ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις των υπηρεσιών της ΕΕΤΤ επί του σχεδίου νόµου που έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών την 26/5/2005. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν αποτελούν θέσεις της ΕΕΤΤ ως συλλογικό όργανο. Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου επιχειρείται η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η µεταφορά αυτή, παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε σηµαντικά, αναµένεται να επιλύσει ζητήµατα που εµφανίστηκαν από την καθυστέρηση εναρµόνισης, όπως την αδυναµία της ΕΕΤΤ να δράσει σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο και έτσι να υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα µας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η σηµαντική υστέρησή της στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών επικοινωνιών. Επισηµαίνεται ότι στα περισσότερα κράτη µέλη της Ένωσης, οι ρυθµιστές έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη σύνταξη των σχετικών νόµων. Στη χώρα µας η ρυθµιστική αρχή έλαβε γνώση του σχεδίου νόµου µόλις την ηµέρα εκκίνησης της ηµόσιας ιαβούλευσης. Το γεγονός αυτό θέτει στενά χρονικά όρια για λεπτοµερή σχολιασµό αυτού. Έτσι, αποστέλλουµε τα παρόντα σχόλια µας µε επιφύλαξη για την πληρότητα τους. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ο αυξηµένος ρόλος που προσδίδει το Νέο Κανονιστικό κοινοτικό Πλαίσιο στις Ανεξάρτητες Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ) και η σαφέστατη

2 επιταγή του Κοινοτικού Νοµοθέτη στις αρµόδιες εθνικές αρχές προς λήψη µέτρων που διασφαλίζουν πλήρως την ανεξαρτησία των ΕΡΑ. Ενδεικτικά στην Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΕ) σχετικά µε το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διατυπώνεται ότι: «Σύµφωνα µε την αρχή του διαχωρισµού των κανονιστικών και επιχειρησιακών λειτουργιών τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών προκειµένου να διασφαλίσουν το αµερόληπτο των αποφάσεών τους. Οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές θα πρέπει να έχουν όλους τους απαραίτητους πόρους σε επίπεδο προσωπικού, εµπειρίας και οικονοµικών µέσων για τη διευθέτηση των αρµοδιοτήτων τους (προοίµιο, παρ.1).». Στο άρθρο 3 της ιδίας ως άνω Οδηγίας σαφώς διατυπώνεται ότι: «..2. Τα Κράτη Μέλη θα εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών µε το να διασφαλίζουν ότι είναι νοµικά και λειτουργικά ανεξάρτητες από όλους τους οργανισµούς που παρέχουν δίκτυα εξοπλισµού και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Κράτη Μέλη τα οποία εξακολουθούν να έχουν την κυριότητα ή τον έλεγχο οργανισµών που παρέχουν δίκτυα εξοπλισµού και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό της ρυθµιστικής τους λειτουργίας και των ενεργειών των που σχετίζονται µε την κυριότητα και έλεγχο αυτών.». Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει, στην ενότητα Β, γενικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια, στην ενότητα Γ, ειδικά σχόλια κατά άρθρον. 2

3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Είναι αυτονόητο ότι αποτελεί υποχρέωση και δικαίωµα των κρατών µελών η πλήρης και ακριβής µεταφορά στο Εθνικό δίκαιο των σχετικών Κοινοτικών οδηγιών. Σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν προβλήµατα στην ανάπτυξη της αγοράς και εµπλοκή της χώρας σε δικαστικές περιπέτειες. Ειδικότερα: Β.1 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, στις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου δεν εµπίπτουν, µεταξύ άλλων: 1. Τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2. Η αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, καθώς και η επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκποµπή. 3. Τα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές. Έτσι ένα µέρος των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιρείται από τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου παρ ότι τα εν λόγω δίκτυα και υπηρεσίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών. Η εξαίρεση των κρατικών δικτύων από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικών αρνητικών επιδράσεων στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με την εξαίρεση των κρατικών δικτύων δηµιουργείται µια αγορά απροσδιόριστου µεγέθους που λειτουργεί χωρίς ρυθµίσεις, σε αντιδιαστολή µε την αγορά που λειτουργεί υπό ρύθµιση, πράγµα που θα προκαλέσει απροσδιόριστες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της αγοράς και του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η εξαίρεση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα των Οδηγιών που το ίδιο το νοµοσχέδιο επιχειρεί να εναρµονίσει. Β.2 Στην παράγραφο 14 του άρθρου 23 ορίζεται ότι, µε την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1, η ΕΕΤΤ είναι ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, η οποία περιλαµβάνει ιδίως (άρθρο 23, παρ. 13) 3

4 Την εναρµόνιση της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων στο διεθνές, πέραν του Κοινοτικού, επιπέδου Τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονοµή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών Τη τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισµού των ραδιοσυχνοτήτων Την τιµολόγηση και χρέωση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Τον καθορισµό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων συµπεριλαµβανοµένης της διαυλοποίησης Την εποπτεία και επιτήρηση της νόµιµης χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλα τα ανωτέρω θέµατα διαχείρισης του φάσµατος σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 (κρατικά δίκτυα, ραδιοφωνία, τηλεόραση) δεν ρυθµίζονται από το παρόν νοµοσχέδιο. Κατ αναλογία, το παρόν νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει θέµατα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1. Προκειµένου να διασφαλισθεί η πλήρης εναρµόνιση µε τις κοινοτικές οδηγίες και η αποτελεσµατική διαχείριση του συνόλου του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει να υπάρξουν άµεσα αντίστοιχα νοµοθετήµατα που θα ρυθµίζουν όλα τα θέµατα (διαχείριση φάσµατος, αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, αρµόδιοι φορείς) που σχετίζονται µε τα ανωτέρω εξαιρούµενα από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου δίκτυα και υπηρεσίες. Μάλιστα, για λόγους αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση και στην εποπτεία του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, προτείνεται όπως οι αρµοδιότητες που σχετίζονται µε όλα τα επιµέρους θέµατα διαχείρισης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων (άρθρο 23, παρ. 13) και αδειοδότησης κατασκευών κεραιών για κάθε κατηγορία δικτύων και υπηρεσιών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ασκούνται ενιαία από ένα φορέα. 4

5 Β.3 Αναποτελεσµατικότητα στον έλεγχο της αγοράς αναµένεται να προκαλέσουν οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον έλεγχο των διατάξεων της νοµοθεσίας του ελεύθερου ανταγωνισµού. Με το ισχύον πλαίσιο η ΕΕΤΤ µέχρι σήµερα έχει ασκήσει de facto αποκλειστικά την αρµοδιότητα ελέγχου του ελεύθερου ανταγωνισµού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η ΕΕΤΤ έχει εξασκήσει επανειληµµένα και πιστεύουµε µε επιτυχία την αρµοδιότητα αυτή και εξέτασε πλήθος θεµάτων σχετικά µε τη συµµόρφωση των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών µε τη νοµοθεσία του ανταγωνισµού, εκδίδοντας σειρά αποφάσεων. Το νοµοσχέδιο αναφέρει ασαφώς την άσκηση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού (π.χ.. Άρθρο 12 α, στ) Η ασάφεια αυτή είναι απολύτως σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε αναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού ελέγχου του ανταγωνισµού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε προφανείς τις αρνητικές συνέπειες στους Έλληνες καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, στόχος των προς εναρµόνιση Οδηγιών είναι η δηµιουργία µίας πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, εξαιρετικά πολύτιµη είναι η µέχρι σήµερα εµπειρία της ΕΕΤΤ στα θέµατα ανταγωνισµού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Επιπλέον, οι προς εναρµόνιση Οδηγίες κάνουν λόγο για ξεκάθαρο ορισµό αρµοδιοτήτων στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Β.4 Σχετικά µε τον επιχειρούµενο διαχωρισµό αρµοδιοτήτων που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ), σύµφωνα µε τον οποίο ανατίθεται στο ΥΜΕ η έκδοση του ΕΣΑ και στην ΕΕΤΤ η διαχείρισή του η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι αναποτελεσµατικός. Οι αρµοδιότητες σχετικά µε το ΕΣΑ πρέπει να ασκούνται ενιαία από την ΕΕΤΤ για τους παρακάτω λόγους : Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα ένα αριθµοδοτικό σχέδιο σύγχρονο και αποτελεσµατικό που µπορεί να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της χώρας για πολλά χρόνια. Συνεπώς δεν συντρέχει λόγος αλλαγής του σχεδίου 5

6 Η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει πλούσια τεχνογνωσία στα θέµατα αριθµοδότησης. Ο διαχωρισµός µόνο αναποτελεσµατικότητα θα φέρει σε ένα χώρο που αντιµετωπίστηκε, κατά γενική οµολογία, µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα από την ΕΕΤΤ. Οι ανάγκες στο µέλλον εστιάζονται στο «άνοιγµα» νέων σειρών αριθµών για παροχή νέων υπηρεσιών. Με τον διαχωρισµό αρµοδιοτήτων θα είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί το «άνοιγµα» εγκαίρως, ώστε να πραγµατοποιηθεί εκχώρηση αριθµών εντός των τριών εβδοµάδων από την ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται από τις Οδηγίες. Β.5 Σχετικά µε τα πρόστιµα, επισηµαίνεται ότι η µη αναφορά στο νοµοσχέδιο επιβολής ξεχωριστών προστίµων για τις παραβάσεις του ανταγωνισµού, όπως ισχύει µέχρι σήµερα στο Ν.2867/2000, αποτελούν σηµαντικότατο περιορισµό της δυνατότητας της ΕΕΤΤ στην αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς σε σχέση µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπρόσθετα η δυνατότητα επιβολής προστίµου για παραβάσεις της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού είναι επιβεβληµένη. Τέλος, η θεσµοθέτηση αφενός των Ευρώ ως του κατώτερου ύψους και των Ευρώ ως του ανώτατου ύψους των διοικητικών προστίµων αποτελεί περιορισµό των δυνατοτήτων της ΕΕΤΤ να επέµβει ανάλογα µε το ύψος της παράβασης, ώστε να πάψουν να υφίστανται παραβιάσεις της νοµοθεσίας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η επιβολή διοικητικού προστίµου µέχρι του ποσού των Ευρώ (επιβολή µόνο ανώτατου ορίου). Άλλωστε στην 10η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αναφορά στα πολύ µικρά πρόστιµα που επιβάλλονται στην Ελλάδα. Β.6 Το παρόν Νοµοσχέδιο µειώνει την ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ και περιορίζει τις εξουσίες που της δίνει το νοµικό πλαίσιο για να δράσει. Το παρόν Νοµοσχέδιο δεν περιέχει κανόνες επιλογής και διορισµού των µελών της ΕΕΤΤ κατά τρόπο ώστε να 6

7 καθίσταται απόλυτα σαφές ότι µε τη διαδικασία επιλογής διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ, που αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή, όπως επιτάσσει η κοινοτική νοµοθεσία (βλ. ιδίως το άρθρο 3 της οδηγίας πλαίσιο 2002/21) προς συµµόρφωση µε την οποία θα εκδοθεί ο σχετικός νόµος. Η ρύθµιση του ν.2867/2000 ήταν πλήρης αφού όριζε ρητά ότι (άρθρο 3, παρ. 3) τα µέλη της ΕΕΤΤ διορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών µετά από προηγούµενη επιλογή τους από τη διάσκεψη των Προέδρων µε αυξηµένη πλειοψηφία των 4/5 των µελών της και ότι (άρθρο 3, παρ. 4) η θητεία τους είναι πενταετής. Τόσο η διαδικασία διορισµού όσο και η θεσµοθέτηση θητείας ορισµένης διάρκειας των µελών της ΕΕΤΤ συνιστά δικλείδα ασφαλείας για τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ. υστυχώς, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου, ιδίως περί πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον των µελών της ΕΕΤΤ και µη ρητής ανάθεσης της κατ αποκλειστικότητα εξέτασης θεµάτων ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τον απροσδιόριστο στο νοµοσχέδιο τρόπο ορισµού των µελών της ΕΕΤΤ ουσιαστικά επιτρέπουν την αµφισβήτηση της ανεξαρτησίας της ΕΕΤΤ και συνιστούν πληµµελή µεταφορά του ευρωπαϊκού πλαισίου στην Ελληνική έννοµη τάξη. Με πλειάδα επί µέρους ρυθµίσεων αναιρείται η διακηρυσσόµενη (άρθρο 6, παρ. 2) οικονοµική αυτοτέλεια της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να θεωρείται ότι είναι «οιονεί οργανική µονάδα» της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου και οι δυσλειτουργίες και αντιφάσεις µε άλλες διατάξεις που έχουν ήδη επισηµανθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τους ελέγχους των οικονοµικών διαχειρίσεων της ΕΕΤΤ, ετών Β.7 Το Σχέδιο Νόµου δεν περιέχει µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις. Έτσι δεν γνωρίζουµε αν οι ισχύοντες Ν.2867/2000 ή ο Ν.2801/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι. Για παράδειγµα, δεν είναι σαφές εάν για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το νέο νόµο διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.2867/2000, πχ. Άρθρο 9 του Ν.2867/2000 σχετικά µε τα δικαιώµατα χρηστών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και ποια η τύχη των διατάξεων του Ν. 2801/2000. Περαιτέρω είναι σηµαντικό όσον αφορά τον ορισµό αγορών, 7

8 ανάλυση ανταγωνισµού κλπ, να προστεθεί µεταβατική διάταξη βάσει της οποίας θα είναι έγκυρες και σε ισχύ οι µέχρι τώρα σχετικές ενέργειες της ΕΕΤΤ. 8

9 Γ. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 2&3 εν είναι σαφής η διάκριση «δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής» ( 2) και «δεν εφαρµόζεται ο νόµος» ( 3). 2 Στις διατάξεις του νόµου δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα, τα οποία ορίζονται ως δίκτυα Υπουργείων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σωµάτων ασφαλείας. Η γενική εξαίρεση των κρατικών δικτύων από το πεδίο εφαρµογής του νόµου έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα και το γράµµα της Οδηγίας περί Αδειοδότησης (2002/20/ΕΚ). Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το σηµείο 4 του Προοιµίου της εν λόγω Οδηγίας: «(4) Η παρούσα οδηγία καλύπτει την αδειοδότηση όλων των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό. Τούτο έχει σηµασία για να εξασφαλιστεί ότι, και για τις δύο κατηγορίες φορέων παροχής, µπορούν να ισχύουν αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά δικαιώµατα, όροι και διαδικασίες». Από το σηµείο (4) της Οδηγίας είναι σαφές ότι πρέπει να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό, (πολύ δε περισσότερο εάν για τα δίκτυα απαιτείται η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναλύεται στη συνέχεια).αυτό δεν σηµαίνει ότι το σύνολο των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα υπόκειται στις ίδιες ακριβώς ρυθµίσεις. Εντούτοις µόνο µε την ένταξή τους στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εξασφαλίζεται ότι και για τις δύο κατηγορίες φορέων παροχής θα εφαρµόζονται αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά δικαιώµατα, όροι και διαδικασίες, όπως επιτάσσει η Οδηγία. Επίσης στο περιεχόµενο της εν λόγω παραγράφου ορίζεται ρητώς ότι τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς, ερευνητικούς σκοπούς 9

10 και επίδειξη εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου. Η ως άνω διάταξη έρχεται καταρχάς σε αντίφαση µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 24 παρ. 15 εδ. β) δυνάµει των οποίων στην έννοια της προσωρινής χρήσης για την οποία η ΕΕΤΤ δύναται όπως χορηγεί δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιλαµβάνεται και η χρήση για πειραµατικούς σκοπούς. Περαιτέρω πρέπει όπως σηµειωθεί ότι η εν λόγω εξαίρεση ελλοχεύει τον κίνδυνο της καταχρηστικής εκ µέρους των φορέων λειτουργίας των δικτύων που χρησιµοποιούνται για τους εν λόγω σκοπούς και ως εκ τούτου προτείνεται όπως τα σχετικά δίκτυα εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ειδικότερα όπως η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για τη διαχείριση και την εποπτεία λειτουργίας αυτών. Κατόπιν τούτου προτείνεται όπως η διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 τροποποιηθεί ως ακολούθως: «στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν µέσω δορυφόρου» ενώ η σχετική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 14 εδ. β) τροποποιείται αντιστοίχως: «Στην έννοια της προσωρινής χρήσης περιλαµβάνεται και η χρήση για ερευνητικούς πειραµατικούς σκοπούς-δοκιµές και επίδειξη». Άρθρο 2 κστ «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: Εχει γίνει ελλιπής µεταφορά του σχετικού ορισµού από την Οδηγία 2002/22/ΕΚ. Λείπει από το τέλος η φράση «µε κώδικα επιλογής». Ο πλήρης ορισµός έχει ως εξής: «Κοινόχρηστο τηλέφωνο: Τηλέφωνο διαθέσιµο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου µπορεί να απαιτείται χρήση κέρµατος, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας, συµπεριλαµβανοµένων των καρτών που χρησιµοποιούνται µε κώδικα επιλογής.» κη «Μικροκυψέλη»: Ο όρος αναφέρεται σε micro cell και ο ορισµός σε cell. Να προστεθεί ο ορισµός: 10

11 ιαστηµικός σταθµός: Ο σταθµός ραδιοεπικοινωνίας που είναι τοποθετηµένος σε αντικείµενο το οποίο βρίσκεται, ή προορίζεται για να βρίσκεται πάνω από το µεγαλύτερο µέρος της ατµόσφαιρας. Άρθρο 4 2 β σε συνδυασµό και µε την διάταξη στο άρθρο 12λε 2γ Από το συνδυασµό των εν λόγω διατάξεων προκύπτει ότι η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει γενική κανονιστική αρµοδιότητα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τον παρόντα νόµο. Περαιτέρω η κανονιστική πρωτοβουλία ανήκει στο ΥΜΕ, ενώ η ΕΕΤΤ περιορίζεται σε εισηγητικό / γνωµοδοτικό ρόλο. Η εν λόγω ρύθµιση έρχεται σε αντίθεση µε το πνεύµα και τις βασικές αρχές του Νέου Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που επιτάσσει την ανεξαρτησία της Εθνικής Κανονιστικής Αρχής, αλλά και την αποτελεσµατικότητά της κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Ιδίως η εφαρµογή των διαδικασιών του νέου πλαισίου (ορισµός αγορών, ανάλυση ανταγωνισµού, επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε παρόχους µε Σηµαντική Ισχύ στη σχετική αγορά), προϋποθέτει γενική κανονιστική αρµοδιότητα του Ρυθµιστή στο αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του. Σηµειώνεται ότι η ΕΕΤΤ διαθέτει υπό το υφιστάµενο πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 14 περίπτωση κη του Ν. 2867/2000 την αρµοδιότητα να εκδίδει κανονιστικές και ατοµικές πράξεις σε σχέση µε τις αρµοδιότητές της από τον εν λόγω νόµο, αρµοδιότητα την οποία έχει ασκήσει επιτυχώς και της οποίας η «αφαίρεση», όχι µόνο δεν είναι δικαιολογηµένη, αλλά θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης Η διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος αποτελεί σκοπό και στόχο κάθε δηµόσιας υπηρεσίας. Επειδή και η ΕΕΤΤ υπηρετεί µε τη δράση της και προάγει το δηµόσιο συµφέρον, ως εκ τούτου θα πρέπει να συµπληρωθεί η ρύθµιση (για την ΕΕΤΤ) µε αναλόγου περιεχοµένου διάταξη. 11

12 2δ σε συνδυασµό µε 12 ια Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το ΥΜΕ Συντονίζει και Ασκεί τις διεθνείς σχέσεις καθώς και εκπροσωπεί τον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της χώρας σε Όλες τις διεθνείς Ενώσεις / Οργανισµούς / Όργανα της Ε.Ε. καθώς και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, ενώ δεν είναι σαφής ο διαχωρισµός µε το ρόλο της ΕΕΤΤ. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η διεθνής εκπροσώπηση της ΕΕΤΤ σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων της, η οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Για το λόγο αυτό προτείνεται: να συµπληρωθεί στο τέλος του σηµείου 2δ) του άρθρου 4: «σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος», να τροποποιηθεί το άρθρο 12 ια ως εξής: «Εκπροσωπεί την χώρα και συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες Εθνικές Κανονιστικές Αρχές και Επιτροπές Ανταγωνισµού των υπολοίπων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, καθώς και µε κοινοτικούς διεθνείς φορείς σε θέµατα αρµοδιότητάς της. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Οµάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών. Πέραν των ανωτέρω η ΕΕΤΤ συνεργάζεται µε το ΥΜΕ και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικούς οργανισµούς, όπου αρµόδιο για την εκπροσώπηση της χώρας είναι το ΥΜΕ.» 2.η Καταρχάς πρέπει όπως διευκρινιστεί ότι οι Συστάσεις δεν απαιτείται όπως ενσωµατώνονται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Επιπροσθέτως θα πρέπει να διατυπωθεί ρητώς ότι στις αρµοδιότητες του ΥΜΕ περιλαµβάνεται η υιοθέτηση αποφάσεων οδηγιών και συστάσεων για τα θέµατα όµως που εµπίπτουν στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του (δεδοµένου ότι µπορεί να υπάρξει ενσωµάτωση συστάσεων της CEPT µέσω των γενικών 12

13 όρων του Κανονισµού Γενικών Αδειών που εκδίδει η ΕΕΤΤ π.χ. διάταξη για την ισχύ εκποµπής στα 2,4 GHz.) 2.θ Σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο στις αρµοδιότητες του ΥΜΕ εµπίπτει και η έκδοση από κοινού µε τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης του ΕΚΚΖΣ στον οποίο θα καθορίζονται και τεχνικοί και διοικητικοί όροι. Σηµειώνεται ότι η συµπερίληψη στον ΕΚΚΖΣ τεχνικών και ιδίως διοικητικών όρων µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση, ιδιαίτερα όταν ο ορισµός τους αποτελεί αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ, σύγχυση η οποία δύναται να επιτρέψει την εµφάνιση της εφαρµογής αδιαφανών διαδικασιών στην απονοµή της χρήσης των εν λόγω ζωνών. Ως εκ τούτου προτείνεται η απάλειψη της διάταξης «ή/και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων» 2.ι Η πρόταση της ΕΕΤΤ είναι το ΕΣΑ να παραµείνει αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ. Για την λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς το ΕΣΑ εισήχθη από την ΕΕΤΤ η οποία έχει προβεί στις αντίστοιχες επενδύσεις, (σε υλική υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό ) έχει εκδόσει τις Κανονιστικές ιατάξεις και έχει ρυθµίσει την αγορά µε απόλυτη επιτυχία. Η πρόταση του ΥΜΕ συνεπώς οδηγεί σε αδικαιολόγητη σπατάλη πόρων και είναι νοµικά και πολιτικά αδικαιολόγητη αφού αποτελεί αρµοδιότητα που εκχωρήθηκε στην Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή και η Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή την άσκησε επιτυχώς. 2.ιβ 2.ιγ Προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος καθώς αναφέρεται σε ραδιοφωνία τηλεόραση που εξαιρείται σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ 3 από τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου Σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο το ΥΜΕ πέραν της πρόσβασης στο ΕΜΡ µε σχετικές αποφάσεις θα καθορίζει τους όρους τήρησης αυτού, ως αυτοί ορίζονται στο περιεχόµενο αυτής. Ο καθορισµός των σχετικών όρων θα προκαλέσει δυσλειτουργία κατά την τήρηση αυτού, για την οποία υπεύθυνη καθίσταται η 13

14 ΕΕΤΤ Η ΕΕΤΤ προέβη σε εκκαθάριση του Μητρώου και αναβάθµισή του και σε σωστή τήρησή του µε την οποία ουδέποτε υπήρξε οποιοδήποτε πρόβληµα. Η δυνατότητα τροποποίησης του Μητρώου από πολλούς φορείς θα οδηγήσει σε προβλήµατα σχετικά µε τις καταγραφές, την καθαρότητά τους, το χρόνο, τη συνέχεια κ.λ.π, Ως εκ τούτου προτείνεται το ΥΜΕ να έχει µόνο πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων ώστε να λαµβάνει γνώση. Οι όροι και διαδικασίες πρόσβασης και εκµετάλλευσης καθώς και τα µέτρα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των περιεχοµένων θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ. 2.ιε (η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το άρθρο 31 παράγραφοι 21 και 22 του Σχεδίου Νόµου ) 2.ιζ. Η εν λόγω διάταξη συνιστά κακή εναρµόνιση του άρθρου 17 της Οδηγίας Πλαίσιο η οποία στην παρ. 2 αναφέρει ότι η ενθάρρυνση (όχι η υποχρέωση) της χρήσης προτύπων και προδιαγραφών επιβάλλεται µόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ελευθερίας της επιλογής του χρήστη. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση σύµφωνα µε το συγκεκριµένο άρθρο προβλέπεται µία σαφής ιεράρχηση διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και όχι εθνικών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το κάθε Κράτος Μέλος είναι δυνατόν να επιβάλλει υποχρεωτική εφαρµογή ορισµένων προτύπων (άρθρο 17 παράγραφος 4).. Η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Τον καθορισµό των θεµάτων ασφάλειας και των δηµόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού µε τις κατά περίπτωση συναρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας». Σηµειώνεται στο θέµα αυτό έχει συσταθεί ως αρµόδια διοικητική αρχή η Α..Α.Ε. 14

15 2.ιστ. Προτείνεται η προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου: «Ειδικά για τα Πάρκα Κεραιών της Περιοχής Αττικής και Πειραιά ορίζεται αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών εντός της οποίας εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία τους. Η προθεσµία αυτή δεν γίνεται να παραταθεί» Άρθρο 6 Να τροποποιηθεί ο τίτλος ως προς το σηµείο που αναφέρεται σε «Σύσταση» της ΕΕΤΤ, δεδοµένου ότι η ΕΕΤΤ έχει ήδη συσταθεί. Άρθρο 7 Η σχετική ρύθµιση είναι ατελής διότι δεν περιέχει κανόνες επιλογής και διορισµού των µελών της ΕΕΤΤ κατά τρόπο ώστε να καθίσταται απόλυτα σαφές ότι µε τη διαδικασία επιλογής οπωσδήποτε διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ ως Εθνική Ρυθµιστική Αρχή, όπως επιτάσσει η κοινοτική νοµοθεσία (ιδίως άρθρο 3 της Οδηγίας Πλαίσιο 2002/21). Άρθρα 9 παρ. 4 και άρθρο 10 Οι διατάξεις συνιστούν υποβάθµιση του ρυθµιστικού ρόλου της ΕΕΤΤ και της υπόστασή της ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το πνεύµα και το γράµµα των νέων κοινοτικών οδηγιών. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να καλείται «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή που απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας», ο ορισµός αυτός καταλύεται στην πράξη από ρυθµίσεις όπως αυτή του άρθρου 10 και 9. Συγκεκριµένα, εισάγεται διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών της ΕΕΤΤ και µάλιστα µε δυνατότητα παύσης τους, η οποία κινείται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου. Εντούτοις, µε βάση το άρθρο 3 παράγραφος 3 του ν. 2867/2000 «Τα µέλη της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν πλήρους προσωπικής 15

16 και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη της ΕΕΤΤ διορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µετά από προηγούµενη επιλογή τους από τη ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής µε αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών της.». Σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο επιλογής και διορισµού των Μελών της ΕΕΤΤ, η πρόβλεψη πειθαρχικού ελέγχου των µελών της ΕΕΤΤ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά προσβολή του κύρους του Κοινοβουλίου το οποίο έχει σήµερα διορίσει τα µέλη της ΕΕΤΤ και µόνο αυτό µπορεί να τα παύσει. Αποτελεί δε αντίφαση και µε την ίδια την πρόβλεψη της διάταξης του νέου Σχεδίου Νόµου, κατά την οποία η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη αρχή. Άρθρο 11 2 Πρέπει να µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα εκδόσεως ατοµικών διοικητικών πράξεων και σε µέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ Άρθρο 12 α Η αναφορά σε «συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπου απαιτείται» είναι αόριστη και δηµιουργεί σύγχυση δεδοµένου ότι δεν προκύπτει σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο αρχών. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο : «Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα καθήκοντα που ανατίθενται στις εθνικές κανονιστικές αρχές κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα προσιτά, ιδίως στην περίπτωση που τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε δύο ή περισσότερους φορείς.» Περαιτέρω, µε βάση τον ισχύοντα νόµο 2867/2000 (άρθρο 3 παράγραφος 14, περίπτωση ιδ), αρµοδιότητες σε θέµατα ανταγωνισµού που ανακύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων έχει η ΕΕΤΤ, η οποία διαθέτει αποδεδειγµένα τη γνώση, εµπειρία, τεχνογνωσία και εξειδικευµένες τεχνικές παραµέτρους και ως εκ τούτου ικανότητα να ασχολείται µε τα εν λόγω ζητήµατα έχοντας ασκήσει επιτυχώς µέχρι σήµερα τη σχετική της αρµοδιότητα. 16

17 Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η εξής διατύπωση: «Ρυθµίζει, κάθε θέµα το οποίο αφορά στον καθορισµό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού. Επίσης ρυθµίζει κάθε θέµα, που αφορά στον ορισµό και τις υποχρεώσεις Παρόχων µε Σηµαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού όπου κρίνει αναγκαίο.» ε στ Ίδιο µε Άρθρο 12 λβ. Ισχύει ότι ειπώθηκε ανωτέρω σχετικά µε το άρθρο 12 α). Περαιτέρω σηµειώνεται ότι ο µη σαφής προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕΤΤ και Επιτροπής Ανταγωνισµού αντίκειται και στον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ. Με βάση το ν.2867/2000 αρµόδια για την εφαρµογή του ν.703/77 στο τοµέα των τηλ/νιών είναι η ΕΕΤΤ, η οποία έχει ασκήσει επιτυχώς µέχρι τώρα την σχετική αρµοδιότητα. Ως εκ τούτου προτείνεται η εξής διατύπωση: «Μεριµνά για την τήρηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρµόζει τις διατάξεις του Ν.703/77, όπως ισχύει, σε σχέση µε την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώµης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού όπου κρίνει αναγκαίο. θ. Ο Κανονισµός Ακροάσεων της ΕΕΤΤ πρέπει να προβλέπει και να καλύπτει τη διαδικασία άσκησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον της ΕΕΤΤ. Προτείνεται: «Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθµίζει αναλυτικά τις επιµέρους διαδικασίες που τηρούνται κατά τη διεξαγωγή Ακροάσεων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο (ιδίως για τη διαπίστωση παραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και ανταγωνισµού, τη 17

18 διαδικασία διαφορών)». λήψεως ασφαλιστικών µέτρων, τη διαδικασία επίλυσης ια ιδ. Η διάταξη περιορίζει τη συνεργασία µόνο µε ΕΡΑ κρατών µελών της ΕΕ, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε ότι ισχύει και εφαρµόζεται κατά το υφιστάµενο πλαίσιο, όπου ήδη έχουµε συνεργασία και συνεχίζουν να ζητούν, από άλλες Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (π.χ. υτικά Βαλκάνια, Μπαχρέιν κλπ). Περαιτέρω το "κοινοτικούς διεθνείς φορείς" δεν είναι ούτε σωστό, ούτε πλήρες. Προτείνεται: "Συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών µελών της ΕΕ, ή και άλλων κρατών, καθώς και µε κοινοτικούς και διεθνείς φορείς σε θέµατα αρµοδιότητας της...". Σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο η ΕΕΤΤ καθίσταται υπεύθυνη της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ). Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα προεκτέθηκαν αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Μητρώου καθίσταται αναγκαίο όπως διατυπωθεί ρητώς ότι «Η ΕΕΤΤ τηρεί και διαχειρίζεται το Ε.Μ.Ρ..» κ. Εξαιρούνται τα δίκτυα και οι υπηρεσίες των παρ 2 και 3 του Άρθρου 1. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις η ΕΕΤΤ δέχεται αιτήµατα προκειµένου να ελέγξει την συµµόρφωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού χρηστών ραδιοσυχνοτήτων και να εκδώσει αντίστοιχες βεβαιώσεις προτείνεται στον Κανονισµό που εκδίδεται µε Απόφαση της ΕΕΤΤ να δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίζονται και τα τέλη που θα καταβάλλουν οι αιτούµενοι σε ανάλογες περιπτώσεις.. κδ κστ Το Μητρώο δεν τηρείται στην ΕΕΤΤ αλλά ανήκει στην ΕΕΤΤ. Πρέπει να υπάρχει σαφής και αναλυτική εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΤ για τα θέµατα ηλεκτρονικής υπογραφής. Ειδικότερα να αναφερθούν τα εξής: «Η ΕΕΤΤ, ιδίως: i) Ορίζει φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, για τη διαπίστωση 18

19 συµµόρφωσης ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων καθώς και φορείς για τη διαπίστωση συµµόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, προς τα κριτήρια εθελοντικής διαπίστευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ii) Χορηγεί εθελοντική διαπίστευση σε παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, iii) Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης και ελέγχου της συµµόρφωσης των υπογραφών προς το Παράρτηµα ΙΙΙ του Π 150/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και διασφαλίζει την αξιοπιστία ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων. iv) Ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαπιστευµένους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής. v) Με Κανονιστικές της πράξεις ρυθµίζει κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.» κη λγ. λε Θα πρέπει να δοθεί γενικά η αρµοδιότητα να ορίζει δείκτες ποιότητας υπηρεσιών και όχι ειδικά για την ΚΥ. Από την αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στη ξηρά εξαιρούνται τα κεραιοσυστήµατα των δικτύων του άρθρου 1 παρ.2 του παρόντος νόµου. Η ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη αρχή πρέπει να έχει γενική Κανονιστική Αρµοδιότητα για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της. Εποµένως θα πρέπει να προστεθεί και το παρακάτω: Εκδίδει αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου για θέµατα της αρµοδιότητάς της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τις οποίες 19

20 δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και ατοµικές διοικητικές πράξεις. λζ Θα πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα της ΕΕΤΤ να λαµβάνει προς έλεγχο δείγµατα από τον εµπορικά διατιθέµενο εξοπλισµό προκειµένου να ελέγχεται η συµµόρφωση του εξοπλισµού µε τις κείµενες διατάξεις. Έτσι προτείνεται να γίνει η παρακάτω προσθήκη µετά την δεύτερη πρόταση: «ραδιο-διεπαφές. Επίσης ελέγχει την συµµόρφωση του τερµατικού εξοπλισµού και του ραδιοεξοπλισµού κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό τα µέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό από την ΕΕΤΤ µπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισµού και τερµατικού εξοπλισµού, να λαµβάνουν προς έλεγχο δείγµατα του εξοπλισµού όπως αυτός διατίθεται στην αγορά και να ελέγχουν τη συµµόρφωσή τους µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με απόφαση της ΕΕΤΤ θα ρυθµίζονται λεπτοµερώς οι διαδικασίες για την διενέργεια των ως άνω ελέγχων. «Σε περίπτωση του παρόντος.» λη εν αναφέρεται σε αµοιβή των µελών των Οµάδων Εργασίας. Να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα καταβολής πληρωµής στα µέλη κάθε Οµάδας εργασίας διότι αυτή η παράλειψη έχει επισηµανθεί επανειληµµένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο των οικονοµικών διαχειρίσεων έτους 2002 και 2003 που πρόσφατα ολοκλήρωσε. µ εν παρέχει το δικαίωµα αγοράς ακινήτου από την ΕΕΤΤ: η όλη διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από την ακόλουθη: «Συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων προκειµένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Προς στέγαση των υπηρεσιών της, κεντρικών ή περιφερειακών, η ΕΕΤΤ δύναται επίσης να αποκτά τη χρήση ακινήτου που θα επιλεγεί εκάστοτε µέσω της Κτηµατικής Εταιρίας του ηµοσίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η σύµβαση αγοράς καταρτίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου, το οποίο αποκτά την κυριότητα 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 82 10 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα