Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012"

Transcript

1 Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

2 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Σελίδα 2 από 57

3 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Στις κατωτέρω δηλώσεις - οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει - προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 1. ημήτριος Κοντομηνάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου 2. ημήτριος Πολιτόπουλος, ιευθύνων Σύμβουλος, και 3. Έλενη Ξηνταράκου, Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία - ιεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΝΤΕΡΤΕΚ»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: (α) (β) οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία ιεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 30η Ιουνίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. η εξαμηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Οι βεβαιούντες Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου Ο ιευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου ημήτριος Κοντομηνάς ημήτριος Πολιτόπουλος Ελένη Ξηνταράκου Σελίδα 3 από 57

4 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 3 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. Εξέλιξη επιδόσεις μητρικής εταιρείας Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συσκευών Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε , έναντι της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά ή σε ποσοστό 21% περίπου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε έναντι της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μείωση κατά 618 ή σε ποσοστό 20% περίπου. Η ζημιά περιόδου προ φόρων ανήλθε σε 755, έναντι καθαρών κερδών 56 της προηγούμενης, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 811 ή σε ποσοστό 1.484%. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της περιόδου, η μείωση των πωλήσεων κατά 21% και η επιδείνωση των αποτελεσμάτων ήταν αναμενόμενη και οφείλεται στην ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ρευστότητας και επομένως αγοραστικής δύναμης. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για την περίοδο 30/06/2012 ήταν οι εξής: Βασικοί Χρηματοοικονομικοί είκτες 30/06/ /06/2011 Σχόλια Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών -21,23% -16,98% Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μεταβολή του κύκλου εργασιών σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Ετήσια μεταβολή προ φόρων κερδών (ζημιών) ,93% -42,71% Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μεταβολή των καθαρών κερδών σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Περιθώριο μικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) 19,54% 19,36% Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων/ Ίδια Κεφάλαια 3,73% 0,24% Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Γενική ρευστότητα 2,99 2,02 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Άμεση ρευστότητα 2,26 1,36 Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτουν οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ξένα / Ιδια κεφάλαια 0,57 0,71 Ο δείκτης αυτός μετρά την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της χρηματοδότησης. Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 1,76 1,41 Ο δείκτης αυτός δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Σελίδα 4 από 57

5 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Εξέλιξη επιδόσεις Κλάδου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 1. Η πορεία των αποτελεσμάτων κατά το Α εξάμηνο 2012 είναι σημαντικά δυσμενέστερη από αυτή της αντίστοιχης περιόδου του 2011 αποκλειστικά και μόνο εξ αιτίας της αύξησης των τηλεπικοινωνιακών εξόδων κατά 60% (ενώ τα έσοδα είναι κατά 6% αυξημένα). Αυτό οφείλεται σε δύο αιτίες: Την εκκαθάριση του έργου του σχετικού με την μεταφορά και εκμετάλλευση των σημάτων της ΕΡΤ, το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2012 και συνεπώς δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τα αποτελέσματα και τη σημαντική αύξηση του κόστους χρήσης δορυφόρων. 2. Ο μόνος περαιτέρω κίνδυνος που πιθανόν αντιμετωπίσει ο κλάδος γενικότερα είναι η απώλεια πελατών, (η οποία πάντως- δεν παρατηρείται μέχρι σήμερα στην περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας μας ΚΒΙ) καθώς η απώλεια εσόδων δεν αντισταθμίζεται από μείωση εξόδων. 3. Τα παραπάνω οδήγησαν τη θυγατρική εταιρεία στην απόφαση να διακόψει τη συνεργασία της με την εταιρεία Intelsat (της οποίας τα προϊόντα είχαν και τη χειρότερη σχέση απόδοσης/κόστος σε σχέση με τους υπόλοιπους προμηθευτές μας). Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη λήξη του ζημιογόνου έργου της ΕΡΤ οδηγεί τη θυγατρική εταιρεία σε θετική κερδοφορία (EBITDA), αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός της τρέχουσας περιόδου - Η μητρική Εταιρεία, στις 29 Μαΐου 2012, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έναντι καταβολής συνολικού τιμήματος Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά και η οποία εμφανίζεται στη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης προσδιορίστηκε με βάση τις εύλογες αξίες της κατάστασης οικονομικής θέσης της εξαγορασθείσας εταιρείας κατά την 29η Μαϊου οριστικοποίησε τον επιμερισμό του τιμήματος εξαγοράς στα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των εξαγορασθεισών εταιρειών και του προσδιορισμού της υπεραξίας η οποία ανήλθε στο ποσό των Από την ημερομηνία της απόκτησης της, η εταιρεία που εξαγοράσθηκε έχει συνεισφέρει αρνητικά 209 στα μετά από φόρους αποτελέσματα της περιόδου. Αν η ανωτέρω εξαγορά λάμβανε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2012, ο συνολικός κύκλος εργασιών και οι συνολικές ζημιές προ φόρων του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2012 θα ήταν και αντίστοιχα. - Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. κατά το ποσό των 200 το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε πλήρως από την ΙΝΤΕΡΤΕΚ. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό συμμετοχής της ΙΝΤΕΡΤΕΚ στην ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. ανήλθε από 40,00% σε 58,46% και συνεπώς η εταιρεία κατέστη θυγατρική από συγγενής που θεωρούνταν κατά την Για το λόγο αυτό ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία ενσωμάτωσης την 30η Ιουνίου Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η μετοχή της INTERTECH A.E. τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης την 2η Απριλίου 2012 και ζήτησε διευκρινήσεις για τις αποτιμήσεις των συμμετοχών. Κατόπιν ενεργειών της ιοίκησης και με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 11 ης Ιουνίου άρθηκε η αναστολή διαπραγμάτευσης. Σελίδα 5 από 57

6 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος). Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 55,18 % επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2011 (Επαναδιατυπωμένη), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/ /12/2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και ηλώσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτά προτάθηκαν προς έγκριση. Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/ /12/2011. Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2011. Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβή του Μέλους του.σ. και /νοντος Συμβούλου κ.. Πολιτοπούλου και εν συνεχεία προέβη σε προέγκριση της αμοιβής του ιδίου, για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/ /12/2012). Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/ /12/2012), οι οποίοι θα διενεργήσουν και τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο Νόμιμος Ελεγκτής κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901). Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της επομένης εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/ /12/2012) ορίσθηκε το ποσό των , πλέον ΦΠΑ, (έλεγχος εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων , έλεγχος ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 3.000, φορολογικός έλεγχος Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης» εξέλεξε τα εξής επτά (7) πρόσωπα ως Μέλη του.σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία επί πενταετία από σήμερα: ημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, ημήτριος Πολιτόπουλος του Ιωάννη, Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου και Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου. Βάσει της αυτής αποφάσεως, δύο (2) Μέλη εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Ρούσσος και Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου, θα έχουν την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους. Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και ειδικότερα του άρθρ. 37 αυτού, εξέλεξε ως Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα εξής δύο Μέλη του.σ., ήτοι τους κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Σελίδα 6 από 57

7 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ελένη Ξηνταράκου, καθώς και το ανεξάρτητο Μέλος του.σ. κ. Ιωάννη Ρόρρη, τα οποία στο εξής θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή. Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των ιευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε ιοικητικά Συμβούλια ή στην ιεύθυνση εταιρειών με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση ειδικής αδείας και ενέκρινε την συντελεσθείσα την 29/5/2012 οριστική εξαγορά από την Εταιρεία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία πωλήτρια ελέγχεται από τον κατά 44,3% μέτοχο και Πρόεδρο του.σ. της Εταιρείας κ.. Κοντομηνά, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης. δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Συναλλαγματικός Κίνδυνος: πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, για την αγορά εμπορευμάτων και δικαιωμάτων και την πώληση υπηρεσιών, κυρίως σε δολάριο Αμερικής. Συνεπώς, ο Όμιλος δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων, ο οποίος περιορίζεται με τον συμψηφισμό χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από το ίδιο νόμισμα. Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μην μπορεί να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. διασφαλίζει την επάρκεια της ρευστότητας ώστε αυτή να είναι ανά πάσα στιγμή αρκετή ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ώστε όταν αυτές ληγουν και κάτω από συνήθεις συνθήκες να μην υφίσταται μη αποδεκτές ζημιές και να μην διακινδυνεύεται η φήμη του. Αυτό επιτυγχάνεται με τον σωστό συνδυασμό διαθεσίμων και τραπεζικών πιστώσεων ώστε να μην υπάρχει θέμα έλλειψης ταμειακών διαθεσίμων. Κίνδυνος Επιτοκίου: Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου βασίζονται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων που ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να μετατραπούν σε σταθερά με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων στις ταμειακές ροές να είναι μικρές. Οι δανειακές υποχρεώσεις συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να μείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Τα κυμαινόμενα επιτόκια υπολογίζονται στην βάση Euribor+spread. δεν έχει καμία έκθεση έναντι ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού ημοσίου. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και οι σχετικές διαδικασίες εξετάζονται περιοδικά, ώστε να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου επιβλέπει την ιοίκηση στον τρόπο που παρακολουθεί την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εξετάζει τον τρόπο με τον Σελίδα 7 από 57

8 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) οποίο η εταιρεία αντιμετώπισε τους κινδύνους. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών (ποσά σε χιλ. Ευρώ) με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την INTEΡΤΕΚ Χρήση/ Περίοδος που λήγει Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS INTERJET AE ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. ΑΙΓΛΗ ΑΕ INTERTIME ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ AE KB IMPULS HELLAS AE PRIME INSURANCE LIMITED ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ALPHA ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. PLUS PRODUCTION AE ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ Α ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Συνδεδεμένη ,2 - εταιρεία Θυγατρική ,3 - εταιρεία ,8 - Συνδεδεμένη ,2 - εταιρεία ,2 Συνδεδεμένη ,3 3,4 εταιρεία ,3 6,1 Συνδεδεμένη ,4 27,5 εταιρεία Συνδεδεμένη ,6 - εταιρεία ,2 - Συνδεδεμένη ,4 - εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένη ,2 - εταιρεία Συνδεδεμένη ,8 εταιρεία ,6 Συνδεδεμένη ,1 - εταιρεία ,3 9,6 Θυγατρική εταιρεία ,7 - Συνδεδεμένη ,5 εταιρεία ,1 44,5 Συνδεδεμένη εταιρεία ,8 9,6 Συνδεδεμένη εταιρεία ,3 Συνδεδεμένη εταιρεία ,8 - Συνδεδεμένο ,8 - μέρος ,8 - Σύνολα ,5 81,2 Σύνολα ,8 75,9 Σελίδα 8 από 57

9 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την INTEΡΤΕΚ Χρήση/ Περίοδος που λήγει Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS INTERJET AE ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. ΑΙΓΛΗ ΑΕ ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ALPHA ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. INTERVISTA AE- ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ INTERTIME ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ AE KB IMPULS HELLAS AE ANTS AT WORK PLUS PRODUCTION AE ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ Α ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ PRIME INSURANCE LIMITED MYDIRECT A.E. Συνδεδεμένη ,7 - εταιρεία Θυγατρική ,3 91,8 εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένη ,2 4,4 εταιρεία Συνδεδεμένη ,8 17,7 εταιρεία ,6 23,2 Συνδεδεμένη ,2 13,2 εταιρεία ,2 13,2 Συνδεδεμένη ,9 - εταιρεία ,2 - Συνδεδεμένη ,7 - εταιρεία ,9 - Συνδεδεμένη ,0 - εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένη ,1 εταιρεία Συνδεδεμένη ,3 0,1 εταιρεία ,6 11,9 Συνδεδεμένη ,0 εταιρεία ,0 Συνδεδεμένη ,1 - εταιρεία ,1 - Συνδεδεμένη ,3 5,9 εταιρεία ,7 17,7 Θυγατρική ,8 - εταιρεία ,8 - Συνδεδεμένη εταιρεία ,4 Συνδεδεμένη ,6 - εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένο μέρος ,7 - Συνδεδεμένη ,8 34,4 εταιρεία ,5 Συνδεδεμένη ,7 - εταιρεία ,7 - Σύνολα ,5 172,0 Σύνολα ,4 79,5 Σελίδα 9 από 57

10 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) - Η απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. αφορά κυρίως στην επιστροφή ποσού προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ακυρώθηκε και επιστροφή επιπλέον ποσού 655 για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ΚΒΙ Ηellas A.E. - Η απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και την ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. αφορούν κυρίως σε προκαταβολή ποσού 400 και 60, αντίστοιχα, που έχει δοθεί από την Εταιρεία έναντι διαφημιστικής δαπάνης. Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την INTEΡΤΕΚ Χρήση/ Περίοδος που λήγει Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS INTERJET AE ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. ΑΙΓΛΗ ΑΕ INTERTIME ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ AE KB IMPULS HELLAS AE PRIME INSURANCE LIMITED ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ALPHA ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. PLUS PRODUCTION AE ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ Α ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Συνδεδεμένη ,2 - εταιρεία Θυγατρική ,3 - εταιρεία ,8 - Συνδεδεμένη ,2 - εταιρεία ,2 Συνδεδεμένη ,3 3,4 εταιρεία , Συνδεδεμένη ,4 27,5 εταιρεία Συνδεδεμένη ,6 - εταιρεία ,2 - Συνδεδεμένη ,4 - εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένη ,2 - εταιρεία Συνδεδεμένη ,8 εταιρεία ,6 Συνδεδεμένη ,1 - εταιρεία ,6 9,6 Θυγατρική εταιρεία ,7 - Συνδεδεμένη ,5 εταιρεία ,1 44,5 Συνδεδεμένη εταιρεία ,4 9,6 Συνδεδεμένη εταιρεία ,3 Συνδεδεμένη εταιρεία ,8 - Συνδεδεμένο ,8 - μέρος ,8 - Σύνολα ,5 81,2 Σύνολα ,7 82,2 Σελίδα 10 από 57

11 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την INTEΡΤΕΚ Χρήση/ Περίοδος που λήγει Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS INTERJET AE ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. ΑΙΓΛΗ ΑΕ ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ALPHA ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. INTERVISTA AE- ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ INTERTIME ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ AE KB IMPULS HELLAS AE ANTS AT WORK PLUS PRODUCTION AE ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ Α ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ PRIME INSURANCE LIMITED MYDIRECT A.E. Συνδεδεμένη ,7 - εταιρεία Θυγατρική ,3 91,8 εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένη ,2 4,4 εταιρεία Συνδεδεμένη ,8 17,7 εταιρεία ,9 511,8 Συνδεδεμένη ,2 13,2 εταιρεία ,2 13,2 Συνδεδεμένη ,9 - εταιρεία ,2 - Συνδεδεμένη ,7 - εταιρεία ,9 - Συνδεδεμένη ,0 - εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένη ,1 εταιρεία Συνδεδεμένη ,3 0,1 εταιρεία ,4 226,1 Συνδεδεμένη ,0 εταιρεία ,0 Συνδεδεμένη ,1 - εταιρεία ,1 20,8 Συνδεδεμένη ,3 5,9 εταιρεία ,1 17,7 Θυγατρική ,8 - εταιρεία ,8 - Συνδεδεμένη εταιρεία ,4 Συνδεδεμένη ,6 - εταιρεία ,0 - Συνδεδεμένο μέρος ,7 - Συνδεδεμένη ,8 34,4 εταιρεία ,9 Συνδεδεμένη ,7 - εταιρεία ,7 - Σύνολα ,5 172,0 Σύνολα ,0 803,9 Σελίδα 11 από 57

12 (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Οι αμοιβές των μελών των ιοικητικών Συμβουλίων και των ιευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής: Λοιπές παροχές 51,0 42,9 46,4 42,9 Αμοιβές μελών ιοικητικού Συμβουλίου ( ιευθύνοντος Συμβούλου) 112,8 117,5 112,8 117,5 Αμοιβές ιευθυντικών Στελεχών 373,5 360,0 316,0 360,0 Σύνολο 537,3 520,4 475,2 520,4 Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες στις οποίες ο κύριος μέτοχος κ. ημήτριος Κοντομηνάς, κατέχει συμμετοχή με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο, μέσω άλλων εταιρειών στις οποίες έχει τον έλεγχο. Αυτές είναι οι εξής: Όνομα Εταιρείας Άμεσος έλεγχος COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Έμμεσος έλεγχος VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. ALPHA ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ INTERJET AE INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. ΑΙΓΛΗ ΑΕ ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ ALPHA ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. DEMCO INSURANCE LIMITED-ΥΠΟΚ INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ INTERTIME ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ AE KB. IMBULS HELLAS AE ANTS AT WORK PLUS PRODUCTION AE MYDIRECT A.E. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Για το ιοικητικό Συμβούλιο ημήτριος Κοντομηνάς ημήτριος Ι. Πολιτόπουλος Πρόεδρος ιευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 12 από 57

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Νόμιμος Ελεγκτής Νικόλαος Μουστάκης Α.Μ. ΕΛΤΕ 1535 Σελίδα 13 από 57

14 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2012 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελίδα 14 από 57

15 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημ Κύκλος εργασιών 4, Κόστος πωληθέντων 6 (10.733) (12.572) (5.862) (7.374) (9.879) (12.572) (5.008) (7.374) Μικτό κέρδος Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 (1.295) (1.678) (752) (968) (1.242) (1.678) (699) (968) Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 8 (1.808) (2.402) (937) (1.406) (1.788) (2.402) (917) (1.406) Λοιπά έξοδα 17 (292) (59) (275) (11) (292) (59) (275) (11) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (313) (330) (154) (205) (281) (330) (122) (205) Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις (64) - (64) (Ζημίες)/ κέρδη προ φόρων (955) 56 (589) 29 (776) 56 (410) 29 Φόρος εισοδήματος (255) 246 (255) 248 (255) 270 (255) (Ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους (Α) (731) (199) (343) (226) (528) (199) (140) (226) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α)+(Β) (731) (199) (343) (226) (528) (199) (140) (226) Η (ζημία)/ κέρδος περιόδου αποδίδεται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (731) (199) (343) (226) (528) (199) (140) (226) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (731) (199) (342) (226) (528) (199) (140) (226) Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου αποδίδονται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (731) (199) (343) (226) (528) (199) (140) (226) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (731) (199) (342) (226) (528) (199) (140) (226) Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός ) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) 12 (0,0651) (0,0177) (0,0305) (0,0201) (0,0470) (0,0177) (0,0125) (0,0201) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (824) 243 (618) 176 (546) 243 (341) 176 Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (723) 332 (517) 220 (471) 332 (303) 220 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Eνδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 15 από 57

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012

ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012 ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσά σε

Διαβάστε περισσότερα