ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : Έκδοζη : 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1."

Transcript

1 Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία : ELLACOP 6 SC Κοινή ονομασία : Alpha cypermethrin Αρ. Έγκρισης κσκλουορίας : Δίδος : Eληνκνθηόλν Yγεηνλνκηθήο εκαζίαο Υημική ονομασία : Ιζνκεξή (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate θαη (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate. Cas No : Έδρα - Δργοστάσιο : Θέζε Ξεξνπήγαδν, Μάλδξα Αηηηθήο Σει. : Fax : ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία Βνεζεηηθέο νπζίεο : Αlpha cypermethrin 6 % β/ν : 94,4 % β/β 3. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΜΒΟΛΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ Υn R22 Δπηβιαβέο Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο

2 Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 2 από 6 4. ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ ε πεξίπησζε θαηάπνζεο : ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα : ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα : Μελ πξνθαιέζηε εκεηό. Καιέζηε ακέζσο γηαηξό θαη δείμηε ηνπ ηελ εηηθέηα. Ξεπιύλεηε ηα πνιύ θαιά κε άθζνλν λεξό. Δάλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Βγάιηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα θαη πιπζείηε πνιύ θαιά κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Αληίδνην : Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. πλίζηαηαη ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Σν ζθεύαζκα είλαη ρακειήο ηνμηθόηεηαο θαη νμεία δειεηεξίαζε δελ είλαη πηζαλό λα ζπκβεί. Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ : ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ Σα κέζα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο θσηηάο είλαη ςεθαζκόο λεξνύ, ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεσο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO 2. Καηά ηελ ππξόζβεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ, ιόγσ επηθίλδπλσλ εθπνκπώλ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πδξνρισξηθνύ νμένο, νμεηδίσλ αδώηνπ.φνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Απνθύγεηε δηαζπνξά ηνπ πξντόληνο (λα κελ θζάζεη ην λεξό ππξόζβεζεο ζε θαλάιηα απνρέηεπζεο ή απνβιήησλ) θαη πεξαηηέξσ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Να ρξεζηκνπνηείηε έλδπζε αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Να απνθεύγεηαη ε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ην ξνπρηζκό. Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη παπνύηζηα. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ζην πάησκα ή νπνηαδήπνηε επηθάλεηα, ζπιιέμηε ην πγξό κε άκκν ή άιιν απνξξνθεηηθό πιηθό παίξλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο όπσο θνξώληαο κάζθα, γάληηα, κπόηεο. Σνπνζεηείζηε ην ζε θαηάιιεια επηζεκαζκέλα βαξέιηα ή δνρεία θαη νδεγείζηε ηα πξνο θαηαζηξνθή, αθνινπζώληαο ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.

3 Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 3 από 6 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΥΔΙΡΙΜΟ : Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα αλ απνζεθεπηεί κε ην ζσζηό ηξόπν. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ : Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. Κξαηείζηε ην καθξηά από πνηά, ηξόθηκα θαη δσνηξνθέο. Γηαηεξήζηε ην ζηελ αξρηθή, θιεηζηή ηνπ ζπζθεπαζία, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο, καθξηά από άκεζν ειηαθό θσο.

4 Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 4 από 6 8. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ * Γεληθά ζπλίζηαηαη ε θαζεκεξηλή αιιαγή ησλ ξνύρσλ εξγαζίαο ησλ αηόκσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Φνξάηε γπαιηά πξνζηαζίαο καηηώλ ή κάζθα πξνζώπνπ, θαη θαηάιιεια γάληηα. Γηα ην ζώκα, θάληε ρξήζε θαηάιιεισλ θνξκώλ θαη αλζεθηηθώλ παπνπηζηώλ ή κπνηώλ. Μεηά ηελ εξγαζία πιπζείηε θαιά θαη θαζαξίζηε ην κνιπζκέλν εμνπιηζκό. * Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. * Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζε ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. * Απνθύγεηε ηε δηάζεζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο/δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 9.1 Φπζηθή θαηάζηαζε : πκππθλσκέλν ελαηώξεκα (SC) 9.2 Υξώκα : Κίηξηλν αλνηθηό 9.3 Δηδηθό βάξνο : 0,99 gr/ml 9.4 PH : 7.1 θαη 7.4 (ζε 1% δηάιπκα ) 9.5 Αλαθιεμηκόηεηα : Γελ είλαη εύθιεθην 9.6 Δθξεμηκόηεηα : Γελ είλαη εθξεθηηθό 9.7 Γηαβξσηηθή ελέξγεηα : Γελ είλαη δηαβξσηηθό γηα ηα πξνηεηλόκελα πιηθά ζπζθεπαζίαο 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΠΙΘΑΝΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Σν πξντόλ παξακέλεη ζηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο. Δίλαη ζηαζεξό ζε όμηλν θαη νπδέηεξν ph.γηαζπάηαη ζε ηζρπξά αιθαιηθέο ζπλζήθεο.δίλαη κε δηαβξσηηθό γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπ. Γηαηεξείζηε ην ζε κέξνο θαιά αεξηδόκελν θαη καθξηά από ηελ άκεζε έθζεζε ηνπ ζην ειηαθό θσο. 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ LD 50 από ζηόκαηνο : > 2000 mg/kg LD 50 από δέξκαηνο : > 2000 mg/kg LC 50 αλαπλεπζηηθή νδόο : Γελ είλαη πηεηηθό Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ζ επαθή κε ην δέξκα. - Με εξεζηζηηθό 12. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

5 Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 5 από 6 Σν πξντόλ είλαη ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην ζθεύαζκα ή ηελ ζπζθεπαζία ηνπ. 13. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ Αθνύ ζπιιερζεί ζε εηδηθά δνρεία πνπ θέξνπλ ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε, πξέπεη λα νδεγείηαη πξνο θαηαζηξνθή ζε εηδηθνύο ρώξνπο, αθνινπζώληαο ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Καηαζηξέςηε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζε ελδεδεηγκέλε γηα ρεκηθά πςηθάκηλν. Σηο θαηαζηξακκέλεο ζπζθεπαζίεο ηνπνζεηείζηε ηηο ζε κεγαιύηεξα θαηάιιεια επηζεκαζκέλα δνρεία. 14. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ UN No ADR/RID (Σξέλν/νδηθώο) Class 9 IMDG-Code (Θάιαζζα) Class 9 IATA/ICAO (Αέξαο) Class 9 PACKING GROUP : III 15. ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ εκάλζεηο γηα ηελ εηηθέηα : Xn Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ΔΠΙΒΛΑΒΔ Ν Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.

6 Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 6 από 6 ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σν πξντόλ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη πξόζσπα πνπ γλσξίδνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαη παίξλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο. Σειέθσλν γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία : ΔΛΛΑΓΡΔΣ ΑΒΔΔ

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα