Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ. Αθήνα, Δεκέμβριος

2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΣ Κόστος Εγκατάστασης (TRS Starter Kit) Κόστος έκδοσης/ ανανέωσης πιστοποιητικών Πληροφορίες Τεχνική Υποστήριξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α...6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές Προδιαγραφές και Προυποθέσεις εγκατάστασης TRS Starter Kit ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικές Προδιαγραφές Card Reader

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα Transaction Reporting System (TRS) είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, που επιτρέπει την υποβολή στοιχείων συναλλαγών από τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καλύπτοντας υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο και την υιοθέτηση της Οδηγίας MiFiD (ν. 3606/2007 ΦΕΚ 195) από το Ελληνικό Κράτος. Η αποστολή πληροφοριών στο TRS, γίνεται εντός ενός περιβάλλοντος που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των δεδομένων κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας [χρήση «υποδομής δημόσιου κλειδιού» (Public Key Infrastructure - PKI), «αναγνωρισμένων πιστοποιητικών» (Qualified Certificates) & «προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών»] και την αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου (Π.Δ. 150/2001) για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέθεσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που είναι πάροχος υπηρεσιών ψηφιακής πιστοποίησης, να εκδίδει όλα τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά (certificates) για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του συστήματος. Τα πιστοποιητικά αυτά αποθηκεύονται σε ειδικές «έξυπνες κάρτες» και είναι προσπελάσιμα με ειδικό λογισμικό. Συνεπώς θα πρέπει να εκδοθούν έξυπνες κάρτες για ένα ή περισσότερα άτομα που θα υποβάλλουν στοιχεία στο σύστημα TRS για λογαριασμό της ΕΠΕΥ. Το κόστος για την προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού και υλικού (αναγνώστη καρτών) καθώς και η έκδοση και η ετήσια ανανέωση των πιστοποιητικών και καρτών, που θα πρέπει να καλύψει η ΕΠΕΥ αναλύεται στο κεφάλαιο 3. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υλοποίηση των παραπάνω και την προετοιμασία του περιβάλλοντος. 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Οι έξυπνες κάρτες που εκδίδονται για χρήση από το σύστημα TRS είναι αυστηρά προσωπικές και περιέχουν δύο πιστοποιητικά: ένα (1) «πιστοποιητικό ταυτοποίησης» για τα δεδομένα επαλήθευσης (δημόσιο κλειδί) της ηλεκτρονικής υπογραφής που αντιστοιχεί στην ταυτότητά του, και ένα (1) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό» για τα δεδομένα επαλήθευσης (δημόσιο κλειδί) της «προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής» του. Όπου απαιτείται η «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» του (βάσει του «αναγνωρισμένου πιστοποιητικού» του που περιλαμβάνει η «έξυπνη κάρτα» του) αυτή δημιουργείται από «ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής» και επέχει θέση «ιδιόχειρης υπογραφής», τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, προϋποθέτει από μέρους της ΕΠΕΥ, τον καθορισμό και εξουσιοδότηση ενός ή περισσοτέρων ατόμων τα οποία θα είναι εντεταλμένα να υπογράφουν ηλεκτρονικά τις υποβολές προς το σύστημα TRS. Η εξουσιοδότηση αυτή πιστοποιείται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΥ, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα άτομα τα οποία εξουσιοδοτεί και να επισυναφθεί μαζί με τα σχετικά έντυπα. 3

4 Στη συνέχεια συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο Έντυπο-1 (Παράρτημα Α) και αποστέλλεται προς την Γραμματεία TRS που λειτουργεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών για λογαριασμό της Ε.Κ., συνοδευόμενο από απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας με θέμα: «Ορισμός Χρήστη για την αποστολή στοιχείων μέσω του συστήματος TRS». Μαζί, θα πρέπει να αποσταλούν και οι «Αιτήσεις Καταγραφής/ Μεταβολής Χρήστη» (Εντυπο-2 Παράρτημα Α) κατάλληλα συμπληρωμένες, μια για κάθε εξουσιοδοτημένο άτομο. Το κόστος έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών και καρτών θα πρέπει να καταβληθεί πριν την υποβολή της κάθε αίτησης οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης του σχετικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΧΑ Στη συνέχεια το ΧΑ αποστέλλει έντυπα «Αίτησης Σύμβασης Συνδρομητή για την Προμήθεια & Χρήση Προσωπικών Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής Τύπου «Smart-Sign» (διπλού κλειδιού) Κλάσης 1ης.», για κάθε αιτούντα. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν και υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΧΑ μαζί με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που αναφέρεται στη σύμβαση. Τόσο η «Αίτηση Σύμβαση Συνδρομητή για την Προμήθεια & Χρήση Προσωπικών Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής Τύπου «Smart-Sign» (διπλού κλειδιού) Κλάσης 1ης» όσο και η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του κάθε χρήστη θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π.) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, κατόπιν συνεννοήσεως, οι νέες κάρτες χρηστών είτε αποστέλλονται στους χρήστες με συστημένο ταχυδρομείο είτε παραλαμβάνονται στο ΧΑ από τους ίδιους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά αποθηκεύονται στις κάρτες, θα πρέπει να είναι δυνατή η προσπέλασή τους ώστε να γίνει χρήση τους. Η πρόσβαση στα πιστοποιητικά είναι εφικτή με τη χρήση αναγνώστη καρτών και ειδικού λογισμικού πρόσβασης. Το απαραίτητο λογισμικό καθώς και ο κατάλληλος αναγνώστης (TRS Starter KIT) διατίθεται από το ΧΑ κατόπιν αιτήσεως του και καταβολής του αντίστοιχου κόστους. Για το λόγο αυτό, μαζί με τις αρχικές αιτήσεις για έκδοση καρτών θα πρέπει να συμπληρωθούν έντυπα «Αίτησης για την Εγκατάσταση Σταθμών Εργασίας «TRS» & Καταγραφής / Μεταβολής Στοιχείων Τεχνικού Υπευθύνου» (Εντυπο-3 Παράρτημα Α). Θα πρέπει να γίνουν τόσες αιτήσεις όσοι είναι και οι σταθμοί εργασίας χρήσης του TRS που προτίθεται να εγκαταστήσει η ΕΠΕΥ. Ο αριθμός των σταθμών εργασίας δεν εξαρτάται κατ ανάγκη από τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύνδεση σταθμού εργασίας με συγκεκριμένη κάρτα. Αν η ΕΠΕΥ διαθέτει ήδη συμβατό αναγνώστη καρτών μπορεί να ζητήσει να μην προμηθευτεί τον αναγνώστη που διατίθεται. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσωπικού υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί αναφέρονται στο Παράστημα Β ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον κάρτα-αναγνώστη που διατίθεται αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. 3 ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος των απαιτούμενων προμηθειών αναλύεται στο κόστος εγκατάστασης (TRS Starter Kit) και το ετήσιο κόστος για την αρχική έκδοση και στην συνέχεια ανανέωση των καρτών. 4

5 3.1 Κόστος Εγκατάστασης (TRS Starter Kit) Το κόστος αυτό αναλύεται στα παρακάτω: Άδειας Λογισμικού πρόσβασης Αναγνώστη Καρτών 45 Ευρώ 30 Ευρώ Πλέον ΦΠΑ (23% ήτοι 92,25 Ευρώ) Αν η εταιρεία διαθέτει αναγνώστη καρτών και ζητήσει να μην προμηθευτεί από το ΧΑ, το κόστος μειώνεται ανάλογα. Το παραπάνω κόστος αφορά την προμήθεια ενός TRS Starter Kit και το συνολικό κόστος προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των κιτ που έχουν ζητηθεί με παραπάνω ποσό. Το ποσό καταβάλλεται πριν την υποβολή της «Αίτησης για την Εγκατάσταση Σταθμών Εργασίας «TRS» & Καταγραφής / Μεταβολής Στοιχείων Τεχνικού Υπευθύνου», σε τραπεζικό λογαριασμό. Κατάλογος των Τραπεζικών λογαριασμών του ΧΑ στους οποίους μπορεί να γίνει κατάθεση, αναφέρεται στα έντυπα. 3.2 Κόστος έκδοσης/ ανανέωσης πιστοποιητικών Το κόστος αυτό αφορά την έκδοση των πιστοποιητικών ή την ετήσια ανανέωση αυτών. Το ποσό ανέρχεται στα 90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (23% ήτοι 110,70 Ευρώ) και θα πρέπει να καταβληθεί σε λογαριασμό του ΧΑ πριν την αποστολή των εντύπων «Αιτήσεις Καταγραφής/ Μεταβολής Χρήστη», για κάθε αιτούντα έκδοσης πιστοποιητικού. 4 Πληροφορίες Για διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και καρτών μπορείτε να απευθύνεστε στο Xρηματιστήριο Aθηνών A.E. Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα Τηλ.: Fax: Για θέματα τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης του περιβάλλοντος μπορείτε να απευθύνεστε στο Xρηματιστήριο Aθηνών A.E. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης TRS Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα Τηλ.:

6 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6

7 Κωδικός Εντύπου Υ Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Γραμματεία «TRS» Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εταιρίας: [ Διεύθυνση Εταιρίας [ ] ] Δραστηριότητα [ [ ] ] ΑΦΜ Αρμόδια Δ.Ο.Υ BIC [ [ [ _ ] ] ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε: Αρχική συμπλήρωση ΕΝΤΥΠΟΥ-1: Η εταιρία αιτείται πρόσβαση στο Σύστημα «TRS» για πρώτη φορά. (Συμπληρώνονται ΟΛΑ τα παρακάτω ΤΜΗΜΑΤΑ Το ΕΝΤΥΠΟ-1 υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας) Μεταβολή ΕΝΤΥΠΟΥ-1: Η εταιρία ενημερώνει το Χ.Α. για μεταβολές που δηλώνονται στο παρόν ΕΝΤΥΠΟ-1. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν ορισμένα ΤΜΗΜΑΤΑ/ΠΕΔΙΑ, ο υπογράφων δηλώνει ότι δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή σ αυτά. (Το ΕΝΤΥΠΟ-1 υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας). 2. Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό χρηστών «TRS» της εταιρίας σας: α. Τρέχον αριθμός χρηστών «TRS» στην εταιρία ( «0» σε περίπτωση αρχικής αίτησης) β. Επιπλέον αριθμός χρηστών «TRS» που αιτούμεθα με την παρούσα γ. Αριθμός χρηστών «TRS» που ζητείται η απενεργοποίηση με την παρούσα Συνολικός αριθμός χρηστών «TRS» (α+β-γ) ΕΝΤΥΠΟ-1: Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» Σελίδα 1 / 3

8 3. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία: Με βάση την από / /200 απόφαση του ΔΣ της εταιρίας μας, εξουσιοδοτούνται οι παρακάτω νέος(οι) [ ] (αριθμός) χρήστης(ες) για την αποστολή στοιχείων που αφορούν την εταιρία μας μέσω του συστήματος «TRS», σύμφωνα με τον Πίνακα Νέων Χρηστών που ακολουθεί (ΤΜΗΜΑ-Α: Πίνακας Νέων Εξουσιοδοτημένων Χρηστών). Επιπλέον, παρακαλούμε για την απενεργοποίηση [ ] (αριθμός) χρηστών σύμφωνα με τον Πίνακα Απενεργοποίησης Χρηστών που επίσης ακολουθεί (ΤΜΗΜΑ-Β: Πίνακας Άρσης Εξουσιοδότησης Χρηστών). Παρακαλούμε να μας αποσταλεί, από το Χρηματιστήριο Αθηνών για κάθε έναν από τους νέους εξουσιοδοτημένους χρήστες, η κατάλληλη «Αίτηση-Σύμβαση», για την έκδοση του ειδικού μέσου πρόσβασης στο Σύστημα «TRS». Α) Πίνακας Νέων Εξουσιοδοτημένων Χρηστών (*) Ονοματεπώνυμο Θέση στην εταιρία Β) Πίνακας Άρσης Εξουσιοδότησης Χρηστών (*) Ονοματεπώνυμο Θέση στην εταιρία (* ) Σημείωση: Θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο εξουσιοδοτημένο να υποβάλλει στοιχεία Γ) Γενική ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΠΕΥ (χρήση για την αποστολή ειδοποιήσεων / υπενθυμίσεων / κοινοποιήσεων στην εταιρία από το σύστημα «TRS»). ΕΝΤΥΠΟ-1: Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» Σελίδα 2 / 3

9 Επισυνάπτονται πλήρως συμπληρωμένες «Αιτήσεις Καταγραφής / Μεταβολής Χρήστη TRS» (Έντυπο 2 - κωδ. Εγγράφου: Υ8-01-ΧΧΧ) για κάθε νέο εξουσιοδοτημένο χρήστη. Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή Νομίμου Εκπρόσωπου Εταιρίας (Σφραγίδα Εταιρίας) Κάθε χρήστης από αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα Α θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να υπογράψει τα παρακάτω: Αποδέχομαι τον διορισμό μου από την εταιρία ως εξουσιοδοτημένος Χρήστης των υπηρεσιών «TRS», σύμφωνα με τα παραπάνω, και δηλώνω ότι επιθυμώ να συμβληθώ με το Χρηματιστήριο Αθηνών ως «Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης» (Π.Υ.Π.) ώστε να αποκτήσω «δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής» και αντίστοιχα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με το π.δ. 150/2001: Υπογραφή Χρήστη 1 Υπογραφή Χρήστη 2 Υπογραφή Χρήστη 3 Υπογραφή Χρήστη 4 ΕΝΤΥΠΟ-1: Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» Σελίδα 3 / 3

10 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗ «TRS» (ΕΝΤΥΠΟ 2) Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εταιρίας: [ ] A) Αιτούμενη ενέργεια (αποκλειστικά μια επιλογή): 1) Έκδοση «Ειδικού Μέσου Πρόσβασης» για πρώτη φορά (απαιτείται εξουσιοδότηση - Έντυπο 1 (Κωδ.εντύπου: Υ )) 2) Αντικατάσταση «Ειδικού Μέσου Πρόσβασης» λόγω απώλειας / καταστροφής / απώλειας PIN 3) Ενημέρωση συστήματος για νέο χρήστη που είναι ήδη κάτοχος κάρτας (απαιτείται εξουσιοδότηση Έντυπο 1 (Κωδ.εντύπου: Υ )) 4) Τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας υφιστάμενου χρήστη Κωδικός Υ Υ Υ Υ Β) Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου Χρήστη «TRS» (Σημείωση 1) i. Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ατομική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ): Κάτοχος Προσωπικού Κωδικού Αναγνώρισης (ΠΚΑ) στο «TRS» (Μόνο για τις ενέργειες 2-4 ) Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης προσωπικής Ηλεκτρονικής Υπογραφής: [ΧΑ Α.Ε.] Προσωπικός Κωδικός Αναγνώρισης (ΠΚΑ): ii. Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας / Telephone number: ( )- Εσωτ./Ext.: ( ) FAX: ( )-( ) Διεύθυνση: Πόλη: Τ.Κ.: Επισυνάπτεται αντίγραφο κατάθεσης για λογαριασμό του ΧΑ ποσού [ ] Ευρώ για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών έκδοσης έξυπνης κάρτας (Σημείωση 2) ΕΝΤΥΠΟ-2: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗ «TRS» Σελίδα 1 / 3

11 Γ) Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου Επωνυμία Εταιρίας Διεύθυνση Εταιρίας Δραστηριότητα ΑΦΜ Αρμόδια Δ.Ο.Υ Τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου ταυτίζονται με τα στοιχεία της εταιρίας όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» (ΕΝΤΥΠΟ 1) (Σημείωση 3) Δ) Στοιχεία Αποστολής Τιμολογίου Επωνυμία Εταιρίας Διεύθυνση Εταιρίας Τα στοιχεία αποστολής τιμολογίου ταυτίζονται με τα στοιχεία επωνυμίας και διεύθυνσης της εταιρίας όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» (ΕΝΤΥΠΟ 1) (Σημείωση 4) ΕΝΤΥΠΟ-2: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗ «TRS» Σελίδα 2 / 3

12 Ε) Παρατηρήσεις / Σημειώσεις (προαιρετικά): Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή Νομίμου Εκπρόσωπου Εταιρίας Υπογραφή Χρήστη (Σφραγίδα Εταιρίας) Οδηγίες Συμπλήρωσης Σημείωση 1: Για κάθε «Χρήστη» συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο με πλήρη στοιχεία του τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα TRS. και τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν (στα κοινά τους πεδία) με τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στην Αίτηση- Σύμβαση προς τον Π.Υ.Π. που συνεργάζεται με το Χ.Α. για την έκδοση του Ειδικού Μέσου Πρόσβασης. Σημείωση 2: Για τη χρήση του συστήματος το κόστος ανά χρήστη ανέρχεται σε 90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (23% ήτοι 110,70 Ευρώ) ετησίως και καλύπτει τα δικαιώματα έκδοσης των πιστοποιητικών, τη συνδρομή στην υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και την αποστολή τους μέσω συστημένων επιστολών (ΕΛΤΑ). Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμό του ΧΑ, με σχόλιο που θα αναφέρει την επωνυμία της εταιρείας και τη σημείωση TRS. Η υπηρεσία (4) διατίθεται ατελώς. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN GR ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ GR Σημείωση 3: Σε περίπτωση που τα στοιχεία τιμολόγησης ταυτίζονται με αυτά που έχουν συμπληρωθεί στο Έντυπο 1, τότε δεν συμπληρώνονται ξανά αλλά σημειώνεται το ειδικό τετράγωνο επιλογής Σημείωση 4: Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστολής τιμολογίου ταυτίζονται με αυτά που έχουν συμπληρωθεί στο Έντυπο 1, τότε δεν συμπληρώνονται ξανά αλλά σημειώνεται το ειδικό τετράγωνο επιλογής. ΕΝΤΥΠΟ-2: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗ «TRS» Σελίδα 3 / 3

13 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «TRS» & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 3) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εταιρίας: [ ] Αρχική συμπλήρωση ΕΝΤΥΠΟΥ-3: Η εταιρία αιτείται την παροχή του απαιτούμενου «ειδικού εξοπλισμού» για πρώτη φορά. (Συμπληρώνονται ΟΛΑ τα παρακάτω ΤΜΗΜΑΤΑ Το ΕΝΤΥΠΟ-3 υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας) Α) Με την παρούσα παρακαλούμε για την παροχή του απαιτούμενου «ειδικού λογισμικού» και αδειών χρήσης, ( TRS Starter Kit ) για την εγκατάσταση από την εταιρία μας των παρακάτω [ ] (αριθμός) σταθμών εργασίας «TRS», καθώς και [ ] σετ «ειδικού υλικού» (αναγνώστης καρτών) βάσει των σχετικών οδηγιών και Τεχνικών Προδιαγραφών. Στοιχεία Επικοινωνίας αρμοδίου της εταιρίας μας επί των τεχνικών θεμάτων εγκατάστασης σταθμών εργασίας «TRS» Ονοματεπώνυμο: [ ] Τηλέφωνο.: [ ] FAX.: [ ] Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [ ] Β) Παρατηρήσεις / Σημειώσεις Εταιρίας (προαιρετικά): ΕΝΤΥΠΟ- 3: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «TRS» & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Σελίδα 1 / 3

14 Επισυνάπτεται αντίγραφο της κατάθεσης του συνολικού κόστους των νέων σταθμών εργασίας TRS Γ) Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου Επωνυμία Εταιρίας Διεύθυνση Εταιρίας Δραστηριότητα ΑΦΜ Αρμόδια Δ.Ο.Υ Τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου ταυτίζονται με τα στοιχεία της εταιρίας όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» (ΕΝΤΥΠΟ 1) (Σημείωση Γ) Δ) Στοιχεία Αποστολής Τιμολογίου Επωνυμία Εταιρίας Διεύθυνση Εταιρίας Τα στοιχεία αποστολής τιμολογίου ταυτίζονται με τα στοιχεία επωνυμίας και διεύθυνσης της εταιρίας όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για Χρήστες «TRS» (ΕΝΤΥΠΟ 1) (Σημείωση Δ) Για την Εταιρία Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή Νομίμου Εκπρόσωπου Εταιρίας Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή Τεχνικού Υπευθύνου (Σφραγίδα Εταιρίας) ΕΝΤΥΠΟ- 3: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «TRS» & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Σελίδα 2 / 3

15 Σημειώσεις: Α) Για την εγκατάσταση από την ΕΠΕΥ, σταθμών εργασίας «TRS», το Χ.Α. διαθέτει τον απαιτούμενο «ειδικό εξοπλισμό» με χρέωση της εταιρίας που ανέρχεται σε 75 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (23% ήτοι 92,25 ) ανά σταθμό εργασίας και καλύπτει το κόστος του απαιτούμενου «ειδικού εξοπλισμού» (υλικού & λογισμικού) και αδειών χρήσης, ( TRS Starter Kit ) καθώς και ταχυδρομική αποστολή μέσω των ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει αναγνώστη καρτών που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, το κόστος περιορίζεται στα 45 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (23% ήτοι 55,35 ). Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμό του ΧΑ, με σχόλιο που θα αναφέρει την επωνυμία της εταιρείας και τη σημείωση TRS. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN GR ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ GR B) Σε περίπτωση που τα στοιχεία τιμολόγησης ταυτίζονται με αυτά που έχουν συμπληρωθεί στο Έντυπο 1, τότε δεν συμπληρώνονται ξανά αλλά σημειώνεται το ειδικό τετράγωνο επιλογής Γ) Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστολής τιμολογίου ταυτίζονται με αυτά που έχουν συμπληρωθεί στο Έντυπο 1, τότε δεν συμπληρώνονται ξανά αλλά σημειώνεται το ειδικό τετράγωνο επιλογής. ΕΝΤΥΠΟ- 3: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «TRS» & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Σελίδα 3 / 3

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 5.1 Τεχνικές Προδιαγραφές και Προυποθέσεις εγκατάστασης TRS Starter Kit 16

17 Κωδ.Εντύπου: Υ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «TRS» (T.R.S: Transaction Report System) Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του προσωπικού υπολογιστή (PC) που θα διαθέσει και θα διαμορφώσει σε «Σταθμό Εργασίας TRS» μια ΕΠΕΥ με ευθύνη της είναι Oι παρακάτω: Επεξεργαστής: Pentium Μνήμη RAM: 1024ΜΒ Ελεύθερος χώρος σε σκληρό δίσκο: 200MB Μία (1) μονάδα CD-ROM USB θύρα προς υποστήριξη του αναγνώστη που έχει επιλεγεί Απαιτείται σύνδεση στο Internet του παραπάνω σταθμού εργασίας με ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 64Kbps (είτε μέσω σύνδεσης dialup τύπου ISDN, είτε μέσω μόνιμης σύνδεσης μισθωμένου κυκλώματος, είτε ADSL). 17

18 Για τυχόν οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνηση ή πληροφορία, αναφορικά με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε: Χ.Α. Α.Ε. Τεχνική Υποστήριξη TRS Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα Τηλ.: (+3 210) Web: https:\\trs.helex.gr/ 18

19 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 6.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Card Reader Host Interface USB CCID compliant Smart Card Interface T=0, T=1 protocol support SCM MCARD API Support Communication speed up to 344,105 bps (PPS, Fl parameter) Frequency up to 12 MHz (PPS, Dl parameter) Support ISO 7816 Class A and AB smart card Smart Card Connector 8 contacts - ISO location Sliding contact OS Windows, 2000, XP, Server 2003 API PC/SC CT-API (thru wrapper on top of PC/SC) Approval FCC Class B part 15, CE USB Microsoft WHQL Me, 2000, XP, 7, Server

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 155/2006 H Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 4 και 8 παρ. 7 εδ. β του Ν. 3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα