ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ήλωση Μετοικεσίας. Αν δεν υπογράψετε τη σχετική δήλωση ενώπιον των προξενικών αρχών θα πρέπει να επικυρώσει την υπογραφή σας ηµόσιος Συµβολαιογράφος (NOTARY PUBLIC). Η δήλωση µετοικήσεως υποβάλλεται εις διπλούν. Τα διαβατήρια παλαιά και νέα ελληνικά και αλλοδαπά όλων των ενηλίκων µετοικούντων, δεδοµένου ότι το δικαίωµα ατέλειας ή µειωµένων δασµών έχει η οικογένεια ως σύνολο. Πιστοποιητικό εργασίας στο οποίο να αναφέρεται το είδος της εργασίας καθώς και η ηµεροµηνία ενάρξεως και λήξεως της εργασίας σας. Θα πρέπει να έχετε αποδεδειγµένη εργασία άνω των δύο ετών (Εις διπλούν). Φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών. ύο επικυρωµένες φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας κάθε έτους των οµοσπονδιακών και πολιτειακών φόρων καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα W-2 FORMS. Αντίγραφο συµβολαίου αγοράς ή ενοικιάσεως κατοικίας στις ΗΠΑ (Εις διπλούν). Λογαριασµούς τηλεφώνου, ηλεκτρικού, νερού. Αντίγραφο άδειας οδήγησης, ελληνικής ή αµερικανικής (εις διπλούν). $28.35 σε µετρητά, τραπεζική ή ταχυδροµική επιταγή (όχι προσωπική) για την χαρτοσήµανση του Πιστοποιητικού. Αν θέλετε να σας ταχυδροµηθεί το Πιστοποιητικό και τα διαβατήριά σας, θα πρέπει να εσωκλείσετε φάκελο επιστροφής µε την διεύθυνσή σας και τα ανάλογα γραµµατόσηµα, ή να καταβάλλετε το αναγκαίο ποσό για την αποστολή του µε τον τρόπο που επιθυµείτε (συστηµένο, επείγον κλπ). Τελωνειακές Απαλλαγές και ιευκολύνσεις - Μετοικεσία [Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 245/11 (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις της.] ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Όλοι οι απόδηµοι, που έχουν την συνήθη κατοικία στους στο εξωτερικό και την µεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν µόνιµα, µπορούν να εισάγουν µε τις προβλεπόµενες απαλλαγές από δασµούς και λοιπούς φόρους τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ) «Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο διαµένει συνήθως ένα άτοµο δηλαδή διαµονή στο εξωτερικό τουλάχιστον 185 ηµέρες κάθε δωδεκάµηνο, αλλά για τουλάχιστον τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα πριν µετοικήσει. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ Βασική προϋπόθεση για να τύχουν των ειδικών φορολογικών απαλλαγών οι απόδηµοι που επιστρέφουν στην Ελλάδα µόνιµα, είναι να έχουν πάρει πιστοποιητικό µετοικεσίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση πιστοποιητικού µετοικεσίας είναι:

2 Να µην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καµία άλλη Προξενική αρχή παρόµοιο πιστοποιητικό στο όνοµα του µετοικούντος ή στο όνοµα µέλους της οικογένειάς του και Ο µετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ηµέρες ανά δωδεκάµηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελµατικούς δεσµούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάµηνα προ της µετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήµιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά. Το πιστοποιητικό µετοικεσίας εκδίδει το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που διαµένει ο ενδιαφερόµενος και στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη που θα µεταφέρει στην Ελλάδα (οικοσκευή, µέσα µεταφοράς κλπ.). Σε κάθε οικογένεια χορηγείται ένα µόνο πιστοποιητικό µετοικεσίας, και για µια µόνο φορά ικαίωµα για πιστοποιητικό µετοικεσίας και για απαλλαγές κατά την µετοικεσία έχουν τα παιδιά µιας οικογένειας µόνο όταν: α. διαµένουν αποδεδειγµένα σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς πάνω από δύο χρόνια, β. εργάζονται πάνω από δύο χρόνια και γ. έχουν παντρευτεί ή έρχονται στην Ελλάδα για γάµο. Μη οµογενείς που είναι παντρεµένοι µε Έλληνα ή Ελληνίδα θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Προξενικό Γραφείο άδεια παραµονής και ανάλογα προέγκριση ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλµατος στην Ελλάδα. Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό µετοικεσίας δίνεται µόνο για τα είδη που δεν έφερε ο ενδιαφερόµενος την πρώτη φορά που µετοίκησε. Και µόνο εάν από την ηµεροµηνία του κυρίου εκτελωνισµού, ο δικαιούχος παρέµεινε στην Ελλάδα για δύο χρόνια (185 ηµέρες ανά δώδεκα µήνες), µετά αναχώρησε στο εξωτερικό όπου και έµεινε τουλάχιστον δύο συνεχόµενα χρόνια, και η παραµονή του στην Ελλάδα τα ανωτέρω δύο χρόνια δεν υπερέβη τις ενενήντα (90) ηµέρες το χρόνο. Από την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού µετοικεσίας και µέσα σε δώδεκα µήνες πρέπει ο µετοικών να έχει εκτελωνίσει µια φορά όλα µαζί ή τµηµατικά όλα τα πράγµατα που µεταφέρει στην Ελλάδα. Όσοι ήδη έχουν έρθει στην Ελλάδα και κατά την παραµονή τους εδώ αποφασίζουν να µετοικήσουν, µπορούν να πάρουν πιστοποιητικό µετοικεσίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και στην περίπτωση αυτή λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία άφιξης στην Ελλάδα. Το διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία άφιξης µέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού µετοικεσίας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 24 µηνών για τα πρόσωπα που µεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω µη σφράγισης των διαβατηρίων από τον Ιούλιο του '88 απαιτείται να προσκοµίσουν

3 δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν την παραµονή τους στο εξωτερικό,όπως σύµβαση εργασίας, συµβόλαιο ενοικίου, αποδείξεις πληρωµής τηλεφώνου, ρεύµατος κλπ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ Η Προσωπικά είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή είναι: Τα είδη οικοσκευής: δηλαδή τα ατοµικά αντικείµενα, ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ποδήλατο, ο οικιακός ρουχισµός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισµού του σπιτιού (ηλεκτρικά είδη από ένα κοµµάτι για κάθε είδος, τηλεόραση µια µικρή και µια µεγάλη, ένα βίντεο και µια βιντεοκάµερα). Προκειµένου για συσκευή κλιµατισµού θα παραδίδονται τόσα κοµµάτια όσα δικαιολογούνται για τον συγκεκριµένο χώρο του σπιτιού στον οποίο διαµένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. Η οικοσκευή µπορεί να είναι µεταχειρισµένη ή καινούρια, αρκεί η αγορά των καινούριων να έγινε στην χώρα από την οποία µετοικεί και να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις. Τα µέσα µεταφοράς: Όπως ένα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ, ή αυτοκινούµενο τροχόσπιτο Ι.Χ, ένα ρυµουλκούµενο τροχόσπιτο, ένα µοτοποδήλατο ή µια µοτοσικλέτα, ένα σκάφος αναψυχής, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: µόνο ένα από τα παραπάνω είδη. Λοιπά είδη: ηλαδή οικιακές προµήθειες, οικόσιτα ζώα, ιππευόµενα ζώα, φορητά όργανα µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Για τα µέσα µεταφοράς παρέχεται απαλλαγή όταν ο µετοικών τα είχε στην κατοχή του και χρήση του τουλάχιστον για έξη µήνες πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού µετοικεσίας, ανεξάρτητα από την παλαιότητα, αλλά µε τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας. Όταν η µετοικεσία γίνεται από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας το αυτοκίνητο ή αυτοκινούµενο τροχόσπιτο -- βενζινοκίνητο -- που φέρνουν πρέπει να ήταν στην κατοχή και χρήση τους τουλάχιστον για 6 µήνες και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει περιορισµός στα κυβικά. Όταν η µετοικεσία γίνεται από Αµερική, Αυστραλία, Αφρική, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις: α. Να εισάγουν το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., ή αυτοκινούµενο τροχόσπιτο που είχαν στην αποκλειστική κυριότητα και χρήση τους 6 µήνες πριν µετοικήσουν στην Ελλάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητο είναι για την εισαγωγή του αυτοκινήτου να ενηµερωθούν για τους τύπους καταλυτών που εγκρίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Ελλάδας. β. Να εισάγουν καινούριο αυτοκίνητο µε καταλύτη αγορασµένο από χώρα της Ευρώπης ή από την Ελλάδα και να είναι νέας τεχνολογίας έως κ.ε. ή

4 αυτοκινούµενο τροχόσπιτο καινούριο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µέχρι κ.ε. (ή µέχρι κ.ε. όταν έχουν κινητήρα WANKEL). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα παραπάνω µέσα µεταφοράς έχουν κυβισµό πάνω από κ.ε, τότε επιβαρύνονται κατά την εισαγωγή µε το 1/3 του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και µε τον ΦΠΑ ανεξαρτήτως του κυβισµού που φέρουν. Για την εισαγωγή του αυτοκινήτου ή αυτοκινούµενου τροχόσπιτου απαραίτητα είναι η κατοχή διπλώµατος οδήγησης, καθώς και ο τίτλος κυριότητας και άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου µε πινακίδες της χώρας από την οποία µετοικούν. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για το αυτοκίνητο µπορούν να συντρέχουν, είτε αθροιστικά, είτε ξεχωριστά στα άτοµα της οικογένειας που µετοικεί, αρκεί να έχουν όλοι δικαίωµα µετοικεσίας και να µετοικούν όλοι µαζί. Το αυτοκίνητο πρέπει να εκτελωνιστεί µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα (σύνορα). Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να οδηγείται από τρίτους έστω και για µια φορά. Επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από συγγενικά πρόσωπα (άγαµα ή έγγαµα, παιδιά και σύζυγοι αυτών -- οι γονείς -- τα άγαµα ή έγγαµα αδέρφια) ύστερα από έγγραφη έγκριση του αρµοδίου τελωνείου. Αλλες παρατηρήσεις Απαλλάσσονται από δασµούς και λοιπούς φόρους µε εξαίρεση το φόρο προστιθέµενης αξίας ΦΠΑ, τα έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που εισάγονται από φυσικό πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να χρησιµεύσουν για την επίπλωση ή εξοπλισµό της δευτερεύουσας κατοικίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η απαλλαγή, χορηγείται στο συγκεκριµένο πρόσωπο το οποίο έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και είναι ιδιοκτήτης οικίας στην Ελλάδα ή την έχει µισθώσει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 χρόνων και περιορίζεται σε έπιπλα και κινητά είδη. Ακόµα απαλλάσσονται από δασµούς και λοιπούς φόρους τα µεταχειρισµένα ή καινούρια είδη οικοσκευής, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα που µεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα µε την ευκαιρία του γάµο τους, εφόσον τα είδη οικοσκευής ή γαµήλια δώρα εισάγονται κατά το χρονικό διάστηµα που αρχίζει το νωρίτερα δύο µήνες πριν την ηµεροµηνία που προβλέπεται για την τέλεση του γάµου και τελειώνει το αργότερο τέσσερις (4) µήνες µετά την τέλεση. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Τα προσωπικά είδη που εισάγονται στην Ελλάδα µε ατέλεια µπορούν να µεταβιβαστούν, να παραχωρηθούν σε τρίτους κλπ. µετά από ένα έτος από τον εκτελωνισµό τους. Το αυτοκίνητο µπορεί να µεταβιβάζεται µετά από ένα έτος, µόνο µετά από έγκριση της αρµόδιας τελωνειακής αρχής και εφόσον καταβληθεί ποσοστό του ειδικού φόρου

5 κατανάλωσης, ανάλογα µε το διάστηµα που έχει περάσει από την ηµεροµηνία που έγινε δεκτό το παραστατικό (χαρτί) εισαγωγής του αυτοκινήτου µέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, δηλαδή: από 1-2 χρόνια καταβάλλεται το 80% από 2-3 χρόνια καταβάλλεται το 60% από 3-4 χρόνια καταβάλλεται το 40% από 4-5 χρόνια καταβάλλεται το 20% από 5 χρόνια και άνω χωρίς καταβολή. Η έγκριση για την µεταβίβαση χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην Τελωνειακή Αρχή το πρόσωπο που δικαιούται ατέλειας. Όταν η αίτηση προς την Τελωνειακή Αρχή υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, τότε η έγκριση χορηγείται, εφόσον προηγουµένως καταβληθεί ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω και πάντως όχι µικρότερο του ενός (1) εκατοµµυρίου δρχ.

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ 1. Τί είναι εκτελωνιστής; Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναλαμβάνει την κατ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ. 0001-0037 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα