Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)"

Transcript

1 Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος θα αντικαταστήσει το µέχρι σήµερα Κωδικοποιηµένο Ν. 2238/1994. Με το νέο Κ.Φ.Ε. επέρχονται σηµαντικές τροποποιήσεις στη φορολογία των φυσικών και νοµικών προσώπων, οι κυριότερες των οποίων επισηµαίνονται παρακάτω. 1.Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειµένου να προσδιοριστούν τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα για το παγκόσµιο εισόδηµα τους, ακολουθώντας τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Άρθρο 4). 2.Μειώνονται σε τέσσερις (4) από έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήµατος. α) εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, γ) εισόδηµα από κεφάλαιο και δ) εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. (Άρθρο 7) Κλίµακα φορολογίας για µισθωτούς, συνταξιούχους και µπλοκάκηδες, σύµφωνα µε την Πολ. 1010/ ,00 22% ,00 32% Υπερβάλλον 42% Η ανωτέρω κλίµακα υπάγεται σε µείωση φόρου για εισοδήµατα µέχρι κατά ενώ για µεγαλύτερο εισόδηµα η µείωση περιορίζεται κατά 100 ανά εισοδήµατος µέχρι εξαντλήσεως αυτού. Φορολογείται αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης κάθε εφ άπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύµβασης η οποία συνδέει τον φορέα µε τον δικαιούχο της αποζηµίωσης εκτός του επιδόµατος ανεργίας του ΟΑΕ που εξαιρείται της φορολογίας εφόσον το άθροισµα των εισοδηµάτων του φορολογουµένου δεν υπερβαίνει ετησίως τα ευρώ. (Άρθρο 15) Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής. Έως ,00 0% , ,00 10% , ,00 20% Ανω των ,00 30% Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται ως εξής: Κλίµακα ατοµικών επιχειρήσεων ,00 26% ,00 Ειδικά για τις ατοµικές επιχειρήσεις µε πρώτη έναρξη από 1/1/2013 η ανωτέρω κλίµακα διαµορφώνεται ως εξής για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει τις ευρώ

2 10.000,00 13% 1.300, ,00 26% ,00 Τα κέρδη από ατοµική αγροτική εκµετάλλευση φορολογούνται µε συντελεστή 13% και από 1/1/2014 υπάγονται σε τήρηση βιβλίων του κανονικού καθεστώτος. Εξακολουθεί να ισχύει ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας µε βάση το τεκµαρτό εισόδηµα (αντικειµενικά κριτήρια τεκµήρια) (Άρθρα 31-34) Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος από τηρούντες απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Φορολογικός Φόρος κλιµακίου ,00 26% ,00 Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος από τηρούντες διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Φορολογικός Φόρος κλιµακίου Συνολικό εισόδηµα 26% ,00 Φορολογικοί συντελεστές για το εισόδηµα από κεφάλαιο Εισόδηµα από µερίσµατα 10% Εισόδηµα από τόκους 15% Εισόδηµα από δικαιώµατα 20% Εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. Κλίµακα εισοδήµατος φορολογίας από ακίνητη περιουσία Φορολογικός Συντελεστής Φόρος κλιµακίου ,00 11% 1.320,00 Με βάση το κείµενο του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, η δυνατότητα της εκχώρησης των µισθωµάτων που δεν έχουν εισπραχθεί καταργείται. Το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε συντελεστή 15%. 3. Αντικαθίστανται οι έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονοµικό έτος», µε το φορολογικό έτος, το οποίο ταυτίζεται κατά βάση µε το ηµερολογιακό έτος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξής του (Αρθρο 8). 4. Αντιµετωπίζονται ζητήµατα διπλής φορολόγησης που µέχρι σήµερα αντιµετώπιζαν µόνον οι συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα µας µε άλλες χώρες µε τη µέθοδο «πίστωσης φόρου αλλοδαπής (credit method)», σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. (Αρθρο 9). 5. Αυξάνεται σε 3.000,00 ευρώ (από 2.900,00 ευρώ) το όριο του ετήσιου εισοδήµατος που δεν πρέπει να υπερβαίνεται για να χαρακτηριστούν εξαρτώµενα µέλη (προστατευόµενα) τα άγαµα τέκνα, οι ανιόντες και τα ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς. (Αρθρο 11)

3 6. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης αυτοκινήτου (οχήµατος) από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (µε εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης), προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο η οποία υπολογίζεται στο 30% της σχετικής δαπάνης ή του µισθώµατος (περιλαµβανοµένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών και συντηρήσεως, καθώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήµατος) που εγγράφει για το αυτοκίνητο (όχηµα) ο εργοδότης ανάλογα µε το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείµενο µίσθωσης. (Αρθρο 13) 7. Καθιερώνεται γενικός κανόνας για την έκπτωση όλων των δαπανών που πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης (από την παραγωγικότητα των δαπανών που προέβλεπε ο παλιός ΚΦΕ) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή, εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία και αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014.(Αρθρο 22) 8. Αναφέρονται περιοριστικά δύο κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και διακρίνονται σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της δαπάνης και σε αυτές που υπερβαίνουν τα τιθέµενα από το σχετικό άρθρο αριθµητικά όρια. Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου (Αρθρο 23) Επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πίνακας µη εκπιπτοµένων επιχειρηµατικών δαπανών 9. Οι αποσβέσεις σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης διενεργούνται και εκπίπτουν από το µισθωτή και όχι από τον εκµισθωτή, όπως προέβλεπε ο παλαιός ΚΦΕ. (Αρθρο 24) Συντελεστές απόσβεσης παγίων περιουσιακών Περιγραφή παγίων - δικαιωµάτων Συντελεστής απόσβεσης Εδαφικές εκτάσεις 0% Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε εξόρυξη και λατοµεία 4% Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, Βιοµηχανοστάσια, αποθήκες, 5% σταθµοί, µη κτιριακές εγκαταστάσεις ΚΛΠ Μηχανήµατα, Εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και προγραµµάτων λογισµικού) 10% Μαζικά µέσα µεταφοράς 5% Εξοπλισµός Η/Υ και προγράµµατα λογισµικού 20% Μέσα µεταφοράς ατόµων 16% Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων 12% Άϋλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10% Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 10% Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόµενο µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτίσης του καθενός είναι µέχρι 1.500,00 µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος κατά την οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία 10. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηµατισµού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα µε το χρόνο που παραµένουν αυτές ανείσπρακτες και το ποσό (από 0,5% επί της αναγραφόµενης αξίας των τιµολογίων πώλησης κ.λπ.): Το ποσοστό της πρόβλεψης συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν µπορεί να υπερβεί το 25% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (από το 30% του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών). Ισχύει για προβλέψεις που σχηµατίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. (Αρθρο 26). 11. Σε περίπτωση που µεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 33% παύουν να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί µεταφοράς ζηµίας (σε 5 επόµενα φορολογικά

4 έτη) τόσο για τις ζηµίες του διανυόµενου φορολογικού έτους όσο και της προηγούµενης πενταετίας. Σηµειώνεται ότι το τεκµήριο αυτό είναι µαχητό και ο φορολογούµενος µπορεί να αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους και όχι µε σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. (Αρθρο 27) 12. Επαναφέρεται από 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. εταιρειών καθώς και την αγορά εταιρικών µεριδίων και χρεογράφων γενικώς. (Αρθρο 32) 13. Προβλέπεται ότι η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος φορολογείται αναλόγως από την πηγή από την οποία προέρχονται τα εισοδήµατά του (από µισθωτή εργασία ή από επιχειρηµατική δραστηριότητα).(αρθρο 34) 14. Αυξάνεται σε 11% (από 10%) ο φορολογικός του πρώτου κλιµακίου µέχρι ,00 ευρώ από εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια). (Αρθρο 40) 15. Καταργείται ο συµπληρωµατικός φόρος 1,5% που προβλέπεται σήµερα για τα ενοίκια από κατοικίες, ο οποίος είναι 3% για τα ενοίκια από επαγγελµατικά ακίνητα και τις κατοικίες άνω των 300 τ.µ. (Αρθρο 40) 16. Αυξάνονται οι συντελεστές αποµείωσης (παλαιότητας) από 0,95 έως 0,61 (ανάλογα µε τα έτη διακράτησης) της υπεραξίας από τη µεταβίβαση ακινήτων (από 0,90 έως 0,60) που προέβλεπε ο προηγούµενος κώδικας. (Αρθρο 41) 17. Μειώνεται σε 15% (από 20%) ο φορολογικός του εισοδήµατος από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων και τίτλων). (Αρθρο 43) 18. Στη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, υπάγονται πλέον και οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. (υπάγονταν στην φορολογία φυσικών προσώπων). 19. Για τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα. Εξαιρείται από τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων, τα κάθε είδους έσοδα που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο φόρου (µέχρι σήµερα τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα φορολογούνταν µόνο για τα εισοδήµατά τους από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, ενώ τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δεν φορολογούνταν για τα έσοδα που πραγµατοποιούσαν κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους). (Αρθρο 45) 20. Αλλάζει ο χρόνος υποβολής της Φορολογικής ήλωσης των νοµικών προσώπων. Υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους (από την 10η ηµέρα του Πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου). Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει το χρόνο απόδοσης κ.λπ.(αρθρο 68) 21. Τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά των νοµικών προσώπων όπως αυτά εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 01/01/2014 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών, σε περίπτωση διανοµή ή κεφαλαιοποίησής τους µέχρι την 31η εκεµβρίου 2013 φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 15%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 01/01/2014 και εξής τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε ζηµίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους εκτός εάν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 19%.

5 εν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασµών αφορολόγητου αποθεµατικού από την 1η Ιανουαρίου (Αρθρο 72) 22. Εφαρµόζεται από φέτος οικονοµικό έτος 2013 (και όχι από το οικονοµικό έτος 2014) ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (σε Ι.Χ. άνω των 1929 κ.ε., αεροσκάφη, σκάφη και πισίνες). Για την επιβολή του φόρου αυτού εκδίδεται για φέτος ξεχωριστό εκκαθαριστικό σηµείωµα. (Αρθρο 74) Επισυνάπτεται επίσης όλο το κείµενο της ΠΟΛ.1150 που αφορρά το χρόνο πρώτης εγκατάστασης σε νεόδµητα ακίνητα και λοιπές περιπτώσεις. ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΑΡΘΡΟ 23) 1.Τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση (πλην τραπεζικών) κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο θα ήταν ίσο µε το επιτόκιο δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε το δελτίο οικονοµικής συγκυρίας της τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν από την ηµεροµηνία δανεισµού. 2. απάνες που αφορούν σε αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ εφ όσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν έγινε µε την χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής. 3.Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζοµένων στο άρθρο Οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 5.Πρόστιµα, ποινές, και προσαυξήσεις. 6.Η παροχή ή λήψη αµοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκηµα. 7.Ο φόρος εισοδήµατος, το τέλος επιτηδεύµατος και οι έκτακτες εισφορές καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε µη εκπιπτόµενες δαπάνες εφ όσον δεν εκπίπτει ως φόρος εισροών. 8.Το τεκµαρτό µίσθωµα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το ποσό που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 9. απάνες σίτισης και διαµονής κατά την διεξαγωγή ηµερίδων και συναντήσεων κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τα 300,00 ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθ. εισοδήµατος της επιχείρησης. 10. απάνες σίτισης και διαµονής φιλοξενούµενων προσώπων κατά την διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τα 300,00 ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθ. εισοδήµατος της επιχείρησης. 11.Οι δαπάνες ψυχαγωγίας (εφόσον η επιχείρηση δεν παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας. 12.Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 13.Οι δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε µη συνεργάσιµο κράτος ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι δαπάνες αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα την µεταφορά κερδών, εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό την φοροαποφυγή. Εισηγητές: Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Βέντζιος Χρήστος Την παρούσα εισήγηση µπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα µας Το κείµενο αποσκοπεί µόνο σε γενική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο λογιστικό µας γραφείο «Zlog Ε.Ε.» Β. Ηρακλείου 47 τηλ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα