ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

2 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρείται η ολοκληρωμένη αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου η λειτουργία της να μπορεί αποτελεσματικά και αποδοτικά να υποστηριχθεί προς εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών και των πολιτών εν γένει. Καταλυτικό παράγοντα της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό των παλαιών Δήμων και Νομαρχιών, το οποίο πρόκειται να στελεχώσει τις νέες καλλικρατικές οργανωτικές δομές. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης (ν. 3582/2010) προβλέπει σειρά διατάξεων, αναφορικά με τη μεταφορά - μετάταξη προσωπικού από τους ΟΤΑ α και β βαθμού, για την ορθολογική κατανομή της στελέχωσης των υπηρεσιών των νέων δήμων αλλά και των αιρετών περιφερειών. Ειδικότερα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Άρθρο 257 παρ. 1) Με την αριθμ. 9/2010 εγκύκλιό μας δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τη διενέργεια εθελοντικών μετατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 257 του ν. 3852/2010. Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στους δήμους για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα ή μεμονωμένα. Η μετάταξη διενεργήθηκε στο δήμο της έδρας του Νομού ή στο δήμο εντός των ορίων του οποίου λειτουργούσε η καταργούμενη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία (άρθρο 95 παρ.5 του ν.3852/2010). Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων. Επισημαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου πρέπει να αποσταλούν οι ατομικοί φάκελοι των εθελοντικώς μεταταγμένων υπαλλήλων, στους δήμους δεδομένου ότι η μετάταξή τους ισχύει από

3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (άρθρο 257 παρ. 2 α και β) Εάν με την διαδικασία των εθελοντικών μετατάξεων δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων, προβλέπονται δύο περιπτώσεις για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών των δήμων, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η απονομή των αρμοδιοτήτων στους δήμους αφορά το σύνολο συγκεκριμένου τομέα ή αν περιορίζεται στη μεταβίβαση μεμονωμένων αρμοδιοτήτων. Όταν οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε σύνολο στους Δήμους (παρ. 2 α του άρθρου 257): Οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις σε κρίσιμη οργανική μονάδα ή υπηρετούσαν την σε κρίσιμη οργανική μονάδα (σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικής θέσης) της οποίας αρμοδιότητες μεταφέρονται εν όλω στους Δήμους μετατάσσονται αυτοδικαίως στον αντίστοιχο δήμο της έδρας του Νομού. Η μετάταξη διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία ισχύει από Oι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκδώσει τις σχετικές Δεκεμβρίου 2010 να έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν οι αρμοδιότητες μεταφέρονται μεμονωμένα σε Δήμους (παρ. 2β του άρθρου 257): Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 εάν οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται είναι μεμονωμένες, η επάρκεια ή μη του εθελουσίως μετατασσόμενου προσωπικού για την άσκησή τους εξετάζεται στην πράξη από τους δήμους που τις αναλαμβάνουν, δηλαδή από Εφόσον οι νέες δημοτικές αρχές κρίνουν ότι το εθελουσίως μεταταχθέν προσωπικό δεν επαρκεί για την άσκηση των απονεμομένων αρμοδιοτήτων, υποβάλλει σχετικό αίτημα στο υπηρεσιακό συμβούλιο της αιρετής περιφέρειας για τη μετάταξη και επιπλέον προσωπικού. Η επιλογή του αιτούμενου προς μετάταξη προσωπικού θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως: τόπος κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας, έτη υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται στο δήμο με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Άρθρο 257 παρ. 8) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του ν. 3852/2010, το προσωπικό που υπηρετούσε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010, δηλαδή μέχρι την 7η Ιουνίου 2010 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στο δήμο, όπου αυτά λειτουργούσαν, κατ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 257. Η μετάταξη διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία ισχύει από Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκδώσει τις σχετικές Δεκεμβρίου 2010 να έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται ότι με την ίδια διαδικασία μεταφέρεται και το προσωπικό του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας και του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης, τα οποία καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται σε αυτοτελείς υπηρεσίες των Δήμων με την ονομασία «Λιμενικό Γραφείο». ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (άρθρο 255) Από το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Ο Περιφερειάρχης εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, από την ανάληψη των καθηκόντων του διαπιστωτική πράξη κατάταξης του προσωπικού σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών της έδρας και των νομών της περιφέρειας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια το προσωπικό αυτό θα καταταχθεί στις θέσεις που προβλέπονται στον πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφερειών. Η κατάταξη θα γίνει με διαπιστωτική πράξη του περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται ότι η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Νομαρχιακά Διαμερίσματα.

5 ΔΗΜΟΙ Ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι Από συνιστώνται οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3582/2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 προβλέπεται η κατάταξη του τακτικού προσωπικού συνενούμενων Δήμων ή Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους. Αυτή επέρχεται αυτοδικαίως, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του οικείου Δημάρχου, με την ίδια σχέση εργασίας και συνεπάγεται την κατάληψη αντίστοιχων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεων. Μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών ο οικείος Δήμαρχος πρέπει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία το προαναφερόμενο προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του νέου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας που αυτό κατέχει, και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια οι θέσεις του προσωπικού αυτού προβλέπονται στους ΟΕΥ των οικείων δήμων, οι οποίοι θα καταρτιστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών. Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του κάθε δήμου, ήτοι ο δήμαρχος, πρέπει να εκδώσει απόφαση κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται ότι οι Δήμαρχοι οφείλουν άμεσα και μέχρι να αναθέσουν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικών μονάδων. Εδώ τονίζεται ότι μέχρι τέλους του έτους θα έχει ψηφιστεί νομοθετική διάταξη, η οποία θα ορίζει πως θα γίνεται η ανάθεση αυτή. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη να λάβει χώρα άμεσα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία των νέων Καλλικρατικών Δήμων. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αποστείλει πρότυπο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, το οποίο κάθε πρωτοβάθμιος ΟΤΑ θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις υφιστάμενες ανάγκες του, έτσι ώστε εντός εξαμήνου να ψηφίσει τον ΟΕΥ του, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΚΔΚΥ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις διατάξεις του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ.

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Με την αριθμ. 10/2010 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τη διενέργεια εθελοντικών μετατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 256 του ν. 3852/2010. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών των Κρατικών Περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις Περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας είτε για το σύνολο του συγκεκριμένου τομέα, όπως αυτές προκύπτουν στην παράγραφο ΙΙΙ του άρθρου 186 (Προγραμματισμός Ανάπτυξη, υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων) και υπ αριθμ. 1 έως 12 αρμοδιότητες του τομέα ΣΤ. Έργων Χωροταξίας Περιβάλλοντος, παράγραφος ΙΙΙ του άρθρου 186, είτε μεμονωμένες αρμοδιότητες του άρθρου 186 παράγραφος Γ περίπτωση β υποτομέας Ορυκτού Πλούτου (υπ αριθμ. 4-6). Η μετάταξη διενεργήθηκε στην Περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπο αρμοδιότητας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κρατικής Περιφέρειας και ισχύει από 1/7/2011. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων μετάταξης 720 υπαλλήλων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας. Επισημαίνεται ότι η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού στις Περιφέρειες που συστήνονται με το ν.3852/2010 ισχύει από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εάν με την διαδικασία των εθελοντικών μετατάξεων δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των μεταφερομένων στις Περιφέρειες του ν. 3852/2010 αρμοδιοτήτων, προβλέπονται δύο δυνατότητες για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών των Περιφερειών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η απονομή των αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες αφορά το σύνολο συγκεκριμένου τομέα ή αν περιορίζεται στη μεταβίβαση μεμονωμένων αρμοδιοτήτων. Όταν οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε σύνολο στις Περιφέρειες του ν. 3852/2010 (παρ 2. του άρθρου 256): Οι υπάλληλοι των Κρατικών Περιφερειών οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις σε κρίσιμη οργανική μονάδα ή υπηρετούσαν την σε κρίσιμη οργανική μονάδα (σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής θέσης) σε συναφείς κλάδους και

7 ειδικότητες, και εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, μετατάσσονται αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη Περιφέρεια. Η μετάταξη διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκδώσει τις σχετικές Δεκεμβρίου 2010 να έχουν ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν οι αρμοδιότητες μεταφέρονται μεμονωμένα στις Περιφέρειες του ν. 3852/2010 (παρ. 2β του άρθρου 256) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 256 παρ. 2β, σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων αρμοδιοτήτων, η επάρκεια ή μη του προσωπικού που μετατάχθηκε εθελούσια για την άσκησή τους εξετάζεται στην πράξη από τις Περιφέρειες που τις αναλαμβάνουν, δηλαδή από Εφόσον οι νέες περιφερειακές αρχές κρίνουν ότι το εν λόγω προσωπικό δεν επαρκεί, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον Περιφερειάρχη προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα όρια της οποίας εμπίπτει η Περιφέρεια, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ανάληψη καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών, για τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού υπαλλήλων. Η εκλογή του αιτούμενου προς μετάταξη προσωπικού θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας, έτη υπηρεσίας. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ στους ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.3852/2010 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 258 παρ. 1 προβλέπεται η μετάταξη μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τα καταργούμενα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των κρατικών περιφερειών προς στους Δήμους. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την στις ανωτέρω Υπηρεσίες και κατείχαν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού μετατάσσονται αυτοδίκαια σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του αντίστοιχου νομού ή σε άλλους δήμους

8 όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες Τ.Υ.Δ.Κ. Το ανωτέρω προσωπικό μετατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η μετάταξη διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκδώσει τις σχετικές Δεκεμβρίου 2010 να έχουν ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΔΗΜΟΙ Ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο VII του άρθρου 280, τα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) καταργούνται. Το δε τεχνικό προσωπικό τους μετατάσσεται στον οικείο δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 258. Η μετάταξη διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από Το ανωτέρω προσωπικό λογίζεται στο εξής ως προσωπικό του δήμου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3854/2007). Οι θέσεις του ανωτέρω προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήμων, οι οποίοι καταρτίζονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές. Η δε κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις αυτές θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ήτοι του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Τ.Υ.Δ.Κ. των περιφερειών με δέσμευση παραμονής για ορισμένο χρόνο, μετατάσσονται στον οικείο δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258, όπου και υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι την συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις χρονικού διαστήματος.

9 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Τ.Υ.Δ.Κ.) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 258 το προσωπικό της καταργούμενης Τ.Υ.Δ.Κ. της κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετατάσσεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 256 του ν. 3852/2010. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μεταφορά αρμοδιότητας στο σύνολό της, το ανωτέρω προσωπικό μετατάσσεται αυτοδίκαια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η μετάταξη διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκδώσει τις σχετικές Δεκεμβρίου 2010 να έχουν ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του ν.4250/14 (Α 74)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του ν.4250/14 (Α 74) ΑΔΑ: ΒΙΦ1Χ-ΤΙΖ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ\ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή 3 Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 5 Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων 11 Το νομκό πλαίσιο των μετατάξεων και αποσπάσεων 14 Αριθμητικά

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα