Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 7"

Transcript

1 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 22 / 06 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 7 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη: Αγ. Κων/νος ΑΘΗΝΑ Πληποθοπίερ: Ε. Αλεξανδποπούλος Σηλ: FAX: ΘΕΜΑ: «ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΙΟΤΛΙΟΤ 2008» Από ηελ επεμεξγαζία ησλ «Αλαιπηηθώλ Πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ» (Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηνλ Ινύιην ηνπ 2008 θαη γηα ηηο εγγξαθέο νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί θαηά ην ρξόλν επεμεξγαζίαο, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ: Σνλ Ινύιην ηνπ 2008 ππνβιήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ «Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειώζεηο» (Α.Π.Γ.) από θνηλέο επηρεηξήζεηο θαη από νηθνδνκνηερληθά έξγα. Ο αξηζκόο ησλ αζθαιηζκέλσλ νη νπνίνη έρνπλ δεισζεί ζηηο Α.Π.Γ. αλέξρεηαη ζε , εθ ησλ νπνίσλ ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο θαη ζε νηθνδνκνηερληθά έξγα. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΦΤΛΟ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ: Οη άνδπερ αληηπξνζσπεύνπλ ην 57,16 ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 53,49 ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο. ηνπο εξγαδόκελνπο κε πιήξε απαζρόιεζε ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο νη άλδξεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 56,25, ελώ κε κεξηθή απαζρόιεζε ην 35,46. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΑΜΟΙΒΔ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ: ηηο κοινέρ επισειπήζειρ κε πιήξε απαζρόιεζε ην κέζν εκεξνκίζζην αλέξρεηαη ζε 53,08 θαη ν κέζνο κηζζόο ζε 1.287,73, ελώ κε κεξηθή απαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε 28,26 θαη ζε 567,44 αληίζηνηρα. ηα οικοδομοηεσνικά έπγα ηα αληίζηνηρα κεγέζε είλαη 61,94 θαη 941,05. ηηο κοινέρ επισειπήζειρ ην κέζν εκεξνκίζζην θαη ε κέζε απαζρόιεζε έρνπλ ππνινγηζζεί γηα ηηο αζθαλιζηέερ ημέπερ, ελώ ζηα οικοδομοηεσνικά έπγα γηα ηηο ππαγμαηοποιηθείζερ ημέπερ. Σν κέζν εκεξνκίζζην πιήξνπο απαζρόιεζεο ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξνπο από δέθα κηζζσηνύο αλέξρεηαη ζην 69,04 ηνπ κέζνπ εκεξνκηζζίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο κε πάλσ από δέθα κηζζσηνύο, ελώ ν κέζνο κηζζόο αλέξρεηαη ζε 66,87. Σν κέζν εκεξνκίζζην ησλ γπλαηθώλ ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο κε πιήξε απαζρόιεζε αληηπξνζσπεύεη ην 82,80 ηνπ αληίζηνηρνπ εκεξνκηζζίνπ ησλ αλδξώλ, ελώ ζηε κεξηθή απαζρόιεζε ην 85,78. 1

2 ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ: Οη αιινδαπνί αληηπξνζσπεύνπλ ην 14,63 ησλ αζθαιηζκέλσλ, νη άλδξεο ην 17,25 θαη νη γπλαίθεο ην 11,13. Οη Αιβαλνί ππήθννη αληηπξνζσπεύνπλ ην 52,70 ησλ αιινδαπώλ αζθαιηζκέλσλ. ηνπο άληξεο αιινδαπνύο νη Αιβαλνί απνηεινύλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αθνύ αληηπξνζσπεύνπλ ην 57,50 θαη αθνινπζνύλ νη Παθηζηαλνί κε 7,47, νη Ρνπκάλνη κε 4,71 θαη νη Ρώζνη κε 4,23. ηηο αιινδαπέο γπλαίθεο, νη Αιβαλίδεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 42,78, νη Ρσζίδεο ην 12,81 θαη νη Βνπιγάξεο ην 10,36. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ: Σν 28,56 ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. είλαη ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 29 εηώλ θαη ην 61,58 είλαη θάησ ησλ 39 εηώλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ έδσζε ε «Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ» ηεο Δ..Τ.Δ. γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2008 είλαη όηη ην 18,34 ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη θάησ ησλ 29 εηώλ θαη ην 46,74 θάησ ησλ 39 εηώλ. Σν 73,66 ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., γηα ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ειηθίαο 25 έσο 49 εηώλ. ηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο ην αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη 73,91, ελώ ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα είλαη 70,88. Σν αληίζηνηρν πνζνζηό πνπ έδσζε ε «Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ» ηεο Δ..Τ.Δ. γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2008, γηα ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη όηη ην 68,72 ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη ειηθίαο 25 έσο 49 εηώλ. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ: Από ηνπο Έλληνερ αζθαιηζκέλνπο ην 23,76 απαζρνιείηαη ζην «Υνλδξηθό θαη Ληαληθό Δκπόξην», ην 18,22 ζε «Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο», ην 8,78 ζηηο «Καηαζθεπέο», ην 9,65 ζε «Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα», ην 7,83 ζηε «Γηαρείξηζε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» θαη ην 7,58 ζε «Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο». Σν 40,05 ησλ Αλβανών εξγάδεηαη ζηηο «Καηαζθεπέο», ην 18,47 ζε «Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα», ην 15,50 ζηηο «Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο» θαη ην 13,22 ζην «Υνλδξηθό θαη Ληαληθό Δκπόξην». Από ηνπο ςπόλοιποςρ αλλοδαπούρ (πιελ απηώλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Αιβαλώλ) εξγάδεηαη ζηηο «Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο» ην 25,35, ζηηο «Καηαζθεπέο» ην 17,66, ζην «Υνλδξηθό θαη Ληαληθό Δκπόξην» ην 16,72 θαη ζε «Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα» ην 17,09, ελώ έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο αζθαιηζκέλσλ (9,30) ζε «Ιδησηηθά Ννηθνθπξηά», δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία ηόζν νη Έιιελεο όζν θαη νη Αιβαλνί ππήθννη έρνπλ πνιύ ρακειά πνζνζηά απαζρόιεζεο (0,31 θαη 1,61 αληίζηνηρα). Δπίζεο πξνθύπηεη από ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο «Καηαζθεπέο» ην 36,48 είλαη αιινδαπνί, ελώ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν απαζρνιείηαη ην 11,81 ησλ αζθαιηζκέλσλ. Από ηνπο εξγαδόκελνπο ζε «Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα» ην 26,32 είλαη αιινδαπνί, ελώ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν απαζρνιείηαη ην 11,18 ησλ αζθαιηζκέλσλ. Αθόκε, από ηνπο εξγαδόκελνπο ζε «Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο» ην 14,56 είλαη αιινδαπνί, ελώ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν απαζρνιείηαη ην 18,20 ησλ αζθαιηζκέλσλ. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ: Από ηνπο Έλληνερ αζθαιηζκέλνπο ην 26,72 είλαη «Τπάιιεινη Γξαθείνπ», ην 19,06 απαζρνιείηαη ζηελ «Παξνρή Τπεξεζηώλ θαη σο Πσιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο», ελώ ην 17,37 απαζρνινύληαη σο «Αλεηδίθεπηνη Δξγάηεο, Υεηξώλαθηεο θαη Μηθξνεπαγγεικαηίεο». Οη Αλβανοί ππήθννη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (60,59) απαζρνινύληαη σο «Αλεηδίθεπηνη Δξγάηεο, Υεηξώλαθηεο θαη Μηθξνεπαγγεικαηίεο». Σν 17,65 ησλ Αιβαλώλ ππεθόσλ απαζρνινύληαη ζηελ «Παξνρή Τπεξεζηώλ θαη σο Πσιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο» θαη ην 9,19 σο «Δηδηθεπκέλνη Σερλίηεο». 2

3 Από ηνπο ςπόλοιποςρ αλλοδαπούρ (πιελ απηώλ ηεο Δ.Δ.θαη ησλ Αιβαλώλ) εξγάδνληαη σο «Αλεηδίθεπηνη Δξγάηεο, Υεηξώλαθηεο θαη Μηθξνεπαγγεικαηίεο» ην 56,68, ζηελ «Παξνρή Τπεξεζηώλ θαη σο Πσιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο» ην 16 θαη σο «Δηδηθεπκέλνη Σερλίηεο» ην 10,68. ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΜΔ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ ΣΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ 2008: Ο απιθμόρ ηων αζθαλιζμένων κεηώζεθε ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο θαηά 2,69, ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα θαηά 4,07 θαη ζην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 2,81. Ο αξηζκόο ησλ αλλοδαπών αζθαιηζκέλσλ κεηώζεθε θαηά 2,33. To μέζο ημεπομίζθιο ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο κεηώζεθε θαηά 0,28 θαη ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα απμήζεθε θαηά 1,01. Η μέζη απαζσόληζη απμήζεθε ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο θαηά 3,22, ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα θαηά 2,15 θαη ζην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 3,18. Ο μέζορ μιζθόρ ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 2,94, ελώ ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα απμήζεθε θαηά 3,21. ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΜΔ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ ΣΟΤ ΙΟΤΛΪΟΤ 2007: Ο απιθμόρ ηων αζθαλιζμένων ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 3,03, ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα κεηώζεθε θαηά 12,92, ελώ ζην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε θαηά 1,51. Ο αξηζκόο ησλ αζθαιηζκέλσλ απμήζεθε ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο κε πιήξε απαζρόιεζε θαηά 2,86 θαη κε κεξηθή απαζρόιεζε θαηά 4,83. Ο αξηζκόο ησλ αλλοδαπών αζθαιηζκέλσλ απμήζεθε θαηά 3,87. Η ηλικία ησλ αζθαιηζκέλσλ απμήζεθε. Σν πνζνζηό ησλ απαζρνινύκελσλ θάησ ησλ 29 εηώλ κεηώζεθε από 29,23 ζε 28,56, θαη ην πνζνζηό θάησ ησλ 39 εηώλ κεηώζεθε από 62,12 ζε 61,58. Σν πνζνζηό ησλ αζθαιηζκέλσλ γπλαηθώλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αζθαιηζκέλσλ απμήζεθε από 42,01 ζε 42,84. To μέζο ημεπομίζθιο ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά νηθνδνκνηερληθά έξγα θαηά 1,18 θαη ζην ζύλνιν θαηά 2,48. 2,81, ζηα Η μέζη απαζσόληζη απμήζεθε θαηά 0,38 ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο, θαη 1,40 ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα. Ο μέζορ μιζθόρ ζηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 3,22 θαη ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα θαηά 2,62. ηηο κοινέρ επισειπήζειρ κε πιήξε απαζρόιεζε ην κέζν εκεξνκίζζην απμήζεθε θαηά 2,95 θαη ν κέζνο κηζζόο θαηά 3,17. Δπηζπλάπηνπκε έμη πίλαθεο κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. ζηελ έλδεημε «ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Γ/ΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ», ηα νπνία θαηαρσξνύληαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. πλεκκέλα: 3 Φύιια ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Υ. ΚΙΑΓΑ 3

4 4

5 ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY 2008 ΠΙΝΑΚΑ 0.1: ΚΟΙΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ, ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ TABLE 0.1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF ENTERPRISES, AVERAGE DAYS OF EMPLOYMENT PER MONTH, AVERAGE WAGE PER DAY BY TYPE OF ENTERPRISE ΣΤΠΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ TYPE OF ENTERPRISE Κοινές Επιτειρήζεις - Enterprises Αριθμός Επιτειρήζεων & Οικοδομοηετνικών Έργων Number of Enterprises & Constructions Αριθμός Αζθαλιζμένων Number of Insured Individuals Άνδρες Males Γσναίκες Females Μέζη Απαζτόληζη Average days of Employment per month Άνδρες Males Γσναίκες Females Μέζο Ημερομίζθιο (Σακηικών Αποδοτών) Average Wage per day (Regular earnings only) Άνδρες Males Γσναίκες Females ,95 23,40 23,69 55,40 44,07 50,19 Οικοδομοηετνικά Έργα - Constructions ,19 15,15 15,19 62,04 55,47 61, ,74 23,37 23,01 56,01 44,09 50,81 Παραηηρήζεις: 1) Ο αξηζκόο αζθαιηζκέλωλ είλαη δηαθξηηόο θαη δελ είλαη ην ζύλνιν ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ ΗΚΑ-ETAM αιιά κόλν όζνη έρνπλ εληαρηεί ζην ζύζηεκα ηωλ ΑΠΓ θαη έρνπλ ειεγρζεί θαηά ηελ εκεξνκελία επεμεξγαζίαο ηωλ ζηνηρείωλ. 2) Ζ κέζε απαζρόιεζε θαη ην κέζν εκεξνκίζζην αλαθέξνληαη γηα θάζε απαζρόιεζε εξγαδνκέλνπ ρωξίο λα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ηωλ απαζρνιήζεωλ ηνπ ζε πεξίπηωζε πνιιαπιώλ απαζρνιήζεωλ. Comments 1) The number of insured individuals is distinct and does not refer to the total population insured by IKA-ETAM but to those individuals which are insured through the DPS (Detailed Periodical Statements) system and have been checked by the data processing date 2)Average days of employment per month and average wage per day do not refer to distinct individuals as for those with more than one employment, days and salary are not aggregated. 3) Regular earnings exclude bonuses and overtime 5

6 ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ REGULAR ENTERPRISES ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY 2008 ΠΙΝΑΚΑ 0.2 : ΚΟΙΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ, ΣΟΤ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΕΟΤ ΜΙΘΟΤ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ TABLE 0.2 : REGULAR ENTERPRISES DISTRIBUTION OF EMPLOYMENT, AVERAGE WAGE PER DIEM, AND AVERAGE SALARY OF THE INSURED INDIVIDUALS BY TYPE OF EMPLOYMENT ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY 2008 ΣΤΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΦΤΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΕ MEN ΓΤΝΑΙΚΕ WOMEN ΤΝΟΛΟ TOTAL ΜΕΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 24,38 24,11 24,26 SEX NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS AVERAGE EMPLOYMENT ΜΕΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 57,37 47,50 53,08 AVERAGE WAGE TYPE OF EMPLOYMENT FULL TIME ΜΕΟ ΜΙΘΟ 1398, , ,73 AVERAGE SALARY ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΤΝΟΛΟ* ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 19,66 20,31 20,08 NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS AVERAGE EMPLOYMENT ΜΕΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 31,15 26,72 28,26 AVERAGE WAGΕ ΜΕΟ ΜΙΘΟ 612,34 542,77 567,44 AVERAGE SALARY ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 23,95 23,40 23,69 NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS AVERAGE EMPLOYMENT ΜΕΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 55,40 44,07 50,19 AVERAGE WAGE ΜΕΟ ΜΙΘΟ 1326, , ,12 AVERAGE SALARY PART TIME TOTAL (1) Ο αξηζκόο ηωλ αζθαιηζκέλωλ δελ είλαη δηαθξηηόο, επεηδή ν ίδηνο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα κεηξεζεί ηόζεο θνξέο όζνη είλαη θαη νη εξγνδόηεο ηνπ. (1) The number of insured individuals is not distinct, because the same person can be counted as many times as many employers it has. (2) Ωο αζθαιηζκέλνη κε ''πιήξε απαζρόιεζε'' έρεη ιεθζεί ν αξηζκόο ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ IΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ εξγάδνληαη κε πιήξεο ωξάξην αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ηωλ εκεξώλ εβδνκαδηαίωο,αιιηώο ζεωξνύληαη ωο εξγαδόκελνη κε ''κεξηθή απαζρόιεζε'' (2) Full-time employees refer to number of individuals insured by IKA-ETAM who work full-time regardless of the number of working days per week, in any other case, they are considered part-time employees. (3) ην " ΤΝΟΛΟ* " πεξηιακβάλνληαη νη κηζζωηνί κε πιήξε θαη κεξηθή απαζρόιεζε θαζώο θαη εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη δειωζεί ή είλαη ιάζνο ν ηύπνο ηεο απαζρόιεζεο (3) As TOTAL we consider all empoyees with full or part time employment and even those for which no type of employment has been declared or it is wrong. 6

7 ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY 2008 ΠΙΝΑΚΑ 0.3 : ΚΟΙΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ TABLE 0.3 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY NATIONALITY Αριθμός Αζθαλιζμένων ζε Κοινές Επιτειρήζεις (1) Αριθμός Αζθαλιζμένων ζε Οικοδομοηετνικά Έργα (1) Αζθαλιζμένων (1) Τπηκοόηηηα Nationality Number of Insured Individuals in Number of Insured Individuals in Enterprises (1) Constructions (1) Insured Population (1) Άνδρες Γσναίκες Males Females Males Females Males Females Άνδρες Γσναίκες Άνδρες Γσναίκες Διιάδα - Greece , , ,37 Αιβαλία - Albania , , ,71 Ρωζία - Russia , , ,03 Βνπιγαξία - Bulgaria , , ,83 Παθηζηάλ -Pakistan , , ,74 Ρνπκαλία - Romania , , ,70 Ηλδία - India , , ,29 Πνιωλία - Poland , , ,30 Φηιηππίλεο - Philippines , , ,23 Μπαγθιαληέο - Bangladesh , , ,23 Γεωξγία - Georgia , , ,27 Οπθξαλία - Ukraine , , ,19 Βξεηαλία - United Kingdom , , ,15 Αίγππηνο - Egypt , , ,26 Κύπξνο - Cyprus , , ,11 Γεξκαλία - Germany , , ,10 εξβία - Serbia , , ,09 Μνιδαβία - Moldavia , , ,10 πξία - Syria , , ,18 Κίλα - China , , ,06 Ηξάθ - Iraq , , ,08 Ηηαιία - Italy , , ,06 Αξκελία - Armenia , , ,07 Γαιιία - France , , ,06 ινβαθία - Slovakia , , ,05 Σνπξθία - Turkey , , ,05 Αθγαληζηάλ - Afghanistan , , ,05 Οιιαλδία - Netherlands , , ,03 Λνηπέο - Others , , ,59 ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ , , ,63 ΤΝΟΛΑ / TOTAL (1) Ο αξηζκόο ηωλ αζθαιηζκέλωλ είλαη δηαθξηηόο. (1) The number of insured individuals is distinct 7

8 Ηλικία Age Άγνωζηη Unknown Άνδρες Males Enterprises (1) Γσναίκες Females Άνδρες Males Insured Population (1) Constructions (1) Γσναίκες Άνδρες Γσναίκες Females Males Females , , ,01 <= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 >= , , , , , ,0 (1) Ο αξηζκόο ηωλ αζθαιηζκέλωλ είλαη δηαθξηηόο ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY 2008 ΠΙΝΑΚΑ 0.4 : ΚΟΙΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΟ TABLE 0.4 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY AGE AND SEX Αριθμός Αζθαλιζμένων ζε Κοινές Αριθμός Αζθαλιζμένων ζε Επιτειρήζεις (1) Οικοδομοηετνικά Έργα (1) Αζθαλιζμένων (1) Number of Insured Individuals in Number of Insured Individuals in (1) The number of insured individuals is distinct 8

9 Οικονομική δραζηηριόηηηα ΠΙΝΑΚΑ 0.5 : ΚΟΙΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ* ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ TABLE 0.5 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY ECONOMIC ACTIVITY & NATIONALITY Ελλάδα Greece Υώρες Ε.Ε. EU Countries Αλβανία Albania Τπόλοιποι Others Economic activity Γεωξγíα, θηελνηξνθíα, ζήξα θαη ζ.β.δ. Α , , , , ,33 Α Agriculture, hunting and related service activities Αιηεία Β , , , , ,12 Β Fishing Οξπρεία θαη Λαηνκεία Γ , , , , ,43 Γ Mining & quarrying Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο Γ , , , , ,20 Γ Manufacturing Παξνρή ει. ξεύκαηνο θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ Δ , , , , ,83 Δ Electricity, gas and water supply Καηαζθεπέο Σ , , , , ,81 Σ Constructions Υνλδξηθό θαη Ληαληθό εκπόξην Ε , , , , ,35 Ε Wholesale & retail trade Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα Ζ , , , , ,18 Ζ Hotels & restaurants Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλωλίεο Θ , , , , ,85 Θ Transport storrage & communications Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζηωηηθνί νξγαληζκνί Η , , , , ,19 Η Financial intermedation Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο Κ , , , , ,42 Κ Real estate, renting and business activities Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα Λ , , , , ,86 Λ Public administration & defence, compulsory social security Δθπαίδεπζε Μ , , , , ,45 Μ Education Τγεία θαη θνηλωληθή κέξηκλα Ν , , , , ,25 Ν Health & social work Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο Ξ , , , , ,06 Ξ Other community, social and personal service activities Ηδηωηηθά λνηθνθπξηά Ο , , , , ,92 Ο Private households with employed persons Δηεξόδηθνη νξγαληζκνί Π , , , , ,06 Π Extra territorial organizations & bodies Αγλωζην , , , , ,67 Unknown , , , , ,00 * Ο αξηζκόο ηωλ αζθαιηζκέλωλ είλαη δηαθξηηόο * The number of insured individuals is distinct ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Ω ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 1. ην ύλνιν ηωλ αζθαιηζκέλωλ, πνζνζηό 22,35, απαζρνιείηαη ζην ρνλδξ. & ιηαλ. εκπόξην θαη 18,20 ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο 2. ηνπο Έιιελεο, πνζνζηό 23,76, απαζρνιείηαη ζην ρνλδξηθό & ιηαληθό εκπόξην θαη 18,22 ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο 3. ηνπο ππεθόνπο ηωλ άιιωλ ρωξώλ ηεο Δ.Δ, πνζνζηό 30,26, απαζρνιείηαη ζηα μελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα θαη 17,56 ζηηο θαηαζθεπέο. 4. ηνπο Αιβαλνύο, πνζνζηό 40,05, απαζρνιείηαη ζηηο θαηαζθεπέο θαη 18,47 ζηα μελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα. 5. ηνπο ππόινηπνπο αιινδαπνύο εξγαδόκελνπο, πνζνζηό 25,35 απαζρνιείηαη, ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο θαη 17,66 ζηηο θαηαζθεπέο. COMMENTS ON EMPLOYER S ECONOMIC ACTIVITY 1) 22,35 of Insured Population is employed in Wholesale & retail trade and 18,20 in Manufacturing 2) 23,76 of Insured Greeks is employed in Wholesale & retail trade, 18,22 in Manufacturing 3) 30,26 of insured EU citizens is employed in Hotels & restaurants, 17,56 in Constructions 4) 40,05 of insured Albanians is employed in Constructions and 18,47 in Hotels & restaurants 5) 25,35 of the insured foreigner workers is employed in Manufacturing and 17,66 in Constructions ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY

10 ΙΟΤΛΙΟ 2008 / JULY 2008 ΠΙΝΑΚΑ 0.6 : ΚΟΙΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ TABLE 0.6 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION OF INSURED POPULATION BY OCCUPATION & NATIONALITY Επάγγελμα Μέιε ηωλ βνπιεπνκέλωλ ζωκάηωλ θαη αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηωλ νξγαληζκώλ εηδηθώλ ζπκθεξόληωλ Πξόζωπα πνπ αζθνύλ επηζηεκνληθά, θαιιηηερληθά θαη ζπλαθή επαγγέικαηα Σερλνιόγνη, ηερληθνί βνεζνί θαη αζθνύληεο επαγγέικαηα Ελλάδα Greece Υώρες Ε.Ε. EU Countries Αλβανία Albania Τπόλοιποι Others OCCUPATION , , , , ,61 1 Legislators and senior officials , , , , ,74 2 Scientific, artistics and related professions , , , , ,60 3 Physical and engineering science associate professionals Τπάιιεινη γξαθείνπ θαη αζε , , , , ,79 4 Office clerks Απαζρνινύκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη πωιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο 5 αγνξέο , , , , ,99 Provision of services, and Salespersons in stores 5 and outdoor markets Δηδηθεπκέλνη γεωξγνί, θηελνηξόθνη, δαζνθόκνη θαη αιηείο , , , , ,35 6 Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη αζε , , , , ,02 7 Skilled laborers Υεηξηζηέο ζηαζεξώλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεωλ, κεραλεκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ θαη ζπλαξκνινγεηέο Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξώλαθηεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο Έλνπιεο δπλάκεηο Specialized farmers, foresters, fishermans and cattlemans , , , , ,35 8 Stationery-plant and related operators , , , , , ,04 0 0,00 3 0,00 0 0, ,03 0 Armed forces Αγλωζην , , , , ,50 Unknown , , , , ,00 * Ο αξηζκόο ηωλ αζθαιηζκέλωλ είλαη δηαθξηηόο * The number of insured individuals is distinct ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Ω ΠΡΟ TH ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ 1. ην ύλνιν ηωλ αζθαιηζκέλωλ νη ππάιιεινη γξαθείνπ είλαη 23,79 & νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο είλαη 23, ηνπο Έιιελεο αζθαιηζκέλνπο, νη ππάιιεινη γξαθείνπ είλαη 26,72 & νη απαζρνινύκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη πωιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο είλαη 19, ηνπο Τπεθόνπο ηωλ άιιωλ ρωξώλ ηεο Δ.Δ, νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο είλαη 40,49 θαη νη αζρνινύκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη πωιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο είλαη 25, ηνπο Αιβαλνύο, νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο είλαη 60,59 θαη νη αζρνινύκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη πωιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο είλαη 17, ηνπο Τπόινηπνπο αιινδαπνύο,νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο είλαη 56,68 & νη αζρνινύκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη πωιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο είλαη 16. Unskilled laborers, manual laborers and small professionals COMMENTS ON OCCUPATION DISTRIBUTION 1)23,79 of Insured Population is employed as Office clerks and 23,01 as Unskilled laborers. 2) 26,72 of insured Greeks is employed as Office clerks and 19,06 as Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets 3) 40,49 of insured EU citizens is employed as Unskilled laborers and 25,56 as Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets. 4) 60,59 of insured Albanians individuals is employed as Unskilled laborers and 17,65 as Provision of services and Salespersons in stores and outdoor markets 5) 56,68 of insured Foreigner workers is employed as Unskilled laborers and 16 as Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets 10

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 08/10/2008 Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη: Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 5

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 5 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 29 / 04 /2010 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 9

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 9 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 22 / 10 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 9 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 / AUGUST 2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 / AUGUST 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 12

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 12 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ, 11/12/2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 12 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012» 30/1/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 10/ 12 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 /15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 4/4/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012» ΑΘΗΝΑ 3/9/2013 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Π. Καρακαξίδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 13/3/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 9/3/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 2/1/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 26/5/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 19/1/2015 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71/42 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 29/5/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 9/10/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 26/8/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 / DECEMBER 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 / DECEMBER 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 / OCTOBER 2012

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 / OCTOBER 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 / NOVEMBER 2012

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 / NOVEMBER 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 1/8/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2014 / MAY 2014

ΜΑΙΟΣ 2014 / MAY 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2015 / MAY 2015

ΜΑΙΟΣ 2015 / MAY 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / JUNE 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / JUNE 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 / NOVEMBER 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 / NOVEMBER 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 / DECEMBER 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 / DECEMBER 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 / JANUARY 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 / JANUARY 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 / JULY 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 / JULY 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 / MARCH 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 / MARCH 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 / APRIL 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 / APRIL 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 / JULY 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 / JULY 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

3,61%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 48,35%, οι Βουλγάρες το 9,43% και οι Ρωσίδες το 9,32%.

3,61%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 48,35%, οι Βουλγάρες το 9,43% και οι Ρωσίδες το 9,32%. 3,61. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 48,35, οι Βουλγάρες το 9,43 και οι Ρωσίδες το 9,32. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: Το 22,05 των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012» ΑΘΗΝΑ 13/ 12 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 /15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011» Τους αποδέκτες του πίνακα Α

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011» Τους αποδέκτες του πίνακα Α ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Αγ. Κων/νου 16-18 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 5

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 5 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 13 / 03 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 4

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 4 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 03 / 03 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 8

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 8 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 13 / 10 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 4

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 4 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 23 / 04 /2010 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 3

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 3 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 10 / 03 /2010 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 4/12/2013 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 19/12/2013 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71/30 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 13/4/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 4/3/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 3/6/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 27/11/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2016»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 5/5/2017 Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/17/662550 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γεν. Δ/νση Στρατηγικής & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 29/2/2016 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71/54 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 11

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 11 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 4 / 7 /2007 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 11 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Διεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 1/8/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γεν. Δ/νση Στρατηγικής & Ανάπτυξης Δ/νση Μελετών Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γεν. Δ/νση Στρατηγικής & Ανάπτυξης Δ/νση Μελετών Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, 24/2/2017 Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, 24/2/2017 Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 24/2/2017 Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/5/298261 ΠΡΟΣ: 1. Γρ. Διοικητή 2. Γρ. Υποδιοικητών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016» ΑΘΗΝΑ 25/8/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016» ΑΘΗΝΑ 29/9/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2016»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2016» ΑΘΗΝΑ 18/10/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012» ΑΘΗΝΑ 3/9/2013 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Π. Καρακαξίδου

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 10

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 10 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 23 / 11 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 22/8/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 12

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 12 Βαθμός Ασφαλείας ΑΘΗΝΑ, 1/10/2012 Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 6

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 6 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ, 30 /04/2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 6 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 14

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 14 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 26 / 9 /2007 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 14 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 2

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 2 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 04 / 02 /2008 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 2 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 17

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 17 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ, 30/11/2007 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 17 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 15

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 15 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ, 18/11/2008 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 15 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Γ υναίκες Females. Σύνολο Total. Άνδρες Males

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Γ υναίκες Females. Σύνολο Total. Άνδρες Males ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Γ υναίκες Females. Σύνολο Total. Άνδρες Males

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Γ υναίκες Females. Σύνολο Total. Άνδρες Males ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Άνδρες Males. Σύνολο Total. Γ υναίκες Females

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Άνδρες Males. Σύνολο Total. Γ υναίκες Females ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Άνδρες Males. Σύνολο Total. Γ υναίκες Females

Αριθμός Ασφαλισμένων Number of Insured Individuals. Άνδρες Males. Σύνολο Total. Γ υναίκες Females ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα