ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις των υπηρεσιών της ΕΕΤΤ επί του σχεδίου νόµου που έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών την 26/5/2005. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν αποτελούν θέσεις της ΕΕΤΤ ως συλλογικό όργανο. Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου επιχειρείται η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η µεταφορά αυτή, παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε σηµαντικά, αναµένεται να επιλύσει ζητήµατα που εµφανίστηκαν από την καθυστέρηση εναρµόνισης, όπως την αδυναµία της ΕΕΤΤ να δράσει σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο και έτσι να υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα µας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η σηµαντική υστέρησή της στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών επικοινωνιών. Επισηµαίνεται ότι στα περισσότερα κράτη µέλη της Ένωσης, οι ρυθµιστές έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη σύνταξη των σχετικών νόµων. Στη χώρα µας η ρυθµιστική αρχή έλαβε γνώση του σχεδίου νόµου µόλις την ηµέρα εκκίνησης της ηµόσιας ιαβούλευσης. Το γεγονός αυτό θέτει στενά χρονικά όρια για λεπτοµερή σχολιασµό αυτού. Έτσι, αποστέλλουµε τα παρόντα σχόλια µας µε επιφύλαξη για την πληρότητα τους. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ο αυξηµένος ρόλος που προσδίδει το Νέο Κανονιστικό κοινοτικό Πλαίσιο στις Ανεξάρτητες Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ) και η σαφέστατη

2 επιταγή του Κοινοτικού Νοµοθέτη στις αρµόδιες εθνικές αρχές προς λήψη µέτρων που διασφαλίζουν πλήρως την ανεξαρτησία των ΕΡΑ. Ενδεικτικά στην Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΕ) σχετικά µε το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διατυπώνεται ότι: «Σύµφωνα µε την αρχή του διαχωρισµού των κανονιστικών και επιχειρησιακών λειτουργιών τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών προκειµένου να διασφαλίσουν το αµερόληπτο των αποφάσεών τους. Οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές θα πρέπει να έχουν όλους τους απαραίτητους πόρους σε επίπεδο προσωπικού, εµπειρίας και οικονοµικών µέσων για τη διευθέτηση των αρµοδιοτήτων τους (προοίµιο, παρ.1).». Στο άρθρο 3 της ιδίας ως άνω Οδηγίας σαφώς διατυπώνεται ότι: «..2. Τα Κράτη Μέλη θα εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών µε το να διασφαλίζουν ότι είναι νοµικά και λειτουργικά ανεξάρτητες από όλους τους οργανισµούς που παρέχουν δίκτυα εξοπλισµού και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Κράτη Μέλη τα οποία εξακολουθούν να έχουν την κυριότητα ή τον έλεγχο οργανισµών που παρέχουν δίκτυα εξοπλισµού και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό της ρυθµιστικής τους λειτουργίας και των ενεργειών των που σχετίζονται µε την κυριότητα και έλεγχο αυτών.». Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει, στην ενότητα Β, γενικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια, στην ενότητα Γ, ειδικά σχόλια κατά άρθρον. 2

3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Είναι αυτονόητο ότι αποτελεί υποχρέωση και δικαίωµα των κρατών µελών η πλήρης και ακριβής µεταφορά στο Εθνικό δίκαιο των σχετικών Κοινοτικών οδηγιών. Σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν προβλήµατα στην ανάπτυξη της αγοράς και εµπλοκή της χώρας σε δικαστικές περιπέτειες. Ειδικότερα: Β.1 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, στις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου δεν εµπίπτουν, µεταξύ άλλων: 1. Τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2. Η αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, καθώς και η επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκποµπή. 3. Τα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές. Έτσι ένα µέρος των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιρείται από τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου παρ ότι τα εν λόγω δίκτυα και υπηρεσίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών. Η εξαίρεση των κρατικών δικτύων από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικών αρνητικών επιδράσεων στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με την εξαίρεση των κρατικών δικτύων δηµιουργείται µια αγορά απροσδιόριστου µεγέθους που λειτουργεί χωρίς ρυθµίσεις, σε αντιδιαστολή µε την αγορά που λειτουργεί υπό ρύθµιση, πράγµα που θα προκαλέσει απροσδιόριστες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της αγοράς και του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η εξαίρεση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα των Οδηγιών που το ίδιο το νοµοσχέδιο επιχειρεί να εναρµονίσει. Β.2 Στην παράγραφο 14 του άρθρου 23 ορίζεται ότι, µε την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1, η ΕΕΤΤ είναι ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, η οποία περιλαµβάνει ιδίως (άρθρο 23, παρ. 13) 3

4 Την εναρµόνιση της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων στο διεθνές, πέραν του Κοινοτικού, επιπέδου Τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονοµή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών Τη τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισµού των ραδιοσυχνοτήτων Την τιµολόγηση και χρέωση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Τον καθορισµό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων συµπεριλαµβανοµένης της διαυλοποίησης Την εποπτεία και επιτήρηση της νόµιµης χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλα τα ανωτέρω θέµατα διαχείρισης του φάσµατος σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 (κρατικά δίκτυα, ραδιοφωνία, τηλεόραση) δεν ρυθµίζονται από το παρόν νοµοσχέδιο. Κατ αναλογία, το παρόν νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει θέµατα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1. Προκειµένου να διασφαλισθεί η πλήρης εναρµόνιση µε τις κοινοτικές οδηγίες και η αποτελεσµατική διαχείριση του συνόλου του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει να υπάρξουν άµεσα αντίστοιχα νοµοθετήµατα που θα ρυθµίζουν όλα τα θέµατα (διαχείριση φάσµατος, αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, αρµόδιοι φορείς) που σχετίζονται µε τα ανωτέρω εξαιρούµενα από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου δίκτυα και υπηρεσίες. Μάλιστα, για λόγους αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση και στην εποπτεία του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, προτείνεται όπως οι αρµοδιότητες που σχετίζονται µε όλα τα επιµέρους θέµατα διαχείρισης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων (άρθρο 23, παρ. 13) και αδειοδότησης κατασκευών κεραιών για κάθε κατηγορία δικτύων και υπηρεσιών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ασκούνται ενιαία από ένα φορέα. 4

5 Β.3 Αναποτελεσµατικότητα στον έλεγχο της αγοράς αναµένεται να προκαλέσουν οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον έλεγχο των διατάξεων της νοµοθεσίας του ελεύθερου ανταγωνισµού. Με το ισχύον πλαίσιο η ΕΕΤΤ µέχρι σήµερα έχει ασκήσει de facto αποκλειστικά την αρµοδιότητα ελέγχου του ελεύθερου ανταγωνισµού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η ΕΕΤΤ έχει εξασκήσει επανειληµµένα και πιστεύουµε µε επιτυχία την αρµοδιότητα αυτή και εξέτασε πλήθος θεµάτων σχετικά µε τη συµµόρφωση των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών µε τη νοµοθεσία του ανταγωνισµού, εκδίδοντας σειρά αποφάσεων. Το νοµοσχέδιο αναφέρει ασαφώς την άσκηση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού (π.χ.. Άρθρο 12 α, στ) Η ασάφεια αυτή είναι απολύτως σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε αναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού ελέγχου του ανταγωνισµού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε προφανείς τις αρνητικές συνέπειες στους Έλληνες καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, στόχος των προς εναρµόνιση Οδηγιών είναι η δηµιουργία µίας πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, εξαιρετικά πολύτιµη είναι η µέχρι σήµερα εµπειρία της ΕΕΤΤ στα θέµατα ανταγωνισµού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Επιπλέον, οι προς εναρµόνιση Οδηγίες κάνουν λόγο για ξεκάθαρο ορισµό αρµοδιοτήτων στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Β.4 Σχετικά µε τον επιχειρούµενο διαχωρισµό αρµοδιοτήτων που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ), σύµφωνα µε τον οποίο ανατίθεται στο ΥΜΕ η έκδοση του ΕΣΑ και στην ΕΕΤΤ η διαχείρισή του η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι αναποτελεσµατικός. Οι αρµοδιότητες σχετικά µε το ΕΣΑ πρέπει να ασκούνται ενιαία από την ΕΕΤΤ για τους παρακάτω λόγους : Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα ένα αριθµοδοτικό σχέδιο σύγχρονο και αποτελεσµατικό που µπορεί να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της χώρας για πολλά χρόνια. Συνεπώς δεν συντρέχει λόγος αλλαγής του σχεδίου 5

6 Η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει πλούσια τεχνογνωσία στα θέµατα αριθµοδότησης. Ο διαχωρισµός µόνο αναποτελεσµατικότητα θα φέρει σε ένα χώρο που αντιµετωπίστηκε, κατά γενική οµολογία, µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα από την ΕΕΤΤ. Οι ανάγκες στο µέλλον εστιάζονται στο «άνοιγµα» νέων σειρών αριθµών για παροχή νέων υπηρεσιών. Με τον διαχωρισµό αρµοδιοτήτων θα είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί το «άνοιγµα» εγκαίρως, ώστε να πραγµατοποιηθεί εκχώρηση αριθµών εντός των τριών εβδοµάδων από την ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται από τις Οδηγίες. Β.5 Σχετικά µε τα πρόστιµα, επισηµαίνεται ότι η µη αναφορά στο νοµοσχέδιο επιβολής ξεχωριστών προστίµων για τις παραβάσεις του ανταγωνισµού, όπως ισχύει µέχρι σήµερα στο Ν.2867/2000, αποτελούν σηµαντικότατο περιορισµό της δυνατότητας της ΕΕΤΤ στην αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς σε σχέση µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπρόσθετα η δυνατότητα επιβολής προστίµου για παραβάσεις της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού είναι επιβεβληµένη. Τέλος, η θεσµοθέτηση αφενός των Ευρώ ως του κατώτερου ύψους και των Ευρώ ως του ανώτατου ύψους των διοικητικών προστίµων αποτελεί περιορισµό των δυνατοτήτων της ΕΕΤΤ να επέµβει ανάλογα µε το ύψος της παράβασης, ώστε να πάψουν να υφίστανται παραβιάσεις της νοµοθεσίας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η επιβολή διοικητικού προστίµου µέχρι του ποσού των Ευρώ (επιβολή µόνο ανώτατου ορίου). Άλλωστε στην 10η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αναφορά στα πολύ µικρά πρόστιµα που επιβάλλονται στην Ελλάδα. Β.6 Το παρόν Νοµοσχέδιο µειώνει την ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ και περιορίζει τις εξουσίες που της δίνει το νοµικό πλαίσιο για να δράσει. Το παρόν Νοµοσχέδιο δεν περιέχει κανόνες επιλογής και διορισµού των µελών της ΕΕΤΤ κατά τρόπο ώστε να 6

7 καθίσταται απόλυτα σαφές ότι µε τη διαδικασία επιλογής διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ, που αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή, όπως επιτάσσει η κοινοτική νοµοθεσία (βλ. ιδίως το άρθρο 3 της οδηγίας πλαίσιο 2002/21) προς συµµόρφωση µε την οποία θα εκδοθεί ο σχετικός νόµος. Η ρύθµιση του ν.2867/2000 ήταν πλήρης αφού όριζε ρητά ότι (άρθρο 3, παρ. 3) τα µέλη της ΕΕΤΤ διορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών µετά από προηγούµενη επιλογή τους από τη διάσκεψη των Προέδρων µε αυξηµένη πλειοψηφία των 4/5 των µελών της και ότι (άρθρο 3, παρ. 4) η θητεία τους είναι πενταετής. Τόσο η διαδικασία διορισµού όσο και η θεσµοθέτηση θητείας ορισµένης διάρκειας των µελών της ΕΕΤΤ συνιστά δικλείδα ασφαλείας για τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ. υστυχώς, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου, ιδίως περί πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον των µελών της ΕΕΤΤ και µη ρητής ανάθεσης της κατ αποκλειστικότητα εξέτασης θεµάτων ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τον απροσδιόριστο στο νοµοσχέδιο τρόπο ορισµού των µελών της ΕΕΤΤ ουσιαστικά επιτρέπουν την αµφισβήτηση της ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ και συνιστούν πληµµελή µεταφορά του ευρωπαϊκού πλαισίου στην Ελληνική έννοµη τάξη. Με πλειάδα επί µέρους ρυθµίσεων αναιρείται η διακηρυσσόµενη (άρθρο 6, παρ. 2) οικονοµική αυτοτέλεια της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να θεωρείται ότι είναι «οιονεί οργανική µονάδα» της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου και οι δυσλειτουργίες και αντιφάσεις µε άλλες διατάξεις που έχουν ήδη επισηµανθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τους ελέγχους των οικονοµικών διαχειρίσεων της ΕΕΤΤ, ετών Β.7 Το Σχέδιο Νόµου δεν περιέχει µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις. Έτσι δεν γνωρίζουµε αν οι ισχύοντες Ν.2867/2000 ή ο Ν.2801/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι. Για παράδειγµα, δεν είναι σαφές εάν για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το νέο νόµο διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.2867/2000, πχ. Άρθρο 9 του Ν.2867/2000 σχετικά µε τα δικαιώµατα χρηστών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και ποια η τύχη των διατάξεων του Ν. 2801/2000. Περαιτέρω είναι σηµαντικό όσον αφορά τον ορισµό αγορών, 7

8 ανάλυση ανταγωνισµού κλπ, να προστεθεί µεταβατική διάταξη βάσει της οποίας θα είναι έγκυρες και σε ισχύ οι µέχρι τώρα σχετικές ενέργειες της ΕΕΤΤ. 8

9 Γ. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 2&3 εν είναι σαφής η διάκριση «δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής» ( 2) και «δεν εφαρµόζεται ο νόµος» ( 3). 2 Στις διατάξεις του νόµου δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα, τα οποία ορίζονται ως δίκτυα Υπουργείων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σωµάτων ασφαλείας. Η γενική εξαίρεση των κρατικών δικτύων από το πεδίο εφαρµογής του νόµου έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα και το γράµµα της Οδηγίας περί Αδειοδότησης (2002/20/ΕΚ). Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το σηµείο 4 του Προοιµίου της εν λόγω Οδηγίας: «(4) Η παρούσα οδηγία καλύπτει την αδειοδότηση όλων των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό. Τούτο έχει σηµασία για να εξασφαλιστεί ότι, και για τις δύο κατηγορίες φορέων παροχής, µπορούν να ισχύουν αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά δικαιώµατα, όροι και διαδικασίες». Από το σηµείο (4) της Οδηγίας είναι σαφές ότι πρέπει να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό, (πολύ δε περισσότερο εάν για τα δίκτυα απαιτείται η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναλύεται στη συνέχεια).αυτό δεν σηµαίνει ότι το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα υπόκειται στις ίδιες ακριβώς ρυθµίσεις. Εντούτοις µόνο µε την ένταξή τους στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εξασφαλίζεται ότι και για τις δύο κατηγορίες φορέων παροχής θα εφαρµόζονται αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά δικαιώµατα, όροι και διαδικασίες, όπως επιτάσσει η Οδηγία. Επίσης στο περιεχόµενο της εν λόγω παραγράφου ορίζεται ρητώς ότι τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς, ερευνητικούς σκοπούς 9

10 και επίδειξη εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου. Η ως άνω διάταξη έρχεται καταρχάς σε αντίφαση µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 24 παρ. 15 εδ. β) δυνάµει των οποίων στην έννοια της προσωρινής χρήσης για την οποία η ΕΕΤΤ δύναται όπως χορηγεί δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιλαµβάνεται και η χρήση για πειραµατικούς σκοπούς. Περαιτέρω πρέπει όπως σηµειωθεί ότι η εν λόγω εξαίρεση ελλοχεύει τον κίνδυνο της καταχρηστικής εκ µέρους των φορέων λειτουργίας των δικτύων που χρησιµοποιούνται για τους εν λόγω σκοπούς και ως εκ τούτου προτείνεται όπως τα σχετικά δίκτυα εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ειδικότερα όπως η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για τη διαχείριση και την εποπτεία λειτουργίας αυτών. Κατόπιν τούτου προτείνεται όπως η διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 τροποποιηθεί ως ακολούθως: «στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν µέσω δορυφόρου» ενώ η σχετική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 14 εδ. β) τροποποιείται αντιστοίχως: «Στην έννοια της προσωρινής χρήσης περιλαµβάνεται και η χρήση για ερευνητικούς πειραµατικούς σκοπούς-δοκιµές και επίδειξη». Άρθρο 2 κστ «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: Εχει γίνει ελλιπής µεταφορά του σχετικού ορισµού από την Οδηγία 2002/22/ΕΚ. Λείπει από το τέλος η φράση «µε κώδικα επιλογής». Ο πλήρης ορισµός έχει ως εξής: «Κοινόχρηστο τηλέφωνο: Τηλέφωνο διαθέσιµο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου µπορεί να απαιτείται χρήση κέρµατος, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας, συµπεριλαµβανοµένων των καρτών που χρησιµοποιούνται µε κώδικα επιλογής.» κη «Μικροκυψέλη»: Ο όρος αναφέρεται σε micro cell και ο ορισµός σε cell. Να προστεθεί ο ορισµός: 10

11 ιαστηµικός σταθµός: Ο σταθµός ραδιοεπικοινωνίας που είναι τοποθετηµένος σε αντικείµενο το οποίο βρίσκεται, ή προορίζεται για να βρίσκεται πάνω από το µεγαλύτερο µέρος της ατµόσφαιρας. Άρθρο 4 2 β σε συνδυασµό και µε την διάταξη στο άρθρο 12λε 2γ Από το συνδυασµό των εν λόγω διατάξεων προκύπτει ότι η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει γενική κανονιστική αρµοδιότητα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τον παρόντα νόµο. Περαιτέρω η κανονιστική πρωτοβουλία ανήκει στο ΥΜΕ, ενώ η ΕΕΤΤ περιορίζεται σε εισηγητικό / γνωµοδοτικό ρόλο. Η εν λόγω ρύθµιση έρχεται σε αντίθεση µε το πνεύµα και τις βασικές αρχές του Νέου Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που επιτάσσει την ανεξαρτησία της Εθνικής Κανονιστικής Αρχής, αλλά και την αποτελεσµατικότητά της κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Ιδίως η εφαρµογή των διαδικασιών του νέου πλαισίου (ορισµός αγορών, ανάλυση ανταγωνισµού, επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε παρόχους µε Σηµαντική Ισχύ στη σχετική αγορά), προϋποθέτει γενική κανονιστική αρµοδιότητα του Ρυθµιστή στο αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του. Σηµειώνεται ότι η ΕΕΤΤ διαθέτει υπό το υφιστάµενο πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 14 περίπτωση κη του Ν. 2867/2000 την αρµοδιότητα να εκδίδει κανονιστικές και ατοµικές πράξεις σε σχέση µε τις αρµοδιότητές της από τον εν λόγω νόµο, αρµοδιότητα την οποία έχει ασκήσει επιτυχώς και της οποίας η «αφαίρεση», όχι µόνο δεν είναι δικαιολογηµένη, αλλά θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης Η διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος αποτελεί σκοπό και στόχο κάθε δηµόσιας υπηρεσίας. Επειδή και η ΕΕΤΤ υπηρετεί µε τη δράση της και προάγει το δηµόσιο συµφέρον, ως εκ τούτου θα πρέπει να συµπληρωθεί η ρύθµιση (για την ΕΕΤΤ) µε αναλόγου περιεχοµένου διάταξη. 11

12 2δ σε συνδυασµό µε 12 ια Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το ΥΜΕ Συντονίζει και Ασκεί τις διεθνείς σχέσεις καθώς και εκπροσωπεί τον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της χώρας σε Όλες τις διεθνείς Ενώσεις / Οργανισµούς / Όργανα της Ε.Ε. καθώς και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, ενώ δεν είναι σαφής ο διαχωρισµός µε το ρόλο της ΕΕΤΤ. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η διεθνής εκπροσώπηση της ΕΕΤΤ σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων της, η οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Για το λόγο αυτό προτείνεται: να συµπληρωθεί στο τέλος του σηµείου 2δ) του άρθρου 4: «σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος», να τροποποιηθεί το άρθρο 12 ια ως εξής: «Εκπροσωπεί την χώρα και συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες Εθνικές Κανονιστικές Αρχές και Επιτροπές Ανταγωνισµού των υπολοίπων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, καθώς και µε κοινοτικούς διεθνείς φορείς σε θέµατα αρµοδιότητάς της. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Οµάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών. Πέραν των ανωτέρω η ΕΕΤΤ συνεργάζεται µε το ΥΜΕ και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικούς οργανισµούς, όπου αρµόδιο για την εκπροσώπηση της χώρας είναι το ΥΜΕ.» 2.η Καταρχάς πρέπει όπως διευκρινιστεί ότι οι Συστάσεις δεν απαιτείται όπως ενσωµατώνονται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Επιπροσθέτως θα πρέπει να διατυπωθεί ρητώς ότι στις αρµοδιότητες του ΥΜΕ περιλαµβάνεται η υιοθέτηση αποφάσεων οδηγιών και συστάσεων για τα θέµατα όµως που εµπίπτουν στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του (δεδοµένου ότι µπορεί να υπάρξει ενσωµάτωση συστάσεων της CEPT µέσω των γενικών 12

13 όρων του Κανονισµού Γενικών Αδειών που εκδίδει η ΕΕΤΤ π.χ. διάταξη για την ισχύ εκποµπής στα 2,4 GHz.) 2.θ Σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο στις αρµοδιότητες του ΥΜΕ εµπίπτει και η έκδοση από κοινού µε τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης του ΕΚΚΖΣ στον οποίο θα καθορίζονται και τεχνικοί και διοικητικοί όροι. Σηµειώνεται ότι η συµπερίληψη στον ΕΚΚΖΣ τεχνικών και ιδίως διοικητικών όρων µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση, ιδιαίτερα όταν ο ορισµός τους αποτελεί αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ, σύγχυση η οποία δύναται να επιτρέψει την εµφάνιση της εφαρµογής αδιαφανών διαδικασιών στην απονοµή της χρήσης των εν λόγω ζωνών. Ως εκ τούτου προτείνεται η απάλειψη της διάταξης «ή/και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων» 2.ι Η πρόταση της ΕΕΤΤ είναι το ΕΣΑ να παραµείνει αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ. Για την λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς το ΕΣΑ εισήχθη από την ΕΕΤΤ η οποία έχει προβεί στις αντίστοιχες επενδύσεις, (σε υλική υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό ) έχει εκδόσει τις Κανονιστικές ιατάξεις και έχει ρυθµίσει την αγορά µε απόλυτη επιτυχία. Η πρόταση του ΥΜΕ συνεπώς οδηγεί σε αδικαιολόγητη σπατάλη πόρων και είναι νοµικά και πολιτικά αδικαιολόγητη αφού αποτελεί αρµοδιότητα που εκχωρήθηκε στην Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή και η Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή την άσκησε επιτυχώς. 2.ιβ 2.ιγ Προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος καθώς αναφέρεται σε ραδιοφωνία τηλεόραση που εξαιρείται σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ 3 από τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου Σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο το ΥΜΕ πέραν της πρόσβασης στο ΕΜΡ µε σχετικές αποφάσεις θα καθορίζει τους όρους τήρησης αυτού, ως αυτοί ορίζονται στο περιεχόµενο αυτής. Ο καθορισµός των σχετικών όρων θα προκαλέσει δυσλειτουργία κατά την τήρηση αυτού, για την οποία υπεύθυνη καθίσταται η 13

14 ΕΕΤΤ Η ΕΕΤΤ προέβη σε εκκαθάριση του Μητρώου και αναβάθµισή του και σε σωστή τήρησή του µε την οποία ουδέποτε υπήρξε οποιοδήποτε πρόβληµα. Η δυνατότητα τροποποίησης του Μητρώου από πολλούς φορείς θα οδηγήσει σε προβλήµατα σχετικά µε τις καταγραφές, την καθαρότητά τους, το χρόνο, τη συνέχεια κ.λ.π, Ως εκ τούτου προτείνεται το ΥΜΕ να έχει µόνο πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων ώστε να λαµβάνει γνώση. Οι όροι και διαδικασίες πρόσβασης και εκµετάλλευσης καθώς και τα µέτρα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των περιεχοµένων θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ. 2.ιε (η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το άρθρο 31 παράγραφοι 21 και 22 του Σχεδίου Νόµου ) 2.ιζ. Η εν λόγω διάταξη συνιστά κακή εναρµόνιση του άρθρου 17 της Οδηγίας Πλαίσιο η οποία στην παρ. 2 αναφέρει ότι η ενθάρρυνση (όχι η υποχρέωση) της χρήσης προτύπων και προδιαγραφών επιβάλλεται µόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ελευθερίας της επιλογής του χρήστη. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση σύµφωνα µε το συγκεκριµένο άρθρο προβλέπεται µία σαφής ιεράρχηση διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και όχι εθνικών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το κάθε Κράτος Μέλος είναι δυνατόν να επιβάλλει υποχρεωτική εφαρµογή ορισµένων προτύπων (άρθρο 17 παράγραφος 4).. Η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Τον καθορισµό των θεµάτων ασφάλειας και των δηµόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού µε τις κατά περίπτωση συναρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας». Σηµειώνεται στο θέµα αυτό έχει συσταθεί ως αρµόδια διοικητική αρχή η Α..Α.Ε. 14

15 2.ιστ. Προτείνεται η προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου: «Ειδικά για τα Πάρκα Κεραιών της Περιοχής Αττικής και Πειραιά ορίζεται αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών εντός της οποίας εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία τους. Η προθεσµία αυτή δεν γίνεται να παραταθεί» Άρθρο 6 Να τροποποιηθεί ο τίτλος ως προς το σηµείο που αναφέρεται σε «Σύσταση» της ΕΕΤΤ, δεδοµένου ότι η ΕΕΤΤ έχει ήδη συσταθεί. Άρθρο 7 Η σχετική ρύθµιση είναι ατελής διότι δεν περιέχει κανόνες επιλογής και διορισµού των µελών της ΕΕΤΤ κατά τρόπο ώστε να καθίσταται απόλυτα σαφές ότι µε τη διαδικασία επιλογής οπωσδήποτε διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ ως Εθνική Ρυθµιστική Αρχή, όπως επιτάσσει η κοινοτική νοµοθεσία (ιδίως άρθρο 3 της Οδηγίας Πλαίσιο 2002/21). Άρθρα 9 παρ. 4 και άρθρο 10 Οι διατάξεις συνιστούν υποβάθµιση του ρυθµιστικού ρόλου της ΕΕΤΤ και της υπόστασή της ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το πνεύµα και το γράµµα των νέων κοινοτικών οδηγιών. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να καλείται «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή που απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας», ο ορισµός αυτός καταλύεται στην πράξη από ρυθµίσεις όπως αυτή του άρθρου 10 και 9. Συγκεκριµένα, εισάγεται διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών της ΕΕΤΤ και µάλιστα µε δυνατότητα παύσης τους, η οποία κινείται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου. Εντούτοις, µε βάση το άρθρο 3 παράγραφος 3 του ν. 2867/2000 «Τα µέλη της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν πλήρους προσωπικής 15

16 και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη της ΕΕΤΤ διορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µετά από προηγούµενη επιλογή τους από τη ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής µε αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών της.». Σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο επιλογής και διορισµού των Μελών της ΕΕΤΤ, η πρόβλεψη πειθαρχικού ελέγχου των µελών της ΕΕΤΤ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά προσβολή του κύρους του Κοινοβουλίου το οποίο έχει σήµερα διορίσει τα µέλη της ΕΕΤΤ και µόνο αυτό µπορεί να τα παύσει. Αποτελεί δε αντίφαση και µε την ίδια την πρόβλεψη της διάταξης του νέου Σχεδίου Νόµου, κατά την οποία η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη αρχή. Άρθρο 11 2 Πρέπει να µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα εκδόσεως ατοµικών διοικητικών πράξεων και σε µέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ Άρθρο 12 α Η αναφορά σε «συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπου απαιτείται» είναι αόριστη και δηµιουργεί σύγχυση δεδοµένου ότι δεν προκύπτει σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο αρχών. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο : «Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα καθήκοντα που ανατίθενται στις εθνικές κανονιστικές αρχές κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα προσιτά, ιδίως στην περίπτωση που τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε δύο ή περισσότερους φορείς.» Περαιτέρω, µε βάση τον ισχύοντα νόµο 2867/2000 (άρθρο 3 παράγραφος 14, περίπτωση ιδ), αρµοδιότητες σε θέµατα ανταγωνισµού που ανακύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων έχει η ΕΕΤΤ, η οποία διαθέτει αποδεδειγµένα τη γνώση, εµπειρία, τεχνογνωσία και εξειδικευµένες τεχνικές παραµέτρους και ως εκ τούτου ικανότητα να ασχολείται µε τα εν λόγω ζητήµατα έχοντας ασκήσει επιτυχώς µέχρι σήµερα τη σχετική της αρµοδιότητα. 16

17 Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η εξής διατύπωση: «Ρυθµίζει, κάθε θέµα το οποίο αφορά στον καθορισµό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού. Επίσης ρυθµίζει κάθε θέµα, που αφορά στον ορισµό και τις υποχρεώσεις Παρόχων µε Σηµαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού όπου κρίνει αναγκαίο.» ε στ Ίδιο µε Άρθρο 12 λβ. Ισχύει ότι ειπώθηκε ανωτέρω σχετικά µε το άρθρο 12 α). Περαιτέρω σηµειώνεται ότι ο µη σαφής προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕΤΤ και Επιτροπής Ανταγωνισµού αντίκειται και στον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ. Με βάση το ν.2867/2000 αρµόδια για την εφαρµογή του ν.703/77 στο τοµέα των τηλ/νιών είναι η ΕΕΤΤ, η οποία έχει ασκήσει επιτυχώς µέχρι τώρα την σχετική αρµοδιότητα. Ως εκ τούτου προτείνεται η εξής διατύπωση: «Μεριµνά για την τήρηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρµόζει τις διατάξεις του Ν.703/77, όπως ισχύει, σε σχέση µε την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώµης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού όπου κρίνει αναγκαίο. θ. Ο Κανονισµός Ακροάσεων της ΕΕΤΤ πρέπει να προβλέπει και να καλύπτει τη διαδικασία άσκησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον της ΕΕΤΤ. Προτείνεται: «Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθµίζει αναλυτικά τις επιµέρους διαδικασίες που τηρούνται κατά τη διεξαγωγή Ακροάσεων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο (ιδίως για τη διαπίστωση παραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και ανταγωνισµού, τη 17

18 διαδικασία διαφορών)». λήψεως ασφαλιστικών µέτρων, τη διαδικασία επίλυσης ια ιδ. Η διάταξη περιορίζει τη συνεργασία µόνο µε ΕΡΑ κρατών µελών της ΕΕ, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε ότι ισχύει και εφαρµόζεται κατά το υφιστάµενο πλαίσιο, όπου ήδη έχουµε συνεργασία και συνεχίζουν να ζητούν, από άλλες Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (π.χ. υτικά Βαλκάνια, Μπαχρέιν κλπ). Περαιτέρω το "κοινοτικούς διεθνείς φορείς" δεν είναι ούτε σωστό, ούτε πλήρες. Προτείνεται: "Συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών µελών της ΕΕ, ή και άλλων κρατών, καθώς και µε κοινοτικούς και διεθνείς φορείς σε θέµατα αρµοδιότητας της...". Σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο η ΕΕΤΤ καθίσταται υπεύθυνη της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ). Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα προεκτέθηκαν αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Μητρώου καθίσταται αναγκαίο όπως διατυπωθεί ρητώς ότι «Η ΕΕΤΤ τηρεί και διαχειρίζεται το Ε.Μ.Ρ..» κ. Εξαιρούνται τα δίκτυα και οι υπηρεσίες των παρ 2 και 3 του Άρθρου 1. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις η ΕΕΤΤ δέχεται αιτήµατα προκειµένου να ελέγξει την συµµόρφωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού χρηστών ραδιοσυχνοτήτων και να εκδώσει αντίστοιχες βεβαιώσεις προτείνεται στον Κανονισµό που εκδίδεται µε Απόφαση της ΕΕΤΤ να δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίζονται και τα τέλη που θα καταβάλλουν οι αιτούµενοι σε ανάλογες περιπτώσεις.. κδ κστ Το Μητρώο δεν τηρείται στην ΕΕΤΤ αλλά ανήκει στην ΕΕΤΤ. Πρέπει να υπάρχει σαφής και αναλυτική εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΤ για τα θέµατα ηλεκτρονικής υπογραφής. Ειδικότερα να αναφερθούν τα εξής: «Η ΕΕΤΤ, ιδίως: i) Ορίζει φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, για τη διαπίστωση 18

19 συµµόρφωσης ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων καθώς και φορείς για τη διαπίστωση συµµόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, προς τα κριτήρια εθελοντικής διαπίστευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ii) Χορηγεί εθελοντική διαπίστευση σε παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, iii) Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης και ελέγχου της συµµόρφωσης των υπογραφών προς το Παράρτηµα ΙΙΙ του Π 150/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και διασφαλίζει την αξιοπιστία ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων. iv) Ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαπιστευµένους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής. v) Με Κανονιστικές της πράξεις ρυθµίζει κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.» κη λγ. λε Θα πρέπει να δοθεί γενικά η αρµοδιότητα να ορίζει δείκτες ποιότητας υπηρεσιών και όχι ειδικά για την ΚΥ. Από την αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στη ξηρά εξαιρούνται τα κεραιοσυστήµατα των δικτύων του άρθρου 1 παρ.2 του παρόντος νόµου. Η ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη αρχή πρέπει να έχει γενική Κανονιστική Αρµοδιότητα για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της. Εποµένως θα πρέπει να προστεθεί και το παρακάτω: Εκδίδει αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου για θέµατα της αρµοδιότητάς της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τις οποίες 19

20 δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και ατοµικές διοικητικές πράξεις. λζ Θα πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα της ΕΕΤΤ να λαµβάνει προς έλεγχο δείγµατα από τον εµπορικά διατιθέµενο εξοπλισµό προκειµένου να ελέγχεται η συµµόρφωση του εξοπλισµού µε τις κείµενες διατάξεις. Έτσι προτείνεται να γίνει η παρακάτω προσθήκη µετά την δεύτερη πρόταση: «ραδιο-διεπαφές. Επίσης ελέγχει την συµµόρφωση του τερµατικού εξοπλισµού και του ραδιοεξοπλισµού κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό τα µέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό από την ΕΕΤΤ µπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισµού και τερµατικού εξοπλισµού, να λαµβάνουν προς έλεγχο δείγµατα του εξοπλισµού όπως αυτός διατίθεται στην αγορά και να ελέγχουν τη συµµόρφωσή τους µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με απόφαση της ΕΕΤΤ θα ρυθµίζονται λεπτοµερώς οι διαδικασίες για την διενέργεια των ως άνω ελέγχων. «Σε περίπτωση του παρόντος.» λη εν αναφέρεται σε αµοιβή των µελών των Οµάδων Εργασίας. Να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα καταβολής πληρωµής στα µέλη κάθε Οµάδας εργασίας διότι αυτή η παράλειψη έχει επισηµανθεί επανειληµµένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο των οικονοµικών διαχειρίσεων έτους 2002 και 2003 που πρόσφατα ολοκλήρωσε. µ εν παρέχει το δικαίωµα αγοράς ακινήτου από την ΕΕΤΤ: η όλη διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από την ακόλουθη: «Συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων προκειµένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Προς στέγαση των υπηρεσιών της, κεντρικών ή περιφερειακών, η ΕΕΤΤ δύναται επίσης να αποκτά τη χρήση ακινήτου που θα επιλεγεί εκάστοτε µέσω της Κτηµατικής Εταιρίας του ηµοσίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η σύµβαση αγοράς καταρτίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου, το οποίο αποκτά την κυριότητα 20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

[Η διάταξη τίθεται χωρίς τα εδάφια γ και δ, τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)]

[Η διάταξη τίθεται χωρίς τα εδάφια γ και δ, τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)] ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3431,ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 [Η διάταξη τίθεται χωρίς τα εδάφια γ και δ, τα οποία καταργήθηκαν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

- 1083 - * ΝΟΜΟΙ * Νο.

- 1083 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. - 1083 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3431/13 Α /3.2.2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα