Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)"

Transcript

1 Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.1338/83 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ Α 34) όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντίστοιχα µε το άρθρο 65 του Ν.1892/1990, (ΦΕΚ Α 101) και τα άρθρα 6 παρ.4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α 70) και 19 του Ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α 261). 2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου παραγρ. 2 του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και ηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη" (ΦΕΚ Α 136). 3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.2155/1993 "Κύρωση Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) µετά των Πρωτοκόλλων, ηλώσεων, Παραρτηµάτων Προσαρτηµάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρµογής της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ µετά των Παραρτηµάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού "(ΦΕΚ Α 104). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 "Κύρωση Συνθήκης µεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της ανίας, της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής ηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής ηµοκρατίας, του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής ηµοκρατίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή `Ένωση " (ΦΕΚ Α 230). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) µε το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν.1558/1985 " Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α 137). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 7. Την αριθµ.399/ (ΦΕΚ. Β.198/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης... Ιωάννη Χαραλάµπους". 8. Την υπ` αριθµ. 404/99 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν ιάταγµα σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

2 Συµβουλίου 97/5/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1997 " για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων" (ΕΕL.43 της ). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων που πραγµατοποιούνται σε νοµίσµατα των Κρατών µελών και σε ΕΥΡΩ, εντέλλονται από πρόσωπα κατά την έννοια της παραγρ. 8 του άρθρου 2 του παρόντος, προς δικαιούχους κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του παρόντος εκτελούνται από πιστωτικά και άλλα ιδρύµατα και δεν υπερβαίνουν το ισοδύναµο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ΕΥΡΩ. Άρθρο 2 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος : 1. Πιστωτικό ίδρυµα είναι ίδρυµα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2076/92 ( ΦΕΚ Α 130) καθώς και το ευρισκόµενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) υποκατάστηµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.3 του ιδίου ως άνω Νόµου, πιστωτικού ιδρύµατος, έχοντος την εταιρική του έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, εκτελεί διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. 2. Άλλο ίδρυµα είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα αλλά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εκτελεί διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. 3. Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα είναι : α) πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της παραγρ.1 του άρθρου αυτού, β) ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 του Π..252/1996 (ΦΕΚ Α 186), µε το οποίο προσετέθη στο Ν..400/70 νέο άρθρο 2α, γ) οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ.2 του Ν.1969/91 (ΦΕΚ Α 167), όπως αυτό προσετέθη µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Π..433/93 (ΦΕΚ Α 183), δ) επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.2396/1996, (ΦΕΚ Α 73). Στις ΕΠΕΥ δεν συµπεριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις του άρθρου 3 παρ. 1θ του Ν.2396/96 (ΦΕΚ Α 73). ε) Άλλες επιχειρήσεις ή οργανισµοί που έχουν δραστηριότητα ανάλογη µε αυτή των επιχειρήσεων που αναφέρουν τα προηγούµενα εδάφια ή η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή η µετατροπή χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων, όπως οι εταιρείες επιχειρηµατικών απαιτήσεων και οι εταιρείες χαρτοφυλακίου. Στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του παρόντος δεν συµπεριλαµβάνονται: η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, η τράπεζα της Ελλάδος, ή άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες. 4. Ίδρυµα είναι πιστωτικό ή άλλο ίδρυµα. Για τους σκοπούς των άρθρων 6, 7 και 8 τα υποκαταστήµατα ενός και του αυτού πιστωτικού ιδρύµατος, τα οποία ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη - µέλη και συµµετέχουν στην εκτέλεση διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, λογίζονται ως χωριστά ιδρύµατα, 5. Ενδιάµεσο ίδρυµα είναι ίδρυµα διάφορο του ιδρύµατος του εντολέως ή του δικαιούχου το οποίο συµµετέχει στην εκτέλεση διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης. 6. ιασυνοριακή µεταφορά πίστωσης είναι πράξη πραγµατοποιούµενη µε πρωτοβουλία του εντολέως µέσω ιδρύµατος ή υποκαταστήµατος ιδρύµατος,

3 ευρισκόµενου σε κράτος - µέλος µε σκοπό να τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου χρηµατικό ποσό σε ένα ίδρυµα ή υποκατάστηµα ιδρύµατος, ευρισκοµένου σε άλλο κράτος - µέλος. Ο εντολέας και ο δικαιούχος είναι δυνατόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. 7. Εντολή διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης είναι η µη υποκείµενη σε αιρέσεις, ανεπιφύλακτη εντολή εκτέλεσης διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, που δίδεται απευθείας, µε οποιοδήποτε µορφή, από έναν εντολέα προς ένα ίδρυµα και µπορεί να επιβεβαιωθεί. 8. Εντολέας είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίδει εντολή για την εκτέλεση διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης υπέρ ενός δικαιούχου. Εντολέας κατά την έννοια του παρόντος δεν µπορεί να είναι πιστωτικό ίδρυµα, άλλο ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου. 9. ικαιούχος είναι ο τελικός αποδέκτης µιας διασυνοριακής πίστωσης, το αντιστοιχούν ποσό της οποίας τίθεται στη διάθεσή του σε ένα λογαριασµό, στον οποίο έχει δικαίωµα πρόσβασης. 10. Πελάτης είναι ο εντολέας ή ο δικαιούχος ανάλογα µε την περίπτωση. 11. Επιτόκιο αναφοράς είναι το εκάστοτε ισχύον νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας. 12. Ηµεροµηνία αποδοχής είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι απαιτούµενες από ένα ίδρυµα για την εκτέλεση εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, και οι οποίες έχουν σχέση µε την ύπαρξη επαρκούς αντικρύσµατος και µε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της εντολής αυτής. Άρθρο 3 Πληροφόρηση των πελατών πριν από την εντολή εκτέλεσης διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης. Τα ιδρύµατα θέτουν εκ των προτέρων στην διάθεση των πελατών τους και των υποψηφίων πελατών τους, εγγράφως, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση των ηλεκτρονικών µέσων, και υπό µορφή ευχερώς κατανοητή, τις πληροφορίες σχετικά µε τους όρους των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν: α) Αναφορά της προθεσµίας που απαιτείται, ώστε σε εκτέλεση εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης που δίδεται προς το ίδρυµα, να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου. Πρέπει να αναφέρεται σαφώς πότε αρχίζει η προθεσµία. β) Αναφορά της προθεσµίας που απαιτείται, ώστε, σε περίπτωση άφιξης διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασµό του δικαιούχου µετά την πίστωσή του στο λογαριασµό του ιδρύµατος. γ) τον τρόπο υπολογισµού και τα συγκεκριµένα ποσοστά των κάθε είδους προµηθειών και εξόδων που πρέπει να καταβάλλει ο πελάτης στο ίδρυµα. δ) Την τυχόν υπάρχουσα ηµεροµηνία αξίας την οποία εφαρµόζει το ίδρυµα. ε) Αναφορά των διαδικασιών έγερσης αξίωσης και προσφυγής, οι οποίες είναι στη διάθεση των πελατών καθώς και του τρόπου χρησιµοποίησής τους από τους πελάτες. στ) Αναφορά των χρησιµοποιούµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφοράς.

4 Άρθρο 4 Πληροφόρηση των πελατών µετά την εκτέλεση διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης Τα ιδρύµατα παρέχουν στους πελάτες τους µετά την εκτέλεση ή την άφιξη διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, εκτός εάν υπάρχει ρητή παραίτηση του πελάτη, σαφείς πληροφορίες εγγράφως, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση των ηλεκτρονικών µέσων, και υπό µορφή ευχερώς κατανοητή. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε: α) Στοιχεία που θα επιτρέπουν στον πελάτη να εξακριβώσει τη διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης. β) Το αρχικό ποσό της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης. γ) Τo ποσό των κάθε είδους εξόδων και προµηθειών που βαρύνουν τον πελάτη. δ) Την τυχόν υπάρχουσα ηµεροµηνία αξίας την οποία εφαρµόζει το ίδρυµα. Εάν ο εντολέας διευκρίνισε ότι τα έξοδα της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης θα πρέπει να φέρει, εν όλω ή εν µέρει ο δικαιούχος, ο τελευταίος θα πρέπει να ενηµερωθεί σχετικά από το δικό του ίδρυµα. Σε περίπτωση µετατροπής της αξίας ενός ποσού σε άλλο νόµισµα, το ίδρυµα που την πραγµατοποίησε ενηµερώνει τον πελάτη του για τη χρησιµοποιηθείσα συναλλαγµατική ισοτιµία. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Άρθρο 5 Ανάληψη ειδικών υποχρεώσεων από το ίδρυµα Το ίδρυµα υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, σε σχέση µε διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης επακριβώς περιγραφόµενη, να δεσµευθεί ως προς την προθεσµία εκτέλεσης αυτής της µεταφοράς πίστωσης και ως προς τις προµήθειες και τα έξοδα που απορρέουν από αυτήν, εξαιρέσει των όσων έχουν σχέση µε την εφαρµοστέα συναλλαγµατική ισοτιµία, εκτός αν το προαναφερθέν ίδρυµα δεν επιθυµεί συναλλαγή µε τον πελάτη. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις σχετικά µε τις προθεσµίες 1. Το ίδρυµα του εντολέα υποχρεούται να εκτελέσει τη διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης εντός της προθεσµίας που έχει συµφωνήσει µε τον εντολέα. Σε περίπτωση µη τήρησης της συµφωνηθείσας προθεσµίας ή, σε περίπτωση που δεν συµφωνήθηκε τέτοια προθεσµία, εάν, ως το τέλος της πέµπτης εργάσιµης για τις τράπεζες ηµέρας µετά την ηµεροµηνία αποδοχής της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, το ποσό δεν έχει πιστωθεί

5 στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου, ο εντολέας αποζηµιώνεται από το ίδρυµά του. Η αποζηµίωση συνίσταται στην καταβολή τόκου που υπολογίζεται επί του ποσού της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης µε εφαρµογή του επιτοκίου αναφοράς για την περίοδο µεταξύ : - της λήξης της συµφωνηθείσας προθεσµίας ή, σε περίπτωση που δεν συµφωνήθηκε τέτοια προθεσµία, του τέλους της πέµπτης εργάσιµης για τις τράπεζες ηµέρας µετά την ηµεροµηνία αποδοχής της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης αφ` ενός, και - της ηµεροµηνίας κατά την οποία το ποσό πιστώνεται στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου, αφ` ετέρου. Οµοίως, αν η µή εκτέλεση της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης εντός της συµφωνηθείσας προθεσµίας, ή, σε περίπτωση που δεν συµφωνήθηκε τέτοια προθεσµία, πριν από το τέλος της πέµπτης εργάσιµης ηµέρας µετά την ηµεροµηνία αποδοχής της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης οφείλεται σε ενδιάµεσο ίδρυµα, τότε το ενδιάµεσο ίδρυµα έχει υποχρέωση αποζηµίωσης του ιδρύµατος του εντολέα. 2. Το ίδρυµα του δικαιούχου υποχρεούται να θέσει το ποσό της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης στη διάθεση του δικαιούχου εντός της προθεσµίας που έχει συµφωνήσει µ` αυτόν. Σε περίπτωση µη τήρησης της συµφωνηθείσας προθεσµίας ή, σε περίπτωση που δεν συµφωνήθηκε τέτοια προθεσµία, όταν στο τέλος της πρώτης εργάσιµης για τις τράπεζες ηµέρας µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσό πιστώθηκε στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου, το ποσό δεν έχει πιστωθεί στο λογαριασµό του δικαιούχου, το ίδρυµα του δικαιούχου τον αποζηµιώνει. Η αποζηµίωση συνίσταται στην καταβολή τόκου που υπολογίζεται επί του ποσού της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, βάσει του επιτοκίου αναφοράς, για την περίοδο µεταξύ: - της λήξης της συµφωνηθείσας προθεσµίας, ή σε περίπτωση που δεν συµφωνήθηκε τέτοια προθεσµία, του τέλους της πρώτης εργάσιµης για τις τράπεζες ηµέρας µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσό πιστώθηκε στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου αφ` ενός και - της ηµεροµηνίας κατά την οποία το ποσό πιστώνεται στο λογαριασµό του δικαιούχου αφ` ετέρου. 3. εν οφείλεται αποζηµίωση, κατ` εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 εάν το ίδρυµα του εντολέα, ή, αντίστοιχα το ίδρυµα του δικαιούχου, αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον εντολέα ή, αντίστοιχα, στο δικαιούχο. 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ουδόλως θίγουν τα λοιπά δικαιώµατα των πελατών και των ιδρυµάτων που έλαβαν µέρος στην εκτέλεση της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης.

6 Άρθρο 7 Υποχρέωση εκτέλεση διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του πελάτη. 1. Το ίδρυµα του εντολέα, κάθε ενδιάµεσο ίδρυµα και το ίδρυµα του δικαιούχου, µετά την ηµεροµηνία αποδοχής της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, υποχρεούνται να την εκτελέσουν για ολόκληρο το ποσό της, εκτός αν ο εντολέας ορίσει ότι τα έξοδα της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, βαρύνουν, εν όλω ή εν µέρει, τον δικαιούχο, το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύµατος του δικαιούχου να του καταλογίσει τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασµού του, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις πρακτικές που τυγχάνουν εφαρµογής. εν επιτρέπεται όµως το ίδρυµα να χρησιµοποιεί τον εν λόγω καταλογισµό εξόδων για να παρακάµπτει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το εν λόγω εδάφιο. 2. Υπό την επιφύλαξη κάθε άλλης δυνατής αξίωσης, όταν το ίδρυµα του εντολέα ή ένα ενδιάµεσο ίδρυµα προβαίνει σε µείωση του ποσού της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης κατά παράβαση της παραγράφου 1, το ίδρυµα του εντολέα υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει ο εντολέας, να καταβάλει στο ακέραιο και µε δαπάνες του ιδρύµατος το παρακρατηθέν ποσό στον δικαιούχο, εκτός αν ο εντολέας ζητήσει να πιστωθεί αυτός µε το εν λόγω ποσό. Εάν ενδιάµεσο ίδρυµα προβαίνει σε µείωση του ποσού κατά παράβαση της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει το παρακρατηθέν ποσό, στο ακέραιο και µε δικές του δαπάνες, στο ίδρυµα του εντολέα ή, εάν το ίδρυµα του εντολέα το ζητήσει, στο δικαιούχο της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης. 3. Όταν η αθέτηση της υποχρέωσης εκτέλεσης της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντολέα, οφείλεται στο ίδρυµα του δικαιούχου και υπό την επιφύλαξη κάθε άλλης δυνατής αξίωσης το ίδρυµα του δικαιούχου οφείλει να του επιστρέψει, µε δικές του δαπάνες, κάθε ποσό αδικαιολογήτως παρακρατηθέν. Άρθρο 8 Υποχρέωση των ιδρυµάτων προς αποκατάσταση σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της µεταφοράς πίστωσης. 1. Εάν κατόπιν εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, που έχει γίνει αποδεκτή από το ίδρυµα του εντολέα, το αντιστοιχούν ποσό δεν πιστωθεί στο λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου, και υπό την επιφύλαξη κάθε άλλης δυνατής αξίωσης, το ίδρυµα του εντολέα υποχρεούται να πιστώσει τον εντολέα µε το ποσό της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης µε ανώτατο όριο τα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ΕΥΡΩ, προσαυξηµένο: - µε τον τόκο του ποσού της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, υπολογιζόµενο µε το επιτόκιο αναφοράς, για τη περίοδο µεταξύ της

7 ηµεροµηνίας της εντολής της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης και της ηµεροµηνίας της πίστωσης, και - µε το ποσό των εξόδων της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης τα οποία έχει καταβάλει ο εντολέας. Τα ποσά αυτά τίθενται στη διάθεση του εντολέα εντός προθεσµίας 14 εργασίµων για τις τράπεζες ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία υπέβαλε την αίτησή του ο εντολέας, εκτός εάν εν τω µεταξύ πιστώθηκε ο λογαριασµός του ιδρύµατος του δικαιούχου µε το ποσό που αντιστοιχεί στην εντολή της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης. Η αίτηση αυτή δεν µπορεί να υποβληθεί πριν λήξει η προθεσµία εκτέλεσης της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης η συµφωνηθείσα µεταξύ του ιδρύµατος του εντολέα και του εντολέα, ή ελλείψει συµφωνηθείσας προθεσµίας, η προθεσµία του άρθρου 6 παραγρ. 1 δεύτερο εδάφιο. Οµοίως, κάθε ενδιάµεσο ίδρυµα, το οποίο έχει αποδεχθεί την εντολή διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, υποχρεούται να αποδώσει, ιδία δαπάνη, το ποσό της εν λόγω µεταφοράς πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών εξόδων και τόκων, στο ίδρυµα το οποίο του έδωσε την εντολή να την εκτελέσει Εάν η διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω λάθους ή παραλείψεως στις οδηγίες του τελευταίου αυτού ιδρύµατος, τότε το ενδιάµεσο ίδρυµα πρέπει να προσπαθήσει, στο µέτρο του δυνατού, να αποδώσει το ποσό της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης δεν ολοκληρωθεί λόγω της µη εκτέλεσής της εκ µέρους ενδιαµέσου ιδρύµατος επιλεγέντος από το ίδρυµα του δικαιούχου, το τελευταίο αυτό ίδρυµα υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του δικαιούχου ποσό µε ανώτατο όριο τα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ΕΥΡΩ. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης δεν ολοκληρωθεί λόγω λάθους ή παραλείψεως στις οδηγίες του εντολέα προς το ίδρυµά του ή λόγω µη εκτέλεσης της εντολής της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης από ενδιάµεσο ίδρυµα, ρητώς επιλεγέν από τον εντολέα, το ίδρυµα του εντολέα και τα άλλα ιδρύµατα που µεσολάβησαν πρέπει να προσπαθήσουν, κατά το δυνατόν, ώστε να αποδώσουν το ποσό της µεταφοράς πίστωσης. Όταν το ίδρυµα του εντολέα ανακτήσει το ποσό, υποχρεούται να το πιστώσει στον εντολέα. Τα ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ιδρύµατος του εντολέα δεν υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή να επιστρέψουν τα έξοδα και να καταβάλουν τους ληξιπρόθεσµους τόκους και µπορούν να παρακρατήσουν τα έξοδα ανάκτησης εφ` όσον αυτά προσδιορίζονται Άρθρο 9 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α 173), τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στην εκτέλεση εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, στο βαθµό που µπορούν να επικαλεσθούν λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή περιστάσεις που

8 είναι ξένες προς τη βούληση εκείνου που τις επικαλείται, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν όση επιµέλεια και εάν είχε καταβληθεί. Άρθρο 10 Εξωδικαστική Επίλυση των ιαφορών Για κάθε διαφορά ή διένεξη µπορούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.2251/1994 (ΦΕΚ.Α.191/ ) για την προστασία των καταναλωτών. Άρθρο 11 Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την 14 Αυγούστου Στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα