75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013"

Transcript

1 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Παπαφλέσσα 6, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό. 3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως Παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. ήτοι: 1. Κωνσταντίνος Βουζουκίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Άνθη Βουζουκίδου, Αντιπρόεδρος. 3. Χρυσή Βουζουκίδου Μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα οι οποίες στη συνέχεια καταχωρούνται ολόκληρες στο πρακτικό ). Α Λ Μ Α Α. Ε.Ε.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( έως ) ΑΡ. Μ.Α.Ε / 67 / Β / 98 / 004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ , ,94 0 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,30 0,01 ( μετ. Ον. Αξίας 16,67Eυρώ ) 0,01 1. Καταβλημένο ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεματικό 9.331,68 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,42 417,77 Μείον:Ζημ. χρεογρ.για μελλ. συμ ,69 Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 417, ,01 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες Χρημ. απαιτήσεις 2. Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 895,08 ειδικών διατάξεων νόμων ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓΙΙ + ΓΙΙΙ ) 1.312,85 4. Εκτακτα αποθεματικά Ν , Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο(ζημίες) ,69 1. Πελάτες 579,07 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μείον προβλέψεις 0,00 579,07 ( ΑΙ + ΑΙV + AV ) , Χρεώστες διάφοροι 4.231, Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών 0, ,25 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙΙ. Χρεόγραφα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Μετοχές 0,00 1. Προμηθευτές 0,00 3. Λοιπά χρεόγραφα 8.804,11 5. Φόροι-τέλη 139, , Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 Μείον προβλέψεις για υποτιμήσεις 7.544, , Πιστωτές Διάφοροι 0,00 ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 139,60 1. Ταμείο ,34 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 3.258, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV ) ,21 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ ) ,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ ) ,07 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( ) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτ/τα (ζημίες ) χρήσεως ,09 Κύκλος εργασιών 7.378,95 ΜΕΙΟΝ Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών & Μείον κόστος πωλήσεων 8.107,80 χρ/φων μεταφερόμενα στον πίνακα Συμ/σμού 0,00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως -728,85 ΠΛΕΟΝ Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.340,56 α) Ζημιές από πωλήσεις συμ/χων& χρ/φων 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.287, ,20 β) Προβλέψεις υποτίμησης συμ/χων & χρ/φων 0,00 Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως ,09 Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη εκμετ/σεως ) ,05 ΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) προηγ. χρήσεως 3.892,40 1. Έσοδα χρεογράφων 0,00 Σύνολο ,69 3. Κέρδη πώλησης χρεογράφων 0,00 ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι 8,96 8,96 1.Φόρος εισοδήματος 0,00 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 ΜΕΙΟΝ: (Κέρδη)-Ζημιές εις νέον ,69 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων 0,00 2. Έξοδα και ζημιές χρεογράφων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 25,00-16,04 Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) ,09 ΙΙ ΜΕΙΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 3. Έξοδα ς προηγ χρήσεων 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ,09 ΜΕΙΟΝ: 1. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 124,31 ΜΕΙΟΝ Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτ. κόστος 124,31 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,09 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΗ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. AE Α.Δ.Τ. : ΑΖ Α.Δ.Τ. : ΑE Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων Ειδικότερα το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της χρήσης 2012 υπογράψουν: α) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άνθη Βουζουκίδου β) Το μέλος Χρυσή Βουζουκίδου και γ) Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου Κωνσταντίνος Βουζουκίδης ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετησία τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 14 ης εταιρικής χρήσεως 2012, συγκληθεί την 30η Ιουνίου του έτους 2013 και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Παπαφλέσσα, αρ. 6 στην Κομοτηνή. Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Aκριβές Αντίγραφο. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κωνσταντίνος Βουζουκίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2

3 Κύριοι μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΛΜΑ ΑΕΕΔ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 (14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/ /12/2012 Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 43Α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, να σας υποβάλουμε συνημμένα, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας, για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση 2012, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από έως και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της, την αμέσως επόμενη χρήση : 1. Εξέλιξη εργασιών Η δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση που έκλεισε στις 31/12/2012, υπήρξε ζημιογόνος. Τα κυριότερα σημεία της χρήσης είναι: Α) Η εταιρεία συνεργάστηκε με τις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την PROTON ΑΧΕΠΕΥ στη λήψη και διαβίβαση εντολών χρηματιστηρίου και με την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Β) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2012 έφτασε το ποσό των 7.378,75 Ευρώ και παρουσίασε μείωση 836,27 σε σύγκριση με πέρυσι. Γ) Οι ζημίες χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στα 5.373,09 Ευρώ έναντι ζημιών 6.706,58 Ευρώ πέρυσι. Συνολικά το υπόλοιπο κερδών ανέρχεται σε -1480,69 ευρώ και μεταφέρεται εις νέο. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας λαμβανομένης υπόψη της γενικής οικονομικής δυσπραγίας είναι ικανοποιητική όπως εμφανίζεται και στην εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό κλεισίματος της 31/12/2012 η οικονομική θέση της εταιρείας έχει συνοπτικά ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,01 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.312,85 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,21 ΜΕΤΑΒΑΤΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 0,00 (Εξοδα Επομένων χρήσεων) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,47 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 139,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,07 3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας Με βάση την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κατά το 2012 και με την εκτίμηση ότι το Χρηματιστήριο θα παρουσιάσει μια μικρή ανάκαμψη, οι προβλέψεις για την 15 η χρήση της εταιρείας είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Κατεχόμενα έγγραφα 3

4 Η εταιρεία την είχε στην κατοχή της τα παρακάτω χρεόγραφα εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων: Α/Α ΜΕΤΟΧΗ Α/Κ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ALPHA TRUST GLOBAL LEADER MET 582, , , ,76 EΞΩΤ ΣΥΝΟΛΑ 8.804, , ,76 4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα την Λογιστικές αρχές Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές : χρήσης όπως και της συνοδεύουσας Κατάστασης α) Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους, μείον οι προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. β) Τα κατεχόμενα χρεόγραφα, ( μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων), αποτιμήθηκαν στη κατ είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, όπως προβλέπεται από το Κ.Ν.2190/1920. γ) Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της εταιρείας, λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της υπ αριθμ. 205/1998 γνωμοδότησης των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το Ν. 2238/1994, καθώς την δεν απασχολούνταν κανένας εργαζόμενος στην εταιρεία. Αναλυτικότερα, οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, οι οποίες είναι ίδιες με αυτές της χρήσης 2010, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. 6. Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον: ,69 Κομοτηνή, 30 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. AE ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 05 Ιουνίου ΑΘΗΝΑ, 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Α.Μ ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 4

5 ΑΛΜΑ Α.Ε.Ε.Δ.. ΑΡ. Μ.Α.Ε /67/Β/98/004 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Κομοτηνή, οδός Παπαφλέσσα 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης (2012) από έως μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση διανομής κερδών-ζημιών της δωδέκατης εταιρικής χρήσης Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής αυτού για την κλειόμενη χρήση και καθορισμός αμοιβής αυτού για την χρήση Έγκριση αμοιβής προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση μηνιαίου ύψους δαπανών από τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο Δ.Σ. για έξοδα προβολής φιλοξενίας και λοιπά με δικαιολογητικά. 7. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών Δ.Σ. για την χρήση Έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών του Δ.Σ. και καθορισμός αμοιβής αυτών. 9. Διάφορα άλλα θέματα. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ακριβές Αντίγραφο Κωνσταντίνος Βουζουκίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος 5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα