Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ ηεο Ν.Α. Λάξηζαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ ηεο Ν.Α. Λάξηζαο"

Transcript

1 Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα Γ/λζε Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ ηεο Ν.Α. Λάξηζαο

2 Σι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με ηνλ φξν "Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα" λννχληαη νη νπζίεο θαη ηα είδε, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σπκθσλία γηα ηελ Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ ADR ή επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη κέζα ζηελ πην πάλσ ζπκθσλία.

3 Με πην απιά ιφγηα..επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα είλαη νπζίεο απφ ηελ θχζε ηνπο επηθίλδπλεο, ησλ νπνίσλ ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλε αληίδξαζε.

4 Παραδείγματα επικινδύνων ουσιών: Πεηξέιαην Βελδίλε Θεηηθφ Ομχ Υγξαέξην Ομπγφλν πεπηεζκέλν Ππξνθξνηεηέο Ννζνθνκεηαθά απφβιεηα Πίζζεο πγξέο

5 ΤΜΥΨΝΙΑ ADR Η ADR (Accord Dangereux Routier) είλαη ε «Δπξσπατθή Σπκθσλία γηα ηε Γηεζλή Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ» θαη απνηειεί ην βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηε δηεζλή νδηθή δηαθίλεζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Η Σπκθσλία ADR ζπληάρζεθε απφ ηελ «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ ΟΗΔ θαη ππνγξάθεθε ζηηο 30/11/1957 ζηε Γελεχε. Με ηηο Oδεγίεο 94/55/ΔΚ, ε νπνία ελζσκαηψλεη ζην θείκελφ ηεο ηελ ADR, θαη 95/50/ΔΚ, κε ηελ νπνία θαζηεξψλεηαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ε Δπξσπατθή Eλσζε αληηκεηψπηζε ην ζέκα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο. Η ADR θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ Νφκν 1741/1987 (ΦΔΚ Α 225/ ). Με ην Π.Γ. 104/99 ε ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ νδεγία 94/55/ΔΚ.

6 ΚΟΠΟ ΑDR Σθνπφο ηεο Σπκθσλίαο ADR είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη απνβιήησλ κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, φηαλ απηά δηέξρνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή επξχηεξα ε πγεία ηνπ επνρνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή επξχηεξα ε πγεία ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ είλαη δπλαηφ λα έξζεη ζε επαθή κε ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα. Η Σπκθσλία ADR είλαη έλα δπλακηθφ λνκνζέηεκα, ην νπνίν παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα.

7 ΦΨΡΕ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΚΤΡΨΕΙ ΣΗ ΤΜΥΨΝΙΑ Eσο ζήκεξα, ε ADR έρεη θπξσζεί απφ ηηο παξαθάησ ρψξεο: Γεξκαλία, Απζηξία, Πνισλία, Διβεηία, Τζερία, Σινβαθία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Γαλία, Οιιαλδία, Μεγ. Βξεηαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Ιηαιία, Κξναηία, Διιάδα, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Σνπεδία, Ληρηελζηάηλ, Σινβελία, Ννξβεγία, Οπγγαξία θαη Λεπθνξσζία. Αλ νη νδηθέο κεηαθνξέο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ADR, ηφηε απαιιάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηηο ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη ηα νρήκαηα. Η κεηαθνξά δελ ζπκπεξηιακβάλεη κφλν ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ηνπ ηφπνπ, αιιά επίζεο ηελ παξαιαβή θαη ηελ παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαζψο θαη ηηο πξνζσξηλέο ζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ηηο ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηειεηψκαηνο (ζπζθεπαζία θαη απφ ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ, ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπο) αθφκε θαη αλ απηέο νη ελέξγεηεο δελ εθηεινχληαη απφ ηνλ κεηαθνξέα.

8 Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία Αλαθνξηθά κε ηελ Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ

9 Δπξσπατθή Σπκθσλία γηα ηελ Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ ADR θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο, Δπξσπατθή Οδεγία 94/55/EOK, Δπξσπατθή Οδεγία 2000/18/EOK, Δπξσπατθή Οδεγία 96/35/EK, Οη πην πάλσ θαηαξγνχληαη ηελ θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηελ Οδεγία 2008/68/EK. Δπξσπατθή Οδεγία 95/50/EOK.

10 Αναφέρονται σε: Οδεγνχο ADR Δπηρείξεζε Σχκβνπινπο Αζθαιείαο ADR Ορήκαηα Διέγρνπο ζηνλ δξφκν

11 1.Οδηγοί Οη νδεγνί νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νδεγνχ ADR.

12 Προϋποθέσεις κατοχής του πιο πάνω πιστοποιητικού: Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε εγθεθξηκέλν θνξέα εθπαίδεπζεο, απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε απνηειείηαη απφ: Τε βαζηθή εθπαίδεπζε (απαηηείηαη λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ φινη νη νδεγνί), Τελ εθπαίδεπζε εηδίθεπζεο γηα κεηαθνξά νπζηψλ ζε βπηία,

13 Τελ εθπαίδεπζε εηδίθεπζεο γηα κεηαθνξά νπζηψλ θαη εηδψλ ηεο θιάζεο1 (εθξεθηηθά), Τελ εθπαίδεπζε εηδίθεπζεο γηα κεηαθνξά ξαδηελεξγνχ πιηθνχ ηεο θιάζεο 7. Δπηηπρία ζηελ αληίζηνηρε εμέηαζε, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή.

14 Γηάξθεηα ηζρχνο πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νδεγνχ ADR: 5 έηε Αλαλεψλεηαη εάλ ν νδεγφο παξαθνινπζήζεη ην ζρεηηθφ αλαλεσηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ θαη επηηχρεη ζηελ αληίζηνηρε εμέηαζε.

15 2.Επιχείρηση Κάζε επηρείξεζε, ε νπνία εθηειεί σο θχξηα ή επηθνπξηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ή ελέξγεηεο θνξηνεθθφξησζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πην πάλσ κεηαθνξέο ππνρξενχηαη:

16 Να νξίζεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζπκβνχινπο αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζηελ Αξκφδηα Αξρή θαη ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ ηεο πεξηνρήο. Να θπιάζζεη γηα πέληε έηε ηηο αλαθνξέο αζθαιείαο ηνπ ζπκβνχινπ αζθαιείαο θαη λα ηηο ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο φπνηε απηή ηηο δεηήζεη.

17 3. ύμβουλος Ασφαλείας ADR Ο ζχκβνπινο αζθαιείαο, πνπ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ «θξίθν» αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο θνξείο ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ Αξκφδηα Αξρή, πξέπεη λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

18 o Πσο κπνξεί θάπνηνο λα ιάβεη ην πην πάλσ πηζηνπνηεηηθό; Να είλαη θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζην δηάξθεηαο ζπνπδψλ, Να είλαη θάηνρνο θνηλνηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο Β θαηεγνξίαο. Να έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζπκβνχινπ αζθαιείαο ζε θνξέα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζπκβνχινπ αζθαιείαο, Να έρεη πεηχρεη ζε εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλεη εηδηθή επηηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

19 Πνηα ηα θαζήθνληα ηνπ ζπκβνύινπ αζθαιείαο; Παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Πξνεηνηκαζία εηήζηαο αλαθνξάο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηεο ηνπηθήο δεκφζηαο αξρήο.

20 4. Οχήματα Τα νρήκαηα, κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, πξέπεη λα έρνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Δγθξίζεσο γηα Ορήκαηα Μεηαθνξάο Δπηθηλδχλσλ Δκπνξεπκάησλ ADR.

21 Πιστοποιητικό Εγκρίσεως για Οχήματα Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR Πξνυπνζέζεηο: "Εγθεθξηκέλν Όρεκα«ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε φρεκα, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ ECE105[1], ή ηελ Οδεγία 98/91/EC[2], Έγθξηζε ηχπνπ βπηίνπ, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο ADR,

22 Φχιια δνθηκψλ επηηπρνχο ειέγρνπ (Αξρηθνχ, Δλδηάκεζνπ, Πεξηνδηθνχ ή Έθηαθηνπ) βπηίνπ ζχκθσλα κε ην θεθάιαην ηεο ADR. Έιεγρνο κειέηεο πξφζδεζεο βπηίνπ επί ηνπ νρήκαηνο. Έιεγρνο επζηάζεηαο (φπνπ απαηηείηαη) ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ην θεθ ηεο ADR

23 [1]Καλνληζκόο ECE Αξ.105 (Εληαίεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ έγθξηζε νρεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ, ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά θαηαζθεπαζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά). [2]Οδεγία 98/91/EC ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14 εο Δεθεκβξίνπ 1998, αλαθεξόκελε ζε απηνθηλνύκελα νρήκαηα θαη ζηα ξπκνπιθά ηνπο, πξννξηδόκελα γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ, θαη δηνξζσκέλε Οδεγία 70/156/EEC αλαθεξόκελε ζηελ έγθξηζε ηύπνπ απηνθηλνύκελσλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθώλ ηνπο (Επίζεκν Πεξηνδηθό ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ Αξ. L011 ηεο 16/01/1999, ζει ).

24 Τν Υπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ εμνπζηνδνηεί ηνπο: Φνξέα ειέγρνπ γηα ζθνπνχο Έγθξηζεο Τχπνπ βπηίνπ (Γ/λζε Τερλνινγίαο Ορεκάησλ). Φνξείο Αξρηθνχ, Πεξηνδηθνχ, Δλδηάκεζνπ θαη Έθηαθηνπ ειέγρνπ βπηίνπ (Δξγαζηήξηα Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ & Ιδηψηεο) Κ.Τ.Δ.Ο. ησλ Ννκ/θσλ Απηνδηνηθήζεσλ.

25 4. Έλεγχος στο δρόμο Ο έιεγρνο ζην δξφκν δηελεξγείηαη απφ ηα Μηθηά Κιηκάθηα Διέγρνπ πνπ έρνπλ ζπγθξνηήζεη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3446/2006 εθαξκφδνληαο ηελ νδεγία 1999/50/ΔΚ φπσο ηξνπ/θε κε ηελ νδεγία 2004/112/ΔΚ.

26 Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε θαηαιφγνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι ησλ πξναλαθεξζέλησλ Οδεγηψλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα νη παξάκεηξνη, νη νπνίνη πξέπεη λα ηχρνπλ ειέγρνπ.

27 1 ν Βήκα Διέγρνπ: Πνξηνθαιί πηλαθίδεο. Έγγξαθα ηεθκεξίσζεο (δηαπηζηψλεηαη ε κεηαθνξάο ΔΔ) Έγγξαθν κεηαθνξάο. Γξαπηέο νδεγίεο Πηζηνπνηεηηθφ νδεγνχ. Πηζηνπνηεηηθφ νρήκαηνο

28 2 ν Βήκα Διέγρνπ Μεηαθνξά ζε θφια, ζε δεμακελέο ή ρχκα Έιεγρνο ζην δηακέξηζκα ηνπ θνξηίνπ. Δπηζεψξεζε ηνπ θνξηίνπ. Δπηζεψξεζε ζπζθεπαζηψλ. Έιεγρνο ζήκαλζεο δεμακελήο θαη εμνπιηζκνχ.

29 ΠΑΡΑΒΑΕΙ Οη παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ. Καηεγνξία θηλδχλνπ Ι Καηεγνξία θηλδχλνπ ΙΙ Καηεγνξία θηλδχλνπ ΙΙΙ

30 Κατηγορία κινδύνου Ι Όηαλ παξνπζηάδεηαη παξάιεςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ADR, ε νπνία δεκηνπξγεί κεγάιν θίλδπλν ζαλάηνπ, ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζεκαληηθήο δεκηάο ζην πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαη, άκεζα, θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο.

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Παξαιήςεηο ζπκκόξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ADR Καηεγνξία θηλδύλνπ Ι: Η κεηαθνξά ησλ κεηαθεξφκελσλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ απαγνξεχεηαη. Γηαξξνή επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Μεηαθνξά κε απαγνξεπκέλν ηξφπν ή κε αλεπαξθέο κέζν κεηαθνξάο. Φχδελ κεηαθνξά κε εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ δελ είλαη δνκηθά ζπληεξήζηκν.

32 Μεηαθνξά κε φρεκα ρσξίο θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο. Τν φρεκα δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηα πξφηππα έγθξηζεο θαη παξνπζηάδεη άκεζν θίλδπλν (αιιηψο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία θηλδχλνπ ΙΙ). Φξεζηκνπνηείηαη κε εγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία. Η ζπζθεπαζία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθαξκφζηκεο νδεγίεο ζπζθεπαζίαο. Γελ ηεξήζεθαλ νη εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα κηθηέο ζπζθεπαζίεο.

33 Γελ ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζηίβαμε ηνπ θνξηίνπ. Γελ ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ κηθηή θφξησζε δεκάησλ. Γελ ηεξήζεθαλ νη επηηξεπφκελνη βαζκνί πιήξσζεο ησλ δεμακελψλ ή δεκάησλ.

34 Γελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο ζε κία κνλάδα κεηαθνξάο. Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ρσξίο έλδεημε ηεο παξνπζίαο ηνπο(π.ρ. έγγξαθα, επηζήκαλζε θαη πηλαθίδεο ζηα δέκαηα, πηλαθίδεο θαη ζήκαλζε ηνπ νρήκαηνο). Μεηαθνξά ρσξίο πηλαθίδα θαη επηζήκαλζε ηνπ νρήκαηνο.

35 Γελ δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθεξφκελε νπζία πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ παξάβαζεο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ Ι (π.ρ. αξηζκφο ΟΗΔ, ζσζηή νλνκαζία απνζηνιήο, νκάδα ζπζθεπαζίαο). Ο νδεγφο δελ δηαζέηεη ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Φξεζηκνπνηείηαη ππξ ή απξνζηάηεπηε πεγή θσηφο. Γελ ηεξείηαη ε απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο.

36 Κατηγορία κινδύνου ΙΙ Όηαλ παξνπζηάδεηαη παξάιεςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ADR, ε νπνία δεκηνπξγεί θίλδπλν ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζεκαληηθήο δεκηάο ζην πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο γηα δηφξζσζε επηηφπνπ ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ή δελ ελδείθλπηαη, ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαθνξάο.

37 ΠΙΝΑΚΑ Β Παραλήψεις συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της ADR Κατηγορία κινδύνου ΙΙ Η κνλάδα κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη παξαπάλσ απφ έλα ξπκνπιθνχκελν/ εκηξπκνπιθνχκελν. Τν φρεκα δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηα πξφηππα έγθξηζεο αιιά δελ παξνπζηάδεη άκεζν θίλδπλν.

38 Τν φρεκα δελ θέξεη ππξνζβεζηήξεο ζε ιεηηνπξγία φπσο απαηηείηαη. Ο ππξνζβεζηήξαο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί πσο ιεηηνπξγεί αθφκε αλ ιείπνπλ κφλνλ ε πξνβιεπφκελε ζθξαγίδα ή / θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Ωζηφζν απηφ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππξνζβεζηήξαο είλαη εκθαλψο ζε θαηάζηαζε κε ιεηηνπξγίαο π.ρ. πηεζφκεηξν ζην 0.

39 Τν φρεκα δελ θέξεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη ζην ADR ή ζηηο γξαπηέο νδεγίεο. Γελ ηεξήζεθαλ νη εκεξνκελίεο δνθηκψλ θαη επηζεψξεζεο θαη νη πεξίνδνη ρξήζεο ηεο ζπζθεπαζίαο, ησλ πεξηεθηψλ γηα ρχκα θνξηία ή ησλ κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ. Μεηαθέξνληαη δέκαηα κε θζαξκέλεο ζπζθεπαζίεο, πεξηέθηεο γηα ρχκα θνξηία ή κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή θζαξκέλεο αθάζαξηεο θελέο ζπζθεπαζίεο.

40 Μεηαθνξά ζπζθεπαζκέλσλ εκπνξεπκάησλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ δελ είλαη δνκηθά ζπληεξήζηκν. Οη δεμακελέο / ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα δεμακελέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελψλ θαη αθάζαξησλ) δελ έρνπλ θιείζεη θαλνληθά. Μεηαθνξά κηθηήο ζπζθεπαζίαο κε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πνπ δελ έρεη θιείζεη θαλνληθά.

41 Δζθαικέλε επηζήκαλζε, ραξαθηεξηζκφο ή πηλαθίδα. Γελ ππάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο ζχκθσλα κε ηελ ADR, ή νη γξαπηέο νδεγίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα. Τν φρεκα δελ ππφθεηηαη ζε θαλνληθή επηηήξεζε ή δελ έρεη ζηαζκεχζεη θαλνληθά.

42 Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ Όηαλ παξνπζηάδεηαη παξάιεςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ADR, ε νπνία δεκηνπξγεί ρακειφ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ή δεκίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη φπνπ δελ απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ηφπν ηνπ ειέγρνπ αιιά είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί αξγφηεξα ζηελ επηρείξεζε.

43 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Παραλήψεις συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της ADR Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ Τν κέγεζνο ησλ πηλαθίδσλ ή ησλ εηηθεηψλ ή ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ησλ αξηζκψλ ή ησλ ζπκβφισλ ζηηο πηλαθίδεο ή ηηο εηηθέηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο. Γελ δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζηα παξαζηαηηθά κεηαθνξάο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ Ι 16. Τν πηζηνπνηεηηθφ θαηάξηηζεο δελ δηαηίζεηαη επί ηνπ νρήκαηνο αιιά ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ νδεγνχ.

44 ΠΟΙΝΕ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΙΑ Σχκθσλα κε ην Ν. 3446/2006, άξζξν 4, παξ θαη ηελ Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001, άξζξν 13, παξ. β 1-11

45 Παράδειγμα τροχαίου ατυχήματος από τον Ελλαδικό χώρο Έκπηξη βυτιοφόπου, Καμένα Βούπλα, 30 Αππιλίου Σηελ εζληθή νδφ ζην χςνο ησλ Κακέλσλ Βνχξισλ, άλδξεο ηεο Τξνραίαο ζηακάηεζαλ βπηηνθφξν πνπ κεηέθεξε πξνπάλην ππφ πίεζε. Ο νδεγφο είρε παξαβηάζεη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θπθινθνξίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κεγάια νρήκαηα ηηο εκέξεο ηεο εμφδνπ. Τελ ψξα πνπ νη ηξνρνλφκνη έθαλαλ έιεγρν ζηα ραξηηά ηνπ, έλα κηθξφ θνξηεγφ κε κεγάιε ηαρχηεηα έπεζε πάλσ ζην βπηηνθφξν κε απνηέιεζκα ην δεχηεξν λα ηπιηρζεί ζηηο θιφγεο. Μεηά απφ ιίγε ψξα έθηαζε ην πξψην φρεκα ηεο Ππξνζβεζηηθήο πνπ άξρηζε λα ξίρλεη λεξφ, είρε πεξάζεη φκσο ην θξίζηκν δηάζηεκα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε ηζρπξή έθξεμε (θαηλφκελν BLEVE). Τν απνηέιεζκα ήηαλ νη ηξεηο ππξνζβέζηεο θαη ην φρεκα ηνπο λα ηηλαρζνχλ ζε απφζηαζε 150 κέηξσλ. Ο νδεγφο ηνπ βπηηνθφξνπ αλ θαη είρε απνκαθξπλζεί ζε απφζηαζε 200 κέηξσλ ζθνηψζεθε απφ ρηχπεκα ιακαξίλαο ζην θεθάιη. Τν βπηίν κε ην πξνπάλην ηηλάρζεθε ζε χςνο 50 κέηξσλ, θαη αθνχ γθξέκηζε κηα ζηέγε δηέζρηζε κηα απφζηαζε 700 κέηξσλ θαη πξνζγεηψζεθε ζην πξναχιην θαθεηέξηαο πνπ επηπρψο έηπρε εθείλε ηελ ζηηγκή λα είλαη θιεηζηή. Γεθαηέζζεξηο αθφκε άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ απφ ην σζηηθφ θχκα αιιά θαη απφ θνκκάηηα απηνθηλήησλ.

46 ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΌΦΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ Μέηξα γηα βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθαιείαο: Οξζνινγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ππνδνκψλ (δηέιεπζε νρεκάησλ κεηαθνξάο Δ.Δ. απφ ζήξαγγεο). Οξζνινγηθά σξάξηα θαη δίθηπα δηαθίλεζεο Δ.Δ. Βειηίσζε εμνπιηζκνχ νρεκάησλ γηα αζθαιή κεηαθνξά Δ.Δ. Δθζπγρξνληζκφο, ελαξκφληζε κε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζέκα ηνπ επηηξεπφκελνπ βάξνπο νρεκάησλ.

47 Δθπαίδεπζε πςεινχ επηπέδνπ ζε φινπο ηνπο νδεγνχο Δ.Δ. Οξγάλσζε Μεηαθνξέσλ Δ.Δ. κε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη βειηίσζεο εμνπιηζκνχ θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ. Η ηεθκεξησκέλε χπαξμε ηνπ Σπκβνχινπ Αζθαινχο Μεηαθνξάο Δ.Δ. λα θαηαζηεί φξνο αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ απφ θιηκάθηα ζε πλεχκα νξζνινγηζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο.

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα