ισχύει (απαιτείται η προσκόμιση στην Ε.Ε.Ε.Π. υπεύθυ νης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής εντός τριών εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί σύστασης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή αντικατάστασης μέλους ή μελών της, άλ λως με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. παύει άμεσα η θητεία του μέλους ή των μελών που δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση), 1.5. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί σύστασης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και καθ όλη τη χρονική διάρκεια της θητείας των μελών της. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει άμεσα η θη τεία μέλους ή μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που δεν πληρούν κάποια από τις ανω τέρω προϋποθέσεις. 2. Ρητώς εξαιρουμένου του προερχόμενου από τα διορισμένα στην Ε.Ε.Ε.Π. μέλη, στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορούν να ορίζονται ως μέλη, όσοι διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 2.1. πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών νομικών επιστημών ή μαθηματικού ή τεχνικού πληροφορικής ή οικονομικών επιστημών ή ηλεκτρολόγων μηχανολό γων μηχανικών ή διοίκησης επιχειρήσεων από ελληνικό πανεπιστήμιο, άλλως πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων από πα νεπιστήμιο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως προς την ισοτιμία του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 2.2. ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας, 2.3. αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον δη μόσιο ή/καιστον ευρύτερο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον 10 ετών, 2.4. εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τυχερά παίγνια ή/και τις αρμοδιότητες της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 3. Η επιλογή των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα γίνει με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Προέδρου της, με την οποία (απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.) θα διαπιστώνεται ότι στα πρόσωπα των μελών που δεν προέρχονται από τα διορι σμένα στην Ε.Ε.Ε.Π. μέλη συντρέχουν τα μνημονευόμενα στην παρούσα απόφαση υπό 2. προσόντα. Με την ίδια απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα συσταθεί η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τριετή θητεία. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ F Αριθμ. απόφ. 158/4/ (2) Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/ (Β 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγω γής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α 107) και, συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύουν, β) τη με αριθμό 56660/1679/ (B 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ γίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», γ) τη με αριθμό 2/36411/0004/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αποδοχής παραίτησης και διορισμού νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), δ) τη με αριθμό / (B 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα Παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α 180)», όπως ισχύει, ε) τη με αριθμό ΓΔΟΠ ΕΞ2014/ (B 545) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT», στ) τη με αριθμό 115/2/ (B 2041) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», ζ) τη με αριθμό 115/3/ (B 2042) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημά των τύπου VLT»,όπως ισχύει, η) τη με αριθμό 115/4Α/ (B 2045) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνι κών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων», όπως ισχύει, θ) τη με αριθμό 129/2/ (B 3162) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων», ι) τη με αριθμό 133/2/ (B 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει, ια) το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180) Προεδρικό διάταγμα περί θέ σπισης Κανονισμού Παιγνίων, η κατάρτιση του οποίου (Κανονισμού Παιγνίων, άλλως: Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων) προβλέπεται και στην περίπτωση (ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, ιβ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση του Κανονι σμού Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτόν ρυθ μίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της, ιγ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., ιδ) την από 3/6/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., ιε) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/ (B 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχα νημάτων τύπου VLT», ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρα κάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί: Άδεια είναι η άδεια που χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με την με αριθμό / (B 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τα Παιγνιομηχανήμα τα του άρθρου 39 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει. Αμιγής Χώρος είναι το κατάστημα, στο οποίο επι τρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά και με τις χρήσεις γης, όπως αυτές εξειδικεύονται κατά περίπτωση. Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) είναι ο λόγος των Συνολικών Μονάδων Κέρδους προς τις Συνολικές Μονάδες Πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ)είναι η κάρτα της πα ραγράφου 4 του άρθρου 33 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει. Αυτοαποκλειόμενος Παίκτης είναι το πρόσωπο της περίπτωσης (ιστ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει. Βάση Δεδομένων Παικτών είναι η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα για την έκδοση της ΑΚΠ στοιχεία του Παίκτη, τα στοιχεία που αφορούν στην Παικτική Συμπεριφορά, καθώς επίσης και όλες οι σχετικές οικονομικές δοσοληψίες του Παίκτη. Βασική Μνήμη είναι η ηλεκτρονική συσκευή που χρη σιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθή κευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Τυχερού Παιγνίου. Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) είναι η γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και υλι σμικό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στο ΕΕΣΠ είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και παράγει τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Τυχερό Παίγνιο. Δίκτυο Επικοινωνιών είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυν δέσεων για την επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω των ΕΣΠ. Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή επικοινωνίας για την, άμεση ή έμμεση, προώθηση υπηρεσιών τυχε

4 12004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρών παιγνίων ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που παρέχουν σύμφωνα με το νόμο τις υπηρεσίες αυτές. Εξυπηρετητής Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φο ρέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και δι αχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτούς. Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο μοναδι κός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από το Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για τη συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, ανάμεσα στα άλλα, τα χρηματικά ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς επίσης και το υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη. Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily Loss) είναι το χρη ματικό ποσό που δικαιούται να ορίσει ο Παίκτης ως το ανώτατο χρηματικό ποσό που μπορεί να απολέσει εντός μίας ημερολογιακής ημέρας, είναι υποχρεωτικά μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά Παίκτη, που ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., και προκύπτει εάν από τις κα ταθέσεις (cash in) αφαιρεθούν τα ρευστοποιούμενα κέρ δη (cash out) εντός της αυτής ημερολογιακής ημέρας. Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Τυχε ρών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημά των τύπου VLT. Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμο ποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκ μετάλλευσης και το οποίο απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, κα ταγραφή, διαχείριση και τον έλεγχο των Παιγνίων που διεξάγονται σε Παιγνιομηχανήματα, μέσω ΕΣΠ. Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακο λουθία γεγονότων, η οποία λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, από την έναρξη του Παιγνίου,κατόπιν επιλογής του Παίκτη, μέχρι την τελική μεταφορά μονάδων πίστωσης στον αντίστοιχο μετρητή ή την απώλεια όλων των μονάδων πίστωσης που στοι χηματίστηκαν στην ακολουθία αυτή. Λογιστικό Σύστημα είναι το μέρος του ΚΠΣ, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα λογιστικά δεδομένα που προέρχονται από τους ΕΣΠ, τα Παιγνιομηχανήματα, κα θώς επίσης και άλλα συστήματα που σχετίζονται απο κλειστικά με τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την ανίχνευση και διαχείρισή τους. Μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά Παίκτη είναι το ανώτατο χρη ματικό ποσό που ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και που μπορεί να απολέσει ο Παίκτης εντός μίας ημερο λογιακής ημέρας και προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash in) αφαιρεθούν τα ρευστοποιούμενα κέρδη (cash out) εντός της αυτής ημερολογιακής ημέρας. Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για τα Παίγνια, τα Παιγνιομηχανήματα, τα Καταστήματα, καθώς επίσης και τους Κατασκευαστές, τους Εισαγωγείς και τους Τεχνικούς. Μονάδα Πίστωσης είναι η λογιστική μονάδα που αντι προσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτεί ται για τη συμμετοχή του Παίκτη στο Παίγνιο. Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας (ID) Βασικής Μνήμης είναι ο κωδικός ή η ονομασία του προγράμματος/λογι σμικού κάθε Παιγνίου, ο οποίος: α. προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του προγράμματος/λογισμικού του Παιγνίου, β. εμπεριέχεται στη Βασική Μνήμη του Παιγνίου, και γ. περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση του Παιγνίου από ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης. Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/ και διεθνή πρό τυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπί στευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέ πει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού. Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη και συμμετέχει στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων. Παικτική Συμπεριφορά είναι το σύνολο των στοιχεί ων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Καταστήματα που επισκέπτεται, τα Παιγνιομηχανήμα τα που επιλέγει, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα χρηματικά ποσά που παίζει, τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των κερδών για τη συνέχιση του Παιγνίου ή/και την αύξηση των χρηματικών ποσών κάθε συμμετοχής, το χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Τα στοιχεία της Παικτικής Συμπεριφοράς αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, είναι διαθέσιμα στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, στο Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους και εποπτεύονται από το Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι τη στιγμή που την εξάγει από αυτό. Παραχωρησιούχος είναι το πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος και κατά τις διαδικασίες και προϋ ποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του Ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, το δικαίωμα εγκατά στασης και εκμετάλλευσης ορισμένου αριθμού Παιγνιο μηχανημάτων. Πιστοποιημένο Κατάστημα ή Κατάστημα είναι ο χώ ρος διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποιημένο Παίγνιο ή Παίγνιο είναι το παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VideoLottery Terminal (VLT), και το οποίο έχει λάβει Πι στοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή Παιγνιομηχάνη μα είναι το ηλεκτρονικό μηχάνημα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Παιγνίων και έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιστοποιημένος Εισαγωγέας ή Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και διαθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, Παίγνια ή/ και Παιγνιομηχανήματα τρίτων χωρών στην ενιαία αγο ρά, και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποιημένος Κατασκευαστής ή Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο που κατασκευάζει και διοχετεύει στην αγορά Παίγνιο ή/και Παιγνιομηχάνημα, τα οποία φέρουν την επωνυμία ή/και το εμπορικό σήμα του, και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποιημένος Τεχνικός ή Τεχνικός είναι το πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την παραγωγή ή/και εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση ή/ και συντήρηση Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. της συνδρομής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋ ποθέσεων και η εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα, προ κειμένου να συγκροτείται, λειτουργεί και ελέγχεται η διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το σύνολο του υλισμικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργείται από την Ε.Ε.Ε.Π. για την άσκηση συνεχούς εποπτείας και ελέγχου της διεξαγω γής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Μέχρι την εγκα τάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη πρόσβαση στο Κ.Π.Σ., στο πλαί σιο άσκησης των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της. Προπληρωμένη Κάρτα είναι η κάρτα, η οποία εμπε ριέχει τη χρηματική αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος. Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτε ται μεταξύ του Παίκτη και του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και του Παραχωρησιούχου. Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) είναι ο αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Δύο προ γράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοί ωτου της μνήμης αυτής. Συνδεδεμένες Εταιρείες είναι οι εταιρείες της πε ρίπτωσης ιγ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει. Συνολικές μονάδες κέρδους (creditswon) είναι το σύ νολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο. Συνολικές μονάδες πίστωσης (creditsplayed) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο. Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών είναι το σύστημα που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται την Ατομική Κάρτα Παίκτη. Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ, που εξυπηρετεί τη διαχείριση και τον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των Πιστοποιημένων Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λει τουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα. Σύστημα Διαχείρισης Παικτών είναι το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που εγκαθίστανται στον Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Παραχωρησιούχο, με σκοπό τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων Παικτών. Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το μέρος εκεί νο του ΚΠΣ, το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές λειτουργίες με τα Παιγνιομηχανήματα και τους ΕΣΠ. Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού είναι το μέ ρος εκείνο του ΚΠΣ που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει τους περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού κατά την Παικτική Συνεδρία, παρακολουθεί όλες τις Παικτικές Συνεδρίες στα Παιγνιομηχανήματα και καταγράφει τη δραστηριότητά τους στη Βάση Δε δομένων Παικτών. Σύστημα Ελέγχου είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο ελέγχει σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που διαμοι ράζονται μεταξύ των ΕΕΣΠ και του ΚΠΣ. Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Databackup and recovery system) είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ και του ΚΠΣ, το οποίο διασφαλίζει την ανάκαμψη του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής, την αποθήκευση και ανάκτη ση δεδομένων, την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη δημιουργία αντιγράφων του συνόλου των δεδομένων του ΕΣΠ και του ΚΠΣ. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημά των τύπου VLT. Τυχερό Παίγνιο είναι το παίγνιο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τις κείμενες διατάξεις. Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια. Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για την τήρηση των διατάξεων του Ν.4002/2011 (Α 180) και του Κανονισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα προ βλεπόμενα στο άρθρο 45. Φορέας Εκμετάλλευσης είναι το νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την Άδεια Εκμετάλλευσης Τυχερών Παι γνίων με Παιγνιομηχανήματα, και το οποίο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4002/2011 (Α 180) και της με αριθμό / (B 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. Υπεργολαβία είναι η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου με Υπεργολάβο. Υπεργολάβος είναι το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέ ας Εκμετάλλευσης ή ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφορι κών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη δι εξαγωγή και λειτουργία Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Jackpot είναι το χρηματικό έπαθλο σταθερής ή προ οδευτικά αυξανόμενης αξίας που απονέμεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται με κατάθεση μονάδων πίστωσης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή

6 12006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους Παραχωρησιούχους ή/και με παρακράτηση μονά δων πίστωσης από ένα ή/και περισσότερα Παίγνια σε ένα ή/και περισσότερα Παιγνιομηχανήματα σε ένα ή/ και περισσότερα Καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία του Jackpot, σύμφωνα με τους όρους που εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε.Π. και τον Υπουργό Οικονομικών. Jackpot Συστήματος (System/Mystery Activated Jackpot) είναι το Jackpot που αποδίδεται από το Σύ στημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, ο οποίος θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτά σει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ. Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα Παίγνια που διε νεργούνται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω Παιγνιομηχα νημάτων τύπου VLT. 2.2 Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο σύνδε ση ή/και ο συσχετισμός της Παικτικής Συμπεριφοράς με τα προσωπικά στοιχεία των Παικτών από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους, για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, πλην της εφαρμογής τυχόν προγραμμάτων πιστότητας σύμφωνα με τους κανόνες Εμπορικής Επικοινωνίας που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. 2.3 Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά έχουν απο κλειστικά και μόνον ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το ειδικά ορισμένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό του Φο ρέα Εκμετάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων, το οποίο γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. 2.4 Δεν επιτρέπεται στον Φορέα Εκμετάλλευσης η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός, με οποιονδήποτε τρό πο, των προσωπικών στοιχείων των Παικτών με την Παικτική Συμπεριφορά τους, παρά μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστι κό πλαίσιο και για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα Παίγνια ανηλίκων ατόμων και των ατόμων ηλικίας κάτω των 21 ετών, η ταύτιση των Παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η χορήγηση στοιχείων στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορή γηση βεβαίωσης κερδών σύμφωνα με το άρθρο 14. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής. 2.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι διασφαλίζουν ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμ φέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις κείμενες νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές διατάξεις, καθώς επίσης και ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, απο κλείονται τα ανήλικα άτομα και τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς επίσης και η διαφάνεια των συ ναλλαγών. 2.6 Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλ ληλότητα του χώρου διεξαγωγής Παιγνίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευ σης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευ σης Καταστήματος έχουν την ευθύνη για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Καταστημάτων. 2.7 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή/και εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους για τη δι εξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο και στη θέση που προσδιορίζεται στην Πιστοποίησή του, εφόσον απαιτεί ται. Ως χώρος τοποθέτησης μπορεί να προσδιορίζεται από την Πιστοποίηση ένα Πιστοποιημένο Κατάστημα ή ένα διαμέρισμα κτιρίου ή ένα κτίριο. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, πραγματο ποιείται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π και με τη διαδικα σία που αυτή ορίζει. Τυχόν μετακίνηση που συντελείται χωρίς την έγκριση αυτή, οδηγεί στην αυτόματη απώλεια της Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, του συστή ματος ή/και του εξοπλισμού που μετακινήθηκε. Μετακί νηση εντός των προσδιορισμένων από την Πιστοποίηση χώρων και Καταστημάτων επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που αποσύρεται σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στην παράγραφο 35.6 του Κανονισμού και τίθεται σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, σηματοδοτείται και ελέγχεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Η κατοχή, χρήση και διάθεση Πιστοποι ημένου Παιγνιομηχανήματος που έχει αποσυρθεί, χωρίς να έχει τεθεί σε μια από τις καταστάσεις της παραγρά φου 35.6 του Κανονισμού, απαγορεύεται. 2.8 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπό μενες στον Κανονισμό Πιστοποιήσεις σε μηχανήματα, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστή ματα (στο εξής «Προϊόντα») που παράγονται ή/και πω λούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή παράγονται νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνί ας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφόσον προ σφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό. Στην παραπάνω περίπτωση, η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί το δικαίωμα της εκ των προτέρων επιτήρησης, πριν την κυκλοφορία των παραπάνω Προϊόντων στην ελληνική αγορά. Προς εφαρμογή της επιτήρησης, ο αιτούμενος την Πιστοποίηση πρέπει να παράσχει στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, όπως, ιδί ως, πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς άλλες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και αντίγραφα των προδι αγραφών αυτών, επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνι κή γλώσσα, προκειμένου να τεκμηριώνεται το ισοδύναμο του βαθμού προστασίας. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του ισοδυνάμου βαθμού προστασίας μπορεί να γίνεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την πιστοποίηση. 2.9 Εάν το προς Πιστοποίηση προϊόν διαθέτει πιστο ποίηση από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης, που δεν διαθέτει διαπίστευση στο πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανο νισμού, τότε το προς Πιστοποίηση Προϊόν αντιμετωπί ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.7.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα δι ακινούνται, κατ αρχήν, σε έντυπη μορφή. Εναλλακτικά, για τις διαδικασίες αδειοδότησης και Πιστοποίησης που προβλέπονται στον Κανονισμό, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης Τα χρηματικά ποσά των αναφερόμενων στον Κα νονισμό τελών και παραβόλων ορίζονται με απόφαση του κατά τον νόμο αρμοδίου οργάνου Σε περίπτωση απαγόρευσης της Εκμετάλλευσης ή άρσης της Πιστοποίησης Κατασκευαστών, Εισαγω γέων, Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων, Καταστημάτων ή Τεχνικών, καθώς επίσης και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, δικαιούται να εξα κριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού. Άρθρο 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 3.1 Οι ανήλικοι, τα άτομα ηλικίας 18 έως 21 ετών και οι Αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται Τυχερά Παίγνια με Παι γνιομηχανήματα. 3.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης, υποχρεούνται να απαγο ρεύουν στα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς και να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, σχετική σήμανση απαγόρευσης. 3.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται: Να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 6.3 και 6.4 και του άρ θρου 41 του Κανονισμού Να διαθέτουν σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα: α. Οδηγό Παιγνίου για κάθε Πιστοποιημένο Τυχερό Παίγνιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού. β. Ενημερωτικά έντυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως τηλεφωνικές γραμμές υπηρεσίες υποστήριξης, τη διαδικασία αυτοαποκλεισμού κ.λπ. 3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λειτουρ γεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (helpline) για θέματα που άπτονται της υπεύθυνης διεξαγωγής των Πιστοποι ημένων Τυχερών Παιγνίων και την υποστήριξη των Παι κτών και, ιδίως, των ευάλωτων στα Παίγνια αυτά ατόμων. 3.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, με απόφασή της, να επιβάλλει στον Φορέα Εκμετάλλευσης και στους Παραχωρησιού χους, προληπτικά, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων στα Τυχερά Παίγνια ατόμων. Άρθρο 4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων. 4.2 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίη ση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιη θεί για την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη. 4.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακο πή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό. Άρθρο 5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ 5.1 Για τη συμμετοχή σε Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται η έκδοση Ατομικής Κάρ τας Παίκτη. 5.2 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης, σε όλα τα Πιστοποιημένα Καταστήματα του Φορέα Εκμετάλλευ σης και των Παραχωρησιούχων, καθώς επίσης και σε εγγράφως εξουσιοδοτημένα από τον Φορέα Εκμετάλ λευσης σημεία, που διαθέτουν ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομή επικοινωνίας με το ΚΠΣ. 5.3 Δεν επιτρέπεται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε άτομα ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και στους Αυτοαποκλειόμενους Παίκτες. Για κάθε Παίκτη εκδίδεται μία μόνο Ατομική Κάρτα. 5.4 Τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών και των Παικτών, στους οποίους, κατόπιν αίτησής τους ή σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., έχουν τεθεί πρόσθετοι περιορισμοί, καταχωρούνται στο Κ.Π.Σ. και είναι διαθέ σιμα στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. 5.5 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη πρέπει: Να επιτρέπει, άμεσα ή έμμεσα, την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα με την εισαγωγή της σε οποιοδήποτε Παιγνιομη χάνημα Να εμπεριέχει αποθηκευμένα μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την άμεση ή έμμεση αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτο ποίηση του Παίκτη. Η δομή των δεδομένων στη μνήμη της Ατομικής Κάρτας Παίκτη γνωστοποιεί ται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π Να προστατεύεται από προσωπικό αριθμό ταυ τοποίησης (Personal Identification Number PIN), ο οποίος πρέπει να καταχωρηθεί από τον Παίκτη πριν από την έναρξη της συμμετοχής σε Παίγνιο Να αναγράφονται ευκρινώς, στην κύρια όψη της, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Παικτών και υποστήριξης σε θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Να διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 5.6 Το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παι κτών που εφαρμόζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν ο Ορ γανισμός Πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνι κών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και Οι ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και οι μη Αυτοαπο

8 12008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κλειόμενοι μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, προσκομίζοντας, σε οποιοδήποτε Πιστο ποιημένο Κατάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 5.8 Οι όροι έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη όπως περιγράφονται στον Κα νονισμό, εμπεριέχονται στη Σύμβαση Προσχώρησης και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: Τις προϋποθέσεις και τους όρους έκδοσης Ατο μικής Κάρτας Παίκτη Τη διαδικασία έκδοσης και ακύρωσης της Ατο μικής Κάρτας Παίκτη Τη διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής ατο μικών στοιχείων Τον τρόπο και τους περιορισμούς χρήσης Ατο μικής Κάρτας Παίκτη Τις διαδικασίες αντικατάστασης Ατομικής Κάρ τας Παίκτη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας Τις προϋποθέσεις μονομερούς απενεργοποίησης Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τον Φορέα Εκμε τάλλευσης Τη χρήση ατομικών στοιχείων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. 5.9 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται μετά τη σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης,σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω: Συμπληρώνεται σχετική αίτηση, η οποία υπογρά φεται από τον αιτούντα και τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης, ο οποίος βεβαιώνει την ακρί βεια των στοιχείων που καταχωρήθηκαν και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση. Η αίτηση υπέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης στο Φορέα Εκμετάλλευσης και την Ε.Ε.Ε.Π Τα στοιχεία του αιτούντος καταχωρούνται από τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης στη Βάση Δε δομένων Παικτών, η οποία συνδέεται με το Πλη ροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη πε ριλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα ατομικά στοιχεία του αιτούντος: α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο. β. Ημερομηνία γέννησης. γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. δ. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο οποίος εί ναι υποχρεωτικός για τους μονίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, τα οποία υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης. ε. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής. στ. Διεύθυνση αποστολής της Ατομικής Κάρτας Παί κτη. ζ. Τυχόν περιορισμούς που επιλέγει ο Παίκτης μετα ξύ των επιλογών που υποστηρίζονται από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη συ νοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτί ου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και από έγγραφο αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται εφόσον δι απιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται αιτιολογημένα και εγγράφως από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Τυχόν αντιρρήσεις του παίκτη για την απόρριψη του αιτήματος υπο βάλλονται εγγράφως στον Φορέα Εκμετάλλευ σης. Οι αντιρρήσεις του παίκτη, καθώς επίσης και οι ενέργειες του Φορέα Εκμετάλλευσης για την αντιμετώπισή τους, κοινοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών Η αποστολή της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πραγ ματοποιείται με συστημένη επιστολή, στη διεύ θυνση μόνιμης κατοικίας του Παίκτη ή στη διεύ θυνση που δήλωσε στην αίτηση έκδοσης Η έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και η παράδοσή της προσωπικά στον Παίκτη, μπορεί να γίνει και αμέσως μετά την υποβολή της αίτη σης στο εξουσιοδοτημένο σημείο, εφόσον αυτό διαθέτει τον κατάλληλο προς τούτο εξοπλισμό Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν φυλάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή για δέκα (10) έτητουλάχιστον Η Ατομική Κάρτα Παίκτη ακυρώνεται υποχρεωτικά κατόπιν σχετικής αίτησης του Παίκτη Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η άρση του Αυτοαποκλεισμού Παίκτη επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που τέ θηκε. Ο Παίκτης μπορεί να θέτει περιορισμούς, ως προς τη δαπάνη και το χρόνο συμμετοχής του στο Παίγνιο, σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η άρση μέρους ή του συνόλου των περιοριστικών όρων που έχουν τεθεί από τον Παίκτη επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που τέθηκαν Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απαγορεύει την έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή να δίνει εντολή ανάκλησής της, όταν το πρόσωπο που αιτείται την έκδοσή της ή ο Παίκτης: α) έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωρο δοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώ πηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, β) έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων, 5.14 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ακυρώσει αμέσως την Ατομική Κάρτα Παίκτη, μετά από σχετική δήλωση του Παίκτη για κλοπή, απώλεια ή καταστροφή της ή μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί απα ρέγκλιτα τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διοργάνωσης και διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομη χανήματα, τους όρους της Άδειας, τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και κάθε σχετική οδηγία και κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας. 6.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια και για το τμήμα της Εκμετάλλευσης που έχει παραχωρηθεί στους Παραχω ρησιούχους και οφείλει να λαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις από αυτούς. 6.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ιδιαίτερα: Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Καταστήματα ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και των Αυτοαποκλειόμενων Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων, να εξασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την τήρηση των περι ορισμών του άρθρου 41 του Κανονισμού Να εκμεταλλεύεται μόνο Πιστοποιημένα Παι γνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται Πιστοποιημένα Παίγνια,και τα οποία είναι εγκα τεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε Πι στοποιημένα Καταστήματα Να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να απο κλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των Παιγνίων Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομη χανήματα και Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοι χείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχά νημα ή το Παίγνιο να λάβει την Πιστοποίηση Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Πιστοποιημένων Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παι γνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστο ποιημένων Παιγνίων Στην περίπτωση που διαπιστώσει: α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου, β. δυσλειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων σύμ φωνα με τον Κανονισμό, γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος, να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να γνω στοποιήσει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα γεγονότα αυτά, τα μέτρα αντιμετώπισής τους και τα αποτελέσματα αυτών Να γνωστοποιήσει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το Παιγνιομηχάνημα εκτός λειτουργίας, στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστρο φή του σήματος του άρθρου 15. Για τη χορήγηση νέου σήματος, απαιτείται υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π. αιτιολογημένης αίτησης επανέκδοσης Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το προ σωπικό που εμπλέκεται με τη διεξαγωγή των Παιγνίων να ενημερώνεται σχετικά με τις κεί μενες διατάξεις, τον Κανονισμό, καθώς επίσης και τα μέτρα και τις διαδικασίες του Φορέα Εκ μετάλλευσης, με τις οποίες εξειδικεύονται τα παραπάνω και να μεριμνά για τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο σχετικό αντικείμενο Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδο τημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρό σκοπτη πρόσβαση, με ηλεκτρονικό τρόπο ή/και με φυσική παρουσία, στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Εξυπηρετητές Συστήματος Παι γνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Κατα στήματα, τόσο αυτού όσο και των Παραχωρη σιούχων. 6.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκπαιδεύει τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης και τους εργαζόμε νους στα Καταστήματα, ώστε να είναι σε θέση: Να ενημερώνουν τους Παίκτες για την υπεύθυ νη διεξαγωγή των Παιγνίων και να παρέχουνσε αυτούς πληροφορίες για την παροχή βοήθειας σχετικά με τον εθισμό στα Παίγνια Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Παίγνια ή/και την πρόσβαση στο Κατάστημα σε όσους παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας και γενικά όταν είναι προφανές ότι η γενική τους κατάστα ση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διεξαγωγή Υπεύ θυνου Παιχνιδιού Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικό τητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη Να ενημερώνουν τους Παίκτες και κάθε ενδι αφερόμενο για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Παίγνια Να συνδράμουν τους Παίκτες ή/και εξουσιοδο τημένα από αυτούς πρόσωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εθισμού στα Παίγνια Να τηρούν αρχείο συμβάντων στο Κατάστημα, στο οποίο καταγράφονται γεγονότα για τα οποία χρειάστηκε επί τόπου αντιμετώπιση, καθώς επί σης και ο τρόπος χειρισμού που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα αυτού. 6.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνε ται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προ στασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών, τα οποία απαγορεύεται να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προς τούτο, ενημερώνει και δεσμεύει δεόντως όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και λαμβάνει κα τάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. 6.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει ως συμβατικό όρο την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την

10 12010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κείμενη νομοθεσία, τις σχετικές κανονιστικές διατά ξεις, την Άδεια, τον Κανονισμό και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., από τους Παραχωρησιούχους, τους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τους Υπεργολάβους και το εμπλεκόμενο προσωπικό. 6.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθε σίας που ρυθμίζει την αγορά των Παιγνίων, από τους Παραχωρησιούχους, τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης, τους Υπεργολάβους και το εμπλεκόμενο προσωπικό, και ιδιαιτέρως, των διατάξεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και του εγκλήματος, στην προστασία των ανηλίκων, στην προστασία του κατα ναλωτή και στην αποτροπή του εθισμού στα Παίγνια. 6.8 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/ και τη διαχείριση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν: α) καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωρο δοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώ πηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. β) καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων. Άρθρο 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ 7.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος,σε Παραχωρησιούχους το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης Παιγνιομηχανημάτων, σε αριθμό και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να παραχωρούν περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το ως άνω δικαίωμα εκμετάλλευσης Τυ χερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. 7.2 Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθε νται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους. 7.3 Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να είναι Συν δεδεμένες Εταιρείες. 7.4 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση των Παραχωρησιούχων δεν πρέπει να έχουν: α) καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απι στία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκ βίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, β) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων. 7.5 Οι Παραχωρησιούχοι εγκαθιστούν τα Παιγνιομηχα νήματα σε Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου B και Ε, όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ι του Κανονισμού, και έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τα Παιγνιομηχα νήματα που θα χρησιμοποιούν και τα Παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων που θέτει στη διάθεσή τους ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών. 7.6 Οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρούν απαρέ γκλιτα τις σχετικές με τη διοργάνωση και διεξαγωγή Τυ χερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διατάξεις, τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και κάθε σχετική οδηγία και απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης. 7.7 Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και για τους Παραχωρησιούχους. Άρθρο 8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 8.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι οφείλουν να εποπτεύουν τις δραστηριότητες κάθε Υπεργολάβου τους και είναι πλήρως και απολύτως υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτού, σχετικά με τη διεξαγωγή των Παιγνίων. 8.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι τηρούν αρχείο συμβάσεων Υπεργολαβίας, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία του Υπεργολάβου, την περιγραφή του αντικειμένου της Υπεργολαβίας, καθώς επίσης και τον χρόνο έναρξης και λήξης της, και θέτουν αυτά στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Άρθρο 9 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 9.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια επιτρέπεται μόνον εφό σον έχει γίνει αποδεκτή από τον Παίκτη, σε έντυπη μορφή, η Σύμβαση Προσχώρησης και έχει εκδοθεί η Ατομική Κάρτα Παίκτη. Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση Προσχώρησης πρέπει να είναι διαθέσιμη στον Παίκτη και μέσω του Παιγνιομηχανήματος, εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται ηλεκτρονικά. 9.2 Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται μία φορά και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τους όρους και τις προ ϋποθέσεις συμμετοχής στα Παίγνια, τους όρους έκδο σης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, τους κανόνες συμπεριφοράς στα Καταστήμα τα, τον τρόπο απόδοσης των κερδών και τους όρους, τις προϋποθέσεις και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τον χρόνο διατήρησης των κατά περίπτωση αρχείων, πληροφοριών και δεδομένων, απαραίτητων για τη διερεύνηση της καταγγελίας ή αναφοράς.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Παίκτης προβαίνει στην αποδοχή των όρων τυ χόν τροποποιήσεων της Σύμβασης Προσχώρησης είτε εγγράφως, είτε με την αποδοχή τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Παιγνιομηχανήματος. 9.4 Η Σύμβαση Προσχώρησης, καθώς επίσης και οποιασδήποτε τροποποίησή της, υποβάλλονται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. 9.5 Τα στοιχεία αποδοχής της Σύμβασης Προσχώρη σης τηρούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Άρθρο 10 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 10.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησι ούχοι διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) των Παιγνίων, σύμφωνα με την Πιστοποίησή τους και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι διασφαλίζουν ότι το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδος που επιλέγεται κάθε φορά από τις σχετικές ρυθμίσεις ενός Παιγνίου ή ενός θέματος Παιγνίου, εφαρμόζεται σε όλα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία προσφέρεται το συγκεκριμένο Παίγνιο ή θέμα Παιγνίου, εντός του ίδιου Καταστήματος. Άρθρο 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11.1 Ο Παίκτης, για τη συμμετοχή του στα Παίγνια, πρέπει απαραίτητα να εισάγει την Ατομική Κάρτα Παί κτη στο Παιγνιομηχάνημα, προκειμένου η Κάρτα του να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί Ο Παίκτης συμμετέχει στο Παίγνιο που θα επιλέ ξει,με τα παρακάτω μέσα: Χρήση μετρητών Χρήση κουπονιού με Μονάδες Πίστωσης (Voucher) Χρήση Προπληρωμένης Κάρτας Επανεπένδυση μονάδων πίστωσης Απαγορεύεται η παροχή στον Παίκτη κάθε είδους πίστωσης, ή/και έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής στα Παίγνια, περιλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής δώ ρων και λοιπών κινήτρων, μέσω των οποίων επιδιώκε ται η προσέλκυσή του στη διεξαγωγή Παιγνίων ή/και η αύξηση του χρηματικού ποσού συμμετοχής του. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται η παροχή δωρεάν συμμετοχών, ως μέρος των κερδών, ή/και η χρήση εκ πτώσεων ή άλλων κινήτρων στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programmes) Ως μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά παίκτη ορίζεται το χρηματικό ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. Ο Παίκτης δύναται να ορί ζει για τη συμμετοχή του στο Παίγνιο, κατά την έναρξη της πρώτης Παικτικής Συνεδρίας, Ημερήσιο Όριο Δαπα νών (Daily Loss), το οποίο είναι υποχρεωτικά μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά παίκτη. Ο Φορέας Εκμετάλ λευσης και οι Παραχωρησιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν χαμηλότερο μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά παίκτη από το οριζόμενο στην παρούσα παράγραφο Το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά παίκτη και το τυχόν Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ανά Παίκτη, υπολογίζονται από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημε ρολογιακής ημέρας. Μόλις το κατά περίπτωση Όριο συμπληρωθεί, ο Παίκτης αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή Παιγνίων μέχρι ώρα 00:00:00 της ίδιας ημερολογιακής ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να θέσει Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ή να μει ώσει το Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) που έχει θέσει, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτικά μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών (Maximum Daily Loss) ανά παίκτη. Η μείωση του Ημερήσιου Ορίου Δαπανών (Daily loss) εφαρμόζεται και ισχύει άμεσα. Τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των παραπάνω ορίων δαπανών για τη συμμετοχή σε Παίγνια σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρονται σε επόμενη ημερολογι ακή ημέρα Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα,σύμφωνα με τις πα ραγράφους 11.4 και 11.5, όρια, ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διακόπτουν άμεσα την Παικτική Συνεδρία όταν ο Παίκτης καταγρά ψει απώλεια χρηματικού ποσού ύψους είκοσι (20) ευρώ. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοικαι οι Παίκτες έχουν τη δυνατότητανα ορίζουν μικρότερο χρη ματικό ποσό ως λόγο διακοπής της Παικτικής Συνεδρίας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ειδοποιεί τον Παίκτη, με μήνυμα που προβάλλεται στην κύρια οθόνη, για τόσο χρόνο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη δι εξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνεται επαρκώς από τον Παίκτη, αμέσως μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, του ορίου των παραγράφων 5.12, 11.4, 11.5 και Με το μήνυμα ο Παίκτης προειδοποιείται ότι: α) έχει υπερβεί το παραπάνω ποσοστό, β) μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση ορίου θα διακοπεί υποχρε ωτικά η Παικτική Συνεδρία και γ) μπορεί να προβεί στη μείωση των ορίων δαπανών του από το ειδικό μενού επιλογών του Παιγνιομηχανήματος Η συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια δεν επι τρέπεται να υπερβεί τις δέκα (10) ώρες την εβδομά δα (από ημέρα Κυριακή έως ημέρα Σάββατο). Παράλ ληλα,ο συνολικός μέγιστος χρόνος συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις τριάντα δύο (32) ώρες ανά ημερολογιακό μήνα (από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα). Αμέσως μόλις συμπληρωθεί ένα από τα παραπάνω χρονικά όρια, ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παρα χωρησιούχοι αποκλείουν τον Παίκτη από τη συμμετοχή στα Παίγνια. Τυχόν υπολειπόμενος των ορίων χρόνος συμμετοχής, δεν μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο (εβδομάδα ή μήνα). Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Πα ραχωρησιούχοι και οι Παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν μικρότερο εβδομαδιαίο και μηνιαίο χρόνο συμμετοχής στα Παίγνια από τους οριζόμενους στην παρούσα παράγραφο Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα είτε να αυτοα ποκλειστεί, είτε να θέσει περιορισμούς στην Παικτική Συμπεριφορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης του Φορέα Εκμετάλλευσης και έπειτα από έλεγχο ταυτο προσωπίας Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στα Πιστο ποιημένα Καταστήματα και έπειτα από έλεγχο ταυτο προσωπίας.

12 12012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επισκεπτόμενος το σχετικό περιβάλλον «Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη»του Παιγνιομηχανήματος με τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον παρέχεται τέ τοια δυνατότητα Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι καταχωρούν αμέσως στη Βάση Δεδομένων Παικτών, τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών και των Παικτών που έχουν θέσει περιορισμούς στην Παικτική Συμπεριφορά, καθώς επίσης και τα δεδομένα που περι γράφουν τον Αυτοαποκλεισμό ή τον περιορισμό Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι παρέχουν σε κάθε Παίκτη Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, στον οποίο τηρούνται η ημερομηνία, η ώρα, το Παιγνιομηχάνημα, το διεξαχθέν παίγνιο, το χρηματικό ποσό κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα κέρδη που προέκυ ψαν, το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη, καθώς επίσης και τα όρια και οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 12 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ 12.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα μπορεί να γίνεται και με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι ορίζουν τους αποδεκτούς τύπους Προπληρωμένης Κάρτας, με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει ένας Παίκτης στα Παίγνια που διεξάγονται στα Παιγνιομη χανήματα που έκαστος εκμεταλλεύεται. Άρθρο 13 ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ 13.1 Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το αποτέλε σμα κάθε Κύκλου Παιγνίου, προστίθενται ως μονάδες πίστωσης στο διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού. Οι μονάδες πίστωσης για την έναρξη κάθε Κύκλου Παιγνίου, αφαι ρούνται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη κατά την εκκίνηση του Κύκλου αυτού Με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα τυχόν κέρδη αποδίδονται άμεσα στον Παίκτη, είτε με πίστωση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, είτε με την έκδοση από το Παιγνιομηχάνημα ειδικής από δειξης προς εξαργύρωση, είτε σε μετρητά, αφού πρώτα παρακρατηθεί προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο το χρηματικό ποσό του αναλογούντος φόρου. Η ακριβής διαδικασία απόδοσης των κερδών στους Παίκτες ορί ζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παρα χωρησιούχους στη Σύμβαση Προσχώρησης Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογα ριασμού Παίκτη είναι ανά πάσα στιγμή εξαργυρώσιμο. Απαγορεύεται η δέσμευση χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή σε επόμενο Κύκλο Παιγνίου, καθώς επίσης και η μη καταβολή χρηματικού ποσού κερδών, επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από ορισμένο ύψος. Άρθρο 14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Βεβαίωση κερδών χορηγείται στους Παίκτες σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 129/2/ (B 3162) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ Άρθρο 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 15.1 Η συμμετοχή στο Παίγνιο είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Οι Παίκτες μπορούν να αντλή σουν πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγω γής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περί πτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στα Πιστοποιημένα Καταστήματα, στους διαδικτυακούς τους τόπους, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησι ούχοι παρέχουν πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με: Τη συμμετοχή του στα Παίγνια, με τρόπο ώστε να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που επιλέγει να συμμετέχει Τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα τυχερά παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Παιγνιομηχάνημα πρέπει να προβάλλει στην οθόνη του μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling) που περιλαμ βάνουν το χρόνο συμμετοχής του παίκτη. Τα μηνύματα αυτά προβάλλονται στην κύρια οθό νη, με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διε ξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι, το πάσης φύσεως προσωπικό τους, τα μέλη των οργά νων διοίκησής τους, καθώς επίσης και όποιος εκμεταλ λεύεται και λειτουργεί Παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής Παιγνίων και το προσωπικό του,απαγορεύεται να μετέ χουν στα Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή τους Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συμμετέχει στα Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων. Άρθρο 16 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙOY 16.1 Για κάθε Παίγνιο, εκδίδεται και κυκλοφορεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα Εκ μετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους, ο Οδηγός Παιγνίου Σε κάθε Οδηγό Παιγνίου αναγράφονται υποχρε ωτικά: Η Εμπορική ονομασία του Παιγνίου Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παι κτών και, ιδίως, την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι μορφές με τις οποίες το Παίγνιο μπορεί να διεξαχθεί, το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (pay out), τα σύμβολα, οι αριθμοί και οποιεσ δήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται Πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους, τους συνδυασμούς των συμβόλων, των αριθμών και άλλων απεικονίσεων, με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρ δος ή δωρεάν παιχνίδια Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών Η επωνυμία και η διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλ λευσης ή του Παραχωρησιούχου που διεξάγει το Παίγνιο, καθώς επίσης και οιστότοπός τους Ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστή ριξης, καθώς επίσης και για την υποβολή κα ταγγελιών Η πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και τα Παίγνια με Παιγνιο μηχανήματα, πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας με την Αρχή Η πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρ τημένος στους ιστότοπους του Φορέα Εκμετάλ λευσης και των Παραχωρησιούχων, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π Οι Οδηγοί Παιγνίων διατίθενται σε εμφανές ση μείο των Πιστοποιημένων Καταστημάτων και καθίστα νται προσιτοί με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοι χεία για τα προσφερόμενα Παίγνια δεν έχουν συμπε ριληφθεί στους Οδηγούς Παιγνίων ή αυτοί περιέχουν λάθη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησι ούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν στο κοινό τα ορθά και πλήρη στοιχεία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, μέχρι την έκδοση νέου Οδηγού εντός διαστήματος τρι ών (3) ημερών από τη διαπίστωση παράλειψης ή λάθους από την Ε.Ε.Ε.Π. Άρθρο 17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 17.1 Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης άνετα να τη διαβάζει. Οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέ σιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσω της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής: Η εμπορική ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης Το χρηματικό ποσό που, κάθε φορά, επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο Το αποτέλεσμα του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου, τη στιγμή που αυτός ολοκληρώθηκε (π.χ. φύλ λα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απει κονίσεις κ.λπ.), έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση Το χρηματικό ποσό κέρδους από τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή αλλάξει το χρηματικό ποσό συμμετοχής Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη Σε κάθε Κατάστημα, που διεξάγεται Jackpotή συμ μετέχει σε Jackpot Ευρείας Περιοχής, πρέπει να υπάρχουν ειδικές οθόνες πληροφόρησης, επαρ κείς για την ενημέρωση των Παικτών, ανεξάρτητες ή ως μέρος των Παιγνιομηχανημάτων. Οι οθόνες αυτές, καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας Jackpot, είναι συνδεδεμένες με τον ΕΣΠ, και παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα Την ονομασία της λειτουργίας Jackpot Το χρηματικό ποσό του Jackpot, το οποίο πρέπει ναενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερο λέπτων από τον υπολογισμό του από το ΕΣΠ Το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παί κτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α. Το ακριβές χρηματικό ποσό που απονέμεται. β. Ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται. γ. Η ονομασία και ο κωδικός του Καταστήματος στο οποίο απονέμεται. δ. Η ημερομηνία και ώρα της απονομής Η απονομή του Jackpot συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης των στοιχείων της απονομής επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μι κρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (π.χ. «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής. Άρθρο 18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 18.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά. Άρθρο 19 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις κείμενες νομο θετικές και κανονιστικές διατάξεις διασφάλισης της προσπελασιμότητας των Καταστημάτων από άτομα με κινητικές δυσκολίες. Άρθρο 20 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων

14 12014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χά σει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνε ση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 21 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του κατα ναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρούν αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο άμεσα από την Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Άρθρο 22 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 22.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησι ούχοι παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π., στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει, τα ακόλουθα: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουρ γία των Παιγνίων, στην οποία θα περιλαμβάνο νται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή: α. Οι μορφές και τα μέσα της Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες. β. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού, των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους. γ. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυ σλειτουργίες ή βλάβες πληροφορικών συστημάτων, Παιγνιομηχανημάτων, εφαρμογών λογισμικού, δομών, διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους. δ. Τυχόν μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπερι φορές του καταναλωτικού κοινού, τη διεξαγωγή Παι γνίων με Παιγνιομηχανήματα και τη λειτουργία τους Πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις τους, στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς επίσης και σε κάθε σύ στημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την επο πτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, των εξουσιοδοτημένων από την Ε.Ε.Ε.Π. οργάνων, διασφαλίζοντας τη χορήγηση όλων των ζητούμενων στοιχείων. Άρθρο 23 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 23.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές τους που σχε τίζονται με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση των Παιγνίων. Τα αρχεία τηρούνται για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: Να είναι ευδιάκριτες τυχόν προσθήκες, διορθώ σεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς επίσης και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία αυτά, μέσω του Πληρο φορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) ή/και κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει Ορισμένα αρχεία μπορούν να τηρούνται σε έντυ πη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Εκμετάλλευσης ή Παραχωρησιούχου που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Για την τήρηση των αρχείων αυτών ισχύουν τα κριτήρια των υποπαραγράφων και Ως χρόνος έναρξης της περιόδου τήρησης των αρχείων, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του Κα νονισμού, ορίζεται η επόμενη της ημέρας δημιουργίας της προς αρχειοθέτηση πληροφορίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Άρθρο 24 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εγκαθιστά Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου πραγμα τοποιείται η οργάνωση, η λειτουργία, η διεξαγωγή, η πα ρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση, σε κεντρικό επίπεδο, των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Με το ΚΠΣ πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγήόλων των μορφών Παιγνίων Το ΚΠΣ είναι δικτυακά συνδεδεμένο με το Πληρο φορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), ώστε να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα: Πρόσβασης σε όλα τα πληροφορικά προγράμ ματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού Άντλησης από κάθε ΕΣΠ οποιωνδήποτε στοιχεί ων διοργάνωσης, διεξαγωγής, λειτουργίας και διαχείρισης των Παιγνιομηχανημάτων, των Παι γνίων και των Καταστημάτων (όπως ενδεικτικά, στοιχείων οικονομικών, εμπορικών, στατιστικών, ασφάλειας), σε αναλυτικό και συγκεντρωτικό επίπεδο, κατά περίπτωση Διαπίστωσης, ανά πάσα στιγμή, της άρτιας λει τουργίας όλων των μερών του και των υποσυ στημάτων του Η διασφάλιση διαρκούς πρόσβασης, στο ΚΠΣ από το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Εκμετάλ λευσης Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) λει τουργεί και ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και καλύ πτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΚΠΣ και των ΕΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΠΣ γίνεται με κατάλληλα εργαλεία, ώστε να εντοπίζο νται άμεσα οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουρ γία του ΚΠΣ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ΚΠΣ περιλαμβάνει τουλάχιστον: Σύστημα Ελέγχου, Λογιστικό Σύστημα, Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας, και Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων Το ΚΠΣ εκτελεί, τουλάχιστον, τις εξής λειτουργίες: Την οικονομική παρακολούθηση κάθε Κατα στήματος, κάθε Παιγνιομηχανήματος και κάθε μορφής Παιγνίου. Η παρακολούθηση αυτή γίνε ται τόσο σε επίπεδο Παιγνίου και Παιγνιομηχα νήματος, όσο και σε επίπεδο Παίκτη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή των κανόνων Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς επίσης και η πα ρακολούθηση και ο έλεγχος τυχόν περιορισμών που θέτει ο Παίκτης ή αυτοαποκλεισμούτων Παικτών Τη συλλογή και παροχή όλων των δεδομένων που απαιτεί η Ε.Ε.Ε.Π. με την, κατά περίπτωση ζητούμενη ανάλυση, επεξεργασία και παρου σίαση για όλα τα Παίγνια, Παιγνιομηχανήματα και Καταστήματα Την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Παιγνιομηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και οποιουδή ποτε εξοπλισμού, απαιτείται για τη λειτουργία τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, φε ρέγγυας, και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών Παιγνίων Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λει τουργίας του Δικτύου Επικοινωνιών, μέσω πρω τοκόλλων που παρέχουν αξιόπιστες και ασφα λείς επικοινωνίες με τα Παιγνιομηχανήματα Τη διάγνωση και τον εντοπισμό προβλημάτων υλισμικού και λογισμικού Τη συνεχή παρακολούθηση της σωστής λει τουργίας των μερών του ΕΣΠ Την εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού σε πε ριπτώσεις, που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλει τουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιαδή ποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων Την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, παραβίασης ή προσπάθειας αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διαδι κασιών αποκλεισμού Την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών, επαλήθευσης της ακεραιότητας του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού των Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Παι γνιομηχάνημα Την εξασφάλιση λειτουργιών αναζήτησης, οι οποίες παρέχουν σε πραγματικό ή σε εύλογο χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας, πληρο φορίες σχετικές με: α. Το βαθμό στον οποίο κάθε μέρος του συστήματος είναι συνδεδεμένο με το ΚΠΣ. β Τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής του τελευταίου ελέγ χου ακεραιότητας των μερών του Συστήματος Διαχεί ρισης Παιγνίων. γ. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και ενημέρωση για την ανάγκη διεξαγωγής εργασιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε μέρη ή στο σύνολο των μερών του ΚΠΣ. δ. Τα διαθέσιμα Παίγνια ανά Κατάστημα και ανά Παι γνιομηχάνημα. ε. Τους φόρους και τα σχετικά δικαιώματα του Ελλη νικού Δημοσίου επί των κερδών του Φορέα Εκμετάλ λευσης και του Παραχωρησιούχου, που προκύπτουν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ανά Κατάστημα, Παιγνιομηχάνημα και Παίγνιο, όσο και στο σύνολο. Οι λειτουργίες αναζήτησης της παρακράτησης των φόρων προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο επί των κερδών των Παικτών,εφαρμόζονται ανά Παικτική Συνεδρία Τον έλεγχο έκδοσης μίας μόνο Ατομικής Κάρ τας ανά Παίκτη και τη διασφάλιση τηςμη συμ μετοχής σε οποιοδήποτε Παίγνιο χωρίς τη χρήση της Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολ λαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot, προοδευτικών ή συστήματος, στα Παιγνιομηχα νήματα και τα Παίγνια σε ένα ή περισσότερα Πιστοποιημένα Καταστήματα Τη δυνατότητα τερματισμού αλλά και επανα φοράς της λειτουργίας όλων των μερών των ΕΣΠ, καθώς επίσης και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων Παιγνί ων στο ΚΠΣ ή στα Παιγνιομηχανήματα Το ΚΠΣ πρέπει να διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως: Ο έλεγχος της πρόσβασης στα διάφορα προ γράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευ μένα στοιχεία, στα αρχεία και δεδομένατου και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουργικότητες του Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστό τητα των αποθηκευμένων στοιχείων στα αρχεία του, καθώς επίσης και όλων των αντλούμενων στοιχείων από το ΠΣΕΕ Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν: Την Παικτική Συνεδρίααναλυτικά και συγκεντρω τικά, καθώς επίσης και τα τυχόν κέρδη που προ κύπτουν από αυτήν Τα χρηματικά ποσά που συλλέχθηκαν, οι φόροι και τα σχετικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημο σίου επί των κερδών του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Παραχωρησιούχου και τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνι αία και ετήσια βάση από κάθε Παιγνιομηχάνημα (με εμφάνιση των υποσυνόλων ανά παιχνίδι), από κάθε Κατάστημα, από κάθε ενεργό Τυχερό Παίγνιο και από το σύνολο του Κεντρικού Πλη ροφορικού Συστήματος. Οι πληροφορίες που αφορούν στους φόρους επί των κερδών των Παικτών που παρακρατήθηκαν διαχειρίζονται ανά Παικτική Συνεδρία Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους των ΕΣΠ Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες), καθώς επίσης και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη των ΕΣΠ.

16 12016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθω τικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη των ΕΣΠ Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέρους των ΕΣΠ Όλες οι παραπάνω πληροφορίες φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε επεξεργάσιμη μορφή Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη ανα βάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα,καθώς επίσης και αναλυτική ανα φορά με τα μέρη του ΚΠΣ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση αυτή Η φυσική έδρα των Συστημάτων Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων πρέ πει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΚΠΣ Το ΚΠΣ διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμ μόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πι στοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το ΚΠΣ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9. Άρθρο 25 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 25.1 Η διεξαγωγή κάθε Παιγνίου μέσω Παιγνιομηχανη μάτων προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους ενός ή περισσοτέρων Εξυπηρετητών Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ). Κάθε ΕΣΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον: Παιγνιομηχανήματα Δίκτυο Επικοινωνιών για την επικοινωνία των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω του ΕΣΠ σε πραγματικό χρόνο Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Παικτών Κάθε ΕΣΠ διασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες: Την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των μερών του συστήματος (Σύστημα Δι αχείρισης Παιγνίων, Σύστημα Διαχείρισης Παι κτών, Δίκτυο Επικοινωνιών, Παιγνιομηχανήματα, κ.λπ.) και την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους. Όλα τα μέρη του ΕΣΠ συγχρονίζονται από μια πηγή, η οποία για τον χρονισμό της χρησι μοποιεί την παγκόσμια ώρα (UTC) Τη σωστή λειτουργία των Πιστοποιημένων Παι γνίων Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συνόλου των συνιστωσών του ΕΣΠ και την επισήμανση οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας (όπως μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θύρας Παιγνιομη χανήματος ή κερματοδέκτη, αλλοίωση μετρητή κ.λπ.) σε επίπεδο Παιγνιομηχανήματος, Δικτύου Επικοινωνίας κ.λπ Τον έλεγχο της πρόσβασης στα διάφορα προ γράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευ μένα στοιχεία, στα αρχεία του και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουργικότητές του Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πι στότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία του στοιχείων Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστό τητα όλων των στοιχείων που ανταλλάσσονται (αποστολή και λήψη δεδομένων) με το ΚΠΣ Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, στο ίδιο ή σε περισσότερα Καταστήματα Τη δυνατότητα ταυτοποίησης Παιγνιομηχανημά των και του λογισμικού τους και των εγκατεστη μένων Παιγνίων, με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υπογραφής (seed and signature) Εφόσον ο ΕΣΠ υποστηρίζει λειτουργία επικύ ρωσης εκτυπωμένων από το Παιγνιομηχάνημα ειδικών αποδείξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξαργύρω ση πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικότερα, το σύστημα επικύρωσης ειδικών αποδείξεων, πρέπει: Να διαθέτει αλγόριθμο δημιουργίας αριθμών ή φύτρων επικύρωσης για τις εξαργυρώσιμες ειδικές αποδείξεις Να αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ειδικές αποδεί ξεις (αριθμό επικύρωσης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης, χρηματική αξία, κατάσταση της ειδικής απόδειξης, ημερομηνία και ώρα λήξης της, ταυ τότητα Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, από το οποίο έχει προέλθει κ.λπ.), που αντλού νται από το σύστημα βάσει του χρησιμοποιού μενου ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας Να διασφαλίζει την ορθή εξαργύρωση της ειδι κής απόδειξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμε νο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας Για κάθε εγκατάσταση ΕΣΠ του Φορέα Εκμε τάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. πλήρη εικόνα του τρόπου λει τουργίας όλων των μερών του ΕΣΠ, σε επίπεδο λογι σμικού, υλισμικού και λοιπού εξοπλισμού, τις τεχνικές με τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση με τα Παιγνιο μηχανήματα, καθώς επίσης καιτον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΠ και η πρόσβαση σε αυτό. Οποιεσδήποτε αλ λαγές στο ακριβές χρονοδιάγραμμα και στις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης για την εγκατάσταση του ΕΣΠ γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π Το σύνολο των παραμέτρων του ΕΣΠ, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των Παιγνίων στα Παιγνιομηχανήματα, το αντίστοιχο Απο διδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) ανά Παίγνιο, την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και πρόσβασης στα Παιγνιομηχανήματα, καθώς επίσης και τη συνολική λειτουργία του ΕΣΠ, αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π., προ κειμένου να ελέγχει την εφαρμογή του νόμου και του

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κανονισμού. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραμέτρους του ΕΣΠ γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π Η λειτουργία κάθε ΕΣΠ ανταποκρίνεται απολύ τως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πλη ροφοριών μεταξύ του ΕΣΠ, των Καταστημάτων, καθώς επίσης και των Παιγνιομηχανημάτων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία όλων των μερών του συνόλου των ΕΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ΕΣΠ γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και κατάλληλα σχε διασμένες αναφορές, ώστε να εντοπίζεται άμεσα κάθε αλλαγή στη συνήθη λειτουργία του ΕΣΠ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη ανα βάθμιση, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΕΣΠ, γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Ε.Ε.Π. και συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά με τα μέρη του ΕΣΠ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση αυτή Η φυσική έδρα των Συστημάτων Ανάκτησης Δεδομένων και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκαταστημένος ο ΕΣΠ Ο ΕΣΠ πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε ο ΕΣΠ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9. Άρθρο 26 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 26.1 Το Δίκτυο Επικοινωνιών συνδέει το ΚΠΣ, μέσω των ΕΣΠ, με όλα τα Παιγνιομηχανήματα ενός Καταστήματος. Κάθε Δίκτυο Επικοινωνιών παρέχει πλήρη ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται: Η αξιόπιστη, ακριβής και πιστή μετάδοση, μεταξύ των ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων, όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ομαλή λειτουργία των Παιγνίων Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του συνο λικού συστήματος Η προστασία του απορρήτου και των δεδομένων που μεταδίδονται Η αυθεντικότητα του αποστολέα και του παρα λήπτη. Δεν πρέπει να είναι δυνατή καμία επι κοινωνία μεταξύ ενός ΕΣΠ και των Παιγνιομη χανημάτων οποιουδήποτε μη σχετιζομένου και μη εξουσιοδοτημένου ηλεκτρονικού υπολογιστή Γενικότερα για την ομαλή, φερέγγυα, αξιόπιστη και ασφαλή διεξαγωγή των Παιγνίων μέσω Παιγνιομη χανημάτων πρέπει: Να διασφαλίζεται η ακριβής και πιστή μετάδο ση, μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών, των πάσης φύσεως δεδομένων (π.χ. οικονομικών, εμπορικών, ασφάλειας, κ.λπ.), καθώς επίσης και η μη παρα ποίηση ή αλλοίωση αυτών Όλες οι συνιστώσες και ο αναγκαίος εξοπλισμός του Δικτύου Επικοινωνιών να ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται για Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα Να διασφαλίζεται η συνέχιση της σύνδεσης, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη χρήση του Συ στήματος Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Δεδομένων Το δίκτυο υπολογιστών του Συστήματος Διαχεί ρισης Παιγνίων να διαθέτει τεχνικά χαρακτηρι στικά συμβατά με τη σημερινή τεχνολογία ευ ρυζωνικότητας και να επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις υπάρχουσες διασυνδέσεις μέσω δικτύων VPN (Virtual Private Networks) Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που αφορούν στις επικοινωνίες μεταξύ όλων των μερών του συ στήματος να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των διαλόγων με τη χρήση κρυπτογραφικών αλ γόριθμων, με εξαίρεση τα μέρη που βρίσκονται τοποθετημένα στο ίδιο κέντρο δεδομένων (για παράδειγμα εξυπηρετητές στην ίδια ή σε διπλα νές βάσεις ή στο ίδιο ή σε διπλανά ικριώματα) Το Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τε χνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργα νισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τε χνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Δίκτυο Επικοινωνιών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατά ξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9. Άρθρο 27 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 27.1 Τα Παίγνια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες για αυξημένες πιθα νότητες κέρδους ή να δίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στρεβλή εικόνα γεγονότων και συμβάντων. Η πιθανό τητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (π.χ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με τη πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συν θήκες (real life situation) Οι τιμές που παράγονται από τη Γεννήτρια Τυ χαίων Αριθμών (ΓΤΑ) και απεικονίζονται με κάποια συ γκεκριμένη μορφή (π.χ. φύλλο τράπουλας, μπάλα κ.λπ.) χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους κα νόνες του Παιγνίου Η ΓΤΑ διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφω σης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμ φωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε η ΓΤΑ αντιμετωπί ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

18 12018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ JACKPOT Άρθρο 28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT 28.1 Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται: Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής της, σε Jackpot Παιγνίων (Game activated Jackpot) και Jackpot Συστήματος (System/mystery activated Jackpot) Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της, σε Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) και Jackpot Ευ ρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot) Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού του δι ατιθέμενου χρηματικού ποσού, σε σταθερό Jackpot ή προοδευτικά δημιουργούμενο Jackpot (progressive Jackpot) Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομι κών, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π Το Jackpot Παιγνίων αποδίδεται μέσω του Συστή ματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαί νει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (topprize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης κερδίζει τόσο το ανώτατο βραβείο του Παιγνίου, όσο και το χρηματικό ποσό του Jackpot Το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Παιγνιομηχάνημα που πέ τυχε το ανώτατο βραβείο και στη συνέχεια, αποδίδει σε αυτότο χρηματικό ποσό του Jackpot, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις οθόνες πληροφόρησης Jackpot στο Κατάστημα ήτα Καταστήματα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός Παιγνιομη χανήματα επιτύχουν το ανώτατο βραβείο Παιγνίου και ως εκ τούτου, το Jackpot, πριν από την ολοκλήρωση από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων της επεξεργα σίας των στοιχείων και της απονομής του Jackpot σε ένα Παιγνιομηχάνημα, το χρηματικό αυτό ποσό δια μοιράζεται εξίσου στα Παιγνιομηχανήματα αυτά. Ο χρόνος διαχείρισης απονομής του χρηματικού ποσού και ενημέρωσης των οθονών δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων. Τα Παίγνια που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία Jackpot πρέπει να έχουν το ίδιο μαθηματικό προφίλ και την ίδια πιθανότητα μέγιστου κέρδους (topprize), που οδηγεί και στην απονομή του Jackpot Το Jackpot Καταστήματος διεξάγεται με βάση κα νόνες και διαδικασίες που αποτυπώνονται στους όρους διεξαγωγής του και απονέμεται στους Παίκτες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης του. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας του Καταστήματος όπου διεξάγεται το Jackpot με το ΕΣΠ, μπορεί να επιτρέπεται η συνέχιση της διεξαγωγής του Jackpot για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης Το μέγιστο Jackpot Καταστήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Jackpot, τα οποία δεν ελέγχονται από το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης και δεν συνδέονται με το ΕΣΠτου Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου Τα κριτήρια για την κατανομή των χρηματικών ποσών, που προορίζονται για κάθε Jackpot, ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων και συμπεριλαμ βάνονται στο θεωρητικά υπολογισμένο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) του Παιγνίου. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να προσδιορίζεται το ποσοστό συμ μετοχής των χρηματικών ποσών που προορίζονται για κάθε Jackpot. Άρθρο 29 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT 29.1 Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot, για να μπορεί να διεξαχθεί, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομη χανημάτων και συμμετέχει σε Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων Λεπτομέρειες, για τον σχεδιασμό του Jackpot ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του Κανονισμοί σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot Χρηματικό ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot Μέγιστο χρηματικό ποσό Jackpot Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξηση του χρηματικού ποσού Jackpot Τρόπος διαχείρισης των χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται μετά την συμπλήρωση του μέγιστου χρηματικού ποσού του Jackpot, ώστε να διοχετευτούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools) Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/ προώθησης Δευτερεύοντα ποσοστά που διοχετεύονταισε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools) Μέθοδοι εκκαθάρισης Η λειτουργία Jackpot Καταστήματος και η λει τουργία Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: Το χρηματικό ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό χρηματικό ποσό είτε να αυ ξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα χρηματικά ποσά που παίζονται και προσφέρεται σε περισ σότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων Καταστημάτων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους. Η πληροφορία αυτή είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π Ο προοδευτικός μετρητής της λειτουργίας Jackpot πρέπει να εμφανίζει το συνολικό χρη ματικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του χρηματικού πο σού στο ΚΠΣ ή τον ΕΣΠ. Σε περίπτωση που

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης του προοδευτικού μετρητή, πρέπει να εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό μόλις λαμβάνει ενη μέρωση από το ΚΠΣ ή τον ΕΣΠ Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέ τρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροποποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. Το Jackpot παρακολουθείται και ελέγχεται από το ΚΠΣ, αλλά μπορεί να ελέγχεται από κάθε κα τάλληλο σύστημα που συνδέεται με το ΚΠΣ, είναι πιστοποιημένο για αυτό το σκοπό, και το οποίο μεταξύ άλλων: α. Ελέγχει όλες τις επικοινωνίες. β. Υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών. γ. Εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές Κάθε Κατάστημα που συμμετέχει στη λειτουρ γία Jackpot πρέπει να διαθέτει την ειδική οθό νη πληροφόρησης της παραγράφου 17.2 του Κανονισμού Σε κάθε περίπτωση προοδευτικά δημιουργούμε νου Jackpot (progressive Jackpot), το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot διατη ρείται σε εφεδρεία,προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο προς απόδοση στους Παίκτες Μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου και σχετική έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να καταργείται διεξαγό μενο Jackpot προοδευτικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το εκάστοτε χρηματικό ποσό προσαύξησης, πέραν του χρηματικού ποσού εκ κίνησης, μεταφέρεται και προστίθεται σε επό μενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot, Μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου και σχετική έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να μειώνεται το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot προο δευτικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η αξία σε μετρητά, κατά την οποία μειώνεται το συνολικό ύψος (αξία) του Jackpot, προστίθε ται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot Τυχόν μέρος της αξίας του Jackpot που δεν αποδίδεται στον Παίκτη λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου του Jackpot σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 28.6, μεταφέ ρεται και προστίθεται στο αμέσως επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους και Άρθρο 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT 30.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιού χοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση έγκρισης διεξαγω γής Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 28 και 29 του Κανονισμού, καθώς επίσης και πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή. Σε πε ρίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση της διεξαγωγής του Η εισήγηση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 28.2 απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών για την έγκριση διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο εντός τριάντα (30)ημερών από την υποβολή της σχε τικής αίτησης Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί,οποτεδήποτε, να απαγορεύει ή ανακαλεί λειτουργία Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισης, στις κείμενες διατάξεις ή στον Κανονισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Άρθρο 31 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 31.1 Κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Πιστοποιη μένων Παιγνιομηχανημάτων, είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Πιστοποιημένου Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή του Φο ρέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου Η Ε.Ε.Ε.Π. τηρεί μητρώο των Παιγνίων που βρίσκε ται αναρτημένο στον διαδικτυακό της τόπο. Άρθρο 32 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 32.1 Προκειμένου ένα παίγνιο να πιστοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα παρακάτω: Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του είναι Πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι κατα χωρημένοι στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κανο νισμού Το παίγνιο αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα, η οποία συμμορφώνεται προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό Ο τρόπος υπολογισμού του κέρδους είναι ανε ξάρτητος από το ιστορικό του Παιγνιομηχα νήματος, στο οποίο θα διεξάγεται το παίγνιο και βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα της Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του Παίκτη, εφόσον η χρήση της στρατηγικής αυτής απαιτείται ή επιτρέπεται από το παίγνιο να έχει επιπτώσεις στην έκβασή του Το αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων του παιγνίου δεν επηρεάζεται, ελέγχεται ή σχετίζε ται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητι κές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του παιγνίου Το λογισμικό του παιγνίου είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει κατά μέσο όρο, σε ένα στατιστικά σημαντικό αριθμό συμ μετοχών, τουλάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση για την πιστοποίησή του από την Ε.Ε.Ε.Π. Το Απο

20 12020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν είναι μικρότερο από 80% για κάθε παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόλις οι Κύκλοι Παιγνίου φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων ( ), και κατόπιν αυτού, ανά πέντε εκα τομμύρια ( ) Κύκλους Παιγνίων, με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου του ΚΠΣ ή του ΠΣΕΕ Το ελάχιστο και το μέγιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής στα Παίγνια, όπως ισχύουν, αναπρο σαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Τα χρη ματικά ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης στο παίγνιο πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη κάθε Παιγνιομηχανήματος Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυνα τή πριν την παρέλευση, τουλάχιστον τριών (03) δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγού μενου Κύκλου Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους του παι γνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του παιγνίου, που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τα σύμβολα ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονί σεις χρησιμοποιούνται στο παίγνιο δεν πρέπει να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα Το παίγνιο διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την έναρξη του εκάστοτε πρώτου Κύκλου Παιγνίου, να προβάλλεται στην οθόνη ο αριθμός Πιστο ποίησής του από την Ε.Ε.Ε.Π., για τόσο χρόνο και με τέτοια συχνότητα, ώστε να καθίσταται ευχερής η ενημέρωση του Παίκτη. Ο αριθμός Πιστοποίησης του Παιγνίου μπορεί να εμφα νίζεται στην αρχική οθόνη επιλογής Παιγνίου ή σε οποιαδήποτε οθόνη του Παιγνιομηχανή ματος Οι κανόνες διεξαγωγής του Παιγνίου, οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή του Παίκτη και ο πίνακας απόδοσης κερδών, παρουσιάζονται στον Παίκτη μέσα από την οθόνη ή/και μέσω οθόνης οδηγιών (help screen) σύμφωνα με τα παρακάτω: Οι κανόνες διεξαγωγής του Παιγνίου, οι οδηγί ες χρήσης του Παιγνιομηχανήματος, στο οποίο αυτό παίζεται, καθώς επίσης και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες, είναι οπωσδήποτε και στην ελληνική γλώσσα. Οι παραπάνω κανόνες και οδηγίες είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον Παίκτη, δεν τον παραπλανούν και του δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια των αποδιδόμενων κερδών Ο πίνακας απόδοσης κερδών κάθε Παιγνίου πα ρουσιάζεται είτε σε συνάρτηση με το χρηματικό ποσό συμμετοχής, είτε επεξηγεί με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον υπολογισμό των κερδών σε σχέση με το εκάστοτε χρηματικό ποσό συμ μετοχής. Όλα τα χρηματικά ποσά απεικονίζονται σε ευρώ και λεπτά (με τη μορφοποίηση X ή Χ, 0, xx ή 0, xx ή 0.xx ή 0.xx). Το μέγιστο χρη ματικό ποσό κέρδους αναγράφεται ευκρινώς Στο κείμενο οδηγιών (helptext) αναφέρεται ρητά ο τρόπος υπολογισμού στην περίπτωση που τα κέρδη είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού με το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής Η μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών είναι σύμ φωνη με την πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα (ημέρα, μήνας, έτος). Άρθρο 33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 33.1 Πιστοποίηση Παιγνίου χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση περιλαμβάνει: Τα στοιχεία του αιτούντος Τη μοναδική εμπορική ονομασία του προς πι στοποίηση παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκ δοσης) Η αίτηση συνοδεύεται από: Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κα νονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανι σμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμ μόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το προς Πιστοποίηση Παίγνιο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και Δύο (2) πρωτότυπα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο. Ως κατάλληλο ψηφιακό μέσο νο είται κάθε μέσο το οποίο παρέχει την ευχέρεια ελέγχου συμμόρφωσης του παιγνίου προς τον Κανονισμό. Τα πρωτότυπα του παιγνίου δεν πρέπει να μπορούν να επανεγγραφούν ή να υποστούν οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή Δύο (2) πρωτότυπα της Βασικής Μνήμης που εμπεριέχει στο πρόγραμμά της το μοναδικό κω δικό της (ID), το λογισμικό του παιγνίου και, ανά λογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τη Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) του λογισμικού του παιγνίου ή/και τους αλγό ριθμους κατακερματισμού (MD5, SHA 1 κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση, αυ θεντικοποίηση και επαλήθευση του λογισμικού αυτού Τα ζητούμενα από τις υποπαραγράφους και στοιχεία, φέρουν βεβαίωση του Οργα νισμού Πιστοποίησης, από την οποία προκύπτει ότι ταυτίζονται με εκείνα που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή/και λήφθη καν υπόψη προκειμένου αυτό να εκδοθεί Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την Πιστοποίηση Παιγνίου, η οποία ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφά παξ τέλους Πιστοποίησης της παραγράφου

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35893 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3528 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 225/2/25.10.2016 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τροποποίηση, συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανηλίκων (ΤΣ4) της υποστήριξης εγκλημάτων, κατά τη. διεξαγωγή των. παιγνίων (ΤΣ3) παιγνίων (ΤΣ2) διεξαγωγ.

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ανηλίκων (ΤΣ4) της υποστήριξης εγκλημάτων, κατά τη. διεξαγωγή των. παιγνίων (ΤΣ3) παιγνίων (ΤΣ2) διεξαγωγ. Τεύχος Β 3528/01.11.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35925 Διατάξει ς 2.2_4.2 2.3 Περιγραφή Παράβασης (ΣΕi) Σύνδεση ή/και συσχετισμός της Παικτικής Συμπεριφοράς με τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων Ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο ) Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες : Κατερίνα Κόκλα Τηλέφωνο: 211 10 75141 E-mail: k.kokla@gamingcommission.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο ) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1801 1 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 110/2/20.6.2014 Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονι κών Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2045 28 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό της Γε νικής Γραμματείας Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δημόσια διαβούλευση για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν.2843/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 545. 5 Μαρτίου 2014. Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 545. 5 Μαρτίου 2014. Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 5 Μαρτίου 2014 Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014 Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παίγνιο μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» 24/1/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» 24/1/2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» 24/1/2011 Τι ισχύει σήμερα; Σήμερα έχουμε μια πλήρως απορυθμισμένη αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, χωρίς κανέναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Με την παρούσα Σύμβαση η ΟΠΑΠ Α.Ε. σας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Με την παρούσα Σύμβαση η ΟΠΑΠ Α.Ε. σας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Με την παρούσα Σύμβαση η ΟΠΑΠ Α.Ε. σας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ: Ατομική Κάρτα Παίκτη (Α.Κ.Π.): Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: Κανονισμός: Κατάστημα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ: Ατομική Κάρτα Παίκτη (Α.Κ.Π.): Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: Κανονισμός: Κατάστημα ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Με την παρούσα Σύμβαση η ΟΠΑΠ Α.Ε. σας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39085 7 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3923 Αριθμ. απόφ. 229/2/18.11.2016 Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων κανονισμού παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H. Άρθρο 25 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ορίζονται ως:

ΜΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H. Άρθρο 25 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ορίζονται ως: ΜΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Άρθρο 25 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ορίζονται ως: α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 1 Α Μέρος Ορισμοί Γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) «Σεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

5. Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ

ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ Όνομα Παιγνίου: Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Απαγορεύεται η συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

VLT Business Βασικές χρηματοοικονομικές αρχές λειτουργίας. Νοέμβριος 2016

VLT Business Βασικές χρηματοοικονομικές αρχές λειτουργίας. Νοέμβριος 2016 VLT Business Βασικές χρηματοοικονομικές αρχές λειτουργίας Νοέμβριος 2016 Ένα κατάστημα VLTs αντιπροσωπεύει μία επένδυση 810,000 που θα πρέπει να διαχειριστεί ο συνεργάτης Περιγραφή επένδυσης Κόστος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15)

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15) ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ)

OΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ) OΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ) 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟY ΛΑΧΕΙΟY ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (ΠΡΩΤOΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ) Όνοµα Παιγνίου: Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα