ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, Αθήνα,Σηλ FAX: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015 Σαρ. Γηεχζπλζε: Μπιιέξνπ Αξ.Πξση.: 2100 Σαρ. Κψδηθαο: Αζήλα Κεληξηθά Γξαθεία Αζελώλ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: , Fax: , , , Γξαθείν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν & Fax: , Γξαθείν Θεζζαιίαο Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: , , Fax: ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ» ΦΟΡΔΙ / ΓΟΜΔ (ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ) ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΟΡΔΩΝ / ΓΟΜΩΝ (Πξώην Μέξνο) ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΥΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 1.1 Καηαλνκή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο αλά Πεξηθέξεηα 1.2 ηφρνο ηεο Πξάμεο ΑΡΘΡΟ 2 ΦΟΡΔΗ / ΓΟΜΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 2.2 Παξνρή ζρεηηθψλ εληχπσλ θαη πιεξνθνξηψλ 2.3 Τπνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο Γήισζεο - Πξνζθνξάο- Όξνη ζπκκεηνρήο ηνηρεία Αίηεζεο - Πξνζθνξάο Αλψηαηα φξηα ηηκψλ πξνζθνξάο Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 2.4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2.5 Γηαδηθαζία Τπαγσγήο Γνκψλ - Δλζηάζεηο - Απνηειέζκαηα Γηαδηθαζία Τπαγσγήο Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ Απνηειέζκαηα 2.6 Αλάδνρνη πκβάζεηο Γηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 2.7 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) 2.8 Γηαθνπή παξερφκελεο ππεξεζίαο 2.9 Σξφπνο πιεξσκήο ΑΡΘΡΟ 3 ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: «Αίηεζε πκκεηνρήο Γήισζε - Πξνζθνξά» Φνξέσλ / Γνκψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: «Έληππν ππνβνιήο έλζηαζεο Φνξέσλ / Γνκψλ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 3.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: Τπνδείγκαηα Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ 4.1 Τπεχζπλε Γήισζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ (εθηφο Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α.) 4.2 Τπεχζπλε Γήισζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ (γηα Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α.) 4.3 Τπεχζπλε Γήισζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα πεξί θαηαγγειίαο κεηέξαο 4.4 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ φηη νη δνκέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη έρνπλ εμαζθαιίζεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ, πνπ νξίδεη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ (Γεύηεξν Μέξνο) ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΣΟΥΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 1.1 Καηαλνκή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο αλά Πεξηθέξεηα 1.2 ηφρνο - Πεξηγξαθή ηεο πξάμεο ΑΡΘΡΟ 2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 2.1.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Αλψηαηα φξηα ηηκψλ 2.2 Παξνρή ζρεηηθψλ εληχπσλ θαη πιεξνθνξηψλ 2.3 Τπνβνιή «Αίηεζε πκκεηνρήο Γήισζε» - Όξνη ζπκκεηνρήο 2.4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά απαζρφιεζεο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο (ΔΠΑ) Γηθαηνινγεηηθά αλεξγίαο Γηθαηνινγεηηθά αλαπεξίαο 2.5 Κξηηήξηα επηινγήο θαη κνξηνδφηεζε 2.6 Γηαδηθαζία επηινγήο - Απνηειέζκαηα Γηαδηθαζία επηινγήο Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο παηδηψλ ζηηο δνκέο Πξνζσξηλά απνηειέζκαηα Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ Οξηζηηθά Απνηειέζκαηα 2.7 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) Γηαδηθαζίεο αληηθαηάζηαζεο Γηαθνπή θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ηνπ ηέθλνπ ζε Γνκή παξερφκελεο ππεξεζίαο ΑΡΘΡΟ 3 ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 1. ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΖΛΧΖ 2. ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ 3

4 Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. ην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» θαη έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α), φπσο ηζρχεη. 2. Σν άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» 3. Σν άξζξν 16 ηνπ Ν. 1518/1985 (ΦΔΚ 30/Α) «Καηαβνιή ηεο ζχληαμεο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη ηεο ρνξεγίαο ησλ δεκάξρσλ θαη πξνέδξσλ θνηλνηήησλ απφ ην δεκφζην ηακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σνλ Ν. 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189/Α) «Αλακφξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 2190/1920 Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη. 5. Σν Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α), πνπ δεκνζηεχζεθε αξρηθά ζην ΦΔΚ 1241/Σ.Α.Δ.-Δ.Π.Δ./1985). 6. Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη θαη ηηο εθδηδφκελεο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμε θαη εγθπθιίνπο. 7. Σνλ N. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη. 8. Σνλ Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/Α) «Αλάπηπμε Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 9. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008 ( ΦΔΚ 262/Α) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», φπσο ηζρχεη. 10. Σνλ N. 3386/2005 (ΦΔΚ 212/Α) «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα», φπσο ηζρχεη. 11. Σνλ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/ Α) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο», φπσο ηζρχεη. 12. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 13. Σν άξζξν 41 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/Α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», πνπ αθνξά ζε Ρπζκίζεηο ζεκάησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη Ν.Π.Γ.Γ., φπσο ηζρχεη. 14. Σν Ν.Γ. 356/1974 (ΦΔΚ 90/Α) «Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ», φπσο ηζρχεη. 15. Σνλ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» φπσο ηζρχεη. 16. Σνλ N. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/Α) «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 17. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 4

5 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/ Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 εο Γεθεκβξίνπ 2013, «γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο ηζρχεη 19. Σε κε αξηζκφ 7725/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UNS001). 20. Σε κε αξ. C(2014) /05/2014 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε C(2014) /09/2014 ζρεηηθά κε ηελ δηφξζσζή ηεο (Κσδηθφο CCI 2014GR16M8PA001) 21. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ Μάζεζε (Κσδηθφο CCI 2014GR05M9OP001) 22. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP014). 23. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP002). 24. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP006). 25. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP003). 26. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ ηεξεάο Διιάδαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP007). 27. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Ζπείξνπ (Κσδηθφο 2014GR16M2OP004). 28. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Ηνλίσλ Νήζσλ (Κσδηθφο 2014GR16M2OP009). 29. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP005). 30. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ(Κσδηθφο 2014GR16M2OP008). 31. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP012). 32. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Βνξείνπ Αηγαίνπ (Κσδηθφο 2014GR16M2OP010). 33. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Ννηίνπ Αηγαίνπ (Κσδηθφο 2014GR16M2OP013). 34. Σελ ππ αξηζκ. C(2014) απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP011). 5

6 35. Σελ ππ αξηζκ /1275/08 (ΦΔΚ 986/Β ) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ Σξνπνπνίεζή ηεο κε αξηζκφ / φκνηαο απφθαζεο, σο ίζρπε, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3614/ Σε κε αξηζκφ 53684/ΔΤΘΤ 460 (ΦΔΚ 948/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Γηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηνπ Ν. 4314/2014». 37. Σηο ΚΤΑ Αλαδηάξζξσζεο ησλ ΔΤΓ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε αξηζκ.: 32674/ΔΤΘΤ 330 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη 32679/ΔΤΘΤ 333 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Ζπείξνπ (ΦΔΚ 714/Β ), 32677/ ΔΤΘΤ 332 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 32663/ΔΤΘΤ 323 (ΦΔΚ 712/Β ) γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 32681/ΔΤΘΤ 335 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο θαη 32675/ΔΤΘΤ 331 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 713/Β ), 32666/ΔΤΘΤ 324 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη 32667/ΔΤΘΤ 325 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 717/Β ), 32670/ΔΤΘΤ 327 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Αηηηθήο θαη 32672/ΔΤΘΤ 329 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ (ΦΔΚ 715/Β ), 32680/ΔΤΘΤ 334 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη 32671/ΔΤΘΤ 328 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Ηνλίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 791/Β ). 38. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α) «Α) Γηα ηε Γηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν , Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/ ) θαη ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 39. Σν ΠΓ ππ. αξηζκ. 24/2015 (ΦΔΚ 20/Α) κε ζέκα: «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 40. Σν ΠΓ ππ. αξηζκ. 25/2015 (ΦΔΚ 21/Α) κε ζέκα: «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 41. Σε κε αξηζκ / (ΦΔΚ 105/Σεχρνο Τπαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Φνξέα/2015) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Γηνξηζκφο κεηαθιεηνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ». 42. Σελ απφ ε απφθαζε κε ηελ γξαπηή δηαδηθαζία ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα έληαμεο ηεο πξάμεο ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, Καηεγνξία Παξέκβαζεο Σε κε αξηζκφ Π2β/νηθ.2808/1997 (ΦΔΚ 645/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγψγεζεο (Βξεθηθψλ Παηδηθψλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, Μνλάδσλ Φχιαμεο βξεθψλ θαη λεπίσλ) απφ θνξείο ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ θαη κε ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη. 44. Σε κε αξηζκφ Π1β/Γ.Π. νηθ / (ΦΔΚ 1519/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο απφ Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (ΓΚΚ), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη. 6

7 45. Σε κε αξηζκφ Π1β/νηθ.14951/ (ΦΔΚ 1397/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) απφ Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη. 46. Σε κε αξηζκφ Π2β/νηθ.14957/ (ΦΔΚ 1397/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ - ΜΔΑ) απφ Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη. 47. Σε κε αξηζκφ 16065/2002 (ΦΔΚ Β 497) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Πξφηππνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». 48. Σν εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία Βξεθηθψλ, Βξεθνλεπηαθψλ, Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) θαη Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Κ.Γ.Α.Π. Μ.Δ.Α.). 49. Σε κε αξηζκ. ΓΟΛΚΔΠ/Φ15/27/13947 (ΦΔΚ 854/Β/ ) ΤΑ κε ζέκα: «Καζνξηζκφο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., ε νπνία δηεθπεξαηψλεηαη θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ». 50. Σε κε Αξηζκφ /νηθ (ΦΔΚ 1376Β / ) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα : «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο ( ΔΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, εζληθφ θαη θνηλνηηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ. 52. Σελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ. 53. Σν κε αξ. απφθαζεο C(2014) 3542 final/ εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) » 54. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επηινγή, παξαθνινχζεζε, εθηέιεζε, έιεγρν θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ζε πξφζσπα σθεινχκελα, ζέζεο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ. 55. Σελ κε αξηζκφ 509/ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο Πξφζθιεζεο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 7

8 Πξώην Μέξνο Πξνζθαιε ί Σνπο Βξεθηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο, ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο, ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.) θαη ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.- Μ.Δ.Α ), θαινχκελεο εθεμήο «Γνκέο», νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. Οη Γνκέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, κέζσ αίηεζεο ησλ Φνξέσλ ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πξάμε, ε νπνία είλαη κνλνεηνχο δηάξθεηαο θαη αθνξά ζην ζρνιηθφ έηνο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ δεκφζηνπο πφξνπο θαη αλέξρεηαη ζηα Ζ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ απαιιάζζεηαη απφ Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ην κε Α.Π /3570/280/Β0014/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγίαο (14ε Γ/λζε ΦΠΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΥΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 1.1 Καηαλνκή ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξάμεο αλά Πεξηθέξεηα ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο φπνπ ζα δηαηεζνχλ ζέζεηο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε Αλαπεξία απφ Γνκέο, θαζψο θαη ε ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην έηνο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΠ - ΑΜΔΑ ΠΔΠ ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ ΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ΙΟΝΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΝΟΛΟ

9 Ζ Γξάζε «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», εληάζζεηαη: ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠ ΑΝΑΓ ΓΒΜ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη εκπίπηεη ζην Θεκαηηθφ ηφρν 8 «Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ», Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 8iv «Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηεο εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηεο ζπκθηιίσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ βίνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία» ηνπ Καλ. 1304/2013 ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) θαη εκπίπηεη ζηνλ Θεκαηηθφ ηφρν 9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ», Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9i «Δλεξγφο έληαμε, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο» θαη 9iii «Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ», ηνπ Καλ. 1304/2013 ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ Σα σθεινχκελα άηνκα εθφζνλ επηιεγνχλ, θαηαλέκνληαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ ή ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην φξην ηεο θηψρεηαο. πγθεθξηκέλα, ην θάζε σθεινχκελν άηνκν θαηαλέκεηαη: ζην ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ, φηαλ ε θαηάηαμε ηνπ είλαη πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ ζην νηθείν ΠΔΠ, φηαλ ε θαηάηαμε ηνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ. Σν φξην θηψρεηαο φπσο απηφ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2014, νξίδεηαη ζε 4.608, γηα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμαλφκελα θαηά 0,5 γηα ηνλ ζχδπγν θαη γηα θάζε παηδί απφ 14 έσο θαη 24 εηψλ θαη θαηά 0,3 γηα θάζε παηδί θάησ ησλ 13 εηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο. 1.2 ηόρνο ηεο Πξάμεο Ζ πξάμε ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη αηφκσλ ΜΔΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε ησλ σθεινχκελσλ ζηελ ελαξκφληζε ησλ απαηηεηηθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ ξφισλ. Δπίζεο ε πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ (παηδηά θαη άηνκα ΜΔΑ) ζε πνηνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 9

10 ΑΡΘΡΟ 2 ΦΟΡΔΙ / ΓΟΜΔ - ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη Φνξείο/Γνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθώλ, λεπίσλ, παηδηώλ θαη αηόκσλ ΜΔΑ, πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο: Βξεθηθνί ηαζκνί Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο Παηδηθνί ηαζκνί Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.), θαη Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α.). Οη σο άλσ Φνξείο/Γνκέο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δχλαληαη λα είλαη ή λα αλήθνπλ ζε: Γήκνπο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ απηψλ. Δπηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 741 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. Άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ θαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ λνκίκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε δήκσλ θαη λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α ), φπσο ηζρχεη. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη Φνξείο/Γνκέο, θαζψο θαη νη ζέζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ δηαθξίλνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Α: Βξεθηθνί, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί Καηεγνξία ζέζεο Α1.1: Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. Καηεγνξία ζέζεο Α1.2: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. Καηεγνξία ζέζεο Α1.3: Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. Καηεγνξία ζέζεο Α2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Β: Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο Καηεγνξία ζέζεο Β1: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. Καηεγνξία ζέζεο Β2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Καηεγνξία ζέζεο Β3: Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ. ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ) Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα. 10

11 ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη έθεβνη ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία. Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο. 2.2 Παξνρή ζρεηηθώλ εληύπσλ θαη πιεξνθνξηώλ α) Ο Φάθεινο ηεο Πξφζθιεζεο πξνο ηνπο Φνξείο/Γνκέο, ζα μεθηλήζεη λα δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, απφ ηηο 16/7/2015 και θα διαρκέζει μέχρι ηις 31/07/215 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: paidikoi.eetaa.gr β) Ο Φάθεινο ζα δηαηίζεηαη, ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. γ) Ο Φάθεινο ηεο Πξφζθιεζεο πεξηιακβάλεη ην Αλαιπηηθφ Σεχρνο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην ζψκα απηήο, θαζψο θαη απφ ηα αθφινπζα Παξαξηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 1) Τπφδεηγκα Δληχπνπ «Αίηεζεο πκκεηνρήο Γήισζεο - Πξνζθνξάο» Φνξέσλ /Γνκψλ 2) Τπφδεηγκα Δληχπνπ «Έλζηαζεο Φνξέσλ /Γνκψλ» 3) Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πκκεηνρήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο 4) Τπνδείγκαηα Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ. 2.3 Τπνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο Γήισζεο Πξνζθνξάο - Όξνη ζπκκεηνρήο α) Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νξίδεηαη ε 31/07/2015 και ώρα 14:00. Δθπξφζεζκεο Αηηήζεηο πκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., επηζηξέθνληαη δε ρσξίο λα αλνηρζνχλ, αθφκε θαη εάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθηφο εάλ ε θαηάζεζή ηνπο, πνπ έρεη ήδε αξρίζεη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κέρξη θαη ηελ ππνβνιή φισλ ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο. Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζήο ηεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2.3.ζη ηεο παξνχζαο θαη φρη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή courier. Πξνζνρή: Ζ έγθαηξε ππνβνιή ζα απνδεηθλύεηαη κόλν από ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. 11

12 β) Οη αηηνύληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο Γήισζε Πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζα επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν ζπλέπεηεο. γ) Ζ Αίηεζε πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε θαη λα κελ θέξεη δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, θιπ), επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιφ ηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε Πεδνθεθαιαία Γξάκκαηα. δ) Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο «Αίηεζεο», απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όισλ ησλ όξσλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζ /νηθ (ΦΔΚ 1376/ Β ) ΚΤΑ θαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηα νπνία νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα. Ζ «Αίηεζε» επέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη Πξνζθνξάο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζε έλα (1) πξσηόηππν ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν πξσηνηύπσο, ζηε ζέζε «Ο ΑΙΣΩΝ» από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ θνξέα, ν νπνίνο ζα έρεη αξκνδηφηεηα ή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο θαη γηα δέζκεπζε ηνπ θνξέα πνπ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ. Αίηεζε ρσξίο ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα ηνπ Φνξέα απνξξίπηεηαη. ε) Ζ Αίηεζε ζα ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε πνπ, νη αηηνχληεο Φνξείο θαηαζέζνπλ αηηήζεηο πξνζθνξέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία Γνκέο, ζα ζπκπιεξψλνπλ έλα αληίζηνηρν παξάξηεκα γηα θάζε Γνκή. Δηδηθφηεξα, ηα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη θνηλά, ζα ππνβάιινληαη κία θνξά, ζε μερσξηζηφ θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΚΟΙΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ». Δπίζεο ζα ππνβάιιεηαη κία αίηεζε ηνπ Φνξέα, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα Γνκψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε (π.ρ. κία Γνκή έλα παξάξηεκα, δύν Γνκέο δύν παξαξηήκαηα θ.ιπ.). ζη) Ζ «Αίηεζε» ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ. ζε θιεηζηό θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν, αληίζηνηρα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ αηηνχλησλ Φνξέσλ, σο αθνινχζσο: 12

13 Α/Α ΓΡΑΦΔΙΑ/ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ Δ.ΔΣΑΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 1. ΓΡΑΦΔΙΑ ΑΘΖΝΩΝ (Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ , Αζήλα) 2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ (Σζηκηζθή 27, Σ.Κ, 54624, Θεζζαινλίθε) ΑΣΣΗΚΖ, ΚΡΖΣΖ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ, ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΙΑ (Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33, 5νο φξνθνο - Σ.Κ , Λάξηζα) ΘΔΑΛΗΑ, ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ δ) Οη Αηηήζεηο θαη ν ΚΟΗΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ε παξαιαβή ηνπο πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξν έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ Φνξέσλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 1. ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ / Αηηνχληνο: Δπσλπκία Φνξέα. 2. Αίηεζε πξνζθνξά γηα ηελ «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ» ηεο πεξηόδνπ Ο απνδέθηεο: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. (Γξαθείν Αζήλαο ή Γξαθείν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή Γξαθείν Θεζζαιίαο). εκεηψλεηαη φηη καδί κε ηνλ θάθειν ζα θαηαηίζεηαη μερσξηζηφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Φνξέα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη: α) ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή) β) ΑΦΜ Φνξέα γ) ν αξηζκφο ησλ παξαξηεκάησλ αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε, θαζψο θαη ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη ηνηρεία Αίηεζεο - Πξνζθνξάο ηελ «Αίηεζε» πνπ ζα ππνβάιεη ν θάζε Φνξέαο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έδξα θ.ιπ.), ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη: α) Σνλ αξηζκό ησλ πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία ζέζεο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ.2.1. Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, αλαιχεηαη σο εμήο: 13

14 i. Γηα ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β1, Β2, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία ζέζεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μεπεξλά ην 70% ηεο λφκηκεο δπλακηθφηεηαο ηεο θαηεγνξίαο ζέζεο ηεο Γνκήο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν επίζεκν έγγξαθν πξνθχπηεη απηή ε δπλακηθφηεηα. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο Φνξέαο ππνβάιεη αίηεζε γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Γνκέο, νη νπνίεο ηπρφλ θαιχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζέζεσλ (Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β1, Β2), ηφηε ην αλσηέξσ πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ππνινγίδεηαη επί ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ κφλν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζέζεο. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Φνξέα «Μνλάδαο Απαζρφιεζεο Βξεθψλ ή θαη Παηδηψλ» ην αλψηαην ρξνληθφ φξην απαζρφιεζεο ησλ βξεθψλ/παηδηψλ πξνζδηνξίδεηαη ζε 4 ψξεο εκεξεζίσο θαη αληίζηνηρα ην αλψηαην πνζφ απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη ζην ήκηζπ ηεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζεο. Γηα ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ Β3, Γ1 θαη Γ1 νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ κέρξη θαη ην 100% ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο Γνκήο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ Καηεγνξία Θέζεο Γ.1 ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ην εκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βάξδηαο λα είλαη ηεζζάξσλ σξψλ. ε πεξίπησζε αίηεζεο Φνξέα γηα Γνκή κε θαηεγνξία ζέζεο Γ1 κε βάξδηα κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ σξψλ, ην αλψηαην φξην δαπάλεο ζα ππνινγίδεηαη αλαινγηθά (π.ρ. γηα βάξδηα δχν σξψλ, βάζεη αδείαο, ην αλψηαην φξην δαπάλεο ζα είλαη ηα 2/4 ηεο 4σξεο βάξδηαο). Οη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο ησλ δνκψλ ελδέρεηαη λα κελ ηαπηίδνληαη κε ηηο θαιππηφκελεο απφ ηε «χδεπμε» ζέζεηο, θαζψο απηέο ζπλδένληαη κε ηνλ παξερφκελν αλά Πεξηθέξεηα Πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηνπο Φνξείο ησλ νπνίσλ νη Γνκέο ιεηηνπξγνχλ ζε δχν βάξδηεο κε θαηεγνξίεο ζέζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β1, Β2, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηελ αίηεζε ν θάζε Φνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κφλν κηα (1) βάξδηα γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην σξάξην είλαη κηθξφηεξν ησλ 7,5 σξψλ ηφηε ζα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ζην πνζφ αλά εμππεξεηνχκελν παηδί. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη θαηεγνξίεο ζέζεσλ Β3, Γ1 θαη Γ1, γηα ηηο νπνίεο ν Φνξέαο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κία ή/θαη δχν βάξδηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη βάξδηεο λα θαζνξίδνληαη ζαθψο ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε δηαθξηηά σξάξηα ιεηηνπξγίαο αλά βάξδηα θαη λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε ζηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε βάξδηαο. β) Σν αλώηαην εηήζην όξην δαπάλεο γηα θάζε θαηεγνξία ζέζεο, βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν ηεο παξνχζαο. 14

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛ Ω Ζ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΔΩ Ν ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛ Ω Ζ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΔΩ Ν ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ» ΕΛΛΗΝΙΚ Η Ε ΣΑ ΙΡΕ Ι Α ΣΟΠΙΚ Η Α ΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚ ΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 F A X: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εηαιπεία οπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ Ταρ. Γηεχζπλζε: Μπιιέξνπ 73-77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ» Έηνπο

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ» Έηνπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Αζήλα, 11/7/2016 Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7/11/2011 Απ.Ππυη.: Οικ.:15705/3834 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ A Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαιιαγή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο

Θέμα: Απαιιαγή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο Αθήνα, 15/10/2010 ΠΟΛ. 1142 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παροτή Τπηρεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα