11 ÌÁÑÔÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ 6 - Ô.Ê ÁÈÇÍÁ ÐÙËÇÓÇ ÅÍÁÍÔÉ ÅÕÑÙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 1,3616 ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 0,81193 ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 140,16 ÖÑÁÃÊÏ ÅËÂÅÔÉÁÓ 1,1947 ÁÑ. ÖÕËËÏÕ ÅÔÏÓ 38ï ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ ÓÔÁ 10 ÄÉÓ. ÅÕÑÙ ÔÁ ÍÅÁ «ÖÅÓÉÁ» ÓÔÇÍ ÅÖÏÑÉÁ ÓÅ ÅÍÁÍ ÑÏÍÏ 2,6 ÅÊÁÔ. ËËÇÍÅÓ ÐÍÉÃÌÅÍÏÉ ÓÔÁ ÑÅÇ ÅÊÔ ÄõóáñÝóêåéá ãéá ôçí Üíïäï ôïõ åõñþ Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι ευχαριστημένοι με την πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ, δήλωσε ο Christian Noyer, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας. «Είναι σαφές ότι όταν το ευρώ αρχίζει να ανεβαίνει, δημιουργεί πρόσθετες αρνητικές πιέσεις στην οικονομία και πρόσθετες πτωτικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Και δεν χρειάζεται κανένα από τα δύο αυτή την στιγμή,» είπε ο κ. Noyer σε συνέντευξή στο Bloomberg TV. «Οπωσδήποτε δεν είμαστε ικανοποιημένοι αυτή την στιγμή.» Το ευρώ έχει ενισχυθεί 6,5% έναντι του δολαρίου στο 12μηνο και κινείται αυτή την ώρα σε απόσταση αναπνοής από το1,39 δολάρια. ÔÑÁÐÅÆÅÓ ØÞöïò åìðéóôïóýíçò áðü ôçí Moody s Θετική είναι η αντίδραση του οίκου αξιολόγησης Moody s, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests από την Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα ο αναφέρει ότι τα 6,4 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών είναι εναρμονισμένες με τις δικές της εκτιμήσεις. Η Moody s χαρακτηρίζει πιστωτικά θετικό (credit positive) για τις ελληνικές τράπεζες τη δημοσιοποίηση των stress tests. Η Moody s δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και εκτιμά ότι είναι σε θέση να αντλήσουν ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών τους αναγκών, αν όχι το σύνολο, από τις αγορές, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο για στοιχεία ενεργητικού. ÅÎÁÃÙÃÅÓ Ìåßùóç 4,3% ôïí ÉáíïõÜñéï Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιανουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3.752,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 9,4%. Η συνολική αξία των εισαγωγών αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 6,5%. Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιανουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.128,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,3%. Αντίστοιχα, η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε, επίσης, μείωση κατά 4,3%. Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2013 Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6%. ÁÄÅÄÕ ÐáíåëëáäéêÞ áðåñãßá ôçí ÔåôÜñôç Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρά η ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας στην κατάργηση νομικών προσώπων του δημοσίου αλλά και των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Ειδικότερα, η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε: 1. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στο Δημόσιο την Τετάρτη 12 Μαρτίου, ενάντια στην ψήφιση του Νομοσχεδίου που προετοιμάζει χιλιάδες νέες διαθεσιμότητες-απολύσεις στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη διάλυση των υπηρεσιών τους. 2. Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Μαρτίου, ενόψει των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Σχολικοί Φύλακες, Εκπαιδευτικοί, Καθαρίστριες Υπουργείου Οικονομικών κ.α.) Ì å ñýç óôçí åöïñßá åßíáé öïñïëïãïýìåíïé, ïé ïðïßïé Ý ïõí äçìéïõñãþóåé ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò áð ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ ôïõ 2013 Ýùò ôï ôýëïò Éáíïõáñßïõ 2014 óõíïëéêïý ýøïõò 10,098 äéó.. Áðü áõôïýò, ìüëéò ïöåéëýôåò Þ ðïóïóôü 3,48% ôïõ óõíüëïõ, Ýâáëáí ôï 2013 ôá ñýç ôïõò óôçí ðüãéá ñýèìéóç, ìå áðïôýëåóìá ôï Äçìüóéï íá Ý åé åéóðñüîåé 304,7 åêáô.. Ôá óôïé åßá ðéóôïðïéïýí ôçí áäõíáìßá ôùí öïñïëïãïõìýíùí áêüìá êáé íá ñõèìßóïõí ôá ñýç ôïõò, êáèþò ôá ðïóïóôü óõììåôï Þò óôç ñýèìéóç åßíáé åîáéñåôéêü áìçëü. Áíôßóôïé ç åéêüíá êáôáãñüöåôáé êáé óôç ñýèìéóç ôçò ôåëåõôáßáò åõêáéñßáò, ç ïðïßá áöïñü óå ðáëáéü ëçîéðñüèåóìá ñýç, ôá ïðïßá åß áí äçìéïõñãçèåß ìý ñé 31/12/2012. ÁõôÜ áíýñ ïíôáé óå 52,5 äéó. åõñþ êáé áöïñïýí öïñïëïãïýìåíïõò. Óôç ñýèìéóç ôçò ôåëåõôáßáò åõêáéñßáò Ý ïõí åíôá èåß ïöåéëýôåò ðïõ áíôéóôïé ïýí óôï 7,83% ôïõ óõíüëïõ ôùí ïöåéëåôþí. Ïé Åõñùðáßïé öïâïýíôáé Ýîïäï ÅëëÜäáò óôéò áãïñýò Η τρόικα είναι αντίθετη στο σχέδιο επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές χρέους το 2014, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να επιτρέψει στην Ελλάδα να χαλαρώσει υπερβολικά τις προσπάθειες για την εξυγίανση της οικονομίας. Η Κομισιόν, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ υποστηρίζουν πως η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος αν βγει από το πρόγραμμα διάσωσης, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι στο Bloomberg, ένας από την ελληνική κυβέρνηση και ένας από την Ε.Ε. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν πως η τρόικα φοβάται ότι καθώς χάνει τον έλεγχο έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, η χώρα θα διολισθήσει στα λάθη που πυροδότησαν την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Ôïõñéóìüò: Κορυφαίος προορισµός η Ελλάδα το 2014 Ìðïñåß ôï Ìåîéêü íá Þôáí ç ôéìþìåíç þñá óôç ÄéåèíÞ êèåóç Ôïõñéóìïý, ITB, óôï Âåñïëßíï, ùóôüóï, óôá óôüìáôá üëùí åßíáé ç åðéóôñïöþ ôçò ÅëëÜäáò óôçí êïñõöþ ôùí ôïõñéóôéêþí ðñïôéìþóåùí,. Ôï ðïóïóôü áýîçóçò ôùí êñáôþóåùí õðåñâáßíåé ôï 25% óôïõò ìåãüëïõò tour operator.h TUI, ìå ìåñßäéï 30% óôçí åëëçíéêþ áãïñü, êüíåé ëüãï ãéá ðñùôïöáíþ áýîçóç ôïõ early booking óå ó Ýóç ìå ôï áíôßóôïé ï ðåñõóéíü äéüóôçìá. Ñüäïò, ÊñÞôç êáé Êùò åßíáé óôçí êïñõöþ ôùí ðñïôéìþóåùí. Ðáñüìïéåò åßíáé ïé åðéóçìüíóåéò ôùí Üëëùí ìåãüëùí ôáîéäéùôéêþí ðñáêôüñùí ôçò Ãåñìáíßáò. Ç Alltours, ìå ðáñüäïóç 40 åôþí óôï åëëçíéêü ôïõñéóôéêü ðñïúüí, êáôáãñüöåé äéøþöéá ðïóïóôü áýîçóçò ôùí êñáôþóåùí, áëëü Ý åé êáé óõãêåêñéìýíïõò óôü ïõò. ÓÕÑÉÆÁ: Να περάσουν σε δηµόσιο έλεγχο οι τράπεζες ÍÝá ðáñýìâáóç ãéá ôéò ôñüðåæåò ðñáãìáôïðïéåß ï ÓÕÑÉÆÁ ìå áöïñìþ ôá stress test. Åðáëçèåýôçêáí ïé ðñïâëýøåéò ìáò ãéá ôï èýìá ôùí áíáêåöáëáéïðïéþóåùí, õðïóôçñßæåé ôï êüììá ôçò áîéùìáôéêþò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ êáôçãïñåß ôéò ôñüðåæåò üôé äåí âïçèïýí ôçí ïéêïíïìßá êáé åðáíáöýñåé ôï áßôçìá íá ðåñüóïõí õðü äçìüóéï Ýëåã ï. Óýìöùíá ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ ïé ôñüðåæåò äåí ðáñý ïõí ôçí áðáñáßôçôç ñåõóôüôçôá ãéá ôç ñçìáôïäüôçóç ôçò ðñáãìáôéêþò ïéêïíïìßáò, äåí åöáñìüæïõí ðñïãñüììáôá ñýèìéóçò ðñïóáñìïóìýíá óôéò ðñáãìáôéêýò äõíáôüôçôåò ôùí äáíåéïëçðôþí, äåí äéáíïïýíôáé íá äéáãñüøïõí ôéò äõóâüóôáêôåò ïöåéëýò ôùí åõðáèþí êáé åîáèëéùìýíùí äáíåéïëçðôþí êáé áò äçìïóéåýïõí éóïëïãéóìïýò ìå êýñäç êáé êåöáëáéáêþ õðåñåðüñêåéá.

2 ÃÅÍÉÊÇ 2 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÐÏËÉÔÉÊÇ Äçìïóêüðçóç: ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική, Ν. στη Μακεδονία ÌðñïóôÜ Êáìßíçò, Óãïõñüò, Ôæéôæéêþóôáò, ÌðïõôÜñçò ÐñïâÜäéóìá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôçí ðåñéöýñåéá ÁôôéêÞò êáé êáé ôçò Í.Ä. óôçí ðåñéöýñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò äåß íåéíýá äçìïóêüðçóç ãéá ôéò ÅõñùåêëïãÝò. ÓôáèåñÜ ðñþôïò óôï äþìï Áèçíáßùí ï Ãéþñãïò Êáìßíçò óå äçìïóêüðçóç ãéá ôéò äçìïôéêýò åêëïãýò. Óýìöùíá ìå ôç äçìïóêüðçóç ôçò Kapa Research ãéá ôï ÂÞìá ôçò ÊõñéáêÞò, óôéò åõñùåêëïãýò óôçí ðñüèåóç øþöïõ ãéá ôçí ÁôôéêÞ (Á êáé  Áèçíþí, Á êáé  Ðåéñáéþò, õðïëüðïéï ÁôôéêÞò) ï ÓÕ- ÑÉÆÁ ðñïçãåßôáé ôçò ÍÄ êáôü 2,5 ìïíüäåò (20,1% Ýíáíôé 17,6%). Áêïëïõèïýí: ñõóþ ÁõãÞ 7,2%, ÊÊÅ 6,3%, Ôï ÐïôÜìé 5,9%, ÐÁÓÏÊ 4%, ÁÍÅË 3,5% êáé ÄÇ- ÌÁÑ 2,2%. Óôçí ðñüèåóç øþöïõ åõñùåêëïãþí óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá (Á êáé  Èåóóáëïíßêçò, ÓÝññåò, Êéëêßò, áëêéäéêþ, Çìáèßá, ÐÝëëá, Ðéåñßá) ç ÍÄ ðñïçãåßôáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáôü 3,9 ìïíüäåò (21,3% Ýíáíôé 17,4%). Ôñßôç äýíáìç áíáäåéêíýåôáé ôï ÐïôÜìé ìå ðïóïóôü 8,1% êáé áêïëïõèïýí: ñõóþ ÁõãÞ 6,9%, ÊÊÅ 5,4%, ÐÁÓÏÊ 4,2%, ÁÍÅË 3,2% êáé ÄÇÌÁÑ 1,9%. ¼óïí áöïñü ôéò áõôïäéïéêçôéêýò åêëïãýò óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ç Ýñåõíá äåß íåé ðñïâüäéóìá ôïõ Ã.Óãïõñïý óôïí á ãýñï ìå ðïóïóôü 23,9%. åíþ áêïëïõèïýí: ç ÑÝíá Äïýñïõ ìå 18,6%, ï Ã.ÊïõìïõôóÜêïò ìå 12,2%, ï È.Ðáößëçò ìå 7,8%, ï Ð. áúêüëçò ìå 6,1%, ï Çë.Ðáíáãéþôáñïò ìå 5,1%, ï Í.Íéêïëüðïõëïò ìå 3,4% êáé ï Â.Ïéêïíüìïõ ìå 3,2%. Ôá óôïé åßá ãéá ôïí â ãýñï äåß íïõí åðéêñüôçóç ôïõ Ã.Óãïõñïý. Óôïí ÄÞìï Áèçíáßùí, óôçí ðñüèåóç øþöïõ óôïí á ãýñï, ï Ãéþñãïò Êáìßíçò ðñïçãåßôáé ìå ðïóïóôü 25,8%. Áêïëïõèïýí: Áñçò Óðçëéùôüðïõëïò 14,5%, ÃáâñéÞë Óáêåëëáñßäçò 14,3%, Çëßáò ÊáóéäéÜñçò 11,6%, ÍéêÞôáò ÊáêëáìÜíçò 9,7%, Íßêïò Óïöéáíüò 6,5%, Âáóßëçò ÊáðåñíÜñïò 3,7%, Ãñçãüñçò ÂáëëéáíÜôïò 1,9%. Ôá óôïé åßá ãéá ôïí â ãýñï äåß íïõí åðéêñüôçóç ôïõ Ã.Êáìßíç. Ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ç äçìïóêüðçóç äåß íåé ðñïâüäéóìá ôïõ íõí ðåñéöåñåéüñ ç êáé «áíôüñôç» ôçò ÍÄ ôïõ Áðüóôïëïõ Ôæéôæéêþóôá Ýíáíôé ôïõ õðïøçößïõ ôïõ êüììáôïò ÃéÜííç Éùáííßäç. Óôïí ÄÞìï Èåóóáëïíßêçò, óôçí ðñüèåóç øþöïõ óôïí á ãýñï, ï ÃéÜííçò ÌðïõôÜñçò Ýñ åôáé ðñþôïò ìå ðïóïóôü 42,3%. Ã Å Í É Ê Ç ÐÑÙÚÍÇ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ - ÅÊÄÏÓÇ ÅÊÄÏÓÅÉÓ : Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, ÁÈÇÍÁ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: Å.. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ EKÄÏÔÇÓ Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ: EMBAÓÌÁÔÁ - ÅÐÉÔÁÃÅÓ: ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÍÉÊÏÕ É. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. Ðñïò ñþîç ÂåíéæÝëïò- ÐáðáíäñÝïõ Ùò êßíçóç õðïíüìåõóçò ôçò êõâåñíçôéêþò óôáèåñüôçôáò åñìçíåýåé ï ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò ôçí åðéëïãþ ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ íá áðý åé áðü ôç ÓõíäéÜóêåøç ôçò «ÅëéÜò». Ìå áõôü ðïõ êüíåéò, êéíäõíåýåé íá ðýóåé ç êõâýñíçóç, öýñåôáé íá ôïõ åßðå óå ôçëåöùíéêþ ôïõò åðéêïéíùíßá. Åêôüò áðü ôïí Ã.ÐáðáíäñÝïõ ðïõ áðïöüóéóå íá ìç óõììåôý åé óôçí ðáñïõóßáóç ôçò «ÅëéÜò», áðüíôá Þôáí êáé 11 ãíùóôü óôåëý ç ôïõ ÐÁÓÏÊ. ÁäéêáéïëïãÞôùò áðþí Þôáí ï Ìé Üëçò ñõóï ïàäçò êáé ïé «ðáðáíäñåúêïß» Ößëéððïò Óá éíßäçò êáé ÈÜíïò ÌùñáÀôçò, Ãéþñãïò ÐåôáëùôÞò, Ðáýëïò ÃåñïõëÜíïò, Êþóôáò ÔñéáíôÜöõëëïò, áëëü êáé ç Öþöç ÃåííçìáôÜ. Áðüíôåò êáé éóôïñéêü óôåëý ç ôïõ ÐÁÓÏÊ, üðùò Èüäùñïò ÐÜãêáëïò, ÄçìÞôñçò ÑÝððáò êáé ÌéëôéÜäçò ÐáðáúùÜííïõ Ç áðüöáóç ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ Þôáí êåíôñéêü èýìá óõæþôçóçò óôá ðçãáäüêéá êáôü ôç äåýôåñç çìýñá ôùí åñãáóéþí ôçò ÓõíäéÜóêåøçò. Óå åðéóôïëþ ôïõ ðñïò ôïí ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï åîçãïýóå ãéáôß äéáöùíåß ìå ôçí «Åëéá» êáé åðéëýãåé íá áðý åé ôçò ÓõíäéÜóêåøçò. Ìåôáîý Üëëùí ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò êáôçãïñåß ôçí çãåóßá ôïõ ÐÁÓÏÊ üôé ñçóéìïðïéåß ìç áíéóìïýò, ïìüäåò êáé ðáñýåò ðïõ åßíáé Ýîù áðü ôçí êïéíùíßá ôùí ðïëéôþí ãéá íá äéáôçñþóåé èýóåéò êáé áîéþìáôá. ÓõíåñãÜôåò ôïõ ê. ÐáðáíäñÝïõ Ýëåãáí üôé ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò åêôéìü üôé ç ðñïóðüèåéá ãéá ôçí áíáóõãêñüôçóç ôçò ÊåíôñïáñéóôåñÜò äåí ðñï ùñü êáé áíçóõ åß üôé ôï ÐÁÓÏÊ âáäßæåé óå Ýíáí êáôáóôñïöéêü äñüìï. Ïé ßäéåò ðçãýò äéåõêñßíéæáí üôé ï ê. ÐáðáíäñÝïõ äåí èá êüíåé êéíþóåéò åíáíôßïí ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ìå ôïí ôñïðï áõôï áðáíôïýóáí óôï âáóéêü åñþôçìá ðïõ õðþñ å óôá ðçãáäüêéá ðïõ äçìéïõñãïýíôáí óôï ÓÅÖ áí äçë. ïé ê. ÐáðáíäñÝïõ ùñßæåé äñüìïõò ìå ôïí ÂåíéæÝëï êáé åôïéìüæåé êüðïéá Üëëç ðñùôïâïõëßá. ÁðÜíôçóç óôïí ê. ÐáðáíäñÝïõ Ýäùóå ï ê. Åõ. ÂåíéæÝëïò óôçí Ýíáñîç ôçò ïìéëßáò ôïõ ùñßò üìùò íá ôïí êáôïíïìüóåé. «ËõðÜìáé ãéá áðïõóßá üóùí Ýðñåðå íá åßíáé óþìåñá åäþ êáé äåí åßíáé. Åäþ äåí âñßóêïíôáé ðñüóùðá, âñßóêåôáé ç éóôïñéêþ êáé áîéáêþ ðïñåßá ôçò ðáñüôáîçò. Ï êáèýíáò öýñåé êáé ìéá éóôïñéêþ êáé ðñïóùðéêþ åõèýíç ãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ôïðïèåôåßôáé áðýíáíôé óôá áéôþìáôá êáé óôá ðñïôüãìáôá ôïõ ôüðïõ» ðáñáôþñçóå. Ç éäñõôéêþ äéáêþñõîç «Ç ÄçìïêñáôéêÞ ÐáñÜôáîç, ç ÅëéÜ, áíôáðïêñßíåôáé óôï áßôçìá ôçò êïéíùíßáò ãéá åíüôçôá ôçò ÊåíôñïáñéóôåñÜò. Áðïôåëåß óõã ñüíùò Ýíá óçìáíôéêü âþìá ãéá ôçí áíáóõãêñüôçóç êáé ôçí áíáíýùóç ôïõ åõñýôåñïõ ðñïïäåõôéêïý þñïõ» áíáöýñåôáé óôçí éäñõôéêþ äéáêþñõîç ôïõ íýïõ öïñýá ðïõ áðïôåëåßôáé êüììáôá, êéíþóåéò êáé ïìüäåò ðïëéôþí õðü ôïí ôßôëï «ÅëéÜ», ç ïðïßá èá Ý åé ôá äéêü ôçò óýìâïëá êáé óõíèþìáôá.óçìåéþíåôáé üôé ç «ÅëéÜ» äåí Ý åé ìüíï ðáñüí áëëü êáé ìýëëïí, äåí äçìéïõñãþèçêå äçëáäþ ãéá íá ðüñåé ìýñïò óôéò åõñùåêëïãýò, áëëü «èá åßíáé ðáñïýóá óôéò ìü åò ðïõ Ýñ ïíôáé». Óôç äéáêþñõîç ðåñéãñüöåôáé ç êáôüóôáóç üðùò Ý åé äéáìïñöùèåß óôçí ÅëëÜäá ôçò êñßóçò, óôá âþìáôá ðïõ Ý ïõí ãßíåé, êáé åêöñüæåôáé áéóéïäïîßá ãéá ôç óõíý åéá. ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÔÇÓÉÅÓ ÅÕÑÙ Éäéùôþí 140 Ïñãáíéóìþí-Ôñáðåæþí 205 Áíùíýìùí Åôáéñåéþí 180 ÓõìðåñéëáìâÜíåôáé ÖÐÁ 4% Ãñáöåßá - Ôõðïãñáöåßá: ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, Ðëáô. ÂÜèçò ÁÈÇÍÁ Ôçë FAX: EKTYÐÙÓÇ: ÅËÉÏÓ - ÐÑÅÓ Á.Â.Å.Å., Áãßáò Áííçò 24 - ÔÇË ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÇ ÔÉÌÇ ÅÕÑÙ= 340,75 ÄÑ.. Áèáíáóßïõ: εν είναι πολιτικές οι διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής «Áóôåéüôçôåò» êáé äçìéïõñãßá åíôõðþóåùí åßíáé óýìöùíá ìå ôïí õðïõñãü Äéêáéïóýíçò áñüëáìðï Áèáíáóßïõ ôá üóá éó õñßæåôáé ç ñõóþ ÁõãÞ ðåñß ðïëéôéêþí äéþîåùí. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá óõíýíôåõîçò Ôýðïõ ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò åßðå áñáêôçñéóôéêü: «ÁõôÜ åßíáé áóôåéüôçôåò, äåí èýëù íá áó ïëïýìáé, äåí õðüñ åé èýìá ðïëéôéêþò äßùîçò, ç Äéêáéïóýíç åßíáé áíåîüñôçôç. Ôá ðåñß ðïëéôéêþò äßùîçò ëýãïíôáé óå ìéá ðñïóðüèåéá íá äçìéïõñãçèïýí åíôõðþóåéò Þ óõìðüèåéá». «Áí êüðïéï êüììá äåí èýëåé íá åîáöáíéóôåß íá ðáñáéôçèïýí ïé äéùêüìåíïé âïõëåõôýò êáé íá áíôéêáôáóôáèïýí áðü ôïõò åðéëá üíôåò. Ãéáôß äåí ôï êüíïõí; ëëï ôï æþôçìá áí ç ñõóþ ÁõãÞ áðïôåëåß åí óõíüëù åãêëçìáôéêþ ïñãüíùóç êé Üëëï áí ç åãêëçìáôéêþ ïñãüíùóç äñá ìýóá óôá ðëáßóéá ôçò ñõóþò ÁõãÞò», ðñüóèåóå. Ï ê. Áèáíáóßïõ áíáñùôþèçêå «ãéáôß íá êñáôåßôáé êüðïéïò ðïëßôçò ðïõ åãêëçìáôåß êáé íá ìçí ìðïñåß íá êñáôåßôáé ï âïõëåõôþò åüí õðüñ ïõí åíäåßîåéò ôýëåóçò åãêëçìüôùí óôï ðñüóùðü ôïõ». Áðáíôþíôáò óå åñþôçóç ãéá ôçí åðéâïëþ õøçëþò åããõïäïóßáò óå êáôçãïñïõìýíïõò, ï ê. Áèáíáóßïõ ôüíéóå ðùò «êáíåßò äåí ðñýðåé íá ðéóôåýåé ðùò ïé äéêáóôýò èýëïõí íá öôéüîïõí êñüôïò äéêáóôþí». «Åããõþìáé ôçí áíåîáñôçóßá ôùí äéêáóôþí, ïé ïðïßïé Ý ïõí áðïêôþóåé ìåãáëýôåñç áõôïðåðïßèçóç ôï ôåëåõôáßï äéüóôçìá, ç ïðïßá åêðïñåýåôáé áðü ôçí åíôïëþ ôïõ Ðñùèõðïõñãïý íá ìç áñßæïíôáé óå êáíýíáí. Óõíéóôþ øõ ñáéìßá êáé íçöáëéüôçôá, ü é õðåñâïëýò», åßðå ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò. Ï ê. Áèáíáóßïõ ãíùóôïðïßçóå üôé óå ðåñßðïõ Ýíá ìþíá ïé öõëáêýò Äïìïêïý èá åßíáé Ýôïéìåò ãéá íá öéëïîåíþóïõí ôïõò ðñþôïõò êñáôïýìåíïõò ðïõ èá êáôçãïñïýíôáé ãéá ôñïìïêñáôßá, åó Üôç ðñïäïóßá, áíèñùðïêôïíßåò ùñßò åëáöñõíôéêü, åêâßáóç êáé ëçóôåßá óôï ðëáßóéï åãêëçìáôéêþò ïñãüíùóçò. «Åêåß», óõíý éóå, «èá ìåôáöýñïíôáé ïé êñáôïýìåíïé ðïõ êñßíïíôáé éäéáßôåñá åðéêßíäõíïé êé åêôßïõí ðïéíýò éóïâßùí, áëëü êáé üóïé Ý ïõí äéáðñüîåé ðåéèáñ éêü áäéêþìáôá üðùò áðüäñáóç Þ Ý ïõí âéáéïðñáãþóåé óå âüñïò óùöñïíéóôéêþí õðáëëþëùí. Õðï ñåùôéêü ç ðáñáìïíþ ôïõò óôéò öõëáêýò õøßóôçò áóöáëåßáò èá åßíáé 10åôçò êáé ìýóá óå áõôþí ôçí ðåñßïäï, äåí èá ðáßñíïõí Üäåéåò. ÌåôÜ ôá äýêá Ýôç ôï áßôçìá èá åîåôüæåôáé áðü ôïí åéóáããåëýá êáé ôá äéêáóôéêü óõìâïýëéá». ÔÝëïò, áíáöåñüìåíïò óôéò öþìåò ðïõ èýëïõí ôç óõã þíåõóç ôïõ õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò ìå ôï õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò, ôüíéóå ðùò «ç ÅëëÜäá åßíáé êñüôïò Äéêáßïõ êáé óå áõôþ ôç þñá ôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò èá åßíáé ìüíï ôïõ. Ïé ñüëïé ôçò Áóôõíïìßáò êáé ôçò Äéêáéïóýíçò åßíáé äéáêñéôïß». Στις οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Óôá åêôéìüôáé üôé èá áíýëèïõí ôá áéôþìáôá ãéá ôçí êüëõøç êåíþí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç óôï ðëáßóéï ôçò åíäïäçìïôéêþò êéíçôéêüôçôáò. «Óôü ïò ìáò Þôáí êáô åëü éóôïí èýóåéò åñãáóßáò. ¼ìùò üëá äåß íïõí üôé öôüíïõìå óôéò èýóåéò åñãáóßáò. Ç äéáäéêáóßá ðñï ùñü éêáíïðïéçôéêü ìå ôç óçìáíôéêþ âïþèåéá ôùí öïñýùí, áëëü êáé ôùí õðáëëþëùí» áíýöåñå óå äçëþóåéò ôïõ ï áíáðëçñùôþò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí, Ë.ÃñçãïñÜêïò. Óçìåéþíåôáé üôé ôçí ðåñáóìýíç ÐáñáóêåõÞ, çìýñá ëþîçò ôçò ðñïèåóìßáò ãéá ôçí õðïâïëþ áéôçìüôùí áðü äþìïõò êáé ðåñéöýñåéåò, åß áí êáôáôåèåß áéôþìáôá ãéá èýóåéò åñãáóßáò áðü 292 öïñåßò. ¼ôáí ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá êáôüèåóçò áéôçìüôùí áðü ôïõò öïñåßò, áíáìýíåôáé íá áñ ßóåé ç åèåëïíôéêþ êáôüèåóç áéôçìüôùí áðü ôïõò åñãáæïìýíïõò óôïõò öïñåßò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ãéá ìåôáêßíçóç óå Üëëç èýóç åñãáóßáò. ¼ðùò äéåõêñéíßæåôáé áðü ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, üðïéïò ìðåé ôþñá óôç äéáäéêáóßá ôçò êéíçôéêüôçôáò äåí ðñüêåéôáé íá îáíáìðåß. Ôáõôü ñïíá, üðïéïò ìðåé óôç êéíçôéêüôçôá êáé ç áßôçóþ ôïõ äåí ãßíåé ôåëéêü äåêôþ, åðéóôñýöåé áõôïìüôùò óôçí ïñãáíéêþ ôïõ èýóç.

3 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 3 Ïé Åõñùðáßïé öïâïýíôáé Ýîïäï ÅëëÜäáò óôéò áãïñýò Ç ôñüéêá åßíáé áíôßèåôç óôï ó Ýäéï åðéóôñïöþò ôçò ÅëëÜäáò óôéò áãïñýò ñýïõò ôï 2014, êáèþò õðüñ- ïõí áíçóõ ßåò üôé ìðïñåß íá åðéôñýøåé óôçí ÅëëÜäá íá áëáñþóåé õðåñâïëéêü ôéò ðñïóðüèåéåò ãéá ôçí åîõãßáíóç ôçò ïéêïíïìßáò. Ç Êïìéóéüí, ç ÅÊÔ êáé ôï ÄÍÔ õðïóôçñßæïõí ðùò ç åëëçíéêþ êõâýñíçóç ìðïñåß íá åðáíáëüâåé ôá ëüèç ôïõ ðáñåëèüíôïò áí âãåé áðü ôï ðñüãñáììá äéüóùóçò, áíýöåñáí äýï áîéùìáôïý ïé óôï Bloomberg, Ýíáò áðü ôçí åëëçíéêþ êõâýñíçóç êáé Ýíáò áðü ôçí Å.Å. Ç ôñüéêá óõíåéäçôïðïéåß ôþñá ðùò üôáí ç ÅëëÜäá åß å Ýëëåéììá 10% êáé åß å üëç ôçí äéáðñáãìáôåõôéêþ éó ý, Þôáí õðåñâïëéêü åðéêåíôñùìýíç óôçí ëéôüôçôá áíôß ãéá ôéò äéáñèñùôéêýò ìåôáññõèìßóåéò äþëùóå óôï Bloomberg áíáëõôþò ôçò RBS. Ìéá åðéóôñïöþ óôéò áãïñýò èá óþìáéíå ðùò ïñéóìýíåò áðü ôéò ðéï óêëçñýò ìåôáññõèìßóåéò äåí èá åöáñìïóôïýí ðïôý ðñüóèåóå. Óçìåéþíåôáé ðùò ç áðüäïóç ôïõ åëëçíéêïý 10åôïõò ïìïëüãïõ Ý åé åðéóôñýøåé óôï åðßðåäï ðïõ âñéóêüôáí ðñéí áðü ôçí êñßóç ñýïõò, áããßæïíôáò ôï 6,5% ôçí ðåñáóìýíç åâäïìüäá, ôï áìçëüôåñï åðßðåäï ôá ôåëåõôáßá ôýóóåñá ñüíéá. Oé áðïäüóåéò ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí Ý ïõí õðï ùñþóåé áñêåôü áíýöåñå åðéêåöáëþò ïéêïíïìïëüãïò ôçò Berenberg Bank óôï Ëïíäßíï. Ìéá Ýêäïóç áðü äýï ùò ðýíôå Ýôç ìå áðïäåêôü åðéôüêéï äåí èá åßíáé ðñüâëçìá áí äåí óõìâåß êüôé Üó çìï üðùò ç äéüëõóç ôïõ êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý ðñüóèåóå. Ôçí ßäéá þñá ç äéáðñáãìáôåõôéêþ éó ýò ôçò ôñüéêáò Ýíáíôé ôçò åëëçíéêþò êõâýñíçóçò ìåéþíåôáé. Ìå ôçí ïéêïíïìßá íá åßíáé Ýôïéìç íá åîýëèåé áðü åîáåôþ ýöåóç êáé ìå ðñùôïãåíýò ðëåüíáóìá, ç êõâýñíçóç Ý åé ðüñïõò ãéá íá êáëýøåé ôïõò ìéóèïýò êáé ôéò óõíôüîåéò. Ï äáíåéóìüò åßíáé áíáãêáßïò ìüíï ãéá ôçí áðïðëçñùìþ ôïõ ñýïõò ôùí 321 äéó. åõñþ. Åí ôù ìåôáîý ôï ìåãáëýôåñï ìýñïò ôïõ ñýïõò âñßóêåôáé óôá Ýñéá ôùí åõñùðáßùí åôáßñùí, ôïõ ÄÍÔ êáé ôçò ÅÊÔ. Ïðüôå áêüìá êáé áí ç ôñüéêá ìåôáôñýøåé ôçí ÅëëÜäá óôçí ðñþôç þñá ðïõ èá äåí èá áðïðëçñþóåé ôá ñýç ôçò óôçí ßäéá ôçí êåíôñéêþ ôçò ôñüðåæá, ôüóï ïé áãïñýò üóï êáé ïé ëëçíåò ðïëßôåò Ý ïõí êüðïéá ðñïóôáóßá. Ïé áîéùìáôïý ïé õðïóôþñéîáí ðùò ç ôñüéêá öïâüôáé üôé êáèþò Üíåé ôïí Ýëåã ï Ýíáíôé ôçò åëëçíéêþò êõâýñíçóçò, ç þñá èá äéïëéóèþóåé óôá ëüèç ðïõ ðõñïäüôçóáí ôçí åõñùðáúêþ êñßóç ñýïõò. Óå Ýíá ôýôïéï óåíüñéï ôá êñüôç ìýëç ôçò åõñùæþíçò ìðïñïýí íá áñíçèïýí ìéá áêüìá äéüóùóç, ðñüóèåóáí. íá íýï äüíåéï åßíáé ï ìüíïò ôñüðïò ãéá íá äéáóöáëéóôåß üôé ç ÅëëÜäá èá ðñï ùñþóåé ìå ôéò áðáñáßôçôåò áëëáãýò ãéá íá åîõãéüíåé ôçí ïéêïíïìßá ôçò, äþëùóå ï Åõñùðáßïò áîéùìáôïý ïò. Ï ßäéïò åðéêáëýóôçêå ôçí áðïôõ ßá ôçò ÅëëÜäáò íá èåóðßóåé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ìåôáññõèìßóåéò, êáèþò êáé ôçí áðñïèõìßá ôçò êõâýñíçóçò íá óõììïñöùèåß ìå ôá ìýôñá ãéá ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò áãïñüò áãáèþí êáé õðçñåóéþí. ΣΥΡΙΖΑ: Να περάσουν σε δηµόσιο έλεγχο οι τράπεζες ÍÝá ðáñýìâáóç ãéá ôéò ôñüðåæåò ðñáãìáôïðïéåß ï ÓÕÑÉÆÁ ìå áöïñìþ ôá stress test. Åðáëçèåýôçêáí ïé ðñïâëýøåéò ìáò ãéá ôï èýìá ôùí áíáêåöáëáéïðïéþóåùí, õðïóôçñßæåé ôï êüììá ôçò áîéùìáôéêþò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ êáôçãïñåß ôéò ôñüðåæåò üôé äåí âïçèïýí ôçí ïéêïíïìßá êáé åðáíáöýñåé ôï áßôçìá íá ðåñüóïõí õðü äçìüóéï Ýëåã ï. Óýìöùíá ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ: Ç äçìïóéïðïßçóç ôùí áðïôåëåóìüôùí ôçò Üóêçóçò ðñïóïìïßùóçò áêñáßùí êáôáóôüóåùí (stress test) ãéá ôïí ôñáðåæéêü ôïìýá áðü ôçí ÔôÅ ( ), ìå ôç äéáðßóôùóç üôé õðüñ åé áíüãêç ãéá íýá êåöáëáéáêþ åíßó õóç ôùí ôñáðåæþí ýøïõò 6,4 äéó. åõñþ, áðïôåëåß, êáô áñ Þí, áðüäåéîç ôçò áðïôõ ßáò ôçò ðñüóöáôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò, åðåéäþ äéáøåýäåé ìå ôïí ðéï êáôçãïñçìáôéêü ôñüðï ôéò åêôéìþóåéò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôïõ Ôáìåßïõ ñçìáôïðéóôùôéêþò Óôáèåñüôçôáò êáé ôéò äéüöïñåò äçëþóåéò êõâåñíçôéêþí áîéùìáôïý ùí êáé ôñáðåæéêþí óôåëå þí, üôé äåí åðñüêåéôï íá ñåéáóôïýí ðñüóèåôá êåöüëáéá. Õðåíèõìßæåôáé üôé ðüíôá ïé ôñáðåæßôåò æçôïýóáí áðü ôï Äçìüóéï íá óþóåé ôéò ôñüðåæýò ôïõò, ùñßò üìùò íá ðáñáéôçèïýí áðü ôéò ÄéïéêÞóåéò. Óôç óçìåñéíþ ðñïåêëïãéêþ ðåñßïäï, ìå ôá óôçìýíá ðáé íßäéá ãéá ÁÌÊ êáé ãéá åêäüóåéò ïìïëüãùí ìå ðñïáðïöáóéóìýíï åðéôõ Ýò áðïôýëåóìá, óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò Åõñùðáßïõò óõíåôáßñïõò ôùí Êõâåñíçôéêþí êïììüôùí, öñïíôßæïõí íá óõììåôý ïõí óôï åðáíá-óôþóéìï ôïõ success story ôïõ ê. ÓáìáñÜ, ìå áðïêëåéóôéêü óôü ï ôçí õöáñðáãþ ôçò øþöïõ ôùí ÅëëÞíùí, áäéáöïñþíôáò áí äçìéïõñãþóïõí ãéá ìéá áêüìç öïñü óõíèþêåò äïõëåßáò êáé ïìçñßáò ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý ãéá Ýíá ðïëý ìåãáëýôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. ¼ìùò ôï success story åßíáé ðáñáðëáíçôéêü êáé äéáøåýäåôáé áðü ìéá ôåëåßùò óôåãíþ áãïñü. Ïé ôñüðåæåò äåí ðáñý- ïõí ôçí áðáñáßôçôç ñåõóôüôçôá ãéá ôç ñçìáôïäüôçóç ôçò ðñáãìáôéêþò ïéêïíïìßáò, äåí åöáñìüæïõí ðñïãñüììáôá ñýèìéóçò ðñïóáñìïóìýíá óôéò ðñáãìáôéêýò äõíáôüôçôåò ôùí äáíåéïëçðôþí, äåí äéáíïïýíôáé íá äéáãñüøïõí ôéò äõóâüóôáêôåò ïöåéëýò ôùí åõðáèþí êáé åîáèëéùìýíùí äáíåéïëçðôþí êáé áò äçìïóéåýïõí éóïëïãéóìïýò ìå êýñäç êáé êåöáëáéáêþ õðåñåðüñêåéá. Ç ìüíç ëýóç åßíáé ç áíüëçøç ôçò äéáêõâýñíçóçò áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ ðïõ èá èýóåé Üìåóá õðü äçìüóéá éäéïêôçóßá êáé Ýëåã ï ôéò ôñüðåæåò, ðïõ ñçóéìïðïéïýí äçìüóéï ñþìá êáé èá åöáñìüóåé ìéá ðïëéôéêþ âáóéóìýíç óôçí áíüðôõîç êáé ü é óôç óõíý éóç ôçò ëéôüôçôáò. Συµφωνία για τις τράπεζες µεταξύ κυβέρνησης και τρόικας «ÐÜìå óôï Eurogroup ìå ëõìýíï ôï èýìá ôùí ôñáðåæþí», åðéóþìáíå êïñõöáßïò ðáñüãïíôáò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, äçëþíïíôáò, ðáñüëëçëá, áéóéüäïîïò üôé Ýùò ôçí Üëëç ÊõñéáêÞ, 16 Ìáñôßïõ, èá Ý ïõí ïëïêëçñùèåß êáé ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ôñüéêá óôï óýíïëü ôïõò. ÅéäéêÜ ãéá ôï æþôçìá ôùí ôñáðåæþí, ï óõãêåêñéìýíïò ðáñüãïíôáò äéåõêñßíéóå üôé óçìáíôéêü ñüëï, ðñïò ôçí åðßëõóç ôïõ ðñïâëþìáôïò äéáäñáìüôéóå ç ðñùéíþ óõíüíôçóç, äéüñêåéáò ðåñßðïõ ìéüìéóçò þñáò, ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá, ìå ôïí åêðñüóùðï ôïõ ÄÍÔ óôçí ôñüéêá, Ðïë Ôüìóåí. Êáô áõôþí ôç óõíüíôçóç, ï åêðñüóùðïò ôïõ ÄÍÔ õðï ñåþèçêå íá õðï ùñþóåé áðü ôéò áñ éêýò áêñáßåò èýóåéò ôïõ êáé íá äå èåß ôçí ßóç ìåôá åßñéóç ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ìå ôéò Üëëåò åõñùðáúêýò. Áðü ôçí ðëåõñü ôïõ, Ýôåñïò êõâåñíçôéêüò ðáñüãïíôáò áíýöåñå üôé õðýñ ôçò åðßëõóçò ìðïñåß íá óõíåôýëåóáí ïé áíáêïéíþóåéò äýï óõóôçìéêþí ôñáðåæþí ãéá ÁõîÞóåéò Ìåôï éêïý Êåöáëáßïõ. Åñùôçèåßò ï ðáñüãïíôáò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôï åüí áéöíéäéüóôçêáí ïé åõñùðáßïé áîéùìáôïý ïé áðü ôçí Ýíôáóç ôþò åìðëïêþò ôïõ ÄÍÔ óôï èýìá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí, áðüíôçóå êáôáöáôéêü êáé ðñüóèåóå üôé «ôï ÄÍÔ Ý åé åìðëïêþ óå üëåò ôéò þñåò ðïõ åßíáé óå Ðñüãñáììá. Èá ðñýðåé íá âñïõí öüñìïõëá óôçí Åõñþðç ãéá áõôüí ôïí ñüëï ôïõ ÄÍÔ». Óçìåéþíåôáé, ðáñüëëçëá, üôé, óýìöùíá ìå ôá óôåëý ç ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, åíäå ïìýíùò ôçí Üëëç åâäïìüäá íá êáôáôåèïýí óôç ÂïõëÞ ôï íïìïó Ýäéï ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí êáé ôï öïñïëïãéêü (ãéá ôï ôåëåõôáßï, õðüñ åé ðéèáíüôçôá ìïíïìåñïýò íïìïèýôçóçò áðü ôçí êõâýñíçóç, ð.. ãéá ôïí öüñï õðåñáîßáò êáé ôéò áëëáãýò óôá öïñïëïãéêü ðñüóôéìá). Óôï 1,5 äéó. åõñþ åêôéíü èçêáí ïé ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò Ëçîéðñüèåóìá ñýç ýøïõò 1,5 äéó. åõñþ Ý ïõí åíôá èåß Ýùò ôþñá óôéò ñõèìßóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí ôìçìáôéêþ åîüöëçóþ ôïõò, åíþ Ý ïõí åéóðñá èåß 304,7 åêáô. åõñþ óå óýíïëï ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ðñïò ôï äçìüóéï ýøïõò 62,5 äéó.. Áõôü ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí óýìöùíá ìå ôá ïðïßá áðü ôá 2,6 åêáôïììýñéá ôùí öïñïëïãïýìåíùí ìå íýåò ëçîéðñüèåóìåò, ïé ïðïßåò äçìéïõñãþèçêáí ìåôü ôçí , Ý ïõí åíôá- èåß óôç ñýèìéóç ìüíï ïé Óå ü,ôé áöïñü ôç ñýèìéóç ãéá ôéò ðáëáéýò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò ðñïò ôï äçìüóéï ( ñýç ðñéí ôçí ), Ý ïõí åíôá èåß óôç ñýèìéóç ìüíï öïñïëïãïýìåíïé. Ëçîéðñüèåóìá ñýç ýøïõò 1,5 äéó. Ý ïõí åíôá èåß Ýùò ôþñá óôéò ñõèìßóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí ôìçìáôéêþ åîüöëçóþ ôïõò, åíþ Ý ïõí åéóðñá èåß 304,7 åêáô. åõñþ óå óýíïëï ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ðñïò ôï äçìüóéï ýøïõò 62,5 äéó.. Áõôü ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí óýìöùíá ìå ôá ïðïßá áðü ôá 2,6 åêáôïììýñéá ôùí öïñïëïãïýìåíùí ìå íýåò ëçîéðñüèåóìåò, ïé ïðïßåò äçìéïõñãþèçêáí ìåôü ôçí , Ý ïõí åíôá- èåß óôç ñýèìéóç ìüíï ïé Óå ü,ôé áöïñü ôç ñýèìéóç ãéá ôéò ðáëáéýò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò ðñïò ôï äçìüóéï ( ñýç ðñéí ôçí ), Ý ïõí åíôá èåß óôç ñýèìéóç ìüíï öïñïëïãïýìåíïé. Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôá óôïé åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí: - Ïé öïñïëïãïýìåíïé ïé ïðïßïé óôï ôýëïò Éáíïõáñßïõ 2014 åîáêïëïõèïýóáí íá Ý ïõí ôá ïðïßá êáôýóôçóáí ëçîéðñüèåóìá ìý ñé 31/12/2012 áíýñ ïíôáí óå Óôï ôýëïò Éáíïõáñßïõ 2014, ôï óõíïëéêü áíåîüöëçôï õðüëïéðï ôùí ïöåéëþí ôïõò áõôþí ðñïò ôï Äçìüóéï áíåñ üôáí óå 52,5 äéó.. - Óôç ñýèìéóç ôçò «ôåëåõôáßáò åõêáéñßáò», ç ïðïßá áöïñü óôá ñýç ðïõ êáôýóôçóáí ëçîéðñüèåóìá ìý ñé 31/12/2012, åíôü èçêáí, êáôü ôç ñïíéêþ ðåñßïäï áðü ôçí 1ç Éïõíßïõ 2013 Ýùò ôçí 31ç Éáíïõáñßïõ 2014, ïöåéëýôåò, ðïõ áíôéóôïé ïýí óôï 7,83% ôïõ óõíüëïõ ôùí ïöåéëåôþí. Ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ïöåéëþí ðïõ åíôü èçêáí óôç ñýèìéóç ôçò «ôåëåõôáßáò åõêáéñßáò» Ýöèáóå ôá 974,5 åêáô. åõñþ êáé áíôéóôïé åß ìüëéò óôï 1,85% ôïõ óõíüëïõ ôùí ïöåéëþí ðïõ Ýãéíáí ëçîéðñüèåóìåò ìý ñé 31/12/ Ôá íýá ëçîéðñüèåóìá ñýç ðñïò ôï Äçìüóéï, ôá ïðïßá äçìéïõñãþèçêáí áðü ôçí 1/1/ 2013 êáé ðáñýìåéíáí áíåîüöëçôá ìý ñé 31/ 1/2014 áíýñ ïíôáí óå 10,098 äéó. åõñþ. Ïé ïöåéëýôåò ôùí ñåþí áõôþí áíýñ ïíôáí óôï ôýëïò Éáíïõáñßïõ 2014 óå Óôçí «ðüãéá ñýèìéóç», ç ïðïßá áöïñïýóå óôá ñýç ôá ïðïßá äçìéïõñãþèçêáí áðü ôçí 1/1/2013 êáé ìåôü, åíôü èçêáí ïöåéëýôåò, ïé ïðïßïé áíôéóôïé ïýí óôï 3,48% ôïõ óõíüëïõ, åíþ ôï ðïóü ôïõ ñýïõò áíýñ åôáé óå 529,5 åêáô. åõñþ (5,24% ôïõ óõíüëïõ). Ç Ýíôáîç ôùí ïöåéëåôþí áõôþí Ýëáâå þñá êáôü ôç ñïíéêþ ðåñßïäï áðü ôçí 1/6/2013 Ýùò ôçí 31/1/2014.

4 ÃÅÍÉÊÇ 4 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÄÅÐÁ: Προχωρά ο αγωγός Eastmed Óôü ïò ç ìåôáöïñü áåñßïõ áðü ÉóñáÞë Ç Äçìüóéá Åðé åßñçóç Áåñßïõ (ÄÅÐÁ) Á.Å. ðñï ùñü Üìåóá óôç äçìïóßåõóç ÐñïêÞñõîçò Äéåèíïýò Äéáãùíéóìïý, ðïõ áöïñü óôçí åêðüíçóç ÌåëÝôçò Óêïðéìüôçôáò ãéá ôï ñãï «Eastern Mediterranean Pipeline». ôï Ýñãï «Eastern Mediterranean Pipeline» áðïôåëåß âáóéêþ ðñïôåñáéüôçôá ôïõ ÕÐÅÊÁ óôá ðëáßóéá ôïõìáêñï ñüíéïõ ó åäéáóìïý ôçò áóöüëåéáò åöïäéáóìïý ôçò þñáò êáé ðñïùèåßôáé áðü ôç Äçìüóéá Åðé åßñçóç Áåñßïõ ôçò ÅëëÜäáò (ÄÅÐÁ Á.Å.), óå óõíåñãáóßá ìå ôï Õðïõñãåßï ÅíÝñãåéáò, Åìðïñßïõ, Âéïìç áíßáò êáé Ôïõñéóìïý ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Êýðñïõ êáé ðáñüëëçëá Ý åé áñáêôçñéóôåß ùò ñãï Êïéíïý ÅíäéáöÝñïíôïò (PCI), H ìåëýôç óêïðéìüôçôáò ôïõ Ýñãïõ èá ðáñüó åé áíáëõôéêüôåñá ôå íéêü óôïé- åßá, áíáöïñéêü ìå ôçí êáôáóêåõþ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ, êáèþò êáé ôéò áðáñáßôçôåò ïéêïíïìéêýò êáé åìðïñéêýò åêôéìþóåéò, óå ó Ýóç ìå ôç âéùóéìüôçôü ôïõ. Ç óõíïëéêþ äáðüíç èá êáëõöèåß áðü ôç ÄÅÐÁ êáèþò êáé Üëëåò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñåßåò êáé öïñåßò ðïõ åìðëýêïíôáé óôçí åîüñõîç êáé åêìåôüëëåõóç öõóéêïý áåñßïõ óôç ëåêüíç ôçò Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ. Åðßóçò, èá åðéäéù èåß ç ó åôéêþ ìåëýôç íá óõã ñçìáôïäïôçèåß áðü ôï êïéíïôéêü ñçìáôïäïôéêü ðñüãñáììá äéåõêüëõíóçò «ÓõíäÝïíôáò ôçí Åõñþðç» (Connecting Europe Facility CEF), ðïõ áöïñü áðïêëåéóôéêü óôá ñãá Êïéíïý ÅíäéáöÝñïíôïò (ÅÊÅ). Ï áãùãüò Eastern Mediterranean Pipeline (Eastmed) ó åäéüæåôáé áðü ôç ÄÅÐÁ ìå óêïðü íá ìåôáöýñåé áñ éêü 8 äéó. êõâ. ìýôñá åôçóßùò (ÄÊÌ) éóñáçëéíü êáé êõðñéáêü áýñéï. Áöåôçñßá ôïõ áãùãïý áðïôåëïýí ôá êïéôüóìáôá ôçò Ëåâáíôßíçò åíþ ï ôåëéêüò ðñïïñéóìüò ôïõ ôïðïèåôåßôáé óôéò áêôýò ôéò Èåóðñùôßáò, üðïõ êáé õðüñ åé äõíáôüôçôá äéáóýíäåóçò ìå ôïí áãùãü IGI-Poseidon (ÐÏÓÅÉÄÙÍ) ìå ôåëéêü ðñïïñéóìü ôéò áãïñýò ôçò Åõñþðçò. Ï áãùãüò áðïôåëåßôáé áðü ôá åîþò ôìþìáôá: á) ôï õðïèáëüóóéï ôìþìá áðü ôá êïéôüóìáôá Ýùò ôï Âáóéëéêü ôçò Êýðñïõ, åíäåéêôéêïý ìþêïõò 150 ëì. â) ôï õðïèáëüóóéï ôìþìá áðü ôï Âáóéëéêü ôçò Êýðñïõ Ýùò ôéò áêôýò ôçò áíáôïëéêþò ÊñÞôçò, åíäåéêôéêïý ìþêïõò 650 ëì. ã) ôï õðïèáëüóóéï ôìþìá áðü ôéò áêôýò ôçò áíáôïëéêþò ÊñÞôçò, Ýùò ôéò áêôýò ôçò ÍÁ ÐåëïðïíÞóóïõ, åíäåéêôéêïý ìþêïõò 400 ëì. ä) ôï åñóáßï ôìþìá áðü ôéò áêôýò ôéò áêôýò ôçò ÍÁ ÐåëïðïíÞóóïõ Ýùò ôéò áêôýò ôçò Á áàáò, åíäåéêôéêïý ìþêïõò 260 ëì. å) ôï õðïèáëüóóéï ôìþìá óôïí Ðáôñáúêü êüëðï êáé ôýëïò óô) ôï åñóáßï ôìþìá áðü ôéò áêôýò ôéò áêôýò ôçò Áéôùëïáêáñíáíßáò Ýùò ôçí Èåóðñùôßá, åíäåéêôéêïý ìþêïõò 220 ëì. Ôïõñéóìüò: Κορυφαίος προορισµός η Ελλάδα το 2014 Ìðïñåß ôï Ìåîéêü íá Þôáí ç ôéìþìåíç þñá óôç ÄéåèíÞ êèåóç Ôïõñéóìïý, ITB, óôï Âåñïëßíï, ùóôüóï, óôá óôüìáôá üëùí åßíáé ç åðéóôñïöþ ôçò ÅëëÜäáò óôçí êïñõöþ ôùí ôïõñéóôéêþí ðñïôéìþóåùí, üðùò ìåôáäßäåé ç Deutsche Welle. Ôï ðïóïóôü áýîçóçò ôùí êñáôþóåùí õðåñâáßíåé ôï 25% óôïõò ìåãüëïõò tour operator. Ç TUI óçìåéþíåé áýîçóç êáôü ôïõëü éóôïí 28% H TUI, ìå ìåñßäéï 30% óôçí åëëçíéêþ áãïñü, êüíåé ëüãï ãéá ðñùôïöáíþ áýîçóç ôïõ early booking óå ó Ýóç ìå ôï áíôßóôïé ï ðåñõóéíü äéüóôçìá. Ñüäïò, ÊñÞôç êáé Êùò åßíáé óôçí êïñõöþ ôùí ðñïôéìþóåùí. Êáé üðùò åðéóçìáßíåé ç åêðñüóùðïò ôïõ ïìßëïõ Êáôñßí Óðß áëá: «Ðñïò ôï ðáñüí, ç áýîçóç ôùí êñáôþóåùí Ý åé öôüóåé ôï 28%. Ðñüêåéôáé ãéá ôç ìåãáëýôåñç áýîçóç óå ó Ýóç ìå Üëëïõò ðñïïñéóìïýò ðïõ Ý åé ç TUI óôï ðñüãñáììü ôçò. Ç ÅëëÜäá Ý åé öýôïò ôçí ôýôáñôç èýóç óôïí êáôüëïãï ôùí ðéï äçìïöéëþí ðñïïñéóìþí ôçò TUI». Ðáñüìïéåò åßíáé ïé åðéóçìüíóåéò ôùí Üëëùí ìåãüëùí ôáîéäéùôéêþí ðñáêôüñùí ôçò Ãåñìáíßáò. Ç Alltours, ìå ðáñüäïóç 40 åôþí óôï åëëçíéêü ôïõñéóôéêü ðñïúüí, êáôáãñüöåé äéøþöéá ðïóïóôü áýîçóçò ôùí êñáôþóåùí, áëëü Ý åé êáé óõãêåêñéìýíïõò óôü ïõò, óôïõò ïðïßïò áíáöýñèçêå óå óõíýíôåõîþ ôïõ ðñïò ôçí Deutsche Welle, ï ãåíéêüò äéåõèõíôþò ôïõ ïìßëïõ, Íôßôåñ Ôóßìðåë: «Ôçí ðåñáóìýíç ñïíéü åðéóêýöèçêáí ôçí ÅëëÜäá ìå ôïí üìéëï Alltours ðåñßðïõ 150 éëéüäåò Ãåñìáíïß. Óôü ïò ìáò ãéá ôï 2014 åßíáé íá õðåñâïýí ôéò 200 éëéüäåò ïé ðåëüôåò ìáò ðïõ èá êüíïõí äéáêïðýò óôçí ÅëëÜäá. Ðñüêåéôáé ãéá ôåñüóôéá áýîçóç», ôïíßæåé ï Íôßôåñ Ôóßìðåë. Ðñüêåéôáé ãéá áýîçóç ðïõ õðåñâáßíåé ôï 30%, ðñïóèýôïõìå åìåßò. Ïé tour operator åêôéìïýí üôé ïé Ãåñìáíïß åßíáé ðåðåéóìýíïé ãéá ôçí ðïéüôçôá êáé ôçí ðïéêéëßá ôïõ åëëçíéêïý ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò. ¼ðùò õðïãñáììßæåé ç Íßíá ÊñÝêåñ, åêðñüóùðïò ôïõ ïìßëïõ Thomas Cook: «Ïé Ãåñìáíïß áãáðïýí ôçí ÅëëÜäá êáé ôï «ìðïõì» ôùí êñáôþóåùí äåí Ý åé ôýëïò. ¼ëïé èýëïõí íá ðüíå óôá åëëçíéêü íçóéü». Ïé ãåñìáíïß ôáîéäéùôéêïß ðñüêôïñåò Þôáí ðñïåôïéìáóìýíïé ãéá ôçí öåôéíþ åîýëéîç. Óýìöùíá ìå ôçí Êáôñßí Óðß áëá, «ï üìéëïò TUI áýîçóå ôïí áñéèìü ôùí åëëçíéêþí îåíïäï åßùí óôïõò êáôáëüãïõò ôïõ êáé åìðëïýôéóå ìå íýá ðñïãñüììáôá ôï ôïõñéóôéêü ðñïúüí ðïõ ðñïóöýñåé. ÅíäåéêôéêÜ, ç Êáôñßí Óðß áëá áíáöýñåé ôï Sensimar Grand Mediterraneo Ressort & Spa óôçí ÊÝñêõñá êáé ôá íýá Suneo Clubs óôçí Êù êáé óôç Ñüäï. Ðñüâëçìá ôá áåñïäñüìéá Ïé åêðñüóùðïé ôùí ìåãüëùí tour operator äßíïõí Ýìöáóç óôçí áíüãêç ìéáò ìáêñïðñüèåóìçò óôñáôçãéêþò ãéá ôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü. Èåùñïýí åöéêôü ôï óôü ï ôçò åðéìþêõíóçò ôçò ôïõñéóôéêþò ðåñéüäïõ, õðü ôïí üñï üôé èá óõìðñüîïõí ãéá áõôü ïé ôïðéêýò êïéíùíßåò êáé ïé áåñïðïñéêýò åôáéñåßåò. Ó åäüí üëïé ïé ìåãüëïé ôáîéäéùôéêïß ðñüêôïñåò äßíïõí Ýìöáóç óôçí áíüðôõîç ôùí õðïäïìþí êáé êõñßùò óôçí êáôáóêåõþ óýã ñïíùí áåñïäñïìßùí óå üëïõò ôïõò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò Ýôóé þóôå áõôïß íá åßíáé åýêïëá ðñïóâüóéìïé. Ôá áåñïäñüìéá óõíéóôïýí Ýíá áðü ôá ìåãüëá ðñïâëþìáôá ôïõ åëëçíéêïý ôïõñéóìïý. Ôçí áíáóôïëþ ôùí áðåñãéáêþí ôïõò êéíçôïðïéþóåùí, ìý ñé ôéò 30 Ìáñôßïõ, áðïöüóéóáí óþìåñá ïé áõôïêéíçôéóôýò öïñôçãþí óå ìéá «êßíçóç êáëþò èýëçóçò», ìåôü ôéò äéáâåâáéþóåéò ôïõ õðïõñãïý Ìåôáöïñþí ê. Ìé. ñõóï ïúäç, ãéá ôç âïýëçóç ôçò êõâýñíçóçò íá ðñïùèþóåé Üìåóá ôá äßêáéá áéôþìáôü ôïõò. ÅîáãùãÝò: Μείωση 4,3% τον Ιανουάριο Ç óõíïëéêþ áîßá ôùí åéóáãùãþí áößîåùí ôïí ÉáíïõÜñéï 2014 áíþëèå óôï ðïóü ôùí 3.752,5 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 4.142,6 åêáô. åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ìþíá ôïõ 2013, ðáñïõóéüæïíôáò ìåßùóç 9,4%. Áíôßóôïé á ç ìåôáâïëþ ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäþ ðáñïõóßáóå ìåßùóç êáôü 3,3%, óýìöùíá ìå ôéò åêôéìþóåéò ôçò ÅëëçíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Áñ- Þò. Ç óõíïëéêþ áîßá ôùí åéóáãùãþí áößîåùí êáôü ôï äùäåêüìçíï Öåâñïõáñßïõ 2013 Éáíïõáñßïõ 2014 ðáñïõóßáóå ìåßùóç 6,5% óå óýãêñéóç ìå ôï áíôßóôïé ï äùäåêüìçíï Öåâñïõáñßïõ 2012 Éáíïõáñßïõ Ç óõíïëéêþ áîßá ôùí åîáãùãþí áðïóôïëþí ôïí ÉáíïõÜñéï 2014 áíþëèå óôï ðïóü ôùí 2.128,8 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 2.224,5 åêáô. åõñþ óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ìþíá ôïõ 2013, ðáñïõóéüæïíôáò ìåßùóç 4,3%. Áíôßóôïé á, ç ìåôáâïëþ ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäþ ðáñïõóßáóå, åðßóçò, ìåßùóç êáôü 4,3%. Ç óõíïëéêþ áîßá ôùí åîáãùãþí áðïóôïëþí êáôü ôï äùäåêüìçíï Öåâñïõáñßïõ 2013 Éáíïõáñßïõ 2014 ðáñïõóßáóå ìåßùóç 1,6% óå óýãêñéóç ìå ôï áíôßóôïé ï äùäåêüìçíï Öåâñïõáñßïõ 2012 Éáíïõáñßïõ ÁíáôÝëëïõí ôéò êéíçôïðïéþóåéò ïé áõôïêéíçôéóôýò öïñôçãþí Äßíïõí ñüíï óôçí êõâýñíçóç Ýùò ôýëïò Ìáñôßïõ ÓõãêåêñéìÝíá, ïé áõôïêéíçôéóôýò, ïé ïðïßïé åß áí åîáããåßëåé áðåñãßá äéáñêåßáò áñ Þò ãåíïìýíçò áðü óþìåñá, ìåôü áðü ìéá ìáñáèþíéá ðáíåëëáäéêþ óõíäéüóêåøç áðïöüóéóáí, êáôü ðëåéïøçößá, ôçí áíáóôïëþ ôçò áðåñãßáò, äßäïíôáò Ýôóé óôçí êõâýñíçóç Ýíá äéüóôçìá ðåñßðïõ 25 çìåñþí ãéá ôçí åðßëõóç ôùí áéôçìüôùí ôïõò. Õðåíèõìßæåôáé, üôé ï áñìüäéïò õðïõñãüò ê. ñõóï ïàäçò ìåôáîý Üëëùí äåóìåýèçêå åíôüò ôïõ ðñïóå ïýò äåêáðåíèçìýñïõ íá ôåèåß Ýíá óáöýò ðëáßóéï þóôå íá îåêéíþóïõí Üìåóá ïé óõóôçìáôéêïß êáé ïõóéáóôéêïß Ýëåã ïé ôùí ï çìüôùí êáé ôùí öïñôßùí ãéá ôçí êáôáóôïëþ ôçò ðáñüíïìçò ìåôáöïñüò, áðü ôñßôåò þñåò êáé ôçí ðëþñç åöáñìïãþ ôùí êáíüíùí ôïõ êáìðïôüæ, üðùò áõôþ áðáéôåßôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Äßêáéï. Åðßóçò, åíôüò ôçò åâäïìüäáò èá Ý åé óõíåñãáóßá ìå ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò ãéá ôçí åöáñìïãþ ôçò Ïäçãßáò 561/ 2006 ðïõ áöïñü óôéò þñåò åñãáóßåò, åíþ èá ðñïùèçèåß êáé ç åöáñìïãþ ôïõ åñãüóçìïõ, ìå óôü ï íá êáôáðïëåìçèåß ç «ìáýñç» êáé áäþëùôç åñãáóßá. ¼ðùò äþëùóå óôï ÁÌÐÅ, ï ðñüåäñïò ôçò ÏÖÁÅ, Áð. Êåíáíßäçò èá óõíå éóôïýí ïé óõíáíôþóåéò ìå ôïõò áñìïäßïõò óôï õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí åíþ óôá ìýóá ôçò åâäïìüäáò áíáìýíåôáé óõíüíôçóç óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìå ôïí õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí Ã. ÌáõñáãÜíç, ôïí ã.ã. ôïõ ÓÄÏÅ, êáé åêðñïóþðïõò ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ãéá ôçí åðßëõóç áóöáëéóôéêþí êáé öïñïëïãéêþí æçôçìüôùí ôùí éäéïêôçôþí öïñôçãþí. «Äåí æçôïýìå ðñïíïìéáêþ ìåôá åßñéóç, áëëü áðáéôïýìå ôçí ôþñçóç ôçò íïìéìüôçôáò êáé ôçí åöáñìïãþ ôùí øçöéóìýíùí íüìùí» ôüíéóå ï ðñüåäñïò ôçò ÏÖÁÅ.

5 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 5 ÅðéóôïëÞ äéáìáñôõñßáò ôçò ÅÓÅÅ ðñïò ôïí ÏÁÅÅ Åîáéôßáò óõíå þí åéäïðïéçôçñßùí óôïõò åìðüñïõò ãéá êáôáâïëþ ïöåéëþí Ôç äéáìáñôõñßá ôïõ åìðïñéêïý êüóìïõ äéáâéâüæåé ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ óôç äéïßêçóç ôïõ ÏÁÅÅ ãéá ôçí Ýíôáóç ôùí åéóðñáêôéêþí ðñáêôéêþí ôïõ Ïñãáíéóìïý. ¼ðùò Ý åé ãßíåé ãíùóôü óôçí ÅÓÅÅ áðü åìðüñïõò, óå üëç ôçí åðéêñüôåéá, üôé ïé åðé åéñþóåéò ðïõ Ý ïõí ïöåéëýò, óôïí ÏÁÅÅ, åßôå ëáìâüíïõí áðåéëçôéêü åéäïðïéçôþñéá óå ìáæéêþ óå ìáæéêþ âüóç, åßôå ôïõò åðéâüëëïíôáé ìýôñá êáôüó åóçò óôá óðßôéá, óôá ìáãáæéü, óôá åìðïñåýìáôá êáé óôá ðüãéü ôïõò. Ç ÅÓÅÅ æçôüåé íá õðüñîåé Üìåóç äéáêïðþ ôçò áðïóôïëþò åéäïðïéçôçñßùí êáèþò êáé áíáóôïëþ ôùí êáôáó Ýóåùí ãéá ïöåéëýò ôùí ìéêñþí êáé ìåóáßùí åìðüñùí ôïõëü éóôïí ãéá ôïõò åðüìåíïõò ôñåéò ìþíåò. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ùò ðñþôï âþìá áíôßäñáóçò èá áðïóýñïõìå ôïõò åêðñïóþðïõò ìáò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ïñãáíéóìïý äçëþíåé ç ÅÓÅÅ. Ï ðñüåäñïò ê. Âáóßëçò Êïñêßäçò «...Ùò ãíùóôüí ôá Ôáìåßá áðïóôýëëïõí óùñçäüí ðñïò ôïõò õðü ñåïõò êáé áóöáëéóìýíïõò áíü ôçí åðéêñüôåéá åðéóôïëýò, ìå ôéò ïðïßåò æçôïýí áðü áõôïýò íá åíôá èïýí áìýóùò óå ñõèìßóåéò, áëëéþò èá ðñï ùñþóïõí óå áíáãêáóôéêýò åéóðñüîåéò êáé êáôáó Ýóåéò. Ç áðïóôïëþ ôùí óõãêåêñéìýíùí åðéóôïëþí Ý åé îåóçêþóåé äéêáéïëïãçìýíá èýåëëá äéáìáñôõñéþí êáé áíôéäñüóåùí áðü ôïõò åéìáæüìåíïõò ëüãù ôçò ïéêïíïìéêþò óôåíüôçôáò åðé åéñçìáôßåò, êáèþò ôï ýöïò ãñáöþò åßíáé éäéáßôåñá áðåéëçôéêü êáé óßãïõñá äåí âåëôéþíåé ôï êëßìá óôçí áãïñü, ëßãï ðñéí ôï ÐÜó á. Ç ÅÓÅÅ Ý åé åðáíåéëçììýíá ôïðïèåôçèåß üôé ìå åêöïâéóìïýò êáé áðåéëýò ôïõ åðé åéñçìáôéêïý êüóìïõ äåí Êïñêßäçò: ÆçôÜ ðáñýìâáóç ÓáìáñÜ ãéá áíáóôïëþ áðåéëçôéêþí åéäïðïéçôçñßùí åßíáé äõíáôüí íá áõîçèåß ç ñåõóôüôçôá ôùí ôáìåßùí. Åßíáé ðñïöáíýò üôé üðïéïò áðü ôïõò áóöáëéóìýíïõò, ìå ôéò ðáñïýóåò ðñïûðïèýóåéò ìðïñïýóå ìý ñé ôþñá íá åíôá èåß óôçí ñýèìéóç, ôï Ý åé Þäç êüíåé. Óå áõôýò ôéò äýóêïëåò åðï Ýò, ðïõ ï åðé åéñçìáôßáò, åî áíüãêçò êáé ìüíï éåñáñ- åß ôéò ðñïôåñáéüôçôýò ôïõ, ôï ÉÊÁ êáé ï ÏÁÅÅ óõíå ßæïõí íá «äéþ- íïõí» áõôüí ðïõ ôá âüæåé óôçí ðñþôç èýóç, áðáéôþíôáò ðñïêáôáâïëýò êáé ðïóü äüóåùí åêôüò ðñáãìáôéêüôçôáò. Áíôéëáìâáíüìáóôå ôï Üã ïò ôùí ÄéïéêÞóåùí ôùí Ôáìåßùí, ðïõ ðñïöáíþò æçôïýí ôçí áõóôçñþ åöáñìïãþ ôùí åãêõêëßùí, öïâïýìåíïé íá ìçí êáôçãïñçèïýí ãéá ðáñüâáóç êáèþêïíôïò, üìùò Ýôóé ç üðïéá ñýèìéóç äåí ðñüêåéôáé íá áðïäþóåé, ïýôå ç ñåõóôüôçôá ôùí ôáìåßùí íá áõîçèåß. Åíþ, ëïéðüí, áíáìýíáìå áðü ôá Ôáìåßá èáññáëýåò áðïöüóåéò êáé Ýîõðíåò äéáäéêáóßåò áíüëïãåò ôçò ðñáãìáôéêþò ôïõò âïýëçóçò, ðáñáôçñïýìå Ýíôáóç ôùí åéóðñáêôéêþí ìýôñùí ðïõ óôýëíåé ôï ëüèïò ìþíõìá óå ëüèïò ñüíï. Óå ìéá êñßóéìç êáìðþ ðïõ ïé ìéêñïìåóáßïé ôçò áãïñüò ìå ôåñüóôéåò èõóßåò Ý ïõìå êáôïñèþóåé íá äéáôçñþóïõìå ôçí åðé åéñçìáôéêþ ìáò äñáóôçñéüôçôá, áðáéôåßôáé áðü ôéò ÄéïéêÞóåéò ôùí áóöáëéóôéêþí ìáò ïßêùí íá äþóïõí åßñá âïçèåßáò óå áõôïýò ðïõ ôïõò óôçñßæïõí êáé ü é íá ôïõò ãêñåìßæïõí. Ùò åê ôïýôïõ, ãéá ðïëëïóôþ öïñü åßìáóôå âýâáéïé üôé ç ðñïóùðéêþ ðáñýìâáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý åßíáé áðáñáßôçôç ãéá íá áíáóôáëåß ç áðïóôïëþ êáôáó åôçñßùí êáé åéäïðïéçôçñßùí áðåéëþò ðïéíéêþí äéþîåùí, ôïõëü éóôïí ãéá Ýíá ôñßìçíï êáé ìý ñé ôçí áðáñáßôçôç âåëôßùóç ôüóï ôçò äéáôýðùóçò üóï êáé åöáñìïãþò üëùí ôùí åãêõêëßùí, þóôå ïé áóöáëéóôéêýò ñõèìßóåéò íá áðïôåëýóïõí åðéôýëïõò ëýóåéò ãéá Ôáìåßá, åðé åéñþóåéò êáé áóöáëéóìýíïõò...» ΚΕΠΕ: Όχι στην κατάργηση του κατώτατου µισθού ÊáôçãïñçìáôéêÜ ï é ëýåé ôï ÊÝíôñï Ðñïãñáììáôéóìïý êáé Ïéêïíïìéêþí Åñåõíþí (ÊÅÐÅ) óôçí êáôüñãçóç ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý ãéá íýïõò Ýùò Ýíá Ýôïò áðü ôçí ðñüóëçøþ ôïõò. ããñáöï ðïõ õðïãñüöåôáé áðü ôïí ðñüåäñï êáé Åðéóôçìïíéêü ÄéåõèõíôÞ, Ößëéððá Íéêüëáï êáé äéáâéâüóôçêå óôç ÂïõëÞ, äéåõêñéíßæåé üôé ç Üðïøç áõôþ áðïôõðþèçêå óå Üñèñï åðéóôçìïíéêïý åñåõíçôþ ôïõ ÊÅÐÅ ðïõ öéëïîåíþèçêå óôï ìçíéáßï ðåñéïäéêü «ÅëëçíéêÞ Ïéêïíïìßá» êáé äåí ðñüêåéôáé ãéá Ýêèåóç Þ ìåëýôç ôïõ ÊÅÐÅ, áëëü ãéá ìßá ðñïóùðéêþ Üðïøç, ìåôáîý Üëëùí 20 ðñïôüóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò. Ôçí ßäéá þñá êáé ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò, Íüôçò ÌçôáñÜêçò, (ó.ó. ôï ÊÅÐÅ áðïôåëåß åðïðôåõüìåíï öïñýá ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò), óå Ýããñáöü ôïõ ðïõ äéáâéâüóôçêå óôç ÂïõëÞ, îåêáèáñßæåé üôé «ç êõâýñíçóç ëáìâüíåé õðüøç ôçò ôéò èýóåéò ôïõ ÊÅÐÅ, áëëü êáé ôïí åðéóôçìïíéêü äéüëïãï ðïõ áíáðôýóóåôáé óôïõò êüëðïõò ôïõ, ùñßò, üìùò, áõôü íá óçìáßíåé üôé ïé åí ëüãù èýóåéò áðç ïýí ðüíôïôå ôçí ðïëéôéêþ êáé ôéò ðñïèýóåéò ôçò êõâýñíçóçò». Ôá äýï Ýããñáöá äéáâéâüóôçêáí óôç ÂïõëÞ, ìåôü áðü åñþôçóç êáé áßôçóç êáôüèåóçò åããñüöùí áðü ôï âïõëåõôþ ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí, Âáóßëç ÊáðåñíÜñï, ìå áöïñìþ ðñüôáóç ãéá ôçí êáôüñãçóç ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý Ýùò Ýíá Ýôïò, ãéá íýïõò åôþí, þóôå íá äïèåß Ýíá éó õñü êßíçôñï óå åðé åéñþóåéò íá ôïõò ðñïóëüâïõí êáé íá êñßíïõí ôéò âáóéêýò ãíþóåéò êáé äåîéüôçôåò ôïõò. Óýìöùíá ìå ôç óõãêåêñéìýíç ðñüôáóç, ç êáôüñãçóç ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý èá ìðïñïýóå íá éó ýóåé áðü ôçí ðñüóëçøç êáé íá Ý åé äé- Üñêåéá Ýùò Ýíá Ýôïò. ¼ðùò äéåõêñéíßæåé ôï ÊÅÐÅ ãéá ôçí Üðïøç áõôþ ôïõ åñåõíçôþ ôïõ ê. Ã. ïëýæá, «óå êáìßá ðåñßðôùóç ôï ÊÅÐÅ äåí õéïèåôåß ôéò áðüøåéò áõôýò, üìùò äåí ìðïñåß íá óôåñþóåé óôïõò åñåõíçôýò ôï äéêáßùìá íá äéáôõðþíïõí åëåýèåñá ôéò åðéóôçìïíéêýò ôïõò áðüøåéò. Áõôü áðïôåëåß áíáöáßñåôï äçìïêñáôéêü ôïõò äéêáßùìá. Åßíáé áõôïíüçôï üôé äåí æçôþèçêå áðü ôçí êõâýñíçóç ïýôå öõóéêü áðïôåëåß ðñüôáóç ðñïò áõôþí». Äþäåêá ìþíåò áðïðëçèùñéóìïý ÊáôÜ 1,1% õðï þñçóå ôï ÖåâñïõÜñéï ï Äåßêôçò Ôéìþí ÊáôáíáëùôÞ ÊáôÜ 1,1% õðï þñçóå ôï ÖåâñïõÜñéï ï Äåßêôçò Ôéìþí ÊáôáíáëùôÞ, áðü -1,5% ôïí ÉáíïõÜñéï, óýìöùíá ìå ôá óôïé åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ. Óçìåéþíåôáé üôé ðñüêåéôáé ãéá ôïí äùäýêáôï óõíå- üìåíï ìþíá ìåßùóçò ôïõ ðëçèùñéóìïý, ìå óçìáíôéêýò ðéýóåéò óôéò ôéìýò óôýãáóçò, ìåôáöïñþí, áíáøõ- Þò, åêðáßäåõóçò êáé áíáøõ Þò. Ç ìåßùóç ôïõ Ãåíéêïý Äåßêôç Ôéìþí ÊáôáíáëùôÞ êáôü 1,1% ôï ìþíá ÖåâñïõÜñéï 2014 óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï Äåßêôç ôïõ Öåâñïõáñßïõ 2013, ðñï- Þëèå áðü ôéò áêüëïõèåò ìåôáâïëýò: 1. Áðü ôéò ìåéþóåéò ôùí äåéêôþí: á) ÊáôÜ 1,3% ôçò ïìüäáò «ÄéáôñïöÞ êáé ìç áëêïïëïý á ðïôü», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí óôá íùðü ëá áíéêü, íùðü öñïýôá, íùðýò ðáôüôåò, äçìçôñéáêü êáé ðáñáóêåõüóìáôá, íùðü ðïõëåñéêü, áñíß êáé êáôóßêé (íùðü) êáé áíáøõêôéêü. ÌÝñïò ôçò ìåßùóçò áõôþò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí ôéìþí óôá ãáëáêôïêïìéêü êáé áâãü, íùðü ìïó Üñé êáé åëáéüëáäï. â) ÊáôÜ 2,9% ôçò ïìüäáò «íäõóç êáé õðüäçóç», ëüãù ìåßùóçò ôùí ôéìþí óôá åßäç Ýíäõóçò êáé õðüäçóçò. ã) ÊáôÜ 2,2% ôçò ïìüäáò «ÓôÝãáóç», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí ôùí åíïéêßùí êáôïéêéþí, ôùí õðçñåóéþí åðéóêåõþò êáé óõíôþñçóçò êáôïéêßáò êáé ôïõ ðåôñåëáßïõ èýñìáíóçò. ÌÝñïò ôçò ìåßùóçò áõôþò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí ôéìþí óôïí çëåêôñéóìü. ä) ÊáôÜ 0,2% ôçò ïìüäáò «ÄéáñêÞ áãáèü Åßäç íïéêïêõñéïý êáé õðçñåóßåò», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí óôá åßäç: Ýðéðëá-êáëýììáôá äáðýäïõ, ïéêéáêýò óõóêåõýò, åßäç Üìåóçò êáôáíüëùóçò íïéêïêõñéïý, ïéêéáêýò õðçñåóßåò. å) ÊáôÜ 3,4% ôçò ïìüäáò «ÌåôáöïñÝò», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí ôùí áõôïêéíþôùí, ôùí êáõóßìùí áõôïêéíþôïõ (âåíæßíçò). ÌÝñïò ôçò ìåßùóçò áõôþò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí ôéìþí óôá äéüäéá êáé óôá åéóéôþñéá áåñïðëüíùí. óô) ÊáôÜ 2,9% ôçò ïìüäáò «Áíáøõ Þ ÐïëéôéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí ôïõ ïðôéêïáêïõóôéêïý åîïðëéóìïý-õðïëïãéóôþí, ôùí åéäþí êáé õðçñåóéþí áíáøõ Þò, ôùí âéâëßùí êáé ôïõ ðáêýôïõ äéáêïðþí. æ) ÊáôÜ 3,9% ôçò ïìüäáò «Åêðáßäåõóç», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí óôá äßäáêôñá éäéùôéêþí ó ïëåßùí, îýíùí ãëùóóþí, öñïíôéóôçñßùí êáé ÉÅÊ. ç) ÊáôÜ 2,7% ôçò ïìüäáò «Îåíïäï åßá-êáöý-åóôéáôüñéá», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí ôùí åóôéáôïñßùí-æá áñïðëáóôåßùí-êáöåíåßùí-êõëéêåßùí êáé ôùí îåíïäï åßùí. è) ÊáôÜ 4,1% ôçò ïìüäáò «ëëá áãáèü êáé õðçñåóßåò», ëüãù ìåßùóçò êõñßùò ôùí ôéìþí ôùí êïõñåßùí-êïììùôçñßùí, ôùí åéäþí áôïìéêþò öñïíôßäáò, ôùí ðñïóùðéêþí åéäþí êáé ôùí áóöáëßóôñùí ìåôáöïñþí. 2. Áðü ôéò áõîþóåéò ôùí äåéêôþí: á) ÊáôÜ 2% ôçò ïìüäáò «Áëêïïëïý á ðïôü êáé êáðíüò», ëüãù áýîçóçò êõñßùò ôùí ôéìþí ôùí ôóéãüñùí. ÌÝñïò ôçò áýîçóçò áõôþò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôç ìåßùóç ôùí ôéìþí óôéò ìðßñåò. â) ÊáôÜ 1,7% ôçò ïìüäáò «Õãåßá», ëüãù áýîçóçò êõñßùò ôçò óõììåôï Þò ôùí êáôáíáëùôþí óôéò ëéáíéêýò ôéìýò ôùí öáñìüêùí. ÌÝñïò ôçò áýîçóçò áõôþò áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôç ìåßùóç ôùí ôéìþí óôéò éáôñéêýò, ïäïíôéáôñéêýò, ðáñáúáôñéêýò õðçñåóßåò.

6 ÄÉÁKÇÑÕÎÅIÓ ÃÅÍÉÊÇ 6 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ΔΗΜOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔEYAB) 1) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) προκηρύσσει δημόσιο, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της πράξης με τίτλο: «Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης Δημοτικών ενοτήτων ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΡΙ- ΛΟΦΟΥ, ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΥΤΕΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΠΑΛΑΤΙ- ΤΣΙΩΝ & ΣΥΚΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ - πλέον ΦΠΑ 23%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας - οδός Κεντρικής 203, Βέροια τ.κ.59100, μέχρι την 25/04/2014 και ώρα Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX , αρμόδιος για επικοινωνία: κος Σούλιος Σωτήρης. Για την παραλαβή προβλέπεται κόστος, που ανέρχεται στο ποσό των 30 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2/05/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 12.00, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 2) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1.Όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση. 2. Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 3. Συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή / και προμηθευτών. Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων απαιτείται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα των εργασιών που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην αξία της προμήθειας, δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της έναντι της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της Ένωσης/Κοινοπραξίας τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το διαγωνισμό έγγραφο. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να προβλέπεται ότι τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την υλοποίηση της προμήθειας. Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή από το νόμο. Σημειώνεται ότι οι ενώσεις προμηθευτών εφόσον γίνουν ανάδοχοι του διαγωνισμού υποχρεούται να περιληφθούν την νομική μορφή της κοινοπραξίας. 3) Απαράβατοι όροι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των παραπάνω διαγωνιζομένων είναι: α) Η συνεργασία με οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C.). Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η προμήθεια των υλικών και συστημάτων θα γίνει από τον οίκο του παραπάνω συστήματος αυτοματισμού. Ο κατασκευαστής PLC θα διαθέτει & θα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. β) Η συνεργασία με οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών. Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάπτυξη του λογισμικού, η μελέτη και η θέση σε λειτουργία, θα γίνει από τον οίκο ανάπτυξης λογισμικού. Ο Οίκος Ανάπτυξης Λογισμικού θα διαθέτει & θα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού - Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό για μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ή μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων πληροφορικής γενικότερα. - Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον εφαρμογή σε αντίστοιχο έργο τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ύδρευσης, όπου το κάθε έργο θα περιλαμβάνει ένα (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου και τουλάχιστον έξι (6) Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό ευρώ, τα τελευταία τρία (3) έτη. γ) Ο διαγωνιζόμενος θα διαθέτει & θα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό για μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων πληροφορικής ή τεχνικών έργων. δ) Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συνεργασίες και οι αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις δεν απαιτούνται όταν στον διαγωνισμό συμμετέχει για το (α) ο ίδιος ο οίκος κατασκευής P.L.C ή ο αντιπρόσωπός του και συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού και για το (β) ο ίδιος ο οίκος ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών & λογισμικού επικοινωνιών. ε) Η προσκόμιση βεβαίωσης τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει την αίτησή του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 30% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ της παρούσας προκήρυξης. στ) Η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του διαγωνιζόμενου για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2011, 2012, 2013) συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του (εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών). Αθροιστικά ο κύκλος εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις ( ) πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον προϋπολογισμό της παρούσας πράξης χωρίς ΦΠΑ. 4) Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό ο υποψήφιος ή ο προσφέρων όταν συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους: α) -Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. -Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. -Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. -Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. -Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. - Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη παροχή των πληροφοριών αυτών. β) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δ) Έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά. ε) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. ζ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο διαγωνιζόμενος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο α) και στα σημεία β), γ), δ), στ), και ζ): Για τα σημεία α), β), γ) και δ) την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) της χώρας εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Για τα σημεία στ) και ε) πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό που να καλύπτει τις περιπτώσεις α), β) γ) και δ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι: - Φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε - Διαχειριστές Ε.Π.Ε - Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ για Α.Ε - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Στο απαιτούμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και β) τα υπό σημείο α) αδικήματα της παραπάνω παραγράφου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,75 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη ». Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Ο Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩΚΣ-39Κ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ :Αριθ. Πρωτ. : 4943 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χρυσούπολη Ο Δήμος Νέστου Νομού Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ προϋπολογισμού: , ,67 (Φ.Π.Α) = ,00 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: ,64 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) Β) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: ,93 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) Γ) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: ,56 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) Δ) Κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό: ,60 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νέστου οδός: Πρεμετής, 64200, μέχρι την Πέμπτη : Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- ΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου: Β Πληροφορίες στο τηλέφωνο : στα γραφεία της : Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέστου Υπέυθυνος για πληροφορίες : Σιώπη Αθηνά 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις : ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Νέστου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι : με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: α1) στην: Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Α2,1 η τάξη για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑ & Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας: Η/Μ α2) ή εφόσον έχουν έδρα ή επιλογή δεύτερου Νομού τον Νομό Καβάλας στην : Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Α2,1η, 2η τάξη για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑ & Α1, Α2, 1η, 2η τάξη για έργα κατηγορίας: Η/Μ τηρουμένων και των κατώτατων ορίων που ισχύουν καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από κράτη ως ανωτέρω της β παραγράφου, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/ 08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη : Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας : Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους : 6.391,27 και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το : ΕΤΠΑ του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νέστου, Νομού Καβάλας. 8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή, και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φάξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Χρυσούπολη, Ο Δήμαρχος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 321 Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2012ΣΕ ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 4704 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «AΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» Ο Δήμος Σκύδρας διακηρύττει ότι την 08 του μηνός Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Σκύδρας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «AΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕ- ΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «AΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό ,55 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ με προϋπολογισμό ,56 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό ,16 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό ,64 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 10/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας ανέρχεται στο ποσό των ,92 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Σκύδρας (Εθνικής Αντιστάσεως Σκύδρα), μέχρι τις 04/04/ Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Για έργα τάξης Α2, 1 ης (εκτός νομού), 2 ης (εντός νομού) και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, για έργα τάξης Α1, Α2, και 1ης κατηγορίας (εκτός νομού) ΟΙΚΟΔΟ- ΜΙΚΑ και για έργα τάξης Α1, Α2, και 1ης κατηγορίας ( εκτός νομού) ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/ 08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2, 1ης (εκτός νομού), 2ης (εντός νομού) και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, για έργα τάξης Α1, Α2, και 1 ης (εκτός νομού) κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα τάξης Α1, Α2, και 1 ης ( εκτός νομού) κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.377,80 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σκύδρας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διάρκειας 6 μηνών. Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 (δώδεκα) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ2012ΣΕ ) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σκύδρας, αρμόδιος υπάλληλος Σιδηρόπουλος Γρηγόριος (τηλ.: Φαξ: ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας (τηλ.: Φαξ: ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß óôï ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ êáé óå Üëëç åöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç

7 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÌÅÔÏ ÅÓ ÃÅÍÉKÇ 7 ÌÉÊÑÇ ÐÔÙÓÇ 0,19% - ÓÔÁ 118,09 ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ Ç ÁÎÉÁ ÔÙÍ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ.Á.: Óôáèåñïðïßçóç óå õøçëü 34 ìçíþí Óå åëáöñþò áìçëüôåñá åðßðåäá Ýêëåéóå ç ñçìáôéóôçñéáêþ áãïñü óôç èåóéíþ óõíåäñßáóç, áí êáé áñ éêü êéíþèçêå óå íýá õøçëü 34 ìçíþí. Ìå õøçëü êýñäç Ýêëåéóáí ïé ìåôï Ýò ôçò ÅèíéêÞò êáé ôçò Eurobank, åíþ óçìáíôéêýò ðéýóåéò äý èçêáí ïé ìåôï Ýò ôçò Ðåéñáéþò êáé ôçò Alpha Bank. O Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí Ýêëåéóå óôéò 1.338,68 ìïíüäåò óçìåéþíïíôáò ìéêñþ ðôþóç óå ðïóïóôü 0,19%. Áñ éêü êéíþèçêå óå íýá õøçëü 34 ìçíþí, ðüíù áðü ôá åðßðåäá ôùí ìïíüäùí(ãéá ðñþôç öïñü ìåôü ôç óõíåäñßáóç ôçò 13çò ÌáÀïõ 2011), êáôáãñüöïíôáò áíþôåñç ôéìþ óôéò 1.358,56 ìïíüäåò (+1,29%), ãéá íá äéïñèþóåé óôç óõíý åéá Ýùò ôéò 1.336,15 ìïíüäåò (- 0,38%). Ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí áíþëèå óôá 118,09 åêáô. åõñþ. Ï äåßêôçò õøçëþò êåöáëáéïðïßçóçò óçìåßùóå ðôþóç óå ðïóïóôü 0,71%, åíþ ï äåßêôçò ôçò ìåóáßáò êåöáëáéïðïßçóçò óçìåßùóå óçìáíôéêþ Üíïäï óå ðïóïóôü 1,83%. Áðü ôéò ìåôï Ýò ôçò õøçëþò êåöáëáéïðïßçóçò ôç ìåãáëýôåñç Üíïäï êáôýãñáøáí ïé ìåôï Ýò ôçò ÅèíéêÞò (+5,78%), ôçò Jumbo (+3,33%), ôçò Folli Follie(+2,33%), ôùí ÅËÐÅ(+2,30%), ôçò Å ÁÅ(+1,69%), ôïõ ÏËÐ (+1,69%), ôçò ÅëëÜêôùñ(+1,52%) êáé ôçò ÅÕÄÁÐ(+1,37%) ÁíôéèÝôùò ôç ìåãáëýôåñç ðôþóç óçìåßùóáí ïé ìåôï- Ýò ôçò Ðåéñáéþò (-5,18%), ôçò Alpha Bank(-4,02%), ôçò ÔéôÜí (-3,06%), ôçò Eurobank Properties (-2,55%), ôçò Coca Cola HBC (-2,47%), ôïõ ÏÐÁÐ (-1,83%),ôçò Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ (-1,83%) êáé ôçò ÄÅÇ (-1,21%). Ôç ìåãáëýôåñç Üíïäï óçìåßùóáí ïé ìåôï Ýò: ÊáèçìåñéíÞ 44,67%, ºëõäá +30,00%, Êõñéáêïýëçò +18,26%,Á ÏÍ Óõììåôï þí+18,06% êáé ÂáñâáñÝóïò +17,62%. Ôï ìåãáëýôåñï üãêï óõíáëëáãþí ðáñïõóßáóáí ïé ìåôï Ýò ôùí åôáéñåéþí:alpha Bank ìå ôåìü- éá, Ðåéñáéþò ìå , Attica Bank ìå êáé Eurobank ìå ôåìü éá. Ôçí ìåãáëýôåñç áîßá óõíáëëáãþí óçìåßùóáí ïé ìåôï Ýò ôùí åôáéñåéþí: Ðåéñáéþò ìå 25,450 åêáô. åõñþ, Alpha Bank ìå 16,262, ÏÐÁÐ ìå 15,991 êáé ÅèíéêÞ ìå 11,171 åêáô. åõñþ. Ç óõíïëéêþ êåöáëáéïðïßçóç ôçò áãïñüò äéáìïñöþèçêå óôá 74,162 äéó. åõñþ. 10/3/2014. % ,68-2,56-0,19% 1.336, ,56 FTSE/ LARGE CAP 430,18-3,06-0,71% 429,3 437,88 FTSE MID CAP 1.278,37 22,94 1,83% 1.254, ,23 FTSE/ / PLUS 1792,41-0,6-0,03% 1789, ,22 FTSE 1.030,94-5,94-0,57% 1.028, ,07 FTSE XA-XAK 142,59-1,35-0,94% 139,98 147,39 FTSE.. Liquid Mid [0,00] FTSE 1.548,89 0 0,00% 1.538, ,50 FTSE ,07 40,05 1,13% 3.515, ,19 FTSE 3.830,09 86,28 2,30% 3.743, ,40 FTSE 3.247,58-42,51-1,29% 3.247, ,26 FTSE 4.306,91-34,23-0,79% 4.301, ,78 FTSE 2.275,25 0 0,00% 2.275, ,25 FTSE 3147,31 23,92 0,77% 3101, ,31 FTSE ,70 198,18 2,73% 7.258, ,98 FTSE 3.275,70 16,09 0,49% 3.258, ,98 FTSE 2.144,99-35,1-1,61% 2.128, ,22 FTSE 1.052,34-10,25-0,96% 1.052, ,62 FTSE 3.537,05-11,01-0,31% 3.523, ,34 FTSE 188,4-1,78-0,94% 184,95 194,74 FTSE 6.670,66-160,99-2,36% 6.670, ,33 FTSE 284,25-1,94-0,68% 279,92 286,66 FTSE 6.343,54-30,97-0,49% 6.280, ,50 FTSE ,86 18,81 0,92% 2.025, ,60 FTSE/XA Mid&Sm.cap 1.423,08-4,31-0,30% 1.416, ,09 FTSE/ ,72-70,95-2,50% 2.761, ,67 FTSE/ LARGE CAP NET ,79-12,24-0,70% 1.721, ,63 FTSE/ / 2104,23 2,71 0,13% 2099, ,23 inav 4,28-0,03-0,78% 4,27 4,36 inav 14,73-0,03-0,19% 14,70 14,95 inav 30 7,05-0,09-1,24% 7,04 7,16 & / 2805,86-6,88-0,24% 2775, , ,02 12,1 0,43% 2818, ,02.MID&SMALL CAP 1306,94 3,49 0,27% 1303,5 1320, ,06-3,71-0,19% 1.935, ,86 10/3/2014 (USD) 1, ,33829 (CHF) 1, ,19178 (CAD) 1,5504 1,4896 (SEK) 9, ,74003 (NOK) 8, ,10803 (DKK) 7, ,31325 (TRY) 3, ,94531 (JPY) 141, ,367 (AUD) 1, ,49803 (GBP) 0, ,80394 (RON) 4, , (ZAR) 15, , (HKD) 10, ,27754 ( ) 44,67% ( ) 30,00%. & ( ) 20,00% AXON ( ) 19,44% ( ) 17,62% / ( ) 16,67% ( ) 15,74% ( O) 11,90% ( ) 11,18% ATTICA BANK... ( ) 10,84% ( ) -63,93% - ( ) -20,00% O ( ) -20,00%.. ( ) -20,00% SPIDER -.& (K ) -20,00% ( ) -19,57% ( ) -17,31%..( ) -10,08% LOGISMOS ( ) -9,89% - ( ) -9,68% ( ) (KO) ALPHA ( ) COCA-COLA HBC AG ( ) ( ) ( ) ( ) EUROBANK ERGASIAS ( ) ( ) JUMBO ( ) ( ) ( ) / ( ) 47 ( ) 279 SPIDER -.& (K ) 129 ( ) 803. & ( ) ( ) 587 SPACE HELLAS ( ) PASAL.. ( ) 409

8 ÃÅÍÉÊÇ 8 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÌÅÔÏ ÅÓ (.) ( ) ( ) / M.O /3/2014 ( ) ( ) ALPHA BANK ( ) 228 0,67-0,03-4,02% 0.00/0 0.67/221,976 ##### ,65 0, ,42 13,19% 0,63 6,0% 0,16 0, , ,71 13/05/ ALPHA TRUST ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,20 0,02% 20,08 9,6% 17,10 25, ,80 0,84 2,04 21,08 05/03/13 11 /1 + 24,00 AS COMPANY 120 0, ,00 0,57% 0.00/0 0.00/ ,35 0, ,24 0,02% 0,33 6,9% 0,23 0, ,01 0,50 48,27 0,36 10/02/14 2 /10 ATTICA BANK ( ) 63 0,18 0,02 10,84% 0.18/70, / ,17 0, ,65 0,35% 0,25-24,9% 0,12 0, , ,22 10/02/ AUTOHELLAS ( ) , ,18 1,87% 0.00/0 0.00/ ,75 9, ,14 0,22% 7,67 28,2% 4,58 9, * 0,67 0,87 14,71 8,91 16/10/ Reverse Split BYTE COMPUTER ( ) 216 0,63 0,00 0,00% 0.00/0 0.63/ ,63 0, ,03 0,02% 0,65-2,5% 0,35 0, , ,60 01/07/ CENTRIC ( ) 119 0,35 0,00-0,57% 0.00/0 0.35/8, ,33 0, ,19 0,06% 0,29 21,3% 0,18 0, ,03 0,78 11,66 0,34 28/06/ COCA COLA HLB AG (KO) ,80-0,45-2,47% 0.00/ /16, ,80 18, ,89 11,81% 20,98-15,2% 16,77 23, , ,19 18,78 07/01/ (stock option plan) CPI H/Y 82 0,24 0,02 7,62% 0.00/0 0.24/1, ,24 0, ,38 0,00% 0,27-9,8% 0,13 0, ,00 0, ,19 06/10/ CYCLON ( O) 167 0,49-0,02-4,11% 0.00/0 0.49/3, ,48 0, ,07 0,02% 0,49-0,2% 0,39 0, , ,51 29/06/ DIONIC (K ) 76 0,22 0,00-1,33% 0.00/0 0.22/5, ,21 0, ,16 0,01% 0,27-17,7% 0,20 0, , ,23 28/11/13 1,70 / EFG EUROBANK ERGASIAS (KO) 149 0,44 0,03 8,15% 0.44/16, / ,43 0, ,50 4,32% 0,55-20,8% 0,38 6, ,49 13/06/ EUROBANK PROPERTIES (KO) ,40-0,22-2,55% 8.40/4, / ,40 8, ,58 1,54% 6,72 25,1% 4,44 8, , ,07 08/01/14 0,66 /1 + 4,80 FG EUROPE ( O) 276 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.81/2, ,00 0, ,72 0,08% 0,71 13,9% 0,45 0, ,09 1,21 8,91 0,77 16/04/ FHL MERMEREN ( ) ,13-0,16-3,73% 0.00/0 4.13/ ,13 4, ,94 0,00% 3,99 3,5% 3,45 4, ,10 0,12 1,01 4,25 27/02/ FRIGOGLASS (KO) ,99 0,03 0,60% 4.99/2, / ,98 5, ,46 0,46% 5,11-2,3% 3,84 6, * -- 2, ,74 25/04/ Stock Option Plan INFORM. ( ) 508 1,49-0,01-0,67% 1.49/7, / ,42 1, ,66 0,06% 1,50-0,7% 1,10 1, * 0,10 0,41 14,96 1,50 02/06/ INTRAKAT ( ) 436 1,28 0,00 0,00% 0.00/0 1.28/ ,24 1, ,64 0,05% 0,92 39,3% 0,58 1, , ,18 10/08/ Reverse Split INTRALOT (KO) 801 2,35 0,00 0,00% 0.00/0 2.35/4, ,32 2, ,56 0,67% 1,84 27,7% 1,29 2, ,04 1,23 61,08 2,16 30/05/ JUMBO (KO) ,95 0,45 3,33% 13.95/ / ,50 14, ,03 3,43% 11,10 25,7% 4,64 14, ,72 3,20 19,48 12,95 05/03/14 1 /22 KLEEMANN HELLAS ( ) 767 2,25-0,05-2,17% 0.00/0 2.25/ ,25 2, ,21 0,10% 2,02 11,4% 1,20 2, * -- 0, ,12 13/07/ LAMDA DEVELOPMENT ( ) , ,12 2,00% 0.00/0 0.00/ ,09 6, ,92 0,49% 4,87 25,7% 3,50 6, , ,75 13/01/ Stock Option Plan LOGISMOS ( ) 137 0, ,04-9,89% 0.00/0 0.00/ ,40 0, ,90 0,00% 0,42-5,0% 0,28 0, ,01 0,28 46,97 0,43 14/03/ MARFIN INV. GROUP ( ) 163 0,48 0,00-0,83% 0.48/3, / ,47 0, ,45 0,66% 0,38 25,2% 0,18 0, , ,46 14/07/ MEDICON HELLAS ( ) 194 0,57 0,00-0,35% 0.00/0 0.57/ ,56 0, ,37 0,00% 0,41 39,9% 0,30 1, * -- 1, ,42 21/07/ MEVACO (KO) 392 1, ,00 0,00% 1.15/2, / ,00 0, ,08 0,02% 1,16-0,9% 0,96 1, ,13 0,37 8,55 1,22 24/06/ MIG REAL ESTATE (KO) 600 1,76 0,01 0,57% 1.76/ / ,76 1, ,77 0,04% 1,64 7,3% 1,17 2, , ,65 02/03/ MLS ( ) ,12 0,02 0,49% 0.00/0 4.12/2, ,05 4, ,16 0,09% 3,28 25,6% 2,60 4, * 0,08 2,90 54,26 4,10 28/07/ MODA BAGNO (KO) 75 0, ,01-4,76% 0.00/0 0.00/ ,21 0, ,14 0,01% 0,27-17,6% 0,16 0, , ,23 08/07/ NEWSPHONE HELLAS ( ) 131 0,39 0,00 0,00% 0.00/0 0.39/ ,36 0, ,72 0,02% 0,39-1,8% 0,24 0, ,01 0,46 29,28 0,38 21/08/ NEXANS ( ) 767 2,25 0,04 1,81% 0.00/0 2.25/ ,16 2, ,80 0,02% 2,17 3,7% 1,95 2,80 0.1* -- 0, ,23 24/06/ PAPERPACK ( ) 307 0,90-0,04-4,15% 0.00/0 0.90/ ,88 0, ,56 0,01% 0,90 0,0% 0,50 1, , ,95 05/12/ Reverse Split PASAL ( ) 56 0, ,02 17,14% 0.00/0 0.00/ ,15 0, ,45 0,00% 0,20-17,2% 0,12 0, , ,16 21/05/ PROFILE ( ) 307 0,90-0,03-2,70% 0.00/0 0.90/19, ,90 0, ,63 0,02% 0,89 1,7% 0,83 1, ,05 0,73 19,97 0,97 03/08/ QUALITY&RELIABILITY...( ) 160 0,47 0,01 2,17% 0.00/0 0.47/8, ,47 0, ,85 0,02% 0,46 2,7% 0,07 0, , ,45 26/02/14 4 /1 Split. (. ) %. 31/12/12 / ( ) (%) (52.) ( ) ( ). - ( ) EPS 2011 / P/E ( ) M.O. 30. / & QUEST HOLDINGS (KO) , ,05-0,83% 0.00/0 0.00/ ,74 6, ,18 0,13% 5,19 14,6% 3,16 6, , ,80 12/12/ Reverse Split REDS ( ) 215 0,63 0,01 1,94% 0.00/0 0.63/9, ,63 0, ,18 0,07% 0,55 14,5% 0,45 0, , ,00 12/06/09 9 / SPACE HELLAS 477 1,40-0,01-0,71% 0.00/0 1.40/ ,31 1, ,04 0,02% 1,56-10,3% 1,18 2, ,05 0,68 27,06 1,56 10/08/ Reverse Split TRASTOR ( ) 395 1,16-0,01-0,85% 0.00/0 1.16/ ,15 1, ,67 0,11% 0,98 18,7% 0,63 1, , ,10 25/04/ UNIBIOS ( ) 128 0,38 0,00-0,27% 0.00/0 0.38/9, ,34 0, ,86 0,01% 0,31 22,2% 0,15 0, , ,36 20/01/ Stock Option Plan VIOHALCO SA/NV (K ) ,70-0,05-1,05% 4.70/2, / ,70 4, ,17 1,86% 3,75 25,3% 3,92 4,85 -- # / -- 5,42 # / 14/02/ ( ) 641 1,88 0,02 1,08% 0.00/0 1.88/3, ,86 1, ,99 0,26% 1,62 16,0% 1,05 1, * -- 0, ,79 01/07/ ( ) ,93 0,09 1,15% 0.00/0 7.93/ ,87 8, ,34 1,02% 5,85 35,6% 2,29 8, , ,35 26/05/ ( O) 334 0,98-0,02-1,80% 0.00/0 0.98/ ,92 0, ,95 0,02% 0,98 0,0% 0,70 1, ,13 0,56 7,75 0,96 21/04/ ( ) 56 0,17 0,00 0,00% 0.17/ / ,17 0, ,15 0,00% 0,13 32,0% 0,10 0, , ,14 01/08/ ( ) 87 0,26-0,02-8,60% 0.26/1, / ,25 0, ,38 0,01% 0,31-17,7% 0,16 0, , ,26 12/07/13 1, /1 Split ( ) 141 0,42-0,01-1,19% 0.00/0 0.42/4, ,41 0, ,14 0,02% 0,43-3,5% 0,36 0, , ,45 15/07/ LINES (KO) 40 0, ,00 2,61% 0.00/0 0.00/ ,11 0, ,28 0,05% 0,10 16,8% 0,07 0, , ,11 28/02/11 5 / LINES ( 90) 487 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.43/ ,00 0, ,43 0,0% 1,43 1, , ,43 28/02/11 5 / LINES ( 96) 51 0, ,00 0,00% 0.15/1, / ,00 0, ,28-46,4% 0,15 0, , ,18 28/02/11 5 / ( O) 65 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,82 0,01% 0,19 0,0% 0,16 0, , ,19 12/03/03-9 /10 Reverse Split (KO) 221 0,65 0,01 1,09% 0.65/ / ,64 0, ,59 0,03% 0,63 2,7% 0,46 0, , ,62 26/06/ ( ) 258 0, ,00 0,00% 0.76/ / ,00 0, ,76 0,01% 0,98-22,9% 0,49 1, , ,78 14/12/98 3 /10 SYSTEMS (KO) 392 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.15/ ,00 0, ,27 0,01% 1,27-9,4% 0,80 2, , ,45 17/02/ ( O) 8 0,02-0,01-20,00% 0.00/0 0.02/17, ,02 0, ,86 0,00% 0,03-25,0% 0,02 0, , ,03 28/06/ (KO) /0 0.38/ /08/ ( ) /2, / /01/14 1 / & / ( A) 131 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,24 0,02% 0,39-1,3% 0,26 0, , ,37 18/06/ ( ) 719 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.11/ ,00 0, ,65 0,06% 1,61 31,1% 1,50 5, , ,07 06/07/07 0,02 ( ) /1, / * /07/ ( ) /0 0.43/ /08/ OFFICE FURNITURE /0 0.32/4, /06/ ( ) / / /08/ ( O) /0 8.87/ /07/ ( ) /0 0.36/4, /07/ ( ) ,66 0,20 5,78% 0.00/0 3.66/125, ,44 3, ,24 15,83% 3,85-4,9% 1,83 9, ,57 24/05/ ,29 ( ) 66 0,19-0,01-5,85% 0.00/0 0.19/ ,19 0, ,49 0,00% 0,24-20,2% 0,14 0, , ,22 07/01/ Reverse Split (K ) 228 0,67-0,02-3,60% 0.67/1, / ,67 0, ,54 0,01% 0,71-6,2% 0,40 0, ,09 0,35 7,68 0,68 26/07/ ( ) 307 0, ,01-0,99% 0.00/0 0.00/ ,86 0, ,78 0,03% 0,74 22,3% 0,45 1, , ,91 10/09/ Reverse Split ( ) 695 2,04-0,05-2,39% 2.04/ / ,04 2, ,17 0,46% 1,91 6,8% 1,55 2, ,17 0,45 11,69 1,93 28/12/ Stock Option Plan ( ) 199 0, ,03-4,10% 0.00/0 0.00/ ,59 0, ,74 0,01% 0,56 4,3% 0,41 0, , ,59 11/08/ ( ) 128 0,38-0,02-3,85% 0.00/0 0.38/1, ,35 0, ,90 0,02% 0,47-20,2% 0,33 0, , ,38 15/07/ ( ) 399 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.17/ ,00 0, ,88 0,05% 0,86 36,0% 0,75 1, , ,99 07/07/ ( ) 311 0,91 0,02 2,35% 0.00/0 0.91/ ,88 0, ,55 0,06% 1,04-12,2% 0,75 1, ,08 0,37 11,89 0,93 13/12/06 2 /10 (K ) ,01 0,06 1,52% 4.01/7, / ,97 4, ,78 1,28% 3,18 26,1% 1,36 4, * 0,07 0,73 60,21 3,72 05/07/ ( ) 634 1,86-0,03-1,59% 0.00/0 1.86/1, ,84 1, ,96 0,10% 1,71 8,8% 1,16 1, , ,72 20/06/ ( ) ( ) ,57 0,17 2,30% 0.00/000/0 7.57/ ,35 7, ,66 4,18% 7,58-0,1% 0 6,20 9, ,28 0,97 27,48 7,11 16/08/ ( ) ,05 0,15 1,69% 9.05/50, / ,81 9, ,59 1,07% 8,00 13,1% 3,73 9, ,18 3,88 50,19 8,17 03/06/ ( O) 388 1,14 0,01 0,88% 0.00/0 1.14/2, ,09 1, ,47 0,05% 1,16-1,7% 0,85 1, ,12 0,78 9,52 1,16 25/06/ ( ) 634 1, ,06 3,33% 0.00/0 0.00/ ,80 1, ,17 0,05% 1,47 26,5% 1,08 1, * -- 0, ,72 06/07/ ( ) 95 0,28 0,00-1,41% 0.00/0 0.28/6, ,28 0, ,58 0,03% 0,27 4,1% 0,23 0, , ,28 26/04/ & ( ) 105 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.31/4, ,00 0, ,00 0,03% 0,21 47,4% 0,15 0, , ,32 01/03/10 2 /1 + 0,71 ( ) 132 0,39 0,00 0,52% 0.00/0 0.39/2, ,36 0, ,64 0,02% 0,35 11,5% 0,26 0, , ,37 29/06/ ( ) 501 1,47 0,00 0,00% 1.47/1, / ,46 1, ,43 0,07% 1,25 17,6% 1,04 1, ,34 0,81 4,36 1,46 11/07/ ( ) 206 0,61 0,00-0,49% 0.00/0 0.61/6, ,61 0, ,33 0,04% 0,59 2,4% 0,55 0, , ,60 09/07/ (KO) 593 1,74-0,04-2,25% 0.00/0 1.74/12, ,68 1, ,49 0,17% 1,31 32,8% 0,85 1, ,08 0,96 21,63 1,73 21/07/ ( ) 312 0,92 0,00-0,44% 0.00/0 0.92/ ,86 0, ,36 0,14% 0,73 25,7% 0,47 1, , ,84 06/07/ ( O) 600 1,76 0,04 2,33% 0.00/0 1.76/3, ,69 1, ,30 0,09% 1,48 18,9% 1,15 1, ,06 1,91 30,42 1,66 20/08/ ( ) 230 0,68 0,16 30,00% 0.00/0 0.68/2, ,68 0, ,08 0,01% 0,43 57,6% 0,27 0, , ,61 12/06/09 1 /4 ( O) 112 0, ,02 5,81% 0.00/0 0.00/ ,33 0, ,68 0,01% 0,29 15,1% 0,22 0, , ,32 12/07/ ( ) 279 0,82-0,02-2,62% 0.82/8, / ,82 0, ,82 0,20% 0,52 56,7% 0,32 0, , ,80 17/01/ Stock Option Plan (K ) 487 1,43 0,00 0,00% 0.00/0 1.43/5, ,30 1, ,93 0,03% 1,34 6,7% 0,91 1, ,22 0,39 6,40 1,38 12/08/ & ( ) ,88-0,02-0,51% 0.00/0 3.88/2, ,77 3, ,96 0,10% 4,06-4,4% 3,60 4, * 0,34 0,66 11,27 3,98 03/06/ FOLLI FOLLIE ( ) ,20 0,62 2,33% 0.00/ /2, ,61 27, ,99 3,29% 23,40 16,2% 11,51 27, ,40 2,26 19,45 25,11 04/07/ ( ) 586 1,72-0,10-5,49% 1.72/ / ,72 1, ,68 0,01% 1,88-8,5% 1,35 2, , ,95 01/07/ ( ) 102 0,30 0,00 0,00% 0.00/0 0.30/2, ,21 0, ,43 0,01% 0,36-16,3% 0,21 0, , ,30 24/06/05 0,03. ( ) 93 0, ,02 9,68% 0.00/0 0.00/ ,27 0, ,77 0,01% 0,22 23,6% 0,18 0, , ,30 02/07/ ( ) ,50-0,03-0,85% 0.00/0 3.50/ ,42 3, ,55 0,09% 3,05 14,8% 2,63 3, , ,43 18/12/ (stock option plan).. (KA) 57 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,18 0,00% 0,17-2,4% 0,14 0, , ,23 01/07/05 0,0254 (KO) 176 0,52 0,01 2,17% 0.00/0 0.52/10, ,49 0, ,24 0,03% 0,58-10,7% 0,31 0, , ,53 19/07/ ( ) 658 1,93 0,13 7,22% 1.93/ / ,84 1, ,82 0,12% 2,01-4,0% 1,65 2, ,16 1,97 12,21 1,77 03/08/10 5 /12 ( O) /0 0.37/ /06/ ( ) 341 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.00/ ,00 0, ,18 0,01% 0,77 29,9% 0,63 1, ,06 0,75 16,54 1,00 05/03/02 2 /5 ( ) 951 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.79/ ,00 0, ,78 0,09% 2,68 4,1% 2,23 3, ,03 0,51 105,93 2,75 30/06/ F.H.L ,51 0,00 0,00% 1.51/1, / ,51 1, ,96 0,07% 1,03 47,3% 0,54 1, ,12 1,07 12,32 1,47 30/01/ Reverse Split ( ) 296 0,87 0,13 18,26% 0.00/0 0.87/9, ,87 0, ,59 0,01% 0,79 9,7% 0,49 1, ,09 0,32 9,69 0,77 18/08/ Reverse Split ( O) 190 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.56/20, ,00 0, ,32 0,01% 0,54 3,9% 0,47 0, , ,56 10/07/ ( ) /0 0.24/2, /08/ ( ) 265 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.78/13, ,00 0, ,57 37,6% 0,31 0, , ,78 20/08/ ( ) 119 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.35/1, ,00 0, ,44 0,01% 0,29 19,5% 0,18 0, , ,35 14/08/ ( ) ,58 0,17 1,27% 0.00/ /9, ,22 13, ,49 1,27% 11,46 18,5% 9,00 14, ,35 2,00 10,07 12,93 10/05/ M ( ) 235 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.69/7, ,00 0, ,27 0,01% 0,65 5,8% 0,36 0, , ,69 22/06/ ( ) / / /06/ ( ) ,00-0,07-0,70% 0.00/ /12, ,94 10, ,83 2,00% 8,22 21,7% 6,40 10, ,70 1,94 14,20 9,22 26/06/ ( ) 119 0,35 0,02 5,76% 0.00/0 0.35/ ,32 0, ,23 0,02% 0,17 105,3% 0,11 0, , ,34 21/07/ ( ) 538 1,58-0,05-3,07% 1.58/1 0.00/ ,41 1, ,25 0,01% 1,69-6,5% 1,20 2, , ,77 17/08/ Reverse Split ( O) 152 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.45/7, ,00 0, ,08 0,01% 0,53-15,7% 0,34 0, , ,45 10/08/ / ( O) ,11 0,09 1,28% 7.11/7, / ,02 7, ,27 1,50% 5,68 25,2% 3,38 7, ,19 1,06 38,34 6,60 06/07/11 1 /20 (KO) 307 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,81 0, ,71 0,01% 0,58 54,1% 0,30 1, ,00 0, ,02 30/11/ ( ) 63 0, ,01-5,13% 0.00/0 0.00/ ,18 0, ,43 0,01% 0,20-7,0% 0,15 0, , ,24 29/06/ ( ) 103 0, ,03 11,90% 0.00/0 0.00/ ,27 0, ,17 0,03% 0,31-3,5% 0,24 0, , ,27 31/07/ ( ) 392 1,15-0,05-4,17% 1.15/ / ,15 1, ,45 0,01% 1,50-23,3% 0,90 2, ,19 0,20 6,20 1,32 04/10/ Reverse Split ( ) 38 0,11-0,01-9,68% 0.00/0 0.11/6, ,11 0, ,42 0,01% 0,10 9,8% 0,10 0, , ,13 23/02/ ( ) 66 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,20-2,5% 0,20 0, , ,20 13/08/ ( ) 256 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,75 0, ,24 0,01% 0,89-15,3% 0,45 1, ,14 0,38 5,41 0,75 08/05/ ( ) ,35-0,23-1,83% 0.00/ /1, ,22 12, ,65 7,11% 9,67 27,7% 5,78 12, ,58 3,38 7,79 10,84 28/06/ ( ) , ,70 2,88% 0.00/0 0.00/ ,64 25, ,10 0,45% 22,10 13,2% 19,00 25, ,83 1,73 13,67 24,38 17/07/ ( ) ,66 0,31 1,69% 18.66/ / ,58 18, ,50 0,84% 17,36 7,5% 14,59 21, ,20 2,92 94,11 17,89 18/07/ ( ) ,85-0,04-0,31% 12.85/ / ,80 13, ,43 11,37% 9,67 32,9% 4,26 13, * 0,97 3,88 13,22 12,35 28/06/ ( ) 106 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.31/ ,00 0, ,54 0,00% 0,33-6,1% 0,20 0, , ,32 04/07/ ( O) 171 0,50-0,01-0,99% 0.00/0 0.50/3, ,50 0, ,45 0,05% 0,59-15,1% 0,40 0, , ,53 12/10/10 3,2 / ( ) 38 0,11-0,01-8,26% 0.11/2, / ,11 0, ,24 0,00% 0,14-18,4% 0,06 0, , ,12 20/03/00 1 / ( ) 624 1,83-0, /1, /0 ##### ,83 1, ,80 0 1,53 0 0,83 6, ,95 05/06/ ,70 (KO) 675 1,98 0,03 1,54% 0.00/0 1.98/2, ,95 1, ,00 0,03% 2,30-13,9% 1,27 2, , ,03 27/04/09 0,18157 COMPUTERS ( ) ,85 0,18 2,70% 6.85/ / ,67 6, ,25 0,27% 6,50 5,4% 4,35 6, ,46 2,31 14,75 6,30 22/05/ ( ) 450 1,32 0,00 0,00% 0.00/0 1.32/2, ,31 1, ,52 0,11% 1,19 10,9% 1,07 1, * 0,15 0,55 8,58 1,25 31/07/ ( ) ,07 0,13 2,63% 0.00/0 5.07/ ,86 5, ,81 0,25% 4,88 3,9% 4,33 5, ,56 1,01 9,08 5,06 23/06/ ( ) 37 0,11 0,00 0,00% 0.00/0 0.11/4, ,10 0, ,63 0,00% 0,15-29,4% 0,05 0, , ,12 11/07/07 Reverse split ( ) 206 0,61-0,02-2,73% 0.61/ / ,60 0, ,50 0,02% 0,63-3,7% 0,35 1, * -- 0, ,62 11/04/

9 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÌÅÔÏ ÅÓ ` ÃÅÍÉÊÇ 9. %. 31/12/12 (. ) / /. (.) ( ) / M.O. 30. ( ). P/E 2011 ( ) ( ) (52.) ( ) (%) - & EPS M.O. 30. / 10/3/2014 ( ) ( ) ( ) ( ) 2011 ( O) ,44 0,04 0,54% 0.00/0 7.44/ ,36 7, ,70 0,47% 6,50 14,5% 4,10 7, ,35 1,80 21,13 6,92 17/01/ X. ( O) 40 0, ,01 6,36% 0.00/0 0.00/ ,11 0, ,24 0,01% 0,13-10,0% 0,09 0, , ,11 03/08/ ( ) 733 2,15-0,01-0,46% 0.00/0 2.15/19, ,11 2, ,92 0,37% 1,81 18,8% 1,00 2, , ,81 29/12/ Stock Option Plan ( O) 96 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.28/23, ,00 0, ,05 0,01% 0,34-17,7% 0,25 0, , ,29 07/02/ Stock Option Plan ( ) 729 2,14-0,04-1,83% 2.14/1, / ,12 2, ,72 0,48% 2,22-3,6% 1,40 2, ,08 1,61 27,47 2,00 07/02/05 1 /2 + 0,78 ( ) ,53-0,05-1,09% 4.53/1, / ,53 4, ,19 0,89% 3,83 18,3% 2,09 4, ,13 1,43 36,23 4,34 24/10/13 1 /25 ( ) 613 1,80 0,00 0,00% 0.00/0 1.80/1, ,76 1, ,63 0,11% 1,61 11,8% 1,17 2, , ,84 18/08/ Reverse Split ( ) 491 1,44-0,36-20,00% 0.00/0 1.44/ ,44 1, ,83 0,00% 1,80-20,0% 0,90 2, , ,78 06/02/ Reverse Split ( ) ,75-0,75-3,06% 23.75/ / ,75 24, ,51 3,44% 19,80 19,9% 11,31 24, * -- 1, ,98 24/06/ ( ) ,81-0,08-0,81% 9.81/ / ,66 9, ,88 10,5% 5,75 10, * -- 0, ,75 24/06/ ( ) 71 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,59 0,67% 0,21 0,0% 0,19 0, * ,21 27/01/12 1 / ( ) ,45-0,08-0,52% 0.00/ / ,30 15, ,91 0,55% 14,98 3,1% 11,26 17, , ,79 05/03/ M ( ) 166 0,49 0,00-0,81% 0.49/10, / ,49 0, ,89 0,27% 0,38 28,5% 0,28 0, , ,43 28/09/11 1 /1 + 0,50 ( ) 85 0,25 0,02 9,21% 0.00/0 0.25/1, ,25 0, ,54 0,00% 0,13 91,5% 0,09 0, , ,24 23/07/ ( ) ,69 0,05 0,89% 5.69/1, / ,62 5, ,15 0,52% 4,09 39,1% 1,58 6, , ,25 21/06/ (KO) 183 0,54-0,01-1,47% 0.54/ / ,54 0, ,49 0,01% 0,51 6,5% 0,35 0, , ,67 25/06/ O ( ) 282 0,83 0,00 0,00% 0.83/ / ,82 0, ,86 0,15% 0,82 0,5% 0,55 1, , ,75 26/06/ / ( ) 82 0,24 0,01 2,13% 0.00/0 0.24/6, ,24 0, ,97 0,00% 0,16 54,8% 0,11 0, , ,25 30/12/ Reverse Split 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALPHA ETF FTSE ,28-0,04-0,93% 4.28/1, / ,26 4, ,03 0,05% 3,84 11,5% 2,21 4, , ,14 24/01/ NBGAM ETF , ,05 0,34% 0.00/0 0.00/ ,77 14, ,39 0,01% 12,78 15,6% 8,23 14,92 -- # / # / 29/06/ ,00 0 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTICA ( ) 232 0,68-0,02-2,72% 0.00/0 0.68/3, ,68 0, ,33 0,24% 0,48 43,2% 0,24 0, , ,71 29/12/10 9 / FLEXOPACK ( ) ,94 0,02 0,68% 0.00/0 2.94/ ,92 2, ,46 0,06% 2,98-1,3% 2,38 4, ,30 0,81 9,85 2,90 16/07/ ALPHA ETF FTSE ,28-0,04-0,93% 4.28/1, / ,26 4, ,03 0,05% 3,84 11,5% 2,21 4, , ,14 24/01/ NBGAM ETF , ,05 0,34% 0.00/0 0.00/ ,77 14, ,39 0,01% 12,78 15,6% 8,23 14,92 -- # / # / 29/06/ ATTICA ( ) 232 0,68-0,02-2,72% 0.00/0 0.68/3, ,68 0, ,33 0,24% 0,48 43,2% 0,24 0, , ,71 29/12/10 9 / FLEXOPACK ( ) ,94 0,02 0,68% 0.00/0 2.94/ ,92 2, ,46 0,06% 2,98-1,3% 2,38 4, ,30 0,81 9,85 2,90 16/07/ ( ) 85 0,25 0,03 15,74% 0.00/0 0.25/2, ,25 0, ,73 0,04% 0,22 13,6% 0,09 0, , ,20 11/10/ ( ) ,06 0,08 2,01% 0.00/0 4.06/ ,96 4, ,43 0,47% 3,93 3,3% 3,37 5, , ,92 04/11/08 1 / ( ) ,87 0,07 1,21% 5.87/ / ,80 6, ,18 0,15% 6,49-9,6% 4,69 7, ,52 0,67 11,35 5,96 23/04/ ( ) 647 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.90/6, ,00 0, ,07 0,05% 1,79 6,1% 0,52 2, , ,90 30/07/ & , ,00 0,00% 6.65/ / ,00 0, ,98 0,10% 6,67-0,3% 6,64 7, ,00 1,00 20,89 0,00 05/06/ ( ) ,00 0,60 7,14% 9.00/ / ,00 9, ,90 1,11% 8,63 4,3% 1,51 16, , ,14 08/04/ ( ) 14 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,21 0,00% 0,09-56,5% 0,04 0, ,04 29/12/ ( ) 443 1,30 0,00 0,00% 1.30/3, / ,30 1, ,41 0,17% 1,35-3,7% 1,20 1, , ,30 01/07/ ( ) , ,00 0,00% 7.48/ / ,00 0, ,27 0,18% 8,25-9,3% 6,64 11, , ,60 02/04/ ( ) 388 1,14 1,05 44,67% 1.14/ / ,04 4, ,88 0,06% 0,46 145,7% 0,09 4, , ,45 12/06/ ( ) 644 1,89 0,00 0,00% 0.00/0 1.89/5, ,89 1, ,18 0,03% 1,82 3,7% 0,93 2, * 0,14 0,85 13,44 1,87 10/02/ ( ) ,95 14,95 7,47% 0.00/ / ,95 214, ,26 1,07% 180,05 19,4% 135,00 247, ,31 2,24 12,42 199,31 26/06/ ( O) , ,00 0,00% 0.00/ /1, ,00 0, ,19 0,66% 18,00-5,6% 16,00 19, , ,81 05/07/ ( ) 511 1,50-0,11-6,83% 1.50/138, / ,50 1, ,47 0,29% 2,13-29,5% 1,50 2, , ,58 24/02/14 23 / ( ) 562 1,65 0,15 10,00% 1.65/ / ,61 1, ,06 0,02% 1,15 43,5% 0,78 1, ,17 0,66 9,81 1,43 19/07/ ( ) 106 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.31/6, ,00 0, ,34 0,01% 0,28 10,7% 0,09 0, ,00 0,41 65,19 0,31 14/07/ ALSINCO ( ) 15 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,22 0,00% 0,04 0,0% 0,01 0, ,04 26/07/ AXON (KO) 29 0,09 0,01 18,06% 0.09/5, / ,08 0, ,72 0,00% 0,14-38,8% 0,05 0, ,08 09/08/ Reverse Split COMPUCON (K ) 15 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.05/9, ,00 0, ,56 0,00% 0,03 80,0% 0,03 0, ,04 20/02/ (stock option plan) EUROMEDICA ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.30/ ,00 0, ,55 0,01% 0,36-16,4% 0,27 0, ,33 02/08/ Reverse Split FORTHNET (KO) 436 1,28 0,01 0,79% 0.00/0 1.28/1, ,27 1, ,92 0,25% 1,62-21,0% 0,11 2, ,32 04/12/13 15 / HELLAS ONLINE ( ) 213 0,62 0,00-0,48% 0.62/ / ,60 0, ,14 0,20% 0,40 56,0% 0,27 0, ,58 01/11/11 1 /5 + 1,15 LAVIPHARM (KO) 44 0,13 0,00-0,76% 0.13/3, / ,13 0, ,64 0,01% 0,14-5,1% 0,10 0, , ,14 03/09/07 3 /10 + 3,20 NUTRIART ( O) 17 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,00% 0,05 0,0% 0,04 0, ,05 10/08/09 1, / PC SYSTEMS ( ) 58 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.17/67, ,00 0, ,92 0,01% 0,07 141,4% 0,04 0, ,15 27/11/07 1 /1 + 0,50 SATO (KO) 61 0,18 0,01 2,86% 0.00/0 0.18/3, ,18 0, ,76 0,02% 0,20-11,8% 0,03 0, ,17 04/07/ SPIDER ( ) 14 0,04 0,00 0,00% 0.00/0 0.04/ ,03 0, ,16 0,00% 0,01 233,3% 0,01 0, ,04 20/08/ SPRIDER (KO) 11 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,81 0,00% 0,03 0,0% 0,03 0, ,03 24/02/ Reverse Split YALCO ( ) 82 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.24/16, ,00 0, ,18 0,01% 0,24 0,0% 0,10 0, ,24 04/08/ LTEC (K ) 11 0,03 0,00 6,90% 0.00/0 0.03/1, ,03 0, ,67 0,01% 0,03 6,9% 0,02 0, ,03 25/06/ ( ) 30 0, ,00-3,30% 0.00/0 0.00/ ,09 0, ,93 0,01% 0,09-6,4% 0,07 0, , ,09 08/07/09 Reverse Split ( ) 28 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,20 0,00% 0,14-43,4% 0,07 0, ,08 26/09/11 1 /2 + 0,40 - ( ) 7 0,02-0,01-20,00% 0.02/110, / ,02 0, ,63 0,00% 0,02-16,7% 0,02 0, ,03 01/07/ ( ) 341 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.00/ ,00 0, ,23 0,01% 1,00 0,0% 0,51 1, , ,00 29/12/ Stock Option Plan ( ) 84 0, ,04 17,62% 0.00/0 0.00/ ,19 0, ,05 0,01% 0,15 62,5% 0,03 0, ,20 25/06/ ( ) 58 0,17 0,02 11,18% 0.00/0 0.17/4, ,17 0, ,97 0,01% 0,15 15,0% 0,06 0, ,16 10/08/ Reverse Split ( ) 15 0,04-0,01-17,31% 0.04/ / ,04 0, ,26 0,00% 0,05-17,3% 0,04 0, ,05 13/06/ ( ) 218 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,64 0, ,58 0,04% 0,64 0,0% 0,24 0, ,64 21/01/13 9 / & 63 0,19-0,05-19,57% 0.19/ / ,19 0, ,73 0,00% 0,65-71,3% 0,12 0, , ,25 29/06/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 3.97/ ,00 0, ,13 0,05% 3,00 32,3% 1,54 3, ,02 1, ,08 06/09/10 6 / ,70 ( ) /0 0.06/1, /08/ (KA) 37 0,11 0,00 0,00% 0.00/0 0.11/1, ,11 0, ,51 0,00% 0,15-25,2% 0,10 0, ,12 07/07/ E ( ) 879 2,58-0,02-0,77% 0.00/0 2.58/1, ,58 2, ,54 0,04% 2,56 0,8% 2,03 3, , ,66 10/12/13 1 /12 + 1,30 ( ) 41 0,12-0,01-7,75% 0.00/0 0.12/701, ,12 0, ,43 0,07% 0,07 72,5% 0,05 0, ,09 18/10/ ( ) 101 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.30/15, ,00 0, ,84 0,01% 0,30 0,0% 0,07 0, ,30 19/11/07 1 /2 + 1,20 ( ) /0 0.00/ /08/ ( ) ( ) 33 0, ,0000 0,00% 00% 0.00/000/0 0.00/000/ ,0000 0, ,10 0,0% 0% 0,0707 0, , ,10 13/08/ ( ) 17 0,05 0,00 0,00% 0.05/11, / ,05 0, ,28 0,00% 0,06-16,7% 0,04 0, , ,06 19/09/00 1 / ( ) 4 0,01 0,00 0,00% 0.01/2, / ,01 0, ,01 0,0% 0,01 0, , ,01 19/09/00 1 / (KO) 22 0,06 0,01 8,47% 0.06/ / ,06 0, ,35 0,03% 0,08-15,8% 0,01 0, ,07 04/10/ Reverse Split ( ) 58 0, ,00 0,00% 0.17/4, / ,00 0, ,44 0,01% 0,17 0,0% 0,17 0, ,17 15/07/ & ( ) /1, / /12/12 1 / ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.08/4, ,00 0, ,82 0,01% 0,08 0,0% 0,08 0, , ,08 01/11/10 1 / ( ) 123 0,36 0,02 4,35% 0.36/ / ,36 0, ,60 0,01% 0,44-18,0% 0,24 0, , ,33 24/06/ ( ) 219 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,01% 0,63 1,4% 0,36 0, , ,65 29/06/ Reverse Split ( ) 2 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,04 0,00% 0,01 0,0% 0,01 0, ,01 01/07/ (KO) 51 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,12 0,03% 0,13 12,8% 0,11 0, , ,15 05/08/13 1 /1 + 0,30 ( ) 9 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,86 0,00% 0,03 0,0% 0,02 0, ,03 05/02/08 3 / ALPHA TRUST ( ) , ,30 5,36% 0.00/0 0.00/ ,65 5, ,35 0,03% 6,29-6,2% 5,50 9, ,80 1,49 3,29 5,63 27/08/ Reverse Split DIVERSA (KO) 780 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.29/ ,00 0, ,03 0,01% 2,29 0,0% 2,29 2, ,00 3, ,29 11/06/ ENVITEC (KO) 494 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.45/1, ,00 0, ,38 0,03% 1,50-3,3% 0,98 1, ,28 0,49 5,27 1,45 05/07/ EPSILON NET (KO) 191 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,01% 0,56 0,0% 0,51 0, ,02 0,28 22,99 0,56 29/05/ EUROXX ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 3.20/ ,00 0, ,31 0,06% 3,10 3,2% 2,28 3, , ,20 05/05/ OPTRONICS (KO) /0 0.00/ /07/ PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) 859 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.52/1, ,00 0, ,85 0,02% 2,52 0,0% 2,52 2, , ,52 17/09/ VIDAVO (KO) , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,14 0,01% 3,66 0,0% 3,01 3, , ,66 08/06/ (KO) 613 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,72 0,02% 1,80 0,0% 1,80 1, , ,80 16/07/ ( ) /0 1.60/ /08/ Reverse Split (KO) /0 1.00/24, /08/13 25 / ,00 ( ) 320 0, ,05-5,05% 0.00/0 0.00/ ,94 0, ,86 0,01% 0,88 6,8% 0,80 0, , ,99 06/07/ (KO) /0 1.08/3, /08/ ( A) 399 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,17 1, ,57 0,02% 1,11 5,4% 0,95 1, , ,17 05/11/13 1 /4 + 0,35 ( ) /0 3.33/ /12/12 13 / ( ) / / /12/12 13 / ALAPIS (KO) /0 0.00/ /05/ Reverse Split ALMA ( ) /0 0.00/ /10/ AVENIR ( ) /0 0.00/ /12/05 2 /5 + 3,74 FASHION BOX ( ) /0 0.00/ /06/ MICROLAND COMPUTERS ( ) /0 0.00/ /07/05. "ALTCOM A.E.T." PROTON. ( ) /0 0.00/ /05/ RIDENCO ( ) /0 0.00/ /07/ ( ) /0 0.00/ /12/11 0, / ( ) /0 0.00/ /09/ Reverse Split - ( ) /0 0.00/ /11/07 1 / ( ) /0 0.00/ /05/02 2 / ( ) ( ) /000/0 0.00/000/ /05/02 2 /2 2 / / ( ) /0 0.00/ /06/ ( ) /0 0.00/ /12/ Reverse Split ( ) 9 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,96 0,00% 0,03 0,0% 0,03 0, , ,03 14/10/ ( O) 48 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,01% 0,14 0,0% 0,14 0, , ,14 03/07/ ( ) 30 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,17 0,00% 0,09 0,0% 0,09 0, , ,09 30/12/02 2 /10 ( ) /0 0.00/ /03/03-5 /10 Reverse Split ( A) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,0% 0,08 0, , ,08 05/03/03-5 /10 Reverse Split 45 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,32 0,00% 0,13 0,0% 0,13 0, ,13 01/08/00 3 / ( ) 34 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,50 0,00% 0,10 0,0% 0,10 0, , ,10 01/07/ ( ) 104 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,31 0,02% 0,30 0,0% 0,30 0, , ,30 01/07/ ( ) 43 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,93 0,01% 0,13 0,0% 0,13 0, , ,13 23/05/ ( O) 89 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,65 0,01% 0,26 0,0% 0,26 0, , ,26 25/01/ Stock Option Plan ( ) 133 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,43 0,01% 0,39 0,0% 0,39 0, , ,39 24/11/04 2 /1 + 0,45 ( ) 184 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,54 0,0% 0,54 0, , ,54 24/11/04 2 /1 + 0,45 ( ) 266 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,04 0,07% 0,78 0,0% 0,78 0, , ,78 03/07/00 20 ( ) 682 2, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,02 0,00% 2,00 0,0% 2,00 2, , ,00 18/11/ Reverse Split BANK ( ) 16 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,95 0,01% 0,05 0,0% 0,05 0, , ,05 10/03/10 2 / ( ) 57 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,79 0,09% 0,17 0,0% 0,17 0, , ,17 15/06/09 1 /1 + 3,70 ( ) 13 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,00% 0,04 0,0% 0,04 0, , ,00 25/04/ ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,11 0,00% 0,08 0,0% 0,08 0, ,00 0, ,08 27/12/ (K ) 112 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,40 0,00% 0,33 0,0% 0,33 0, , ,33 26/07/ ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,17 0,01% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 26/05/99 1 / # P/BV 08/02/2013 * 2010

10 ÃÅÍÉÊÇ 10 ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ ,75 12, , ,3314-1,71 4,11 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High ,27 10, , ,6422-0,58 1,42 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low ,336 10, ,336-0,16 1,15 % ALLIANZ : URL: ALLIANZ / ,95 6,5186 6,4534 6, ,51 ALLIANZ ,34 3,5244 3,3711 3,4052 1,48 16,89 ALLIANZ EMEA ,18 5,4568 5,2196 5,2723-2,19-12,09 ALLIANZ ,81 6,135 5,8682 5,9275 1,24 15,85 ALLIANZ. (Unit Linked) ,7408 5,4127 5,4674 0,43 15,35 ALLIANZ ,06 11, ,346 11,4606 0,69 17,77 ALLIANZ ,88 6,7412 6,5918 6,6416-0,34 16,2 ALPHA ASSET MANAGEMENT : URL: ALPHA Bancassurance EE ,76 10,576 10, ,268-0,15 0,92 ALPHA Bancassurance EE ,19 11, , ,3564 0,43 9,84 ALPHA Best of Strategies ,98 10, , ,2411-0,1 1,29 ALPHA Blue Chips ,5 11, , ,7571 1,31 15,71 ALPHA Energy ,46 10, , ,4609-0,67-1,46 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ,74 4,318 4,3051 4,3137 1,67 12,42 ALPHA Euro ( ) ,02 5,5218 5,4531 5, ,74 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ,28 5,9048 5,7878 5,8463-0,2 5,48 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ,85 7,7753 7,6213 7,6983-1,2-6,93 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ,79 12,809 12, ,6822-0,79 1,68 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ,71 17, , ,9163-0,8-1,62 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ,82 11, , ,968-1,07 1,77 ALPHA Global Allocation ,23 13, , ,242-0,71 0,45 ALPHA Global Blue Chips ,75 11, , ,8602-1,18-1,56 ALPHA Global ,78 8,4611 8,3559 8,419-0,29 1,95 ALPHA Select ,39 7,5006 7,352 7,4263-1,75-13,98 ALPHA ,28 10,6683 9, ,1603 0,03 0,61 ALPHA ,3 13,038 13,038 13,038 0,02 0,68 ALPHA ,82 9,441 9,254 9,3475 0,2 18,38 ALPHA ,8 9,0935 8,9804 9,0483-1,2 18,99 ALPHA ,1 14, , ,0038 1,48 17,15 ALPHA ,12 8,2275 8,1252 8,1866 0,06 2,89 ALPHA ,82 5,2788 5,1742 5,2265-0,79-2, ,89 3,4393 3,4393 3,4393 0,01 0, ,1 12, , ,9431 1,61 14,7 ( ) ,82 3,8402 3,8114 3,8402-0,6 8,39 ALPHA TRUST : URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced ,97 10,2137 9, ,0876-0,41 0 ALPHA TRUST EUROSTAR ,28 12,756 12, ,5366 0,59 10,79 Alpha Trust Global Leaders ,88 2,9799 2,8923 2,9215-1,2-1,38 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ,17 16, , ,3849 1,55 17,02 ALPHA TRUST New Strategy ,49 6,5466 6,354 6,4182 1,55 9,3 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,95 4,8584 4,7271 4,7748-0,26 1,75 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term ,63 5,7165 5,6593 5,7165 0,01 0,21 GENIKI ,87 10,0229 9,752 9,8505-1,23 18,81 INTERLIFE ,75 12, , ,1892 0,96 11,99 S&B Global Fund of Funds ,84 13, , ,8617-0,69 1,82 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ,5 10, , ,5006-0,3 1, ,54 15, , ,7771 0,13 12,49 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A : URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds M ,33 2,6162 2,5517 2,5775-0,2 2,89 Attica Real Estate ,59 9,3834 9,1523 9,2447-1,3 4,22 Attica ,94 3,6677 3,6493 3,664 0,01 0,47 Attica ,77 2,9001 2,8286 2,8572-0,81 0,26 Attica ,11 3,0027 2,9609 2,9848 0, ,94 1,0321 1,0066 1,0168 0,97 13, ,59 5,037 4,9669 5,007-1,1 18,69 CPB ASSET MANAGEMENT : URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds ,72 3,5423 3,3359 3,4391-0,04 1,57 CPB Eurobond ,28 4,14 3,8988 4,0194-0,02 3,95 CPB Premium Selection Fund of Funds ,88 3,4712 3,269 3,3701-1,21 0,86 CPB Smart Cash ,38 4,5183 4,3411 4, ,45 CPB USD Global Bond Fund of Funds ,35 3,4228 3,2234 3,3231-1,12 0,1 CPB ,34 2,4601 2,3167 2,3884 1,46 14,16 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A : URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND ,57 2,5856 2,5856 2,5856-0,21-0,02 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN ,37 1,2944 1,2847 1,2944-0,08 1,26 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) ,6 1,4265 1,4265 1,4265 0,01 0,78 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND ,43 1,577 1,5612 1,577-1,13-0,1 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 38560,5 1,4403 1,4259 1,4403-0,25-3,4 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,03 1,8726 1,8539 1,8726 1,36 15,31 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND ,97 9,5112 9,4161 9,5112-2,17-11,41 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ ,85 9,7438 9,6463 9,7438-2,17-11,42 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE ,9 0,7851 0,7772 0,7851-1,43-11,38 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES ,12 0,895 0,8861 0,895-1,17-0,95 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,42 0,3982 0,3942 0,3982 1,45 15,82 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT ,91 0,4172 0,413 0,4172 1,56 14,49 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund ,76 13, , ,2434-0,14 7,9 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,96 1,2292 1,2169 1,2292-0,6 2,23 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,95 0,6888 0,675 0,6888-1,25-5,93 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS ,19 12, , ,7261-0,66 1,57 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE ,17 12, , ,3194-1,71 4,11 % 1/1 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium ,09 10, , ,5874-0,41 2,13 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND ,21 1,0178 1,0076 1,0178-0,92 1,94 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND ,95 10, , ,7979-0,25 2,99 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND ,14 12, , ,0094-0,36 4,98 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,69 17, , , ,81 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND ,59 0,8702 0,8702 0,8702-1,07-0,37 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve ,61 10, , , ,03 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER ,28 9,697 9,5031 9,697-0,17 0,48 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 86000,63 9,9438 9,8444 9,9438-0,47 0,75 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK ,37 9,5504 9,3594 9,5504-0,09 0,57 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS ,75 11, , ,6603-0,23 0,48 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND ,39 7,4136 7,2653 7,4136-1,35-0,35 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND ,32 10, , ,3927-0,31 0,85 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK ,41 9,434 9,2453 9,434-0,24 0,4 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I ,42 10, , ,4773-0,18 1,39 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND ,25 0,8959 0,8779 0,8959-1,16-0,95 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,81 1,229 1,2106 1,229-0,6 2,23 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,03 0,6888 0,675 0,6888-1,26-5,93 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND ,09 1,0178 1,0026 1,0178-0,93 1,93 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS ,82 12, ,467 12,7214-0,66 1,57 EUROBANK All Weather ,74 11, , ,9611-0,22 0,41 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ,99 3,9776 3,9378 3,9776-0,56 2,62 EUROBANK Click ,85 4,2626 4,0754 4,1586-0,27 0,25 EUROBANK Dollar Plus ,2 9,2047 9,2047 9,2047-1,07-0,36 EUROBANK Double Click ,74 13, , ,5445-0,18 0,47 EUROBANK Emerging Europe ,91 12, , ,4653-1,47-12,17 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ,8 3,5904 3,5545 3,5904-0,97 1,65 EUROBANK Global Bond ,61 3,8106 3,782 3,8106-0,21 2,45 EUROBANK Global Equities ,12 1,7051 1,688 1,7051-1,2-1,35 EUROBANK Greek Equities ,44 8,5434 8,458 8,5434 1,42 15,48 EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND ,74 1,5411 1,5411 1,5411-0,25-3,23 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA ,13 9,6875 9,5906 9,6875-0,04 1,08 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN ,62 1,3006 1,3006 1,3006-0,08 1,3 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) ,54 1,4274 1,4274 1,4274 0,01 0,81 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,31 1,9431 1,9431 1,9431 1,36 15,43 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE ,91 0,8081 0,8081 0,8081-1,43-11,21 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES ,01 0,9493 0,9493 0,9493-1,17-0,74 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,93 0,4043 0,4043 0,4043 1,46 16,01 Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios ,52 0,4185 0,4185 0,4185 1,55 14,78 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund ,18 13,146 13,146 13,146-0,14 8,02 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income ,28 10, , ,2921-0,73 2,49 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,75 1,264 1,264 1,264-0,59 2,32 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,14 0,7352 0,7352 0,7352-1,26-5,76 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 15945,45 1,0818 1,0818 1,0818-0,92 2,1 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND ,62 10, , ,8193-0,25 3,07 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND ,73 12, , ,0568-0,36 5,08 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,65 18, , , ,04 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve ,29 10, , , ,03 EUROBANK I (LF) SP Best Performers ,39 11, , ,7662-0,55 1,71 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II ,3 9,6182 9,522 9,6182-0,5 1,29 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND ,56 9,9317 9,8324 9,9317-0,47 0,76 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER ,36 10, , ,3572-0,17 0,48 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 26012,63 12, , ,3538-0,23 0,5 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II ,78 10, , ,0039-0,53-0,29 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III ,06 9,6422 9,5458 9,6422-0,51 1,41 EUROBANK Win-Win , , ,3799-0,63 1,59 EUROBANK ,04 2,8681 2,8394 2,8681 1,45 16,09 INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC ,61 0,6957 0,6819 0,6888-1,26-5,93 Interamerican ,12 17, ,247 17,4212-1,16-1,14 INTERAMERICAN ,63 5,3234 5,218 5,2707 1,29 14,92 Interamerican (LF) Cash Fund EUR ,12 10, , , INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund ,19 0,793 0,7851 0,7851-1,43-11,37 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund ,86 0,9037 0,8948 0,8948-1,18-0,96 INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund ,67 9,5027 9,4086 9,4086-2,17-11,41 INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers ,83 12, , ,7295-0,66 1,57 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE ,37 12, ,196 12,3192-1,71 4,11 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve ,61 10,047 10,047 10, ,03 INTERAMERICAN Double Click ,26 12, , ,6909-0,18 0,4 INTERAMERICAN ,2 9,4444 9,3878 9,435 0,01 0,62 INTERAMERICAN (USD) ,03 29, , ,9919-1,3 0,33 INTERAMERICAN , , ,1839 1,3 15,04 INTERAMERICAN ,35 18, , ,6878 0,63 17,37 Interamerican ,34 9,2952 9,1112 9,2032-1,54-12,17 INTERAMERICAN ,2 23, , ,6819-0,3 18,43 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN ,7 9,3116 9,3116 9,3116-0,55 2,8 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN ,46 9,588 9,588 9,588-0,55 2,96 ING : URL: ING / ,36 5,3576 5,3576 5, ,02 ING / ,52 9,3465 9,1632 9,1632 1,52 16,37 ING / ,53 3,3744 3,3245 3,3245 0,2 17,35

11 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 11 INTERNATIONAL : & URL: INTERNATIONAL ,98 7,0716 7,0716 7, ,54 INTERNATIONAL ,16 1,9915 1,8777 1,8967 0,38 6,66 INTERNATIONAL ,89 5,5314 5,3687 5,4229-0,09 4,84 INTERNATIONAL ,34 2,5818 2,4343 2,4589 0,01 7,26 MetLife Alico : URL: ALICO Fund of Funds ,36 12,134 11, ,5562-0,68 2,77 ALICO Fund of Funds ,83 4,5462 4,2864 4,3297-0,8 2,83 ALICO ,26 13, , ,8461 0,01 0,41 Alico ,38 3,5495 3,4793 3,5144-0,01 0,04 ALICO ,73 16, , ,6892-1,21-1,08 ALICO ,87 3,3522 3,1607 3,1926-0,98-8,14 ALICO & ,39 10,1527 9,5725 9,6692 1,3 10,79 ALICO ,85 19, , ,2239-0,69 0,8 ALICO ,25 11, , ,8447-1,19 0,3 GMM World Balanced Fund ,67 7,1529 7,0113 7,0821-1,16 1,92 MetLife Alico ,8 14, , ,0607-0,13 1,3 MetLife Alico ,59 18, , ,7948-0,25 1,85 MetLife Alico ,96 2,707 2,5523 2,5781 1,48 12,51 PROTON Greek Recovery Fund ,49 7,1758 6,8308 6,8998 1,45 12,25 PROTON ,46 13, , ,562-1,24 17, ,95 13, , ,011-0,48 0,82 & ,39 1,5943 1,4425 1,5184 1,05 10, ,22 10, , ,5024-1,07 18, ,48 2,0155 1,9186 1,938 1,39 11, ,37 13, , ,8064-0,17 1,32 MILLENNIUM : URL: Millennium Euro Plus ,95 9,1938 8,8332 9,0135 0,01 0,41 PROBANK : URL: N.P. Insurance, ,58 2,436 2,4142 2,4239 0,8 14,53 PROBANK ,85 2,7158 2,6886 2,7158 1,67 13,16 PROBANK ,47 5,8941 5,8499 5,8941-0,82 15,01 PROBANK ,54 4,1989 4,1779 4,1989 0,01 0,45 TRITON ASSET MANAGEMENT : URL: Triton American ,38 3,7518 3,6514 3,6514-1,26 2,55 Triton ,44 35,75 34, ,7932 1,15 13,44 Triton ,64 2,0952 2,0848 2,0848 0,01 0,54 Triton X ,99 6,4444 6,3648 6,3648-0,2 3,85 Triton ,49 7,7842 7,6316 7,6316-0,68 1,7 Triton ,82 4,1469 4,0359 4,0359-1,57 3, : URL: / ,2 1,9321 1,9321 1,9321-0,09 9,31 / ,5 5,0156 5,0156 5,0156 0,44 17,25 ASSET MANAGEMENT : URL: NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A , , , ,83 0,26 1,18 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B , , , ,12 0,26 1,19 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A , , , ,78-0,2 1,25 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B , , , ,74-0,2 1,25 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A , , , ,08-0,04 0,68 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B ,3 1270, , ,89-0,04 0,69 NBGAM ETF Greece & Turkey ,67 7,1384 7,1384 7,1384-0,83-3,44 NBGAM ETF ,96 14, , ,7583 1,68 15,23 Small Cap (.) ,99 1,7456 1,7281 1,7456 1,87 15,71 (Blue Chips.) ,6 6,7768 6,709 6,7768 1,44 15,48 (..) , , ,8671-0,32 20,22 (.) ,79 13, , ,7001 0,67 15,89 DELTA Bonus ,94 10,0492 9,5707 9,5707 0,04 1,52 Eurobond ,8 7,1876 7,1876 7,1876 0,01 2,94 GLOBAL TITANS ( ) ,77 3,0997 3,0687 3,0997-1,19-1,62 MONEY PLUS ,27 12, , ,6675 0,01 0,53 SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds ,62 11, , ,0937 0,01 0,84 SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ,77 10, , ,2114-0,11 0,79 SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ,67 10, , ,8451-0,53 0,79 SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ,99 10,0873 9, ,0873-0,23 0,82 USD Bond ( ) ,08 5,6341 5,6341 5,6341-1,62 0,56 (USD) ,96 8,5985 8,5985 8,5985-1,12-0, ,03 14, , ,1867 0,23 10, ,73 3,5878 3,5519 3,5878 0,11 7, ,86 7,4421 7,3677 7,4421-0,52 21, ,65 12, , ,4243-0,8 0,51 ( ) ,92 7,4084 7,3343 7,4084 0,33 10,61 ASSET MANAGEMENT : URL: (.) ,04 7,0227 6,75 6,8182 1,5 15,95 Eurobond EUR ,47 1,5652 1,4493 1,4493 0,01 2,4 EUROINVEST ,14 2,075 1,9213 1,9213 0,62 16,15 European Opportunities ,68 2,1641 2,0801 2,1011-1,45 0 Global Opportunities ,89 3,6164 3,4929 3,5282-1,05-1,14 High Yield EUR ,86 3,9562 3,8977 3,8977 0,04 1,76 Investment Grade EUR ,15 4,2569 4,194 4,194-0,01 1,32 EUR ,67 8,8491 8,7183 8,7183 0,01 2,66 ASSET MANAGEMENT : URL: Euro Balanced Premium ,57 1,6581 1,6376 1,6376-0,81 0,06 Fund of Funds ,88 3,6835 3,638 3,638-0,56 1,17 ASSET MANAGEMENT : URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND ,91 199, ,45 199,45-0,12 0,24 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ,57 329, ,83 326,83 0,02 0,95 EUROZONE ,61 2,495 2,4764 2,4764-1,38-0,46 US ,28 6,9589 6,9071 6,9071-0,9-1, ,61 4,4336 4,4225 4, ,05 & ,81 3,2683 3,2601 3,2601-0,21 3,05 ( &.) ,79 1,25 1,2407 1,2407 1,13 13,12 Global Fund of Funds ,75 4,1879 4,1567 4,1567-0,58-0, ,76 4,4717 4,4384 4,4384 1,54 14, ,46 7,078 7,0428 7,0428-0,79-0, ,45 2,5119 2,4994 2, , ,09 7,4071 7,3886 7,3886-0,31 0,09 A/K ,2 8,5904 8,569 8,569-0,31 15,63 Fund of Funds ,02 12, , ,9244-0,38 1,7 Fund of Funds ,29 11, , ,8089-0,33 1,79 Fund of Funds ,57 11, , ,3244-0,28 1,2 Mid Cap ,33 2,1153 2,0996 2,0996 1,2 14,25 Value Plus ,19 3,6364 3,6273 3,6273-0,45 17,53. ( ) ,96 10, , ,9177 0,01 0,39 / America US ,93 2,7847 2,764 2,764-0,86-1,55 / Blue Chips ,53 1,3557 1,3456 1,3456 1,49 14,8 / China Growth ,38 2,6749 2,655 2,655-0,9-11,77 / Eurozone ,97 2,1185 2,1027 2,1027-1,45-0,89 / ,48 5,673 5,6448 5,6448 0,69 15,49 / ,65 4,8692 4,8692 4,8692 0,01 0,39 / ,74 0,7932 0,7873 0,7873 1,12 13,2 / ,49 5,6595 5,4375 5,5485 1,83 14,27 / ,99 6,8497 6,7987 6,7987 1,6 16,08 / ,75 2,5929 2,58 2,58 0,66 16,57 / ,47 7,8425 7,8229 7,8229-0,48 1,38 Fund of Funds ,16 2,048 2,0328 2,0328-1,03-4,73 Fund of Funds ,72 3,1337 3,1181 3,1181 0,54 10, : URL: - Europlus ,91 3,9137 3,8941 3,9039-0,2 1, High Yield ,65 3,9002 3,8769 3,8866-0,11 2, (USD) ,41 5,3659 5,3659 5,3659-1,07-0, ,75 10, , ,2371 0,07 18, ,01 0,8517 0,8433 0,8475 0,89 13, ,79 2,8353 2,8211 2,8282-0,2 17, ,67 5,0768 5,0262 5,0515-1,51 9, ,9 3,4071 3,3986 3,4071-1,04 14, (EUR) ,3 2,8898 2,8898 2,8898 0,01 0,56

12 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 12 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2290/267 Τ.Υ. Βόλος 26 / 02 / 2014 ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕ 1458, Κ.Α. 2014ΣΕ ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠTΕΡΥΓΑΣ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 1α. Αναθέτουσα αρχή: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙ- ΛΕΛΛΗΝΩΝ, Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: , Fax: β. Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία: «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 61, Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ.: , Fax: α) Αντικείμενο Σύμβασης: Κατασκευή β) Περιγραφή/αντικείμενο σύμβασης: Κατασκευή Οικοδομικών Εργασιών & Η/Μ εγκαταστάσεων για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙ- ΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ». γ) Τόπος εκτέλεσης εργασιών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ δ) Διαχωρισμός σε τμήματα: ΟΧΙ ε) Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ στ) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ,49 χωρίς ΦΠΑ 23% και αναλύεται ως εξής: για οικοδομικές εργασίες, ,57 για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ,48 για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 18% ,03 για απρόβλεπτες δαπάνες 9% ,98 για αναθεώρηση ,43 η) Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών: 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 3. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις: α) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) δηλ. ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ,00. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και προσαυξάνεται ανάλογα με το ποσοστό της τελικής μέσης έκπτωσης που θα υποβληθεί, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 17). Οι ανωτέρω εγγυήσεις δίδονται με τη μορφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας ή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, καθώς και στις χώρες που έχουν κυρώσει την ΣΔΣ, μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα (για τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες) και οι οποίες θα πρέπει να έχουν ισχύ για την (α) άνω των 10 μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον ζητηθεί και για τη (β) αορίστου χρόνου. 4. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης πληρωμής: Η χρηματοδότηση του έργου με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ,00 θα γίνει από το «ΕΣΠΑ-ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙ- ΡΟΥ» και από Εθνικούς Πόρους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 1458, Κ.Α. 2014ΣΕ ). 5. Χορήγηση Προκαταβολής: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 4156/ Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 6.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην - 4 η και 5 η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, είτε στην - 3 η και 4 η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών και στην 5 η τάξη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.3669/08. β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 6.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 6.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 6.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3 η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 6.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 7. Διαδικασία: Ανοιχτή δημοπρασία Διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 8. Συμβατικά τεύχη τρόπος απόκτησης: Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της διακήρυξης) διατίθενται από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, οδός Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ, Πληροφορίες Γεώργιος Παπαϊωάννου τηλ.: Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την Τετάρτη 9/04/ Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 9. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών - Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 15 η /04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στη διεύθυνση του σημείου 1β. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ 10. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 24 του Ν.3669/08). 11. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/ Δημοσιεύσεις: Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 9 του άρθρου 15 του Ν.3669/08, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με την εγκύκλιο αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 842/2011 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δημοσίευση στις 26/02/2014 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος με τη διαδικασία και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βόλος 26 / 02 / 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ στην αριθμ. 128/ συνεδρίαση της Συγκλήτου Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Παρανέστι 10/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 1810 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό του υποέργου 4 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό ,81 (με Φ.Π.Α.). του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ». Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Το έργο θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό της Αδριανής του Δήμου Παρανεστίου. Eντός της έκτασης υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση με χρήση Σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάσταση λέβητα με νέο λέβητα καύσης βιομάζας, σύστημα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό ,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15% β) κατηγορία Η/Μ με ενδεικτικό προϋπολογισμό ,48 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%) Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις ,32 ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου, έως και την Πέμπτη Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρακασίδου Μαρία, Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B. 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1 η, 2η τάξη εντός νομού ή Α2, 1 η τάξη εκτός νομού ή σε αναβάθμιση 2ΧΑ1 εντός - εκτός νομού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό ,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%) και εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1 η τάξη εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορίας Η/Μ με προϋπολογισμό ,48 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%), ή κοινοπραξίες αυτών β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/ 08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου : εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ με 5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ( κωδικό MIS ) 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 10/ 03 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8836 / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού ,83 χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού ,00 με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς όσο και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου - Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος Τ.Κ , μέχρι και την Πέμπτη 03 / 04 / 2014 (Πληροφορίες κ. Νικόλαος Σάκκος ή Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: ή και fax: ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτος Τ.Κ , του Νομού Αιτωλ/νίας στις 08 / 04 / 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ.εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα ΟΔΟΠΟΙ- ΙΑΣ, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 και 106 του ΚΔΕ. Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/ 08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 482,66 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α με υπάρχουσα πίστωση ,00 στον προϋπολογισμού του έτους Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΠΕΝΤΕ (5) ημερολογιακοί μήνες. 7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας. Ναύπακτος 05/03/2014 Ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπουλές ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δημοκρατίας Χίος Πληροφορίες: Α. Λυκουρίνα Σ. Τσουκάρης Τηλέφωνο: FAX : Αρ. Πρωτ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013» με προϋπολογισμό ,10 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό ,10 δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ιστοσελίδα του Δήμου ή να τα παραλάβουν από την έδρα του Δήμου στην οδό Δημοκρατίας Χίος, μέχρι τις 27/ 03/2014 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Πληροφορίες στο τηλέφωνο ή , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ασημίνα Λυκουρίνα ή Σταύρος Τσουκάρης 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με σφραγισμένες προσφορές δημοπρασίας με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) Hμεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: Για την κατηγορία: 1. Οικοδομικά: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, ΠΡΩΤΗ, ΔΕΥΤΕΡΗ τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και έχουν έδρα το νομό Χίου ή ο νομός Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος νομός. Α2, ΠΡΩΤΗ τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και έχουν έδρα έναν από τους υπόλοιπους νομούς. β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.443,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 28/10/2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Δεν χορηγείται προκαταβολή στον Ανάδοχο. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Χίος 07/03/2014 Ο Δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης

13 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 13 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΗΛ.( Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άργος: 6/3/2014 Αρ.πρωτ.: 8646 Έργο: Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους 2014», συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), τα εκτελεστικά του διατάγματα, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : - Δαπάνη Εργασιών: ,10 - Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ): 6.470,48 - Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ): 6.362,64 - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: ,45 4 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : - Οδοποιίας με προϋπολογισμό ,22 (χωρίς αναθεώρηση, ΦΠΑ), 5. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δημοτική Ενότητα Άργους 6. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους όπως ο νόμος ορίζει, στα γραφεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών, οδός Καποδιστρίου 9-11 στο Άργος, την 1η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ. 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Φαξ (τηλεομοιοτυπία) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 8. Δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών οικονομικών προσφορών. 9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 10. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν : α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή στην Α2 τάξη ή στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα αντίστοιχης κατηγορίας Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. β. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/ 08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 11. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 976,00 ήτοι ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης και θα απευθύνεται στο Δήμο Άργους-Μυκηνών με προθεσμία ισχύος τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών (επτά μήνες) από την ημέρα του διαγωνισμού. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. 13. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη συμπλήρωσης προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών ( , ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 27η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη. Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτριος Καμπόσος ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αρ. πρώτ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Προσοτσάνης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας του άρθρου 6 του Ν.3669/08 για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ- ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε» προϋπολογισμού , ,24 (Φ.Π.Α. 23%)= ,00. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α )Η/Μ με προϋπολογισμό ,09 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) ΟΙΚ ,10 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης μέχρι και τις 27/ 03/2014, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ, τηλ: & , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για το έργο και το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας του άρθρου 6 του Ν.3669/ Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1 η, 2 η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α2,1 η,2 η,3 η τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΙΚ εντός νομού και Α1, Α2, 1 η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α2,1 η,2 η τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΙΚ εκτός νομού β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 7.324,50. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (με κωδικό MIS ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης. Προσοτσάνη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ ÄÉÁÖÏÑÁ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Στίλπ. Κυριακίδη αρ. 1, Θεσσαλονίκη Ελλάδα, τηλ. 2310/ fax: 2310/993060, web site: ανακοινώνει τη μετάθεση της προσωρινής ημερομηνίας διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε με την υπ αριθμ. πρωτ / προκαταρκτική προκήρυξη, σε νέα που θα ανακοινωθεί στον τύπο: 1. Πρόχειρος «ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕ- ΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», CPV ( ) προϋπολογισμός Θεσσαλονίκη, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Πληροφορίες: Χισίρογλου Βάσω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 11 Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επισκευή του Β` συμπιεστή του 1 ου ψυκτικού συγκροτήματος MCQUAY. Πιθανή δαπάνη: 4.920,64 περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως και ώρα 14:00. Αποσφράγιση προσφορών: ημέρα Δευτέρα ώρα 10:30 π.μ στην αίθουσα του Γραφείου Προμηθειών. Προδιαγραφές και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από μέχρι στα τηλέφωνα και , Διάθεση των τευχών από τη ΔΙΑΥ- ΓΕΙΑ και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www. paidon-agiasofia.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Αθήνα Ο Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΚΤΩΡΝ-06Ψ Ημερομηνία: 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Θήρας έτους 2014» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές συνολικού ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%. Η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού έτους Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, στις 04 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού που ορίσθηκε με την υπ αριθ. 3/ 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 3.472,75 (ποσοστό 5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κον Μπελλώνια Λουκά στο τηλέφωνο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1975 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΠΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» προϋπολογισμού ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο Δήμος Καρπάθου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου και με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟ- ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.». Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, με δικαίωμα προσφοράς από τους συμμετέχοντες στις επιμέρους ομάδες υλικών ή στο σύνολό τους, και τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για συντηρήσεις επισκευές σε δρόμους και κοιμητήρια. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα την 8 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:30π.μ. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια υλικών του προϋπολογισμού. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των ομάδων ή της ομάδος συμμετοχής και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Συγκεκριμένα το ύψος των εγγυητικών για την κάθε ομάδα είναι : - Ομάδα 1 Οικοδομικών Υλικών 1.600,00 ευρώ - Ομάδα 2 Έτοιμου Σκυροδέματος 1.900,00 ευρώ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ.: και ώρες 9:00 14:00μ.μ. Κάρπαθος 10/03/2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Μιχαήλ Φ. Χανιώτης ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Τηλέφωνο: Fax: Αρ. Πρωτ. :4550 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου διακηρύσσει επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ- ΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού ,85 πλέον Φ.Π.Α. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 31/03/ 2014 ημέρα Δευτερα και ώρα π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 3.609,59, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Αργαλαστή στο τηλέφωνο , Γραφείο Προμηθειών. Αργαλαστή, 10/03/2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρήνη Τηλ.: , 129 Fax: Αρ.Πρωτ: ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩΚΑ-ΝΞ6 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΈΤΟΣ. 1. Αναθέτουσα Αρχή. Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Π. Τσαλδάρη 10,Νίκαια, Τ.Κ , τηλ & -129, Fax , ιστοσελίδα 2. Προϋπολογισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των (Εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων επτακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών) ,63 συμπ/νου 23% Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 15%. 3. Διάρκεια σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου. Οι προμηθευτές δύναται να συμμετάσχουν στο σύνολο ή ανά κατηγορία καυσίμου. Διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ήτοι τη μεγαλύτερη δοθείσα ποσοστιαία έκπτωση στην ισχύουσα μέση χονδρική τιμή βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρόνο παραδόσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 και του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ 93 ΦΕΚ 185Β/ ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης. 5. Προθεσμία υποβολής προσφορών. Ορίζεται η 9η ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. 6. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 10η ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 14η ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. 7.Απαιτούμενες εγγυήσεις. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος της χώρας ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος της χώρας ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ημερ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Πληροφορίες: Χισίρογλου Βάσω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 12 Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια & τοποθέτηση αμοιβού κλιματιστικού μηχανήματος στον χώρο του Αξονικού τομογράφου. Πιθανή δαπάνη: 4.305,00 περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως και ώρα 14:00. Αποσφράγιση προσφορών: ημέρα Δευτέρα ώρα 10:30 π.μ στην αίθουσα του Γραφείου Προμηθειών. Προδιαγραφές και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από μέχρι στα τηλέφωνα και , Διάθεση των τευχών από τη ΔΙΑΥ- ΓΕΙΑ και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www. paidon-agiasofia.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Αθήνα Ο Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Χίου Δήμος Χίου Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Πληροφορίες: Στάμπα Αικ. Τηλέφωνο: Φαξ: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες «ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Χίου Δημοκρατίας 2, στον 1 ο Όροφο, στις 04/04/ 2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (αναλυτικά στο Άρθρο 10 της διακήρυξης) Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό, επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, Κανάρη 18 και στα τηλ Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση gr (προκηρύξεις). Ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

14 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 14 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 Άγιος Νικόλαος Αριθμ. Πρωτ. : 5246 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια ένδεκα (11) ομάδων προμηθειών, αναλυτικά ως εξής: Α/Α ΟΜΑΔΑΣ Περιγραφή Είδους Μ.Μ. Ποσότητα χωρίς ΦΠΑ Δαπάνη Τιμή Ομάδας Συνολική Υπολογιστές (επιτραπέζιοι 1 και φορητοί) - Μηχανές γραφείου /συσκευές ήχου Τεμάχιο , ,42 και εικόνας 2 Διαδραστικοί Πίνακες Τεμάχιο , ,00 3 Έπιπλα Τεμάχιο , ,07 4 Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας Τεμάχιο , ,12 5 Εξοπλισμός Γυμναστικής Αθλοπαιδιών και Τεμάχιο , ,01 Ψυχοκινητικής Αγωγής 6 Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόνομης Διαβίωσης Τεμάχιο , ,30 7 Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κηπουρικής Τεμάχιο , ,44 8 Εξοπλισμός για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα Τεμάχιο , ,13 9 Λοιπός Εξοπλισμός Τεμάχιο , ,95 10 Μουσικά Όργανα Τεμάχιο , ,96 11 Παιδαγωγικό Υλικό Τεμάχιο , ,38 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ,54 ΦΠΑ 23% ,26 Γεν. Σύνολο με ΦΠΑ ,80 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στη με αριθμ: 21/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Αγίου Νικολάου και στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Εξαίρεση στα παραπάνω είναι η Ομάδα 8: Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα και η Ομάδα 9: Λοιπός εξοπλισμός, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη και όχι αναγκαστικά για το σύνολο της ομάδας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίου Νικολάου, Γουρνιών 13 και Γιαμπουδάκη, Τ.Κ , στις 7/4/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., ημερομηνία και ώρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και ο χρόνος θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους δικαιούχους από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των προσφερομένων ειδών. Για τις ομάδες όπου η προσφορά είναι συνολική, δηλαδή περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα είδη της ομάδας, η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής: Ομάδα 1: 4.293,62, Ομάδα 2: 1.574,40, Ομάδα 3: 2.915,65, Ομάδα 4: 230,26, Ομάδα 5: 1.782,70, Ομάδα 6: 320,42, Ομάδα 7: 444,52, Ομάδα 10: 354,15, Ομάδα 11: 201,17. Για τις Ομάδες 8 και 9 όπου η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα είδη της ομάδας και όχι αναγκαστικά το σύνολο της, η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη (παρ. 5.19) και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ(1). Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις συνολικές δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης σε εφημερίδες (αρχική δημοσίευση και τρεις επαναληπτικές) κατά το ποσοστό που αναλογεί στην ομάδα ή στο σύνολο ειδών για τα οποία κατέθεσε προσφορά. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αντίγραφα της διακήρυξης, μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής και τη μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Δήμο Αγίου Νικολάου, Ταχ. Δ/νση: Γουρνιών 13 & Γιαμπουδάκη, ΤΚ Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες κ. Ν. Μηλιάκης, κ. Μ. Δεμέτζου τηλ.: , FAX Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, στην ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού Λασιθίου, σε δύο (2) πανελλήνιες οικονομικές εφημερίδες καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί και σε εμφανές σημείο του Δημαρχείου Αγίου Νικολάου, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου www. dimosagn.gr. Θα αποσταλεί επίσης και στο Επιμελητήριο Λασιθίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ÅÎÏÖËÇÓÇ ÔÉÌÏËÏÃÉÙÍ Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών: EÈÍÉÊÇ 108/ ÁLPHA 104/ ÐÅÉÑÁÉÙÓ EUROBANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου. ÌÉÓÈÙÓÇ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες : Β. Καζάκος Τηλ.: , FAX : Αριθμ. Δ/ξης.: 2766 / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ. Γ.Α.) διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια (γραφειακοί χώροι, χώροι αρχειοθέτησης, κ.λ.π.) πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.) περίπου, με δυνατότητα απόκλισης ±10%, για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, προϋπολογισμένης δαπάνης κατ ανώτατο όριο σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00 ) ευρώ, ετησίως, με αριθμό διακήρυξης 2766/2014. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον ΕΛ.Γ.Α. ΤΟΠΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : Η θέση του ακινήτου θα βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟ- ΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: την ημέρα Δευτέρα, μέχρι τις 10:00 π.μ. στο Τμήμα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α (Πρωτόκολλο), γραφείο του 7ου ορόφου, στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 45, ΤΚ Αθήνα. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : την ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. στον 6ο όροφο του κτιρίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ- ΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.), Λεωφ. Μεσογείων 45 - Αθήνα. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του αιτούμενου ετησίου μισθώματος, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2766/2014 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο την 11 και Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 2302/ Β/99). Αντίτυπα της διακήρυξης δωρεάν και σχετικές πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.30 π.μ μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, Γραφείο 23, τηλ Η διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr). Τα έξοδα της δημοσίευσης βαραίνουν τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. Αθήνα Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Βασίλειος Έξαρχος ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: Α. Πανουργία Τηλέφωνο: Αρ. πρωτ.: Δ11/Γ/4061 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, για ένα (1) χρόνο. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. έως στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου (ισόγειο του Κτιρίου Νο 1) της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ (Βασιλέως Γεωργίου 1, Ελληνικό). Πληροφορίες και προκηρύξεις του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) από 09:00 πμ έως 14:00 μ.μ. από τη Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Γ (Κτίριο 3), τηλ Αθήνα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Εφοδιασμού κ.α.α. Σ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ÄÉÁÂÁÆÅÔÅ ÔÇ ÃÅÍÉÊÇ Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Στόχος: Σύγκλιση Τίτλος Πράξης: «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων» κωδικός: EPSETKD1101 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 6 ος όροφος Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση διαδικτύου: & Πληροφορίες: Γραφείο Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού: Η διάθεση του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης γίνεται (χωρίς κόστος) από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 6ος όροφος, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και gr/el/press-center/announcements. Σε περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω Διαδικτύου, οι παραλήπτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο «Δελτίο Παραλαβής Προκήρυξης». Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην έδρα του ΕΚΤ/ΕΙΕ (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 6 ος όροφος) μέχρι τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Παροχή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης από το ΕΚΤ/ΕΙΕ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως σε έντυπη μορφή μέχρι τις Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις Τυχόν ενημερώσεις και διευκρινίσεις για την προκήρυξη θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων γίνονται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): ή με fax: Υπόψη Γραφείου Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ. Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνικά. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού. Περιγραφή Υπηρεσιών: Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι διττό και περιλαμβάνει: Τη δημιουργία συστήματος-υποδομής επιχειρησιακής ευφυίας (Business Intelligence BI) στο ΕΚΤ, που εφ εξής θα καλείται υποδομή EKTBI. Tην αξιοποίηση της υποδομής EKTBI για την υλοποίηση σειράς εφαρμογών-υπηρεσιών εξόρυξης γνώσης πάνω από τα συστήματα και αποθετήρια του ΕΚΤ. H υποδομή επιχειρησιακής ευφυίας που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών προερχόμενων από πολλαπλά συστήματα του ΕΚΤ, προσδίδοντας έτσι στο ΕΚΤ δυνατότητες που δεν προσφέρονται από τα διάφορα εργαλεία αναφορών (reporting tools) και διαδραστικών ερωταπαντήσεων (interactive querying tools) που υπάρχουν στον οργανισμό και εκτελούνται πάνω στα υπάρχονται συστήματα και αποθετήρια του ΕΚΤ. Ειδικότερα, η υποδομή που θα δημιουργηθεί θα επιπρέπει την εξόρυξη πληροφοριών και γνώσεων που δεν είναι δυνατό να προκύψουν από ανάλυση δεδομένων ενός και μόνο συστήματος, οδηγώντας έτσι στην ανακάλυψη ομάδων πληροφοριών, τάσεων αλλά και προβλέψεων που είναι «κρυμμένες» στην πληθώρα των ετερογενών συστημάτων και δεδομένων που διαχειρίζεται το ΕΚΤ. Η υποδομή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις ανάγκες των εφαρμογών-υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Παράλληλα θα πρέπει είναι επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη-υλοποίηση επιπρόσθετων εφαρμογών. Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τα στελέχη του ΕΚΤ στη διαχείριση, παραμετροποίηση και αξιοποίηση της υποδομής ΕΚΤΒI με στόχο τη (μελλοντική) ανάπτυξη επιπρόσθετων εφαρμογών. Αξιοποιώντας την υποδομή EKTBI και τα εργαλεία που αυτή θα περιλαμβάνει, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει τέσσερις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κάθε μια από τις οποίες θα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και απεικόνιση πληροφοριών και γνώσης από τα συστήματα και αποθετήρια του ΕΚΤ. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνουν: Την Υπηρεσία Εξόρυξης και Παρουσίασης Δεικτών ΕΤΑΚ. Την Υπηρεσία Αναλύσεων Χρήσης Υπηρεσιών του ΕΚΤ. Την Υπηρεσία Στατιστικών Χρήσης Υπηρεσιών του ΕΚΤ. Την Υπηρεσία «Προφίλ» Χρήσης Υπηρεσιών του ΕΚΤ. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρουσιάζουν σειρά ερωτημάτων με διαδραστικό τρόπο, ενώ θα απεικονίζουν τις διάφορες πληροφορίες με την πλήρη ιστορικότητά τους (δηλ. την εξέλιξή τους στο χρόνο). Τελικοί χρήστες των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι (κατά περίπτωση) τα στελέχη του ΕΚΤ, οι οργανισμοί στους οποίους παρέχει υπηρεσίες το ΕΚΤ, αλλά και το ευρύ κοινό. Συνολικός Προϋπολογισμός: Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού χωρίς δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται σε τριακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,00). Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνουν: τη συντήρηση των εφαρμογών για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης του έργου και ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα δυο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (23 %): ,00). επιπλέον φυσικό αντικείμενο έργου που μπορεί να προκύψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην B.5.1 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και έως τον ανώτερο προϋπολογισμό του έργου. Με βάση τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (23%): ,00). Διάρκεια Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: όπως στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β.2.5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής του τεύχους προκήρυξης. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όροι που αφορούν ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: OXI Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: Ναι. ΤΜΗΜΑ IV: ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 6 ος όροφος), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. Προσφυγές: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επιτροπή Ενστάσεων ΕΚΤ/ΕΙΕ, οδός Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, Τηλ , Διεύθυνση Internet (URL): και φαξ Υποβολή προσφυγών: προσφυγές κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173). ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜ- ΒΑΣΗ: Όχι. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: ΣΑΕ Ε0138 και Κωδικό Πράξης 2010ΣΕ Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 487/ και ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469ΗΕΠ-ΟΨΤ. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: Η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

15 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 15 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Καλύβια, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:41 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. Κα Μιχάλη, Τηλ: , FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Πράξη: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 5. Την υπ αριθμ. ΚΥΑ: /οικ / (ΦΕΚ 3484/τ.Β / ) τροποποιητική της ΚΥΑ: /οικ / (ΦΕΚ 1230/τ.Β / ) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο ». 6. Την με αριθ. πρωτ /οικ / πρόσκληση (αρ.63) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08,09: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» 7. Την υπ αριθ /6.4806/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΜΙS στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και την με Α.Π /οικ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί 1ης Τροποποίησης της ανωτέρω Πράξης 8. Την υπ αριθμ. 1360/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/ δομές & ωφελούμενες μητέρες. 9. Την Αρ. Πρωτ. 863/ Σύμβαση για την Υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Περίοδος , η οποία υπογράφηκε στις 18/12/2013, μεταξύ της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού». 10. Τις υπ αριθμ. 21 α / και 78/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013 για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 11. Τα υπ αριθμ.πρωτ. οικ.16425/13978/ και 30630/25403/ έγγραφα του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» του Δήμου Σαρωνικού» προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 12. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/138/27442/ Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει. 13. Το Α.Π. οικ.45749/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 14. Την υπ αριθμ.5/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» περί λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 15. Το υπ αριθμ. 933/τ.Β / ΦΕΚ συγχώνευσης Νομικών Προσώπων και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού». 16. Το υπ αριθμ. 2162/τ.Β / ΦΕΚ περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του «Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού» ως προς το όνομα σε «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού». 17. Την υπ αριθμ.40/ βεβαίωση του προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της παρούσας ανακοίνωσης Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ », του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», που εδρεύει στα Καλύβια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Κωδικός θέσης Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΙΣΤΟΔΙ- ΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΙΣΤΟΔΙ- ΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΙΣΤΟΔΙ- ΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) Έδρα υπηρεσίας ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ Ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗ- ΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟ- ΜΩΝ-ΠΑΙ- ΔΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως , με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Από την υπογραφή της σύμβασης έως , με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Από την υπογραφή της σύμβασης έως , με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Κωδικός θέσης 103 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/ 1971 (ΦΕΚ 52Α ) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ Γυμνασίου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 101,102,103 ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφεται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης « » επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: : Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», υπόψιν κ. Μπαλούτσου Ηλέκτρα (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ). Το κώλυμα του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εντός του ίδιου ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται από νομικό πρόσωπο ΟΤΑ. Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης « », το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2014 Το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το 34ο υποέργο με τίτλο «Εξοπλισμός διαφόρων εργαστηρίων» της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας» (298784/08.75)», αριθμ. διακ. 7/2014», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ) ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕ- ΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ ( ,68 ). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η και ώρα 14:00 και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι ίση με το 5% τουλάχιστον επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. (για τους υποψήφιους που συμμετέχουν για το σύνολο των ειδών του Παραρτήματος ΣΤ ) ή για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί των επιμέρους προϋπολογισθείσων δαπανών του Παραρτήματος ΣΤ (για τους υποψηφίους που συμμετέχουν για μέρος των προς προμήθεια ειδών του Παραρτήματος ΣΤ ). Δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα κατ ελάχιστο ή/και για περισσότερα είδη με χωριστό προϋπολογισμό του Παραρτήματος ΣΤ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς μεμονωμένα για επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε είδος. Η παράδοση θα γίνει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα ΣΤ της Διακήρυξης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 81,46% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποσοστό 18,54% από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, του εξοπλισμού ή των εκτελεσθεισών εργασιών και την εκπαίδευση χωρίς παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις εντός εξήντα (60) ημερών από την παράδοση του υλικού στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μετά τη λήξη του ελέγχου απόδοσης και αξιοπιστίας των ειδών σε πλήρη λειτουργία για είκοσι (20) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες μετά την εγκατάσταση και πριν την οριστική παραλαβή. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ , 68232, Φαξ: , αρμόδιος υπάλληλος κος Χαϊτίδης Γεώργιος στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη. Κοζάνη, Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ασημόπουλος Νικόλαος ÄÉÁÖÏÑÁ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» Το ΚΕΚ Καματερού θα υλοποιήσει το ακόλουθο πρόγραμμα Κατάρτισης: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟ- ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΜΗ- ΜΟΥΣΟΥΛ- ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΝΟΙ, ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΟΜΕΝΩΝ 20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ Ðáñáêáëïýíôáé ïé öïñåßò ïé ïðïßïé ðëçñþíïõí ìýóù ÄÏY íá ìáò ôï êïéíïðïéïýí ìå Ýããñáöï ãéá íá ãßíåôáé ç áíüëïãç ðßóôùóç ôïõò äéüôé ðëýïí äåí Ý ïõìå åíçìýñùóç áðü ôéò áñìüäéåò ÄÏÕ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ 550 ΩΡΕΣ (100 ώρες προκατάρτιση, 90 ώρες θεωρίας, 360 ώρες πρακτικής) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 5,00 μικτά ανά ώρα κατάρτισης Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10 έως 20 Μαρτίου 2014 και ώρες 09:00π.μ. έως & 14.00μ.μ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση Συμμετοχής (Δίνεται από ΚΕΚ) και μια μικρή φωτογραφία Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή αντίστοιχου Νομιμοποιητικού Εγγράφου Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: Κα Τάτση Ειρήνη Τηλ.: / /

16 ÃÅÍÉÊÇ 16 ÔÑÉÔÇ 11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 ÄÉÅÈÍÇ Óôï óêïôüäé ïé Ýñåõíåò ãéá ôï ìïéñáßï áåñïðëüíï Ôá ðéï áðßèáíá óåíüñéá ãñüöïíôáé óôïí äéåèíþ ôýðï ãéá ôç ìõóôçñéþäç åîáöüíéóç ôïõ áåñïðëüíïõ ôçò Malaysia Airlines ìå ôïõò íåêñïýò êáôü ðüóá âåâáéüôçôá 239 åðéâáßíïíôåò. Åßíáé ðïëý ðéèáíüí, ôï áåñïðëüíï íá äéáëýèçêå óôïí áýñá. Áí õðþñ å óõíôñéâþ óôçí èüëáóóá, èá âñßóêáí óßãïõñá ß íç áðü ôá óõíôñßììéá, áíáöýñåé Ýíá ôåëåõôáßï óåíüñéï, ôï ïðïßï ðáñáðýìðåé êáé óå óåíüñéï ôñïìïêñáôßáò. Åêåßíï üìùò, ðïõ äçìéïõñãåß õðüíïéåò ãéá ôñïìïêñáôßá, åßíáé ôï ãåãïíüò, üôé âñýèçêáí ôýóóåñéò åðéâüôåò ìå äéáâáôþñéá áíèñþðùí ðïõ âñßóêïíôáé åí æùþ êé áðëþò ôïõò åß áí êëýøåé ôá ôáîéäéùôéêü ôïõò Ýããñáöá Äýï åßíáé ôá óçìåßá ðïõ ðñïâëçìáôßæïõí ôïõò åéäéêïýò ðïõ ðñïóðáèïýí, ïõóéáóôéêü ùñßò óôïé åßá, íá ëýóïõí ôï ãñßöï. 1. Ç ðôþóç ôç óôéãìþ ðïõ Üèçêå ôï óôßãìá âñéóêüôáí óôï ðéï áóöáëýò ôçò óçìåßï, äåäïìýíïõ üôé ôá ðéï åðéêßíäõíá óçìåßá åíüò áåñïðïñéêïý ôáîéäéïý èåùñïýíôáé ç áðïãåßùóç êáé ç ðñïóãåßùóç. Ìüíï ôï 9% ôùí áåñïðïñéêþí äõóôõ çìüôùí óõìâáßíïõí åíþ ôï áåñïóêüöïò âñßóêåôáé óå ñüôá ðüíù áðü ôïí ïõñáíü, óýìöùíá ìå óôáôéóôéêü óôïé åßá ôçò Boeing. 2.Ïé êõâåñíþôåò äåí ðñüëáâáí íá åêðýìøïõí óþìá êéíäýíïõ. ÊÜðïéá áíôéêåßìåíá ðïõ åíôïðßóôçêáí áðü Ýíá áåñïóêüöïò Ýñåõíáò êáé äéüóùóçò ôïõ ÂéåôíÜì óôç èáëüóóéá ðåñéï Þ íïôßùò ôïõ ÂéåôíÜì äåí åßíáé âýâáéï áêüìç üôé óõíäýïíôáé ìå ôç óõãêåêñéìýíç ðôþóç êáé ìüíï ìå ôï ðñþôï öùò ôçò ìýñáò, üôáí èá êáôáðëåýóïõí óôçí ðåñéï Þ óùóôéêü ðëïßá èá äéáêñéâùèåß ç ôáõôüôçôü ôïõò. Ôï ãåãïíüò üôé äåí êáôáöýñáìå íá âñïýìå óõíôñßììéá ìý ñé ôþñá öáßíåôáé íá ïäçãåß óôï óõìðýñáóìá üôé ôï áåñïðëüíï åíäå ïìýíùò íá äéáëýèçêå óôá ðüäéá, åßðå ç ßäéá ðçãþ ðïõ óõììåôý åé óôéò Ýñåõíåò óôç Ìáëáéóßá. Ïé äýï ýðïðôïé åß áí ÅõñùðáúêÜ äéáâáôþñéá åíäå ïìýíùò ÏõêñáíéêÜ êáé ïé Üëëïé äýï Ýíá êëåììýíï Áõóôñéáêü êé Ýíá Éôáëéêü, åßðáí ïé äýï ðçãýò. ÅîÜëëïõ, ôï BBC ìåôýäùóå üôé ïé Üíäñåò ðïõ ñçóéìïðïßçóáí ôá êëåììýíá äéáâáôþñéá åß áí áãïñüóåé ôï áåñïðïñéêü ôïõò åéóéôþñéï ìáæß êáé èá ôáîßäåõáí óôçí Åõñþðç. Ùóôüóï, ç ñïíéêþ óõãêõñßá ôçò åîáöüíéóçò ôïõ áåñïðëüíïõ ìßá åâäïìüäá ìåôü ôçí äïëïöïíßá 29 áôüìùí óå óéäçñïäñïìéêü óôáèìü ôçò íïôéïäõôéêþò ðüëçò Êïýíìéíãê ôçò Êßíáò ðñïêáëåß õðïøßåò üôé Ýíïðëïé áðü ôçí êéíåæéêþ ìïõóïõëìáíéêþ ìåéïíüôçôá ôùí Ïõéãïýñùí ìðïñåß íá åìðëýêïíôáé óôçí õðüèåóç. íá âþìá ðñéí ôïí åìöýëéï ç Êñéìáßá ÌÞíõìá ôçò Äýóçò ðñïò ôç Ñùóßá üôé ôï äçìïøþöéóìá èá åßíáé ðáñüíïìï Ìüëéò Ýîé çìýñåò Ý ïõí áðïìåßíåé áðü ôï êñßóéìï äçìïøþöéóìá êáôü ôï ïðïßï èá áðïöáóéóôåß ç Ýíùóç Þ ü é ìå ôç Ñùóßá êáé ôï êëßìá óôçí Êñéìáßá ïîýíåôáé åðéêßíäõíá, åíþ áíôßóôïé ç åßíáé ç áôìüóöáéñá êáé óå ðïëëýò áêüìá ðåñéï Ýò ôçò áíáôïëéêþò Ïõêñáíßáò. èåò öéëïñþóïé ðïëßôåò åðéôýèçêáí êáé ôýðçóáí äéáäçëùôýò ðïõ ôüóóïíôáé õðýñ ôçò Êñéìáßáò óôç Óåâáóôïýðïëç, óôçí ðüëç Luhansk óôá áíáôïëéêü ôçò Ïõêñáíßáò öéëïñþóïé êáôýëáâáí ôï êôþñéï ôçò ðåñéöåñåéáêþò äéïßêçóçò áíáãêüæïíôáò ôïí êõâåñíþôç ôçò ôïðéêþò êõâýñíçóçò íá õðïãñüøåé åðéóôïëþ ðáñáßôçóçò åíþ óôçí ðüëç Donetsk öéëïñþóïé äéáäçëùôýò êáôýâáóáí ôçí ïõêñáíéêþ óçìáßá êáé ýøùóáí ôç ñùóéêþ óôï êôþñéï ôçò ðåñéöåñåéáêþò êõâýñíçóçò. Ôçí ßäéá óôéãìþ, óôçí ðüëç Kharkiv (ðüëé óôá áíáôïëéêü ôçò Ïõêñáíßáò) ðåñßðïõ Üíèñùðïé âãþêáí óôïõò äñüìïõò óõììåôý ïíôáò óå ðïñåßá õðýñ ôçò åíüôçôáò ôçò Ïõêñáíßáò ìå óõíèþìáôá «ü é óôïí ðüëåìï» êáé «Ïõêñáíßá, Üñêïâï, Êñéìáßá!». Õðü áõôü ôï åìöõëéïðïëåìéêü êëßìá, ï ìåôáâáôéêüò ðñùèõðïõñãüò ôçò Ïõêñáíßáò, Arseniy Yatsenyuk Ýóôåéëå ìþíõìá ðñïò ôç Ñùóßá êáé ôï Êñåìëßíï ðùò ç Ïõêñáíßá äåí ðñüêåéôáé íá ðáñáäþóåé ïýôå Ýíá åêáôïóôü ãçò óôç Ñùóßá, áí êáé ï õðïõñãüò ìõíáò ôçò Ïõêñáíßáò ôüíéóå ìå êáôçãïñçìáôéêü ôñüðï ðùò ç Ïõêñáíßá äåí ðñüêåéôáé íá óôåßëåé óôñáôü óôçí Êñéìáßá. Óå äéðëùìáôéêü ðåäßï ç Äýóç óðåýäåé íá ôïíßóåé óôç Ñùóßá üôé ôï äçìïøþöéóìá ôçò 16çò Ìáñôßïõ ãéá ôçí Êñéìáßá èá åßíáé ðáñüíïìï êáé äåí ðñüêåéôáé íá áíáãíùñéóôåß áðü êáìßá ðáãêüóìéá þñá. «Ç êõâýñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò äåí èá áíáãíùñßóåé ôçí ðñïóüñôçóç ôçò Êñéìáßáò áðü ôç Ñùóßá óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé êüôïéêïé ôçò Áõôüíïìçò Äçìïêñáôßáò ôá èïýí õðýñ ôçò áðüó éóþò ôçò áðü ôçí Ïõêñáíßá êáé ôçò ÝíôáîÞò ôçò óôç ÑùóéêÞ Ïìïóðïíäßá óôï äçìïøþöéóìá ðïõ ðñüêåéôáé íá äéåîá èåß ôçí åñ üìåíç åâäïìüäá» ôüíéóå ï Tony Blinken, óôýëå ïò ôïõ Óõìâïõëßïõ ÅèíéêÞò Áóöáëåßáò ôïõ Ëåõêïý Ïßêïõ. «Ç Ñùóßá èá âñåèåß áíôéìýôùðç ìå åíôåéíüìåíåò äéåèíåßò ðéýóåéò ãéá ôï äçìïøþöéóìá óôçí Êñéìáßá. ÊáôÜ ðñþôïí, åüí õðüñîåé ðñïóüñôçóç ôçò Êñéìáßáò, ìéá áðüöáóç óôï äçìïøþöéóìá ðïõ èá ìåôáöýñåé ôçí Êñéìáßá áðü ôçí Ïõêñáíßá óôç Ñùóßá, äåí èá ôï áíáãíùñßóïõìå, üðùò èá ðñüîïõí êáé ïé ðåñéóóüôåñåò þñåò ôïõ êüóìïõ. Äåýôåñïí, ç ðßåóç ðïõ áóêïýìå Þäç óå óõíôïíéóìü ìå ôïõò åôáßñïõò ìáò èá åíôáèåß. Ï ðñüåäñïò ôï êáôýóôçóå ðïëý óáöýò áíáêïéíþíïíôáò ôéò êõñþóåéò ìáò, üðùò ôï Ýêáíáí êáé ïé Åõñùðáßïé, üôé áõôü åßíáé ôï ðñþôï âþìá êáé üôé Ý ïõìå äçìéïõñãþóåé Ýíáí ðïëý åõýëéêôï êáé ðïëý óêëçñü ìç áíéóìü ãéá íá êëéìáêþóïõìå ôçí ðßåóç, íá åíôåßíïõìå ôéò êõñþóåéò» áíýöåñå ï Blinken. Óôï ßäéï ìþêïò êýìáôïò êéíþèçêáí êáé ç êáãêåëüñéïò ôçò Ãåñìáíßáò, Angela Merkel êáé ï ðñùèõðïõñãüò ôçò Ì.Âñåôáíßáò, David Cameron, ïé ïðïßïé óå ôçëåöùíéêþ åðéêïéíùíßá ìå ôïí ðñüåäñï ôçò Ñùóßáò, Vladimir Putin ôïõ åðéóþìáíáí ðùò ôï äçìïøþöéóìá óôçí Êñéìáßá èá åßíáé ðáñüíïìï. ÁðÝíáíôé óå áõôýò ôéò ôïðïèåôþóåéò, ï ðñüåäñïò ôçò Ñùóßáò, Vladimir Putin ôüíéóå üôé ïé êéíþóåéò ôùí «íüìéìùí áñ þí ôçò Êñéìáßáò åßíáé óõìâáôýò ìå ôï ÄéåèíÝò Äßêáéï». Ôçí áíüãêç íá õðüñîåé äéðëùìáôéêþ ëýóç óôçí êñßóç óôçí Ïõêñáíßá åîýöñáóå ï ðñüåäñïò ôçò Êßíáò, Xi Jinping êáôü ôç äéüñêåéá ôçëåöùíéêþò ôïõ åðéêïéíùíßáò ìå ôïí ðñüåäñï ôùí ÇÐÁ, Barack Obama. Chiquita, Fyffes: Íï1 óôçí áãïñü ìðáíüíáò Ç éñëáíäéêþ åðé åßñçóç öñïýôùí Fyffes êáé ç áìåñéêáíéêþ Chiquita èá óõã ùíåõèïýí, äçìéïõñãþíôáò ôçí ìåãáëýôåñç åôáéñßá åìðïñßáò ìðáíüíáò óôïí êüóìï, áîßáò 1 äéó. äïë. Ç íýá åôáéñßá èá ïíïìüæåôáé ChiquitaFyffes, êáé áíáìýíåôáé íá ðùëåß ðåñßðïõ 160 åêáôïììýñéá êïýôåò ìðáíüíåò åôçóßùò, ðåñéóóüôåñá áðü ïðïéïíäþðïôå áíôáãùíéóôþ. «Åßíáé ìéá ìåôáâßâáóç ïñüóçìï ãéá ôçí Chiquita êáé ôçí Fyffes, ðïõ óõãêåíôñþíåé ôá êáëýôåñá óôïé åßá ôùí äýï åôáéñéþí, äþëùóå ï åðéêåöáëþò ôçò Chiquita. ÅÊÔ: ÄõóáñÝóêåéá ãéá ôçí Üíïäï ôïõ åõñþ Ïé áîéùìáôïý ïé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò äåí åßíáé åõ áñéóôçìýíïé ìå ôçí ðñüóöáôç åíßó õóç ôïõ åõñþ, äþëùóå ï Christian Noyer, ìýëïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êåíôñéêþò ôñüðåæáò. «Åßíáé óáöýò üôé üôáí ôï åõñþ áñ ßæåé íá áíåâáßíåé, äçìéïõñãåß ðñüóèåôåò áñíçôéêýò ðéýóåéò óôçí ïéêïíïìßá êáé ðñüóèåôåò ðôùôéêýò ðéýóåéò óôïí ðëçèùñéóìü. Êáé äåí ñåéüæåôáé êáíýíá áðü ôá äýï áõôþ ôçí óôéãìþ,» åßðå ï ê. Noyer óå óõíýíôåõîþ óôï Bloomberg TV. «ÏðùóäÞðïôå äåí åßìáóôå éêáíïðïéçìýíïé áõôþ ôçí óôéãìþ.» Ôï åõñþ Ý åé åíéó õèåß 6,5% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ óôï 12ìçíï êáé êéíåßôáé áõôþ ôçí þñá óå áðüóôáóç áíáðíïþò áðü ôï1,39 äïëüñéá. Οµολόγησε φοροδιαφυγή 18,5 εκατ. O ðñüåäñïò ôçò ÌðÜãåñí ÌïíÜ ïõ Ïýëé Ýíåò ïìïëüãçóå ôç ÄåõôÝñá óå ãåñìáíéêü äéêáóôþñéï ðùò åßíáé Ýíï ïò ãéá öïñïäéáöõãþ ýøïõò 18,5 åêáô. åõñþ, ðïóü ðýíôå öïñýò ìåãáëýôåñï áðü áõôü ðïõ ôïõ êáôáëüãéæå ôï êáôçãïñçôþñéï. Ï åéóáããåëýáò Á ßì Âïí íãêåë åß å áðáããåßëåé êáôçãïñßá ãéá öïñïäéáöõãþ 3,5 åêáô. åõñþ ãéá áäþëùôá åéóïäþìáôá 33,5 åêáô. åõñþ ôçí ðåñßïäï 2003 ìå ¼ðùò ìåôáäßäåé ôï Reuters, ï ê. XÝíåò ìðïñåß íá åêôßóåé ðïéíþ öõëüêéóçò äýêá åôþí åöüóïí êáôáäéêáóôåß ãéá öïñïäéáöõãþ ðüíù áðü 1 åêáô. åõñþ. áßñïìáé ðïõ üëá Ý ïõí áðïêáëõöèåß áíýöåñå ï 62 ñïíïò Ýíåò óôï äéêáóôþñéï. ù ìåôáíéþóåé ãéá ôá ðáñáðôþìáôá ìïõ. ÊÜíù üôé ìðïñþ ãéá íá áöþóù ðßóù ìïõ áõôü ôï êåöüëáéï ðñüóèåóå. Ï ê. Ýíåò, ï ïðïßïò óáí ðïäïóöáéñéóôþò ôçò åèíéêþò Ãåñìáíßáò êáôýêôçóå ôï Ðáãêüóìéï Êýðåëëï ôï 1974 êáé ùò ðñüåäñïò ïäþãçóå ôçí ÌðÜãåñí ÌïíÜ ïõ óå äýï êýðåëëá Ðñùôáèëçôñéþí, åëðßæåé ðùò ç ïìïëïãßá ôïõ èá ôïí âïçèþóåé íá áðïöýãåé ôçí öõëáêþ. ÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ìðïñåßôå íá ôçí ðñïìçèåýåóôå êüèå ðñùß óôá êåíôñéêü ðåñßðôåñá êáé óôïõò ðüãêïõò ôùí åöçìåñßäùí

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου-

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου- 449 Ν. 12(Ι)/2006 υπέβαλαν αίτηση ΰν τα απαιτούμενα συμμετοχής ή που οεν ς που δεν (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση Λύσεων ή των προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ "ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ" ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΕΕΜΠΚ/322090/35904/1077 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ηµ/νία: 11/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΤΑΣ Α.Μ. Καθ. : 7 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 18996/10-04-2014 ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ ---------------------------------------- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. 7422 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

GR-Δράμα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2011/S 238-384226. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Δράμα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2011/S 238-384226. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:384226-2011:text:el:html GR-Δράμα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2011/S 238-384226 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση : ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τ. Κ. : 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ 13/3/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 7356 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη και ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη και ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1286 Θεσσαλονίκη, 27.05.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275990-2012:text:el:html GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα