ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ αριθμ / όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν / όμοια σχετικά με τη θέσπιση πρό σθετων μέτρων βιοασφάλειας που αφορούν τη γρί πη των πτηνών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. του άρθρου 1 του π.δ/τος 133/1992 (Α 66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιμώδη και πα ρασιτικά νοσήματα», β. του άρθρου 2 του π.δ/τος 211/1992 (Α 100) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου» όπως ισχύει, γ. του άρθρου 2 του π.δ/τος 224/1998 (Α 175) «Υγει ονομικά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πτηνών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, δ. του π.δ. 31/1995 (Α 25), «Θέσπιση μέτρων για την κα ταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου», ε. της υπ αριθμ / (Β 1760) απόφασης του Υ. Αγρ. Αν. κ Τροφίμων «Εφαρμογή σχεδίων επεί γουσας επέμβασης για τη γρίπη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών». 2. Το άρθρο 24 του π.δ. 420/1993 (Α 179) «Κτηνια τρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωϊκής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύουν. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση «Μεταβί βαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» (Β 1762). 4. Την ανάγκη τροποποίησης των μέτρων απαγόρευ σης της διακίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδο σης για εμπορία ως οικοσίτων με τη θέσπιση όρων και προϋποθέσεων παραγωγής, μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσής τους απευθείας ή μέσω καταστημάτων ή πτηνοτροφείων υπό την λεπτομερή παρακολούθηση και εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, την ανάγκη θέ σπισης κατάλληλων προδιαγραφών των καταστημάτων διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσί των καθώς και συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια εκθέσεων διαγωνισμών πουλερικών και πτηνών και αγώνων ταχυδρομικών περιστεριών, με στόχο την αύξηση του επιπέδου βιοασφάλειας, 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Α. Η υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Α1. Στο άρθρο 1: 1.Η παράγραφος 1.1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.1 Απαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερι κών α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κλπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε από σταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικρά τεια της χώρας». 2. Η παράγραφος 3.1 αντικαθίσταται ως εξής: «3.1 Απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών των εκμεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέ τρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές». Α2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 1) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Όροι και προϋποθέσεις παραγωγής, μεταφοράς, δια κίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπο

2 8744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρία ως οικόσιτων, εκθέσεων, διαγωνισμών και αγώνων πουλερικών και πτηνών, απολυμάνσεις μεταφορικών μέσων». 2) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: «Η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υπόκειται στους παρακάτω κτηνιατρικούς όρους και προϋποθέσεις: 1. Οροι και προϋποθέσεις παραγωγής. 1.1 Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του π.δ. 224/1998 όπως ισχύει και λοιπές διατάξεις άδειες λειτουργίας. Μη κατοχή των εν λόγω αδειών συνεπάγεται την απαγόρευ ση άσκησης της δραστηριότητας εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν, στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «δελτίο καταγραφής εκμε τάλλευσης εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπο ρία ως οικοσίτων» σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Το δελτίο αυτό επανυποβάλλεται κάθε φορά που δια φοροποιούνται τα στοιχεία του κατόχου, του μεγέθους της εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία. Απαγορεύεται η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, σε κατόχους εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι σκόπιμα ή από αμέλεια δεν υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο στις αρμό διες κτηνιατρικές αρχές και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υγείας, της ευζωϊας και της βιοασφά λειας που καθορίζονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. 1.2 Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελλο με τα δελτία καταγραφής των εκμεταλλεύσεων της περιοχής της και μετά από επιτόπιο έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το παράρτημα Iα καταγραφής/περιοδικών ελέγχων της εκμετάλλευσης τους οποίους διενεργεί για την επι βεβαίωση των δηλουμένων στοιχείων και τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, υγείας και ευζωϊας των εκτρε φομένων πουλερικών. Λαμβάνει δείγματα για τη διενέρ γεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή λαμβάνει μέτρα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. 1.3 Κάθε θάλαμος της εκμετάλλευσης πρέπει να αριθ μείται, με εμφανή από μακριά σήμανση. Σε προστατευ μένο χώρο εντός του θαλάμου πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται με επιμέλεια καθημερινά το ημερολόγιο του σμήνους, σύμφωνα με το παράρτημα II. Για κάθε εκτροφή θα υπάρχει στο ημερολόγιο του σμήνους η υπογραφή κτηνιάτρου ο οποίος την παρακολουθεί, με την οποία θα βεβαιώνεται η καλή υγειονομική κατάσταση του σμήνους και οι πραγματοποιηθέντες εμβολιασμοί. Αντίγραφο του Μέρους 1 του ημερολογίου κάθε σμή νους προσκομίζεται πριν την έκδοση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, επικυρώνεται, επισυνάπτεται στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και συνοδεύει κάθε μεταφορά πουλερικών. Τα πρωτότυπα των ημερολογίων κάθε σμήνους φυ λάσσονται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για 2 χρόνια και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής ελέγχου. 1.4 Η ελάχιστη διάρκεια εκτροφής των σμηνών ορνι θίων απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων ανέρχεται σε 22 ημέρες και των ινδορνιθίων σε 30 ημέρες. Η μέ γιστη πυκνότητα των εκτρεφομένων ορνιθίων είναι 35 κεφ./τ.μ. θαλάμου. Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των πουλερικών στο θάλαμο πρέπει να τηρούνται οι κανόνες βιοασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, σίτισης και διατροφής. Τα σμήνη εμβολιάζονται υποχρεωτικά για την ψευδοπανώλη των πτηνών με τον ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστή του εμβολίου τρόπο. Εμβολι ασμοί του σμήνους για άλλες ασθένειες, θεραπείες, δειγματοληψίες για εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων καταγράφονται στο ημερολόγιο του σμήνους. Τα παραστατικά που αφορούν τις παραπάνω ενέργει ες τηρούνται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για δύο χρόνια (τιμολόγια αγοράς εμβολίων, συνταγές χορη γηθέντων φαρμάκων, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κ.λπ.). 1.5 Κάθε επιχείρηση αναπαραγωγής, εκκολαπτήριο, εκμετάλλευση και σμήνος πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, υπόκειται στις εκάστοτε καθορι ζόμενες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τις σχετικές κτηνιατρικές διατάξεις. Η μετακίνηση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων από τις εκμεταλλεύσεις δεν επιτρέπεται πριν την έγγραφη γνωστοποίηση αρνητικών αποτελεσμάτων για τη γρίπη των πτηνών στους ιδιοκτήτες τους. 1.6 Μετά το πέρας της εκτροφής σε κάθε θάλαμο επιβάλλεται το παρακάτω σχήμα καθαρισμού και απο λυμάνσεων: α) ψεκασμός με κατάλληλο απολυμαντικό του θαλά μου και της στρωμνής β) απομάκρυνση της στρωμνής μετά από 24 ώρες γ) καθαρισμός και πλύσιμο με κατάλληλο απορρυ παντικό. δ) μετά το πλύσιμο, εκ νέου ψεκασμός με κατάλληλο απολυμαντικό. 2. Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικό σιτων 2.1. Τα οχήματα μεταφοράς ζωντανών πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων πρέπει να χρησι μοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά πουλερικών, να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το π.δ. 344/1997 (Α 233) ή τον κανονισμό (Ε.Κ.)1/2005 και να πληρούν τους παρακάτω επιπλέον όρους: α) Η καρότσα του αυτοκινήτου να είναι κατάλληλα δι αμορφωμένη για τη μεταφορά κλωβών. Να φέρει για την προστασία των πουλερικών από τον ήλιο και τον αέρα σκέπαστρο επενδεδυμένο εσωτερικά με θερμομονωτικό υλικό. Να είναι καλυμμένη σε όλες τις πλευρές με τρόπο που αποκλείει την επαφή με άγρια πτηνά (λεπτό πλα στικό ή μεταλλικό πλέγμα) και την εκροή πτερών από το φορτίο. Να φέρει μηχανικό σύστημα εξαερισμού του χώρου μεταφοράς των πτηνών, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία και ανανέωση του αέρα καθώς και κατάλληλων αεροθυρίδων για την παροχή αέρα όταν το όχημα είναι κλειστό και βρίσκεται σε κίνηση. Να είναι κατασκευασμένη κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεάς ή υγράς κόπρου. β) Οι κλωβοί μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων πρέπει: i) να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί και να επιδέχονται απολύμανση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8745 ii) να είναι κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωϊας των ζώων και κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να μην προκαλούν τραυματισμούς στα πουλερικά και να μην επιτρέπουν την πτώση περιττω μάτων, όταν στοιβάζονται, στους υποκείμενους κλωβούς πουλερικών. iii) να είναι κατάλληλων διαστάσεων για το είδος, την ηλικία και τον αριθμό των πουλερικών που μεταφέρο νται ώστε τα πουλερικά να μην συνωστίζονται και να μην υποφέρουν. iv) να διαθέτουν σύστημα παροχής τροφής και νερού σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωϊας των ζώων, σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια μεταφοράς των πουλερικών υπερβαίνει τις 12 ώρες. Απαγορεύεται η μεταφορά εντός του ιδίου κλωβού πουλερικών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών ειδών πουλερικών. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του συνο λικού δρομολογίου μεταφοράς των πουλερικών είναι μικρότερη των 12 ωρών, αντί των κλωβών μεταφοράς τους επιτρέπεται η χρήση κουτιών μιας χρήσης. Τα κου τιά αυτά πρέπει να καταστρέφονται από τον παραλήπτη τους μετά την παράδοση των πουλερικών. Κάθε κλωβός/κουτί μιας χρήσης πρέπει να φέρει στα θερή σήμανση με τα παρακάτω στοιχεία: i) ονοματεπώνυμο κατόχου εκμετάλλευσης προέλευ σης ii) είδος και αριθμός πουλερικών που περιέχει iii) ημερομηνία εκκόλαψης Τα κουτιά μιας χρήσης πρέπει να εκπληρούν τις προ ϋποθέσεις των περιπτώσεων ii) και iii) της υποπαρα γράφου β). γ) Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει επίσης: να διαθέτουν δοχεία νερού και τροφής επαρκούς χωρητικότητας για την χορήγηση νερού και τροφής στα μεταφερόμενα πουλερικά, όταν η συνολική διάρκεια του δρομολογίου μεταφοράς των πουλερικών υπερβαίνει τις 12 ώρες. να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη συσκευή απο λύμανσης και απολυμαντικό. να διαθέτουν περιέκτη με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό για την ασφαλή συλλογή και αποθήκευση πτωμά των ζώων τα οποία θνήσκουν κατά την μεταφορά. 2.2 Οι κάτοχοι οχημάτων μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «δελτίο καταγραφής οχή ματος μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων» σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. Το δελτίο αυτό υποβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που προβλέπεται από άλλες δι ατάξεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγείας, βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας των διακινούμενων πουλερικών. Απαγορεύεται η μεταφο ρά, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, με οχήματα οι κάτοχοι των οποίων σκόπιμα ή από αμέλεια δεν έχουν υποβάλλει το δελτίο καταγραφής στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του καθορίζονται στην παρούσα. Οι παραβάτες ακινητοποιούνται πάραυ τα, υποχρεώνονται στην επιστροφή των πουλερικών στην εγκατάσταση προέλευσης και τους επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α 110) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α 242). 2.3 Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελ λο με τα δελτία καταγραφής οχημάτων μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων της έδρας της και μετά από έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφε ρόμενο έγγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙIα καταγραφής των οχημάτων. Το δελτίο καταγραφής του οχήματος υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή της έδρας του κατόχου αυτού και η βεβαίωση καταγραφής εκδίδεται μόνο από την αρχή αυτή. Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές δεν επι τρέπεται να αποδέχονται δελτία καταγραφής οχημάτων και να χορηγούν βεβαιώσεις σε μεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης τοπικής κτηνιατρικής αρχής. 2.4 Κάθε παρτίδα μεταφερόμενων πουλερικών πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Πριν από την έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κάθε παρτίδα που μεταφέρεται από τα εκτρεφόμενα σμήνη, ανεξαρτήτως προέλευσης, πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη έγγραφη γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη των εργαστηριακών και τυχόν λοιπών εξετάσεων και να αποδεικνύεται η καλή υγειονομική τους κατάσταση. Η διαπίστωση θα γίνεται με επιτόπια επίσκεψη κτηνιάτρου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και με την επίδειξη από τον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευ σης στην τοπική κτηνιατρική αρχή του ημερολογίου σμήνους που τηρεί. Ο τύπος του κτηνιατρικού υγει ονομικού πιστοποιητικού είναι ο αναφερόμενος στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η χορήγηση του κτηνιατρικού υγειονομικού πιστο ποιητικού γίνεται μετά από προηγούμενη αίτηση του μεταφορέα ή του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης προ έλευσης των πουλερικών απόδοσης προς την τοπική κτηνιατρική αρχή της έδρας της εκμετάλλευσης και γνωστοποίηση, των παραγγελιών μεταφοράς πουλε ρικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, τις οποίες αναλαμβάνει να εκτελέσει ο κάθε μεταφορέας. Οι εν λόγω παραγγελίες θα πιστοποιούνται με την κατάθεση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του μεταφορέα ή και του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης πουλερικών απόδο σης για εμπορία ως οικοσίτων, στην οποία θα αναγρά φονται οι αποδέκτες των προς μεταφορά πουλερικών (καταστήματα, πτηνοτροφεία ή ιδιώτες), η διεύθυνση, η ημερομηνία μεταφοράς και ο αριθμός και το είδος των προς μεταφορά πουλερικών. Το πρωτότυπο κτηνι ατρικό πιστοποιητικό χορηγείται στον μεταφορέα ή στον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών και συνοδεύει τα μεταφερόμενα πουλερι κά, ένα αντίγραφό του χορηγείται στον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης και ένα αντίγραφό του αποστέλλεται με φαξ στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές προορισμού των πουλερικών. Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται για κάθε μεταφερόμενη παρτίδα και έχουν διάρκεια ισχύος ως εξής: για την ηπειρωτική χώρα μέχρι δύο ημέρες. για τη νησιωτική χώρα μέχρι τρεις ημέρες. Στη διάρκεια ισχύος συμπεριλαμβάνεται η ημέρα φόρ τωσης. Μετά το πέρας της ισχύος των κτηνιατρικών πιστοποι ητικών απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών. Για τυχόν

4 8746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αδιάθετα πουλερικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2.5 ε) του παρόντος άρθρου. Τα πρωτότυπα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών δια τηρούνται στο αρχείο του μεταφορέα και τα αντίγραφα στο αρχείο της εκμετάλλευσης για 2 χρόνια. Διάθεση πουλερικών σε παραλήπτες οι οποίοι δεν αναγράφονται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό απα γορεύεται. 2.5 Η μεταφορά των πουλερικών απόδοσης για εμπο ρία ως οικοσίτων υπόκειται στις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις: α) μεταφορά πουλερικών διαφορετικών ειδών: i τα ορνίθια μεταφέρονται σε διαφορετικό όχημα από άλλα είδη πουλερικών ή πτηνών, με εξαίρεση τα ινδορνίθια με τα οποία επιτρέπεται η μεταφορά τους με το αυτό όχημα. ii οι πάπιες και οι χήνες θα μεταφέρονται σε διαφο ρετικό όχημα από άλλα είδη πουλερικών ή πτηνών. iii τα πουλερικά προς εμπορία ως οικόσιτα εκτός των ορνιθίων, των παπιών και των χηνών, δύνανται να μεταφέρονται με το ίδιο όχημα. iv όλα τα είδη πουλερικών εκτός των ορνιθίων, δύ νανται να μεταφέρονται από κοινού με προορισμό καταστήματα λιανικής διάθεσής τους ή συγκεκριμένα πτηνοτροφεία. β) σε περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται η με ταφορά πουλερικών διαφορετικών ειδών αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε διαφορετικούς κλωβούς, επί των οποίων πρέπει να υπάρχει η σχετική σήμανση. γ) καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς πρέπει να συ νοδεύονται από το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποι ητικό. δ) στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνά πτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου του σμήνους καταγωγής (παράρτημα ΙΙ). ε) τυχόν αδιάθετα πουλερικά επιστρέφονται στην εκμετάλλευση προέλευσης όπου επιτρέπεται να το ποθετούνται μόνο σε κενούς θαλάμους και πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά για 7 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων είναι δυνατόν να επιτραπεί η εκ νέου διάθεσή τους. στ) απαγορεύεται η από κοινού μεταφορά πουλερικών με διαφορετικά είδη ζώων ή άλλων εμπορευμάτων. ζ) η με κάθε τρόπο διάθεση (με οχήματα, από πτη νοτροφεία ή από καταστήματα) πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, επιτρέπεται μόνο από 1 Μαρ τίου έως 31 Οκτωβρίου. Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η μεταφορά με οχήματα ινδορνιθίων/ινδορνίθων προς διάθεση κατά το χρονικό διάστημα από 5 μέχρι 25 Δε κεμβρίου. η) απαγορεύεται η διακίνηση, μεταφορά και διάθεση ως οικόσιτα, πουλερικών τα οποία έχουν περατώσει την παραγωγική τους ζωή (π.χ. όρνιθες αυγοπαραγωγής, σμήνη αναπαραγωγής κ.λπ.). 2.6 Οι μεταφορείς υποχρεούνται να τηρούν ημερολόγιο κίνησης του οχήματός τους σύμφωνα με το Παράρτημα VI της παρούσας για την καταγραφή των στοιχείων κάθε διακινούμενης παρτίδας πουλερικών και ιδίως: ημερομηνία και ώρα φόρτωσης, αριθμός και είδος πουλερικών, εκμετάλλευση προέλευσης, δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί Δήμοι, Κοινότητες, οικισμοί και παραλήπτες των προς διάθεση πουλερικών, Ώρα και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάθεσης των πουλερικών και αριθμός και είδος τυχόν επιστρε φομένων πουλερικών. Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διενεργούν καθαρι σμό και απολύμανση του οχήματος, μετά το πέρας της διάθεσης των πουλερικών. Η διενεργηθείσα απολύμανση θα αναγράφεται στο βιβλίο του μεταφορέα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αυξημένης θνησιμό τητας των μεταφερομένων πουλερικών, οι μεταφορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την πλησιέστερη τοπική κτηνιατρική αρχή και να διακόψουν τη διάθεση πουλερικών. 3. Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης πουλερικών σε οικόσιτες εκτροφές μέσω καταστημάτων λιανικής πώ λησης. 3.1 Τα καταστήματα που διαθέτουν στο λιανικό εμπό ριο ζωντανά πουλερικά για οικόσιτες εκτροφές, υποχρε ούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «Δελτίο καταγραφής καταστήματος διάθεσης πουλερικών απόδοσης σε οι κόσιτες εκτροφές» σύμφωνα με το παράρτημα V. Το δελτίο αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε κα τάστημα που ασκεί αυτή τη δραστηριότητα και είναι ανεξάρτητο από κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Επανυποβάλλεται κάθε φορά που δι αφοροποιούνται τα στοιχεία του υπεύθυνου του κατα στήματος ή της αλλαγής ταχυδρομικής διεύθυνσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία. Απαγορεύεται η λιανική πώληση πουλερικών απόδο σης σε οικόσιτες εκτροφές από καταστήματα: οι κάτοχοι των οποίων σκόπιμα ή από αμέλεια δεν υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο και τα οποία δεν εξασφαλίζουν την τήρηση των κανό νων υγείας, ευζωϊας και βιοασφάλειας της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας. 3.2 Τα καταστήματα λιανικής πώλησης πουλερικών απόδοσης σε οικόσιτες εκτροφές πρέπει: α) να έχουν τοίχους και δάπεδα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα. Οι απολυμάνσεις πρέπει να διενεργούνται σε κάθε κλωβό αμέσως μετά την εκκέ νωσή του από κάθε παρτίδα και σε όλο το κατάστημα τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, μετά προηγούμενη εκκέ νωσή του από πουλερικά. Για τις απολυμάνσεις πρέπει να τηρείται σχετικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. β) να διατηρούν τα πουλερικά σε μεταλλικούς ή πλα στικούς κλωβούς ώστε να καθαρίζονται και να απολυ μαίνονται εύκολα. Οι κλωβοί να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωίας των ζώων για το είδος, την ηλικία και τον αριθμό των δια τηρούμενων πουλερικών ώστε να τους επιτρέπεται η κίνηση και να μην υποφέρουν. Κάθε κλωβός πρέπει να διαθέτει ποτίστρα και ταϊστρα σύμφωνα με τις διατά ξεις περί ευζωϊας των ζώων και να φέρει σταθερή σή μανση με τα στοιχεία του προμηθευτή των πουλερικών, το είδος, την ημερομηνία εκκόλαψης και την ημερομηνία παραλαβής τους από το κατάστημα. Απαγορεύεται η διατήρηση εντός του ίδιου κλωβού πουλερικών διαφο ρετικών ηλικιών ή ειδών. γ) να διαθέτουν χώρους παραμονής των πουλερικών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8747 με επαρκή φωτισμό, εξαερισμό και κατάλληλη θερμο κρασία σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευζωϊας των ζώων. δ) να διαθέτουν ειδικό χώρο αποθήκης ζωοτροφών ε) να διαθέτουν χώρους υγιεινής στ) να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για το πλύσιμο και την απολύμανση των κλωβών ή σύνδεση με παροχή αυτών των υπηρεσιών ζ) να διαθέτουν κατάλληλα δοχεία φύλαξης των απορ ριμμάτων που προέρχονται από τα πουλερικά και τυχόν πτωμάτων αυτών. η) να διαθέτουν κατάλληλα απολυμαντικά θ) να προγραμματίζουν με τέτοιο τρόπο τις παραγ γελίες τους ώστε ο συνολικός χρόνος παραμονής των πουλερικών κάθε παρτίδας εντός των κλωβών του κα ταστήματος να μη υπερβαίνει τη 1 εβδομάδα. ι) να τηρούν για δύο χρόνια σε ειδικό βιβλίο θεωρημέ νο από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έγγραφα στοιχεία των πελατών στους οποίους προμήθευσαν πουλερικά, ώστε να είναι δυνατός ο άμε σος εντοπισμός τους. ια) να τηρούν για δύο χρόνια έγγραφα στοιχεία των προμηθευτών πουλερικών, ημερομηνίες παραλαβής που λερικών, αριθμό και είδος. Απαγορεύεται η έκθεση και η παραμονή των πουλε ρικών εκτός του καταστήματος πώλησης. 3.3 Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί μητρώο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) με τα στοιχεία των καταστη μάτων πώλησης πουλερικών της περιοχής της. Χορηγεί έγγραφη βεβαίωση καταγραφής του κατα στήματος στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το παράρ τημα Vα. Διενεργεί επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσης των δηλούμενων στοιχείων και τήρησης των κανόνων υγεί ας, ευζωϊας και βιοασφάλειας. Ενδεχομένως λαμβάνει δείγματα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή λαμβάνει μέτρα επι βολής κυρώσεων στους παραβάτες. 4. Απαγόρευση διάθεσης πουλερικών και πτηνών σε λαϊκές αγορές. Απαγορεύεται η πώληση πουλερικών και πτηνών οποι ασδήποτε ηλικίας και οιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές ή δρόμους. 5. Όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών πουλερικών και πτηνών. α) Απαγορεύεται η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνι σμών πουλερικών και πτηνών σε ελεύθερους χώρους. β) Επιτρέπεται η διοργάνωση εκθέσεων και διαγω νισμών πουλερικών και πτηνών σε στεγασμένους και κλειστούς χώρους, μετά από ενημέρωση, σύμφωνη γνώ μη και εποπτεία της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής και την επιφύλαξη τυχόν εφαρμογής περιορι στικών υγειονομικών μέτρων σε ζώνες επιτήρησης και προστασίας. 6. Όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης αγώνων τα χυδρομικών περιστεριών. Η διοργάνωση αγώνων ταχυδρομικών περιστεριών επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Όταν τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρίσκο νται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός νομού, απαι τείται η γραπτή συναίνεση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής. β) Όταν τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρί σκονται μεταξύ των γεωγραφικών ορίων δύο ή περισ σοτέρων νομών καθώς και στην περίπτωση διεθνών αγώνων, απαιτείται η γραπτή συναίνεση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η γραπτή συναίνεση χορηγείται στους ενδιαφερόμε νους φορείς μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ή προς τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, ανάλογα. Στην εν λόγω αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες των αγώνων, ο αριθμός των ταχυδρομικών περιστεριών, η εμβολιακή τους κατάσταση, οι ιδιοκτήτες τους, η τοποθεσία/ες απελευθέρωσής τους και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα κριθούν κατά πε ρίπτωση αναγκαία για λόγους αποτροπής του κινδύνου προσβολής τους από λοιμώδη νοσήματα των πτηνών.» 3) Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 7 και 8. Β. Η υπ αριθμ / (Β 153) του Υπ. Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταργείται. Άρθρο 2 Παραρτήματα Παρατίθενται ακολούθως τα παραρτήματα I, Ia, II, III, IIIa, IV, V, Va και VI, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

6 8748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ.ΚΙΝΗΤΟ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ α) β) γ) 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Υγ.Διάταξη 2000/1995): 5. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ/ΔΙΑΚΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ(σύμφωνα με το π.δ. 224/1998 Α 175): 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (άλλης αρχής) 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΩΝ: ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: ΘΑΛΑΜΟΣ 1: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 2: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 3: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 4: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: ΘΑΛΑΜΟΣ 5: Επιφάνεια σε m2.. χωρητικότητα: 8. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ Επιφάνεια σε m2: Τουαλέτες ΝΑΙ ΟΧΙ Ντους ΝΑΙ ΟΧΙ Αποδυτήρια ΝΑΙ ΟΧΙ Διοικητικός εξοπλισμός: γραφεία, καθίσματα, αρχειοθήκες: ΝΑΙ ΟΧΙ Αρχείο εγγράφων: καρτέλες σμηνών ΝΑΙ ΟΧΙ κτηνιατρικά πιστοποιητικά εισερχομένων νεοσσών ΝΑΙ ΟΧΙ κτηνιατρικά πιστοποιητικά εξερχόμενων πουλερικών ΝΑΙ ΟΧΙ τιμολόγια αγοράς φαρμάκων, εμβολίων κ.λπ. ΝΑΙ ΟΧΙ τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών ΝΑΙ ΟΧΙ απαντήσεις εργαστηριακών εξετάσεων ΝΑΙ ΟΧΙ κτηνιατρικής νομοθεσίας ΝΑΙ ΟΧΙ 9. ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Περίφραξη οικοπέδου: ΝΑΙ ΟΧΙ Σύστημα απολύμανσης εισερχόμενων εξερχόμενων (οχημάτων ατόμων κλπ) τάφρος ψεκαστήρας Σύστημα συλλογής κόπρου: κοπροσωρός άλλο Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου: ικανοποιητική μέτρια κακή Σύστημα παροχής νερού: δίκτυο δεξαμενή πηγάδι Σύστημα παροχής τροφής: μύλος σιλό αποθήκη σάκων Διάθεση νεκρών ζώων: ενταφιασμός αποτέφρωση Χ.Υ.Τ.Α. 10. ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ Απολύμανση εισόδου ΝΑΙ ΟΧΙ Συχνότητα και τρόπος καθαρισμού και απολύμανσης θαλάμου: (περιγράψτε):

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8749 Συχνότητα απεντομώσεων μυοκτονιών: Εξαερισμός: φυσικός τεχνητός Φωτισμός: φυσικός τεχνητός Σύστημα ποτίσματος: Σύστημα ταΐσματος: Καθαριότητα θαλάμου: ικανοποιητική μέτρια κακή 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Ιδιόκτητα οχήματα Ανεξάρτητοι μεταφορείς ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 1. α) αριθμός κυκλοφορίας: β) Ονομ/μο οδηγού: γ) αριθμός άδειας μεταφοράς ζώων >8 ωρών: αριθμός άδειας μεταφοράς ζώων <8 ωρών: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Ο υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρ χές)

8 8750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια Στοιχεία αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής Ημερομηνία Αρ. πρωτ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ Βεβαιώνεται ότι ο (Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη) Αριθμός δελτίου ταυτότητας Κάτοικος Δήμου... Δημοτικού διαμερίσματος.... Οδός Αριθμός... Τ.Κ Κατέθεσε το «δελτίο καταγραφής εκμετάλλευσης εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων» που πρωτοκολλήθηκε με αριθμό..... Μετά από επιτόπια επιθεώρηση στις διαπιστώθηκε ότι διαθέτει / δεν διαθέτει τα δηλωθέντα στοιχεία εκμετάλλευσης, πληροί / δεν πληροί τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ευζωίας και βιοασφάλειας. και κατά συνέπεια επιτρέπεται / απαγορεύεται να εκτρέφει πουλερικά απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων. Καταχωρήθηκε /δεν καταχωρήθηκε στο μητρώο της υπηρεσίας με αριθμό./δεν δόθηκε αριθμός. Η παρούσα ισχύει για 2 χρόνια μέχρι. (ημερομηνία λήξης) πριν τη λήξη της οποίας οφείλει να υποβάλλει νέο δελτίο καταχώρησης. Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ (σφραγίδα υπογραφή)

9 ΦΕΚ 654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8751 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ονοματεπώνυμο κατόχου: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου περιποίησης: Δήμος / κοινότητα: Τηλέφωνα ανάγκης: ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΣΣΩΝ: ΗΜ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΑΡΙΘ. ΘΑΛΑΜΟΥ:...ΑΡΙΘ. ΤΟΠΟΘ. ΝΕΟΣΣΩΝ... ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ α/α Ημ/νια Αριθμός υφισταμένων πουλερικών Αριθμός νεκρών Ψευδο πανώλη (Ημ/νία) Αλλα Θεραπείες Εργαστηρια κοί και λοιποί έλεγχοι/ ημ/νία Εργαστήριο ελέγχου Απάντη ση/ημερο μηνία Ονομ/μο υπο γραφή υπευθύ νου κτηνιάτρου)

10 8752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 2 α/α Ημ/νια Αριθμός εξερχομένων πουλερικών Ονομ/μο μεταφορέα Αρ. κυκλ. Μεταφ. Μέσου Παραλήπτες/περιοχή/αριθμός πουλερικών/είδος/ αριθ. υγ/κού πιστ/κού

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8753 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ....ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 3. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΥΨΗ ναι όχι 5. ΚΛΩΒΟΙ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ / αριθμός... ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ / αριθμός. 6. ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ : ναι όχι ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΗΣ: ναι όχι 7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: ναι όχι 8. ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΤΩΜΑΤΩΝ : ναι όχι 9. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: ναι όχι 10. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ Α) Β) Γ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /.. / ΥΠΟΓΡΑΦΗ....

12 8754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ημερομηνία.../.../... Αρ. πρωτ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. / 2006 Βεβαιώνεται ότι Ο (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ με ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:..... κάτοικος Δήμου... Δημ. Διαμερίσματος οδός Αριθμός..... Τ.Κ κάτοχος του με αριθμού κυκλοφορίας... αυτοκινήτου, κατέθεσε το Δελτίο καταγραφής οχήματος μεταφοράς πουλερικών για εμπορία ως οικοσίτων που πρω τοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με αριθμό..... προσκόμισε το όχημα για έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι πληροί / δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους βιοα σφάλειας μεταφοράς πουλερικών για εμπορία ως οικοσίτων και κατά συνέπεια επιτρέ πεται / δεν επιτρέπεται η χρήση του για τη μεταφορά πουλερικών, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Μεταφορέων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής με αριθμό..... και κρίθηκε/δεν κρίθη κε κατάλληλο για τη μεταφορά πουλερικών άνω των 12 ωρών. Η παρούσα ισχύει για 2 χρόνια μέχρι..... (ημερομηνία) πριν τη λήξη της οποίας οφείλει να υποβάλλει νέο ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8755 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ημερομηνία.././.. Αρ. πρωτ... ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ διακίνησης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. / 2006 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ /ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Π.Δ/ΤΟΣ 224/1998 (Α 175)/ ΣΜΗΝΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ...:.... ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ αριθμητικά (ολογράφως) ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ* ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥΛ/ΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛ/ΚΩΝ * * 1=Οικόσιτη εκτροφή 2=Κατάστημα λιανικής πώλησης 3=Πτηνοτροφείο Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών επισυνάπτεται συμπληρωματικός πίνακας ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Ο υπογράφων κτηνίατρος, υπάλληλος του..... εξέτασα σήμερα το/τα σμήνος/σμήνη προέλευσης των παραπάνω μεταφερομένων πουλερικών τα οποία βρέθηκαν υγιή και ικανά για μεταφορά (σύμφωνα και με το με αριθ.... έγγραφο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου/Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων.....) και στα οποία δεν έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα λόγω λοιμωδών νοσημάτων. Το παρόν ισχύει για : 2 ημέρες / 3 ημέρες / μέχρι 12 ώρες (συμπληρώνεται ανάλογα αν οι προορισμοί είναι στην ηπειρωτική ή νησιωτική χώρα ή αν η μεταφορά θα διαρκέσει λιγότερο από 12 ώρες). Η έναρξη ισχύος του παρόντος είναι από (ημερομηνία)... μέχρι (ημερομηνία) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

14 8756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤHΜΑ V ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΣΙΤΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Υγ. Διάτ, 2000/1995) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (άλλης αρχής) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε m ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: WC ναι όχι ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ναι όχι ΑΠΟΘΗΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ναι όχι ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ναι όχι ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ικανοποιητικός μέτριος κακός ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ικανοποιητικές μέτριες κακές ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ικανοποιητικές μέτριες κακές ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ικανοποιητικές μέτριες κακές ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΛΩΒΩΝ επαρκής ανεπαρκής καμιά ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ πλήρες ελλιπές απουσία ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ ναι όχι ΕΙΔΗ CITES όχι ναι ( αν ναι, Ελληνικά Ε.Ε Τρίτων χωρών ) ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ναι όχι Ο υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθινά και διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ημερομηνία.. /.. /..... ΥΠΟΓΡΑΦΗ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8757 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα Στοιχεία αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής Ημερομηνία Αρ. πρωτ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΙΤΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ Βεβαιώνεται ότι Ο(Ονοματεπώνυμο κατόχου)... Αριθμός δελτίου ταυτότητας... Κάτοικος Δήμου... Δημοτικού διαμερίσματος οδός....αριθμός...τ.κ Κατέθεσε το δελτίο καταγραφής καταστήματος λιανικής πώλησης πουλερικών σε οικόσιτες εκτροφές που πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με αριθμό πρωτοκόλλου... Μετά από επιτόπια επιθεώρηση στις διαπιστώθηκε ότι διαθέτει / δεν διαθέτει τα δηλωθέντα στοιχεία, πληροί / δεν πληροί τα προβλεπόμενα μέτρα ευζωϊας και βιοασφάλειας και κατά συνέπεια επιτρέπεται / απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών σε οικόσιτες εκτροφές. Καταχωρήθηκε /δεν καταχωρήθηκε στο μητρώο της υπηρεσίας με αριθμό./δεν δόθηκε αριθμός. Η παρούσα ισχύει για 2 χρόνια μέχρι.(ημερομηνία λήξης) πριν τη λήξη της οποίας οφείλει να υποβάλλει νέο δελτίο καταχώρησης. Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ (σφραγίδα υπογραφή)

16 8758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.....ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ... ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΑΙ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.... ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικά) ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ:... ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ* ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΑ/ΕΠΙΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ * 1=Οικόσιτη εκτροφή 2=Κατάστημα λιανικής πώλησης 3=Πτηνοτροφείο Οι στήλες «Ημερομηνία και Ωρα παράδοσης» και»αδιάθετα/επιστρεφόμενα» συμπληρώνονται μετά το πέρας κάθε παράδοσης ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΑΔΙΑΘΕΤΑ (αριθμητικά)... ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1785 4 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 258971 Θέσπιση µέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Α1. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλωσης σε όλες τις εκτροφές; Α2. Τι είδους αρχεία πρέπει να κρατά η επιχείρησή μου; Α3. Με καλύπτουν τα αποτελέσματα των αυτοελέγχων για να προχωρήσω

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Για συμμετοχή στις δράσεις: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή»

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22775

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22775 υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στη Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οροτυποποίηση των θετικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0158 EL 06.04.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/158/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τους όρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

22772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την υπ αριθμ. 301509/19.11.2004 απόφαση «Μεταβί βαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων»

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 / 10 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ: 2 7 1 4 / 1 0 0 9 4 7 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Φ.Ε. Τμήμα Β Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. κωδ. : 10176

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Φλώρινα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-08-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 31 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Οργανισµός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - ΝΠΙ Ιθάκης 45-47, 112 51 Αθήνα Τηλ.:8231 277, Fax: 8231 438, e-mail : agrocert@otenet.gr, website: www.agrocert.gr ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1308 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 155511 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ:

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 16 08 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 12109 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο Στάθης (Σταυρόπουλος)

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο Στάθης (Σταυρόπουλος) Οι οδηγίες διαμορφώθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECORAIP (www.ecoraip.eu) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου Τα σκίτσα φιλοτέχνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2959 5 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10608/105667 Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτο τοξικών και συνεργιστικών

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα