ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ"

Transcript

1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ 4 Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 5 Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 6 Σπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 7 ειίδα εκεηώζεηο επί ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Εηαηξεία 9 2. Γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Εηαηξείαο Καζαξά έζνδα από ακνηβέο / πξνκήζεηεο Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ Φόξνο Εηζνδήκαηνο Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία Απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπέο Υπνρξεώζεηο Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο Αλαηαμηλόκεζε ζπγθξηηηθώλ θνλδπιίσλ Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 18 ειίδα 2 από 18

3 Υαηδεπαύινπ νθηαλόο & Κακπάλεο Α.Δ. Οξθσηνί Διεγθηέο & Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη Φξαγθνθθιεζηάο 3α & Γξαληθνύ Μαξνύζη Αζήλα Tει.: +30 (210) Fax: +30 (210) Fax: +30 (210) Έκθεζη Επιζκόπηζης Ενδιάμεζης Χρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης Πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο «ΕΘΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.» Ειζαγωγή Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο «ΕΘΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.» (ε Εηαηξεία) ηεο 30εο Ινπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. Η Δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. Εύρος Επιζκόπηζης Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 «Επηζθόπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. Σσμπέραζμα Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34. Αζήλα, 31 Απγνύζηνπ 2011 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Μαξία πξκνπνύινπ Α.Μ..Ο.Ε.Λ.: Deloitte. Υαηδεπαύινπ, νθηαλόο & Κακπάλεο Αλώλπκε Εηαηξία Οξθσηώλ Ειεγθηώλ & πκβνύισλ Επηρεηξήζεσλ Φξαγθνθιεζηάο 3 α & Γξαληθνύ, Μαξνύζη Α.Μ. ΟΕΛ Ε 120 Υαηδεπαύινπ νθηαλόο & Κακπάλεο Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ & πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ ΑΡ Μ.Α.Δ /01ΑΣ/Β93/2052 Θεζζαινλίθε: Αλδξηαλνππόιεσο 1A, Καιακαξηά, Σει.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Member of Deloitte Touche Tohmatsu ειίδα 3 από 18

4 `` πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδωλ Ποζά ζε Εςπώ εκείωζε Καζαξά έζνδα από ακνηβέο /πξνκήζεηεο Έζνδα από κεξίζκαηα Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο Έζοδα από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 5 ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6 ( ) ( ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (43.550) (75.526) Λνηπά έμνδα εθκεηαιιεύζεσο (71.756) ( ) Πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ 7 ( ) - Έξοδα από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ( ) ( ) Έζνδα από ηόθνπο Μείνλ έμνδα από ηόθνπο ( ) ( ) Καζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ (πξν θόξωλ) ( ) ( ) Φόξνο εηζνδήκαηνο ( ) Αποηέλεζμα πεπιόδος (μεηά από θόποςρ) ( ) ( ) ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα/(έξοδα) μεηά από θόποςρ ( ) ( ) Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 4 από 18

5 πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Ποζά ζε Εςπώ εκείωζε Ενεπγηηικό Μή θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ 7, Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Υπνρξεώζεηο παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Λνηπέο πξνβιέςεηο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Δάλεηα Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο,ρξεκαηηζηέο /Φξεκαηηζηήξην Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Λνηπέο ππνρξεώζεηο ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 5 από 18

6 πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ (πνζά ζε Δπξώ) Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Κέξδε θεθάιαην (δηάθνξα) εηο λέν ύλνιν Υπόλοιπα έναπξηρ σπήζηρ Απνηέιεζκα πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) - - ( ) ( ) πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα)πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο - - ( ) ( ) Μεηαθνξά θεξδώλ εηο λένλ ζε αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά βάζεη Ν.2533/ ( ) - Τπόινηπα Μεηαβνιέο Τπόινηπα Υπόλοιπα έναπξηρ σπήζηρ Απνηέιεζκα πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) - - ( ) ( ) πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα)πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο - - ( ) ( ) Μεηαθνξά αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ζε θέξδε εηο λένλ. - ( ) Υπόλοιπα Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 6 από 18

7 πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Ποζά ζε Εςπώ Σακηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ Απνηέιεζκα πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) ( ) ( ) Μη-ηαμιακά ζηοισεία και λοιπέρ πποζαπμογέρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο καθαπό αποηέλεζμα ηηρ πεπιόδος: (7.618) Απνζβέζεηο / απνκείσζε αμίαο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Απνζβέζεηο / απνκείσζε αμίαο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζεκία από απνκείσζε αμίαο επελδύζεσλ Πξνβιέςεηο Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο έμνδν / (έζνδν) ( ) Ζεκηά/ (θέξδνο) από πώιεζε ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Καθαπή (αύξηζη) / μείωζη λειηοςπγικών απαιηήζεων : ( ) Αμηόγξαθα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ( ) Απαηηήζεηο από πειάηεο /Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο (θαζαξό πνζό) ( ) Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Καθαπή αύξηζη /( μείωζη) λειηοςπγικών ςποσπεώζεων : ( ) Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ( ) ( ) Λνηπέο ππνρξεώζεηο ( ) Καζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο/ (εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) Σακηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ Απόθηεζε / δηάζεζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) (9.657) ( ) Απόθηεζε / δηάζεζε ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) (21.186) ( ) Πώιεζε /ιήμε ηίηισλ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) Σακηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ Απνπιεξσκή νκνινγηαθώλ δαλείσλ θαη ινηπώλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ( ) ( ) Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ηακείνπ θαη ηακηαθώλ ηζνδπλάκωλ ( ) Τακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Τακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ηέινπο πεξηόδνπ Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 7 από 18

8 Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2011 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο & Μέινο Γ. Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Πάλνο Η. Γνπηάθεο Πέηξνο. Καηζνύιαο Γεκήηξηνο Γ. Κνξηέζεο Δπζύκηνο Β. Βντδήο Α.Γ.Σ. Π Α.Γ.Σ. ΑΔ Α.Γ.Σ ΑΗ Α.Γ.Σ. ΑΕ Αξ.Αδ. Ο.Δ.Δ. Α Σάμεο Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο (ζει. 9 έσο 18) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. ειίδα 8 από 18

9 εκεηώζεηο επί ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Η Δζληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Α.Δ.Π.Δ.Τ (εθεμήο ε «Δηαηξεία») ηδξύζεθε ην Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ νδό Μηραιαθνπνύινπ 91, Αζήλα, (αξηζκ. Μ.Α.Δ /06/Β/88/02), ηει.: , Ζ Δηαηξεία παξέρεη ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό κε ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ ζην Λνλδίλν θαη ζηε Λεπθσζία. Σν ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο αλήθεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ε «ΔηΔ») θαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔηΔ. Ζ ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ («Γ..») είλαη ε εμήο: Πάλνο Γνπηάθεο Διέλε Σδάθνπ-Λακπξνπνύινπ Πέηξνο Καηζνύιαο Γεξάζηκνο Νηθνινβηέλλεο Λεσλίδαο Φξαγθηαδάθεο Γεκήηξηνο Κνξηέζεο Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο Γαζκάλνγινπ Παύινο Μπισλάο Πξόεδξνο Αληηπξόεδξνο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Δπνπηεύνπζα αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο - Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 17210/06/Β/88/02 Noκηθόο ύκβνπινο Κνηδάκπαζε Δύα Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εμειέγε από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο θαη αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα κε ηελ αλσηέξσ ζύλζεζε κε απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Με απόθαζε ηνπ Γ. ηεο έγηλε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ. Ζ ζεηεία ηνπ λένπ Γ. κε ηελ αλσηέξσ αλαγξαθόκελε ζύλζεζε ιήγεη ηελ Οη παξνύζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30 Απγνύζηνπ ειίδα 9 από 18

10 2. Γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξείαο Ζ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο Δηαηξείαο ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 (ε «ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε») έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Αλαθνξέο». Απηή ε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε πεξηιακβάλεη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο θαη όρη όιεο ηηο ζεκεηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο εηήζηεο αλαθνξέο. πλεπώο, ε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ αλακνξθώζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. Ζ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη όια ηα ζπκβόιαηα παξαγώγσλ, ηα νπνία απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο. Οπνηαδήπνηε εθαξκνγή λέσλ πξνηύπσλ κε ηζρύ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010, δελ επέθεξαλ θάπνηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ παξνύζα ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, θαηά ηελ ζύληαμε ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, νη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ δηελεξγήζεθαλ από ηελ Γηνίθεζε ήηαλ νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ειίδα 10 από 18

11 3. Καζαξά έζνδα από ακνηβέο/ πξνκήζεηεο Σα θαζαξά έζνδα από ακνηβέο/ πξνκήζεηεο αλαιύνληαη σο εμήο: 1) Έζνδα από ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο Πξνκήζεηεο από αγνξαπσιεζίεο κεηνρώλ Πξνκήζεηεο από REPOS/ νκόινγα /α/θ Πξνκήζεηεο παξαγώγσλ ) Έζνδα από ινηπέο ππεξεζίεο Πξνκήζεηεο από ζύζηαζε πειαηείαο ύλνιν θαζαξώλ εζόδωλ από ακνηβέο/ πξνκήζεηεο Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ Σα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ αλαιύνληαη σο εμήο: Ζεκίεο από κεηνρέο ( ) ( ) Κέξδε από παξάγσγα ύλνιν απνηειεζκάηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεωλ(θέξδε/(δεκίεο)) Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ αλαιύεηαη σο εμήο: Ακνηβέο πξνζσπηθνύ Σπλδξνκέο Ελνίθηα θηηξίσλ-κεηαθνξηθώλ κέζσλ Απνζβέζεηο Λνηπνί θόξνη ηέιε Ακνηβέο ηξίησλ Τειεπηθνηλσλίεο Αζθάιηζηξα Λνηπά έμνδα ύλνιν θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ ειίδα 11 από 18

12 6. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιύνληαη σο εμήο: Ακνηβέο πξνζσπηθνύ Λνηπά έμνδα ύλνιν εμόδωλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηελ θάιπςε θηλδύλσλ Σελ 21 Ηνπιίνπ 2011, ην Γηεζλέο Υξεκαηννηθνλνκηθό Ηλζηηηνύην (ην «ΓΥΗ») αλαθνίλσζε ην ρέδην Υξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ Διιάδα (ην «ρέδην ηνπ ΓΥΗ»), πνπ αθνξά ζε Οκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ («ΟΔΓ») ιήμεο κέρξη ην 2020 (εθηόο πεξηνξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ) (ηα «ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην»). Σελ 25 Απγνύζηνπ 2011 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (ην «ΤΠΟΗΚ») έζηεηιε επηζηνιή ζρεηηθά κε ηα θαηερόκελα ΟΔΓ (ε «Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο») ζε όινπο ηνπο επνπηεπόκελνπο θαηόρνπο ΟΔΓ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν επνπηεπόκελνο θάηνρνο είλαη ε κεηξηθή ηξάπεδα, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Ο ζθνπόο ηεο Δπηζηνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο είλαη λα απνθηήζεη ην ΤΠΟΗΚ κία έλδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζεζκηθώλ θαηόρσλ ΟΔΓ ζε κία εζεινληηθή ζπλαιιαγή δηαρείξηζεο ππνρξεώζεσλ. Ζ Δηαηξεία, επζπγξακκίδνληαο ηελ πξνζέγγηζή ηεο κε ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξνηίζεηαη λα εηζθέξεη ηα ΟΔΓ πνπ θαηέρεη. ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ηα ΟΔΓ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην κε ηνπο όξνπο ηεο Δπηζηνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη εθηηκάηαη όηη ε ζπλαιιαγή ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία. Ο Όκηινο ζεσξεί όηη, βάζεη ησλ όξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νη επελδπηέο ησλ πθηζηακέλσλ ΟΔΓ ζα ιάβνπλ λέα νκόινγα. πλεπώο, ην πξόγξακκα αληαιιαγήο νκνιόγσλ απνηειεί θαηαξράο (prima facie) ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επελδπηώλ θαη ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη δε ζηνηρεηνζεηεί νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο έθζεζεο ησλ επελδπηώλ. Λόγσ νηθνλνκηθώλ δπζρεξεηώλ ηνπ εθδόηε, ηα λέα νκόινγα ζα εθδνζνύλ κε δπζκελέζηεξνπο όξνπο, ηνπο νπνίνπο νη επελδπηέο δελ ζα εμέηαδαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Ωο απνηέιεζκα, θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011, ππάξρεη αληηθεηκεληθή απόδεημε απνκείσζεο αμίαο ησλ ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην. Ζ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ έζηεηιε ην ΤΠΟΗΚ ζεσξείηαη δηνξζσηηθό γεγνλόο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ, αλαθνξηθά κε ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 γηαηί παξέρεη ζηνηρεία γηα ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ θαηά ηε 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη σο εθ ηνύηνπ ν ε Δηαηξεία αλαγλώξηζε ηε δεκία απνκείσζεο ζηε ζπλνπηηθή ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ Σν πνζό ηεο δεκίαο απνκείσζεο αμίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηα ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην, εθηηκήζεθε βάζεη ησλ όξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζσξηλήο επηινγήο βάζεη ηεο νπνίαο ζα εηζθεξζνύλ ηα ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην. Οη εθηηκώκελεο δεκηέο απνκείσζεο δύλαηαη λα αλαζεσξεζνύλ, εθόζνλ αιιάμνπλ νη πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο ή θξίζεηο πνπ εθαξκόζηεθαλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί όξνη ηεο ζπλαιιαγήο δηαθέξνπλ από εθείλνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη βάζεη ησλ ηξερνπζώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. Γηα παξάδεηγκα, αιιαγέο ζηα επηηόθηα, ζηε δηάξθεηα, ζην πξόγξακκα απνπιεξσκήο, ζηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο εγγπάηαη ην θεθάιαην, ή ζηηο αγνξαίεο ηηκέο, δύλαηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο εθηηκώκελεο δεκηέο απνκείσζεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. ειίδα 12 από 18

13 Δπηπξόζζεηα, αιιαγή ζηελ ηειηθή επηινγή βάζεη ηεο νπνίαο ζα εηζθεξζνύλ ηα ΟΔΓ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ρέδην, επίζεο δύλαηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εθηηκώκελεο δεκηέο απνκείσζεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δελ νινθιεξσζεί κε επηηπρία (γηα παξάδεηγκα ιόγσ κε επαξθνύο ζπκκεηνρήο ΟΔΓ ζηελ ηειηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο), ηα ΟΔΓ ζα επαλεμεηαζηνύλ γηα δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ηόηε. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ΟΔΓ πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε πνζό θαη ιήγεη ην Ζ αλαπόζβεζηε αμία ησλ ΟΔΓ θαηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο αλεξρόηαλ ζε πνζό , ελώ ε πξόβιεςε απνκείσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλήιζε ζε πνζό πξν θόξσλ. Ο θόξνο πνπ αλαινγεί αλέξρεηαη ζε πνζό Φόξνο εηζνδήκαηνο Ο θόξνο εηζνδήκαηνο πνπ ινγίζζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ , ππνινγίζζεθε κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ππνινγίζζεθε ν θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ Από ηελ ν νλνκαζηηθόο ζπληειεζηήο θόξνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθώζεθε ζε 20% από 24%. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο ηε ρξήζε Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Οη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό αλαιύνληαη σο εμήο: Μηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδόκαηα Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Λνηπέο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδεκίσζε απόιπζεο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ & έμνδα πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο ύλνιν Υαξηνθπιάθην επελδύζεσλ Σν ραξηνθπιάθην επελδύζεσλ πεξηιακβάλεη: Υαξηνθπιάθην επελδύζεωλ Γηαζέζηκν πξνο πώιεζε - Μεηνρέο Υαξηνθπιάθην επελδύζεωλ Γάλεηα θαη απαηηήζεηο - Οκόινγα Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ύλνιν ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεωλ ειίδα 13 από 18

14 11. Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία Σα ινηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία αλαιύνληαη σο εμήο: Σπκκεηνρέο ζην ζπλεγγπεηηθό θεθάιαην Επηθνπξηθό θεθάιαην εθθαζάξηζεο Φ.Α.-ΦΑΚ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ζηνηρείωλ Ζ Δηαηξεία ηελ , πέξαλ ηεο αλσηέξσ ζπκκεηνρήο ηεο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ, γηα θάιπςε ελδερόκελσλ ππνρξεώζεσλ έρεη θαηαζέζεη ζε δεζκεπκέλν πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό πνζό ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ. Οη ζπκκεηνρέο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2533/1997 άξζξν 74 παξαγ. 4, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, επηζηξέθνληαη ζ απηήλ από ην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην, κεησκέλα κε ηηο απνδεκηώζεηο πνπ θαηέβαιε ή πηζαλνινγείηαη όηη ζα θαηαβάιεη. 12. Απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο ρξεκαηηζηήξην Οη απαηηήζεηο από πειάηεο ρξεκαηηζηέο θαη ρξεκαηηζηήξην αλαιύνληαη σο εμήο: Απαηηήζεηο από πειάηεο Απαηηήζεηο από πειάηεο MARGIN Απαηηήζεηο από ΚΑΑ θαη ΕΤΕΣΕΠ (Εθθαζαξίζεηο) θαη μέλνπο ρξεκαηηζηέο Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ( ) ( ) ύλνιν απαηηήζεωλ από πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Οη εύινγεο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο. 13. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Σν εκπνξηθό ραξηνθπιάθην αλαιύεηαη σο εμήο : Δύινγε αμία Δύινγε αμία Σύλνιν εηζεγκέλσλ κεηνρώλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ Σύλνιν κεηνρώλ αιινδαπήο Σύλνιν ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Σύλνιν απαηηήζεσλ από παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ζηελ εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ ειίδα 14 από 18

15 14. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ αλαιύνληαη σο εμήο: Repos πειαηώλ ΕΤΕΣΕΠ θαηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκό margin παξαγώγσλ Απαηηήζεηο από Ειιεληθό Δεκόζην Λνηπέο απαηηήζεηο ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηελ πεξηιακβάλνπλ πνζό πνπ αθνξά θαηάζεζε ζην επηθνπξηθό θεθάιαην εθθαζάξηζεο Υ.Α. σο εγγύεζε θαζώο θαη πνζό πνπ αθνξά δεζκεπκέλε θαηάζεζε σο εγγύεζε ππέξ ηνπ πλεγγπεηηθνύ Κεθαιαίνπ Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ. 15. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα αλαιύνληαη σο εμήο: Τακείν Καηαζέζεηο όςεσο ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ θαη ηζνδύλακωλ Ο ινγαξηαζκόο «θαηαζέζεηο όςεσο» ηελ πεξηιακβάλεη θαηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ πνζνύ Σν αληίζηνηρν ππόινηπν ήηαλ πνζό Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Οη αλσηέξσ ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο: Υπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο Υπνρξεώζεηο πξνο Φ.Α. θαη ΚΑΑ (Εθθαζαξίζεηο) ύλνιν ππνρξεώζεωλ πξνο πειάηεο ρξεκαηηζηέο - ρξεκαηηζηήξην Σν αλσηέξσ ππόινηπν πεξηιακβάλεη πνζό πνπ αθνξά κε εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πειαηώλ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πειαηώλ απηήο πνζνύ Σα πνζά θαηά ηελ ήηαλ θαη αληίζηνηρα. ειίδα 15 από 18

16 17. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Οη αλσηέξσ ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο: Υπνρξεώζεηο από απνηίκεζε αλνηρηώλ πσιήζεσλ κεηνρώλ ζηελ εύινγε αμία (short selling) Υπνρξεώζεηο από παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ ζηελ εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ Λνηπέο ππνρξεώζεηο Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο: Υπνρξεώζεηο από Repos πειαηώλ Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί (ΙΚΑ-ΤΣΕΜΕΔΕ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) Έμνδα πεξηόδνπ δεδνπιεπκέλα Δηαλνκή θεξδώλ ζην πξνζσπηθό Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο Πηζησηέο δηάθνξνη Φόξνη ακνηβώλ πξνζσπηθνύ Πξνκεζεπηέο Λνηπνί θόξνη ύλνιν ινηπώλ ππνρξεώζεωλ ειίδα 16 από 18

17 19. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ζ Δηαηξεία αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο «ΔηΔ» θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ ζπλεζηζκέλσλ εξγαζηώλ ηεο πξνο ηελ «ΔηΔ» θαη ηηο ινηπέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Οη όξνη ζπλεξγαζίαο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά από ηνπο ζπλήζεηο εθαξκνδόκελνπο όξνπο ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο κε κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ην δηάζηεκα ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο αληηζηνίρνπ ηνπ , θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο θαη έρνπλ σο θάησζη: ΑΠΑΙΣΗΔΙ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ ΔΟΓΑ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ ΔΞΟΓΑ Μεηξηθή Εηαηξεία Λνηπέο Εηαηξίεο Οκίινπ ΕΤΕ Ακνηβέο Σηειερώλ Δηνίθεζεο Οη πξναλαθεξόκελεο ακνηβέο ζηειερώλ δηνίθεζεο αθνξνύλ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή κέινο ηνπ Γ Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο Τπάξρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο από πειάηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνύλ δηθαζηηθέο αγσγέο γηα ηηο νπνίεο εθηηκάηαη όηη ζα έρνπλ ζεηηθή έθβαζε γηα ηελ Δηαηξεία. Δθηόο απηώλ ησλ απαηηήζεσλ γηα άιιεο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη νη δηθεγόξνη-ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ζρεηηθή αιιεινγξαθία: Αγσγή ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ αληηζπκβαιιόκελσλ θαηά ηξίηνπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηελ νπνία δεηνύλ λα θαηαδηθαζηνύλ θαη λα ηνπο θαηαβάιινπλ εηο νιόθιεξν πνζό πεξίπνπ ιόγσ δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ από ηελ πώιεζε κεηνρώλ. Ζ εκεξνκελία ζπδήηεζεο είρε νξηζζεί γηα ηελ νπόηε θαη αλαβιήζεθε ε ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ ππόζεζεο κε αίηεκα ηνπ δηθεγόξνπ ησλ ελαγόλησλ γηα ηελ ειίδα 17 από 18

18 21. Αλαηαμηλόκεζε ζπγθξηηηθώλ θνλδπιίσλ ε νξηζκέλα ζπγθξηηηθά θνλδύιηα όπσο είραλ δεκνζηεπηεί ζηελ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ , έγηλε αλαηαμηλόκεζε, έηζη ώζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. πγθεθξηκέλα αλαηαμηλνκήζεθαλ ηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία: - ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ ηα έζνδα από ηόθνπο κεηώζεθαλ θαηά πνζό κε ηζόπνζε αύμεζε ησλ εζόδσλ από κεξίζκαηα. - ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ νη ινηπέο πξνβιέςεηο απμήζεθαλ θαηά πνζό κε ηζόπνζε κείσζε ησλ ηξερνπζώλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ. - ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ ζηα αμηόγξαθα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο έρεη ζπκπεξηιεθζεί πνζό πνπ αθνξά ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. - ηε ζεκείσζε 8 «Παξνρέο ζην πξνζσπηθό» ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδόκαηα κεηώζεθαλ θαηά πνζό κε ηζόπνζε αύμεζε ηεο απνδεκίσζεο απόιπζεο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ & εμόδσλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο. Δπίζεο, πνζό έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ινηπέο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ, ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ θαη αθνξά ηελ πξόβιεςε απνδεκίσζεο γηα κε ιεθζείζα άδεηα. 22. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο γεγνλόηα, ηα νπνία λα αθνξνύλ ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α). ειίδα 18 από 18

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα