ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: οικ /6046 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α ), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγ γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α ) «Προσαρμογή της ελ ληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της , «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της και 2006/103/ ΕΚ της » και ειδικότερα αυτές των άρθρων 6 (παρ. 13), 8, 10 (παρ. 1) και 14. β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α ). γ. του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ) «Περί ιατρικής εξετά σεως των οδηγών αυτοκινήτων, δίτροχων τρίτροχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων» όπως τροποποι ήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 2. Το γεγονός ότι υλοποιείται μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χορήγη ση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.). 3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε ως εξής τη διαδικασία και τις λεπτο μέρειες εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α ), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων: Αρθρο 1 Υπόχρεοι 1. Υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων, έχουν οι οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών και κατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Γ και Γ+Ε, οι οποίοι αποκτούν άδεια οδήγησης μιας τουλά χιστον από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες αυτές από και μετά. 2. Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επι μόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων: α. Οι οδηγοί των παραγράφου ζ και η του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α ) ως εξής: α1. Οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων, που μεταφέρουν υλι κά, εργαλεία και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση του επαγγέλματος, του ιδιοκτήτη των φορτηγών. α2. Οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων, που χορηγούνται σε μεταφορικές επιχειρήσεις και πρακτορεία μεταφορών για την μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συ σκευασίας που ανήκουν σ αυτές και α3. οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων, που ανήκουν σε επι χειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας. β. Οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποκατηγορίες ή κατηγορίες, πριν από τις Προκειμένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτο χος ΠΕΙ απαιτείται: α) να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού (σύμφωνο με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος II του π.δ. 74/2008) ή β) να είναι καταχωρισμένος επάνω στην άδεια οδήγη σης ο κοινοτικός κωδικός «95» και δίπλα στις υποκατη γορίες ή κατηγορίες Γ1, Γ1 + Ε, Γ και Γ+Ε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 2003/59). 4. Ο οδηγός που παραβιάζει τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Β ) τιμωρείται σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά 1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων, πρέπει να

2 25118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω νιών (Υπηρεσία Μ.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) του τόπου κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1.1. Αν δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μιας του λάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ και Γ + Ε, Την Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Παραρτή ματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα ρούσας απόφασης, μαζί με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις για την χορήγηση άδειας οδήγησης των παραπάνω υποκατηγοριών ή κατηγοριών δικαιολο γητικά και επιπλέον αποδεικτικό κατάθεσης εβδομήντα (70) υπέρ του λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 όπως ισχύει Αν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ και Γ + Ε: α. Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6, με την οποία να δηλώνει: αα. Οτι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. ββ. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιό τητας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας Μ.Ε., στην οποία υποβάλλεται η Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση. γγ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος εί ναι Έλληνας υπήκοος. Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατί θεται, υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), από το οποίο να προ κύπτει η ηλικία του. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα απαιτείται φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ισοδυνάμου με το διαβατήριο εγγράφου όπως π.χ. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Αλλοδαπού. γ. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δημοσίου εγγράφου αναλόγου τύπου και ισχύος με αυτό που υποβάλλε ται για την χορήγηση άδειας οδήγησης όταν ο ενδια φερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα. Τέτοιο δημόσιο έγγραφο μπορεί να είναι η Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαί ωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών για απόκτηση του ΠΕΙ. Για τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες. Σε περίπτωση που μεταξύ της ημερομηνίας λήξης ισχύος της άδειας παραμονής ή του ισοδύναμου εγγράφου και της ημέρας έναρξης ισχύος της νέας άδειας διαμονής ή παραμονής ή του ισοδύναμου εγγράφου, μεσολαβεί χρονικό διά στημα έως ενενήντα (90) ημέρες, ο αλλοδαπός κάτοχος των ανωτέρω εγγράφων θεωρείται ότι διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12 μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παρα πάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο. δ. Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν) ισχύουσας για μία τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ και Γ + Ε. ε. Αποδεικτικό κατάθεσης εβδομήντα (70) υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ) όπως ισχύει, για την θεωρητική και πρακτική εξέταση. στ. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. 2. Πέραν των παραπάνω αναφερομένων στις περι πτώσεις 1.1. και 1.2 υποβάλλονται και τα σχετικά δι καιολογητικά για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης υπό μορφή πλαστικής κάρτας όπως αυτή προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της υπ αριθμ. οικ /6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης. 3. Η αρμόδια υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. στην οποία υπο βάλλεται η Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογη τικά, αφού τα ελέγξει και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο: α) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κά τοχος άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των υπο κατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε: Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υπο ψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2 του Παραρτήματος). β) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτο χος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε: Δελ τίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.3 του Παραρτήματος). Τα προαναφερόμενα Υποδείγματα 3.2 και 3.3 αποτε λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 4. Όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετι κές διατάξεις για τις άδειες οδήγησης που αφορούν την κατάθεση της Αίτησης Υπεύθυνης δήλωσης, την επικύ ρωση των φωτοαντιγράφων και λοιπών δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας οδήγησης, εφαρμόζονται και στην απόφαση αυτή. Άρθρο 3 Θεωρητική εξέταση για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης 1. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίου για χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών διενεργείται, από την Υπηρεσία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μ.Ε. της Ν.Α. του τόπου κατοικίας του, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της ή κατά τις ημέρες αργιών, προφορικά ενώπιον επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ112/Α ). Η επιτροπή αποτελείται από τρείς υπαλλήλους της συγκεκριμένης υπηρεσίας Μ.Ε. ή και της υπηρεσίας ΚΤΕΟ, εκ των οποίων, οι δύο αποτελούν τα μέλη της και ο τρίτος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα. Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή Επαρχου κατά περίπτωση. Τα μέλη της επιτροπής ανή κουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής) εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον, τεχνικός. Σε κάθε περίπτωση εξέτασης, όπου το τεχνικό μέλος της επιτροπής αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, πρέπει και αυτός (ο αναπληρωτής), να είναι τεχνικός, οποιουδήποτε επιπέδου. 2. Η θεωρητική εξέταση γίνεται σε αίθουσα, για το σύ νολο των προγραμματισθέντων υποψηφίων. Με μέριμνα του γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος ελέγχει την ταυτότητα των υποψηφίων, εισέρχονται στην αίθουσα οι υποψήφιοι για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης που έχουν προγραμματιστεί την συγκεκριμένη ημερομη νία. Υποψήφιος που δεν φέρει μαζί του τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο) και το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης αποκλείεται από τις εξετάσεις και δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν την παρέλευση ενός μηνός, στην δε κατάσταση σημειώνεται ως μη προσελθών. 3. Η προφορική θεωρητική εξέταση των υποψηφίων για απόκτηση του ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, θα πραγ ματοποιείται προφορικά από την επιτροπή στην ύλη του βιβλίου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών φορτηγών», εκδόσεις του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στις σελίδες 1 έως 157 αυτού. Η εξέταση γίνεται παρουσία όλων των υποψηφίων. Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις από την προαναφερόμενη ύλη. Θεωρείται επιτυχών εάν απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά (7) ερωτήσεις. Στόχος της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί αν ο υπο ψήφιος έχει κατανοήσει πλήρως τη συγκεκριμένη ύλη και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ελεύθερη συζήτηση μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου και η επανάληψη της ερώτησης σε περίπτωση μη πλήρους κατανόησής της. Για κάθε υποψήφιο, σημειώνονται από τον γραμματέα σε ξεχωριστό φύλλο (Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος) όλες οι ερωτήσεις που του απευθύνονται από την επι τροπή και η ένδειξη ΝΑΙ αν απαντήσει σωστά ή η ένδειξη ΟΧΙ αν απαντήσει λάθος. Το σύνολο των σωστών απα ντήσεων αποτελεί και το τεκμήριο της επιτυχίας ή μη του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν και οι δύο εξεταστές αποφασίσουν ότι επέτυχε. Ο υποψήφι ος θεωρείται ότι απέτυχε αν έστω και ο ένας από τους εξεταστές αποφασίσει την απόρριψη του εξεταζομέ νου. Το αποτέλεσμα της επιτυχίας ή όχι ανακοινώνεται μεγαλόφωνα στον υποψήφιο. Το φύλλο (Υπόδειγμα 4) επισυνάπτεται στην κατάσταση εξετασθέντων. Ακολούθως ο γραμματέας θέτει στην αντίστοιχη θέση του Δελτίου Εξέτασης την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ ΓΙΑ ΠΕΙ» ενώ σε περίπτωση αποτυχίας θέτει την ένδειξη «ΑΠΕΡ ΡΙΦΘΗ» αναγράφοντας και τον αριθμό λαθών π.χ. «4 λάθη». Τα μέλη της επιτροπής υπογράφουν στην οικεία στή λη, θέτοντας, ολογράφως και το ονοματεπώνυμό τους, είναι δε συνυπεύθυνοι για οποιαδήποτε ψευδή αναγρα φή στο δελτίο αυτό. Όσοι απορρίπτονται στη θεωρητική εξέταση έχουν δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρωθούν δεκαπέ ντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της απόρριψης. Μετά το πέρας της εξέτασης ο γραμματέας της επι τροπής συντάσσει κατάσταση εξετασθέντων και μη προσελθόντων (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Πα ραρτήματος), θέτοντας δίπλα από το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου την ένδειξη «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» ή «ΕΠΕΤΥ ΧΕ» ή «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» κατά περίπτωση. Η κατάστα ση υπογράφεται από τα δύο μέλη της επιτροπής και τον γραμματέα θέτοντας και το ονοματεπώνυμο τους ολογράφως. Η κατάσταση αυτή μαζί με τα φύλλα του Υποδείγματος 4 παραδίδεται, την αμέσως επόμενη ερ γάσιμη ημέρα, από τον γραμματέα, στον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος ή στον Προϊστάμενο της Υπη ρεσίας Μ.Ε., με υπογραφή παραλαβής, σε φωτοαντίγρα φό της. Το φωτοαντίγραφο της κατάστασης κρατείται από το γραμματέα. Μετά το τέλος της θεωρητικής εξέτασης, ο γραμ ματέας παραδίδει στους υποψήφιους τα δελτία τους, προκειμένου το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Μ.Ε. της Ν.Α. να προγραμματίσει τη θεωρητική επανεξέταση ή πρακτική εξέτασή τους, κατά περίπτωση. 4. Με την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χορή γηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρ χικής επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) η θεωρητική εξέταση διενεργείται ως εξής: Τα θέματα που επιλέγονται αυτόματα από το μη χανογραφικό σύστημα, περιέχονται στο εγχειρίδιο «Επαγγελματική οδήγηση φορτηγού Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση» που το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει εκδόσει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες: α) ένα ερωτηματολόγιο με τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τρείς (3) προτεινόμενες απα ντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ορθή και β) δύο φύλλα με δύο μελέτες περιπτώσεων προς απά ντηση γραπτώς. Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά (όπως πραγματοποιείται και για την θεωρητική εξέταση για χορήγηση της άδειας οδήγησης με το σύστημα ΜΣΘΕΥΟ). Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνε ται γραπτώς. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Η βαθμολόγηση των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής. Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέ τες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτη ματολογίου βαθμολογείται με 2 μονάδες. Κάθε φύλλο μελέτης περιπτώσεων περιλαμβάνει δύο (2) θέματα για

4 25120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανάπτυξη, κάθε θέμα από τα οποία βαθμολογείται με 20 μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονά δες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που θα έχουν σημειώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδες έχοντας όμως παράλληλα βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες στις μελέτες περιπτώσεων. Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμο λογία μικρότερη από τριάντα (30) μονάδες στο ερω τηματολόγιο ή βαθμολογία μικρότερη από είκοσι (20) μονάδες στο φύλλο των μελετών περιπτώσεων απορ ρίπτεται, ακόμα και αν το σύνολο της βαθμολογίας και στις δύο δοκιμασίες είναι ίσο ή υπερβαίνει τις εξήντα (60) μονάδες. Επίσης, υποψήφιος που επιτυγχάνει τις παραπάνω βάσεις στις επιμέρους δοκιμασίες (30 μονά δες στο ερωτηματολόγιο και 20 μονάδες στις μελέτες περιπτώσεων) απορρίπτεται, γιατί δεν συγκεντρώνει τις εξήντα (60) μονάδες που αποτελεί την ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά και από τις δύο δοκιμασίες. Κάθε υποψήφιος όταν τελειώσει η εξέταση του, μπορεί να απομακρύνεται από τη θέση του, με την προϋπόθεση να μην παραμένουν στην αίθουσα λιγότεροι από τρείς (3) υποψήφιοι. Η σύνταξη της κατάστασης γίνεται από τον γραμ ματέα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παρά γραφο 3. Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεργάζε ται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις του αμέσως επόμενου εξαμήνου. 5. Μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής θα είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων των εξετασθέντων και των επιτυχόντων ανά κατηγορία. Άρθρο 4 Πρακτική εξέταση 1. Οι υποψήφιοι για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφω σης μεταφοράς εμπορευμάτων οι οποίοι επιτυγχάνουν στη θεωρητική εξέταση του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, υποχρεούνται να υποβληθούν σε πρακτική εξέ ταση, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω Η πρακτική εξέταση για υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν) μίας τουλάχιστον εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε διενεργείται ως εξής: Η Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. του τόπου κατοικίας του υποψηφίου, η οποία του έχει χορηγήσει Δελτίο Εκπαί δευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανό τητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2), τον προγραμματίζει για πρακτική εξέταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί υποψηφίων οδηγών, σχετικές δι ατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται, πριν από την πρακτική του εξέταση να εκπαιδευτεί πρακτικά σαν υποψήφιος οδηγός, πραγματοποιώντας τον ελάχι στο αριθμό μαθημάτων, που προβλέπουν οι σχετικές με τις άδειες οδήγησης διατάξεις, για τη κατηγορία Γ. Η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας Γ, παρουσία εκπαι δευτή υποψηφίων οδηγών. Εφαρμόζονται οι διατάξεις οι σχετικές με τους υποψήφιους οδηγούς καθώς και αυτές της απόκτησης ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα του π.δ. 74/2008. Κατά την πρακτική εξέταση η πορεία αντί των 45 της ώρας διαρκεί 90. Εξυπακούεται ότι ο υποψήφιος της παρούσας πε ρίπτωσης, υποχρεούται όπως, πέραν της θεωρητικής εξέτασης του άρθρου 3 της απόφασης αυτής και της πρακτικής εξέτασης της παραγράφου αυτής, να έχει υποστεί προηγουμένως θεωρητική εκπαίδευση και εξέ ταση υποψηφίου οδηγού για την κατηγορία Γ. Αν τελικά επιτύχει και στις τρεις (3) εξετάσεις, του χορηγείται: α. Άδεια οδήγησης της κατηγορίας Γ και β. ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, μεταφοράς εμπορευ μάτων. Τα εκπαιδευτικά οχήματα της κατηγορίας Γ τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκπαίδευση και εξέ ταση του υποψηφίου της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές, με τη χορήγηση αδειών οδήγησης, διατάξεις. Κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας και ΠΕΙ με ταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τους χορηγήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε εξετάσεις για χορή γηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, στην περίπτωση που θα ζητήσουν επέκταση της άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ+Ε. Κατά την πρακτική εξέταση για την επέ κταση αυτή, η πορεία διαρκεί 45 της ώρας και όχι 90 (εφαρμοζομένων των λοιπών διατάξεων περί επέκτασης άδειας οδήγησης από την κατηγορία Γ στην Γ+Ε) Η πρακτική εξέταση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέ λους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν) μίας τουλάχιστον εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, διενεργείται ως εξής: Η Υπηρεσία Μ.Ε. του τόπου κατοικίας του υποψηφίου, η οποία του έχει χορηγήσει Δελτίο Εξέτασης Υποψηφί ου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικα νότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.3), τον προγραμματίζει για πρακτική εξέταση, αφού έχει προηγουμένως επιτύχει στην θεωρητική εξέταση για ΠΕΙ. Στην προκειμένη περίπτωση ο υποψήφιος υπόκεινται σε εξετάσεις διαρκείας 90 της ώρας, σε πορεία, κατά την οποία εξετάζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστο ποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.3). Εφαρμόζονται και εδώ οι διατάξεις οι σχετικές με τους υποψήφιους οδηγούς καθώς και αυτές της απόκτησης ΠΕΙ μεταφοράς εμπο ρευμάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα του π.δ. 74/2008.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η επιτροπή εξετάσεων και οι λοιπές διαδικασίες, είναι αυτές που ορίζουν οι σχετικές, με τη χορήγηση αδειών οδήγησης, διατάξεις. Η πρακτική εξέταση μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικό όχημα ή με Ι.Χ. ή Δ.Χ. όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (παρ. 9) του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α ). Οι προδιαγραφές των οχημάτων (εκπαιδευτικών ή Ι.Χ. ή Δ.Χ.) με τα οποία θα διενεργηθεί η πρακτική εξέταση είναι αυτές που προβλέπουν οι σχετικές με τη χορήγηση αδειών οδήγησης, διατάξεις. Ειδικότερα, για την πρακτι κή εξέταση για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης σε κατόχους μιας ή περισσοτέρων εκ των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, αν δεν κυκλοφορούν εκπαιδευτικά οχήματα των υποκατηγοριών αυτών, η πρακτική εξέταση πραγ ματοποιείται σε Ι.Χ. ή Δ.Χ. οχήματα των υποκατηγοριών αυτών, με προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στο Πα ράρτημα II της υπ αριθμ /6028/2008 (ΦΕΚ 1541/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης. Τα οχήματα αυτά (Ι.Χ. και Δ.Χ.) πρέπει, προ των εξετά σεων, να επιθεωρηθούν και να εφοδιασθούν με πρακτι κό επιθεώρησης, στο οποίο να υπάρχει η παρατήρηση ότι, το συγκεκριμένο όχημα πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II της υπ αριθμ /6028/2008 (ΦΕΚ 1541/ Β ) κοινής υπουργικής απόφασης, για πρα κτική εξέταση στη συγκεκριμένη υποκατηγορία άδειας οδήγησης. Αν πρόκειται για Ι.Χ. όχημα, πρέπει, από την άδεια κυκλοφορίας, να προκύπτει ότι το όχημα ανήκει στον υποψήφιο ή αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία ο υπο ψήφιος να είναι υποχρεωτικά μέλος ή εταίρος αυτής. Ο υποψήφιος για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης υποχρεούται να υποβληθεί σε πρακτική εξέταση για ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, σε μια από τις υποκατηγο ρίες ή κατηγορίες άδειας οδήγησης που κατέχει, π.χ.: Αν επιθυμεί ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και είναι κάτοχος άδειας οδήγησης των των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε, τότε υποχρεούται να υπο βληθεί σε πρακτική εξέταση μόνο σε μία από τις προ αναφερόμενες υποκατηγορίες ή κατηγορίες και το ΠΕΙ ισχύει και για υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οδήγησης που αφορούν μεταφορές εμπορευμάτων. 2. Όσοι απορρίπτονται στην πρακτική εξέταση έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις για την επανεξέταση υποψη φίων οδηγών. 3. Αν στην περιοχή συγκεκριμένης Υπηρεσίας Μ.Ε. δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά οχήματα ή Ι.Χ. ή Δ.Χ. οχήματα, κατά περίπτωση, με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την πρακτική εξέταση των ενδιαφερομένων του άρθρου αυτού, τότε με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, ο ενδια φερόμενος παραπέμπεται για πρακτική εξέταση στην πλησιέστερη Υπηρεσία Μ.Ε., όπου υπάρχουν οχήματα με τις κατάλληλες προδιαγραφές. 4. Η άδεια οδήγησης και το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης χορηγείται από την Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Άρθρο 5 Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων 1. Από την ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέ τασης του ενδιαφερομένου, αυτός θεωρείται κάτοχος ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει πενταετή ισχύ. Η κατοχή ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνο, με την καταχώρηση του κοι νοτικού κωδικού «95» επάνω στην άδεια οδήγησης. Η καταχώρηση του αριθμού αυτού, επάνω στην άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ως εξής: α) Περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν), μίας ή περισσοτέρων εκ των υποκατηγοριών ή κατηγο ριών Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε και υπεβλήθη σε εξετάσεις μόνο για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων: Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης που κατέχει, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, στην οικεία Υπηρεσία Μ.Ε. Η υπηρεσία χορηγεί νέα άδεια οδήγησης ακολου θώντας την διαδικασία εκτύπωσης με την συμπλήρωση δίπλα στην κατηγορία και του κωδικού αριθμού «95» ως εξής: κωδικός αριθμός 95 και ημερομηνία λήξης ισχύος του ΠΕΙ π.χ. στην εκτύπωση δίπλα στην κατηγορία Γ+Ε στην στήλη 12 της άδειας θα φαίνεται η αναγραφή , που σημαίνει ότι, ο ενδιαφερόμενος υπε βλήθη σε εξετάσεις στην κατηγορία Γ+Ε για χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, η επιτυχής πρακτική του εξέταση για ΠΕΙ έγινε στις και το ΠΕΙ ισχύει μέχρι Η λήξη ισχύος του ΠΕΙ είναι ανεξάρτητη με τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης και για το λόγο αυτό, η αναγραφή του κωδικού 95, πρέπει να μεταφέρεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση ανανέωσής της. Με την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία την παλαιά πρωτό τυπη άδεια οδήγησης η οποία ακυρώνεται και τίθεται στον οικείο φάκελο. β. Περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος υπεβλήθη σε εξετάσεις για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ και για χορήγηση ΠΕΙ, ταυτόχρονα: Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης που κατέχει, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Η οικεία Υπηρεσία Μ.Ε. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο νέα άδεια οδήγησης, στην οποία καταχωρείται και η επέκταση σε Γ κατηγορία και οι ενδείξεις του κοινο τικού κωδικού αριθμού «95», όπως ακριβώς και στην προηγούμενη περίπτωση α. Και στην περίπτωση αυτή με την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπη ρεσία την παλαιά πρωτότυπη άδεια οδήγησης η οποία ακυρώνεται και τίθεται στον οικείο φάκελο. Άρθρο 6 Μεταφορά φακέλου Αν υποψήφιος, για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφω σης ή για χορήγηση άδειας οδήγησης και ΠΕΙ ταυτόχρο να, αλλάξει κατοικία, αρμοδιότητας άλλης Υπηρεσίας Μ.Ε., από αυτή στην οποία υποβλήθηκε η αρχική αίτηση, επιτρέπεται η μεταφορά του σχετικού φακέλου στη νέα

6 25122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπηρεσία Μ.Ε. και η συνέχιση της διαδικασίας, στη νέα αυτή Υπηρεσία. Η μεταφορά πραγματοποιείται με Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Μ.Ε. αρ χικής αίτησης ή της νέας του κατοικίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία μεταφοράς φακέλου, όπως αυτή καθορίζεται από τις περί αδειών οδήγησης, διατάξεις. Αρθρο 7 Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης ή Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης 1. Η εξέταση υποψηφίου οδηγού και ταυτόχρονα υπο ψηφίου για χορήγηση ΠΕΙ, διενεργείται με το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υπο ψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2 του Παραρτήματος). 2. Η εξέταση υποψηφίου για χορήγηση μόνο ΠΕΙ αρχι κής επιμόρφωσης διενεργείται με το Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματι κής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.3 του Παραρτήματος). Οι διαστάσεις, το χρώμα και το βάρος του χαρτιού των παραπάνω δελτίων είναι ίδια, με αυτά που προ βλέπονται από τις κανονιστικές διατάξεις για το Δ.Ε.Ε. υποψηφίου οδηγού. Τα παραπάνω δελτία ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους, η οποία είναι αυτή της κατάθεσης της σχετικής Αίτησης Υπεύθυνης δήλωσης. 3. Στον προγραμματισμό για θεωρητική εξέταση του υποψηφίου για χορήγηση ΠΕΙ θα αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» του Τμή ματος II του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης η ένδειξη «θεωρητικά ΠΕΙ». 4. Αν ο υποψήφιος, εντός του χρόνου ισχύος του δελ τίου, δεν περατώσει με επιτυχία το σύνολο των απαι τουμένων εξετάσεων, υποχρεούται να επαναλάβει το σύνολο των εξετάσεων αυτών, αφού εκδοθεί νέο δελτίο, κατά περίπτωση. 5. Για την έκδοση του νέου δελτίου, ο ενδιαφερό μενος υποχρεούται να επανυποβάλλει το σύνολο των προβλεπομένων, στο άρθρο 2, της απόφασης αυτής, δικαιολογητικών, εκτός των παγίων τελών χαρτοσήμου, των εισφορών υπέρ τρίτων και του ποσού το οποίο απαιτείται για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης, τα οποία υποβάλει κατά την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Άρθρο 8 Άδειες οδήγησης 1. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση, με οποι ονδήποτε τρόπο άδειας οδήγησης (με εξετάσεις ή με μετατροπή ξένης άδειας) μίας ή περισσοτέρων από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ + Ε, από και μετά, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 2. Υποψήφιοι οδηγοί των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση πριν από τις για χορήγηση άδειας οδήγησης και δεν έχουν επιτύχει στην πρα κτική εξέταση μέχρι και , δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 4 του π.δ (ΦΕΚ112/Α ). Οι υποψήφιοι οδηγοί της παραγράφου αυτής δικαιού νται (εφόσον το Δ.Ε.Ε. υποψηφίου οδηγού δεν έχει λήξει) από και μετά, να υποβάλλουν νέα αίτηση για μεταβολή του αρχικού τους αιτήματος (επανεκτύπωση Δ.Ε.Ε. με προσθήκη του κωδ. «95»). Στην προκειμένη περίπτωση χορηγείται, στον ενδια φερόμενο, Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφί ου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 3.2), με ισχύ το υπόλοιπο της τριετίας από τη χορήγηση του Δ.Ε.Ε. Υποψηφίου Οδηγού και ο ενδι αφερόμενος υποχρεούται να δώσει όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις, εκ των απαιτουμένων εξετάσεων για χορή γηση άδειας οδήγησης και ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων. Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις Κάτοχοι ελληνικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ, την οποία απέκτησαν μετά από επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση, όπου η επιτυχής πρακτική εξέταση πραγματοποιήθηκε μέσα στο διάστημα από μέχρι και την πρώτη, του αμέσως επόμενου, της δη μοσίευσης της απόφασης αυτής μήνα, μπορούν να αποκτήσουν και ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων, αφού υποστούν μόνο επιτυχή θεωρη τική εξέταση του άρθρου 3 της απόφασης αυτής. Το δικαίωμα αυτό που παρέχεται στους ενδιαφερομένους με την ρύθμιση του άρθρου αυτού, πρέπει να ζητηθεί με σχετική αίτηση η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τις Για την θεωρητική εξέταση των ενδια φερομένων της παραπάνω κατηγορίας χορηγείται Δελ τίο εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης Γ1, Γ, Γ1 + Ε, Γ + Ε (Υπόδειγμα 3.3) χωρίς όμως να γί νεται χρήση του μνημονίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της απόφασης αυτής. Άρθρο 10 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει: α. Υπόδειγμα 3.2 (Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πι στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης). β. Υπόδειγμα 3.3 (Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης. γ. Υπόδειγμα 3 (Πρακτικό Κατάσταση εξετασθέντων στα θεωρητικά).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Υπόδειγμα 4 (Φύλλο ερωτήσεων απαντήσεων υποψηφίου). ε. Υπόδειγμα 5 (Πρακτικό εξετάσεων υποψηφίου οδη γών και Υποψηφίων για χορήγηση ΠΕΙ). στ. Υπόδειγμα 6Α (Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση). Άρθρο 11 Ισχύς Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..

8 25124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.2 ( ) 1,, 1+, + : : : : / :.. / :. :. :. / : -. : : : -...., - (60)..

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , 1. ( 1.4) 2. ( 3.2) 3. ( 3.3) 4. ( 3.5) O % ( ) 1.,, 2. 3., ( ) ( )

10 25126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.3 ( ) 1,, 1+, + : : : : / :.. / :. :. :. / :. : : -...., - (60)..

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( 1.4) 2. ( 3.2) 3. ( 3.3) 4. ( 3.5) ( ) 1.,, 2. 3., ( ) ( )

12 25128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 ( ) ( ) : : : / : ( ) : ( ) : ( ) : ( )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / / : : : : : / 1 1).. / 2 2).. / 3). / 4). / 5). / 6).. / 7).. / 8). / 9). / 10).. / : /

14 25130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 ( ) : : : : : : / : ( ) : ( ) : ( ) : ( )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /

16 25132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 - ( / /1999) ' - - ( /1986) : ) ) :. &... ( ) : : : : : : : :... : : : :.:..:. : fax : ( )... : : : / / : / : : :.:..: : :. : fax : ( ) ( /2002) (, ). ( ) : : :. : : :.:..:. : fax : : 1), / 2). * *

17 Φ.Ε.Κ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ' ( / /1999) (1), /1986, : (1) " 8., 10." 1 : / /2008 ( 112/ / ) " 2003/59/ ,...", /480/ /9666/2008 ".. 74/2008 ", /6028/ ( 1541/B ) ",.. 19/1995 ( 15) 91/439/. 2006/126/ /65/...",.

18 25134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ' - : 1. - ( ) 2. 3.,, (2) 5. ( ) , ) ,15 ) : 2:, (,.). 5: 45,.. 638/ , 1+,, +, 1, 1+,, +. :

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ' :.. : ) 114, ( ) + 70 ( ) ) :. : fax :..../.../20... ().. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

20 25136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 18 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2406 31 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 192 Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1782 26 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν στο Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3887 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 122 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43 11 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3754 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ια τρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 671 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 1831/39763 Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι κών φαρμάκων και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα