ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ"

Transcript

1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ 4 Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 5 Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 6 Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 7 ειίδα εκεηώζεηο επί ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Εηαηξεία 9 2. Γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Εηαηξείαο Καζαξά έζνδα από ακνηβέο / πξνκήζεηεο Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ Φόξνο Εηζνδήκαηνο Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία Απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπέο Υπνρξεώζεηο Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο Αλαηαμηλόκεζε ζπγθξηηηθώλ θνλδπιίσλ Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 18 ειίδα 2 από 18

3 Υαηδεπαύινπ νθηαλόο & Κακπάλεο Α.Δ. Οξθσηνί Διεγθηέο & Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη Φξαγθνθθιεζηάο 3α & Γξαληθνύ Μαξνύζη Αζήλα Tει.: +30 (210) Fax: +30 (210) Fax: +30 (210) Έκθεζη Επιζκόπηζης Ενδιάμεζης Χρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης Πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο «ΕΘΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.» Ειζαγωγή Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο «ΕΘΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.» (ε Εηαηξεία) ηεο 30εο Ινπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. Η Δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. Εύρος Επιζκόπηζης Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 «Επηζθόπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. Σσμπέραζμα Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34. Αζήλα, 31 Απγνύζηνπ 2011 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Μαξία πξκνπνύινπ Α.Μ..Ο.Ε.Λ.: Deloitte. Υαηδεπαύινπ, νθηαλόο & Κακπάλεο Αλώλπκε Εηαηξία Οξθσηώλ Ειεγθηώλ & πκβνύισλ Επηρεηξήζεσλ Φξαγθνθιεζηάο 3 α & Γξαληθνύ, Μαξνύζη Α.Μ. ΟΕΛ Ε 120 Υαηδεπαύινπ νθηαλόο & Κακπάλεο Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ & πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ ΑΡ Μ.Α.Δ /01ΑΣ/Β93/2052 Θεζζαινλίθε: Αλδξηαλνππόιεσο 1A, Καιακαξηά, Σει.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Member of Deloitte Touche Tohmatsu ειίδα 3 από 18

4 `` πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδωλ Ποζά ζε Εςπώ εκείωζε Καζαξά έζνδα από ακνηβέο /πξνκήζεηεο Έζνδα από κεξίζκαηα Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο Έζοδα από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 5 ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6 ( ) ( ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (43.550) (75.526) Λνηπά έμνδα εθκεηαιιεύζεσο (71.756) ( ) Πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ 7 ( ) - Έξοδα από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ( ) ( ) Έζνδα από ηόθνπο Μείνλ έμνδα από ηόθνπο ( ) ( ) Καζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ (πξν θόξωλ) ( ) ( ) Φόξνο εηζνδήκαηνο ( ) Αποηέλεζμα πεπιόδος (μεηά από θόποςρ) ( ) ( ) ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα/(έξοδα) μεηά από θόποςρ ( ) ( ) Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 4 από 18

5 πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Ποζά ζε Εςπώ εκείωζε Ενεπγηηικό Μή θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ 7, Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Υπνρξεώζεηο παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Λνηπέο πξνβιέςεηο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Δάλεηα Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο,ρξεκαηηζηέο /Φξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Λνηπέο ππνρξεώζεηο ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 5 από 18

6 πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ (πνζά ζε Δπξώ) Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Κέξδε θεθάιαην (δηάθνξα) εηο λέν ύλνιν Υπόλοιπα έναπξηρ σπήζηρ Απνηέιεζκα πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) - - ( ) ( ) πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα)πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο - - ( ) ( ) Μεηαθνξά θεξδώλ εηο λένλ ζε αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά βάζεη Ν.2533/ ( ) - Τπόινηπα Μεηαβνιέο Τπόινηπα Υπόλοιπα έναπξηρ σπήζηρ Απνηέιεζκα πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) - - ( ) ( ) πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα)πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο - - ( ) ( ) Μεηαθνξά αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ζε θέξδε εηο λένλ. - ( ) Υπόλοιπα Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 6 από 18

7 πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Ποζά ζε Εςπώ Σακηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ Απνηέιεζκα πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) ( ) ( ) Μη-ηαμιακά ζηοισεία και λοιπέρ πποζαπμογέρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο καθαπό αποηέλεζμα ηηρ πεπιόδος: (7.618) Απνζβέζεηο / απνκείσζε αμίαο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Απνζβέζεηο / απνκείσζε αμίαο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζεκία από απνκείσζε αμίαο επελδύζεσλ Πξνβιέςεηο Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο έμνδν / (έζνδν) ( ) Ζεκηά/ (θέξδνο) από πώιεζε ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Καθαπή (αύξηζη) / μείωζη λειηοςπγικών απαιηήζεων : ( ) Αμηόγξαθα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ( ) Απαηηήζεηο από πειάηεο /Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο (θαζαξό πνζό) ( ) Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Καθαπή αύξηζη /( μείωζη) λειηοςπγικών ςποσπεώζεων : ( ) Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ( ) ( ) Λνηπέο ππνρξεώζεηο ( ) Καζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο/ (εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) Σακηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ Απόθηεζε / δηάζεζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) (9.657) ( ) Απόθηεζε / δηάζεζε ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) (21.186) ( ) Πώιεζε /ιήμε ηίηισλ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) Σακηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ Απνπιεξσκή νκνινγηαθώλ δαλείσλ θαη ινηπώλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ( ) ( ) Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ηακείνπ θαη ηακηαθώλ ηζνδπλάκωλ ( ) Τακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Τακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ηέινπο πεξηόδνπ Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 7 από 18

8 Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2011 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο & Μέινο Γ. Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Πάλνο Η. Γνπηάθεο Πέηξνο. Καηζνύιαο Γεκήηξηνο Γ. Κνξηέζεο Δπζύκηνο Β. Βντδήο Α.Γ.Σ. Π Α.Γ.Σ. ΑΔ Α.Γ.Σ ΑΗ Α.Γ.Σ. ΑΕ Αξ.Αδ. Ο.Δ.Δ. Α Σάμεο Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 8 από 18

9 εκεηώζεηο επί ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Η Δζληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Α.Δ.Π.Δ.Τ (εθεμήο ε «Δηαηξεία») ηδξύζεθε ην Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ νδό Μηραιαθνπνύινπ 91, Αζήλα, (αξηζκ. Μ.Α.Δ /06/Β/88/02), ηει.: , Ζ Δηαηξεία παξέρεη ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό κε ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ ζην Λνλδίλν θαη ζηε Λεπθσζία. Σν ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο αλήθεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ε «ΔηΔ») θαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔηΔ. Ζ ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ («Γ..») είλαη ε εμήο: Πάλνο Γνπηάθεο Διέλε Σδάθνπ-Λακπξνπνύινπ Πέηξνο Καηζνύιαο Γεξάζηκνο Νηθνινβηέλλεο Λεσλίδαο Φξαγθηαδάθεο Γεκήηξηνο Κνξηέζεο Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο Γαζκάλνγινπ Παύινο Μπισλάο Πξόεδξνο Αληηπξόεδξνο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Δπνπηεύνπζα αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο - Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 17210/06/Β/88/02 Noκηθόο ύκβνπινο Κνηδάκπαζε Δύα Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εμειέγε από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο θαη αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα κε ηελ αλσηέξσ ζύλζεζε κε απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Με απόθαζε ηνπ Γ. ηεο έγηλε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ. Ζ ζεηεία ηνπ λένπ Γ. κε ηελ αλσηέξσ αλαγξαθόκελε ζύλζεζε ιήγεη ηελ Οη παξνύζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30 Απγνύζηνπ ειίδα 9 από 18

10 2. Γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξείαο Ζ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο Δηαηξείαο ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 (ε «ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε») έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Αλαθνξέο». Απηή ε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε πεξηιακβάλεη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο θαη όρη όιεο ηηο ζεκεηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο εηήζηεο αλαθνξέο. πλεπώο, ε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ αλακνξθώζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. Ζ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη όια ηα ζπκβόιαηα παξαγώγσλ, ηα νπνία απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο. Οπνηαδήπνηε εθαξκνγή λέσλ πξνηύπσλ κε ηζρύ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010, δελ επέθεξαλ θάπνηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ παξνύζα ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, θαηά ηελ ζύληαμε ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, νη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ δηελεξγήζεθαλ από ηελ Γηνίθεζε ήηαλ νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ειίδα 10 από 18

11 3. Καζαξά έζνδα από ακνηβέο/ πξνκήζεηεο Σα θαζαξά έζνδα από ακνηβέο/ πξνκήζεηεο αλαιύνληαη σο εμήο: 1) Έζνδα από ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο Πξνκήζεηεο από αγνξαπσιεζίεο κεηνρώλ Πξνκήζεηεο από REPOS/ νκόινγα /α/θ Πξνκήζεηεο παξαγώγσλ ) Έζνδα από ινηπέο ππεξεζίεο Πξνκήζεηεο από ζύζηαζε πειαηείαο ύλνιν θαζαξώλ εζόδωλ από ακνηβέο/ πξνκήζεηεο Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ Σα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ αλαιύνληαη σο εμήο: Ζεκίεο από κεηνρέο ( ) ( ) Κέξδε από παξάγσγα ύλνιν απνηειεζκάηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεωλ(θέξδε/(δεκίεο)) Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ αλαιύεηαη σο εμήο: Ακνηβέο πξνζσπηθνύ Σπλδξνκέο Ελνίθηα θηηξίσλ-κεηαθνξηθώλ κέζσλ Απνζβέζεηο Λνηπνί θόξνη ηέιε Ακνηβέο ηξίησλ Τειεπηθνηλσλίεο Αζθάιηζηξα Λνηπά έμνδα ύλνιν θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ ειίδα 11 από 18

12 6. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιύνληαη σο εμήο: Ακνηβέο πξνζσπηθνύ Λνηπά έμνδα ύλνιν εμόδωλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ Σελ 21 Ηνπιίνπ 2011, ην Γηεζλέο Υξεκαηννηθνλνκηθό Ηλζηηηνύην (ην «ΓΥΗ») αλαθνίλσζε ην ρέδην Υξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ Διιάδα (ην «ρέδην ηνπ ΓΥΗ»), πνπ αθνξά ζε Οκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ («ΟΔΓ») ιήμεο κέρξη ην 2020 (εθηόο πεξηνξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ) (ηα «ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην»). Σελ 25 Απγνύζηνπ 2011 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (ην «ΤΠΟΗΚ») έζηεηιε επηζηνιή ζρεηηθά κε ηα θαηερόκελα ΟΔΓ (ε «Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο») ζε όινπο ηνπο επνπηεπόκελνπο θαηόρνπο ΟΔΓ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν επνπηεπόκελνο θάηνρνο είλαη ε κεηξηθή ηξάπεδα, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Ο ζθνπόο ηεο Δπηζηνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο είλαη λα απνθηήζεη ην ΤΠΟΗΚ κία έλδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζεζκηθώλ θαηόρσλ ΟΔΓ ζε κία εζεινληηθή ζπλαιιαγή δηαρείξηζεο ππνρξεώζεσλ. Ζ Δηαηξεία, επζπγξακκίδνληαο ηελ πξνζέγγηζή ηεο κε ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξνηίζεηαη λα εηζθέξεη ηα ΟΔΓ πνπ θαηέρεη. ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ηα ΟΔΓ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην κε ηνπο όξνπο ηεο Δπηζηνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη εθηηκάηαη όηη ε ζπλαιιαγή ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία. Ο Όκηινο ζεσξεί όηη, βάζεη ησλ όξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νη επελδπηέο ησλ πθηζηακέλσλ ΟΔΓ ζα ιάβνπλ λέα νκόινγα. πλεπώο, ην πξόγξακκα αληαιιαγήο νκνιόγσλ απνηειεί θαηαξράο (prima facie) ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επελδπηώλ θαη ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη δε ζηνηρεηνζεηεί νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο έθζεζεο ησλ επελδπηώλ. Λόγσ νηθνλνκηθώλ δπζρεξεηώλ ηνπ εθδόηε, ηα λέα νκόινγα ζα εθδνζνύλ κε δπζκελέζηεξνπο όξνπο, ηνπο νπνίνπο νη επελδπηέο δελ ζα εμέηαδαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Ωο απνηέιεζκα, θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011, ππάξρεη αληηθεηκεληθή απόδεημε απνκείσζεο αμίαο ησλ ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην. Ζ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ έζηεηιε ην ΤΠΟΗΚ ζεσξείηαη δηνξζσηηθό γεγνλόο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ, αλαθνξηθά κε ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 γηαηί παξέρεη ζηνηρεία γηα ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ θαηά ηε 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη σο εθ ηνύηνπ ν ε Δηαηξεία αλαγλώξηζε ηε δεκία απνκείσζεο ζηε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ Σν πνζό ηεο δεκίαο απνκείσζεο αμίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηα ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην, εθηηκήζεθε βάζεη ησλ όξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζσξηλήο επηινγήο βάζεη ηεο νπνίαο ζα εηζθεξζνύλ ηα ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην. Οη εθηηκώκελεο δεκηέο απνκείσζεο δύλαηαη λα αλαζεσξεζνύλ, εθόζνλ αιιάμνπλ νη πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο ή θξίζεηο πνπ εθαξκόζηεθαλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί όξνη ηεο ζπλαιιαγήο δηαθέξνπλ από εθείλνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη βάζεη ησλ ηξερνπζώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. Γηα παξάδεηγκα, αιιαγέο ζηα επηηόθηα, ζηε δηάξθεηα, ζην πξόγξακκα απνπιεξσκήο, ζηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο εγγπάηαη ην θεθάιαην, ή ζηηο αγνξαίεο ηηκέο, δύλαηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο εθηηκώκελεο δεκηέο απνκείσζεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. ειίδα 12 από 18

13 Δπηπξόζζεηα, αιιαγή ζηελ ηειηθή επηινγή βάζεη ηεο νπνίαο ζα εηζθεξζνύλ ηα ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην, επίζεο δύλαηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εθηηκώκελεο δεκηέο απνκείσζεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δελ νινθιεξσζεί κε επηηπρία (γηα παξάδεηγκα ιόγσ κε επαξθνύο ζπκκεηνρήο ΟΔΓ ζηελ ηειηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο), ηα ΟΔΓ ζα επαλεμεηαζηνύλ γηα δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ηόηε. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΟΔΓ πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε πνζό θαη ιήγεη ην Ζ αλαπόζβεζηε αμία ησλ ΟΔΓ θαηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο αλεξρόηαλ ζε πνζό , ελώ ε πξόβιεςε απνκείσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλήιζε ζε πνζό πξν θόξσλ. Ο θόξνο πνπ αλαινγεί αλέξρεηαη ζε πνζό Φόξνο εηζνδήκαηνο Ο θόξνο εηζνδήκαηνο πνπ ινγίζζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ , ππνινγίζζεθε κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ππνινγίζζεθε ν θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ Από ηελ ν νλνκαζηηθόο ζπληειεζηήο θόξνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώζεθε ζε 20% από 24%. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο ηε ρξήζε Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Οη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό αλαιύνληαη σο εμήο: Μηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδόκαηα Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Λνηπέο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδεκίσζε απόιπζεο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ & έμνδα πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο ύλνιν Υαξηνθπιάθην επελδύζεσλ Σν ραξηνθπιάθην επελδύζεσλ πεξηιακβάλεη: Υαξηνθπιάθην επελδύζεωλ Γηαζέζηκν πξνο πώιεζε - Μεηνρέο Υαξηνθπιάθην επελδύζεωλ Γάλεηα θαη απαηηήζεηο - Οκόινγα Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ύλνιν ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεωλ ειίδα 13 από 18

14 11. Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία Σα ινηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία αλαιύνληαη σο εμήο: Σπκκεηνρέο ζην ζπλεγγπεηηθό θεθάιαην Επηθνπξηθό θεθάιαην εθθαζάξηζεο Φ.Α.-ΦΑΚ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ζηνηρείωλ Ζ Δηαηξεία ηελ , πέξαλ ηεο αλσηέξσ ζπκκεηνρήο ηεο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ, γηα θάιπςε ελδερόκελσλ ππνρξεώζεσλ έρεη θαηαζέζεη ζε δεζκεπκέλν πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό πνζό ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ. Οη ζπκκεηνρέο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2533/1997 άξζξν 74 παξαγ. 4, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, επηζηξέθνληαη ζ απηήλ από ην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην, κεησκέλα κε ηηο απνδεκηώζεηο πνπ θαηέβαιε ή πηζαλνινγείηαη όηη ζα θαηαβάιεη. 12. Απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο ρξεκαηηζηήξην Οη απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο θαη ρξεκαηηζηήξην αλαιύνληαη σο εμήο: Απαηηήζεηο από πειάηεο Απαηηήζεηο από πειάηεο MARGIN Απαηηήζεηο από ΚΑΑ θαη ΕΤΕΣΕΠ (Εθθαζαξίζεηο) θαη μέλνπο ρξεκαηηζηέο Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ( ) ( ) ύλνιν απαηηήζεωλ από πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Οη εύινγεο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο. 13. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Σν εκπνξηθό ραξηνθπιάθην αλαιύεηαη σο εμήο : Δύινγε αμία Δύινγε αμία Σύλνιν εηζεγκέλσλ κεηνρώλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ Σύλνιν κεηνρώλ αιινδαπήο Σύλνιν ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Σύλνιν απαηηήζεσλ από παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ζηελ εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ ειίδα 14 από 18

15 14. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ αλαιύνληαη σο εμήο: Repos πειαηώλ ΕΤΕΣΕΠ θαηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκό margin παξαγώγσλ Απαηηήζεηο από Ειιεληθό Δεκόζην Λνηπέο απαηηήζεηο ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηελ πεξηιακβάλνπλ πνζό πνπ αθνξά θαηάζεζε ζην επηθνπξηθό θεθάιαην εθθαζάξηζεο Υ.Α. σο εγγύεζε θαζώο θαη πνζό πνπ αθνξά δεζκεπκέλε θαηάζεζε σο εγγύεζε ππέξ ηνπ πλεγγπεηηθνύ Κεθαιαίνπ Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ. 15. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα αλαιύνληαη σο εμήο: Τακείν Καηαζέζεηο όςεσο ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ θαη ηζνδύλακωλ Ο ινγαξηαζκόο «θαηαζέζεηο όςεσο» ηελ πεξηιακβάλεη θαηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ πνζνύ Σν αληίζηνηρν ππόινηπν ήηαλ πνζό Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Οη αλσηέξσ ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο: Υπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο Υπνρξεώζεηο πξνο Φ.Α. θαη ΚΑΑ (Εθθαζαξίζεηο) ύλνιν ππνρξεώζεωλ πξνο πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Σν αλσηέξσ ππόινηπν πεξηιακβάλεη πνζό πνπ αθνξά κε εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πειαηώλ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πειαηώλ απηήο πνζνύ Σα πνζά θαηά ηελ ήηαλ θαη αληίζηνηρα. ειίδα 15 από 18

16 17. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Οη αλσηέξσ ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο: Υπνρξεώζεηο από απνηίκεζε αλνηρηώλ πσιήζεσλ κεηνρώλ ζηελ εύινγε αμία (short selling) Υπνρξεώζεηο από παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ ζηελ εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ Λνηπέο ππνρξεώζεηο Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο: Υπνρξεώζεηο από Repos πειαηώλ Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί (ΙΚΑ-ΤΣΕΜΕΔΕ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) Έμνδα πεξηόδνπ δεδνπιεπκέλα Δηαλνκή θεξδώλ ζην πξνζσπηθό Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο Πηζησηέο δηάθνξνη Φόξνη ακνηβώλ πξνζσπηθνύ Πξνκεζεπηέο Λνηπνί θόξνη ύλνιν ινηπώλ ππνρξεώζεωλ ειίδα 16 από 18

17 19. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ζ Δηαηξεία αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο «ΔηΔ» θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ ζπλεζηζκέλσλ εξγαζηώλ ηεο πξνο ηελ «ΔηΔ» θαη ηηο ινηπέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Οη όξνη ζπλεξγαζίαο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά από ηνπο ζπλήζεηο εθαξκνδόκελνπο όξνπο ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο κε κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ην δηάζηεκα ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο αληηζηνίρνπ ηνπ , θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο θαη έρνπλ σο θάησζη: ΑΠΑΙΣΗΔΙ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ ΔΟΓΑ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ ΔΞΟΓΑ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ Ακνηβέο Σηειερώλ Δηνίθεζεο Οη πξναλαθεξόκελεο ακνηβέο ζηειερώλ δηνίθεζεο αθνξνύλ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή κέινο ηνπ Γ Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο Τπάξρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο από πειάηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνύλ δηθαζηηθέο αγσγέο γηα ηηο νπνίεο εθηηκάηαη όηη ζα έρνπλ ζεηηθή έθβαζε γηα ηελ Δηαηξεία. Δθηόο απηώλ ησλ απαηηήζεσλ γηα άιιεο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη νη δηθεγόξνη-ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ζρεηηθή αιιεινγξαθία: Αγσγή ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ αληηζπκβαιιόκελσλ θαηά ηξίηνπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηελ νπνία δεηνύλ λα θαηαδηθαζηνύλ θαη λα ηνπο θαηαβάιινπλ εηο νιόθιεξν πνζό πεξίπνπ ιόγσ δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ από ηελ πώιεζε κεηνρώλ. Ζ εκεξνκελία ζπδήηεζεο είρε νξηζζεί γηα ηελ νπόηε θαη αλαβιήζεθε ε ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ ππόζεζεο κε αίηεκα ηνπ δηθεγόξνπ ησλ ελαγόλησλ γηα ηελ ειίδα 17 από 18

18 21. Αλαηαμηλόκεζε ζπγθξηηηθώλ θνλδπιίσλ ε νξηζκέλα ζπγθξηηηθά θνλδύιηα όπσο είραλ δεκνζηεπηεί ζηελ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ , έγηλε αλαηαμηλόκεζε, έηζη ώζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. πγθεθξηκέλα αλαηαμηλνκήζεθαλ ηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία: - ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ ηα έζνδα από ηόθνπο κεηώζεθαλ θαηά πνζό κε ηζόπνζε αύμεζε ησλ εζόδσλ από κεξίζκαηα. - ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ νη ινηπέο πξνβιέςεηο απμήζεθαλ θαηά πνζό κε ηζόπνζε κείσζε ησλ ηξερνπζώλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ. - ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ ζηα αμηόγξαθα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο έρεη ζπκπεξηιεθζεί πνζό πνπ αθνξά ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. - ηε ζεκείσζε 8 «Παξνρέο ζην πξνζσπηθό» ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδόκαηα κεηώζεθαλ θαηά πνζό κε ηζόπνζε αύμεζε ηεο απνδεκίσζεο απόιπζεο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ & εμόδσλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο. Δπίζεο, πνζό έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ινηπέο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ, ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ θαη αθνξά ηελ πξόβιεςε απνδεκίσζεο γηα κε ιεθζείζα άδεηα. 22. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο γεγνλόηα, ηα νπνία λα αθνξνύλ ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α). ειίδα 18 από 18

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ γηα ηελ Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο «Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Αλώλπκε Δηαηξεία», κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε δεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΕΟΛΑΝΖ Α.Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010

ΠΟΕΟΛΑΝΖ Α.Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 2 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * *

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, 28 Μαΐνπ 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΑΜΔΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 9 Μαξηίνπ 2012 Αζήλα, Διιάδα: Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο, Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα