ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καρδαμύλη, Δεκέμβριος

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου να διασφαλισθούν οι βέλτιστες συνθήκες, σύμφωνα με τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις, για τη μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος Η μεταφορά θα γίνεται από αδειοδοτημένο για την εργασία αυτή φορέα με νόμιμα μέσα, σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δε διαθέτει χώρο απόθεσης των απορριμμάτων του. Παράλληλα ενώ έχει εκπονηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του. Για τους λόγους αυτούς συντάσσεται η παρούσα προκειμένου να διασφαλισθεί η μεταφόρτωση, η μεταφορά των απορριμμάτων και η διάθεσή τους σε νόμιμο χώρο. Επισημαίνεται ότι εάν εν τω μεταξύ στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου δοθεί οριστική λύση ή ο Δήμος Δυτικής Μάνης εξεύρει προσωρινή λύση επεξεργασίας των απορριμμάτων, η σύμβαση που θα προκύψει από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα λύεται αζημίως για το Δήμο, ειδάλλως θα δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα έτος, με τους ίδιους όρους και τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης βρίσκεται στο Νομό Μεσσηνίας και έχει έδρα την Καρδαμύλη. Προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Αβίας και Λεύκτρου, ως ορεινός Δήμος (πληθυσμός < κάτοικοι και ορεινότητα >50%). Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο Δήμος έχει πληθυσμό κατοίκους. Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Δυτικής Μάνης σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε κατοίκους, στη Δημοτική Ενότητα Αβίας και στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης περιλαμβάνει μόνο τις φάσεις της προσωρινής αποθήκευσης και της συλλογής. Η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων γίνεται σε μεταλλικούς κάδους χωρητικότητας 1.100lt. Το δίκτυο των κάδων προσωρινής αποθήκευσης οικιακών στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει 416 κάδους σύμμικτων σκουπιδιών (154 κάδους στη Δ.Ενότητα Αβίας και 262 στη Δ.Ενότητα Λεύκτρου). Συλλογή των απορριμμάτων γίνεται στο σύνολο των οικισμών των 2

3 Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Αβίας δεν γίνεται στους οικισμούς της Τ.Κ. Πηγαδίων. Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται με απορριμματοφόρα οχήματα. Η συχνότητα διαφοροποιείται ανάμεσα στην ορεινή και την παραλιακή ζώνη και στη διάρκεια του έτους (στους οικισμούς της ορεινής ζώνης 3-4 φορές την εβδομάδα τη θερινή περίοδο και 2 φορές την εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο και καθημερινά στην παραλιακή ζώνη). Ο Δήμος Δυτικής Μάνης συμμετείχε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης που πραγματοποιείται στο Νομό Μεσσηνίας για τη συλλογή υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο). Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 53 κάδοι ανακύκλωσης στη Δ.Ε. Λεύκτρου και 23 στη Δ.Ε. Αβίας. Η συλλογή γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Πρόσθετα γίνεται συλλογή ειδικών κατηγοριών αποβλήτων: μπαταριών, ηλεκτρικών λαμπτήρων και μικρών ηλεκτρικών συσκευών με κάδους συλλογής των συστημάτων σε διάφορα σημεία (δημαρχείο, καταστήματα κ.λπ.) καθώς και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Το έτος 2013 το πρόγραμμα ανακύκλωσης σταμάτησε. Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να ξεκινήσει ξανά άμεσα (Ιανουάριος 2015). Σύμφωνα με στοιχεία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Μεσσηνίας οι συλλεχθείσες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από το Δήμο Δυτικής Μάνης ανέρχονταν σε 50 τόνους το έτος. Οι εργασίες της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015 θα εκτελούνται ως εξής: Τα οχήματα του Δήμου Δυτικής Μάνης θα συλλέγουν τα οικιακού τύπου απορρίμματα και θα προσέρχονται σε ειδικό χώρο για τη μετάγγιση των απορριμμάτων του σε αυτοκινούμενα απορριμματοκιβώτια ειδικών προδιαγραφών, όπως περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Τα απορρίμματα σε καμία περίπτωση δεν θα έρχονται σε επαφή με την εδαφική επιφάνεια προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος (αποφυγή δημιουργίας στραγγισμάτων, οσμών κ.λπ.). Στη συνέχεια με ευθύνη του αναδόχου τα απορριμματοκιβώτια θα μεταφέρονται σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας και διάθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η μεταφορά θα γίνεται με κατάλληλα, αδειοδοτημένα για το σκοπό αυτό μέσα και οχήματα. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων ώστε να μην παραμένουν αδιάθετα απορρίμματα. Πρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει σε αναμονή ένα απορριμματοκιβώτιο για τη θερινή περίοδο (Ιούνιος Σεπτέμβριος). Η μεταφορά των απορριμμάτων θα προσαρμόζεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης ως προς τις ώρες και τις ημέρες αποκομιδής σε εβδομαδιαία και μηναία βάση, ώστε να μεταφέρονται όλα τα συλλεχθέντα απορρίμματα. Ο υπολογισμός των παραγόμενων ποσοτήτων βασίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από την μέχρι τώρα παραγωγή αποβλήτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Η αποδεκτή βιβλιογραφικά ημερήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων για τις αγροτικές περιοχές είναι 1Kgr / κάτοικο. Η αντίστοιχη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα οικιακών απορριμμάτων υπολογίζεται σε 1,4Kgr / επισκέπτη. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (2012) του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Ν. Μεσσηνίας οι κλίνες των τουριστικών μονάδων όλων των κατηγοριών στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης ανέρχονται σε Η πληρότητα των 3

4 τουριστικών καταλυμάτων υπολογίζεται σε 100% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, 75% για τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο, 50% για το μήνα Μάιο και 25% για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται βάσει των προαναφερομένων, η συνολικά παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης σε ετήσια βάση. ΠΙΝΑΚΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μήνες Ημερήσια παραγωγή σε Kgr ανά μόνιμο κάτοικο Μόνιμοι κάτοικοι Μηναία Παραγωγή Μόνιμων κατοίκων σε Kgr Ημερήσια παραγωγή σε Kgr ανά επισκέπτη Πληρότητα τουριστικών καταλυμάτων Μηναία Παραγωγή Παραγωγή επισκεπτών σε Kgr Συνολική Μηνιαία Παραγωγή σε Kgr Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος ,40 25% Μάιος ,40 50% Ιούνιος ,40 75% Ιούλιος ,40 100% Αύγουστος ,40 100% Σεπτέμβριος ,40 75% Οκτώβριος ,40 25% Νοέμβριος Δεκέμβριος Συνολικά ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων από τους μόνιμους κατοίκους Kgr Συνολικά ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων από τους επισκέπτες Kgr Kgr Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ανά έτος ανέρχεται περίπου σε 3.000τόνους. Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους γίνεται βάσει της τιμής μονάδας που είναι το κόστος ανά τόνο των μεταφερόμενων αποβλήτων. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Το συνολικό κόστος προκύπτει από την τιμή μονάδας επί τη συνολικά μεταφερόμενη και νόμιμα διατιθέμενη ποσότητα. Απαιτείται γι αυτό η ζύγιση των μεταφερόμενων αποβλήτων. Επειδή στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης δεν υπάρχει πιστοποιημένη εγκατάσταση για τη ζύγιση των απορριμμάτων, αναγκαστικά η ζύγιση θα γίνεται εκτός των ορίων του Δήμου Δυτικής Μάνης. Τα απορρίμματα που θα 4

5 μεταφέρονται από τον ανάδοχο θα ζυγίζονται ανά δρομολόγιο μεταφοράς και η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το ζυγολόγιο. Πρόσθετα θα γίνεται και συσχέτιση των αποκομιζόμενων απορριμμάτων προς μεταφορά στο νόμιμο χώρο με τις ποσότητες των αποβλήτων που παραδόθηκαν στο νόμιμο χώρο. O Δήμος Δυτικής Μάνης δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή επιπλέον ζύγιση των μεταφερόμενων απορριμμάτων εκτός της προβλεπόμενης στο χώρο τελικής διάθεσης. Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε πλέον 13% ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε Στον προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Δυτικής Μάνης έχει προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α (CPV : Υπηρεσίες απορριμμάτων). Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μεταφοράς των απορριμμάτων θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εάν κατά τη φάση υλοποίησης της σύμβασης δοθεί οριστική λύση στα πλαίσια του Περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου ή ο Δήμος Δυτικής Μάνης εξεύρει προσωρινή λύση επεξεργασίας ή διάθεσης των απορριμμάτων του, η σύμβαση που θα προκύψει από το διαγωνισμό θα λύεται αζημίως για το Δήμο Δυτικής Μάνης. Η επιμέτρηση και ο έλεγχος των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Η επίβλεψη των εργασιών της μελέτης θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Μάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και λοιπών συναφών διατάξεων. Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιουλία Εξαρχουλέα Περιβαλλοντολόγος Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5

6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1 Μεταφορά και διάθεση ενός τόνου σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Για τη μεταφορά και διάθεση ενός τόνου σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων δηλαδή τη μεταφόρτωση, τη μεταφορά και τη διάθεση σε χώρο νόμιμα λειτουργούντα: Τιμή προϋπολογισμού: εξήντα ευρώ (60 Ε ) ανά τόνο μεταφερόμενων και διατιθέμενων απορριμμάτων μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, η οποία παραμένει σταθερή χωρίς αναθεώρηση καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Η επιμέτρηση θα γίνεται βάσει των μεταφερόμενων απορριμμάτων από τη ζύγιση των απορριμματοκιβωτίων ή των ειδικών στεγανών και σκεπασμένων καλυμμένων φορτηγών αυτοκινήτων, προ και μετά την διάθεση των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης. Απόκομμα από το τριπλότυπο των ζυγολογίων, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον αρμόδιο του φορέα υποδοχής των απορριμμάτων, θα περιέρχεται με φροντίδα του αναδόχου στην υπηρεσία επίβλεψης σε εβδομαδιαία κατάσταση. Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιουλία Εξαρχουλέα Περιβαλλοντολόγος Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6

7 ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνολικά προϋπολογιζόμενη ποσότητα απορριμμάτων Τιμή προϋπολογισμού Ευρώ / τόνο μεταφερόμενων απορριμμάτων Δαπάνη Σύμβασης Ευρώ (Ε) τόνοι Φ.Π.Α. 13% Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιουλία Εξαρχουλέα Περιβαλλοντολόγος Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 7

8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργολαβική ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης, σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για ένα έτος. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό, δοθεί λύση στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου ή ο Δήμος Δυτικής Μάνης εξεύρει προσωρινή λύση μεταφοράς, επεξεργασίας ή διάθεσης των απορριμμάτων του, η σύμβαση που προκύπτει από τον παρόντα διαγωνισμό θα λύεται αζημίως για το Δήμο Δυτικής Μάνης. ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: - του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) -του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλικράτης -του Ν. 3979/2011 (άρθρο 61) -του ΠΔ Π.Δ.28/80 «Περί Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» - του Π.Δ. 118/2007 -της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/ Β / ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» -του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα, -των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 60/2007, τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τα 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ). ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος: 8

9 1. Η Διακήρυξη 2. Η Σύμβαση 3. Το Τιμολόγιο 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 7. Η Τεχνική Έκθεση 8. Η υποβληθείσα οικονομική και τεχνική προσφορά ΑΡΘΡΟ 4: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (εξοπλισμός, τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ). 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές Διατάξεις περί καθαριότητας, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων καθώς και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 3. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τον εργολάβο η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανάλογα με την παράβαση του εργολάβου τότε ο Δήμος δύναται να προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της συνεργασίας χωρίς αποζημίωση του εργολάβου για διαφυγόντα κέρδη. 4. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 5. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 6. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας, ίσης με 1.000,00 / ημέρα, για τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς. Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς ο Δήμος Δυτικής Μάνης διατηρεί το δικαίωμα κήρυξης του εργολάβου ως έκπτωτου, αφού κληθεί με εξώδικη διαμαρτυρία, δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 9

10 7. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, έξοδα διοδίων, ειδικούς φόρους κ.λπ. πλην του Φ.Π.Α. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 8. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες τυχόν προξενήσει κατά τις εργασίες του με υπαιτιότητά του. Για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και ότι καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που ενδεχομένως προκαλέσει κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 9. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των διατάξεων της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 10. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την μετακίνηση των φορτηγών - απορριμματοκιβωτίων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων όρων από τον Κ.Ο.Κ. και επιβαρύνεται με την πληρωμή διοδίων. 11. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των απορριμμάτων με αυτοκίνητα χωρίς στεγάνωση και σκέπαστρο για την αποφυγή της ρύπανσης, σύμφωνα με όλα όσα ρητά προβλέπονται στην σύμβαση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος όρου ο Δήμος Δυτικής Μάνης διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας 500, Για τη μεταφορά των απορριμμάτων ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατάλληλα αδειοδοτημένα αυτοκίνητα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, τα οποία θα έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες. 13. Κατά την πληρωμή των μηνιαίων πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν στους εργαζόμενους που απασχολεί (Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ.) 14. Κατά την πληρωμή των μηνιαίων πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών θα προσκομίζονται υποχρεωτικά από τους αναδόχους εργολάβους πιστοποιητικά για τις διατεθείσες ποσότητες στο νόμιμο χώρο επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. 15. Ο Δήμος δύναται να ζητήσει την παράταση της ισχύος της σύμβασης ή την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών με την σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιουλία Εξαρχουλέα Περιβαλλοντολόγος Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 10

11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασία της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης, σε νόμιμο χώρο διάθεσης οικιακών απορριμμάτων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για ένα έτος. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό δοθεί οριστική λύση στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου ή στην περίπτωση που ο Δήμος Δυτικής Μάνης εξεύρει προσωρινή λύση μεταφοράς, επεξεργασίας ή διάθεσης των απορριμμάτων του, η σύμβαση που προκύπτει από τον παρόντα διαγωνισμό θα λύεται αζημίως για το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: -του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3852/2010 -του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -του ΠΔ. 28/80 -του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ94/Α/ ) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το Ν.4042/2012, -του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα, -του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 12). 11

12 -της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζονται και οι εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες Οχήματα μεταφοράς Τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα απορριμματοκιβώτια μπορεί να είναι: (α) οχήματα δύο (2) ή τριών (3) αξόνων επί του οποίου φέρεται ανεξάρτητα απορριμματοκιβώτιο μετακινούμενο με κατάλληλο μηχανισμό του οχήματος. (β) συρμός με ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο όχημα επί των οποίων φέρονται ανεξάρτητα απορριμματοκιβώτια, μετακινούμενα με κατάλληλο μηχανισμό του ελκυστήρα. Τα οχήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψης κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις και θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια Απορριμματοκιβώτια Τα απορριματοκιβώτια θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου και θα φέρουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων. Η τοποθέτηση και η κατασκευή των απορριμματοκιβωτίων θα διασφαλίζει τη μη διαρροή στραγγισμάτων κατά τη φόρτωση, αναμονή και μεταφορά τους στο χώρο διάθεσης. Σε περίπτωση χρήσης ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων, αυτά κατά τη μεταφορά τους θα καλύπτονται σε όλο το πλάτος και μήκος τους με ανθεκτικό μουσαμά. Το πλήθος των απορριμματοκιβωτίων που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου Δυτικής Μάνης έτσι ώστε να μη παραμένουν αδιάθετα απορρίμματα Μεταφόρτωση των απορριμμάτων Η μεταφόρτωση θα γίνεται απευθείας από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Δυτικής Μάνης στα απορριμματοκιβώτια του αναδόχου. Απαγορεύεται η εκφόρτωση απορριμμάτων επί του εδάφους. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει το σύνολο της ημερήσιας παραγωγής απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης και να απομακρύνει τα προς διάθεση απορρίμματα εντός της ίδιας μέρας ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων (οσμές, 12

13 ανάπτυξη εντόμων κ.λπ.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο εφόσον απαιτηθεί και Κυριακές και αργίες (μέχρι 8 Κυριακές και αργίες το χρόνο) και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα στο τέλος κάθε μήνα, με χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην ποσότητα (τόνους) που μεταφόρτωσε, μετέφερε και αποδεδειγμένα διέθεσε σε νόμιμο χώρο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 63, παρ 3, του Π.Δ. 28/80 εντός 5 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανά τόνο μεταφερόμενων και νόμιμα διατιθέμενων απορριμμάτων, όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της μελέτης. Ο τρόπος υπολογισμού των ποσοτήτων (επιμέτρηση) θα γίνεται βάσει των ποσοτήτων των μεταφερόμενων απορριμμάτων, όπως αυτοί θα καθορίζονται από τη ζύγισή των απορριμματοκιβωτίων προ και μετά την απόρριψη των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης. Ένα απόκομμα από το τριπλότυπο των ζυγολογίων, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από αρμόδιο του φορέα υποδοχής των απορριμμάτων θα περιέρχεται στην υπηρεσία επίβλεψης σε εβδομαδιαία κατάσταση με φροντίδα του αναδόχου. Στο απόκομμα εκτός από το μικτό βάρος και το απόβαρο, θα σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η ώρα, η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του οδηγού. Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πιστοποίηση εργασιών από τον ανάδοχο που θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εβδομαδιαίες καταστάσεις με τα ζυγολόγια, θα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, θα δρομολογείται η πληρωμή του εργολάβου. Η τιμή προσφοράς ανά τόνο μεταφερόμενων και διατιθέμενων θα παραμένει σταθερή χωρίς αναθεώρηση καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. ΑΡΘΡΟ 7. ΖΗΜΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της εργασίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη. Οι ευθύνες, αστικές και ποινικές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 13

14 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας καθώς και για το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα προβεί στην επανόρθωσή της. Σε περίπτωση βλαβών του εξοπλισμού ή αδυναμίας ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή (η διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο επόμενο πρόγραμμα αποκομιδής). Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή θεομηνίας ή αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας από άλλη αιτία χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 48 και 49 του Π.Δ. 28/80. Σε περίπτωση βλαβών τρίτων ή των εγκαταστάσεων του εργοδότη από υπαιτιότητα του αναδόχου, έχει εφαρμογή το άρθρο 47 του Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις και κυρίως την υποχρέωσή του να διαθέτει έγκαιρα και σε καλή κατάσταση τον απαιτούμενο εξοπλισμό μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις για τα έργα των Ο.Τ.Α. Βασική επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική κάλυψη τυχόν ανοικτών απορριμματοκιβωτίων με ανθεκτικό και καλαίσθητο μουσαμά, η αποφυγή στραγγισμάτων κατά τη μεταφόρτωση και τη μεταφορά των απορριμμάτων αλλά και η αποφυγή διασποράς απορριμμάτων στο χώρο της μεταφόρτωσης. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την εργασία πλημμελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικο διαμαρτυρία και σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως στο έντυπο προσφοράς, που χορηγεί ο Δήμος μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα 14

15 υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας στην επιτροπή δημοπράτησης κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή ταχυδρομικά και θα περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: (α) Οικονομική προσφορά, που θα δίδει ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της Υπηρεσίας, η οποία θα παραμένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (β) Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναγράφονται στην διακήρυξη και επίσης θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού και τη μεθοδολογία εκτέλεσης της εργασίας. Συγκεκριμένα: 1. Κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντος σε ανάλογες εργασίες. 2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. 3. Γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των απορριμματοκιβωτίων περιλαμβανομένου του ιδίου βάρους και της χωρητικότητας. 4. Τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, ημερησίως μεταφερόμενες ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες. 5. Δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες. 6. Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές εξοπλισμού. 7. Το μέγιστο αριθμό οχημάτων και απορριμματοκιβωτίων ίδιων με τα προσφερόμενα που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος. 8. Το χρόνο έναρξης της εργασίας. 9. Την άδεια μεταφοράς απορριμμάτων 10. Βεβαίωση από νόμιμα λειτουργούντα χώρο υποδοχής ότι θα αποδέχεται τα απορρίμματα του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015 (3.000tn) ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων θα παρέχονται ως εξής: Οι εργασίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς θα εκτελούνται από τον ανάδοχο καθημερινά ή σε συνάρτηση με το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης και τη λειτουργία του χώρου επεξεργασίας διάθεσης των απορριμμάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα απορρίμματα εντός της ίδιας ημέρας που αυτά θα μεταφορτωθούν ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον απαιτηθεί και κατά των εξαιρέσιμων ημερών (μέχρι 8) σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, καθώς και να διαθέσει τυχόν απαραίτητο επιπλέον εξοπλισμό εφόσον δοθεί εντολή. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την 15

16 υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως, της καθαριότητας και της υγιεινής στο χώρο μεταφόρτωσης, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών. Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας μονομερώς κάθε ευθύνη για οιανδήποτε συνέπεια που προκύπτει από τη μη τήρηση αυτών. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών, ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη αυτού αλλά σε τυχαίο γεγονός. Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κ.λπ. προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (πχ πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιμα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο της εργασίας. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και όλων των αναγραφόμενων στα τεύχη της μελέτης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης για τη συγκεκριμένη εργασία να την ασφαλίσει έναντι παντός κινδύνου, ζημίας και ατυχημάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του και σε τρίτους για σωματικές και υλικές βλάβες. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην εργασία δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 14.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (ν.3801/09), ο οποίος είναι υποχρεωμένος πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει αντίγραφα των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, σε τρίτον χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 16

17 ΑΡΘΡΟ 16.ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 273, του Ν.3463/2006. Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιουλία Εξαρχουλέα Περιβαλλοντολόγος Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17

18 18

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 02/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 61477 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007 2013 Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα