ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ -Ν. 3374/2005 ΦΕΚ 189/ Α'/ κεφ. Β αρ.14. -Υπουργική Απόφαση Αριθµ. Φ5/89656/Β3/ ΦΕΚ 1466/Β / Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/Α / «Τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης οργανώνονται µε βάση το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. Το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι ένα σύστηµα περιγραφής των προγραµµάτων σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης µε την απόδοση πιστωτικών µονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι πιστωτικές µονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Ο φόρτος εργασίας περιλαµβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, η ανεξάρτητη µελέτη, η προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συµµετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Ο φόρτος εργασίας για κάθε φοιτητή ή σπουδαστή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους αποτιµάται σε εξήντα πιστωτικές µονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιµάται ανά εξάµηνο σε τριάντα πιστωτικές µονάδες και ανά τρίµηνο σε είκοσι πιστωτικές µονάδες. Αρµόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά µάθηµα είναι τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) οργανώνουν τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών τους µε βάση το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, ώστε τα προγράµµατα σπουδών να µπορούν να περιγραφούν µε την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η µεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους ενός προγράµµατος σπουδών, ανάλογα µε τα εκάστοτε µαθησιακά αποτελέσµατα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν µετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά µέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής, για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα µαθησιακά αποτελέσµατα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών

2 ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συµµετοχή σε σεµινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική µελέτη, η προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συµµετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας κ.λπ. Οι πιστωτικές µονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτεί κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών για να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα που επιδιώκονται εκάστοτε µε κάθε τέτοιο συγκεκριµένο στοιχείο ή δραστηριότητα, σε σχέση µε τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. Οι πιστωτικές µονάδες αποδίδονται σε κάθε µάθηµα (παράδοση, σεµινάριο κ.λπ.), πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωµατική εργασία και ο,τιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, ανάλογα µε το αντικείµενο κάθε προγραµµατισµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι πιστωτικές µονάδες αναγνωρίζονται στους φοιτητές ή σπουδαστές µόνο µετά από επιτυχή εξέταση και αντίστοιχη απόδειξη του βαθµού επιτυχίας των εκάστοτε αντικειµενικών στόχων ή των µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιδιώκονται µε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών. Το ελάχιστο και ανώτατο όριο πιστωτικών µονάδων που µπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραµµα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα µε τη συνολική διάρκειά του, κατανέµεται µεταξύ των ακαδηµαϊκών ετών µε βάση τον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή του µεταπτυχιακού διπλώµατος. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαµβάνει κατά µέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, προετοιµασίας και εξετάσεων, αποτιµάται µεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιµάται ανά εξάµηνο µεταξύ επτακοσίων πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες, και ανά τρίµηνο µεταξύ πεντακοσίων (500) και εξακοσίων (600) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές µία (1) πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντατικών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, στα οποία ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος πλήρους φοίτησης περιλαµβάνει κατά µέσο όρο σαράντα έξι (46) έως πενήντα δύο (52) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, προετοιµασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές, ο φόρτος εργασίας είναι δυνατόν να αποτιµάται µεταξύ χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε (1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εβδοµήντα πέντε (75) πιστωτικές µονάδες ανά ακαδηµαϊκό έτος. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται ειδικά µε πλήρη και αναλυτική τεκµηρίωση στον Ενηµερωτικό Οδηγό Σπουδών κάθε Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης». Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 1β) εδ. β «Αρµόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών είναι η κοσµητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της

3 συνέλευσης του οικείου τµήµατος σε περίπτωση προγράµµατος σπουδών προπτυχιακών σπουδών, και η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της οικείας οµάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών». «Τα αρµόδια όργανα προβαίνουν στην απόδοση των πιστωτικών µονάδων µε ανάλογη αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας που εκτιµάται ότι απαιτείται για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων ή των µαθησιακών αποτελεσµάτων, όπως καθορίζονται εκάστοτε από τους οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για καθένα από τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες του προγράµµατος σπουδών. Οι πιστωτικές µονάδες που αποδίδονται σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να υπολογίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µε βάση τις ώρες διδασκαλίας ή παρακολούθησης ή τις διδακτικές µονάδες των µαθηµάτων και τον ελάχιστο αριθµό διδακτικών µονάδων που απαιτείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου ή του µεταπτυχιακού διπλώµατος. εν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται σε κανένα πρόγραµµα σπουδών αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες, στα οποία µπορούν να αποδοθούν λιγότερες από δύο (2) πιστωτικές µονάδες. Τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα των οικείων Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. έχουν τη γενική ευθύνη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών τους και την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. Η απόδοση των πιστωτικών µονάδων γίνεται σε καθένα από αυτά µε βάση την εκτίµηση των διδασκόντων ή υπευθύνων για τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων ή των µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιδιώκονται εκάστοτε µε κάθε τέτοιο συγκεκριµένο στοιχείο ή δραστηριότητα, λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης και του ελάχιστου και ανώτατου ορίου πιστωτικών µονάδων που µπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραµµα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών. Οι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι για κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών στο οποίο συµµετέχουν καθορίζουν και περιγράφουν τους αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα που επιδιώκεται να αποκτηθούν µετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε συγκεκριµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με βάση τους στόχους και τα αποτελέσµατα αυτά οι οικείοι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι προβαίνουν µε ευθύνη τους σε µια κατ αρχήν εκτίµηση του φόρτου εργασίας που υπολογίζουν θεωρητικά ότι απαιτείται να καταβάλει κατά µέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής για την επίτευξή τους. Οι οικείοι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι προβαίνουν περιοδικά σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, µε τη συµµετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών και µε κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. µε ερωτηµατολόγια, ηµερολογιακή καταγραφή του χρόνου µάθησης) σε µια εµπειρική επανεξέταση της αρχικής τους εκτίµησης και σε ενδεχόµενη αναθεώρησή της, αν προκύπτει τεκµηριωµένα ότι ο φόρτος εργασίας που είχε αρχικά υπολογιστεί δεν ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά δεδοµένα. Η αναθεώρηση γίνεται µε ευθύνη των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων είτε µε αναπροσαρµογή του φόρτου εργασίας προς τους αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα

4 που επιδιώκονται εκάστοτε µε κάθε συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία είτε αντιστρόφως. Κατά τον υπολογισµό του εκτιµώµενου φόρτου εργασίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, σε συνδυασµό µε τους επιδιωκόµενους αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τον χρόνο που χρειάζεται να δαπανήσουν οι φοιτητές ή σπουδαστές για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ανάλογα µε το αντικείµενο και το είδος κάθε συγκεκριµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον τρόπο εξέτασης και απόδειξης του βαθµού επιτυχίας των στόχων και αποτελεσµάτων που επιδιώκονται µε αυτή. Οι ώρες στις οποίες αποτιµάται ο φόρτος εργασίας πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις πιστωτικές µονάδες που αποδίδονται σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, σε σχέση µε τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. Εναλλακτικά, αντί της απόδοσης κάθε φορά διαφορετικού αριθµού πιστωτικών µονάδων σε κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, τα αρµόδια όργανα µπορούν να προβαίνουν σε τυποποίηση του εκτιµώµενου φόρτου εργασίας µε την ενιαία απόδοση ενός συγκεκριµένου αριθµού πιστωτικών µονάδων (ή ενός ακέραιου πολλαπλάσιου αριθµού αυτών) σε κάθε τέτοιο συγκεκριµένο στοιχείο ή δραστηριότητα, οι οποίες αντιστοιχούν σε ανάλογο ενιαίο φόρτο εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η τυποποίηση πρέπει να γίνεται µε βάση αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που καθορίζονται µε αξιόπιστα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, ώστε να µην αποκλίνουν ουσιωδώς µεταξύ τους ως προς την έκταση και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις σε σχέση µε ολόκληρο το πρόγραµµα σπουδών, και τα οποία ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιµεύουν ως πρότυπα για την τυποποίηση. Τα ανωτέρω πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένου του φόρτου εργασίας και των πιστωτικών µονάδων που αποδίδονται σε αυτά, πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τουλάχιστον ως προς το περιεχόµενο, τα µαθησιακά αποτελέσµατα, τη µέθοδο διδασκαλίας, τις προϋποθέσεις κατάλληλης προετοιµασίας και επιτυχούς συµµετοχής και εξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης, αντιστοίχισης του βαθµού επιτυχίας και απόδοσης πιστωτικών µονάδων, το εξάµηνο, τη διάρκεια, τη συχνότητα επανάληψης, τον απαιτούµενο συνολικό φόρτο εργασίας και τον ενιαίο αριθµό των αποδιδόµενων πιστωτικών µονάδων. Ο καθορισµός και η περιγραφή των προτύπων πρέπει να γίνεται µε βάση τις εκτιµήσεις των διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά και ο φόρτος εργασίας για κάθε πρότυπο πρέπει να προκύπτει από το σύνολο των προγραµµατισµένων εκπαιδευτικών διαδικασιών στις οποίες απαιτείται να συµµετάσχει επιτυχώς ο φοιτητής ή σπουδαστής ενόψει των µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιδιώκονται µε αυτό και του χρόνου που χρειάζεται να δαπανήσει για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Οι διαδικασίες περιοδικής επανεξέτασης του εκτιµώµενου φόρτου εργασίας για κάθε πρότυπο από τους φοιτητές ή σπουδαστές και ενδεχόµενης αναθεώρησής του σε περίπτωση ουσιώδους απόκλισης από τον πραγµατικά απαιτούµενο φόρτο εργασίας εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις τυποποίησης του φόρτου εργασίας και απόδοσης πιστωτικών µονάδων µε τη χρήση προτύπων. Οι απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για την ορθή και πλήρη εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι τα

5 έγγραφα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης της εφαρµογής του συστήµατος. Τα έγγραφα αυτά είναι τουλάχιστον τα εξής: α) Ο Ενηµερωτικός Οδηγός Σπουδών (Information Package/Course Catalogue) του Ιδρύµατος, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών όλων των Τµηµάτων του οικείου Α.Ε.Ι., ώστε το περιεχόµενό τους να καθίσταται προσιτό και κατανοητό και να παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόµενο λεπτοµερείς πληροφορίες για όλα τα επιµέρους αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. Ο Οδηγός συντάσσεται µε ευθύνη του οικείου Ιδρύµατος και πρέπει να δηµοσιεύεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο διαδικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και να εκτυπώνεται σε ένα συνολικό έντυπο ή σε περισσότερα τµηµατικά έντυπα. Ο Οδηγός πρέπει επίσης να είναι προσβάσιµος σε άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης και να επικαιροποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µια φορά ετησίως. Προηγούµενες εκδόσεις του πρέπει να παραµένουν και να είναι διαθέσιµες στο διαδικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος για εύλογο χρονικό διάστηµα. Ο ανωτέρω Οδηγός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα (Checklist) που δηµοσιεύεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συνοδεύει την παρούσα απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τους αλλοδαπούς φοιτητές. β) Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (Transcript of Records), το οποίο πιστοποιεί τις εκάστοτε επιδόσεις του φοιτητή ή σπουδαστή µε την αναλυτική καταγραφή των µαθηµάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε, τις διδακτικές και πιστωτικές µονάδες που συγκέντρωσε, τους βαθµούς επιτυχίας που έλαβε και, εφόσον είναι εφικτό, τους αντίστοιχους βαθµούς του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο. Εκτός από τα έγγραφα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο απαιτούνται επιπλέον, ειδικά σε περίπτωση µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, και τα ακόλουθα έγγραφα: α) Το Έντυπο Αίτησης του φοιτητή ή σπουδαστή (Student Application Form), το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται από φοιτητές ή σπουδαστές που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα κινητικότητας και ανταλλαγής φοιτητών ή σπουδαστών και σκοπεύουν να πραγµατοποιήσουν µια συγκεκριµένη και χρονικά περιορισµένη περίοδο σπουδών σε αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Η αίτηση πρέπει να συµπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα και να περιέχει όλα τα ουσιώδη πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο. Περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία µπορούν να ζητούνται από αλλοδαπά Α.Ε.Ι. µε χωριστό έντυπο. β) Η Εκπαιδευτική Συµφωνία (Learning Agreement) µεταξύ των Ιδρυµάτων προέλευσης και υποδοχής, στην οποία περιλαµβάνεται ο κατάλογος των µαθηµάτων που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των εµπλεκόµενων Ιδρυµάτων και του φοιτητή ή σπουδαστή ότι µπορεί να παρακολουθήσει ο διακινούµενος φοιτητής ή σπουδαστής στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι. για µια συγκεκριµένη και χρονικά περιορισµένη περίοδο σπουδών στο πλαίσιο συµµετοχής του σε ένα

6 πρόγραµµα κινητικότητας και ανταλλαγής φοιτητών ή σπουδαστών. Για κάθε επιµέρους µάθηµα του καταλόγου πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος, ο κωδικός αριθµός και οι πιστωτικές µονάδες του µαθήµατος. Η Συµφωνία είναι τριµερής και πρέπει να υπογράφεται πριν από την αναχώρηση του φοιτητή ή σπουδαστή και να επικαιροποιείται αµέσως, µε τις αντίστοιχες υπογραφές και των τριών µερών, σε περίπτωση µεταγενέστερων τροποποιήσεων. Η Συµφωνία, µαζί µε το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας, διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση και µεταφορά πιστωτικών µονάδων των µαθηµάτων, στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή σπουδαστής στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Η Συµφωνία πρέπει να συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και να περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο. Παράλληλα µε την Εκπαιδευτική Συµφωνία, το Ίδρυµα προέλευσης µπορεί να προβαίνει στην έγκριση ενός Φύλλου Αναγνώρισης (Recognition Sheet), στο οποίο δηλώνει δεσµευτικά από ποια µαθήµατα απαλλάσσεται κάθε διακινούµενος φοιτητής ή σπουδαστής µετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου σπουδών του στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι. γ) Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (Transcript of Records), το οποίο πρέπει να αποστέλλεται από το Ίδρυµα προέλευσης πριν από την αναχώρηση κάθε διακινούµενου φοιτητή ή σπουδαστή του και να επιστρέφεται συµπληρωµένο από το Ίδρυµα υποδοχής µετά το πέρας της περιόδου σπουδών στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι. δ) Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Proof of Recognition), µε το οποίο το Ίδρυµα προέλευσης πιστοποιεί την πλήρη αναγνώριση και µεταφορά πιστωτικών µονάδων των µαθηµάτων, στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κάθε διακινούµενος φοιτητής ή σπουδαστής του σε αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Το παράρτηµα (Checklist) και όλα τα σχετικά έντυπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα έντυπα που συµπληρώνουν οι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι για κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών και οι φοιτητές ή σπουδαστές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι πλήρως διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε περαιτέρω οδηγίες, πληροφορίες και υποδείγµατα, µαζί µε πλήρη κατάλογο των Εθνικών Συντονιστών/ Συµβούλων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS/DS Counselors). Για την πληρέστερη διαφάνεια, σωστότερη κατανόηση και συγκρισιµότητα της αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών ή σπουδαστών µε βάση την ισχύουσα απόλυτη κλίµακα βαθµολογίας µηδέν (0) έως δέκα (10) οι φοιτητές ή σπουδαστές κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τις επιδόσεις τους σε οµάδες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών ή σπουδαστών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε πέντε υποοµάδες: οι καλύτεροι επιτυχόντες σε ποσοστό 10% βαθµολογούνται µε τον βαθµό Α, οι επόµενοι σε ποσοστό 25% µε τον βαθµό Β, οι επόµενοι σε ποσοστό 30% µε τον βαθµό C, οι επόµενοι σε ποσοστό 25% µε τον βαθµό D και οι τελευταίοι επιτυχόντες σε ποσοστό 10% µε τον βαθµό Ε. Σχηµατικά, η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των επιτυχόντων φοιτητών ή σπουδαστών γίνεται µε βάση την ακόλουθη σχετική κλίµακα βαθµολογίας του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων: Βαθµοί ECTS Ποσοστό φοιτητών/σπουδαστών που συνήθως επιτυγχάνουν τον βαθµό

7 Βαθµός Α Για τους καλύτερους επιτυχόντες σε ποσοστό 10% Βαθµός Β Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25% Βαθµός C Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 30% Βαθµός D Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25% Βαθµός E Για τους τελευταίους επιτυχόντες σε ποσοστό 10%. Οι επιδόσεις των µη επιτυχόντων φοιτητών ή σπουδαστών κατηγοριοποιούνται αντίστοιχα µε βάση το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων σε δύο υποοµάδες: Οι φοιτητές ή σπουδαστές που περιλαµβάνονται στην πρώτη υποοµάδα βαθµολογούνται µε τον βαθµό FX, ο οποίος σηµαίνει «Ανεπιτυχής εξέταση Χρειάζονται ορισµένες ακόµη βελτιώσεις, ώστε να µπορεί να κριθεί επιτυχής η επίδοση», ενώ οι φοιτητές ή σπουδαστές που περιλαµβάνονται στην δεύτερη υποοµάδα βαθµολογούνται µε τον βαθµό F, ο οποίος σηµαίνει «Ανεπιτυχής εξέταση Χρειάζονται ουσιώδεις επιπλέον βελτιώσεις». Προϋπόθεση για την αξιόπιστη αντιστοίχιση του βαθµού του µαθήµατος και κάθε άλλου αυτοτελούς εκπαιδευτικού συστατικού στοιχείου ή δραστηριότητας του προγράµµατος σπουδών µε την ανωτέρω βαθµολογία του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των φοιτητών ή σπουδαστών µε αναφορά σε οµάδες, οι οποίες περιλαµβάνουν έναν ελάχιστο επαρκή αριθµό τουλάχιστον εκατό (100) φοιτητών ή σπουδαστών που συµµετείχαν στις εξετάσεις ή, διαφορετικά, σε συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στις επιδόσεις των φοιτητών ή σπουδαστών τουλάχιστον των τριών (3) τελευταίων ακαδηµαϊκών ετών. Για το σκοπό αυτό κάθε Τµήµα των Α.Ε.Ι. συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τη δηµιουργία και τήρηση σχετικής βάσης δεδοµένων. Αν ο αριθµός των φοιτητών ή σπουδαστών που συµµετείχαν στις εξετάσεις δεν είναι επαρκής ή δεν υπάρχουν επαρκή συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, η αντιστοίχιση των επιδόσεων των φοιτητών ή σπουδαστών είναι κατ αρχήν υποχρεωτική µόνο για τον τελικό βαθµό του πτυχίου ή του µεταπτυχιακού διπλώµατος και προαιρετική για κάθε επιµέρους µάθηµα ή άλλο αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, εφόσον αυτή είναι εφικτή και υφίσταται αντίστοιχη ανάγκη π.χ. σε περίπτωση µετακίνησης του φοιτητή ή σπουδαστή σε αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Στις περιπτώσεις αυτές στη θέση των ανωτέρω βαθµών αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας το κεφαλαίο γράµµα Ε ή P και οι λέξεις «επιτυχών» ή «pass» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση η αναγραφή των µη επιτυχών επιδόσεων στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας είναι προαιρετική, εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο φοιτητή ή σπουδαστή. Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής και πλήρους εφαρµογής του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων σε κάθε Α.Ε.Ι. και κάθε Τµήµα του ορίζονται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του οικείου Ιδρύµατος ένας αρµόδιος Συντονιστής του Ιδρύµατος και από τη Γενική Συνέλευση ή το Συµβούλιο του οικείου Τµήµατος ένας αντίστοιχος Συντονιστής κάθε Τµήµατος. Οι Συντονιστές µπορεί να είναι µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ή του διοικητικού προσωπικού τους µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ικανότητα να ασκήσουν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους για λογαριασµό του οικείου Ιδρύµατος και των Τµηµάτων του. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του Συντονιστή του οικείου

8 Ιδρύµατος και των Συντονιστών των Τµηµάτων του γίνεται σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του Ιδρύµατος και η αρµοδιότητά τους πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια και κάθε δυνατή διαφάνεια µε τη δεσµευτική υπογραφή τους σε όλα τα έγγραφα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης της εφαρµογής του συστήµατος (έντυπα αιτήσεων των φοιτητών ή σπουδαστών, εκπαιδευτικές συµφωνίες, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας). Σε Α.Ε.Ι. µε µικρό αριθµό Τµηµάτων ο αρµόδιος Συντονιστής του οικείου Ιδρύµατος µπορεί να είναι ταυτόχρονα και Συντονιστής Τµήµατος ή Τµηµάτων τους. Ο αρµόδιος Συντονιστής κάθε Α.Ε.Ι. διασφαλίζει τη συµµόρφωση του οικείου Ιδρύµατος µε τις αρχές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού συστήµατος συσσώρευσης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, επιβλέπει την τήρηση και εφαρµογή τους και είναι υπεύθυνος για την πλήρη αναγνώριση και µεταφορά των πιστωτικών µονάδων. Είναι επίσης υπεύθυνος, από κοινού µε τους Συντονιστές των Τµηµάτων του οικείου Ιδρύµατος, για το συντονισµό, την πρόοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών σύνταξης, έκδοσης και δηµοσίευσης του Ενηµερωτικού Οδηγού Σπουδών του Ιδρύµατος και διασφαλίζει ότι η µεταφορά και συσσώρευση των πιστωτικών µονάδων λαµβάνει χώρα µε τον προσήκοντα τρόπο σε όλα τα Τµήµατά του. Ο Συντονιστής κάθε Τµήµατος των Α.Ε.Ι. είναι το πρόσωπο επικοινωνίας µεταξύ των φοιτητών ή σπουδαστών και του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εντός του Τµήµατος κάθε Α.Ε.Ι., ασχολείται µε όλα τα πρακτικά και ακαδηµαϊκά θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων στο οικείο Τµήµα και παρέχει στους φοιτητές ή σπουδαστές του Τµήµατος κάθε δυνατή συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα ζητήµατα µεταφοράς ή συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. ιασφαλίζει την πρόσβαση των διακινούµενων φοιτητών ή σπουδαστών του Τµήµατος στους Ενηµερωτικούς Οδηγούς Σπουδών αλλοδαπών Α.Ε.Ι., τους βοηθά στη σωστή συµπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συµφωνιών και τους εξηγεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες ακαδηµαϊκής αναγνώρισης. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή έκδοση των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθµολογίας των διακινούµενων φοιτητών ή σπουδαστών του Τµήµατος τόσο πριν όσο και µετά την περάτωση της περιόδου σπουδών τους σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι., καθώς και για τη σωστή έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αλλοδαπών φοιτητών ή σπουδαστών, οι οποίοι πραγµατοποιούν µια περίοδο των σπουδών τους στο οικείο Τµήµα. 3. Οι αρµόδιοι Συντονιστές των Α.Ε.Ι. και οι Συντονιστές των Τµηµάτων τους συνεργάζονται στενά τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους Εθνικούς Συντονιστές/ Συµβούλους του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS/DS Counselors) για όλα τα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του συστήµατος στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα τους, ενώ συντάσσουν στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους αναλυτική έκθεση για όλες τις ενέργειες, προτάσεις και πρωτοβουλίες τους, την οποία υποβάλλουν προς έγκριση στη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Ιδρύµατος και στη Γενική Συνέλευση ή το Συµβούλιο του Τµήµατος. Οι εκθέσεις των Συντονιστών των Α.Ε.Ι. και οι εγκριτικές αποφάσεις των Συγκλήτων ή Συνελεύσεών τους κοινοποιούνται στους Εθνικούς Συντονιστές/Συµβούλους του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, καθώς και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». Υπεύθυνη για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής και πλήρους εφαρµογής του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών

9 µονάδων στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (αριθµ. πρωτ. Β 4724/ στην αριθµ. 857/ συνεδρίασή του έχει οριστεί η Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. κα Μαρία Μιχαλοπούλου. Παράρτηµα Περιεχόµενο Ενηµερωτικού Οδηγού Σπουδών Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα Επωνυµία και διεύθυνση Ηµεροµηνίες ακαδηµαϊκού έτους/εξαµήνων Ακαδηµαϊκές αρχές και υπηρεσίες Γενική περιγραφή του Ιδρύµατος (συµπεριλαµβανοµένου του τύπου και της νοµικής µορφής του) Κατάλογος των προσφερόµενων προγραµµάτων σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου ιαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής Βασικοί Κανονισµοί του Ιδρύµατος (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών ακαδηµαϊκής αναγνώρισης) Συντονιστής ECTS του Ιδρύµατος Μέρος εύτερο: Πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου Α) Γενική περιγραφή Απονεµόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος Προϋποθέσεις εισαγωγής Εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί στόχοι Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών µε πιστωτικές µονάδες (60 ανά έτος) Τελικές εξετάσεις Κανονισµοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθµολόγησης Συντονιστής ECTS του Τµήµατος Β) Περιγραφή των επιµέρους ενοτήτων µαθηµάτων Τίτλος του µαθήµατος Κωδικός αριθµός του µαθήµατος Τύπος του µαθήµατος Επίπεδο του µαθήµατος Έτος σπουδών Εξάµηνο/τρίµηνο Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (µε βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα) Όνοµα του διδάσκοντος/των διδασκόντων Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα) Προαπαιτήσεις Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus) Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης Γλώσσα διδασκαλίας Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές/σπουδαστές Κόστος διαβίωσης

10 Στέγαση Σίτιση Ιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες για φοιτητές/σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες Ασφάλιση/υγειονοµική περίθαλψη Οικονοµική ενίσχυση φοιτητών/σπουδαστών Γραφείο φοιτητικών/σπουδαστικών υποθέσεων Σύµβουλοι σπουδών Σπουδαστήρια Αναγνωστήρια Βιβλιοθήκες ιεθνή προγράµµατα Πρακτικές πληροφορίες για διακινούµενους φοιτητές/σπουδαστές Μαθήµατα γλώσσας Πρακτική άσκηση Αθλητικές εγκαταστάσεις Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες Φοιτητικοί/σπουδαστικοί σύλλογοι Checklist for the Information Package/Course Catalogue Part One: Information on the Institution Name and address Academic calendar Academic authorities General description of the institution (including type and status) List of degree programmes offered Admission/registration procedures Main university regulations (notably recognition procedures) ECTS institutional co-ordinator Part Two: Information on degree programmes A) General description Qualification awarded Admission requirements Educational and professional goals Access to further studies Course structure diagram with credits (60 per year) Final examination Examination and assessment regulations ECTS departmental co ordinator B) Description of individual course units Course title Course code Type of course Level of course Year of study Semester/trimester Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) Name of lecturer Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences) Prerequisites Course contents Recommended reading

11 Teaching methods Assessment methods Language of instruction Part Three: General information for students Cost of living Accommodation Meals Medical facilities Facilities for special needs students Insurance Financial support for students Student affairs office Study facilities International programmes Practical information for mobile students Language courses Internships Sports facilities Extra mural and leisure activities Student associations

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.821/Κ536/Ζ1/3550/ 30.7.1996 (ΦΕΚ 693/19.8.1996/τ.

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΤΦΜ) 2 η Συνάντηση Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΤΦΜ) 2 η Συνάντηση Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΤΦΜ) 2 η Συνάντηση Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού 2014-2015 Αρμοδιότητες Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών & Εσωτερικοί Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν την διαδικασία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τι πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. 2. Διαδικασία υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S+ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν.

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν. Έντυπα που αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας Εφόσον επιλεγείτε από το τμήμα σας, το τμήμα σας αποστέλλει τα πρακτικά επιλογής στο γραφείο Κινητικότητας Erasmus που αναλαμβάνει να σας ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΝΤΥΠΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 319, 210 8203 320 / Fax: 210 8203301 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 319, 210 8203 320 / Fax: (+30) 210 8203301 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τα πρώην Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus-Socrates

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος National Teams

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Αλεξάνδρα Ντούκα Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Π.Σ. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Σπουδών. Καθ. Μαρία Λαζαρίδου Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Μέλος της Α.ΔΙ.Π

Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Σπουδών. Καθ. Μαρία Λαζαρίδου Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Μέλος της Α.ΔΙ.Π Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Σπουδών Καθ. Μαρία Λαζαρίδου Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Μέλος της Α.ΔΙ.Π Ι ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα προσφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Α. Προϋποθέσεις συµµετοχής Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών. Καθ. Γιώργος Σταμέλος Μέλος της Α.ΔΙ.Π

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών. Καθ. Γιώργος Σταμέλος Μέλος της Α.ΔΙ.Π Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Καθ. Γιώργος Σταμέλος Μέλος της Α.ΔΙ.Π 1. Η Πιστοποίηση εντάσσεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο (ν.4009/11) Η ΑΔΙΠ αναλαμβάνει εκτός από τη διασφάλιση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος για την διετία 2013-2015 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 9Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus

Πέμπτη, 9Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Πέμπτη, 9Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Προϋποθέσεις για την επίτευξη ποιότητας Η κινητικότητα ως στόχος στη Δήλωση Πολιτικής του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Δ.Π.Α.)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Δ.Π.Α.) Γενικότερα προβλέπεται µία πολυήµερη εκπαιδευτική εκδροµή ανά έτος. Οι φοιτητές/τριες που συµµετέχουν µπορούν να παίρνουν τις διδακτικές µονάδες από εκδροµή που οργανώνεται σε µάθηµα ή σε µαθήµατα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ για τους εξερχόµενους φοιτητές ERASMUS. - σπουδές -

Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ για τους εξερχόµενους φοιτητές ERASMUS. - σπουδές - Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ για τους εξερχόµενους φοιτητές ERASMUS - σπουδές - www.uoc.gr/intrel Η έγκαιρη ενηµέρωση και προετοιµασία για την συµµετοχή σας στο Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση / Erasmus αποτελεί το κλειδί της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ERASMUS Χρήσιµες ερωτήσεις και απαντήσεις Τι είναι το Πρόγραµµα Ανταλλαγής ERASMUS; Είναι η δράση του Προγράµµατος SOCRATES που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το ΠΤΝ, επιπλέον των κριτηρίων επιλεξιμότητας των φοιτητών υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. Κ ε φ ά λ α ι ο Α ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α.Π. 7223 Ρόδος 27.10.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Συνέλευση του

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2844 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα