Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ"

Transcript

1 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζη ςνολικού Ειζοδήμαηορ για ηη πεπίοδο λήξηρ εκκαθάπιζηρ 16/10/ /11/ Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ ηηρ 28ηρ Noεμβπίος Καηάζηαζη Μεηαβολών Θδίυν Κεθαλαίυν για ηη πεπίοδο λήξηρ εκκαθάπιζηρ 16/10/ /11/ Καηάζηαζη Σαμιακών Ροών για ηη πεπίοδο λήξηρ εκκαθάπιζηρ 16/10/ /11/ εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 6 Οι ζςνημμένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηηρ Εηαιπίαρ από ηη ζελίδα 2 ευρ και ηην ζελίδα 14 εγκπίθηκαν από ηοςρ εκκαθαπιζηέρ ηην 2 Δεκεμβπίος Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΓΚΗΚΑ ΛΑΜΠΡΟ Δ. ΜΗΥΑΖΛ ΛΑΜΠΡΟ Δ. ΜΗΥΑΖΛ Α.Γ.Σ. ΑΕ Α.Γ.Σ. ΑΒ Α.Γ.Σ. ΑΒ

2

3

4 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΛΗΞΗ ΣΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 16/10/ /11/2011 (Ποσά σε Ευρώ) εκ. 16/10-28/11/2011 1/1/ /10/2011 Κύθινο εξγαζηώλ Κόζηνο πσιήζεσλ Μηθηέο δεκηέο πξν απνζβέζεσλ Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Εεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνύλ ζηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο Εεκίεο πξν θόξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Εεκίεο πξν θόξσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο - - Εεκίεο κεηά από θόξνπο Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 6-14 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 2

5 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΛΗΞΗ ΣΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΗ 28ης ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2011 (Ποσά σε Ευρώ) ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 28/11/ /10/2011 Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο Λνηπεο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μεηνρηθό θεθάιαην (2011: κεηνρέο ησλ 3,00, 2010: κεηνρέο ησλ 3,00 ) Απνζεκαηηθά Τπόινηπν δεκηώλ Λνγ/ζκνο ειιείκαηνο εθθαζάξηζεο ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (α) Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ (β) ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 6-14 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 3

6 ΙΩΝΙΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 16/10/ /11/2011 (Ποσά σε Ευρώ) Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθό εηδηθώλ δηαηάμεσλ θαη λόκσλ Yπόινηπν δεκηώλ Λνγ/ζκνο ειιείκαηνο εθθαζάξηζεο ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Καζαξή δεκία πεξηόδνπ Τπόινηπν ηελ 15ε Οθησβξίνπ Πνζά θιεηόκελεο πεξηόδνπ Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ ζε ππόινηπν δεκηώλ Εεκία πεξηόδνπ Τπόλοιπο ζηιρ 28 Νοεμβπίος 2011 ( ππο μεηαθοπάρ ζηο λογ/ζμό ελλείμαηορ εκκαθάπιζηρ) Μεηαθνξά ζε ινγ/ζκό ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο Τπόινηπν ζηηο Οι ζημειώζειρ ζηιρ ζελίδερ 6-14 αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ αςηών ηυν οικονομικών καηαζηάζευν. 4

7 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΛΗΞΗ ΣΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 16/10/ /11/2011 (Ποσά σε Εςπώ) εκ. 16/10-28/11/2011 1/1/ /10/2011 Σακηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Δθξνέο)/ εηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε Μείσζε ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ ύλνιν (εθξνώλ)/ εηζξνώλ ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Σακηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Eηζξνέο από πώιεζε ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Eηζξνέο από πώιεζε αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Αγνξά ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ύλνιν εηζξνώλ επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Σακηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Πιεξσκέο δαλείσλ Δηζπξάμεηο ηόθσλ Πιεξσκέο ηόθσλ θαη ζπλαθώλ εμόδσλ ύλνιν εθξνώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Μείσζε ζηα δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 6-14 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 5

8 ΙΩΝΙΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) Περιεχόμενα ηων ζημειώζεων επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων ελίδα 1. Γενικέρ πληποθοπίερ και λογιζηικέρ απσέρ 7 2. Άλλα έζοδα εκμεηάλλεςζηρ 8 3. Ζημίερ ππο θόπυν και σπημαηοδοηικών αποηελεζμάηυν 9 4. Υπημαηοοικονομικά έξοδα 9 5. Δαπάνερ πποζυπικού 9 6. Διαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα Απαιηήζειρ και πποπληπυμέρ Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ Αναβαλόμενη θοπολογία Μεηοσικό κεθάλαιο Λογαπιαζμόρ ελλείμμαηορ εκκαθάπιζηρ Σαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ενδεσόμενερ και ανειλημμένερ ςποσπεώζειρ ηόσοι και πολιηικέρ ππογπάμμαηορ διασείπιζηρ σπημαηοοικονομικού κινδύνος Μεηαγενέζηεπα γεγονόηα 14 6

9 ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΗΞΗ ΣΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΗ 28ης ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2011 (περίοδος 16/10/ /11/2011 ) 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ινγηζηηθέο αξρέο Ζ Αλώλπκε Δηαηξία ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ (εθεμήο «ε Δηαηξία») είρε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζην ρνλδξηθό εκπόξην εκπνξεπκάησλ πνξζειάλεο θαη ζπλνδώλ. Αθόκε, ε Δηαηξία πξηλ ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε δξαζηεξηνπνηνύηαλ ζηε ιηαληθή, θαη είλαη ζπγαηξηθή ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ εηζεγκέλεο ζην ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ε δηνίθεζε απνθάζηζε λα πξνβεί ζε πώιεζε ησλ απνζεκάησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζώο θαη ηελ ιύζε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ κηζζώζεσλ όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, απόθαζε ε νπνία θαη πινπνηήζεθε εληόο ηνπ έηνπο Σελ 3ε Οθησβξίνπ 2011 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ απνθάζηζε ηελ ιύζε ηεο Δηαηξίαο ηελ 15 Οθησβξίνπ ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηώλ ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ δηαηππώλνληαη παξαθάησ: Α. Βάζε θαηάξηηζεο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (ΓΛΠ) θαη εξκελεηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 28 Ννεκβξίνπ Οη παξνύζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί επί ηεο βάζεο ηεο κε ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο, σο ζπλέπεηα ηεο απόθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ηελ 03 Οθησβξίνπ 2011 γηα ιύζε θαη εθθαζάξηζε ηεο. Οη παξνύζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε πεξίνδν 16 Οθησβξίνπ έσο 28 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ηαπηόρξνλα απνηεινύλ θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο. Οη αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ηνπο Δθθαζαξηζηέο ηεο Δηαηξίαο ηελ 2 Γεθεκβξίνπ Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε θξίζηκσλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ Α) Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011: Γηεξκελεία 19 Γηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Γηεξκελεία 14 Πεξηπηώζεηο πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο ειάρηζησλ εηζθνξώλ (ηξνπνπνίεζε). Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ. Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ. Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Ζ πηνζέηεζε απηώλ δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Β) Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρύ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη δελ έρνπλ θακία επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, θαζώο ε Δηαηξία βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηελ 03 Οθησβξίνπ 2011 θαη όπσο αλαθέξακε θαη αλσηέξσ απνηεινύλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο: ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επηζθόπεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ (Σξνπνπνίεζε). ΓΛΠ 12 Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (Σξνπνπνίεζε). ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε. ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 11 Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο. ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο εηαηξείεο. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο. ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε). ΓΛΠ 28 πκκεηνρέο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (ηξνπνπνίεζε). ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθνκηδήο θαηά ηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ Οξπρείνπ. 2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο Ζ Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ην κέιινλ. Καζώο ε Δηαηξία βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηελ 03 Οθησβξίνπ 2011 θαη νη παξνύζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απνηεινύλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, δελ πεξηέρνπλ ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθέο κε ην κέιινλ. 7

10 ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) 2. 'Αιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο Έζνδα από αζθάιηζηξα πξνζσπηθνύ Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απνδεκηώζεσλ ελνηθίσλ Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απνδεκηώζεσλ FRANCHISE Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο oίθνπ εμσηεξηθνύ GURAL Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απαμίσζεο παγίσλ Κέξδε από πώιεζε αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Λνηπά έζνδα (1) ύλνιν άιισλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο (1) ηα Λνηπά έζνδα πεξηιακβάλεηαη πνζό πνπ αθνξά απαίηεζε γηα θόξν πνπ πιεξώζεθε από ηελ Δηαηξία αρξεσζηήησο θαη γηα ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ππνβάιιεη δήισζε αίηεζεο αλάθιεζεο ζην Διιεληθό Γεκόζην. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηεο Δηαηξίαο εθρσξήζεθε ζηελ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ βάζεη ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ην Ννέκβξην ηνπ 2011 θαη ε Δηαηξία εηζέπξαμε νιόθιεξν ην πνζό από ηελ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ εληόο ηεο πεξηόδνπ εθθαζάξηζεο. 8

11 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) (Ποσά σε Ευρώ) 3. Εεκίεο πξν θόξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ Σα θαησηέξσ πνζά ειήθζεζαλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δεκίαο πξν θόξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ. Απνζβέζεηο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Απνζβέζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Απνζβέζεηο Μηζζσηηθώλ Γηθαησκάησλ Έμνδα επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Κόζηνο απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζην θόζηνο πσιεζέλησλ : Eκπνξεύκαηα Τιηθά - αληαιιαθηηθά Γαπάλεο πξνζσπηθνύ (ζεκείσζε 5) Υπημαηοοικονομικά έξοδα Σόθνη δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ Πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ Γαπάνερ πποζωπικού Μηζζνί θαη απνδνρέο Αζθαιηζηηθά ηακεία Κνζηνο ζπληαμ.- θαζνξηζκέλν πξνγξ. παξνρώλ Λνηπέο παξνρέο ύνολο Μέζορ όπορ ςπαλλήλων Μηζζσηνί 1 24 ύνολο 1 24 Σελ 15 Οθησβξίνπ 2011 ππήξρε έλαο ππάιιεινο, ν νπνίνο απνρώξεζε ηελ 31 Οθησβξίνπ

12 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ( πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) (Ποσά σε Ευρώ) 6. Γιαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα Τακείν - 7 Βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο Οη βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο απνηεινύληαη από θαηαζέζεηο όςεσο. 7. Απαιηήζειρ και πποπληπωμέρ Πειάηεο (1) Λνηπέο απαηηήζεηο (1) (1) Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο ην αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο εθρσξήζεθε ζηε κεηξηθή εηαηξία Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ, ε νπνία εμόθιεζε ην ζπλνιηθό πνζό ηεο εθρώξεζεο θαη αλέιαβε ηνλ θίλδπλν είζπξαμεο ηνπο. Βιέπε επίζεο ζεκείσζε 14 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Απαιηήζειρ από ζςνδεόμενα μέπη πος πεπιλαμβάνονηαι ζηιρ απαιηήζειρ από πελάηερ: Πειάηεο - Ιληεξκπεηόλ ΑΔ Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ Δγγπήζεηο -ΓΔΗ Δγγπήζεηο ελνηθίσλ θαηαζηεκάησλ - - Δγγπήζεηο ελνηθηαδόκελσλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ Τελ 15/10/2011 ππήξραλ εγγπήζεηο ζηελ ΓΔΗ ύςνπο 323 νη νπνίεο δηαγξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ θαη εγγπήζεηο γηα ελνηθηαδόκελα απηνθίλεηα ύςνπο 508 νη νπνίεο εηζπξάρζεθαλ έπεηηα από ζπκςεθηζκό κε αλάινγεο ππνρξεώζεηο. 10

13 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) (Ποσά σε Ευρώ) 9. Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ Πξνκεζεπηέο Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα Υπνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ - - Λνηπέο ππνρξεώζεηο (1) Λνηπνί θόξνη (1) Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο ηηο 15/10/2011 αθνξνύζαλ απνδεκηώζεηο ζε εξγαδόκελνπο ηεο Δηαηξίαο νη νπνίεο πιεξώζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο. Δλδννκηιηθέο ππνρξεώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο Πξνκεζεπηέο - Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ Aλαβαιιόκελε θνξνινγία Η Δηαηξία ηελ 15/10/2011 κεηέθεξε θνξνινγηθά εθπηπηόκελεο δεκηέο ύςνπο πεξίπνπ 14 εθ., επί ησλ νπνίσλ δελ είρε αλαγλσξίζεη αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, δηόηη ηε ζηίγκε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έλαξμεο εθθαζάξηζεο, ε θνξνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ θνξνινγηθνύ θαη ινγηζηηθνύ ηζνινγηζκνύ θξηλόηαλ αβέβαηε. 11

14 ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) 11. Μεηνρηθό θεθάιαην Αξηζκόο θνηλώλ κεηνρώλ Μεηνρηθό Κεθάιαην ύλνιν Τπόινηπν ζηηο 15 Οθησβξίνπ Τπόινηπν ζηηο 28 Ννεκβξίνπ Σν κεηνρηθό θεθάιαην είλαη πιήξσο θαηαβιεκκέλν. 12. Λνγαξηαζκόο ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο Τπόινηπν δεκηώλ 15/10/2011 Εεκίεο 16/10/ /11/ Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ ζε ππόινηπν δεκηώλ Τπόινηπν δεκηώλ 28/11/ Μεηαθνξά ζε ινγαξηαζκό ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο Λνγαξηαζκόο ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο 28/11/

15 ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) (Ποσά σε Ευρώ) 13. Σαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Εημίερ ππο θόπων Πποσαπμογέρ τηρ ζημιάρ σε σσέση με τιρ εξήρ σςναλλαγέρ: Απνζβέζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Απνζβέζεηο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Απνζβέζεηο κηζζσηηθώλ δηθαησκάησλ Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απαμίσζεο παγίσλ Κέξδνο από πώιεζε αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ Πξόβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ Λνηπέο πξνβιέςεηο Έμνδα από ηόθνπο, θαζαξά Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο : Μείσζε απνζεκάησλ Μείσζε απαηηήζεσλ θαη πξνπιεξσκώλ Μείσζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (Eθξνέο)/ εηζξνέο διαθεζίμων από ηην κύπια εκμεηάλλεςζη

16 ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/ /11/2011) (Ποσά σε Ευρώ) 14. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ζ Δηαηξία ειέγρεηαη από ηελ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο. Γηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεόκελεο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνύληαη από ηελ Δηαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο 16/10/ /11/2011 εθρσξήζεθαλ απαηηήζεηο ζηελ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ ύςνπο θαη αθνξνύλ εθρσξήζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ πνζνύ , απαηηήζεηο από πειάηεο πνζνύ θαη απαηηήζεηο από ην Διιεληθό Γεκόζην πνζνύ Παξαθάησ αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ έλαξμεο εθθαζάξηζεο 01/01/ /10/2011, πνπ απνηειεί θαη ηε πεξίνδν ζπγθξηηηθήο πιεξνθόξεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ: i) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1/1/ /10/2011 Πσιήζεηο αγαζώλ ζε Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ 624 Πσιήζεηο αγαζώλ ζε ΙΝΤΔΡΜΠΔΤΟΝ ΑΔ ii) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Αγνξέο αγαζώλ από Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ Αγνξέο ππεξεζηώλ από Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ i) Πσιήζεηο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Πσιήζεηο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ iii) Αγνξέο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Αγνξέο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ από Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ iv) Τπόινηπα ηέινπο πεξηόδνπ γηα αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη από ΙΝΤΔΡΜΠΔΤΟΝ Α.Δ. 410 Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζε Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ v) Απνδεκίσζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ Μηζζνί θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Δπηπιένλ εληόο ηεο πεξηόδνπ 01/01/ /10/2011 εθρσξήζεθαλ απαηηήζεηο ζηελ ΑΔ Σζηκέλησλ Σηηάλ ύςνπο πνπ αθνξνύλ απαηηήζεηο από πειάηεο. 15. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο Γελ ππάξρνπλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο θαη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Οι ανέλεγκηερ σπήζειρ από ηο θοπολογικό έλεγσο είναι: 2007, 2008, 2009, 2010, η πεπίοδορ έναπξηρ εκκαθάπιζηρ 01/01/ /10/2011 και η πεπίοδορ λήξηρ εκκαθάπιζηρ 16/10/ /11/2011. Για ηιρ παπαπάνυ ανέλεγκηερ θοπολογικά πεπιόδοςρ, θπονούμε όηι δεν θα πποκύτοςν θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ. 16. ηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ, θαζώο νη παξνύζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απνηεινύλ θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο. Ζ κνλαδηθή ζπλαιιαγή πνπ ζα ζπκβεί ζηελ Δηαηξία ζην κέιινλ είλαη ε δηαλνκή ηνπ πξντόληνο εθθαζάξηζεο ΔΤΡΩ ζηνπο κεηόρνπο ηεο. 17. Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα. 14

17 ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΠΡΟ ΣΖΝ Γ.. ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ. Παξαθάησ εθζέηνπκε ζε γεληθέο γξακκέο ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλέπηπμε ε Δηαηξία καο κέζα ζηε ρξήζε από 16 Οθησβξίνπ κέρξη ηελ ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο 28 Ννεκβξίνπ Α. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ Σελ κε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίζζεθε λα ηεζεί ε Δηαηξία ζε ιύζε θαη εθθαζάξηζε ηελ 15ε Οθησβξίνπ Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζε ζηελ πεξίνδν ιύζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο, δεκίεο πξν θόξσλ ΔΤΡΩ Γ. ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΛΖΞΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 1. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σν ζύλνιν ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ζηηο έθηαζε ζην πνζό ησλ ΔΤΡΩ θαη αθνξά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα. Α) ΓΗΑΘΔΗΜΑ 2. ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ Α) Μεηνρηθό Κεθάιαην ( κηρ x 3) Β) Λνγαξηαζκόο ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο ΔΤΡΩ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΛΖΞΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο ΔΤΡΩ Έμνδα ηόθσλ ΔΤΡΩ 178 Μείνλ : Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ΔΤΡΩ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΔΩ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΝΟΛΟ Μείνλ: Φόξνο Δηζνδήκαηνο ΔΤΡΩ - ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΔΩ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΤΝΟΛΟ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εθθαζάξηζεο κεηαθέξζεθε απνζεκαηηθό εηδηθώλ δηαηάμεσλ θαη λόκσλ ΔΤΡΩ ζην ππόινηπν δεκηώλ ηεο πεξηόδνπ θαη κείσζε ην ππόινηπν δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ΔΤΡΩ ζε ΔΤΡΩ ην πνζό απηό πξνζηέζεθαλ νη δεκίεο πεξηόδνπ Λήμεο Δθθαζάξηζεο κεηά από θόξνπο ΔΤΡΩ θαη ην λέν ππόινηπν δεκηώλ πνπ πξνθύπηεη ΔΤΡΩ , απνηειεί ην ινγαξηαζκό ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο. Aπό ην παξαπάλσ πνζό ειιείκκαηνο εθθαζάξηζεο ΔΤΡΩ , αθαηξείηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην ησλ ΔΤΡΩ , θαη πξνθύπηεη ην πξντόλ εθθαζάξηζεο πνζνύ ΔΤΡΩ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο εθρσξήζεθαλ απαηηήζεηο ζηελ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ ύςνπο θαη αθνξνύλ εθρσξήζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ πνζνύ , απαηηήζεηο από πειάηεο πνζνύ θαη απαηηήζεηο από ην Διιεληθό Γεκόζην πνζνύ

18 Ζ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε (πεξίνδνο έλαξμεο εθθαζάξηζεο 01/01/ /10/2011) έρεη σο εμήο: i) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ Πσιήζεηο αγαζώλ ζε Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ 624 Πσιήζεηο αγαζώλ ζε ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΑΔ ii) Πσιήζεηο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Πσιήζεηο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ iii) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ iv) Αγνξέο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Αγνξέο αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ από Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ v) Τπόινηπα ηέινπο ρξήζεο γηα αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη από ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. 410 Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζε Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ vi) Απνδεκίσζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ Μηζζνί θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Δπηπιένλ εληόο ηεο πεξηόδνπ 01/01/ /10/2011 εθρσξήζεθαλ απαηηήζεηο ζηελ ΑΔ Σζηκέλησλ Σηηάλ ύςνπο πνπ αθνξνύλ απαηηήζεηο από πειάηεο. Με ηελ πεπνίζεζε όηη πξάμακε ην θαιύηεξν δπλαηό γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, παξαθαινύκε, Κύξηνη Μέηνρνη, λα εγθξίλεηε ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηε Γηαρείξηζε ηεο πεξηόδνπ από 16 Οθησβξίνπ 2011 κέρξη 28 Ννεκβξίνπ Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ Η Εηαιπία δεν εκηίθεηαι ζε κινδύνοςρ και αβεβαιόηηηερ ζε ζσέζη με ηο μέλλον, καθώρ οι παπούζερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ αποηελούν και ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ λήξηρ ηηρ εκκαθάπιζηρ ηηρ. Η μοναδική ζςναλλαγή πος θα ζςμβεί ζηην Εηαιπία ζηο μέλλον είναι η διανομή ηος πποφόνηορ εκκαθάπιζηρ ΕΤΡΩ ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ. Δ. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Δεν ςπάπσοςν μεηαγενέζηεπα γεγονόηα. ΟΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΔ Αθξηβέο αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο «ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ». Αζήλα, 2 Γεθεκβξίνπ 2011 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΓΚΗΚΑ ΛΑΜΠΡΟ Δ. ΜΗΥΑΖΛ 2

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΛΑΚΜΟ Α.Δ. ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 31 εο ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2011 ( πεξίνδνο 01/09/2011-31/10/2011 ) Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΕΟΛΑΝΖ Α.Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010

ΠΟΕΟΛΑΝΖ Α.Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 2 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0114/00006923/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Attachment: 1. ABCY Announcement Regulated Publication Date: 30/04/2014 Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32

«ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.elvesa.gr Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Μαίνπ 2015 1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ Ο Όμιλος Η εταιρία 31/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ γηα ηελ Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο «Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Αλώλπκε Δηαηξεία», κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε δεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Πεπιεσόμενα ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ KATA Ε.Λ.Π. Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ KATA Ε.Λ.Π. Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ 800 519 278 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ KATA Ε.Λ.Π. Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Kυκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΗI ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΗI ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙI ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Πεπιεσόμενα ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 2 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E.

ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Δηαηξείαο θαη Οκίινπ) ηεο 30 επηεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 30.05.2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2015 έσο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις ηεο ρξήζεο από 1 ε Ινπιίνπ 2009 έσο 30 ε Ινπλίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα ΓΠΦΑ, σο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα