ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ (ΓΔΤ) Ηαλνπάξηνο 2013 Φηινηειηθή Οξνινγία Γεκήηξεο Παλαγηωηάθνο E E Λ L L Δ Σ Ο H Φηινηειηθή Οξνινγία αλαθέξεηαη ζηελ ελαζρόιεζε κε ηνπο θηινηειηθνύο όξνπο θαη νξηζκνύο ησλ θηινηειηθώλ ελλνηώλ ή πξαγκάησλ. Ζ ειιεληθή θηινηειηθή νξνινγία άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ «Φηινηέιεηα» πνπ εθδίδεηαη ρσξίο δηαθνπή από ην 1924 έσο ζήκεξα από ηελ Διιεληθή Φηινηειηθή Δηαηξεία (ΔΦΔ). ηελ αξρή κε ηνλ ηίηιν ηνπ πεξηνδηθνύ, θαζηεξώζεθε θαη ν όξνο θηινηέιεηα (από ην θίλος θαη ηέλος) γηα λα δεισζεί ε πξνζήισζε ζηα γξακκαηόζεκα από ζπιιεθηηθή αιιά θαη εξεπλεηηθή άπνςε. Ο όξνο θηινηέιεηα απνδίδεη θαιύηεξα από ηνλ γαιιηθό όξν Philatélie (απνδεθηόο ην 1864) πνπ ζρεκαηίζηεθε από ηηο ιέμεηο θίλος θαη αηέλεια ζεσξώληαο νηη ε ιέμε αηέλεια ζήκαηλε «γξακκαηνζήκαλζε». Έηζη, ηειηθά, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη παξάγσγνη όξνη όπσο θηινηειηθόο, θηινηειηζκόο, θηινηειηζηήο θιπ. Αθνινπζεί πιήζνο όξσλ νη θπξηόηεξνη ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη: 1. αγνκάξηζην (mint without gum) ην αζθξάγηζην γξακκαηόζεκν ρσξίο γόκα (θόιια) ζηε πίζσ πιεπξά 2. αεξνθηινηειηζκόο Α ε ζπιινγή αεξνπνξηθώλ γξακκαηνζήκσλ, ζθξαγίδσλ, πξώησλ πηήζεσλ θιπ. 3. αζιεηηθό γξακκαηόζεκν πνπ έρεη παξαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ αζιεηηζκό θαη ηα αζιεηηθά αγσλίζκαηα θάζε είδνπο. Ζ ζπιινγή ησλ αζιεηηθώλ γξακκαηνζήκσλ είλαη ζεκαηηθή ζπιινγή. ηηο 25 Μαξηίνπ 1896 επ επθαηξία ησλ πξώησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ εθδόζεθε ε αλακλεζηηθή ζεηξά από 12 αμίεο πνπ θηινηέρλεζε ν Διβεηόο θαζεγεηήο A. Guilleron θαη ε εθηύπσζε ησλ πιαθώλ έγηλε από ην Γαιιηθό Σππνγξαθείν. 4. αθαηαρώξεην γξακκαηόζεκν πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί ζηνπο θαηαιόγνπο γξακκαηνζήκσλ

2 5. άθξν θύιιν ην γξακκαηόζεκν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ ζηε δεμηά ή αξηζηεξή άθξε ηνπ θύιινπ 6. αθπξωζέλ Σα ειιεληθά γξακκαηόζεκα πνπ επηζήκσο αθπξώζεθαλ είλαη ηα γξακκαηόζεκα ηεο Σνπξηζηηθήο ζεηξάο ηνπ αλακλεζηηθή ζθξαγίδα (commemorative cancelation) γηα ηελ πξνβνιή επεηείσλ ειιεληθώλ ή δηεζλώλ γεγνλόησλ, ε Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία εγθξίλεη θάζε ρξόλν ηε ρξεζηκνπνίεζε απιώλ αλακλεζηηθώλ ζθξαγίδσλ 8. αλακλεζηηθνί θάθειινη θάθεινη πνπ θπθινθνξνύλ γηα ηελ πξνβνιή επεηείσλ θαη ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ θαη ζθξαγίδνληαη κε αλακλεζηηθή ζθξαγίδα 9. αλαηύπωζε ε επαλέθδνζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ γξακκαηνζήκσλ πνπ έρνπλ εμαληιεζεί 10. αλεπίζεκεο εθδόζεηο (unofficial issues) ηα γξακκαηόζεκα πνπ δελ εθδόζεθαλ από ηελ επίζεκε Σαρ. Τπεξεζία δηαθξίλνληαη ζε: α) εθδόζεηο θξαηηθήο παξαγγειίαο πνπ δελ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο β) εθδόζεηο ηδησηώλ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα αξρή γ) εθδόζεηο αλακλεζηηθώλ θύιισλ από θηινηειηθέο εηαηξείεο δ) άιιεο θαηεγνξίεο 11. αληίπνπλ δεύγνο ην δεύγνο από ζπλερόκελα γξακκαηόζεκα πνπ ε εηθόλα ζην πξώην γξακκαηόζεκν είλαη όξζηα, ελώ ζην ζπλερόκελν αλάπνδα 12. απνηακηεπηήο απηόο πνπ αγνξάδεη γξακκαηόζεκα, ζπλήζσο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία γηα επέλδπζε ρξεκάησλ θαη κειινληηθή θεξδνζθνπία 13. απνρξωκαηηζκόο ε απώιεηα ή εμαζζέλεζε ηνπ θπζηθνύ ρξώκαηνο ηνπ γξακκαηνζήκνπ 14. αξηζκνί ειέγρνπ (control numbers) νη αξηζκνί πνπ έρνπλ ηππσζεί ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ γξακκαηνζήκσλ νξηζκέλσλ αμηώλ ησλ εθδόζεσλ ηεο Μεγάιεο Κεθαιήο ηνπ Δξκή 15. άξζε θπθινθνξίαο ε παύζε ηεο θπθινθνξίαο νξηζκέλσλ γξακκαηνζήκσλ ή ζεηξάο γξακκαηνζήκσλ. Ζ άξζε γίλεηαη είηε ιόγσ εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ είηε επεηδή πξόθεηηαη λα εθδνζνύλ λέα κε δηαθνξεηηθή αμία. Από 1 εο Ηαλνπαξίνπ 2003 όια ηα ειιεληθά γξακκαηόζεκα ζε δξαρκέο έπαςαλ λα θπθινθνξνύλ ιόγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ επξώ. 2

3 16. άξηην ην γξακκαηόζεκν ην νπνίν έρεη πιήξε νδόλησζε, άξηηα πεξηζώξηα θαη δελ έρεη θζνξά ή ειάηησκα 17. αζθξάγηζην (mint) ην γξακκαηόζεκν πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νύηε έρεη επηθνιιεζεί ζε επηζηνιή θαη δηαηεξεί ηε γόκα ηνπ 18. αηηκνιόγεηα ηα γξακκαηόζεκα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο θαηαιόγνπο είηε δηόηη δελ έγηλαλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζ απηά, είηε δηόηη είλαη ζπάληα θαη έρνπλ ηηκή δηάζεζεο, είηε δηόηη εθδόζεθαλ πξηλ ηελ εθηύπσζε ησλ θαηαιόγσλ 19. βηληέηα Β κηθξό έλζεκν πνπ θπθινθνξεί σο γξακκαηόζεκν γηα δηαθήκηζε (π.ρ. ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Θεζ/λίθεο) 20. γνκόραξην ή ζαξληέξα (hinge) Γ κηθξό θνκκάηη από δηαθαλέο ραξηί κε γόκα ζηε κηα πιεπξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθόιιεζε γξακκαηνζήκνπ ζε ιεύθσκα 21. γξακκαηνζεκεκπνξία ε εκπνξία γξακκαηνζήκσλ θαη όισλ ησλ ζρεηηθώλ κε ηε ζπιινγή ηνπο εηδώλ όπσο θάθεινη, αλακλεζηηθέο ζθξαγίδεο, ρξνλνινγηθά ζήκαληξα θιπ. Πξνο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα δεκηνπξγήζεθε ην εκπόξην γξακκαηνζήκσλ σο μερσξηζηή εκπνξηθή απαζρόιεζε κε ηελ ζύζηαζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ πνπ δηαζέηνπλ δίθηπν αληαπνθξηηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. 22. γξακκαηόζεκν (stamp) κηθξό έλζεκν, νξζνγσλίνπ ζπλήζσο ζρήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθνύ ηέινπο ζε αληηθείκελα πνπ δηαβηβάδνληαη κέζσ ηεο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. Πξνγξακκαηνζεκηθή πεξίνδνο: Μέρξη ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηώλα δελ ππήξρε νξγαλσκέλε Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία. Ζ θξαηηθή αιιεινγξαθία δηαβηβαδόηαλ από εηδηθή ππεξεζία, ελώ ε ινηπή αιιεινγξαθία κε ηδησηηθά κέζα. Καζηέξσζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ: Ο Βξεηαλόο Ρόνπιαλη Υηι (Rowland Hill) ππέβαιε πξόηαζε ζην Αγγιηθό θνηλνβνύιην θαη ην 1839 επέηπρε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Penny Post» δειαδή ηελ πιεξσκή κηαο πέλλαο από ηνλ απνζηνιέα γηα όιεο ηηο επηζηνιέο κέζα ζηα όξηα ησλ Βξεηαληθώλ Νήζσλ. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1840 έγηλε ζηε Βξεηαλία ε έθδνζε ηνπ πξώηνπ γξακκαηνζήκνπ. Διιεληθό γξακκαηόζεκν: ηηο 15 Ηνπλίνπ 1856 (Δηζεγεηήο: Πξνβειέγγηνο) απνθαζίζηεθε ε έθδνζε γξακκαηνζήκνπ γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο αλάγθεο ηεο Διιάδαο. Ζ θαζηέξσζε θαη ρξήζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ ζηελ Διιάδα έγηλε από 1 Οθησβξίνπ 1861 (Δηζεγεηήο: Κνπκνπλδνύξνο) κε ηελ πεξίθεκε ζεηξά ησλ Μεγάισλ Κεθαιώλ ηνπ Δξκή πνπ εθηππώζεθε από ην Γαιιηθό Ννκηζκαηνθνπείν. 3

4 23. γξακκαηνζεκνινγία ε κειέηε ησλ γξακκαηνζήκσλ όπσο είλαη νη ηαρπδξνκηθέο ζθξαγίδεο, ε ηζηνξία ησλ παξαζηάζεσλ, νη επηζεκάλζεηο θαη ηα ζθάικαηα ησλ δηαθόξσλ εθδόζεσλ θιπ. 24. γξακκαηνζεκνκαλήο απηόο πνπ αζρνιείηαη κε πάζνο κε ηε ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ 25. γξακκαηνζπιιέθηεο ν θηινηειηζηήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή νιόθιεξσλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ ηαρπδξνκεζεί θαλνληθά ή πνπ θέξνπλ αλακλεζηηθέο ή άιιεο ζθξαγίδεο 26. δνθίκην (proof) Γ νη δνθηκαζηηθέο εθηππώζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο εθηύπσζεο. Σα δνθίκηα δηαθξίλνληαη ζε: α) αξρηθά δνθίκηα (essays) β) δνθίκηα κήηξαο (die proofs) γ) δνθίκηα πιάθαο (plate proofs) δ) ηειηθά δνθίκηα (final proofs) 27. είδε γξακκαηνζήκωλ Δ Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκό θαη ηε ρξήζε ηνπο ηα γξακκαηόζεκα ηαμηλνκνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο : 28. εθζέζεηο α) απλού ηατσδρομείοσ: θνηλά, αλακλεζηηθά γξακκαηόζεκα (definitive stamps, commemorative stamps) β) αεξνπνξηθά γξακκαηόζεκα (airproof stamps). Σειεπηαία έθδνζε ην γ) πξόλνηαο γξακκαηόζεκα (charity stamps). Σειεπηαία έθδνζε ην δ) ελάξηζκα γξακκαηόζεκα (postage due stamps). Σα ηειεπηαία εθδόζεθαλ ην εθζέζεηο πνπ γίλνληαη από θηινηειηθέο νξγαλώζεηο ή ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 29. εθηύπωζε (printing) νη θπξηόηεξεο κέζνδνη εθηύπσζεο ησλ Διιεληθώλ γξακκαηνζήκσλ είλαη ε ταλκογραθική (γθξαβνύξα), ε λιθογραθική, ε ζύγρξνλε offset αιιά θαη απιέο ηππνγξαθηθέο μονότρωμες ή δίτρωμες 30. Διιεληθή Φηινηειηθή Οκνζπνλδία (ΔΦΟ) νκνζπνλδία θηινηειηθώλ ελώζεσλ πνπ επηδηώθνπλ θνηλνύο θηινηειηθνύο ζθνπνύο. Σν 1947 νη ηόηε θηινηειηθέο ελώζεηο δεκηνύξγεζαλ ηελ ΔΦΟ ζηελ νπνία αξγόηεξα πξνζρώξεζαλ θαη άιιεο θηινηειηθέο ελώζεηο θαη ζσκαηεία. 4

5 31. εκπνξηθή αμία ε ηηκή ζηελ νπνία πσινύληαη ζην ειεύζεξν εκπόξην ηα γξακκαηόζεκα πνπ έρνπλ απνζπξζεί από ηελ θπθινθνξία. πλήζσο είλαη ε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο θαηαιόγνπο. 32. επηζήκαλζε (overprint) ε ιέμε ή ν αξηζκόο πνπ απνηππώλεηαη ηππνγξαθηθά, ιηζνγξαθηθά ή κε ζθξαγίδα από θανπηζνύθ πάλσ ζηα εθδνζέληα γξακκαηόζεκα. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο αμίαο ησλ γξακκαηνζήκσλ ή ηελ αλαθνξά ζε θάπνην γεγνλόο 33. εηαηξηθό Ζ δήηεζε πνπ παξνπζίαζε ην πξνζσπηθό γξακκαηόζεκν νδ εγεζε ζηνλ ζρεδηαζκό ελόο λένπ πξντόληνο, ην εηαηξηθό γξακκαηόζεκν. Σν εηαηξηθό ζθνπεύεη ζηελ πξνβνιή ησλ εηαηξεηώλ. 34. δεύγνο (pair) δπν ελσκέλα γξακκαηόζεκα κε ηελ ίδηα παξάζηαζε 35. ζεκαηηθή ζπιινγή Ε Θ ε ζπιινγή ησλ γξακκαηνζήκσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε έλα ζέκα αλεμαξηήησο θξάηνπο 36. θαθέθηππν Κ ην γξακκαηόζεκν πνπ παξνπζηάδεη ειαηησκαηηθή εκθάληζε ζε ζύγθξηζε κε ην θαλνληθό (βιέπε ζθάικαηα) 37. θαθόθεληξν ην γξακκαηόζεκν ηνπ νπνίνπ ε εηθόλα αθήλεη πεξηζώξηα άληζνπ πιάηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηάηξεζε 38. θάξηεο «maximum prepaid» νη θάξηεο πνπ θπθινθνξνύλ παξάιιεια κε ηηο ζεηξέο γξακκαηνζήκσλ θαη θέξνπλ παξαζηάζεηο αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ γξακκαηνζήκσλ ηεο θάζε ζεηξάο. Φέξνπλ θαη αλάινγν γξακκαηόζεκν επηθνιιεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ εηδηθή αλακλεζηηθή ζθξαγίδα ηεο πξώηεο εκέξαο θπθινθνξίαο. 39. θαηάινγνη εηθνλνγξαθνύλ ηα γξακκαηόζεκα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξώλ ή ηα γξακκαηόζεκα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη παξάιιεια γίλεηαη ε ηηκνιόγεζε ηεο εκπνξηθήο ηνπο αμίαο 40. θιάζε (class) ε αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζε θαζε γξακκαηόζεκν 41. θιαζζέξ ιεύθσκα γξακκαηνζήκσλ. Έλαο ηύπνο βηβιίνπ κε θύιια πνπ ζε θάζε ζειίδα ηνπ ππάξρνπλ θνιιεκέλεο νξηδόληηεο ινπξίδεο δηαθαλνύο ραξηηνύ ή ζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γξακκαηνζήκσλ 5

6 42. ιαβίδα Λ ε ηζηκπίδα κε ηελ νπνία πηάλνπλ νη θηινηειηζηέο ηα γξακκαηόζεκα γηα ηελ πξνθύιαμε από ηδξώηα, ιηπαξόηεηα θαη απνηππώκαηα ησλ δαθηύισλ 43. ιηπνπίλαθαο πίλαθαο πνπ θαηαξηίδεηαη από ηνπο ζπιιέθηεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ειιείςεηο γξακκαηνζήκσλ από κηα ζπιινγή 44. καμηκνθηιία Μ ε ζπιινγή θαξηώλ κε επηθνιιεκέλν γξακκαηόζεκν ζην εκπξόζζην κέξνο ελόο εηθνλνγξαθεκέλνπ δειηαξίνπ κε απεηθόληζε ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο κε ην επηθνιιεκέλν γξακκαηόζεκν 45. κεγεζπληηθόο θαθόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ γξακκαηνζήκνπ 46. κεραλόζεκν ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν επηζήκαζκα ζηε ζέζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ ζε επηζηνιή κε κεραλή πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθνύ ηέινπο 47. κνλόθπιια νη θάθειινη, ηα ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, νη ηαηλίεο θιπ. πνπ έρνπλ έληππν ην γξακκαηόζεκν 48. ληεθαιθέ (décalqué) Ν ακέζσο κεηά ηελ εθηύπσζε ηα θύιια ησλ γξακκαηνζήκσλ ηνπνζεηνύληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, νπόηε ην κειάλη εθηύπσζεο ησλ γξακκαηνζήκσλ απνηππώλεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θάζε θύιινπ έλα κέξνο ή όιε ηελ παξάζηαζε θαηνπηξηθά. Ζ απνηύπσζε απηή γίλεηαη πάληα επάλσ ζηε γόκα. 49. νδνληόκεηξν Ο ην εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε ησλ νδνληώζεσλ ησλ γξακκαηνζήκσλ 50. νδόληωζε (perforation) ε νδνλησηή πιαηζίσζε γύξσ από ηα πεξηζώξηα θάζε γξακκαηνζήκνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ην θόςηκν ηνπ θύιινπ ησλ γξακκαηνζήκσλ. Ζ θαλνληθή νδόλησζε δηαθξίλεηαη ζηε γραμμική (linear) θαη ζηε ζηασροειδή (cruciform) 51. νλνκαζηηθή αμία ε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηα γξακκαηόζεκα θαη ζηελ νπνία πσινύληαη από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία 52. πεξηζώξην (margin) Π ην ιεπθό, ζπλήζσο, ηκήκα ην νπνίν πεξηθιείεη ηελ εηθόλα ηνπ γξακκαηνζήκνπ δεκηνπξγώληαο έλα πιαίζην 6

7 53. πιαζηό (forged copy) ην γξακκαηόζεκν πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί από ηελ αξκόδηα Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία 54. πξνπιεξωκέλν ηέινο (prepaid value) νη θάθεινη αιιεινγξαθίαο πνπ εθδίδνληαη από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία κε πξνπιεξσκέλν ηαρπδξνκηθό ηέινο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ 55. πξόζζεην ηέινο (added value stamp) ην ηέινο πνπ θαηαβάιιεη ν απνδέθηεο επηζηνιήο αλ ν απoζηνιέαο δελ έρεη επηθνιιήζεη ην θαλνληθό γξακκαηόζεκν 56. πξνζωπηθό από ην 2001, θάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνηππώζεη ην πξόζσπό ηνπ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό γξακκαηνζήκσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηαρπδξνκηθή ή θηινηειηθή ρξήζε 57. ξνινγάθηα νλνκάδνληαη ηα ελάξηζκα γξακκαηόζεκα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε ιηζνγξαθηθή κέζνδν ζηε Βηέλλε ην θαη ην Έρνπλ ρξώκα πξάζηλν κε δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη αλαγξάθεηαη ε αμία ηνπο θαη ε ιέμε «Δηζπξαθηένλ». 58. ζεηξά (set) ην ζύλνιν ησλ γξακκαηνζήκσλ θάζε έθδνζεο κε θνηλό ζέκα 59. ζήκαλζε ε ζθξάγηζε ησλ δηαβηβαδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία γίλεηαη κε ζήμανηρο ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε εκεξνκελία ζθξάγηζεο 60. ζθάικαηα (errors) νη παξαιιαγέο ή νη αιινηώζεηο ησλ γξακκαηνζήκσλ ηα νπνία έγηλαλ θαηα ηελ εθηύπσζή ηνπο. Γηαθξίλνληαη ηα ζθάικαηα ζε : ζθάικαηα πιάθαο ζθάικαηα εθηύπωζεο ζθάικαηα νδόληωζεο ηπραία ζθάικαηα (plate errors) (printing errors) (perforation errors) (random errors) Από ηα ησταία ζθάλμαηα ηα πην ζπλεζηζκέλα είλαη : α) αλαδίπιωζεο ραξηηνύ (paper fold) β) αλαδίπιωζεο γωλίαο ηνπ θύιινπ (folded corner of the sheet) γ) πνιιαπιέο, νξηδόληηεο, θάζεηεο ή πιάγηεο νδνληώζεηο (multiple, horizontal, vertical or oblique perforations) δ) ειιηπήο νδόληωζε (part of the perforation missing) ε) ειιηπήο παξάζηαζε (part of the picture missing) 7

8 61. ζθξαγίδα (cancelation) ηα γξακκαηόζεκα πνπ επηθνιιώληαη ζηα γξάκκαηα θαη ηα άιια αληηθείκελα ζθξαγίδνληαη από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία κε ρξνλνινγηθό ζήκαληξν. Οη ζθξαγίδεο απνηεινύλ είδνο ζπιινγήο θαη δηαθξίλνληαη ζε : α) πξνγξακκαηνζεκνινγηθέο ζθξαγίδεο, πξηλ ηελ εθεύξεζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ β) θιαζζηθέο ζθξαγίδεο, από ηελ εκθάληζε ηνπ γξακκαηνζήκνπ κερξη ην 1900 γ) αλακλεζηηθέο ζθξαγίδεο, αλαθέξνληαη ζε επέηεην ή ενξηαζκό γεγνλόηνο δ) αεξνπνξηθέο ζθξαγίδεο, αλαθέξνληαη ζηηο πξώηεο πηήζεηο ε) αγξνηηθέο ζθξαγίδεο, ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο αγξνηηθνύο δηαλνκείο 62. ζθξαγηδνθηιία ε εηδηθή ζπιινγή δηαθόξσλ ηαρπδξνκηθώλ ζθξαγίδσλ πάλσ ζε θαθέινπο. Οη πξνγξακκαηνζεκνινγηθέο ηαρπδξνκηθέο ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ από ηελ έθδνζε γξακκαηνζήκσλ ελώ νη κεηαγξακκαηνζεκνινγηθέο κεηά ηελ έθδνζε ησλ γξακκαηνζήκσλ 63. ηεηξάο (block of four) νλνκάδνληαη δπν όκνηα γξακκαηόζεκα ελσκέλα θαζέησο ζε δεύγε 64. ηεπρίδην (booklet) Σ έθδνζε θαηά θαηξνύο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ αξηζκεκέλσλ ηεπρηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ γξακκαηόζεκα απιά ή πνιιαπιά κε δηάηξεζε πιήξε ή κόλν ζηηο δπν πιεπξέο 65. ηηκή θαηαιόγνπ ε ηηκή θάζε γξακκαηνζήκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο εηδηθνύο θαηαιόγνπο γξακκαηνζήκσλ. Ζ ηηκή απηή δηαθέξεη γηα ηα αζθξάγηζηα θαη γηα ηα ζθξαγηζκέλα. 66. ηηξάδ ε πνζόηεηα ησλ γξακκαηνζήκσλ πνπ εθηππώλνληαη ζε πιήξεηο ζεηξέο 67. πδαηόζεκν (watermark) Τ γηα πεξηθξνύξεζε ηεο γλεζηόηεηαο ησλ γξακκαηνζήκσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ραξηί κε πδαηόζεκν 68. πδαηνζεκνζθόπην ην εηδηθό ξερό γπάιηλν δνρείν κε ηνλ καύξν ππζκέλα πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ εμέηαζε πδαηνζήκνπ ηνπ γξακκαηνζήκνπ 8

9 69. Φάθειινη Πξώηεο Ζκέξαο Κπθινθνξίαο, ΦΠΖΚ (First Day Cover, FDC) Φ θάθεινο πνπ έρεη εηθνλνγξάθεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο ζεηξάο γξακκαηνζήκσλ θαη ε νπνία ζεηξά είλαη επηθνιιεκέλε θαη ζθξαγηζκέλε κε ηελ εηδηθή ζθξαγίδα πξώηεο εκέξαο θπθινθνξίαο 70. θάθεινο πξώηεο πηήζεο (first flight cover) θάθεινο κε γξακκαηόζεκα ζθξαγηζκέλα κε ηελ εηδηθή ζθξαγίδα, κε ηελ εκεξνκελία πξώηεο πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο 71. θεγηέ (miniature sheet) εηδηθό θνκκάηη γνκαξηζκέλνπ ραξηηνύ ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη γξακκαηόζεκν κε ή ρσξίο δηάηξεζε θαη εθδίδεηαη επ επθαηξία ζεκαληηθνύ γεγνλόηνο 72. θηινηειηθά θαη ζπιιεθηηθά πξνϊόληα Δίλαη: νη ζεηξέο γξακκαηνζήκσλ, νη Φάθεινη Πξώηεο Ζκέξαο Κπθινθνξίαο (ΦΠΖΚ), ηα ηεπρίδηα, ηα θεγηέ, ηα θπιιαξάθηα, νη θάξηεο «Maximum Prepaid», ηα θιαζζέξ, νη αλακλεζηηθέο ζθξαγίδεο, ηα επηρεηξεκαηηθά δώξα, ην πξνζσπηθό γξακκαηόζεκν, ην εηαηξηθό γξακκαηνζεκν. 73. θηινηειηθά κνπζεία ηα κνπζεία ζηα νπνία θαηαηίζεληαη θαη θπιάζζνληαη όια ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία θαη ηα νπνία έρνπλ απνηειέζεη ζηαζκό ζηελ εμέιημε θαη νξγάλσζή ηεο. Σν 1978 ηδξύζεθε ην Σαρπδξνκηθό Φηινηειηθό Μνπζείν ζε θηήξην πνπ δσξήζεθε από ηνπο Αλδξέα θαη Νία ηξάηνπ, θαζώο επίζεο ζηελ Αξραία Οιπκπία ππάξρεη Αζιεηηθό Φηινηειηθό Μνπζείν πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Γ. Παπαζηεθάλνπ θαη δσξήζεθε ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. 74. θηινηειηθά πεξηνδηθά πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη από θηινηειηθέο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο, ελώζεηο, εθδνηηθνύο νίθνπο θαη ηδηώηεο θαη ηα νπνία αζρνινύληαη κε θηινηειηθέο εηδήζεηο, ζέκαηα θαη έξπλεο. Σν 1891 θπθινθόξεζε ζηελ Αζήλα ην πξώην ειιεληθό θηινηειηθό πεξηνδηθό κε ηνλ ηίηιν «Δξκήο». 75. θηινηειηθέο ελώζεηο ελώζεηο ή εηαηξείεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνβνιή ηεο θηινηειηθήο ηδέαο, ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ γξακκαηνζήκνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ κειώλ ηνπο σο ζπιιεθηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαμύ ηνπο αληαιιαθηηθώλ ζρέζεσλ 76. θηινηειηθόο απηόο πνπ αλαθέξεηαη ζηε θηινηέιεηα 77. θηινηειηζκόο ε ελαζρόιεζε κε ηε ζπιινγή θαη ηε κειέηε ησλ γξακκαηνζήκσλ 78. θηινηειηζηήο ν αζρνινύκελνο κε ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηερληθήο ησλ γξακκαηνζήκσλ 9

10 79. θξάκα (frama) νη κεραλέο απηόκαηεο παξαγσγήο εηηθεηώλ γξακκαηνζήκσλ πνπ από ην 1984 ε Σαρ. Τπεξεζία έζεζε ζε θπθινθνξία γηα απνζπκθόξεζε ησλ ζπξίδσλ ζπλαιιαγήο 80. ρωξίο νδόληωζε Υ ηα γξακκαηόζεκα ηα νπνία έρνπλ μεθύγεη από ην δηαηξεηηθό κεράλεκα ή έρνπλ θπθινθνξήζεη επίζεκα ρσξίο νδόλησζε. Υσξίο νδόλησζε είλαη ηα ειιεληθά γξακκαηόζεκα ησλ πξώησλ εθδόζεσλ ηνπ ΦΗΛΟΣΔΛΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Καηάινγνο Μειέηε γξακκαηνζήκσλ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Έζληθήο Πεξίζαιςεο, ΒΛΑΣΟ, 1995 Φηινηειηθή Διιάο Αξρείν πεξηνδηθνύ. Δπηζηεκνληθή θαη Δκπνξηθή Δπηζεώξεζε, Όξγαλν ηνπ θαηαιόγνπ ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟΤ Φηινηέιεηα Αξρείν πεξηνδηθνύ. Γξακκαηνζεκνινγηθό πεξηνδηθό ηεο Διι. Φηινηειηθήο Δηαηξείαο. Από ηηο εθδνζείζεο κειέηεο ηεο Διιεληθήο Φηινηειηθήο Δηαηξείαο: Αη πξώηαη ζθξαγίδεο ησλ Διι. Σαρ/θώλ γξαθείσλ Π. ΜΠΗΝΗΚΟΤ Γ. ΑΜΑΡΑ, 1961 Ο Διιεληθόο Φηινηειηζκόο. Α. ΕΔΡΒΟΠΟΤΛΟΤ. ΜΑΚΡΤΜΗΥΑΛΟΤ Μ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΖ, 1962 Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ γξακκαηνζήκσλ ΜΑΚΡΤΜΗΥΑΛΟΤ, 1964 Σα Σαρπδξνκηθά κνλόθπιια ηεο Διιάδνο. Φ ΦΑΛΜΠΟΤ, 1966 Ζ Ηζηνξία ησλ πξώησλ ειιεληθώλ αεξνπνξηθώλ γξακκαηνζήκσλ. Μ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΖ, 1968 Σν ηζηνξηθό ηεο έθδνζεο ησλ Οιπκπηαθώλ γξακκαηνζήκσλ ηνπ 1896 θαη Μ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΖ, 1974 Καηάινγνο Μειέηε εηδηθώλ αλακλεζηηθώλ ζθξαγίδσλ ηεο Διιάδνο Α. ΒΗΡΒΗΛΖ, 1974 ηνηρεηώδεηο θηινηειηθέο γλώζεηο. Δ. ΦΑΗΠΠΔΑ, Γ.Π. 10

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα