ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π11 Σεπτέµβριος 2007 κορωνίδα Κορωνίδα Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Λτδ τηλ (00357) , Φαξ (00357)

2 Σελ. 2 Έργο Ερευνητικό Πρόγραµµα: Ορθολογιστική αειφόρος διαχείριση των οµβρίων υδάτων και των τα ύδατα Περιγραφή Εργασίας Εισηγήσεις για Πιλοτική Μεταφορά Ιζηµάτων από Υδατοφράκτες στην Παραλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.0 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 3.0 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 4.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 Μέση Ηµερήσια Ροή κοντά στην Είσοδο του Φράγµατος Ευρέτου 2 Ανάλυση Κόστους

3 Σελ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Πρόβληµα Η Κύπρος αντιµετώπιζε ανέκαθεν πρόβληµα λειψυδρίας. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού υιοθετήθηκε, τη δεκαετία του 1960, η πολιτική «ούτε σταγόνα νερού να µη χάνεται στη θάλασσα». Αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσµα το σχεδιασµό και την κατασκευή υδατοφρακτών σε όλους σχεδόν τους κύριους ποταµούς του νησιού. Οι υδατοφράκτες κατακρατούν όµως όχι µόνο όµβρια ύδατα αλλά και ιζήµατα που παρασύρονται από τη ροή του νερού. Η φράξη της ροής των ιζηµάτων έχει δύο σηµαντικές άµεσες αρνητικές επιπτώσεις: 1. Μείωση της χωρητικότητας του υδατοφράκτη 2. Αποκοπή της τροφοδοσίας µε ιζήµατα της κοίτης του ποταµού, της εκβολής του (δέλτα του ποταµού) και της παράκτιας ζώνης και έναρξη της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης. Για αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών εφαρµόζονται µέτρα όπως: Εκσκαφή/ συλλογή ιζηµάτων από τους υδατοφράκτες και απόρριψή τους στη γύρω περιοχή Κατασκευή έργων προστασίας της παραλίας από διάβρωση Η προσέγγιση αυτή αποτελεί θεραπεία των συµπτωµάτων και όχι της αιτίας του προβλήµατος. Για την «Αειφορία» απαιτείται ορθολογική διαχείριση των ιζηµάτων, διατήρηση της ανάπτυξης των δέλτα των ποταµών και εµπλουτισµός των παραλιών µε ιζήµατα.

4 Σελ Ερευνητικό Πρόγραµµα Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) χορηγεί ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο αποσκοπεί στην διερεύνηση ορθολογικών εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των ιζηµάτων και στην ανάπτυξη εφικτών, αποτελεσµατικών και αποδοτικών µεθόδων αποκατάστασης/ διατήρησης του εµπλουτισµού των ποταµών και παράκτιων περιοχών µε ιζήµατα και στην ανάπτυξη πολιτικής για αειφόρο διαχείριση των οµβρίων υδάτων και των. Στο ερευνητικό αυτό έργο συµµετέχουν πρόσωπα από διάφορους τοµείς. Η δοµή της κύριας ερευνητικής οµάδας είναι: Συντονιστής Έργου και Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Αντώνης Τουµαζής (Κορωνίδα) Συνεργάτες: ρ. Κυριάκος Κύρου (Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων) Νίκος Ιακώβου (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) Ιάσωνας Σοφός (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) Στέλιος Ζερβός (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) ρ. Γιώργος Αναστασάκης (Αν. Καθηγητής, Παν. Αθηνών) 1.3 Εισηγήσεις για Πιλοτική Μεταφορά Ιζηµάτων από Υδατοφράκτες στην Παραλία Το ερευνητικό έργο αποτελείται από ενδιάµεσες φάσεις/ δέσµες εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων εκδίδονται διάφορες εκθέσεις (παραδοτέα). Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος για πιλοτική µεταφορά ιζηµάτων από τους υδατοφράκτες στην παραλία.

5 Σελ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 2.1 Το Πρόβληµα για το Φορέα ιαχείρισης του Φρ αγµατος Η κατασκευή φραγµάτων ή υδατοφρακτών έχει ως κύριο σκοπό την αποθήκευση/ ταµίευση νερών της βροχής (οµβρίων υδάτων) για χρήση από τον άνθρωπο (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση, ύδρευση, εµπλουτισµό υπόγειων υδάτων, µείωση κινδύνου πληµµύρας κλπ). Η κατακράτηση ιζηµάτων από τα φράγµατα είναι έµµεση επίπτωση της ταµίευσης νερών, λόγω της (µη-επιθυµητής) µεταφοράς ιζηµάτων από τη ροή των επιφανειακών νερών. Η κατακράτηση θεωρείται ως πρόβληµα ανάλογα µε τη χρήση του έργου. Η κατακράτηση ιζηµάτων στον ταµιευτήρα του φράγµατος µειώνει την αποθηκευτική ικανότητα/ χωρητικότητα του έργου. Εάν το φράγµα χρησιµοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ιζήµατα τείνουν να µειώνουν τη διαθέσιµη δυναµική ενέργεια, αφού µειώνουν το ύψος της στήλης του νερού. Εάν το φράγµα χρησιµοποιείται για ταµίευση νερού για χρήση για άρδευση, ύδρευση, εµπλουτισµό κλπ τότε η µείωση της χωρητικότητας µειώνει τις διαθέσιµες ποσότητες νερού για χρήση. Εάν χρησιµοποιείται ως έργο αντιπληµµυρικό, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος υπερχείλισης/ πληµµύρας. Για τις πιο πάνω χρήσεις το πρόβληµα ορίζεται ως: Η αποφυγή µείωσης του όγκου του νερού στον ταµιευτήρα.

6 Σελ έλτα του Φραγµένου Ποταµού ιάβρωση Παραλιών Η ανακοπή της εξέλιξης του δέλτα του ποταµού λόγω της διακοπής της τροφοδοσίας του µε υλικό µπορεί να µην είναι αρχικά πρόβληµα. Η υποχώρηση όµως του δέλτα και η συνεπακόλουθη διάβρωση της ακτογραµµής στο παράκτιο σύστηµα που σχετίζεται µε το δέλτα αυτό είναι υπαρκτό πρόβληµα. Το πρόβληµα για το φορέα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης ορίζεται ως: Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας της παράκτιας ζώνης µε ιζήµατα. 2.3 Ποιότητα Νερού και Ιζηµάτων Εάν η ποιότητα των νερών που εισέρχονται στον ταµιευτήρα είναι αποδεκτή τότε και η χρήση του αποταµιευµένου νερού είναι αποδεκτή. Η ποιότητα των νερών σε χώρους εντός της λεκάνης απορροής ανάντη του φράγµατος υπόκειται σε κίνδυνο ρύπανσης από διάφορους παράγοντες εκτός του ελέγχου του φορέα διαχείρισης του φράγµατος, όπως: Η χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και άλλων ουσιών Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στο έδαφος Η πρόκληση πυρκαγιάς (π.χ. πυρκαγιά σε αποθήκες, εργοστάσια, οικίες) Η πρόκληση άλλου ατυχήµατος όπως διαρροή χηµικών ουσιών Ρύποι από τους δρόµους Αντίστοιχα, η ποιότητα των ιζηµάτων που εισέρχονται στον ταµιευτήρα δυνατόν να µην είναι αποδεκτή. Η επεξεργασία του νερού του φράγµατος έχει περιορισµούς. Είναι πιθανόν να υπάρξει περίπτωση που οι ρύποι του νερού να είναι εκτός των ορίων που είναι σε θέση να χειριστεί ο σταθµός επεξεργασίας/ διύλισης του νερού. Ορίζεται έτσι και άλλο πρόβληµα ως:

7 Σελ. 7 Η διασφάλιση εισροής στον ταµιευτήρα νερών και ιζηµάτων αποδεκτής ποιότητας. 2.4 Ολοκληρωµένο Πρόβληµα Με βάση τα πιο πάνω το πρόβληµα είναι: Η αποφυγή µείωσης του όγκου του νερού στον ταµιευτήρα. Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας της παράκτιας ζώνης µε ιζήµατα. Η διασφάλιση εισροής στον ταµιευτήρα νερών και ιζηµάτων αποδεκτής ποιότητας. Για κάθε ένα από τα τρία (3) πιο πάνω προβλήµατα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. 2.5 Εναλλακτικές Λύσεις Αντιµετώπισης του Προβλήµατος Μείωσης Όγκου Νερού στον Ταµιευτήρα Για την αντιµετώπιση του πιο πάνω προβλήµατος υπάρχουν δύο βασικές λύσεις: 1. Εκκένωση των ιζηµάτων από τη λεκάνη του φράγµατος 2. Πρόνοια στον αρχικό σχεδιασµό για επιπρόσθετη χωρητικότητα (dead storage) Οι µέθοδοι εκκένωσης ιζηµάτων από τη λεκάνη του φράγµατος εξετάστηκαν σε άλλη έκθεση (Π10, ιεθνής Πρακτική στη Μετατόπιση Ιζηµάτων από τους Υδατοφράκτες). Η δεύτερη λύση είναι η λύση που υιοθετήθηκε από την Κυπριακή ηµοκρατία (Κοντεάτης, 1974). Έγινε πρόνοια για δηµιουργία επιπρόσθετου όγκου για την κατακράτηση ιζηµάτων για διάρκεια ζωής έργου 40 µε 50 χρόνια. Η λύση αυτή στηρίζεται σε συγκεκριµένη διάρκεια ζωής του φράγµατος. Σε κάποια χρονική στιγµή: θα εξαντληθεί η διάρκεια ζωής του έργου θα κορεστεί ο νεκρός χώρος θα χρειαστεί ο νεκρός χώρος για ταµίευση νερού Συµπερασµατικά, απαιτείται η εξεύρεση άλλης/ νέας εναλλακτικής λύσης για την

8 Σελ. 8 αποφυγή µείωσης του όγκου νερού στον ταµιευτήρα. 2.6 Εναλλακτικές Λύσεις Αντιµετώπισης του Προβλήµατος Αποκατάσταση της Τροφοδοσίας της Παράκτιας Ζώνης µε Ιζήµατα Για την αντιµετώπιση του πιο πάνω προβλήµατος υπάρχουν οι ακόλουθες βασικές λύσεις: Εµπλουτισµός µε ιζήµατα από το βυθό της θάλασσας Εµπλουτισµός µε ιζήµατα από άλλες παραλίες Εµπλουτισµός µε ιζήµατα από λατοµεία ή άλλες κατάλληλες πηγές Μελέτες που έγιναν από το Κράτος έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποθέµατα σε κατάλληλες θέσεις για εµπλουτισµό των παραλιών µε ιζήµατα. Το µόνο διαθέσιµο απόθεµα που υπάρχει είναι υλικό που προέκυψε από την εκβάθυνση της λεκάνης του λιµένα Λεµεσού. 2.7 Εναλλακτικές Λύσεις Αντιµετώπισης του Προβλήµατος ιασφάλιση Εισροής στον Ταµιευτήρα Νερών και Ιζηµάτων Αποδεκτής Ποιότητας Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος υπάρχουν τρις (3) βασικές λύσεις: 1. Εξάλειψη κινδύνου 2. Συγκράτηση τυχόν ρύπανσης εκτός του ταµιευτήρα 3. Επεξεργασία της ρύπανσης Η πρώτη επιλογή είναι η πιο επιθυµητή. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται χρήσεις στη λεκάνη απορροής που συνεπάγονται κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης στα νερά ή ιζήµατα. Οι περιοχές ανάντη των φραγµάτων θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από βιοµηχανικές, εµπορικές, αστικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές χρήσεις όπου χρησιµοποιούνται χηµικά. Η λύση αυτή είναι εφικτή µόνο σε φράγµατα σε αποµονωµένες περιοχές και δεν είναι εφαρµόσιµη σε πολλά φράγµατα που βρίσκονται σε χαµηλά υψόµετρα, πλησίον/ εντός κατοικηµένων περιοχών.

9 Σελ. 9 Η συγκράτηση τυχόν ρύπανσης εκτός του ταµιευτήρα είναι λύση που εφαρµόζεται ως πάγια πρακτική σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών όπου τα όµβρια ύδατα συλλέγονται και ελέγχονται ποιοτικά πριν επανα-εισέλθουν στο περιβάλλον. Η επεξεργασία της ρύπανσης είναι µέθοδος που ήδη εφαρµόζεται. Υπάρχουν όµως όρια και περιορισµοί ως προς την περιεκτικότητα και το είδος των ρύπων αντίστοιχα. Τα διυλιστήρια νερού δεν αφαιρούν όλους τους ρύπους ούτε είναι εφικτό να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν όλους τους πιθανόν ρύπους.

10 Σελ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 3.1 Περιγραφή Με βάση τα πορίσµατα της έρευνας και την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, η βέλτιστη λύση που προτείνεται είναι η κατασκευή προ-φράγµατος (pre-reservoir) εντός της λεκάνης του ταµιευτήρα του φράγµατος. Το έργο αυτό είναι περιληπτικά ένα µικρό φράγµα: Κατασκευασµένο στην είσοδο της λεκάνης υφιστάµενων φραγµάτων (Για την κατασκευή του δεν απαιτείται απαλλοτρίωση γης) Συγκρατεί όµβρια ύδατα µικρής βροχόπτωσης Το νερό ελέγχεται µετά από τη βροχόπτωση: εάν είναι αποδεκτή η ποιότητα, ανοίγεται η βαλβίδα και το νερό εισέρχεται στον ταµιευτήρα εάν δεν είναι αποδεκτή η ποιότητα, λήψη ειδικών µέτρων (συλλογή και επεξεργασία, εκτροπή κατάντη φράγµατος, κλπ) Τα ιζήµατα συλλέγονται και ελέγχονται: εάν είναι αποδεκτή η ποιότητα, γίνεται κοκκοµετρική διαλογή και µεταφέρονται στην παραλία εάν δεν είναι αποδεκτή η ποιότητα, λήψη ειδικών µέτρων (επεξεργασία, ταφή κλπ ) Το διάγραµµα ροής της λειτουργίας του προ-φράγµατος παρουσιάζεται στο σχήµα 3-1 και η τοµή και η κάτοψη του έργου στο σχήµα 3-.2

11 Σελ. 11 Σχήµα 3-1. ιάγραµµα Ροής Λειτουργίας Προφράγµατος Σχήµα 3-2. Τοµή και κάτοψη Προφράγµατος

12 Σελ Σχεδιασµός Προ-φράγµατος Για σκοπούς πιλοτικής εφαρµογής, έχει σχεδιαστεί προ-φράγµα για το φράγµα Ευρέτου. Οι παράµετροι σχεδιασµού είναι: Μέση ετήσια ιζηµατοµεταφορά = κυβικά µέτρα Ροή σχεδιασµού = κυβικά µέτρα την ηµέρα (δες Παράρτηµα 1) Χωρητικότητα λεκάνης προφράγµατος = κυβικά µέτρα Εκκένωση νερού από λεκάνη προ-φράγµατος προς κυρίως ταµιευτήρα σε 6 ώρες Το έργο είναι χωµάτινο Ο υπερχειλιστής (spillway) προτείνεται να κατασκευαστεί από gabions, κιβώτια µεγέθους της τάξης 1m x 1m x 2m κατασκευασµένα από µεταλλικά πλέγµατα και γεµισµένα στο εργοτάξιο µε κροκάλες/ χαλίκια. Ο υπερχειλιστής έχει ύψος 4 µέτρων, πλάτος 30µέτρων, κλίση ανάντη του έργου 1:2,5 και κατάντη (προς το κυρίως φράγµα) 1:3. Για αποφυγή της διάβρωσης του πόδα κατάντη του προ-φράγµατος, κατασκευάζεται λεκάνη εκτόνωσης της κινητικής ενέργειας (scour protection). Τα σχέδια του έργου παρουσιάζονται στα σχήµατα 3-3 και 3-4.

13 Σελ. 13 Σχήµα 3-3. Τοµή, Κάτοψη, Όψη Υπερχειλιστή Προ-φράγµατος

14 Σελ. 14 Σχήµα 3-4. Τρισδιάστατη απεικόνιση του Υπερχειλιστή του Προ-φράγµατος

15 Σελ Κοστολόγηση Έργου Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του προ-φράγµατος αποτελείται από τέσσερα (4) σκέλη: 1. Αρχικό κόστος κόστος κατασκευής 2. Ετήσιο κόστος εκκένωσης των ιζηµάτων από το φράγµα 3. Ετήσιο κόστος διαλογής και µεταφοράς κατάλληλων ιζηµάτων στην παραλία 4. Κόστος αντιµετώπισης ατυχηµάτων π.χ. εισροή ρύπων από απορροές µετά από πυρκαγιά, ατυχήµατα κλπ Το κόστος κάθε σκέλους εκτιµάται ως ακολούθως: 1. Το αρχικό κόστος εκτιµάται ότι είναι της τάξης των ΛΚ 2. Το ετήσιο κόστος εκκένωσης των ιζηµάτων είναι ΛΚ. 3. Το ετήσιο κόστος διαλογής και µεταφοράς κατάλληλων ιζηµάτων στην παραλία είναι ΛΚ 4. Το κόστος αντιµετώπισης ατυχηµάτων εξαρτάται από τους ρύπους που υπάρχουν. Ανάλυση των πιο πάνω ποσών παρουσιάζεται στο παράρτηµα 2.

16 Σελ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4.1 Επιπτώσεις να δεν Εφαρµοστεί η Πρόταση Τα φράγµατα είναι άκρως απαραίτητα για την Κύπρο. Εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τις υδατικές ανάγκες και προσφέρουν και προστασία για πληµµύρες. Από πλευράς αειφορίας (sustainable development) θα απαιτηθεί σε κάποιο διάστηµα να εκκενωθούν ιζήµατα από τα φράγµατα. Η λύση που υιοθετήθηκε και ήταν η πλέον κατάλληλη µε τις γνώσεις και τεχνολογία της εποχής ήταν η δηµιουργία νεκρού χώρου (dead storage) για την αποθήκευση ιζηµάτων για χρόνια. Η εκκένωση ιζηµάτων από τα φράγµατα θα απαιτηθεί σε κάποια χρονική στιγµή. Το κόστος εκκένωσης θα είναι πάρα πολύ µεγαλύτερο από το προτεινόµενο αφού θα γίνεται από θέσεις όπου η πρόσβαση δεν είναι εύκολη, από µεγαλύτερα βάθη και από πιο µακρινές αποστάσεις και µε µέσα πολύ ακριβότερα (βυθοκόρηση). Ο κίνδυνος εισροής ρύπων στα φράγµατα, όπως έδειξαν οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, είναι υπαρκτός. Στην Κύπρο, όπου ανάντη των φραγµάτων υπάρχουν οικιστικές, γεωργικές, βιοµηχανικές, εµπορικές περιοχές ο κίνδυνος εισροής επικίνδυνων χηµικών ουσιών και η πρόκληση ζηµιάς στο νερό του ταµιευτήρα είναι αυξηµένος. Η ζηµιά από την απώλεια του αποθηκευµένου νερού θα είναι αλυσιδωτή. Επιπρόσθετα, το κόστος εµπλουτισµού των παραλιών µε ιζήµατα είναι πολύ µεγαλύτερο από το κόστος της διαλογής και µεταφοράς τους από τα προ-φράγµατα στον φυσικό τους προορισµό.

17 Σελ. 17 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 Μέση Ηµερήσια Ροή κοντά στην Είσοδο του Φράγµατος Ευρέτου MAX MEAN DAILY FLOW RATES AT SKARPHOS-EVRETOU 450, ,000 Mean Daily Flow (cu.m.) 350, , , , , ,000 50, Month Oct 92-Sep 98

18 Σελ. 18 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 Ανάλυση Κόστους

19 Σελ. 19 Ερευνητικό Πρόγραµµα ΙΖΗΜΑΤΑ Εκτίµηση Κόστους Προ-φράγµατος και Μεταφοράς Ιζηµάτων στην Παραλία ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Υπερχειλιστής Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης Τιµή Μονάδας Κόστος ΛΚ 1 Gabions 1,700 κυβ.µ ,000 2 Σκυρόδεµα 84 κυβ.µ. 70 5,880 3 Οπλισµός 1 Μονας 1,000 4 Εκσκαφές 200 κυβ.µ. 10 2,000 5 Άργιλος στον πυρήνα 600 κυβ.µ. 10 6,000 6 Γεωύφασµα 240 τετρ.µ Σκύρα 2,000 κυβ.µ. 5 10,000 ΣΥΝΟΛΟ 144,120 Αγωγός Εκκένωσης Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης Τιµή Μονάδας Κόστος ΛΚ 1 Αγωγός σκυροδέµατος διαµέτρου 1µ 100 µ 50 5,000 2 Φρεάτιο µε βαλβίδα εκκένωσης 1 Μονας ,000 ΣΥΝΟΛΟ 8,000 Χωµατουργικά ηµιουργίας Λεκάνης Προ-φράγµατος Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης Τιµή Μονάδας Κόστος ΛΚ 1 Εκσκαφή 20,000 µ 3 60,000 ΣΥΝΟΛΟ 60,000 Συνολικό αρχικό κόστος Υπερχειλιστής 144,120 Αγωγός Εκκένωσης 8,000 Χωµατουργικά ηµιουργίας Λεκάνης Προ-φράγµατος 60, ,120 Απρόβλεπτα 20% 42,424 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 254,544

20 Σελ. 20 Ετήσια Συντήρηση Προ-φράγµατος Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα Μέτρησης Τιµή Μονάδας Κόστος ΛΚ 1 Εκσκαφή και µεταφορά για πλύσιµο 44,000 κυβ.µ ,000 2 Πλύσιµο 44,000 κυβ.µ. 1 44,000 3 Μεταφορά και εναπόθεση 22,000 κυβ.µ ,000 ΣΥΝΟΛΟ 286,000

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 EXOFYLO-2006 24-01-06 20:53 ÂÏ 1 Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 Y HPE IA IAXEIPI H E.. «A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006» E HNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΈΡΓΟY Συσσώρευση Λουκοβο Πολε, αγωγος Κοραμπσκι νερα και MΥE Μαυρη Πετρα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος,2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1 El Niño και La Niña... 19

3.3.1 El Niño και La Niña... 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ Έφη αρείου 11 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα