ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/ Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11/03/2014, στον Ελληνικό Τύπο στις 14/03/2014 και την ιστοσελίδα της εταιρείας προστίθενται οι ακόλουθες Κατηγορίες Υλικών: Ι) Ερμάρια ρυθμιστών & μετρητών - Κονσόλες μετρητών ΙΙ) ιάφορα Εξαρτήματα - βάνες σύνδεσης ρυθμιστών μετρητών III) Χυτοσιδηρά Καλύμματα Φρεατίων/ Ανθρωποθυρίδες - Πλαστικά καπάκια φρεατίων βανών παροχής IV) Οικιακοί Σταθμοί ρύθμισης μέτρησης - Υπόγειοι ρυθμιστές V) Οικιακοί Ρυθμιστές σε Επίτοιχο Ερμάριο VI) ιατάξεις Ρύθμισης Mέτρησης P in/out 4/0,1bar (RMS), Σταθμοί Ρύθμισης Μέτρησης Εμπορικών πελατών P in/out 4/0,3bar (MRS) VII) Πίλαρ διάφορα Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. Τα τυπικά δικαιολογητικά και δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτούνται να υποβληθούν είναι τα αναφερόμενα στην από 11/03/2014 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης: Μ01/ Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της άνω Προκήρυξης. 2. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα/επάρκειά του μέσω των εξής εγγράφων: i. Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) η οποία να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, έτος έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις, το διαθέσιμο εξοπλισμό, τον αριθμό του μόνιμου και νόμιμα απασχολούμενου προσωπικού, την οργανωτική δομή της εταιρείας, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εταιρεία. ii. Κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2012, 2013 και 2014). Ο κατάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε σύμβαση: 1) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 2) Προϋπολογισμός της σύμβασης, 3) Έναρξη και λήξη της σύμβασης και 4) Αγοραστής των υλικών της σύμβασης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iii. Υπεύθυνη ήλωση του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία 3ετία (2012, 2013 και 2014) σε προμήθειες των Υλικών της Κατηγορίας ή των Κατηγοριών για τις οποίες συμμετέχει. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που υποβάλλεται σύμφωνα με το (ii) ανωτέρω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iv. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Υποψηφίου, κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα.

2 v. Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Ι με τα στοιχεία των προσφερόμενων υλικών (κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, κωδικοί ή σύντομη περιγραφή των υλικών προς αξιολόγηση). vi. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Κατασκευαστή των υλικών (όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα), κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα. vii. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών μέσω αναλυτικών καταλόγων, σχεδίων, τεχνικών φυλλαδίων, κλπ. στα οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιγραφή των προσφερόμενων υλικών, ανά κατηγορία, καθορίζονται στο Τεύχος των Ειδικών Όρων Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). viii. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) των υλικών τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Για τα υλικά που δεν απαιτείται CE θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα πιστοποιητικών ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, στα οποία θα αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί τα υλικά, ή/ και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. ix. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου σχετικά με τη συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. x. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας, τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). xi Βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με το χρόνο εγγύησης των υλικών της προμήθειας. Σημειώνεται ότι: στην περίπτωση των υλικών των Ομάδων IV, V, VI και VII, θα πρέπει να προσκομιστεί εγγύηση των κατασκευαστών όλων των βασικών υλικών που περιλαμβάνονται στο τελικό υλικό, καθώς και του κατασκευαστή του τελικού υλικού. Αν ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι μικρότερος των δύο (2) ετών, τότε o Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση για το διάστημα που υπολείπεται. xii. Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. Εάν δεν υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνεται «ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ». 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/ Οι Υπηρεσίες εμπίπτουν, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ στις κατηγορίες με αριθμούς αναφοράς CPV: , , , , , , , , , , , , , , Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015 και παρελήφθη από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015,

3 σύμφωνα με τα στοιχεία της ως άνω Υπηρεσίας. Επίσης, περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης έχει δημοσιευτεί: -στην Τράπεζα εδομένων TED -σε τρεις (3) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας -στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τη διεύθυνση Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής, ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα παραλάβουν τα διαγωνιστικά τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής, αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης ιαγωνισμών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού. 5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο Πίνακας των δυνητικών προμηθευτών θα ισχύει για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισής του. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω Συστήματος Προεπιλογής, δημοσιεύοντας ετησίως την Πρόσκληση για την ύπαρξη Συστήματος Προεπιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του Πίνακα, με εξαίρεση τους τελευταίους πέντε (5) μήνες της εν λόγω περιόδου. 6. Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Υποψήφιο εφόσον αυτός τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου με προσωπική υποβολή ή ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), οποτεδήποτε μέχρι την 22/06/2015. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο σύστημα προεπιλογής θα εξετάζονται περιοδικά από επιτροπή της ΕΠΑ Αττικής και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται ανά τρίμηνο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Κάθε φορά που εφαρμόζεται ή ανανεώνεται (μέσω δημοσίευσης) ένα σύστημα Αξιολόγησης και Κατάταξης Προμηθευτών ορίζεται η αρχική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής. Η ημερομηνία κατάθεσης δεν είναι δεσμευτική και δεν προκαλεί τον αυτόματο αποκλεισμό των Υποψηφίων που παρουσίασαν και κατέθεσαν τους φακέλους πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας, αλλά μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησής τους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν. Για τους σκοπούς του παρόντος ως αρχική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22/06/2015.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G2,5/G4 ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350*485*195 ΤΕΜ ΕΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590*250 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450*600*260 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 550*650*340 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 580*800*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 650*900*420 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800*1100*450 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΤΕΜ >> ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 6 ΜΕ ΒΑΣΗ -ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ G 10 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 100 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜ ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 6-R x245x175 ΤΕΜ ΕΠΑ_ ΕΠΙΤ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 65- R x350x200 ΤΕΜ >> ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G4 -G6 ΤΕΜ ΕΠΑ_LP ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G10 -G16 - G 25 ΤΕΜ >>

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 1" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 11/2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ANSI 150 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" PN16 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x1" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2"x 1 1/2" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2"x 2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4" ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''1/2Χ1''1/4 ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ3/4" ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 20Χ3/4'' ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >>

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ1"1/4 ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ20Χ3/4" ΤΕΜ PEMS 15/ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ32Χ3/4" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ 32Χ1'' ΑΡΣΕΝ.ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 63Χ1"1/2 ΑΡΣΕΝ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 3/4" ΤΕΜ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 1 1/4" >> ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G40 DN 80 ΤΕΜ ΕΠΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G65 DN 80 ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G100 DN 100 ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2" ΤΕΜ ΕΠΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 2,5-G4, 1"1/4 ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 10-G16, 2" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 25, 2"1/2 ΤΕΜ >>

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ ΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜ ΕΠΑ LP-002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ350 ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ300 ΤΕΜ >> ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΒΑΛ 40tn Φ350Χ250 ΤΕΜ >> ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ A ΒΑΝΟΣΤΑΣΙOY 40tn 75X75 ΤΕΜ ΕΠΑ- ΜΡ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ Φ 400 ΤΕΜ ΕΠΑ MR ΧΥΤ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 50X60cm -25tn ΤΕΜ >>

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G4-6m3/h ΤΕΜ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G6-10m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G10-16m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G16-25m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G25-40m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G40-65m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G65-100m3/h ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 25m3/h ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 010 & ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ- 013 & ΕΠΑ-014 ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 50m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 75m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 100m3/h ΤΕΜ >>

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 6m3/h -ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar,, 6m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 40m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ-008 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VΙ : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Pin/out 4/0,1bar (RMS) - ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Pin/out 4/0,3bar (MRS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΥΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 130m3/h ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 200m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 325m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 520m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 850m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 1300m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 2080m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΜΟΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ( ή/και ΜΕΤΡΗΣΗΣ) εως 100mbar ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΡΥΘΜΙΣTΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 4/0,025bar, 150Nm3/h ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ 18 - ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ Corrector) TEM ΕΠΑ- MR - 003

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII: ΠΙΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) PILLAR ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR ΓΙΑ ΥΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ >> PILLAR ΒΙΟΜΗΧ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 10, 11 & 12 ΤΕΜ PILLAR ΒΙΟΜ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 1,2,3,4 & 21 ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -011, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR MEIKTONOMΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΤΕΜ EΠΑ PILLAR KΑΘΟ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ΦΕΚ 4.14 ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 14" ΤΕΜ ΑΡΘΡΟ 4.12 ΦΕΚ 1552/ MS ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 8" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 6" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 11/4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 18" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ MRS" ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" ΤΕΜ >>

12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ IΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : Ερμάρια Μετρητών/Ρυθμιστών, Κονσόλες 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών α) Ερμάρια Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Κατασκευαστικό Σχέδιο των Ερμαρίων στο οποίο θα αποτυπώνονται κατ ελάχιστον οι εξωτερικές διαστάσεις τους, οι διστάσεις του ανοίγματος (πόρτα), η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης (στα ερμάρια των μετρητών). Αναφορά στο υλικό κατασκευής του ερμαρίου, στο πάχος του υλικού και στο είδος της βαφής (όπου προβλέπεται). Σημειώνεται ότι όπου δεν αναφέρεται το υλικό κατασκευής του ερμαρίου, θα γίνουν αποδεκτές προσφορές πλαστικών ή/και μεταλλικών κουτιών (είναι είτε ΙΝΟΧ, είτε γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με primer και ηλεκτροστατική βαφή), σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της ΕΠΑ. Αναφορά στον τύπο της κλειδαριάς που θα φέρουν τα ερμάρια (κλειδί τριγωνικού τύπου). Περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΠΑ 008 και ΕΠΑ 009. Περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου στήριξης των μετρητών εντός των ερμαρίων (βάση στήριξης στην πλάτη ή στη βάση του ερμαρίου). Η πόρτα του ερμαρίου θα ανοίγει στις 180 ο. Εφόσον αυτό δεν τηρείται, θα πρέπει να περιγράφεται επακριβώς και να αποτυπώνεται στο σχέδιο που θα υποβληθεί ο τρόπος ανοίγματος του ερμαρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργικότητά του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. β) Κονσόλες Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Περιγραφή της κατασκευής και σχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις και ο τρόπος στήριξης (οπές, ούπατ, κλπ). 2. ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Τα ερμάρια θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από δηλώσεις συμμόρφωσης (ή πιστοποιητικά τύπου 2.2 κατά ΕΝ 10204), όπου θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων ερμαρίων. είγμα δήλωσης συμμόρφωσης/ πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβληθεί προς αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 12.B, παράγραφο vii του Τεύχους της Πρόσκλησης. Τα αναφερόμενα πρότυπα δοκιμών στις προδιαγραφές ερμαρίων των επίτοιχων ρυθμιστών (ΕΠΑ_008) και ερμαρίων μετρητών (ΕΠΑ_009) αποτελούν τα επιθυμητά από την ΕΠΑ Αττικής, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά και εναλλακτικά πρότυπα δοκιμών π.χ. Εθνικά πρότυπα χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, εφόσον οδηγούν αποδεδειγμένα σε ανάλογο αποτέλεσμα. Την ευθύνη της σχετικής τεκμηρίωσης φέρει ο Κατασκευαστής Προμηθευτής και αξιολογεί η ΕΠΑ Αττικής. Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδυναμίας των προτεινόμενων από αυτόν προτύπων με τα αναφερόμενα στις παραπάνω

14 προδιαγραφές, το οποίο θα έχει εκδοθεί από Φορέα επιθεώρησης. Τυχόν διαφορές στις απαιτήσεις μεταξύ των προτύπων θα πρέπει να επισημαίνονται από το Φορέα, προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΕΠΑ Αττικής. Για τις ανάγκες τις αξιολόγησης η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών του ιαγωνισμού δύναται να ζητήσει δείγματα των προσφερόμενων υλικών. Κατηγορία ΙΙ: Εξαρτήματα / Βάνες σύνδεσης μετρητών- ρυθμιστών 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά μοντέλα βανών, εξαρτημάτων, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. 2. ιευκρινίσεις Οι φλάντζες των μετρητών δε θα συνοδεύονται από παρεμβύσματα, κοχλίες και περικόχλια, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Τα ορειχάλκινα ρακόρ των μετρητών δε θα συνοδεύονται από τα ελαστικά παρεμβύσματα, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Για τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια Τεχνική Προδιαγραφή, (π.χ ορειχάλκινα συστολικά ρακόρ), θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους για χρήση Φ.Α. με την προσκόμιση πιστοποιητικών που θα παραπέμπουν στο κατά περίπτωση ισχύον πρότυπο για υλικά φυσικού αερίου. Κατηγορία ΙΙΙ 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικοί τύποι υλικών, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις βάσει των σχετικών προδιαγραφών. 2. ιευκρινίσεις Στην περίπτωση που δεν τεκμαίρεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων φρεατίων με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 124, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση του κατασκευαστή, συνοδευόμενη από αποτελέσματα πρόσφατων ελέγχων των βασικών ιδιοτήτων που ορίζονται στην προδιαγραφή (υλικό κατασκευής, αντοχή, κλπ). Οι κωδικοί και θα ακολουθούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 της προδιαγραφής ΕΠΑ 014.

15 Κατηγορία IV 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών α) Απαιτήσεις Οικιακών Σταθμών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης του μετρητή σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων μετρητών και ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται υλικά που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. Για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών σταθμών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. β) Απαιτήσεις Υπόγειων Ρυθμιστών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησής τους καθώς και οι διαστάσεις του ερμαρίου. Περιγραφή του προτεινόμενου καπακιού επιφανείας (είτε του ερμαρίου είτε του πρόσθετου καλύμματος). φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των τελικών υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). περιγραφή του τρόπου αποστράγγισης του ερμαρίου.

16 περιγραφή του σετ εξαερισμού του υπόγειου ερμαρίου. Σημειώνεται ότι : α) το μήκος του σωλήνα εξαερισμού θα είναι κατ ελάχιστο 8μ. β) θα πρέπει να προβλέπεται κάλυμμα του ελεύθερου άκρου του σωλήνα εξαερισμού (ένα κομμάτι πλέγμα και ένα προστατευτικό καπάκι που θα προσαρμόζεται στο ένα άκρο του, με στόχο να εμποδίζεται η εισαγωγή ξένων σωμάτων). γ) Επιθυμητή επίσης είναι η χρήση ενός σταθερού κομματιού σωλήνα μήκους περίπου 40cm, μέσω του οποίου θα διέρχεται το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για να καταλήξει στη συνέχεια στο προστατευτικό καπάκι, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο σταθερή στήριξη στον τοίχο της παροχής. Σημειώνεται ότι, εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο ρυθμιστή που έχει εγκριθεί. 2. ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο οικιακού σταθμού δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Η είσοδος και έξοδος των διαφραγματικών μετρητών G40, G65 και G100 θα είναι στο πάνω μέρος του μετρητή και όχι πλευρικά. Στους μετρητές των οικιακών σταθμών θα υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) σε scanner code 128, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή των διαφραγματικών μετρητών ΕΠΑ 001. Τo barcode των μετρητών θα είναι προ-εκτυπωμένο από τον κατασκευαστή στην οθόνη ένδειξης της μέτρησης. Για επείγουσες παραγγελίες μικρών ποσοτήτων που προέρχονται από το στοκ των κατασκευαστών είναι αποδεκτό κατ εξαίρεση να επικολλάται (ετικέτα) στο σώμα του μετρητή σε σημείο -κατά το δυνατόπαραπλήσιο της οθόνης ένδειξης της μέτρησης. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). Οι ρυθμιστές σε υπόγειο ερμάριο θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από τα εξής: o οδηγία εγκατάστασης υπόγειου ρυθμιστή (υπόστρωμα, στεγανοποίηση). o οδηγία συναρμογής κουτιού και υλικό στεγανοποίησης επιμέρους τμημάτων του κουτιού. o Στυπιοθλίπτες για την είσοδο και την έξοδο του αγωγού από το κουτί. Κατηγορία V: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.).

17 κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, κλπ. σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών ρυθμιστών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. 2. ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο ρυθμιστή δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). Κατηγορία VΙ: RMS, MRS 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.) Όπου προτείνονται εναλλακτικά επιμέρους υλικά, θα πρέπει να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια για όλα τα εναλλακτικά υλικά. Πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στην καμπίνα του σταθμού, οι διαστάσεις της καμπίνας, κλπ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την προδιαγραφή εναλλακτικά χρήση μετρητή rotary ή τουρμπίνας θα πρέπει να προτείνονται από τον προμηθευτή και οι δύο τύποι μετρητών.

18 Περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου διορθωτή όγκου (θα τοποθετείται μόνο κατόπιν σχετικής ζήτησης της ΕΠΑ Αττικής) και επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων της προδιαγραφής ΕΠΑ- MR-003. Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται μετρητές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. 2. ιευκρινίσεις Είσοδος και Έξοδος σταθμού : Στην είσοδο και την έξοδο όλων των υπό προμήθεια σταθμών και διατάξεων θα περιλαμβάνονται και τα μεταβατικά εξαρτήματα που προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές καθώς και figure 8 (όπου απαιτείται). Για τους σταθμούς τύπου MRS, δυναμικότητας έως και 325Nm3/h (ΜRS 4.250), η καμπίνα θα είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε στο σημείο τοποθέτησης του μετρητή να υπάρχει θυρίδα ανάγνωσης της ένδειξης του μετρητή. Η θυρίδα αυτή θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να πληροί τις λοιπές προδιαγραφές του κελύφους. Κατά περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τοποθέτηση θυρίδας και σε σταθμούς MRS μεγαλύτερης δυναμικότητας. Στη ρυθμιστική διάταξη 150 κυβικών, με πίεση εξόδου 25mbar (κωδικός ) θα περιλαμβάνεται το σύνολο του αναφερόμενου στην ΕΠΑ-MR-013 εξοπλισμού εκτός της μονωτικής φλάντζας στην έξοδο και του μετρητή. Οι μετρητές που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και τους σταθμούς θα πρέπει να φέρουν barcode 20ψηφίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση ανάθεσης οποιουδήποτε από τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τελική λίστα υλικών και κατασκευαστικό σχέδιο προς επιβεβαίωση και έγκριση, εντός μίας εργάσιμης εβδομάδας, από την υπογραφή της σύμβασης/ ανάθεσης. Κατηγορία VIΙ: Πίλαρ Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών α) Απαιτήσεις Περιγραφής Πίλαρ : αναλυτικός κατάλογος ή/και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τελικών υλικών ή/και των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια και φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών.

19 β) Απαιτήσεις Περιγραφής Μονωτικών Συνδέσμων : υπόδειγμα φακέλου σχεδιασμού του μονωτικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1552 (για τους συγκολλητούς μονωτικούς συνδέσμους) ή στη συνημμένη τεχνική περιγραφή (για τους φλαντζωτούς μονωτικούς συνδέσμους). 2. ιευκρινίσεις Πέραν της ισχύουσας τεχνικής προδιαγραφής για τα πίλαρ με α/α 1-4, ισχύει και η επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή για τους μεταδότες θερμοκρασίας. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι συγκολλητών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1552 και της προδιαγραφής της ΕΠΑ MS 17-01/REV8. Ωστόσο στη φάση της παραγγελίας, ως προς τον υπολογισμό της ροπή κάμψης θα ακολουθηθούν τα κάτωθι: Η πίεση σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα υπολογίζεται ως εξής: o Πίεση σχεδιασμού του σωλήνα + (18xM)/ 3,14G 3 o o G: H διάμετρος στη θέση αντίδρασης του φορτίου παρεμβύσματος Μ: Ροπή κάμψης ισοδύναμη με αυτή που απαιτείται για να προκαλέσει κατά μήκος τάση τουλάχιστον ίση με το 30% του SMYS Η επάρκεια του ως άνω σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα επαληθευτεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο του ΦΕΚ 1530/2006 μέθοδο, μετά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι φλαντζωτών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής.

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

21 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ α/α Κωδικός Τίτλος Ημερομηνία Έκδοσης 1 ΦΕΚ 1552Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 19BAR 24/10/ EΠΑ-009/6 ΕΡΜΑΡΙA ΜΕΤΡΗΤΩΝ 26/02/ EΠΑ-008/8 ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 26/02/ ΕΠΑ-LP-014/0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 02/10/ ΕΠΑ -001/8 ιαφραγματικοί Μετρητές Φυσικού Αερίου (G 2,5 - G 100) 15/12/ PEMS_15/1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ¼ ΜΕ ΕΝΑ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ 01/09/1995 ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ -ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 7 ΕΠΑ-LP-002/0 Καπάκια Φρεατίων Βανών 01/01/ ΕΠΑ-007/2 ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 07/01/ ΕΠΑ- ΜΡ-002/2 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ ΕΣ 29/08/ ΕΠΑ -ΜR- 010 Σταθμοί Μέτρησης - Ρύθμισης Εμπορικών - Οικιακών καταναλωτών με διαφραγματικό μετρητή. Πίεση εισόδου 0,5 έως 5 bar, Πίεση Εξόδου 25mbar 15/01/ ΕΠΑ -ΜR- 008/6 LOW PRESSURE OUTLET REGULATOR FOR RESIDENTIAL & COMMERCIAL APPLICATIONS 15/12/ EΠΑ 013/2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 26/2/ ΕΠΑ -014/1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 18/2/ ΕΠΑ -ΜR- 004/2 Σταθμοί Μ/Ρ Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Καταναλωτών Με Πίεση Εισόδου 1 έως 5 bar ιάταξη ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης παροχής ΦΑ, 15 EΠΑ- MR- 013/1 πίεσης εξόδου από 25mbarg έως 100mbarg και παροχής δυναμικότητας 100Νm3/h <QN 160Νm3/h 16 ΕΠΑ- ΜR-014/1 ιάταξη ρύθμισης πίεσης και μέτρησης παροχής ΦΑ, πίεσης εξόδου από 25mbarg έως 100mbarg και παροχής από 0-100m3/h 28/2/ /12/ /12/ MS 17-01/8 ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 8/6/ EΠΑ- MR- 003/2 ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (PILLAR) 22/3/ (απόσπασμα προδιαγραφής) ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 20 ΕΠΑ -002/0 ΠΙΛΑΡ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ 1/1/2004 (απόσπασμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ 21 προδιαγραφής) ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ MRS"

22 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/ ) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα. 2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 3. Τον ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/ ) «Απελευθέ ρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». 4. Το π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/ ) Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τε χνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφο ριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.), με το οποίο υποβλήθηκε το κείμενο του τεχνικού κανονισμού του θέματος. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου To από FAX του ΕΛ.Ο.Τ., με το οποίο ενη μερώθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι η δημόσια κρίση του υπόψη Σχεδίου Τεχνικού Κανονισμού στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 98/34/ΕΕ έληξε και μπορεί να προχωρήσει στη δημοσίευσή του. 7. Το π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο γίας». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε δια του παρόντος κανονισμού τις απαιτήσεις και τα κριτήρια, που αφορούν στα υλικά, τα εξαρτήματα και τις εργασίες κατασκευής χαλύβδι νων δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 α του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/ ) με μέγιστη πίεση λειτουργίας 19bar. 2. Ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας υπουργικής απόφασης ο Κανονισμός χα λύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και διατυπώθηκε στο τελικό κείμενο που ακολουθεί.

23 21076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να καθορίσει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια, που αφορούν στα υλικά, τα εξαρτήματα και τις εργασίες κατασκευής χαλύβδινων δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 α του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/ ) με μέγιστη πίεση λειτουργίας 19bar.

24 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1 Πεδίο εφαρμογής 1.2 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 1.3 Ορολογία 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1 Διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στον Προμηθευτή υλικών και εξαρτημάτων, στον Ανάδοχο και στην Επίβλεψη του έργου 2.2 Διατάξεις που αφορούν στον Φορέα Διανομής Αερίου 2.3 Έκταση εφαρμογής 2.4 Αρμόδια αρχή 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 3.1 Γενικές διατάξεις Πεδίο εφαρμογής Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου 3.2 Εγκατάσταση σωληναγωγών Μεταφορά εγκατάσταση υλικών Τοποθέτηση του αγωγού κατά μήκος της τάφρου και κατά ομάδες Κατέβασμα του αγωγού Προετοιμασία των αγωγών πριν τη συγκόλληση Συγκόλληση των χαλύβδινων αγωγών και των εξαρτημάτων Δοκιμές έλεγχοι 3.3 Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση χαλυβδοσωλήνων Αντικείμενο Εξοπλισμός Φορτοεκφόρτωση χαλυβδοσωλήνων Μεταφορά χαλυβδοσωλήνων Αποθήκευση χαλυβδοσωλήνων 3.4 Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων Αντικείμενο Γενικά Εξοπλισμός Αναγνώριση ραδιογραφιών Εμφάνιση του φιλμ Κανόνες προστασίας από την ακτινοβολία Κώδικας για τη ραδιογραφική ανάγνωση Χρήση συσκευής ιριδίου Αξιολόγηση πιστοποίηση προσωπικού Έγγραφα και αποθήκευση 3.5 Υδραυλικές δοκιμές Σκοπός Μέθοδος διεξαγωγής δοκιμής Χρόνος διεξαγωγής της δοκιμής Γενικές απαιτήσεις Προετοιμασία υδραυλικής δοκιμής Διεξαγωγή υδραυλικής δοκιμής Τεκμηρίωση αποδοχή δοκιμής Υποχρεώσεις ανάδοχου Συμπίεση αγωγού 3.6 Διασταυρώσεις με εμπόδια Υλικά και εξοπλισμός Πρόγραμμα εργασιών Άδειες από τις αρμόδιες αρχές

25 21078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διασταύρωση με σιδηροδρομικές γραμμές ή οδούς μεγάλης κυκλοφορίας Κατασκευή χιτωνίου Διάβαση καναλιών ποταμών χειμάρρων Διέλευση άλλων εμποδίων Ελάχιστο βάθος αγωγού Τυπικά σχέδια 3.7 Διαδικασία έκπλυσης και πλήρωσης του δικτύου διανομής με αέριο Αντικείμενο Προετοιμασία καθαρισμός Ξήρανση σωληναγωγού Πλήρωση του αγωγού με άζωτο Έλεγχος του δικτύου Πλήρωση του αγωγού με αέριο 3.8 Εξαεριστικό σύστημα βανών Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική επιφάνεια εξαεριστικού δικτύου 3.9 Φρεάτιο βανών Αντικείμενο Φρεάτιο Εκκενωτικό δίκτυο (blow down valves) Αισθητήρια όργανα εντός του φρεατίου Εργασίες ολοκλήρωσης 3.10 Καταγραφή, απεικόνιση και συσχέτιση συγκολλήσεων και ραδιογραφιών Αντικείμενο Γενικά Απεικόνιση αρίθμηση συγκολλήσεων Καταγραφή συγκολλήσεων Αρίθμηση ραδιογραφιών Συσχέτιση συγκολλήσεων ραδιογραφιών 3.11 Τερματικό σημείο δικτύου διανομής Γενικά Υλικά Κατασκευή 3.12 Σύστημα αναμονής κινητής ξεστροπαγίδας Γενικά Κατασκευή συστήματος Φρεάτιο βανών Φρεάτιο αναμονής ξεστροπαγίδας Φρεάτιο βάνας by pass Μονωτικοί σύνδεσμοι Υλικά εργασίες 3.13 Προεργασίες Γενικά Εργασίες επαλήθευσης όδευσης Αξιολόγηση εμποδίων Πρόταση αλλαγής αρχικής όδευσης (όδευσης μελέτης) Δοκιμαστικές τομές Επαφές με αρχές Έκδοση αδειών εκσκαφής Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 3.14 Χωματουργικά Γενικά Εκσκαφή Υπόστρωμα Επικάλυψη αγωγού με άμμο και σήμανση Επιχώσεις Προστασία αγωγού σε μικρά βάθη εκσκαφής Αποκατάσταση διαμορφωμένων επιφανειών 3.15 Μέτρα ασφαλείας Γενικά Προδιαγραφή ΕΟ/0 για εργασίες σε οδούς Προδιαγραφή ΕΕ/0 για εκσκαφές Προδιαγραφή ΥΔ/0 για εργασίες κοντά σε υπόγεια δίκτυα Πυρασφάλεια ΠΑ/ Προδιαγραφές ΤΕ/0 για επισκέπτες

26 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπογραφικές εργασίες σχέδια Γενικά Σχέδια «προς κατασκευή» (issue for construction) Τοπογραφικές εργασίες Σχέδια «ως κατασκευάσθει» (as built) Εξασφαλίσεις Φωτογραφίες Ψηφιοποίηση χαρτών Διαστάσεις σχεδίων Πινακίδα σχεδίων Αρίθμηση σχεδίων «ως κατασκευάσθει» Παράδοση σχεδίων Διάγραμμα διανομής πινακίδων Γενικός χάρτης 3.17 Καθοδική προστασία χαλύβδινων αγωγών Γενικά Σχεδιαστικές απαιτήσεις Κριτήρια σχεδιασμού Σύστημα επιβαλλόμενου ρεύματος Σταθμοί συνεχούς ρεύματος Καλώδια Άνοδοι Μετρητικοί σταθμοί ρεύματος καθοδικής προστασίας Σταθμοί ηλεκτρικής εκτόνωσης Μονωτικοί σύνδεσμοι Ειδικά περάσματα Προσωρινή καθοδική προστασία Έλεγχοι και δοκιμές μετά την κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας Εκκίνηση συστήματος καθοδικής προστασίας 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 4.1 Γενικές διατάξεις Πεδίο εφαρμογής 4.2 Σήμανση αγωγού και εξαρτημάτων Αντικείμενο Είδος σήμανσης Σημείο τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης Αναγραφόμενες πληροφορίες Αποστάσεις ανάμεσα στις πινακίδες Τρόπος κατασκευής πινακίδων 4.3 Χαλυβδοσωλήνες δικτύου διανομής Γενικά Χαρακτηριστικά του χάλυβα Χαρακτηριστικά σωλήνων Δοκιμές Δοκιμές Σήμανση 4.4 Χαλύβδινα εξαρτήματα Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια Έλεγχοι και δοκιμές 4.5 Σφαιρικές βάνες δικτύου διανομής Πρότυπα αναφοράς Τύπος βανών Κωδικός σχεδίασης Υλικά κατασκευής Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Εγκατάσταση βανών Δοκιμές, έλεγχοι και κριτήρια αποδοχής Πιστοποιητικά Επιθεώρηση Σήμανση 4.6 Συγκολλητές φλάντζες με λαιμό Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις

27 21080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνθήκες λειτουργίας Εξωτερική επιφάνεια Τεχνικά έγγραφα Επιθεώρηση Έλεγχοι 4.7 Παρεμβύσματα, κοχλίες, περικόχλια Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική επιφάνεια Επιθεώρηση Έλεγχοι Τεχνικά έγγραφα 4.8 Ηλεκτροκινητήρες βανών Γενικά Ηλεκτρική παροχή Ηλεκτροκινητήρας Μετάδοση Έλεγχοι κίνησης Προστασία κινητήρα Σήματα Προγραμματισμός ψηφιακών εξόδων Πιστοποιητικά Τεκμηρίωση Υποστήριξη 4.9 Φρεάτιο χειρισμού θαμμένων βανών Γενικά Προστατευτικό χιτώνιο στελέχους Επιφανειακό φρεάτιο 4.10 Σταθμός αποστολής Παραλαβής ξέστρων Γενικές απαιτήσεις Ξεστροπαγίδα Έλεγχοι Δοκιμές Τυπικά σχέδια Τεκμηρίωση 4.11 Αντίβαρα 4.12 Μονωτικοί σύνδεσμοι Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια Έλεγχοι Δοκιμές Τεκμηρίωση 4.13 Αντιδιαβρωτική επικάλυψη χαλυβδοσωλήνων με πολυαιθυλένιο Σκοπός Γενικές απαιτήσεις Απαιτήσεις για την εφαρμοσμένη επικάλυψη Έλεγχοι Δοκιμές Επισκευή Επικάλυψης Διαχείριση Μεταφορά Αποθήκευση Επικάλυψη συγκολλήσεων και εξαρτημάτων 4.14 Καμπίνες Πίλλαρς Καμπίνα τηλεχειρισμού βανών Καμπίνα σταθμού συνεχούς ρεύματος για την καθοδική προστασία Καμπίνα για σταθμό ηλεκτρικής εκτόνωσης της καθοδικής προστασίας 4.15 Μόνωση για την προστασία των θαμμένων βανών Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Έλεγχοι Δοκιμές τελικής αντιδιαβρωτικής προστασίας Επισκευές Πιστοποιητικά δοκιμών 4.16 Τηλεφωνικό καλώδιο σημάτων Γενικά Τύπος καλωδίου Τοποθέτηση καλωδίου Συνδέσεις καλωδίου Ειδικά περάσματα Μετρήσεις Έλεγχοι

28 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντικείμενο του Κανονισμού 1.1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει ορισμούς, απαι τήσεις και κριτήρια, που αφορούν στα υλικά, εξαρτήμα τα και εργασίες κατασκευής για τα χαλύβδινα δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας (πίεση σχεδιασμού) 19bar. Ο παρών δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές), οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών: Εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar και Εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέ γιστη πίεση λειτουργίας έως 16bar. Επίσης ο παρών δεν ισχύει για σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης, ούτε για σταθμούς συμπίεσης. Οι μετρητικοί σταθμοί ρεύματος καθοδικής προστα σίας, που αναφέρονται στο άρθρο του παρόντος διευκρινίζεται ότι είναι διατάξεις εξαρτημάτων για την μέτρηση του δυναμικού και της έντασης του ρεύματος του αγωγού Φυσικού Αερίου και δεν είναι σταθμοί μέ τρησης και ρύθμισης πίεσης Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για αέριο καύσιμο φυσικό αέριο που είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν Άρθρο 3 Παράγραφος 2α (ΦΕΚ 252 Α / ) Ο παρών Κανονισμός ισχύει για σωληνώσεις και σύνολα σωληνώσεων που προορίζονται για την μετα φορά του Φυσικού Αερίου μέσω δικτύων διανομής με πίεση σχεδιασμού 19bar, συμπεριλαμβάνοντας τον βοη θητικό εξοπλισμό που προβλέπεται για τις σωληνώσεις, και τα οποία (σωληνώσεις και βοηθητικός εξοπλισμός) εξαιρούνται από την Οδηγία 97/23/ΕΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του άρθρου 1 της ως άνω οδηγίας. Ο παρών Κανονισμός δεν καλύπτει τον συνήθη εξο πλισμό υπό πίεση σε σταθμούς μείωσης πίεσης, ούτε σε σταθμούς συμπίεσης, ο οποίος υπάγεται στην εφαρμογή της Οδηγίας 97/23/ΕΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του άρθρου 1 της ως άνω Οδηγίας Οι εργασίες κατασκευής καθώς επίσης τα υλικά και εξαρτήματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανο νισμό και χρησιμοποιούνται στα ως άνω δίκτυα θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και παράλληλα θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ και 98/37/ΕΚ η δε αναφορά σε πρότυπα ΕΝ ή εθνικά είναι ενδεικτική Η συμβατότητα των υλικών με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να συ νοδεύουν τα υλικά. Τα πιστοποιητικά αυτά όπου απαιτείται θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από Κοινοποιημένο Φορέα αναγνω ρισμένο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις βασικές αρχές της Απόφασης 93/465/ΕΕC. Υλικά που δεν καλύπτονται από εναρμονισμενη νομοθε σία σε κοινοτικό επίπεδο, όπως σωληνώσεις και βοηθητι κός εξοπλισμός που παράγονται και κυκλοφορούν νόμιμα στις αγορές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή παράγονται σε χώρα της ΕΖΕΣ η οποία έχει υπογράψει τη Συμφωνία ΕΟΧ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, εφόσον αποδεδειγμένα εγγυ ώνται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας, που κατ ελάχιστον ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό Για θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας εργα σίας ισχύει η κείμενη νομοθεσία εκτός εάν ο παρών Κανονισμός θέτει επιπρόσθετες απαιτήσεις Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θα εφαρ μόζονται εκ παραλλήλου ή και σε συνδυασμό και με άλ λους Κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν γιά δίκτυα Φυσικού Αερίου, τα οποία βρίσκονται σε γειτνίαση με χαλύβδινο δίκτυο με πίεση σχεδιασμού 19 bar Ο Φορέας Διανομής Αερίου (Φ.Δ.Α.) δύναται να θέτει επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις πέραν των δια τάξεων του Κανονισμού όπου κρίνει αυτό απαραίτητο για λόγους ασφαλείας Η εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότη τας και αντοχής των υλικών συνιστά γενική απαίτηση του Κανονισμού. 1.2 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Τα υλικά και τα εξαρτήματα θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και θα είναι κατάλληλα για την διανομή Φυσικού Αερίου μέσω χαλυβδίνων δικτύων με μέγιστη πίεση λειτουργίας 19 bar Η αποδοχή των ανωτέρω υλικών και εξαρτημάτων θα γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας Κοινο ποιημένων Φορέων. Για τις εργασίες κατασκευής των δικτύων θα εφαρμόζονται οι έλεγχοι και δοκιμές, όπως προβλέπεται στα οικεία κεφάλαια του παρόντος. 1.3 Ορολογία Αέριο Αέριο καύσιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2364 Άρθρο 3 Παράγραφος 2α (ΦΕΚ 252 Α / ) Φορέας Διανομής Αερίου (Φ.Δ.Α.) Φορέας Διανομής Αερίου εννοείται, όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, κάθε ανώ νυμη εταιρεία (ΔΕΠΑ, ΕΠΑ κ.α.) η οποία παρέχει νόμιμα αέριο σε τελικούς καταναλωτές και είναι σε συμφωνία με τα Άρθρα 3 και 4 του ν (ΦΕΚ 252 Α / ) Υλικά / Εξαρτήματα Με τον όρο αυτό νοείται ότι υλικό (π.χ. σωλήνες, βάν νες κλπ), εξάρτημα ή συσκευή που είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (παράγραφος 1.1.4) και πρόκειται να χρησι μοποιηθεί σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου Προμηθευτής υλικών Προμηθευτής Υλικών φυσικού αερίου νοείται το φυ σικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προμηθεύει υλικά που είναι σύμφωνα με το νόμο και είναι εγκεκριμένα βάσει των εδαφίων και του παρόντος Κανονισμού. Ο Προμηθευτής Υλικών είναι επίσης υπεύθυνος για τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα υλικά ώστε να είναι και αυτά σύμφωνα με τα εδάφια και του Κανονισμού Επίβλεψη έργου Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια βάσει του νόμου για την επίβλεψη έργων αυτής της κατηγορίας Ανάδοχος Με τον όρο αυτό νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δύναται να κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη και εκτέλεση έργων αυτής της κατηγορίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί ανάλογα εκ παιδευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο κατέχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια για τη εργασία που εκτελεί Γραφείο Επιθεώρησης Με τον όρο αυτό νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την συγκεκριμένη από τον νόμο άδεια για την επιθεώρηση έργων αυτής της κατηγορίας. Η διενέργεια της Επιθεώρησης μπορεί να γίνεται και από τον Φορέα Διανομής Αερίου, ο οποίος μπορεί να ορίζει τεχνικούς υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσό ντα, οι οποίοι θα συνιστούν το Γραφείο Επιθεώρησης. 2. Γενικές Διατάξεις 2.1 Διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στον Προμηθευ τή υλικών και εξαρτημάτων, στον Αναδόχο και στην Επιβλέψη του έργου Οι μελέτες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις δι ατάξεις του παρόντος Κανονισμού και θα υποβάλλονται και θα εγκρίνονται από τον Φορέα Διανομής Αερίου Οι εργασίες κατασκευής θα πρέπει να είναι σε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: Μ01/022014 1. Γενικά Η Εταιρεία Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 4 bar ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: Μ01/022014 1. Γενικά Η Εταιρεία Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/ ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/ ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102014 ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον απόσπασμα ΔΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο

Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον απόσπασμα ΔΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/092016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Προμήθεια Πίλαρ και Μονωτικών Συνδέσμων» ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΤΑΙΡEΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ 317/08-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης Στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 09/12/2015 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007595 2015-09-01

15PROC003007595 2015-09-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.01 17:21:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΖΟΞ465ΦΘΕ-ΚΩ6 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ. Κωδικός Πρόσκλησης: W02/022014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ. Κωδικός Πρόσκλησης: W02/022014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Κωδικός Πρόσκλησης: W02/022014 1. ΓENIKA Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (στο εξής «ΕΠΑ Αττικής») συστήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 09 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης 1 Περιεχόμενα: 1. Στοιχεία κατασκευαστή 2. Αναγνώριση προϊόντος 3. Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 4. Περιβάλλον στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 Για την προμήθεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ταχυδρομική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΜΒΒ) Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται

Η Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV σελ. 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) 1.1-223 2 1-223-2 3 1-228-1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιάννουλη:04-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διεύθυνση:Παπάγου 49, 41500,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα