NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Σκοπός, αντικείμενο εργασιών 14 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Βασικές λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τομέα Συναλλαγές σε συνάλλαγμα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων Απαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστήριο Χρηματικά διαθέσιμα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Φόρος εισοδήματος Προβλέψεις Μισθώσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Κέρδη ανά μετοχή Διανομή μερισμάτων Συγκριτικά στοιχεία 31 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Φόρος Εισοδήματος 32 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 33 Σελίδα 2 από 56

3 4.1 Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος επιτοκίου Κίνδυνος ρευστότητας 34 5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Απαιτήσεις από πελάτες και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Λοιπές απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια τραπεζών Υποχρεώσεις προς πελάτες και Χρηματιστήριο Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος Λοιπές υποχρεώσεις 49 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών Κόστος παροχής υπηρεσιών Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Άλλα έσοδα και έξοδα (καθαρά) Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (καθαρά) Φόρος εισοδήματος Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή Συνδεμένα μέρη Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς συνδεμένα μέρη 54 7 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Επίδικες υποθέσεις Εγγυητικές επιστολές Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις - Η εταιρεία ως μισθωτής Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 56 Σελίδα 3 από 56

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την παρούσα δηλώνουμε ότι από όσα γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την καθαρή θέση της και τα αποτελέσματα του α εξαμήνου 2010 της εταιρείας. Επίσης δηλώνουμε ότι από όσα γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση 2010 του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης Α.Δ.Τ. Χ Ιωάννης Μαλταμπές Α.Δ.Τ. Σ Αντωνία Κουτσογκίλα Α.Δ.Τ. Χ Σελίδα 4 από 56

5 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ παρουσιάζει την έκθεσή του για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας. κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας την 28η Ιουλίου 2010 και η δημοσιοποίησή τους έγινε με την ανάρτησή των στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιδιόκτητα γραφεία: Η εταιρεία ασκεί την δραστηριότητά της κυρίως στα ιδιόκτητα γραφεία της τα οποία βρίσκονται στον 7ο όροφο, επιφανείας 650 τ.μ., στη οδό Δραγατσανίου 6 Αθήνα. Μισθωμένα γραφεία: Κατά την κρινόμενη περίοδο, η εταιρεία συνέχισε την μίσθωση γραφείων στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Σοφοκλέους 21 στον Β όροφο. Το ακίνητο αυτό υπεκμισθώθηκε από τον Οκτώβρη του 2006 στην εταιρεία ΒΙΠΣ ΟΠΤΙΚΑ Α.Ε Για τους παραπάνω μισθωμένους χώρους η εταιρεία κατέβαλε συνολικά στο α εξάμηνο 2010 ποσό ,76 2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Κατά την κρινόμενη περίοδο η εταιρεία συνέχισε την μίσθωση αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της και την εξυπηρέτηση των πελατών της 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Στη κρινόμενη περίοδο η εταιρεία συνέχισε την πολιτική της στο τομέα της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης προσαρμόζοντας τις προδιαγραφές υλοποίησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στις νεότερες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην εταιρεία λειτουργεί σε καθημερινή βάση φορέας επιμόρφωσης των στελεχών, των συνεργατών αλλά και των πελατών της στα δρώμενα στη Κεφαλαιαγορά. Σελίδα 5 από 56

6 4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας την διαμορφώθηκε ως εξής: ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ ΗΣ /ΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗ ΣΗΣ 30/6/2010 Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,91 142,560,00 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,00 3. ΔΕΗ ,00 4. ΧΑΛΚΟΡ , ,00 5. ΑΛΤΕΚ , ,00 6. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΜΑΡΜΑΡΑ , ,00 7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,00 8. ASPIS BANK , ,00 9. ΟΠΑΠ , , ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ , , ΟΤΕ , , ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠ. ΚΥΠΡΟΥ , ,00 Σύνολο ,00 Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1. U TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ , Γενικό σύνολο ,00 Η αποτίμηση των παραπάνω χρεογράφων του εμπορικού χαρτοφυλακίου (οι οποίες αφορούν μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑ) έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της Για τις εκτός Χ.Α μετοχές (Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ) λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία αυτών με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό. Πλέον των ανωτέρω μετοχών του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου η εταιρεία συμμετέχει κατά 42,91% ήτοι με μετοχές (επί συνόλου ) στην υπό εκκαθάριση από τον Απρίλιο του 2006 εταιρεία UNION ΑΕΛΔΕ. Η αποτίμηση της συμμετοχής αυτής την έγινε όπως ακριβώς και των άλλων μετοχών του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και ανήλθε στο ποσό , ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το α εξάμηνο 2010 ανήλθε στο ποσό ,80 έναντι ποσού ,35 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή μειώθηκε σε ποσοστό 13,33 % περίπου, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία έπληξε πιο έντονα και ετεροχρονισμένα την ελληνική οικονομία. Έτσι συνεπεία και των αρνητικών Σελίδα 6 από 56

7 χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (καθαρών) της περιόδου αυτής 2010 το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ποσό ζημίας ,53) έναντι κερδοφόρου αποτελέσματος ποσού ,70 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης Η κρίση αυτή, η οποία δεν βλέπουμε να μας εγκαταλείπει τουλάχιστον μέσα στο 2010, είχε ως αποτέλεσμα για την εταιρεία μας περιορισμένο κύκλο εργασιών εξαιτίας του περιορισμένου ενδιαφέροντος για επενδύσεις σε μετοχές είτε από θεσμικούς είτε από ιδιώτες επενδυτές παρά τις αρκετά χαμηλές τιμές διαπραγμάτευσης. Η Διοίκηση της εταιρείας για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης συνέχισε την πολιτική της όσον αφορά τον περιορισμό των δαπανών, ενώ ακολούθησε ιδιαίτερη πολιτική στο τομέα της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της. 6. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Οι προοπτικές για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2010 παραμένουν και πάλι αρνητικές και οφείλονται τόσο στα μέχρι σήμερα θέματα, τα οποία λεπτομερώς έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες εκθέσεις μας, όσο και στην ύφεση που διέπει πλέον την Ελληνική Οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κατωτέρω όσον αφορά τα προβλήματα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς: α) Τη συνεχιζόμενη μείωση των προμηθειών επί των συναλλαγών από τον ανταγωνισμό, β) τη συγκέντρωση των πελατών στις τραπεζικές χρηματιστηριακές γ) το μεγάλο αριθμό των χρηματιστηριακών εταιρειών σε σχέση με τον αριθμό των Ιδιωτών Ελλήνων πελατών που συναλλάσσονται στο Χ.Α. Οι αλλοδαποί πελάτες του Χ.Α. συναλλάσσονται με τις τραπεζικές Α.Χ.Ε., που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως θεματοφυλακή κλπ. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων επενδυτών δεν ενεργοποιείται πλέον στο Χ.Α. που αποτελούσαν κατά κύριο λόγο τους πελάτες των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιρειών. Με βάση τα προαναφερθέντα και με τα υπάρχοντα δεδομένα καμία πρόβλεψη ή προοπτική για το μέλλον δεν μπορεί να γίνει. 7. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της που αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010 εφαρμόστηκαν οι αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Από την λήξη της περιόδου ( ) μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομική της κατάσταση. Πάντως έως σήμερα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2009, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται προς το παρόν αρνητικά και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Μετά από τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί η εταιρεία μας στην επόμενη περίοδο είναι αβέβαιο. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελίδα 7 από 56

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (η Εταιρεία) της 30ής Ιουνίου 2010 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα 30 Ιουλίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΤΣΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 8 από 56

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημείωση 01/01-30/06/ /01-30/06/2009 Κύκλος εργασιών (από παροχή υπηρεσιών) , ,35 Κόστος παροχής υπηρεσιών 6.2 ( ,98) ( ,84) Μικτά κέρδη , ,51 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.2 ( ,97) ( ,96) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6.2 (90.816,43) ( ,00) Άλλα έσοδα και έξοδα (καθαρά) 6.5 ( ,65) ,76 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( ,23) ( ,69) Αποτελέσματα χρηματ/νομικών πράξεων (καθαρά) 6.6 ( ,37) ,45 Κέρδη/(Ζημία) πρό φόρων ( ,60) ,76 Φόρος εισοδήματος , ,94 Κέρδη/(Ζημία) μετά από φόρους ( ,53) ,70 Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή ( σε /μετοχή) 6.8 (4,08) 3,52 Κέρδη/(Ζημία) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ,48) ( ,64) Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 9 από 56

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/ /12/2009 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,32 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 0,46 0,46 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες , ,64 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,78 Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες και Χρηματιστήριο , ,03 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , ,13 Λοιπές απαιτήσεις , ,58 Χρηματικά διαθέσιμα , , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,52 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και Αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά , ,03 Αποτελέσματα εις νέον 5.11 ( ,73) ( ,20) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,83 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού , ,43 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,43 Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,86 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια τραπεζών , ,43 Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο , ,60 Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,52 Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 10 από 56

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορές Αναπροσαρμογής Περιουσιακών Στοιχείων (ΔΛΠ 16) Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα σε νέο Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές , , , ,04 Προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΠ ,71 ( ,99) , ,19 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ , , , , ,23 Σχηματισμός αποθεματικών ,99 ( ,99) --- Καθαρό κέρδος περιόδου 01/01-30/06/ , ,91 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου , , , , ,14 Μέρισμα χρήσης 2006 ( ,96) ( ,96) Καθαρό κέρδος περιόδου 01/07-31/12/ , ,52 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου , , , , ,70 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , , ,70 Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων , ,45 Τακτοποίηση αποθεματικών ,11 ( ,11) --- Σχηματισμός αποθεματικών 2.100, ,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ( ,50) ( ,50) Ζημία περιόδου 1/1-31/12/2008 ( ,62) ( ,62) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου , , ,93 ( ,06) ,03 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , ,93 ( ,06) ,03 Τακτοποίηση αποθεματικών ( ,26) , Σχηματισμός αποθεματικών 678,20 678,20 Κέρδη περιόδου 1/1-31/12/ , ,60 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου , , ,87 ( ,20) ,83 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , ,87 ( ,20) ,83 Ζημία περιόδου 1/1-30/6/2010 ( ,53) ( ,53) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου , , ,87 ( ,73) ,30 Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 11 από 56

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημείωση 01/01-30/06/ /01-30/06/2009 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/ (Ζημία) περιόδου πρό φόρων 6.8 ( ,60) ,76 Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,05 Προβλέψεις/απομειώσεις 5.12, 6.5, , ,74 Πιστωτικοί τόκοι 6.6 ( ,53) ( ,04) Ζημία/(Κέρδη) από αποτίμηση χαρτοφυλακίου 6.6 ( ,51) ( ,31) Μερίσματα 6.6 (15.375,90) (30.696,55) Ζημία/(Κέρδη) από πώληση χρεογράφων , ,75 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,86 Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (2.625,56) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων ( ,56) ( ,20) (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,18) ,54 (Μείωση)/αύξηση λοιπών μακρ. υποχρεώσεων ( ,65) ( ,84) Μείον: Καταβληθέντες φόροι Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,56) ( ,80) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσ. στοιχείων --- (61.554,95) Αγορές χρεογράφων ( ,01) ( ,69) Πωλήσεις χεογράφων , ,21 Τόκοι εισπραχθέντες , ,04 Μερίσματα εισπραχθέντα , ,55 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες , ,16 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων , ,65 Πληρωθέντες τόκοι (75.483,03) (44.542,86) Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,79 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου , ,15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,44 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,59 Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 12 από 56

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Πληροφορίες για την εταιρεία 1.1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Η εταιρεία «Nuntius Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (στο εξής «εταιρεία») παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις, μαζί µε τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο, για την περίοδο από έως Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 28 Ιουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται με απόφασή του να διορθώσει τις οικονομικές καταστάσεις μετά την δημοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και έχει την έδρα της στην Αθήνα, Δραγατσανίου 6. Η διάρκειά της ορίσθηκε σε πενήντα (50) έτη. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Μωραϊτάκης Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Μαλταμπές Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αντωνία Κουτσογκίλα Mέλος Εποπτεύουσα αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συνεργαζόμενες Τράπεζες Τράπεζα Πειραιώς Millennium Bank Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Εμπορική Τράπεζα Γενική Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου Eurobank HSBC Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τράπεζα Ελλάδος Τράπεζα Αττικής Νομικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Μαλταμπές Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευστάθιος Μήτσου Α.Μ. ΣΟΕΛ Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 23924/06/Β/91/28 Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 13 από 56

14 Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι 1.2 Σκοπός, αντικείμενο εργασιών Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του Ν. 3607/2007 στα Χρηματιστήρια Αξιών, Παραγώγων, Εμπορευμάτων ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία, με βάση το άρθρο 3 του Καταστατικού της, θα παρέχει τις ακόλουθες κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες: Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες: α. Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. β. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. γ. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαιά της ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ αυτών. δ. Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. ε. Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. στ. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. ζ. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Σελίδα 14 από 56

15 Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες: α. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. β. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. γ. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα καθώς και την παροχή συμβουλών ή υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. δ. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ε. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα στ. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. ζ. Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε έως ζ και ι του άρθρου 5 του Ν. 3607/07 εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. Ως χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3607/07 είναι: ι. Οι κινητές αξίες. ιι. ιιι. ιν. Τα μέσα χρηματαγοράς. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις; σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα. ν. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής ( swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά Σελίδα 15 από 56

16 διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης). νι. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ. νιι. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής ( swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ του άρθρου αυτού και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. νιιι. Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου. ιx. Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences). x. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Nuntius Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» που καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού Σελίδα 16 από 56

17 σε τρέχουσες αξίες (αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου), την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της (going concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εφαρμογή μέχρι Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / (Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στον αριθμό των τομέων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Το αναθεωρημένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές με μετόχους) στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές με τους μετόχους. Όλες οι συναλλαγές με μη μετόχους πρέπει να εμφανίζονται σε μία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονομικές οντότητες μπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε μία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήματος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήματος). Η εταιρεία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει μία κατάσταση. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριμένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας Σελίδα 17 από 56

18 ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και επομένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή. ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος δανεισμού» Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην εταιρεία. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονομικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν λογιστική αντιστάθμισης για συναλλαγές μεταξύ των τομέων στις ατομικές οικονομικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) Το αναθεωρημένο (ΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα Σελίδα 18 από 56

19 αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος ( contingent consideration ) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν, εφόσον προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις, μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Η εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας Το πρότυπο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεπώς μόνο όταν υιοθετηθεί, η εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου Σελίδα 19 από 56

20 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010) Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφού έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του (ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία, ενώ δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο εταιρεία, εφόσον συντρέξει ανάλογη περίπτωση, θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών Σελίδα 20 από 56

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.

Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2010 Περιεχόμενα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα