ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ αριθμ / όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν / όμοια σχετικά με τη θέσπιση πρό σθετων μέτρων βιοασφάλειας που αφορούν τη γρί πη των πτηνών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. του άρθρου 1 του π.δ/τος 133/1992 (Α 66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιμώδη και πα ρασιτικά νοσήματα», β. του άρθρου 2 του π.δ/τος 211/1992 (Α 100) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου» όπως ισχύει, γ. του άρθρου 2 του π.δ/τος 224/1998 (Α 175) «Υγει ονομικά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πτηνών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, δ. του π.δ. 31/1995 (Α 25), «Θέσπιση μέτρων για την κα ταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου», ε. της υπ αριθμ / (Β 1760) απόφασης του Υ. Αγρ. Αν. κ Τροφίμων «Εφαρμογή σχεδίων επεί γουσας επέμβασης για τη γρίπη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών». 2. Το άρθρο 24 του π.δ. 420/1993 (Α 179) «Κτηνια τρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωϊκής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύουν. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση «Μεταβί βαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» (Β 1762). 4. Την ανάγκη τροποποίησης των μέτρων απαγόρευ σης της διακίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδο σης για εμπορία ως οικοσίτων με τη θέσπιση όρων και προϋποθέσεων παραγωγής, μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσής τους απευθείας ή μέσω καταστημάτων ή πτηνοτροφείων υπό την λεπτομερή παρακολούθηση και εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, την ανάγκη θέ σπισης κατάλληλων προδιαγραφών των καταστημάτων διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσί των καθώς και συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια εκθέσεων διαγωνισμών πουλερικών και πτηνών και αγώνων ταχυδρομικών περιστεριών, με στόχο την αύξηση του επιπέδου βιοασφάλειας, 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Α. Η υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Α1. Στο άρθρο 1: 1.Η παράγραφος 1.1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.1 Απαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερι κών α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κλπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε από σταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικρά τεια της χώρας». 2. Η παράγραφος 3.1 αντικαθίσταται ως εξής: «3.1 Απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών των εκμεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέ τρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές». Α2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 1) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Όροι και προϋποθέσεις παραγωγής, μεταφοράς, δια κίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπο

2 8744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρία ως οικόσιτων, εκθέσεων, διαγωνισμών και αγώνων πουλερικών και πτηνών, απολυμάνσεις μεταφορικών μέσων». 2) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: «Η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υπόκειται στους παρακάτω κτηνιατρικούς όρους και προϋποθέσεις: 1. Οροι και προϋποθέσεις παραγωγής. 1.1 Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του π.δ. 224/1998 όπως ισχύει και λοιπές διατάξεις άδειες λειτουργίας. Μη κατοχή των εν λόγω αδειών συνεπάγεται την απαγόρευ ση άσκησης της δραστηριότητας εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν, στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «δελτίο καταγραφής εκμε τάλλευσης εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπο ρία ως οικοσίτων» σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Το δελτίο αυτό επανυποβάλλεται κάθε φορά που δια φοροποιούνται τα στοιχεία του κατόχου, του μεγέθους της εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία. Απαγορεύεται η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, σε κατόχους εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι σκόπιμα ή από αμέλεια δεν υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο στις αρμό διες κτηνιατρικές αρχές και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υγείας, της ευζωϊας και της βιοασφά λειας που καθορίζονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. 1.2 Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελλο με τα δελτία καταγραφής των εκμεταλλεύσεων της περιοχής της και μετά από επιτόπιο έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το παράρτημα Iα καταγραφής/περιοδικών ελέγχων της εκμετάλλευσης τους οποίους διενεργεί για την επι βεβαίωση των δηλουμένων στοιχείων και τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, υγείας και ευζωϊας των εκτρε φομένων πουλερικών. Λαμβάνει δείγματα για τη διενέρ γεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή λαμβάνει μέτρα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. 1.3 Κάθε θάλαμος της εκμετάλλευσης πρέπει να αριθ μείται, με εμφανή από μακριά σήμανση. Σε προστατευ μένο χώρο εντός του θαλάμου πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται με επιμέλεια καθημερινά το ημερολόγιο του σμήνους, σύμφωνα με το παράρτημα II. Για κάθε εκτροφή θα υπάρχει στο ημερολόγιο του σμήνους η υπογραφή κτηνιάτρου ο οποίος την παρακολουθεί, με την οποία θα βεβαιώνεται η καλή υγειονομική κατάσταση του σμήνους και οι πραγματοποιηθέντες εμβολιασμοί. Αντίγραφο του Μέρους 1 του ημερολογίου κάθε σμή νους προσκομίζεται πριν την έκδοση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, επικυρώνεται, επισυνάπτεται στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και συνοδεύει κάθε μεταφορά πουλερικών. Τα πρωτότυπα των ημερολογίων κάθε σμήνους φυ λάσσονται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για 2 χρόνια και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής ελέγχου. 1.4 Η ελάχιστη διάρκεια εκτροφής των σμηνών ορνι θίων απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων ανέρχεται σε 22 ημέρες και των ινδορνιθίων σε 30 ημέρες. Η μέ γιστη πυκνότητα των εκτρεφομένων ορνιθίων είναι 35 κεφ./τ.μ. θαλάμου. Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των πουλερικών στο θάλαμο πρέπει να τηρούνται οι κανόνες βιοασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, σίτισης και διατροφής. Τα σμήνη εμβολιάζονται υποχρεωτικά για την ψευδοπανώλη των πτηνών με τον ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστή του εμβολίου τρόπο. Εμβολι ασμοί του σμήνους για άλλες ασθένειες, θεραπείες, δειγματοληψίες για εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων καταγράφονται στο ημερολόγιο του σμήνους. Τα παραστατικά που αφορούν τις παραπάνω ενέργει ες τηρούνται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για δύο χρόνια (τιμολόγια αγοράς εμβολίων, συνταγές χορη γηθέντων φαρμάκων, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κ.λπ.). 1.5 Κάθε επιχείρηση αναπαραγωγής, εκκολαπτήριο, εκμετάλλευση και σμήνος πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, υπόκειται στις εκάστοτε καθορι ζόμενες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τις σχετικές κτηνιατρικές διατάξεις. Η μετακίνηση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων από τις εκμεταλλεύσεις δεν επιτρέπεται πριν την έγγραφη γνωστοποίηση αρνητικών αποτελεσμάτων για τη γρίπη των πτηνών στους ιδιοκτήτες τους. 1.6 Μετά το πέρας της εκτροφής σε κάθε θάλαμο επιβάλλεται το παρακάτω σχήμα καθαρισμού και απο λυμάνσεων: α) ψεκασμός με κατάλληλο απολυμαντικό του θαλά μου και της στρωμνής β) απομάκρυνση της στρωμνής μετά από 24 ώρες γ) καθαρισμός και πλύσιμο με κατάλληλο απορρυ παντικό. δ) μετά το πλύσιμο, εκ νέου ψεκασμός με κατάλληλο απολυμαντικό. 2. Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικό σιτων 2.1. Τα οχήματα μεταφοράς ζωντανών πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων πρέπει να χρησι μοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά πουλερικών, να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το π.δ. 344/1997 (Α 233) ή τον κανονισμό (Ε.Κ.)1/2005 και να πληρούν τους παρακάτω επιπλέον όρους: α) Η καρότσα του αυτοκινήτου να είναι κατάλληλα δι αμορφωμένη για τη μεταφορά κλωβών. Να φέρει για την προστασία των πουλερικών από τον ήλιο και τον αέρα σκέπαστρο επενδεδυμένο εσωτερικά με θερμομονωτικό υλικό. Να είναι καλυμμένη σε όλες τις πλευρές με τρόπο που αποκλείει την επαφή με άγρια πτηνά (λεπτό πλα στικό ή μεταλλικό πλέγμα) και την εκροή πτερών από το φορτίο. Να φέρει μηχανικό σύστημα εξαερισμού του χώρου μεταφοράς των πτηνών, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία και ανανέωση του αέρα καθώς και κατάλληλων αεροθυρίδων για την παροχή αέρα όταν το όχημα είναι κλειστό και βρίσκεται σε κίνηση. Να είναι κατασκευασμένη κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεάς ή υγράς κόπρου. β) Οι κλωβοί μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων πρέπει: i) να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί και να επιδέχονται απολύμανση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8745 ii) να είναι κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωϊας των ζώων και κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να μην προκαλούν τραυματισμούς στα πουλερικά και να μην επιτρέπουν την πτώση περιττω μάτων, όταν στοιβάζονται, στους υποκείμενους κλωβούς πουλερικών. iii) να είναι κατάλληλων διαστάσεων για το είδος, την ηλικία και τον αριθμό των πουλερικών που μεταφέρο νται ώστε τα πουλερικά να μην συνωστίζονται και να μην υποφέρουν. iv) να διαθέτουν σύστημα παροχής τροφής και νερού σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωϊας των ζώων, σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια μεταφοράς των πουλερικών υπερβαίνει τις 12 ώρες. Απαγορεύεται η μεταφορά εντός του ιδίου κλωβού πουλερικών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών ειδών πουλερικών. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του συνο λικού δρομολογίου μεταφοράς των πουλερικών είναι μικρότερη των 12 ωρών, αντί των κλωβών μεταφοράς τους επιτρέπεται η χρήση κουτιών μιας χρήσης. Τα κου τιά αυτά πρέπει να καταστρέφονται από τον παραλήπτη τους μετά την παράδοση των πουλερικών. Κάθε κλωβός/κουτί μιας χρήσης πρέπει να φέρει στα θερή σήμανση με τα παρακάτω στοιχεία: i) ονοματεπώνυμο κατόχου εκμετάλλευσης προέλευ σης ii) είδος και αριθμός πουλερικών που περιέχει iii) ημερομηνία εκκόλαψης Τα κουτιά μιας χρήσης πρέπει να εκπληρούν τις προ ϋποθέσεις των περιπτώσεων ii) και iii) της υποπαρα γράφου β). γ) Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει επίσης: να διαθέτουν δοχεία νερού και τροφής επαρκούς χωρητικότητας για την χορήγηση νερού και τροφής στα μεταφερόμενα πουλερικά, όταν η συνολική διάρκεια του δρομολογίου μεταφοράς των πουλερικών υπερβαίνει τις 12 ώρες. να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη συσκευή απο λύμανσης και απολυμαντικό. να διαθέτουν περιέκτη με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό για την ασφαλή συλλογή και αποθήκευση πτωμά των ζώων τα οποία θνήσκουν κατά την μεταφορά. 2.2 Οι κάτοχοι οχημάτων μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «δελτίο καταγραφής οχή ματος μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων» σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. Το δελτίο αυτό υποβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που προβλέπεται από άλλες δι ατάξεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγείας, βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας των διακινούμενων πουλερικών. Απαγορεύεται η μεταφο ρά, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, με οχήματα οι κάτοχοι των οποίων σκόπιμα ή από αμέλεια δεν έχουν υποβάλλει το δελτίο καταγραφής στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του καθορίζονται στην παρούσα. Οι παραβάτες ακινητοποιούνται πάραυ τα, υποχρεώνονται στην επιστροφή των πουλερικών στην εγκατάσταση προέλευσης και τους επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α 110) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α 242). 2.3 Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελ λο με τα δελτία καταγραφής οχημάτων μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων της έδρας της και μετά από έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφε ρόμενο έγγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙIα καταγραφής των οχημάτων. Το δελτίο καταγραφής του οχήματος υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή της έδρας του κατόχου αυτού και η βεβαίωση καταγραφής εκδίδεται μόνο από την αρχή αυτή. Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές δεν επι τρέπεται να αποδέχονται δελτία καταγραφής οχημάτων και να χορηγούν βεβαιώσεις σε μεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης τοπικής κτηνιατρικής αρχής. 2.4 Κάθε παρτίδα μεταφερόμενων πουλερικών πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Πριν από την έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κάθε παρτίδα που μεταφέρεται από τα εκτρεφόμενα σμήνη, ανεξαρτήτως προέλευσης, πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη έγγραφη γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη των εργαστηριακών και τυχόν λοιπών εξετάσεων και να αποδεικνύεται η καλή υγειονομική τους κατάσταση. Η διαπίστωση θα γίνεται με επιτόπια επίσκεψη κτηνιάτρου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και με την επίδειξη από τον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευ σης στην τοπική κτηνιατρική αρχή του ημερολογίου σμήνους που τηρεί. Ο τύπος του κτηνιατρικού υγει ονομικού πιστοποιητικού είναι ο αναφερόμενος στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η χορήγηση του κτηνιατρικού υγειονομικού πιστο ποιητικού γίνεται μετά από προηγούμενη αίτηση του μεταφορέα ή του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης προ έλευσης των πουλερικών απόδοσης προς την τοπική κτηνιατρική αρχή της έδρας της εκμετάλλευσης και γνωστοποίηση, των παραγγελιών μεταφοράς πουλε ρικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, τις οποίες αναλαμβάνει να εκτελέσει ο κάθε μεταφορέας. Οι εν λόγω παραγγελίες θα πιστοποιούνται με την κατάθεση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του μεταφορέα ή και του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης πουλερικών απόδο σης για εμπορία ως οικοσίτων, στην οποία θα αναγρά φονται οι αποδέκτες των προς μεταφορά πουλερικών (καταστήματα, πτηνοτροφεία ή ιδιώτες), η διεύθυνση, η ημερομηνία μεταφοράς και ο αριθμός και το είδος των προς μεταφορά πουλερικών. Το πρωτότυπο κτηνι ατρικό πιστοποιητικό χορηγείται στον μεταφορέα ή στον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών και συνοδεύει τα μεταφερόμενα πουλερι κά, ένα αντίγραφό του χορηγείται στον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης και ένα αντίγραφό του αποστέλλεται με φαξ στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές προορισμού των πουλερικών. Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται για κάθε μεταφερόμενη παρτίδα και έχουν διάρκεια ισχύος ως εξής: για την ηπειρωτική χώρα μέχρι δύο ημέρες. για τη νησιωτική χώρα μέχρι τρεις ημέρες. Στη διάρκεια ισχύος συμπεριλαμβάνεται η ημέρα φόρ τωσης. Μετά το πέρας της ισχύος των κτηνιατρικών πιστοποι ητικών απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών. Για τυχόν

4 8746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αδιάθετα πουλερικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2.5 ε) του παρόντος άρθρου. Τα πρωτότυπα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών δια τηρούνται στο αρχείο του μεταφορέα και τα αντίγραφα στο αρχείο της εκμετάλλευσης για 2 χρόνια. Διάθεση πουλερικών σε παραλήπτες οι οποίοι δεν αναγράφονται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό απα γορεύεται. 2.5 Η μεταφορά των πουλερικών απόδοσης για εμπο ρία ως οικοσίτων υπόκειται στις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις: α) μεταφορά πουλερικών διαφορετικών ειδών: i τα ορνίθια μεταφέρονται σε διαφορετικό όχημα από άλλα είδη πουλερικών ή πτηνών, με εξαίρεση τα ινδορνίθια με τα οποία επιτρέπεται η μεταφορά τους με το αυτό όχημα. ii οι πάπιες και οι χήνες θα μεταφέρονται σε διαφο ρετικό όχημα από άλλα είδη πουλερικών ή πτηνών. iii τα πουλερικά προς εμπορία ως οικόσιτα εκτός των ορνιθίων, των παπιών και των χηνών, δύνανται να μεταφέρονται με το ίδιο όχημα. iv όλα τα είδη πουλερικών εκτός των ορνιθίων, δύ νανται να μεταφέρονται από κοινού με προορισμό καταστήματα λιανικής διάθεσής τους ή συγκεκριμένα πτηνοτροφεία. β) σε περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται η με ταφορά πουλερικών διαφορετικών ειδών αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε διαφορετικούς κλωβούς, επί των οποίων πρέπει να υπάρχει η σχετική σήμανση. γ) καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς πρέπει να συ νοδεύονται από το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποι ητικό. δ) στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνά πτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου του σμήνους καταγωγής (παράρτημα ΙΙ). ε) τυχόν αδιάθετα πουλερικά επιστρέφονται στην εκμετάλλευση προέλευσης όπου επιτρέπεται να το ποθετούνται μόνο σε κενούς θαλάμους και πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά για 7 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων είναι δυνατόν να επιτραπεί η εκ νέου διάθεσή τους. στ) απαγορεύεται η από κοινού μεταφορά πουλερικών με διαφορετικά είδη ζώων ή άλλων εμπορευμάτων. ζ) η με κάθε τρόπο διάθεση (με οχήματα, από πτη νοτροφεία ή από καταστήματα) πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, επιτρέπεται μόνο από 1 Μαρ τίου έως 31 Οκτωβρίου. Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η μεταφορά με οχήματα ινδορνιθίων/ινδορνίθων προς διάθεση κατά το χρονικό διάστημα από 5 μέχρι 25 Δε κεμβρίου. η) απαγορεύεται η διακίνηση, μεταφορά και διάθεση ως οικόσιτα, πουλερικών τα οποία έχουν περατώσει την παραγωγική τους ζωή (π.χ. όρνιθες αυγοπαραγωγής, σμήνη αναπαραγωγής κ.λπ.). 2.6 Οι μεταφορείς υποχρεούνται να τηρούν ημερολόγιο κίνησης του οχήματός τους σύμφωνα με το Παράρτημα VI της παρούσας για την καταγραφή των στοιχείων κάθε διακινούμενης παρτίδας πουλερικών και ιδίως: ημερομηνία και ώρα φόρτωσης, αριθμός και είδος πουλερικών, εκμετάλλευση προέλευσης, δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί Δήμοι, Κοινότητες, οικισμοί και παραλήπτες των προς διάθεση πουλερικών, Ώρα και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάθεσης των πουλερικών και αριθμός και είδος τυχόν επιστρε φομένων πουλερικών. Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διενεργούν καθαρι σμό και απολύμανση του οχήματος, μετά το πέρας της διάθεσης των πουλερικών. Η διενεργηθείσα απολύμανση θα αναγράφεται στο βιβλίο του μεταφορέα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αυξημένης θνησιμό τητας των μεταφερομένων πουλερικών, οι μεταφορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την πλησιέστερη τοπική κτηνιατρική αρχή και να διακόψουν τη διάθεση πουλερικών. 3. Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης πουλερικών σε οικόσιτες εκτροφές μέσω καταστημάτων λιανικής πώ λησης. 3.1 Τα καταστήματα που διαθέτουν στο λιανικό εμπό ριο ζωντανά πουλερικά για οικόσιτες εκτροφές, υποχρε ούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «Δελτίο καταγραφής καταστήματος διάθεσης πουλερικών απόδοσης σε οι κόσιτες εκτροφές» σύμφωνα με το παράρτημα V. Το δελτίο αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε κα τάστημα που ασκεί αυτή τη δραστηριότητα και είναι ανεξάρτητο από κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Επανυποβάλλεται κάθε φορά που δι αφοροποιούνται τα στοιχεία του υπεύθυνου του κατα στήματος ή της αλλαγής ταχυδρομικής διεύθυνσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία. Απαγορεύεται η λιανική πώληση πουλερικών απόδο σης σε οικόσιτες εκτροφές από καταστήματα: οι κάτοχοι των οποίων σκόπιμα ή από αμέλεια δεν υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο και τα οποία δεν εξασφαλίζουν την τήρηση των κανό νων υγείας, ευζωϊας και βιοασφάλειας της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας. 3.2 Τα καταστήματα λιανικής πώλησης πουλερικών απόδοσης σε οικόσιτες εκτροφές πρέπει: α) να έχουν τοίχους και δάπεδα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα. Οι απολυμάνσεις πρέπει να διενεργούνται σε κάθε κλωβό αμέσως μετά την εκκέ νωσή του από κάθε παρτίδα και σε όλο το κατάστημα τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, μετά προηγούμενη εκκέ νωσή του από πουλερικά. Για τις απολυμάνσεις πρέπει να τηρείται σχετικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. β) να διατηρούν τα πουλερικά σε μεταλλικούς ή πλα στικούς κλωβούς ώστε να καθαρίζονται και να απολυ μαίνονται εύκολα. Οι κλωβοί να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωίας των ζώων για το είδος, την ηλικία και τον αριθμό των δια τηρούμενων πουλερικών ώστε να τους επιτρέπεται η κίνηση και να μην υποφέρουν. Κάθε κλωβός πρέπει να διαθέτει ποτίστρα και ταϊστρα σύμφωνα με τις διατά ξεις περί ευζωϊας των ζώων και να φέρει σταθερή σή μανση με τα στοιχεία του προμηθευτή των πουλερικών, το είδος, την ημερομηνία εκκόλαψης και την ημερομηνία παραλαβής τους από το κατάστημα. Απαγορεύεται η διατήρηση εντός του ίδιου κλωβού πουλερικών διαφο ρετικών ηλικιών ή ειδών. γ) να διαθέτουν χώρους παραμονής των πουλερικών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8747 με επαρκή φωτισμό, εξαερισμό και κατάλληλη θερμο κρασία σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωϊας των ζώων. δ) να διαθέτουν ειδικό χώρο αποθήκης ζωοτροφών ε) να διαθέτουν χώρους υγιεινής στ) να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για το πλύσιμο και την απολύμανση των κλωβών ή σύνδεση με παροχή αυτών των υπηρεσιών ζ) να διαθέτουν κατάλληλα δοχεία φύλαξης των απορ ριμμάτων που προέρχονται από τα πουλερικά και τυχόν πτωμάτων αυτών. η) να διαθέτουν κατάλληλα απολυμαντικά θ) να προγραμματίζουν με τέτοιο τρόπο τις παραγ γελίες τους ώστε ο συνολικός χρόνος παραμονής των πουλερικών κάθε παρτίδας εντός των κλωβών του κα ταστήματος να μη υπερβαίνει τη 1 εβδομάδα. ι) να τηρούν για δύο χρόνια σε ειδικό βιβλίο θεωρημέ νο από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έγγραφα στοιχεία των πελατών στους οποίους προμήθευσαν πουλερικά, ώστε να είναι δυνατός ο άμε σος εντοπισμός τους. ια) να τηρούν για δύο χρόνια έγγραφα στοιχεία των προμηθευτών πουλερικών, ημερομηνίες παραλαβής που λερικών, αριθμό και είδος. Απαγορεύεται η έκθεση και η παραμονή των πουλε ρικών εκτός του καταστήματος πώλησης. 3.3 Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί μητρώο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) με τα στοιχεία των καταστη μάτων πώλησης πουλερικών της περιοχής της. Χορηγεί έγγραφη βεβαίωση καταγραφής του κατα στήματος στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το παράρ τημα Vα. Διενεργεί επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσης των δηλούμενων στοιχείων και τήρησης των κανόνων υγεί ας, ευζωϊας και βιοασφάλειας. Ενδεχομένως λαμβάνει δείγματα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή λαμβάνει μέτρα επι βολής κυρώσεων στους παραβάτες. 4. Απαγόρευση διάθεσης πουλερικών και πτηνών σε λαϊκές αγορές. Απαγορεύεται η πώληση πουλερικών και πτηνών οποι ασδήποτε ηλικίας και οιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές ή δρόμους. 5. Όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών πουλερικών και πτηνών. α) Απαγορεύεται η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνι σμών πουλερικών και πτηνών σε ελεύθερους χώρους. β) Επιτρέπεται η διοργάνωση εκθέσεων και διαγω νισμών πουλερικών και πτηνών σε στεγασμένους και κλειστούς χώρους, μετά από ενημέρωση, σύμφωνη γνώ μη και εποπτεία της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής και την επιφύλαξη τυχόν εφαρμογής περιορι στικών υγειονομικών μέτρων σε ζώνες επιτήρησης και προστασίας. 6. Όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης αγώνων τα χυδρομικών περιστεριών. Η διοργάνωση αγώνων ταχυδρομικών περιστεριών επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Όταν τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρίσκο νται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός νομού, απαι τείται η γραπτή συναίνεση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής. β) Όταν τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρί σκονται μεταξύ των γεωγραφικών ορίων δύο ή περισ σοτέρων νομών καθώς και στην περίπτωση διεθνών αγώνων, απαιτείται η γραπτή συναίνεση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η γραπτή συναίνεση χορηγείται στους ενδιαφερόμε νους φορείς μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ή προς τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, ανάλογα. Στην εν λόγω αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες των αγώνων, ο αριθμός των ταχυδρομικών περιστεριών, η εμβολιακή τους κατάσταση, οι ιδιοκτήτες τους, η τοποθεσία/ες απελευθέρωσής τους και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα κριθούν κατά πε ρίπτωση αναγκαία για λόγους αποτροπής του κινδύνου προσβολής τους από λοιμώδη νοσήματα των πτηνών.» 3) Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 7 και 8. Β. Η υπ αριθμ / (Β 153) του Υπ. Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταργείται. Άρθρο 2 Παραρτήματα Παρατίθενται ακολούθως τα παραρτήματα I, Ia, II, III, IIIa, IV, V, Va και VI, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

6 8748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ.ΚΙΝΗΤΟ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ α) β) γ) 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Υγ.Διάταξη 2000/1995): 5. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ/ΔΙΑΚΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ(σύμφωνα με το π.δ. 224/1998 Α 175): 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (άλλης αρχής) 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΩΝ: ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: ΘΑΛΑΜΟΣ 1: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 2: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 3: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 4: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 5: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: 8. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ Επιφάνεια σε m2: Τουαλέτες ΝΑΙ ΟΧΙ Ντους ΝΑΙ ΟΧΙ Αποδυτήρια ΝΑΙ ΟΧΙ Διοικητικός εξοπλισμός: γραφεία, καθίσματα, αρχειοθήκες: ΝΑΙ ΟΧΙ Αρχείο εγγράφων: καρτέλες σμηνών ΝΑΙ ΟΧΙ κτηνιατρικά πιστοποιητικά εισερχομένων νεοσσών ΝΑΙ ΟΧΙ κτηνιατρικά πιστοποιητικά εξερχόμενων πουλερικών ΝΑΙ ΟΧΙ τιμολόγια αγοράς φαρμάκων, εμβολίων κ.λπ. ΝΑΙ ΟΧΙ τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών ΝΑΙ ΟΧΙ απαντήσεις εργαστηριακών εξετάσεων ΝΑΙ ΟΧΙ κτηνιατρικής νομοθεσίας ΝΑΙ ΟΧΙ 9. ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Περίφραξη οικοπέδου: ΝΑΙ ΟΧΙ Σύστημα απολύμανσης εισερχόμενων εξερχόμενων (οχημάτων ατόμων κλπ) τάφρος ψεκαστήρας Σύστημα συλλογής κόπρου: κοπροσωρός άλλο Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου: ικανοποιητική μέτρια κακή Σύστημα παροχής νερού: δίκτυο δεξαμενή πηγάδι Σύστημα παροχής τροφής: μύλος σιλό αποθήκη σάκων Διάθεση νεκρών ζώων: ενταφιασμός αποτέφρωση Χ.Υ.Τ.Α. 10. ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ Απολύμανση εισόδου ΝΑΙ ΟΧΙ Συχνότητα και τρόπος καθαρισμού και απολύμανσης θαλάμου: (περιγράψτε):

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8749 Συχνότητα απεντομώσεων μυοκτονιών: Εξαερισμός: φυσικός τεχνητός Φωτισμός: φυσικός τεχνητός Σύστημα ποτίσματος: Σύστημα ταΐσματος: Καθαριότητα θαλάμου: ικανοποιητική μέτρια κακή 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Ιδιόκτητα οχήματα Ανεξάρτητοι μεταφορείς ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 1. α) αριθμός κυκλοφορίας: β) Ονομ/μο οδηγού: γ) αριθμός άδειας μεταφοράς ζώων >8 ωρών: αριθμός άδειας μεταφοράς ζώων <8 ωρών: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Ο υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρ χές)

8 8750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια Στοιχεία αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής Ημερομηνία Αρ. πρωτ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ Βεβαιώνεται ότι ο (Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη) Αριθμός δελτίου ταυτότητας Κάτοικος Δήμου... Δημοτικού διαμερίσματος.... Οδός Αριθμός... Τ.Κ Κατέθεσε το «δελτίο καταγραφής εκμετάλλευσης εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων» που πρωτοκολλήθηκε με αριθμό..... Μετά από επιτόπια επιθεώρηση στις διαπιστώθηκε ότι διαθέτει / δεν διαθέτει τα δηλωθέντα στοιχεία εκμετάλλευσης, πληροί / δεν πληροί τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ευζωίας και βιοασφάλειας. και κατά συνέπεια επιτρέπεται / απαγορεύεται να εκτρέφει πουλερικά απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων. Καταχωρήθηκε /δεν καταχωρήθηκε στο μητρώο της υπηρεσίας με αριθμό./δεν δόθηκε αριθμός. Η παρούσα ισχύει για 2 χρόνια μέχρι. (ημερομηνία λήξης) πριν τη λήξη της οποίας οφείλει να υποβάλλει νέο δελτίο καταχώρησης. Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ (σφραγίδα υπογραφή)

9 ΦΕΚ 654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8751 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ονοματεπώνυμο κατόχου: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου περιποίησης: Δήμος / κοινότητα: Τηλέφωνα ανάγκης: ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΣΣΩΝ: ΗΜ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΑΡΙΘ. ΘΑΛΑΜΟΥ:...ΑΡΙΘ. ΤΟΠΟΘ. ΝΕΟΣΣΩΝ... ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ α/α Ημ/νια Αριθμός υφισταμένων πουλερικών Αριθμός νεκρών Ψευδο πανώλη (Ημ/νία) Αλλα Θεραπείες Εργαστηρια κοί και λοιποί έλεγχοι/ ημ/νία Εργαστήριο ελέγχου Απάντη ση/ημερο μηνία Ονομ/μο υπο γραφή υπευθύ νου κτηνιάτρου)

10 8752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 2 α/α Ημ/νια Αριθμός εξερχομένων πουλερικών Ονομ/μο μεταφορέα Αρ. κυκλ. Μεταφ. Μέσου Παραλήπτες/περιοχή/αριθμός πουλερικών/είδος/ αριθ. υγ/κού πιστ/κού

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8753 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ....ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 3. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΥΨΗ ναι όχι 5. ΚΛΩΒΟΙ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ / αριθμός... ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ / αριθμός. 6. ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ : ναι όχι ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΗΣ: ναι όχι 7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: ναι όχι 8. ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΤΩΜΑΤΩΝ : ναι όχι 9. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: ναι όχι 10. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ Α) Β) Γ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /.. / ΥΠΟΓΡΑΦΗ....

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή Απασχόληση Μονίμων και με Σχέση Ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Α'31) και στην οποία έχουν διατηρηθεί συνε χώς από τη γέννησή τους ή κατά τις τριάντα ημέρες που προηγούνται της αποστολής, ε) εάν εισάγονται: -

(Α'31) και στην οποία έχουν διατηρηθεί συνε χώς από τη γέννησή τους ή κατά τις τριάντα ημέρες που προηγούνται της αποστολής, ε) εάν εισάγονται: - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 184/96 ΦΕΚ 137/ΤΑ/ 3/7/1996 του Υπουργείου Γεωργίας περί «όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμ βρύων, σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 861 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα ροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2614 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 135635 Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών όρων εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 9 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4330/92095 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 3832/75322/18 06 2013 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604 22 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4235 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 27 Νοεμβρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 245 Κανόνες υγειονομικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα