GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16"

Transcript

1 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2009 Σελίδα 1 από 66

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 6 Ισολογισμός 9 Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων 10 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 11 Κατάσταση Ταμιακών ροών 12 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 13 1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 13 Ι Κύριες Επενδυτικές υπηρεσίες 14 ΙΙ Παρεπόμενες Επενδυτικές υπηρεσίες 14 ΙΙΙ Χρηματοδότηση αγοράς 15 ΙV Δίκτυο πώλησης 15 2 Βασικές Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Νέα Δ.Π.Χ.Π. και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΠ διερμηνείες) Πληροφόρηση κατά τομέα Συναλλαγματικές μετατροπές Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδύσεις Συμφωνίες πώλησης, επαναγοράς χρεογράφων Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 32 Σελίδα 2 από 66

3 2.11 Μετοχικό Κεφάλαιο Δανεισμός Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία 2.15 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Κέρδη ανά μετοχή 2.19 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων Μισθωμένα Πάγια 36 3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως Φόρος εισοδήματος Απομειώσεις απαιτήσεων 37 4 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου α Πιστωτικός κίνδυνος β Κίνδυνος αγοράς γ Συναλλαγματικός κίνδυνος δ Επιτοκιακός κίνδυνος 4.1.ε Κίνδυνος ρευστότητας Κεφαλαιακή επάρκεια 44 5 Αναλύσεις Λογαριασμών Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Αυλα περιουσιακά στοιχεία 5.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Aπαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστήριο Λοιπές Απαιτήσεις-προκαταβολές 49 5,6 Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κα περιουσιακά στοιχεία Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σελίδα 3 από 66

4 5.9 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά και κέρδη Ομολογιακά Δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο Λοιπές υποχρεώσεις 5.16 Δάνεια Τραπεζών Κύκλος εργασιών 5.18 Έξοδα κατ είδος Λοιπά έσοδα έξοδα Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων στοιχείων Παροχές στο προσωπικό Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Πληροφόρηση κατά γεωγραφικές περιοχές Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 61 6 Διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. 7 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Σελίδα 4 από 66

5 Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Με την παρούσα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης εταιρείας «GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για τη χρήση , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπρόσθετα, βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας καθώς επίσης ότι περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται να περιέχονται σε αυτή. Αθήνα,17 Φεβρουαρίου 2009 Οι δηλούντες-βεβαιούντες Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Το μέλος Και Διευθ.Σύμβουλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Δημήτριος Σ. Φίλλιπας Γεώργιος-Νεκτάριος Γεώργιος Ν. Κολοκοτρώνης Γιαννακόπουλος Α.Δ.Τ. Ζ Α.Δ.Τ. Λ Α.Δ.Τ. Σ Σελίδα 5 από 66

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Σελίδα 6 από 66

7 Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1) είναι σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων Oι διαφορές φόρων που τυχόν θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή να εκτιμηθούν με ιστορικά στοιχεία, ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 2) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται ποσά λογιστικής αξίας ευρώ ,79 τα οποία καλύπτονται από τίτλους αξίας ευρώ ,57. Κατά την γνώμη μας ή εταιρεία έπρεπε να είχε προβεί σε απομείωση της παραπάνω απαίτησης σε βάρος των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων ποσού ευρώ ,22. Γνώμη Mε εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Σελίδα 7 από 66

8 ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α του Κ.Ν.2190/1920. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Σπυρίδων Γ. Μαρκάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 8 από 66

9 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.E.Π.Ε.Υ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΣΗΜ 31/12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.3 1,289, ,684, ,052, ,499, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 5.4 6,263, ,318, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.5 1,076, , ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , , ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 5.8 6,103, ,364, ,460, ,806, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16,513, ,306, ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.9 5,325, ,260, ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝ/ΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ , KEΡΔΗ ΕΙΣ ΝΈΟ 507, ,734, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 6,793, ,186, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ,240, ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ , , ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1,368, , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ,352, ,753, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,607, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΔΑΝΕΙΑ) , , ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8,350, ,991, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16,513, ,306, Σελίδα 9 από 66

10 Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1/2008 1/1/ /12/ /12/2007 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ,907, ,110, ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,358, ,620, ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1,548, ,490, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,055, , ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ , , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 452, , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , , ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 373, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , , ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ , , ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 332, , ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 10 από 66

11 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘ/ΤΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΤΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΗΣ ΕΙΣ ΝΈΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1/1/2007 4,260, , , , ,780, ,232, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΌ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ -1, , ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ , , ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -9, , ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ 259, , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 46, , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.ΠΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΠΧΠ 4,260, , , , ,742, ,232, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Π. - 2,279, ,279, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ Δ.Π.Χ.Π. 4,260, , , , ,463, ,952, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9, , ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ -259, , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ -46, , ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/ , , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ Δ.Π.Χ.Π. 4,260, , , , ,734, ,186, ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 1,065, ,065, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ - 181, , ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 1/1/ /12/2007 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 21, , ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ -362, , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ -15, , ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΜΑ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -56, , ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/ , ,74 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ -181, , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ Δ.Π.Χ.Π. 5,325, , , , , ,78 6, ,31 Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως καταστάσεων 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών Σελίδα 11 από 66

12 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/1/2008 1/1/ /12/ /12/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες Εισπράξεις από απαιτήσεις 6,782, ,400, Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους -5,961, ,725, Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες 820, ,324, Πληρωμές φόρου εισοδήματος -124, Πληρωμές στο Δημόσιο και Ασφαλιστικούς οργανισμούς -2,055, ,451, Πληρωμές τόκων -123, , Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1,483, ,825, Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων -111, , Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών,συγγενών & λοιπών επενδυσεων -17,754, ,773, Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών,ενσώματων άυλων παγίων και χρηματοοικονομικών στοιχείων 16,594, ,811, Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα των επενδυτικών δραστηρ/των 126, , Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1,144, , Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 11,090, ,400, Εξοφλήσεις δανείων -9,850, , Πληρωμές μερισμάτων -270, , Εισπράξεις Επικουρικού Κεφαλαίου 397, , Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1,367, , Καθαρή - μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσης (α+β+γ) -1,260, ,943, Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 7,364, ,307, Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 6,103, ,364, Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 12 από 66

13 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 1998, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων 15, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών με αριθμό 40544/06/Β/98/16. Η εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνα με την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/126/ Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Στα πλαίσια του νόμου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών του κλάδου, η Εταιρεία το 2008 προχώρησε σε αλλαγή του καταστατικού της και σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί τις εργασίες που θα τις επιτρέψουν να πραγματοποιήσει τα επιχειρηματικά της σχέδια. Συγκεκριμένα με την από 19/3/2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης η εταιρεία προχώρησε σε: α)αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ ,00 ώστε να ανέλθει στο ποσό των ευρώ ,00 προκειμένου να της παρέχεται η δυνατότητα βάση του καταστατικού της να προβαίνει στην διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία ΠΔΜ (Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης - Ν.3606/2007) β) Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τον νόμο 3606/2007. Σελίδα 13 από 66

14 Ι. Κύριες Επενδυτικές υπηρεσίες α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στην διαχείριση κατά την διακριτική ευχέρεια της εταιρείας χαρτοφυλακίων των πελατών της στο πλαίσιο της εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα δ) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα ε) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης στ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης ΙΙ. Παρεπόμενες Επενδυτικές υπηρεσίες α) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών β) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρεία η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο γ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων Σελίδα 14 από 66

15 δ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ε) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή ΙΙΙ. Χρηματοδότηση αγοράς Η εταιρεία συνάπτει συμφωνίες συνεργασίες με τις τράπεζες Αττικής και Eurobank με σκοπό να χρηματοδοτήσει τις αγορές χωρίς να προσφέρει άμεσα δικό της κεφάλαιο κίνησης. ΙV. Δίκτυο πώλησης Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από 5 υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πύργος, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Τρίκαλα) Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι Στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα αναρτηθούν τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 9/459/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Oι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 17 Φεβρουαρίου 2009, αλλά τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για την 30 Ιουνίου ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούσαν την χρήση 2007 και είχαν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του Κ.Ν. 2190/1920 που διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα Δ.Π.Χ.Π.. Η διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής αποτίμησης και παρουσίασης που Σελίδα 15 από 66

16 χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για σκοπούς συμμόρφωσης με τα Δ.Π.Χ.Π. Η επίδραση της μετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Δ.Π.Χ.Π, σχετικά με τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα παρατίθενται στην παρ. 6 σελ 62. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2008 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. περιλαμβάνονται στις παρακάτω αρχές και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για την προσαρμογή των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων σε όλα τα έτη υπό αναφορά. 2.1 Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Βασική αρχή κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί το ιστορικό κόστος το οποίο αναπροσαρμόζεται με τις αποτιμήσεις σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων, αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Τα σημεία που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης και οι υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην σημείωση αρ. 3 σελ 36. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εφαρμογή μέχρι 31/12/2008. Η I.A.S.B. έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα, τα οποία αναφέρονται ως «I.F.R.S. Stable Σελίδα 16 από 66

17 Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρμόζει το I.F.R.S. Stable Platform 2005 της 1ης Ιανουαρίου 2005, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ΔΛΠ 2 Αποθέματα ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευές ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια ΔΛΠ 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 18 Έσοδα ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους ΔΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης ΔΛΠ 21 Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών ΔΛΠ 26 Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ΔΛΠ 29 Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες Σελίδα 17 από 66

18 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση ΔΛΠ 33 Κέρδη ανά μετοχή ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθμισης του κινδύνου ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα ΔΛΠ 41 Γεωργία 2.2 Νέα Δ.Π.Χ.Π. και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΠ διερμηνείες) Σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή νέων προτύπων και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί και που είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αφορούν την περίοδο αναφοράς η εκτίμηση της επίδρασης παρατίθεται παρακάτω. ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2009. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 έχει εφαρμογή από την 1/1/2009 και αφορά την τροποποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Με την τροποποίηση α) εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσματος (comprehensive income), το οποίο πρέπει να παρουσιάζεται ως μία ξεχωριστή κατάσταση που θα συγκεντρώνει τα κονδύλια που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου και εκείνα που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να Σελίδα 18 από 66

19 απεικονίζουν ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, στην περίπτωση όμως αυτή, τα αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση θα παρουσιάζονται σε πρόσθετη κατάσταση β) Η κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης θα περιλαμβάνει τα κονδύλια που αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους κατόχους στοιχείων της καθαρής τους θέσης. γ) Στις περιπτώσεις που μία νέα λογιστική αρχή εφαρμόζεται αναδρομικά, καθώς και στις περιπτώσεις αναμορφώσεως κονδυλίων, τα συγκριτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς του τέλους και της αρχής της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το τρoποποιημένο ΔΛΠ 1 το ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από ) Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση παρέχεται στις εταιρίες η επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Πιθανόν, επιβάλει νέες απαιτήσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό ενδοεταιρικών συναλλαγών (Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1 Ιουλίου 2009) Η αναθεώρηση επιτρέπει τη χρήση λογιστικής αντιστάθμισης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε περιπτώσεις συναλλαγματικού κινδύνου προερχόμενου από μια πολύ πιθανή πρόβλεψη ενδοεταιρικής συναλλαγής υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή χαρακτηρίζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το κυρίως νόμισμα της Εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή, και (β) ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Αυτή η αναθεώρηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. Σελίδα 19 από 66

20 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1 Ιουλίου 2009) Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού χρηματοπιστωτικών μέσων ως μέρος αυτής της κατηγορίας. ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν αποδειχθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθμίσει την δέσμευση την ημερομηνία ισολογισμού. Η τροποποίηση δεν είναι σχετική με την Εταιρία. ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση Οκτώβριος 2008), Αναγνώρ ιση και επιμέτρηση και γνωστοποιήσεις : Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων. Η τροποποίηση επιτρέπει σε μία οντότητα να επαναταξινομήσει μηπαράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερες μόνο περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπει την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, ταξινομημένου ως διαθέσιμου για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων και των απαιτήσεων (εάν δεν είχ ε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμο για πώληση), από την κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να διατηρήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το Σελίδα 20 από 66

21 προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 ισχύει για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου του Η εταιρεία επαναταξινόμησε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (επενδύσεις σε χρεόγραφα) από την κατηγορία επενδύσεις διαθέσιμες προς εμπορία στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση. Η επαναταξινόμηση έγινε με ισχύ από 1 Ιουλίου, 2008, σύμφωνα με τις πρόνοιες του τροποποιημένου ΔΛΠ 39 στη δίκαιη αξία των επενδύσεων την ημερομηνία αυτή. Αν η εταιρεία δεν είχε επαναταξινομήσει τις επενδύσεις σε χρεόγραφα την 1 Ιουλίου, 2008 η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το 2008, θα περιλάμβανε επιπρόσθετες μη πραγματοποιηθείσες ζημιές για την εξαμηνία Ιούλιο με Δεκέμβριο 2008 από τη μεταβολή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς εμπορία που επαναταξινομήθηκαν ύψους ,40.. Λεπτομέρειες για την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζονται στη σημείωση 5.7 των οικονομικών καταστάσεων. ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση), Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού. Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την επαναταξινόμηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από νομισματικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νομισματικό στοιχείο παρουσιάζεται στο νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό.η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. ΔΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2006) Το ΔΠΧΠ 6 δεν είναι σχετικό με την Εταιρία, καθώς η Εταιρία δε διαθέτει Ορυκτούς Πόρους. Σελίδα 21 από 66

22 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΕΧΠ 4 Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισμός εάν κατ ουσία σε μία επιχειρηματική συμφωνία περιλαμβάνεται χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να γίνεται εκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων: α) εάν εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και β)εάν η συμφωνία δίνει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Διερμηνεία 4 δεν είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε Ταμεία για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός προς απόρριψη Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά το 2007 ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά εργαλεία : Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση του στο ΔΛΠ 1 παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων : Γνωστοποιήσεις κεφαλαίου Σελίδα 22 από 66

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα