ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας: Χαλάνδρι Τηλ: : FAX: : Α.Μ.: 63/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΟΥΛΜΑΝ Α)ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.,ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (ΕΣΟ Α CAMP), ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,75 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑ Α

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ΘΕΜΑ: «Μίσθωση ούλµαν για µεταφορά µελών των Κ.Α.Π.Η. καθώς και των αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp) για το Ο.Ε. 2015». Α.Μ.:63/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Χαλανδρίου στα λαίσια της Κοινωνικής Μέριµνας και της Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς εφαρµόζει τα κάτωθι ανά οµάδα: ΟΜΑ Α 1 Την µίσθωση είκοσι δύο (22) ιδιωτικών αυτοκινήτων ηµόσιας χρήσης ( ούλµαν) 50 θέσεων, µε αφετηρία στα Κ.Α.Π.Η : α)κεντρικό Κ.Α.Π.Η., Καραολή ηµητρίου 2 & 25 ης Μαρτίου β) Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου, Κρήτης & Σοφοκλή Βενιζέλου γ)κ.α.π.η. Τούφας, Ταϋγέτου & Μεταµορφώσεως και ε ιστροφή στα ίδια αντίστοιχα σηµεία για την κάλυψη των αρακάτω εκδηλώσεων ό ου θα γίνεται η µεταφορά των µελών των Κ.Α.Π.Η. 1. Ηµερήσιες εκδροµές 2. Περι άτους ρωινούς ή α ογευµατινούς 3. Σε θέατρα, µουσεία κ. α. εντός Αθηνών 4. Σε ξενοδοχείο για τις θερινές διακο ές Η δα άνη για την ανωτέρω µίσθωση θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, οικονοµικού έτους 2015, τον Κ.Α (Μεταφορά µελών Κ.Α.Π.Η.) στο οσό των ,75 συµ/νου Φ.Π.Α. 13%. Η δα άνη είναι δυνατόν να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τις υ ηρεσιακές ανάγκες σύµφωνα µε το συµβατικό οσό. ΟΜΑ Α 2 Την µίσθωση δώδεκα (12) ιδιωτικών αυτοκινήτων ηµόσιας χρήσης ( ούλµαν) 60 θέσεων για τη µεταφορά των αιδιών για την κάλυψη των τριών εκδροµών, ου θα διοργανωθούν εντός Αττικής (Μαλακάσα, µέσω Αττικής Οδού και Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας) και σε τρείς εριόδους (µία σε κάθε ερίοδο), α όστασης 70χ.λ.µ. ερί ου (µετ. ε ιστροφής), α ό 15/6/2015 έως 31//7/2015, µε αφετηρία και ε ιστροφή στην κεντρική είσοδο του Αθλητικού Κέντρου «Ν.Πέρκιζας» ε ί της Λεωφόρου Πεντέλης 146 στα λαίσια του ρογράµµατος «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2015» της /νσης Παιδείας Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Η δα άνη για την ανωτέρω µίσθωση θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, οικονοµικού έτους 2015, στον Κ.Α (Μεταφορά αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp) στο οσό των 4.068,00 συµ/νου Φ.Π.Α. 13%. Για τα ανωτέρω ρογράµµατα των ΟΜΑ ΩΝ 1 & 2 α αιτούνται διάθεση ούλµαν α ό τουριστικό γραφείο & αροχής υ ηρεσιών α ό ε αγγελµατία οδηγό τουριστικού λεωφορείου.

3 Ε ίσης η µίσθωση δύναται να ραγµατο οιηθεί µε την Α ευθείας Ανάθεση και η εκτέλεση της µίσθωσης θα γίνει βάσει τους όρους της Συγγραφής Υ οχρεώσεων ό ου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσης, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ε ί του ροϋ ολογισµού της µελέτης (ανά οµάδα) και µε συµ λήρωση του τιµολογίου ροσφοράς α ό τους υ οψηφίους αναδόχους (ανά οµάδα). Η ροσφερόµενη τιµή θα εριέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις. Την µε αρθµ. ρωτ :44245/ /06/2015 α όφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α οκεντρωµένης ιοικ. Αττικής, µε την ο οία εγκρίνεται η µίσθωση, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ούλµαν, εκ των ο οίων 22 αφορούν τα Κ.Α.Π.Η. και 12 το ρόγραµµα «Αθλητική Κατασκήνωση 2015». Ισχύουσες διατάξεις : 1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( αρ.4 του αρθ.4 & αρ.2 του αρθ.23). 2. Την αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» ό ως αναδιατυ ώθηκε µε την αρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ Τις διατάξεις του άρθρου 209 αρ. 2 και του άρθρου 273 αρ. 1 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του Ν.4257/2014 άρθ.67 (κατάργηση της αρ.3 του άρθρου 199 του Ν.3463/06). 5. Το άρθρο Το Π.. 270/81 άρθρο 19 αρ.3 6. Της υ.αριθµ.5100/1600/ Α όφασης του Υ ουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισµός διαδικασίας µίσθωσης Ιδιωτικών Αυτοκινήτων α ό ηµόσιες Υ ηρεσίες». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 Πρόγραµµα Καλλικράτης. 8. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 Α / : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις ό ως τυχόν έχουν τρο ο οιηθεί και σήµερα ισχύουν. 9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 όσον αφορά την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 157 αρ.1β του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/τ.Α / ). 11. Την µε αριθµ.πρωτ. : 44245/ /06/2015 α όφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µε την ο οία εγκρίνεται η µίσθωση συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ούλµαν,εκ των ο οίων 22 αφορούν τα Κ.Α.Π.Η. και 12 το ρόγραµµα «Αθλητική κατασκήνωση 2015». Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη των Κ.Α.Π.Η. Χαλάνδρι, 23/06/2015 Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας Γκαµούλου Αµαλία Τσιρέβελου Ιωάννα Χριστοδούλου Πέτρος

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ΘΕΜΑ: «Μίσθωση ούλµαν για µεταφορά µελών των Κ.Α.Π.Η. καθώς και των αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp) για το Ο.Ε. 2015». Α.Μ.:63/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΜΑ Α 1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΕΙ ΟΣ Ηµερήσιες Πρωινοί ή α ογευµατινοί ερί ατοι εντός Αθηνών(για θέατρα, µουσεία κ.α.) σε ξενοδοχείο για θερινές διακο ές ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 13% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 525, , ,00 107,25 932, ,00 66,30 576, ,00 546, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,75 ΠΕΡΙΟ ΟΙ Α, Β & Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΜΑ Α 2 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) /ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Κόστος ούλµαν Ποσότητα Καθαρή Αξία χωρίς Κόστος 13% Τελική Αξία µε Α ερίοδος (1 εκδροµή) 300, ,00 156, ,00 Β ερίοδος (1 εκδροµή) 300, ,00 156, ,00 Γ ερίοδος (1 εκδροµή) 300, ,00 156, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 468, ,00 Χαλάνδρι,23/06/2015 Η Συντάξασα Γκαµούλου Αµαλία Η Προϊσταµένη των Κ.Α.Π.Η Τσιρέβελου Ιωάννα Ο Προϊστάµενος /νσης Κοινωνικής Μέριµνας Χριστοδούλου Πέτρος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ΘΕΜΑ: «Μίσθωση ούλµαν για µεταφορά µελών των Κ.Α.Π.Η. καθώς και των αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp) για το Ο.Ε. 2015». Α.Μ.:63/2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Η αρούσα συγγραφή αφορά για την: ΟΜΑ Α 1 στην µίσθωση είκοσι δύο (22) ιδιωτικών αυτοκινήτων ηµόσιας χρήσης ( ούλµαν) 50 θέσεων µε οδηγό µε αφετηρία στα Κ.Α.Π.Η : α)κεντρικό Κ.Α.Π.Η., Καραολή ηµητρίου 2 & 25 ης Μαρτίου β) Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου, Κρήτης & Σοφοκλή Βενιζέλου γ)κ.α.π.η. Τούφας, Ταϋγέτου & Μεταµορφώσεως και ε ιστροφή στα ίδια αντίστοιχα σηµεία για την κάλυψη των αρακάτω εκδηλώσεων ό ου θα γίνεται η µεταφορά των µελών του Κ. Α. Π. Η. 1. Ηµερήσιες µετακινήσεις έως 400χλµ ερί ου (µετ. ε ιστροφής) µε ερί ου 12ωρη διάρκεια. 2. Πρωινές ή α ογευµατινές µετακινήσεις έως 200χ.λ.µ. ερί ου µε ερί ου 6ωρη διάρκεια. 3. εντός Αθηνών (θέατρα, χοροί, µουσεία κ.α.) 4. Μεταφορά σε ξενοδοχείο για τις θερινές διακο ές των µελών. Η δα άνη για την ανωτέρω µίσθωση θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, οικονοµικού έτους 2015, τον Κ.Α (Μεταφορά µελών Κ.Α.Π.Η.) στο οσό των ,75 συµ/νου Φ.Π.Α. 13%. Η δα άνη είναι δυνατόν να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τις υ ηρεσιακές ανάγκες σύµφωνα µε το συµβατικό οσό. ΟΜΑ Α 2 στην µίσθωση δώδεκα (12) ιδιωτικών αυτοκινήτων ηµοσίας χρήσης ( ούλµαν) 60 θέσεων για τη µεταφορά των αιδιών για την κάλυψη των τριών εκδροµών, ου θα διοργανωθούν εντός Αττικής (Μαλακάσα, µέσω Αττικής Οδού και Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας) και σε τρείς εριόδους (µία σε κάθε ερίοδο), α όστασης 70χ.λ.µ. ερί ου (µετ. ε ιστροφής), α ό 15/6/2015 έως 31//7/2015, µε αφετηρία και ε ιστροφή στην κεντρική είσοδο του Αθλητικού Κέντρου «Ν.Πέρκιζας» ε ί της Λεωφόρου Πεντέλης 146 στα λαίσια του ρογράµµατος «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2015» της /νσης Παιδείας Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Η δα άνη για τις ανωτέρω µισθώσεις θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, οικονοµικού έτους 2015, τον Κ.Α (Μεταφορά αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp) στο οσό των 4.068,00 συµ/νου Φ.Π.Α. 13%. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις : 1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( αρ.4 του αρθ.4 & αρ.2 του αρθ.23).

6 2. Την αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» ό ως αναδιατυ ώθηκε µε την αρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ Τις διατάξεις του άρθρου 209 αρ. 2 και του άρθρου 273 αρ. 1 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του Ν.4257/2014 άρθ.67 (κατάργηση της αρ.3 του άρθρου 199 του Ν.3463/06). 5. Το άρθρο Το Π.. 270/81 άρθρο 19 αρ.3 6. Της υ.αριθµ.5100/1600/ Α όφασης του Υ ουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισµός διαδικασίας µίσθωσης Ιδιωτικών Αυτοκινήτων α ό ηµόσιες Υ ηρεσίες». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 Πρόγραµµα Καλλικράτης. 8. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 Α / : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις ό ως τυχόν έχουν τρο ο οιηθεί και σήµερα ισχύουν. 9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 όσον αφορά την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 157 αρ.1β του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/τ.Α / ). 11. Την µε αριθµ.πρωτ. : 44245/ /06/2015 α όφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µε την ο οία εγκρίνεται η µίσθωση συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ούλµαν,εκ των ο οίων 22 αφορούν τα Κ.Α.Π.Η. και 12 το ρόγραµµα «Αθλητική κατασκήνωση 2015». ΑΡΘΡΟ 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Cpv: : Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε ύστερα από έρευνα αγοράς. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1-2 Μίσθωση αυτοκινήτων (πούλμαν) ΟΜΑΔΑ 1: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΙ ΟΣ Ηµερήσιες Πρωινοί ή α ογευµατινοί ερί ατοι εντός Αθηνών(για θέατρα, µουσεία κ.α.) σε ξενοδοχείο για θερινές διακο ές ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 13% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 525, , ,00 107,25 932, ,00 66,30 576, ,00 546, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,75 ΟΜΑΔΑ 2: Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

7 ΠΕΡΙΟ ΟΙ Α, Β & Γ Κόστος ούλµαν Ποσότητα Καθαρή Αξία χωρίς Κόστος 13% Τελική Αξία µε Α ερίοδος (1 εκδροµή) 300, ,00 156, ,00 Β ερίοδος (1 εκδροµή) 300, ,00 156, ,00 Γ ερίοδος (1 εκδροµή) 300, ,00 156, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 468, ,00 ΑΡΘΡΟ 4 Τα λεωφορεία ου θα χρησιµο οιούνται κάθε φορά για την µεταφορά της: ΟΜΑ ΑΣ 1: των µελών του Κ.Α.Π.Η., θα είναι α ό 2-4, των 50 και λέον θέσεων το καθένα και ΟΜΑ ΑΣ 2: των αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015, θα είναι 4, των 60 θέσεων το καθένα. ιαδικασία µεταφοράς: ΟΜΑ Α 1: των µελών του Κ.Α.Π.Η. καθώς και η ε ιστροφή τους θα γίνει για τις αρακάτω µετακινήσεις σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρόγραµµα 1. Ηµερήσιες εκδροµές 2. Περι άτους ρωινούς ή α ογευµατινούς 3. σε θέατρα, χορούς κ.α. εντός Αθηνών 4. Μεταφορά σε ξενοδοχείο για τις θερινές διακο ές των µελών Να σηµειωθεί ότι στις ως άνω ερι τώσεις 1, 2 το όχηµα θα είναι δεσµευµένο καθ όλη τη διάρκεια του ρογράµµατος. Ενώ στις ερι τώσεις 3 & 4 θα εκτελεί το δροµολόγιο της µεταφοράς και της ε ιστροφής των µελών. Η ραγµατο οίηση των εκδροµών, ερι άτων και λοι ών µετακινήσεων γίνεται σε συνεργασία του τουριστικού γραφείου µε την υ ηρεσία µας. Η υ ηρεσία ε ιλέγει τον τό ο ροορισµού µε γνώµονα τις ε ιθυµίες και το συµφέρον των µελών και το γραφείο αρέχει τη αναγκαία τεχνογνωσία για την κατάρτιση και εκτέλεση του ρογράµµατος. Τα αυτοκίνητα ( ούλµαν) θα ρέ ει να είναι έτοιµα στους τό ους αναχώρησης τουλάχιστον 15 λε τά νωρίτερα α ό την καθορισµένη ώρα, ο δε οδηγός θα ρέ ει να εκτελεί µε λήρη συνέ εια το ρόγραµµα να είναι έµ ειρος και ευγενικός. Η υ ηρεσία θα έχει την δυνατότητα να αλλάξει αν χρειαστεί τις ηµεροµηνίες των εκδροµών και τις ώρες αναχώρησης κατό ιν ειδο οιήσεως έντε ηµέρες τουλάχιστον ριν. Το ροσω ικό ου θα ε ανδρώνει κάθε αυτοκίνητο για την εξυ ηρέτηση του έργου του, λην του οδηγού, θα διατίθεται α ό το Κ.Α.Π.Η., χωρίς την ανάµιξη του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή του οδηγού, ου είναι υ οχρεωµένος σε κάθε ερί τωση να συνεργάζεται µε αυτή την σύνθεση του ροσω ικού ου θα ορίζει η υ ηρεσία. Ο οδηγός κάθε µεταφορικού µέσου θα κατέχει άδεια ε αγγελµατικής οδήγησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία. ΟΜΑ Α 2: των αιδιών του ρογράµµατος «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2015»,θα γίνει για συνολικά τρεις (3) εκδροµές εντός Αττικής (Μαλακάσα, µέσω Αττικής Οδού και Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας) σε τρεις εριόδους (µία σε κάθε ερίοδο) των δύο (2) εβδοµάδων

8 (χωρίς Σαββατοκύριακα) α ό 15/6/2015 έως 31/7/2015 και θα συµµετέχουν 750 αιδιά (250 ανά ερίοδο). Τα ούλµαν, κάθε φορά θα αναχωρούν α ό την κεντρική είσοδο του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας» ε ί της Λεωφόρου Πεντέλης 146. Ε ίσης, θα ρέ ει να βρίσκονται στο συγκεκριµένο χώρο στις 09:00.µ., διότι η αναχώρηση θα γίνεται στις 09:15.µ.και η ε ιστροφή ροσδιορίζεται στις 13:30 µ.µ. Τέλος, όλα τα αυτοκίνητα θα είναι υ οχρεωτικά ασφαλισµένα για κάθε ερί τωση α οζηµίωσης ρος τρίτους και ρος τους ε ιβαίνοντες για αστική ευθύνη, τα γενικά έξοδα αυτού και τυχόν ζηµιές βαρύνουν α οκλειστικά και µόνο τον ιδιοκτήτη του οχήµατος. Για τυχόν βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υ οχρεούται µε δικά του έξοδα να ροβεί άµεσα, σε αντικατάσταση τους. ΑΡΘΡΟ 5 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Ε ίσης θα γίνονται δεκτές ροσφορές α ό τους συµµετέχοντες ου θα αφορούν το σύνολο των οµάδων ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα εριλαµβάνει τα κατωτέρω δικαιολογητικά: Ε ικυρωµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας του τουριστικού γραφείου ( Ν 393/1976) και του ειδικού σήµατος λειτουργίας του ΕΟΤ. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων ου θα χρησιµο οιηθούν για κάθε δροµολόγιο, των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων α ό ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.. Υ εύθυνη ήλωση ότι έχει τουλάχιστον τέσσερα (4) ιδιόκτητα τουριστικά ούλµαν αρίστης κατάστασης, κλιµατιζόµενα µε έτος κατασκευής α ό το 2000 και µετά, και στην ερί τωση ου δεν ε αρκούν, µ ορούν να χρησιµο οιηθούν µεταφορικά µέσα ου δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας, όµως,θα υ οβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης ή αραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το ο οίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την λήρη εκτέλεσή της. Αντίγραφο ή βεβαίωση µίας των αναγνωρισµένων ασφαλιστικών εταιρειών ου λειτουργούν στην Ελλάδα, ου να βεβαιώνει ότι τα ροσφερόµενα αυτοκίνητα είναι ασφαλισµένα κατά των συνήθων κινδύνων εξ αστικής ευθύνης ρος α οζηµίωση τρίτων. Υ εύθυνη ήλωση ότι έλαβε γνώση και α οδέχεται τους όρους της αρούσης συγγραφής υ οχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ροµηθευτής στον ο οίο θα γίνει η κατακύρωση της µίσθωσης, υ οχρεούται να καταθέσει κατά την υ ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 1% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.(άρθρο 157 του Ν.4281/2014). Σε ερί τωση ου υ οβληθεί ροσφορά για ερισσότερες της µιας οµάδας, τότε το οσό της εγγυητικής ε ιστολής θα αφορά αθροιστικά το σύνολο των ε ιµέρους οσών των εγγυητικών ε ιστολών των οµάδων αυτών.

9 Το εριεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρό ο ου ορίζει η αρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93). ΑΡΘΡΟ 7 Ο ανάδοχος έχει την υ οχρέωση να ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την κοινο οίηση σε αυτόν της α όφασης για να υ ογράψει την σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 8 Φόροι, τέλη, διόδια, και διόδια Αττικής οδού, δικαιώµατα, κ.λ.. βαρύνουν τον µισθωτή εκτός του Φ.Π.Α. ο ο οίος βαρύνει το ήµο. ΑΡΘΡΟ 9 Η σύµβαση θα έχει διάρκεια µέχρι 31/12/15 α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της. ΑΡΘΡΟ 10 Η πληρωμή του/των αναδόχων θα γίνει τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων τιμολογίων των εκτελεσμένων εργασιών μεταφοράς, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Χαλάνδρι, 23/06/2015 Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη των Κ.Α.Π.Η. Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας Γκαµούλου Αµαλία Τσιρέβελου Ιωάννα Χριστοδούλου Πέτρος

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Μίσθωση ούλµαν για µεταφορά µελών των Κ.Α.Π.Η. καθώς και των αιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp) για το Ο.Ε. 2015». Α.Μ.:63/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑ Α 1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 13% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. Ηµερήσιες Πρωινοί ή α ογευµατινοί ερί ατοι εντός Αθηνών(για θέατρα, µουσεία κ.α.) σε ξενοδοχείο για θερινές διακο ές ΣΥΝΟΛΟ 22 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑ Α 2 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) /ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Α, Β & Γ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥΛΜΑΝ Ποσότητα Καθαρή Αξία χωρίς Κόστος 13% Τελική Αξία µε Α ερίοδος (1 εκδροµή) 4 Β ερίοδος (1 εκδροµή) 4 Γ ερίοδος (1 εκδροµή) 4 ΣΥΝΟΛΟ 12 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

11 (Σφραγίδα και υπογραφή)

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06/02/2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.330,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα