Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού"

Transcript

1 Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008

2 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης σγκοινωνιολόγος Πολιηικός Μητανικός Γιώργος Μπριζίμης σγκοινωνιολόγος Πολιηικός Μητανικός Κώζηας Αθαναζόποσλος Πολιηικός Μητανικός επηέμβριος 2008

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ειςαγωγή Αντικείμενο μελζτησ Ομάδα Μελζτησ Ευχαριςτίεσ Περιγραφή Τπάρχουςασ Κατάςταςησ Τποδομζσ του λιμανιοφ εγκαταςτάςεισ και χϊροι λιμζνοσ ςυγκοινωνιακι ςφνδεςθ λιμζνοσ με το υπόλοιπο νθςί δθμόςια ςυγκοινωνία Κινήςεισ εντόσ του λιμζνα καλάςςια κυκλοφορία κυκλοφοριακζσ αιχμζσ κυκλοφορία οχθμάτων εντόσ του χϊρου του λιμανιοφ κυκλοφορία πεηϊν εντόσ του χϊρου του λιμανιοφ Εντοπιςμόσ προβλημάτων Βαςικοί ςτόχοι κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ Πρόταςη Οργάνωςη κυκλοφορίασ εντόσ του λιμζνα ενάριο ενάριο Οργάνωςη χώρων ςτάθμευςησ του λιμζνα υμπληρωματικά μζτρα κυκλοφοριακήσ οργάνωςησ λιμζνα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [1]

4 1.Ειςαγωγή Η Ελλάδα ωσ νθςιωτικι χϊρα ζχει μεγάλο αρικμό λιμανιϊν. Σα περιςςότερα από αυτά, ιδιαίτερα ςτα νθςιά, ζχουν καταςκευαςτεί πριν αρκετζσ δεκαετίεσ με ςκοπό να εξυπθρετιςουν κυρίωσ τθν επικοινωνία των κατοίκων με τθν θπειρωτικι χϊρα και των νθςιϊν μεταξφ τουσ, αλλά και τθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων από και προσ αυτά. Ζτςι, πρόκειται για λιμάνια με λίγεσ υποδομζσ οι οποίεσ για χρόνια αρκοφςαν για να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ αυτζσ. Με τθν ζκρθξθ, όμωσ, τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ τα λιμάνια αυτά κλικθκαν να εξυπθρετιςουν πλοία μεγαλφτερου μεγζκουσ, πολφ μεγαλφτερουσ φόρτουσ επιβατϊν, περιςςότερα και μεγαλφτερα οχιματα μεταφοράσ προϊόντων. Οι εγκαταςτάςεισ τουσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πλζον κρίνονται από ανεπαρκείσ ζωσ και προβλθματικζσ. Η αντορίνθ και το μεγαλφτερό τθσ λιμάνι, αυτό του Ακθνιοφ, αντιμετϊπιςαν και ςυνεχίηουν να αντιμετωπίηουν τθν παραπάνω κατάςταςθ. Πολφ περιςςότερο δε από άλλα νθςιά του ελλθνικοφ χϊρου, αφοφ τα τουριςτικά μεγζκθ είναι ιδιαίτερα αυξθμζνα. το νθςί εκτόσ από τουσ επιςκζπτεσ που διαμζνουν για κάποιεσ μζρεσ των καλοκαιρινϊν μθνϊν, φτάνουν και χιλιάδεσ θμεριςιοι επιςκζπτεσ που επιβαίνουν ςε κρουαηιερόπλοια. Σο νθςί τθσ αντορίνθσ αποτελεί βαςικό προοριςμό των κρουαηιερόπλοιων που πλζουν ςτθ Μεςόγειο, αφοφ θ καλντζρα του νθςιοφ αποτελεί ζνα από τα ςυγκλονιςτικότερα τοπία τθσ. Σο καλοκαίρι του 2008, κατά τθ διάρκεια του οποίου εκπονείται θ παροφςα μελζτθ ζγιναν ζργα επζκταςθσ του λιμανιοφ του Ακθνιοφ ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί καλφτερα ςτθν τεράςτια κίνθςθ που δζχεται Αντικείμενο μελζτησ Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να διαμορφωκεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ για το λιμάνι του Ακθνιοφ. Επίςθσ, να διατυπωκεί ζνα ςφνολο προτάςεων για τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ εντόσ του λιμανιοφ με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων (κακυςτεριςεων, μειωμζνθσ αςφάλειασ) που υπάρχουν ςιμερα. [2]

5 Η μελζτθ διαρκρϊνεται ωσ εξισ: Αρχικά, γίνεται μια καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, δθλαδι των κινιςεων των οχθμάτων και των πεηϊν, των κινιςεων των πλοίων και των εγκαταςτάςεων και χϊρων που διακζτει το λιμάνι. τθ ςυνζχεια, γίνεται μια αποτίμθςθ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από τθ ςθμερινι λειτουργία του. Ζπειτα, κα διατυπωκοφν οι ςτόχοι του κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ ςε ςχζςθ και με τα προβλιματα που ζχουν διαπιςτωκεί. Σζλοσ, κα παρουςιαςτεί θ πλιρθσ πρόταςθ για τθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ εντόσ του λιμζνα που κα περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο κυκλοφορίασ και ζνα ςχζδιο ςτάκμευςθσ ςυνοδευόμενα από ζνα πακζτο ςυμπλθρωματικϊν προτάςεων και μζτρων που κρίνονται αναγκαία για τθν αποτελεςματικι και αςφαλι του λειτουργία Ομάδα Μελζτησ Η ομάδα μελζτθσ αποτελείται από τουσ: ταφρο Κωνςταντινίδθ, ςυγκοινωνιολόγο - πολιτικό μθχανικό, ανάδοχο, ςυντονιςτι και επιςτθμονικό υπεφκυνο τθσ μελζτθσ, Γιϊργο Μπριςίμθ, ςυγκοινωνιολόγο - πολιτικό μθχανικό 1.3. Ευχαριςτίεσ Η ομάδα μελζτθσ κα ικελε να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα τον Τπεφκυνο Λιμζνα κ. Ματκαίο αλίβερο για τθν παροχι πολφτιμων ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν κίνθςθ των πλοίων, τον αρικμό των επιβατϊν και των οχθμάτων που φορτϊνονται ςε αυτά, τισ διαςτάςεισ των πλοίων κλπ. Επίςθσ, ευχαριςτεί τουσ λιμενικοφσ υπαλλιλουσ κ. Βελεγράκθ Μανϊλθ και Δανίκα Αντϊνθ που με τθν πολφχρονθ εμπειρία τουσ βοικθςαν ςτον εντοπιςμό προβλθμάτων που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ του λιμανιοφ με τα οποίεσ αςχολείται θ παροφςα μελζτθ. [3]

6 2. Περιγραφή Τπάρχουςασ Κατάςταςησ 2.1. Τποδομζσ του λιμανιοφ εγκαταςτάςεισ και χϊροι λιμζνοσ το λιμάνι του Ακθνιοφ ζγιναν εργαςίεσ επζκταςθσ το καλοκαίρι του 2008 κατά τθ διάρκεια του οποίου εκπονικθκε και θ παροφςα μελζτθ. Ζτςι, θ υποδομι του για υποδοχι πλοίων βελτιϊκθκε ςθμαντικά, ενϊ αυξικθκαν εκτόσ από τουσ χϊρουσ για τον ελλιμενιςμό των πλοίων και οι χϊροι που διατίκενται για τισ επίγειεσ λειτουργίεσ του λιμανιοφ. Εντόσ του λιμανιοφ οι μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι δεν ζχουν καμία διαμόρφωςθ. Η κίνθςθ και θ ςτάκμευςθ γίνονται είτε αυκαίρετα, είτε κατόπιν ςυμφωνίασ, είτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των λιμενικϊν και πάντωσ κακορίηονται με εμπειρικό τρόπο. Μποροφν να διακρικοφν οι εξισ χϊροι: Χϊροι οι οποίοι μζνουν ελεφκεροι για τθν κυκλοφορία των πάςθσ φφςεωσ οχθμάτων που κινοφνται ςτο λιμάνι Χϊροι ςτάκμευςθσ παράπλευροι ςτουσ προβλιτεσ για αναμονι των οχθμάτων που αναχωροφν Χϊροι ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων (αδιαμόρφωτοσ χϊροσ πάνω από τθν εκκλθςία του Αγ. Νικολάου και αδιαμόρφωτοσ χϊροσ ςτα βόρεια του ςθμείου όπου ο δρόμοσ καταλιγει ςτο λιμάνι) Εκτόσ των μθ καλυμμζνων χϊρων, ςτο λιμάνι υπάρχουν κτίςματα, τα οποία είτε ςχετίηονται άμεςα με τθ λειτουργία του, είτε όχι. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα κτίςματα που εξυπθρετοφν άμεςα τισ λειτουργίεσ του λιμανιοφ είναι τα εξισ: Κτίρια του λιμεναρχείου ςτο νότιο άκρο του λιμζνα. τα κτίρια αυτά περιλαμβάνεται και το κτίριο αναμονισ των επιβατϊν που αναχωροφν με το αμζςωσ επόμενο, κάκε φορά, πλοίο. τζγαςτρο αναμονισ των επιβατϊν [4]

7 Σα υπόλοιπα κτίςματα του λιμανιοφ. Σα κτίρια αυτά ςτεγάηουν κατά κφριο λόγο γραφεία υπθρεςιϊν, δθλαδι, γραφεία ταξιδιωτικϊν πρακτορείων και ναυτιλιακϊν εταιριϊν, γραφεία επιχειριςεων ενοικίαςθσ αυτοκινιτων, αλλά και καφετζριεσ και εςτιατόρια που εξυπθρετοφν επιβάτεσ που αναμζνουν ςτο λιμάνι ι άρτι αφιχκζντεσ ςε αυτό. Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι εκτόσ των προβλθτϊν όπου δζνουν τα πλοία που μεταφζρουν επιβάτεσ, ςτο βόρειο άκρο του λιμζνα υπάρχει και ζνασ προβλιτασ για τθ φορτοεκφόρτωςθ επικίνδυνων φορτίων ςυγκοινωνιακι ςφνδεςθ λιμζνα με το υπόλοιπο νθςί Σο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυνδζεται με το υπόλοιπο νθςί μζςω ενόσ ελικοειδοφσ δρόμου ο οποίοσ καταλιγει ςτο βαςικό άξονα κυκλοφορίασ Οίασ Μεγαλοχωρίου. Σο πλάτοσ του δρόμου ςε οριςμζνα τμιματά του γίνεται μικρότερο των 6 μζτρων με ςυνζπεια να δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν κυκλοφορία τα οποία επιδεινϊνονται και από το μεγάλο μζγεκοσ των οχθμάτων που κυκλοφοροφν (τουριςτικά λεωφορεία και λεωφορεία του ΚΣΕΛ 50 κζςεων, φορτθγά που μεταφζρουν προϊόντα κλπ) δθμόςια ςυγκοινωνία Σο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυνδζεται με δθμόςια ςυγκοινωνία με τα Φθρά, το Καμάρι και τθν Περίςςα. Σο ΚΣΕΛ αντορίνθσ εκτελεί δρομολόγια που ανταποκρίνονται ςτισ αφίξεισ και αναχωριςεισ των πλοίων και για το λόγο αυτό δεν ζχουν ζνα ςτακερό χρονοδιάγραμμα. Σα λεωφορεία που δρομολογοφνται ςτα ςυγκεκριμζνα δρομολόγια είναι 50 κζςεων, ενϊ δρομολογοφνται μζχρι και τρία λεωφορεία κάκε φορά. Σο ΚΣΕΛ άρα ζχει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ περίπου επιβάτεσ από κάκε πλοίο που φτάνει ςτο λιμάνι τθσ αντορίνθσ προσ κάκε προοριςμό, αν ςυνυπολογίςουμε τουσ όρκιουσ, οι οποίοι κανονικά δε κα ζπρεπε να υπάρχουν. Η μεταφορικι ικανότθτα αυτι του ΚΣΕΛ κρίνεται ανεπαρκισ για τισ περιόδουσ αιχμισ αφοφ ο αρικμόσ των επιβατϊν που αφικνοφνται ςτο λιμάνι χωρίσ όχθμα ξεπερνά κατά πολφ τον αρικμό αυτό. Βζβαια, θ επιβατικι κίνθςθ, όπωσ είναι φυςικό, παρουςιάηει ζντονθ εποχικότθτα και θ απόκτθςθ και δρομολόγθςθ επιπλζον οχθμάτων για [5]

8 τθν παραγωγι του αυξθμζνου καλοκαιρινοφ μεταφορικοφ ζργου, οδθγεί ςε υπολειτουργία τουσ υπόλοιπουσ μινεσ του ζτουσ. Εκτόσ από το ΚΣΕΛ, υπάρχουν και ταξί τα οποία εξυπθρετοφν τισ μετακινιςεισ των επιςκεπτϊν που φτάνουν ςτο λιμάνι. Η χριςθ των ταξί για πρόςβαςθ ςτο και αναχϊρθςθ από το λιμάνι γίνεται δφςκολθ λόγω τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ που παρουςιάηεται τισ ςτιγμζσ αφιξοαναχωριςεων των επιβατικϊν πλοίων ςε ςυνδυαςμό με το ςχετικά μικρό αρικμό των ταξί. Άλλο ζνα μεγάλο ποςοςτό των επιβατϊν μεταφζρονται ςτον προοριςμό τουσ εντόσ του νθςιοφ με οχιματα (mini buses) που δρομολογοφν οι ιδιοκτιτεσ των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων και των ενοικιαηόμενων δωματίων Κινήςεισ εντόσ του λιμζνα καλάςςια κυκλοφορία κυκλοφοριακζσ αιχμζσ το εςωτερικό των λιμανιϊν, όπωσ είναι φυςικό, οι βαςικότεροι πόλοι γζνεςθσ και ζλξθσ μετακινιςεων είναι τα πλοία που αφικνοφνται και αναχωροφν. Για να γίνει διαχείριςθ, άρα, τθσ κυκλοφορίασ εντόσ του χϊρου ενόσ λιμανιοφ κα πρζπει να εντοπιςτοφν οι αιχμζσ τθσ κίνθςθσ των πλοίων. Σο λιμάνι τθσ αντορίνθσ δζχεται μεγάλθ πίεςθ λόγω του αυξθμζνου αρικμοφ αλλά και μεγζκουσ των πλοίων που φτάνουν εκεί. Πζρα όμωσ από το γεγονόσ ότι το νθςί αποτελεί βαςικό προοριςμό για τα κρουαηιερόπλοια τθσ Μεςογείου και άρα θ κίνθςθ του λιμανιοφ του είναι αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με άλλα λιμάνια των Κυκλάδων, υπάρχει και θ ιδιαιτερότθτα ότι μεγάλα επιβατικά πλοία τθσ γραμμισ ζχουν ωσ τερματικό το λιμάνι του Ακθνιοφ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι ςε περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα (από τθν άφιξθ ωσ τθν αναχϊρθςθ του πλοίου) ςυγκεντρϊνονται ςτουσ περιοριςμζνουσ χϊρουσ του λιμανιοφ πλικοσ επιβατϊν που επιςτρζφουν ςτον Πειραιά και αυτϊν που φτάνουν ςτο νθςί. Σο ίδιο ςυμβαίνει και για τα οχιματα (ΙΧ των επιςκεπτϊν αλλά και τα φορτθγά). Ζτςι, θ κατάςταςθ ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ εμφανίηεται ιδιαίτερα επιβαρυμζνθ. [6]

9 τον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά το πρόγραμμα αναχωριςεων από το λιμάνι του Ακθνιοφ, κακϊσ και τθσ παραμονισ κρουαηιερόπλοιων για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ του 2008 κατά τθ διάρκεια του οποίου εκπονείται θ παροφςα μελζτθ. ΓΔΤΣΔΡΑ Ακτοπλοΐα Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 7:30 Αρςινόθ SILVER WHISPER 07:00 18:00 9:00 Πρζβελισ 10:45 Super Jet 11:00 Sea Runner 11:45 High Speed 5 11:50 Flying Cat 4 16:00 Blue Star Paros 16:00 Ρομίλντα 17:45 Flying Cat 4 18:00 Super Jet 18:00 Sea Runner 21:00 Flying Cat 3 [7]

10 ΣΡΙΣΗ Ακτοπλοΐα Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 3:30 Ιεράπετρα OCEAN VILLAGE 07:00 18:00 9:00 Πρζβελισ ZUIDERDAM 11:00 23:00 10:45 Super Jet STAR CLIPPER 13:00 19:30 11:00 Sea Runner ORIENT QUEEN 16:00 22:00 11:45 High Speed 5 11:50 Flying Cat 4 12:00 Νταλιάνα 16:00 Blue Star Paros 17:45 Flying Cat 4 18:00 Sea Runner 18:00 Super Jet 19:00 Πρζβελισ 20:50 Παναγία Σινου 21:00 Flying Cat 3 ΣΔΣΑΡΣΗ Ακτοπλοΐα Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 7:00 Ρομίλντα SPLENDOUR 07:00 17:00 9:00 Παναγία Σινου 9:00 Πρζβελισ 10:45 Super Jet 11:00 Sea Runner 11:45 High Speed 5 11:50 Flying Cat 4 15:00 Ρομίλντα 16:00 Blue Star Paros 16:00 Αρςινόθ 17:45 Flying Cat 4 18:00 Sea Runner 18:00 Super Jet 21:00 Flying Cat 3 [8]

11 ΠΔΜΠΣΗ Ακτοπλοΐα Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 7:30 Αρςινόθ GRAND VOYAGER 07:00 13:00 9:00 Πρζβελισ BLUE MONARCH 07:30 12:00 10:45 Super Jet COSTA FORTUNA 07:30 13:30 11:00 Sea Runner AIDA VITA 09:00 18:00 11:45 High Speed 5 AQUA MARINE 15:00 20:00 11:50 Flying Cat 4 CRISTAL 15:00 20:00 16:00 Blue Star Paros OCEAN COUNTESS 15:00 20:00 16:00 Αρςινόθ 17:45 Flying Cat 4 18:00 Sea Runner 18:00 Super Jet 20:35 Β. Κορνάροσ 21:00 Flying Cat 3 ΠΑΡΑΚΔΤΗ Ακτοπλοΐα Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 8:30 Αρςινόθ ZENITH 08:00 18:00 9:00 Ρομίλντα INSIGNIA 08:00 18:00 9:00 Πρζβελισ NAUTICA 08:00 18:00 10:45 Super Jet 11:00 Sea Runner 11:45 High Speed 5 11:50 Flying Cat 4 15:00 Ρομίλντα 16:00 Blue Star Paros 17:45 Flying Cat 4 18:00 Sea Runner 18:00 Super Jet 21:00 Flying Cat 3 [9]

12 Ακτοπλοΐα ΑΒΒΑΣΟ Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 3:30 Β. Κορνάροσ BLUE MONARCH 06:00 11:00 9:00 Πρζβελισ ANKARA 07:00 12:00 COSTA 07:00 13:00 10:45 Super Jet ROMANTICA 11:00 Sea Runner SEA BOURN SPIRIT 07:00 17:00 11:45 High Speed 5 11:50 Flying Cat 4 16:00 Blue Star Paros 17:45 Flying Cat 4 18:00 Sea Runner 18:00 Super Jet 20:50 Παναγία Σινου 21:00 Flying Cat 3 Ακτοπλοΐα ΚΤΡΙΑΚΗ Κρουαζιερόπλοια Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 7:30 Αρςινόθ EMERALD 07:00 18:00 9:00 Παναγία Σινου OCEAN COUNTESS 15:00 20:00 9:00 Πρζβελισ 10:45 Super Jet 11:00 Sea Runner 11:45 High Speed 5 11:50 Flying Cat 4 15:50 Αρςινόθ 16:00 Blue Star Naxos 17:45 Flying Cat 4 18:00 Sea Runner 18:00 Super Jet 20:35 Ιεράπετρα 21:00 Flying Cat 3 Πίνακασ 1. Αναχωριςεισ πλοίων και παραμονζσ κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ Από τον παραπάνω πίνακα και βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι οι κυκλοφοριακζσ αιχμζσ τθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ εντοπίηονται τισ θμζρεσ Σρίτθ και Πζμπτθ από τισ 17:45 ζωσ τισ 18:00. το μικρό αυτό χρονικό διάςτθμα γίνεται επιβίβαςθ ςε ζνα κρουαηιερόπλοιο (ενϊ άλλα τρία παραμζνουν ςτο χϊρο του λιμανιοφ) και αναχϊρθςθ 3 πλοίων, δφο επιβατθγϊν (Flying Cat 4, Super Jet) και ενόσ επιβατθγοφ και οχθματαγωγοφ (Sea Runner). Άλλθ αιχμι που παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι θ πρωινι αιχμι τθσ Σρίτθσ, τισ ϊρεσ 10:45 12:00. Σότε, [10]

13 γίνεται αποβίβαςθ από ζνα κρουαηιερόπλοιο (ενϊ άλλο ζνα παραμζνει ςτο λιμάνι) ενϊ αναχωροφν 5 πλοία. Σα δφο από αυτά είναι επιβατθγά (Super Jet, Flying Cat 4) και τα άλλα τρία είναι επιβατθγά και οχθματαγωγά (Sea Runner, High Speed 5, Νταλιάνα). Σζλοσ, άλλθ μια αιχμι που πρζπει να λθφκεί υπόψθ κατά τον κυκλοφοριακό ςχεδιαςμό είναι αυτι που λαμβάνει χϊρα κάκε Παραςκευι 15:00 16:00. ε αυτό το χρονικό διάςτθμα αναχωροφν 2 μεγάλα επιβατθγά και οχθματαγωγά πλοία (Ρομίλντα, Blue Star Paros) ενϊ υπάρχει και παραμονι 3 κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι. Οι καλάςςιεσ αυτζσ κινιςεισ των πλοίων ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυνεπάγονται και αντίςτοιχεσ κινιςεισ ανκρϊπων και οχθμάτων ςτουσ επίγειουσ χϊρουσ του. Η κυκλοφορία που γεννάται από τα πλοία και που πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετεί το λιμάνι εξετάηονται ςτισ επόμενεσ δφο παραγράφουσ κυκλοφορία οχθμάτων εντόσ του χϊρου του λιμανιοφ Όπωσ ζχει επιςθμανκεί παραπάνω, το λιμάνι του Ακθνιοφ ζχει μόνο μία πρόςβαςθ, είςοδο-ζξοδο. Από το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ειςζρχονται και εξζρχονται όλα τα οχιματα. το χϊρο του λιμανιοφ κινοφνται ςχεδόν όλων των ειδϊν τα οχιματα, εξυπθρετϊντασ διαφορετικζσ λειτουργίεσ το κάκε ζνα. Αναλυτικά, ςυναντϊνται: Φορτθγά αυτοκίνθτα τα οποία μεταφζρουν εμπορεφματα από και προσ το νθςί τθσ αντορίνθσ ΙΧ των επιςκεπτϊν του νθςιοφ που φτάνουν ςτο νθςί και αναχωροφν από αυτό με τα οχθματαγωγά πλοία Σουριςτικά λεωφορεία διαφόρων μεγεκϊν. Σα λεωφορεία αυτά μεταφζρουν τουσ επιβάτεσ των κρουαηιερόπλοιων ςτουσ διάφορουσ προοριςμοφσ τουσ εντόσ τθσ αντορίνθσ και τουσ επιςτρζφουν ϊςτε να αναχωριςουν και πάλι Λεωφορεία του ΚΣΕΛ Σαξί ΙΧ και δίκυκλα των εργαηόμενων ςτισ επιχειριςεισ του λιμανιοφ και ςτο λιμεναρχείο και οχιματα του λιμεναρχείου Ενοικιαηόμενα οχιματα (ΙΧ, «γουροφνεσ», δίκυκλα) που διακζτουν οι αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ που ςτεγάηονται ςτο λιμάνι, ςτουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ. Ο αρικμόσ [11]

14 των οχθμάτων αυτϊν αυξάνεται κατά τισ αφίξεισ των πλοίων αφοφ οι επιχειριςεισ μεταφζρουν τα οχιματα ςτο λιμάνι ϊςτε να τα παραδϊςουν απ ευκείασ (με τθν αποβίβαςι τουσ) ςτουσ πελάτεσ τουσ Οχιματα (ΙΧ και κυρίωσ mini buses) των ιδιοκτθτϊν ενοικιαηόμενων δωματίων. Οι επιχειρθματίεσ αυτοί φτάνουν ςτο λιμάνι πριν αφιχκεί κάποιο επιβατθγό πλοίο προσ εξεφρεςθ πελατϊν. Με τα οχιματά τουσ μεταφζρουν τουσ πελάτεσ τουσ ςτα δωμάτια Οχιματα τροφοδοςίασ των διαφόρων επιχειριςεων του λιμανιοφ ΙΧ και δίκυκλα των προςϊπων που επιςκζπτονται τα καταςτιματα και τισ επιχειριςεισ του λιμανιοφ Όλα αυτά τα οχιματα μοιράηονται τον περιοριςμζνο χϊρο του λιμανιοφ και μάλιςτα με μια ομαλι κατανομι ςτο χρόνο, αφοφ βρίςκονται ςχεδόν όλα ςτα χρονικά διαςτιματα πριν τθν άφιξθ μζχρι και μετά τθν αναχϊρθςθ των πλοίων, ιδίωσ των μεγάλων επιβατθγϊνοχθματαγωγϊν. Είναι φυςικό οι αιχμζσ ςτθν κυκλοφορία των οχθμάτων να παρουςιάηεται παράλλθλα με τισ αιχμζσ ςτθ καλάςςια κυκλοφορία που επιςθμάνκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Πιο ςυγκεκριμζνα οι αιχμζσ ζχουν ωσ εξισ: a. τισ θμζρεσ ςτισ οποίεσ καταφτάνουν ταυτόχρονα τρία κρουαηιερόπλοια (Πζμπτθ, Παραςκευι, άββατο) b. τισ ϊρεσ 10:45 12:00 τθσ Σρίτθσ. Σότε, αποβιβάηονται επιβάτεσ από ζνα κρουαηιερόπλοιο (ZUIDERDAM) ενϊ αναχωροφν 5 πλοία. Σα δφο από αυτά είναι επιβατθγά (Super Jet, Flying Cat 4) και τα άλλα τρία είναι επιβατθγά και οχθματαγωγά (Sea Runner, High Speed 5, Νταλιάνα) c. κάκε Παραςκευι 15:00 16:00. ε αυτό το χρονικό διάςτθμα αναχωροφν 2 μεγάλα επιβατθγά και οχθματαγωγά πλοία (Ρομίλντα, Blue Star Paros). Από άποψθ κυκλοφορίασ οχθμάτων, θ αιχμι αυτι είναι πιο ςθμαντικι από τθν α. Σο Blue Star ςυνικωσ μεταφζρει μεγάλο αρικμό φορτθγϊν οχθμάτων που επιβαρφνουν πολφ κυκλοφοριακά το λιμάνι. [12]

15 Η απόδοςθ του χϊρου του κάκε διαφορετικοφ είδουσ οχιματοσ ζχει γίνει με εμπειρικό τρόπο. Ζτςι, το νότιο άκρο του λιμανιοφ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για χϊροσ αναμονισ των φορτθγϊν που αναχωροφν με το επόμενο οχθματαγωγό πλοίο. Μπροςτά από τον προβλιτα που βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ του λιμεναρχείου και χϊροσ αναμονισ των επιβατϊν δθμιουργείται μια ςειρά οχθμάτων (ΙΧ και φορτθγϊν) που αναχωροφν ενϊ μζνει και ελεφκεροσ διάδρομοσ για να μποροφν να διζλκουν τα οχιματα από το οχθματαγωγό που καταφκάνει ςτο λιμάνι. Ο χϊροσ βόρεια του ςτεγάςτρου αναμονισ των επιβατϊν χρθςιμοποιείται από τα τουριςτικά λεωφορεία και το ΚΣΕΛ. Εκεί ςτακμεφουν επίςθσ και τα mini buses των επιχειρθματιϊν ενοικιαηόμενων δωματίων. Ανατολικά και βόρειά του ςτακμεφουν τα ταξί. Νότια και δυτικά του, κατά περίπτωςθ, ςτακμεφουν τουριςτικά λεωφορεία ι οχιματα (φορτθγά και ΙΧ) που πρόκειται να ταξιδζψουν. Σα υπόλοιπα οχιματα κινοφνται και ςτακμεφουν ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του λιμανιοφ και ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ πάνω από τθν εκκλθςία του Αγ. Νικολάου κυκλοφορία πεηϊν εντόσ του χϊρου του λιμανιοφ Οι επιβάτεσ των πλοίων που φτάνουν ςτθ αντορίνθ ι/και φεφγουν από αυτι χωρίσ όχθμα, φτάνουν ςτο λιμάνι με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ με τα λεωφορεία του ΚΣΕΛ, με ταξί, με το mini bus του ξενοδοχείου ςτο οποίο διζμειναν, με το ενοικιαηόμενο όχθμά τουσ το οποίο παραδίδουν ςτο λιμάνι κλπ. Οι ντόπιοι φτάνουν ςτο λιμάνι και με τα ΙΧ τουσ ι τα ΙΧ γνωςτϊν τουσ. Οι κινιςεισ των πεηϊν εντόσ του λιμανιοφ μποροφν να διακρικοφν ςτισ κφριεσ κινιςεισ των επιβατϊν των πλοίων που αφικνοφνται ι αναχωροφν και ςτισ υπόλοιπεσ, δευτερεφουςεσ κινιςεισ τουσ που ςχετίηονται με τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ, τα εμπορικά καταςτιματα, τισ διάφορεσ επιχειριςεισ και το λιμεναρχείο. Βαςικι μζριμνα τθσ μελζτθσ είναι θ διαχείριςθ των κινιςεων τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ αφοφ αυτζσ είναι κατά πολφ πυκνότερεσ από τισ δεφτερεσ. [13]

16 Όπωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ παράγραφο, υπάρχουν δφο βαςικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν των πλοίων. Αυτζσ είναι ο χϊροσ αναμονισ ςτο κζντρο περίπου του λιμανιοφ και ο κλειςτόσ χϊροσ αναμονισ για τουσ επιβάτεσ του πλοίου που αναχωρεί άμεςα. Οι κφριεσ κινιςεισ λαμβάνουν χϊρα ανάμεςα ςε αυτά τα δφο ςθμεία, τισ πόρτεσ των πλοίων και τθν είςοδο-ζξοδο του λιμανιοφ. Πιο αναλυτικά, οι επιβάτεσ που πρόκειται να αναχωριςουν με κάποιο πλοίο φτάνουν με κάποιον από τουσ τρόπουσ που προαναφζρκθκαν ςτον ανοιχτό χϊρο αναμονισ. Από εκεί, όταν θ αναχϊρθςθ του πλοίου με το οποίο πρόκειται να ταξιδζψουν είναι θ αμζςωσ επόμενθ, κινοφνται προσ τον κλειςτό χϊρο αναμονι. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ κίνθςθσ αυτισ οι επιβάτεσ είναι αναγκαςμζνοι να περάςουν ανάμεςα από τα οχιματα (ΙΧ, φορτθγά και δίκυκλα) τα οποία πρόκειται να ταξιδζψουν με το ίδιο πλοίο. Από το χϊρο αναμονισ επιβιβάηονται ςτο πλοίο ζπειτα από εντολι του καπετάνιου του πλοίου. Οι επιβάτεσ που φτάνουν ςτο λιμάνι με κάποιο πλοίο, μόλισ αποβιβαςτοφν κινοφνται ανάμεςα από τα οχιματα που αναμζνουν να φορτωκοφν ςτο πλοίο, προσ το χϊρο όπου βρίςκονται το ΚΣΕΛ, τα ταξί και οι ιδιοκτιτεσ ενοικιαηόμενων δωματίων και αυτοκινιτων, δθλαδι βόρεια του ςτεγάςτρου αναμονισ. Από εκεί αναχωροφν με κάποιο όχθμα προσ τουσ διάφορουσ προοριςμοφσ εντόσ του νθςιοφ. Σαυτόχρονα μπορεί να γίνεται επιβίβαςθ-αποβίβαςθ ςε δφο πλοία τθσ ακτοπλοΐασ και ςε κάποιο κρουαηιερόπλοιο με ςυνζπεια οι κινιςεισ να είναι πολλζσ, αλλθλοεμπλεκόμενεσ και δφςκολα διαχειρίςιμεσ Εντοπιςμόσ προβλημάτων Από τθν περιγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ που ζγινε, ιδθ ζχουν διαφανεί τα προβλιματα τα οποία αντιμετωπίηει το λιμάνι του Ακθνιοφ και που πρζπει να αντιμετωπίςει ο κυκλοφοριακόσ ςχεδιαςμόσ. Σα προβλιματα αυτά, αναλυτικά, είναι τα εξισ: Ανεπαρκισ χϊροσ για τθν κίνθςθ των οχθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ φόρτουσ [14]

17 Ανεπαρκισ χϊροσ για ςτάκμευςθ, κυρίωσ των οχθμάτων (είτε φορτθγϊν, είτε ΙΧ, είτε δίκυκλων) που φορτϊνονται ςτα πλοία αλλά και των τουριςτικϊν λεωφορείων που μεταφζρουν τουσ τουρίςτεσ από τα κρουαηιερόπλοια Αδιαμόρφωτοι χϊροι ςτάκμευςθσ. Ο χϊροσ πάνω από τθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου δεν ζχει καμιά διαμόρφωςθ με αποτζλεςμα τα οχιματα να ςτακμεφουν τυχαία και άρα να υπάρχει ςπατάλθ πολφτιμου χϊρου. Σο ίδιο ιςχφει και για τουσ άλλουσ, μικρότερουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Ο χϊροσ του λιμανιοφ είναι απολφτωσ αδιαμόρφωτοσ ωσ προσ τθν κυκλοφοριακι του λειτουργία. Δθλαδι, δεν υπάρχουν κακοριςμζνοι χϊροι για αναμονι οχθμάτων, για τθν κίνθςι τουσ, για ςτάςθ των λεωφορείων και των ταξί και για τθν κίνθςθ των πεηϊν. Ο κακοριςμόσ των χϊρων αυτϊν γίνεται εμπειρικά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των λιμενικϊν υπαλλιλων. Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ υπάρχουν πολλζσ εμπλοκζσ των διαφόρων κινιςεων που λαμβάνουν χϊρα μεταξφ τουσ με ςυνζπεια κακυςτεριςεισ ςτθν εκκζνωςθ του λιμανιοφ και τθ φόρτωςθ των πλοίων κακϊσ και επιπτϊςεισ ςτθν αςφάλεια των πεηϊν Μθ λειτουργικι χωροκζτθςθ του ςτεγάςτρου αναμονισ των επιβατϊν. Σο ςτζγαςτρο αυτό καταςκευάςτθκε όταν το λιμάνι είχε άλλθ μορφι. Με τισ επεκτάςεισ, όμωσ, του λιμανιοφ βρζκθκε ςε κεντρικό ςθμείο του όλου χϊρου, εμποδίηοντασ τθν κίνθςθ και τθ ςτάκμευςθ των οχθμάτων που φορτϊνονται ςτα πλοία και οδθγϊντασ ςε εμπλοκζσ των κινιςεων των πεηϊν με τισ κινιςεισ των οχθμάτων. Επίςθσ, ο χϊροσ αναμονισ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ζνα ςτζγαςτρο που παρζχει ςκιά ςτουσ επιβάτεσ. Δεν υπάρχουν οποιεςδιποτε άλλεσ ανζςεισ (οφτε καν κακίςματα) γεγονόσ που κάνει τθν εγκατάςταςθ ανεπαρκι. Σα γραφεία ενοικίαςθσ αυτοκινιτων πολλζσ φορζσ υπερβαίνουν το χϊρο που τουσ ζχει παραχωρθκεί για ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων που νοικιάηουν. Ο διακζςιμοσ χϊροσ μειϊνεται, ζτςι, περεταίρω. Η οδόσ που καταλιγει ςτο λιμάνι ζχει ανεπαρκι γεωμετρικά χαρακτθριςτικά για το φόρτο που καλείται να εξυπθρετιςει. Η κυριότερθ δυςκολία παρατθρείται κατά τθ διαςταφρωςθ των οχθμάτων μεγάλου μεγζκουσ (φορτθγϊν και λεωφορείων) Σα δρομολόγια του ΚΣΕΛ μποροφν να απορροφιςουν μόνο ζνα μικρό τμιμα τθσ ηιτθςθσ για μεταφορά από το λιμάνι ςτουσ διάφορουσ προοριςμοφσ και το αντίςτροφο [15]

18 Σα τουριςτικά λεωφορεία που εξυπθρετοφν τα κρουαηιερόπλοια καταλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλο χϊρο (ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι ζκταςθ του λιμανιοφ) Ειςζρχονται ςτο χϊρο πολλά οχιματα που μόνο ζμμεςα ςχετίηονται με τθ λειτουργία του λιμανιοφ. Πρόκειται για τα mini buses των επιχειρθματιϊν ενοικιαηόμενων δωματίων που μεταφζρουν τουσ πελάτεσ από το λιμάνι ςτα δωμάτια και αντίςτροφα, τα αυτοκίνθτα των επιχειρθματιϊν που καταφκάνουν προσ αναηιτθςθ πελατϊν κακϊσ και τα ενοικιαηόμενα αυτοκίνθτα που οι αντίςτοιχοι επιχειρθματίεσ παραδίδουν ςτουσ πελάτεσ τουσ ςτο λιμάνι. Σα οχιματα αυτά επιβαρφνουν ςθμαντικά και με τθ ςτάκμευςι τουσ και με τθν κίνθςι τουσ τθν κυκλοφοριακι κατάςταςθ του λιμανιοφ Οι ίδιοι οι ιδιοκτιτεσ των επιχειριςεων ενοικιαηομζνων δωματίων κατά τθν αναηιτθςθ των πελατϊν τουσ καταλαμβάνουν ςθμαντικό τμιμα του οδοςτρϊματοσ μζςω του οποίου γίνεται θ αποχϊρθςθ των αποβιβαηόμενων οχθμάτων από το λιμάνι, προκαλϊντασ μεγάλθ ςυμφόρθςθ Τπάρχουν ζντονεσ αιχμζσ ςτθν κυκλοφορία των πλοίων οι οποίεσ ζχουν ςαν ςυνζπεια αντίςτοιχεσ αιχμζσ ςτθν κυκλοφορία των πεηϊν και των οχθμάτων εντόσ του λιμανιοφ Οι ςχεδόν ταυτόχρονεσ αφιξοαναχωριςεισ πλοίων οδθγοφν ςε μεγάλο αρικμό κινιςεων πεηϊν και οχθμάτων που εμπλζκονται μεταξφ τουσ και είναι δφςκολο να διαχειριςτοφν. [16]

19 3. Βαςικοί ςτόχοι κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ Σα προβλιματα που εντοπίςτθκαν με τθν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ υποδεικνφουν και τουσ ςτόχουσ του κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ που κα διαμορφωκεί με τθν παροφςα μελζτθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ επζκταςθ των διακζςιμων υποδομϊν, είτε πρόκειται για χϊρουσ του λιμανιοφ είτε για τθν οδό που το ςυνδζει με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, κακϊσ και ότι θ ανάπτυξθ νζων είναι πολφ δφςκολα πραγματοποιιςιμεσ, και ίςωσ, ςε κάποιο βακμό, και μθ επικυμθτζσ (λόγω τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ και τθσ αλλοίωςθσ του τοπίου) οι ςτόχοι του ςχεδιαςμοφ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: Ορκολογικι οργάνωςθ και κατανομι του διακζςιμου χϊρου ςτα οχιματα διαφόρων τφπων που καταφκάνουν ςτο λιμάνι για διάφορουσ λόγουσ Διαμόρφωςθ κυκλοφοριακϊν διαδρόμων για τισ κινιςεισ των πεηϊν και των οχθμάτων. Η διαμόρφωςθ κα γίνει με τρόπο που να μειϊνονται ςτο ελάχιςτο δυνατό οι εμπλοκζσ των διαφόρων κινιςεων των οχθμάτων μεταξφ τουσ και οι εμπλοκζσ των κινιςεων των οχθμάτων με αυτζσ των πεηϊν Ορκολογικι επαναχωροκζτθςθ οριςμζνων εγκαταςτάςεων του λιμανιοφ (οι οποίεσ είναι δυνατό να μετακινθκοφν) με ςκοπό τθ λειτουργικότερθ οργάνωςθ του χϊρου και άρα των κινιςεων εντόσ του. Διαμόρφωςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ και όςο το δυνατό αποτελεςματικότερθ χριςθ του περιοριςμζνου χϊρου τουσ. Απομάκρυνςθ των λειτουργιϊν και των αντίςτοιχων οχθμάτων θ παρουςία των οποίων δε ςχετίηεται άμεσα με τθ λειτουργία του λιμανιοφ, ϊςτε να απελευκερωκοφν χϊροι και να μειωκεί και θ φόρτιςθ με διάφορεσ κινιςεισ. Διαμόρφωςθ προτάςεων που ςχετίηονται με τθ καλάςςια κίνθςθ, τθ λειτουργία των προβλθτϊν, τισ κζςεισ των πλοίων κλπ [17]

20 4. Πρόταςη 4.1. Οργάνωςη κυκλοφορίασ εντόσ του λιμζνα Όπωσ φάνθκε και ςτθν παράγραφο ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυμβαίνουν δφο βαςικά είδθ αιχμϊν με διαφορετικά μεταξφ τουσ χαρακτθριςτικά. Σο ζνα είδοσ αιχμισ προκαλείται από τθν ταυτόχρονθ άφιξθ τριϊν κρουαηιερόπλοιων. Με τθν άφιξι τουσ ξεκινά θ αποβίβαςθ των επιβατϊν με καλάςςια ταξί (λάντηεσ). υνικωσ, χρειάηονται 60 με 90 λεπτά για να αποβιβαςτοφν όλοι οι επιβάτεσ των κρουαηιερόπλοιων. Όςοι ςταδιακά αποβιβάηονται από τα πλοία, ςτθ ςυνζχεια επιβιβάηονται ςτα τουριςτικά λεωφορεία που αναμζνουν ςτο λιμάνι. Δεδομζνου ότι ο αρικμόσ των επιβατϊν μπορεί να φτάνει τουσ 1000 για κάκε κρουαηιερόπλοιο, χρειάηονται 60 λεωφορεία μεγάλου μεγζκουσ (50 κζςεων) για να τουσ μετακινιςουν προσ τουσ διάφορουσ προοριςμοφσ του νθςιοφ. Σα 60 λεωφορεία που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία αυτι ςτακμεφουν όλα ςτο λιμάνι πριν από τθν άφιξθ των κρουαηιερόπλοιων, καταλαμβάνοντασ τεράςτιο ηωτικό χϊρο. Σο δεφτερο είδοσ αιχμισ δθμιουργείται από τθν εντόσ μίασ ϊρασ άφιξθ 2 μεγάλων οχθματαγωγϊν και επιβατθγϊν πλοίων. Κατά τθν αιχμι αυτι υπάρχει τόςο μεγάλθ κίνθςθ οχθμάτων (ΙΧ και φορτθγϊν) που επιβιβάηονται και αποβιβάηονται ςτα πλοία, όςο και μεγάλθ κίνθςθ επιβατϊν. Πολλζσ από τισ κινιςεισ αυτζσ γίνονται ταυτόχρονα. Η οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ του λιμζνα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τα δφο είδθ αυτά των αιχμϊν. Όλεσ οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ και ςυνδυαςμοί αφιξοαναχωριςεων πλοίων κα καλφπτονται από τθν οργάνωςθ αυτι. τθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηονται δφο διαφορετικά ςενάρια κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ του χϊρου του λιμζνα. το ζνα ςενάριο γίνεται χριςθ του ςτεγάςτρου αναμονισ το οποίο υπάρχει ςτο χϊρο, με όλα τα μειονεκτιματα τθσ χωροκζτθςθσ αυτισ. Παρόλα αυτά το ςενάριο είναι ςχεδόν άμεςα εφαρμόςιμο, οργανϊνοντασ ςε πρϊτο χρόνο τθν κυκλοφοριακι λειτουργία του Ακθνιοφ. το δεφτερο ςενάριο, αναδιοργανϊνεται ςυνολικά θ χωροταξία του λιμζνα, μεγιςτοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ του χϊρου και βελτιςτοποιϊντασ τθν κυκλοφοριακι λειτουργία. [18]

21 4.1.1 ενάριο 1 Η κυκλοφοριακι οργάνωςθ ςφμφωνα με το πρϊτο ςενάριο φαίνεται ςτο χζδιο 1. Κατ αρχιν οργανϊνεται θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο του λιμζνα. Καταςκευάηονται οι απαραίτθτεσ νθςίδεσ και οριοκετοφνται τα ρεφματα και οι κατευκφνςεισ κυκλοφορίασ. Ο χϊροσ του λιμζνα χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το λιμενικό τμιμα Α και το λιμενικό τμιμα Β, ςτα οποία θ πρόςβαςθ είναι ελεγχόμενθ από το λιμενικό ςϊμα του Ακθνιοφ. Σο λιμενικό τμιμα Β λειτουργεί ςιμερα ωσ προβλιτασ επικινδφνων φορτίων. Με τθ νζα οργάνωςθ του λιμζνα, ο προβλιτασ, οριςμζνεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ, κατά τθ διάρκεια των οποίων υπάρχει αυξθμζνθ κίνθςθ πλοίων, κα δζχεται και καλάςςια ταξί για τθν αποβίβαςθ επιβατϊν κρουαηιερόπλοιων. Καταςκευάηεται και ςτζγαςτρο αναμονισ για τουσ επιβάτεσ αυτοφσ, τζςςερισ (4) κζςεισ αναμονισ για τα τουριςτικά λεωφορεία που κα τουσ μεταφζρουν εκτόσ του λιμανιοφ και μικρό κτίριο για να ςτεγάηει τουσ λιμενικοφσ υπαλλιλουσ που ελζγχουν το λιμενικό τμιμα Β. Δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ πλάτουσ 4 μζτρων θ κάκε μία εξυπθρετοφν τθν πρόςβαςθ ςτον προβλιτα, ενϊ ο υπόλοιποσ χϊροσ χρθςιμοποιείται για αναμονι λεωφορείων και τουσ απαραίτθτουσ ελιγμοφσ, όταν ο χϊροσ λειτουργεί ωσ προβλιτασ για κρουαηιερόπλοια, και για τισ φορτοεκφορτϊςεισ όταν λειτουργεί ωσ προβλιτασ επικινδφνων φορτίων. το λιμενικό τμιμα Α θ κυκλοφορία διεξάγεται ωσ εξισ: ζνα ρεφμα κυκλοφορίασ που οδθγεί από τουσ εξωτερικοφσ του λιμζνα χϊρουσ προσ τα πλοία διοχετεφεται δυτικά του ςτεγάςτρου αναμονισ. Ανάμεςα ςτο ςτζγαςτρο και το ρεφμα κυκλοφορίασ δθμιουργείται λωρίδα αναμονισ τουριςτικϊν λεωφορείων (3 κζςεισ). Οι επιβάτεσ των κρουαηιερόπλοιων από τθ κζςθ που δζνει θ λάντηα που τουσ μεταφζρει, μεταβαίνουν μζςω τθσ διάβαςθσ πεηϊν ςτο ςτζγαςτρο, από όπου επιβιβάηονται ςτα λεωφορεία που αναμζνουν ςτθ λωρίδα που τουσ ζχει αποδοκεί, ϊςτε να γίνεται με αςφάλεια θ επιβίβαςθ. Εκεί γίνεται και θ αποβίβαςι τουσ όταν επιςτρζφουν ςτο κρουαηιερόπλοιο ενϊ θ λωρίδα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και από τα mini buses των επιχειριςεων ενοικιαηόμενων δωματίων, μόνο για να αποβιβάςουν τουσ πελάτεσ τουσ που ταξιδεφουν και ζπειτα να αποχωριςουν από τον ελεγχόμενο χϊρο του λιμανιοφ. Βόρεια του ςτεγάςτρου δθμιουργοφνται κζςεισ για τθ ςτάκμευςθ των λεωφορείων του ΚΣΕΛ (3 κζςεισ) και βορειότερα 19 κζςεισ ςτάκμευςθσ για ταξί. Σο ρεφμα κυκλοφορίασ που οδθγεί από τα πλοία ςτθν ζξοδο διζρχεται ανατολικά του [19]

22 ςτεγάςτρου, ενϊ ανάμεςα ςε αυτό και ςτο ρεφμα αντίκετθσ κατεφκυνςθσ που προαναφζρκθκε δθμιουργείται διαχωριςμζνοσ (με ςτακερά ι κινθτά ςτοιχεία) διάδρομοσ πεηϊν πλάτουσ 3 μζτρων για τθν αποβίβαςθ επιβατϊν από τισ νοτιότερεσ κζςεισ του λιμανιοφ όπου και δζνουν τα πλοία τθσ ακτοπλοΐασ. Οι επιβάτεσ από αυτά τα πλοία φτάνουν μζςω του διαδρόμου αυτοφ ςτο ςτζγαςτρο, δίπλα από το οποίο υπάρχει και info kiosk ςτο οποίο ςτζκονται οι ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων ενοικιαηόμενων δωματίων. Ζτςι επιτυγχάνεται θ απομάκρυνςι τουσ από το ρεφμα κυκλοφορίασ διαμζςου του οποίου τα οχιματα που αποβιβάηονται από τα πλοία αποχωροφν από το λιμάνι. Άλλοσ ζνασ διαχωριςμζνοσ διάδρομοσ πεηϊν δθμιουργείται ανατολικά του ρεφματοσ αποχϊρθςθσ από το λιμάνι. Μζςω αυτοφ του διαδρόμου οι επιβάτεσ φτάνουν ςτο χϊρο αναμονισ μζςω του οποίου επιβιβάηονται ςτα πλοία τθσ ακτοπλοΐασ για να αναχωριςουν. Επίςθσ, το τμιμα του διαδρόμου από το ςτζγαςτρο και βόρεια, κα χρθςιμοποιείται και από τουσ επιβάτεσ που αποβιβάηονται, για να εξζλκουν από το λιμάνι ι να επιβιβαςτοφν ςτα ταξί. Σο ανατολικό όριο αυτοφ του διαδρόμου είναι και το όριο τθσ περιοχισ ελζγχου του λιμενικοφ. Εκεί το λιμάνι χωρίηεται με φυςικό τρόπο (πικανόν με κάγκελο) από το δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ πλάτουσ 5 μζτρων που εξυπθρετεί τισ χριςεισ που βρίςκονται ςτο λιμάνι. Ο χϊροσ δυτικά τθσ λωρίδασ κυκλοφορίασ με κατεφκυνςθ βορρά νότου χρθςιμοποιείται για τθ ςτάκμευςθ λεωφορείων όταν γίνεται αποβίβαςθ από κρουαηιερόπλοια και οχθμάτων (φορτθγϊν και ΙΧ) όταν αναχωροφν οχθματαγωγά πλοία. Επίςθσ, καταςκευάηεται προζκταςθ του χϊρου αναμονισ των επιβατϊν που αναχωροφν από τα λιμάνι και προβλζπονται και 10 κζςεισ ςτάκμευςθσ για τουσ υπαλλιλουσ του λιμενικοφ. Η οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ με αυτόν τον τρόπο, ενϊ ςυνεπάγεται τα πλεονεκτιματα τθσ απεμπλοκισ οριςμζνων κινιςεων που ςυμβαίνουν ςτο λιμάνι και τακτοποιεί οριςμζνεσ λειτουργίεσ εξακολουκεί να ζχει κάποια μειονεκτιματα λόγω τθσ μθ λειτουργικισ χωροκζτθςθσ του ςτεγάςτρου αναμονισ το οποίο καταςκευάςτθκε ςτθ κζςθ αυτι και με τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι ςε χρόνο κατά τον οποίο το λιμάνι ιταν τελείωσ διαφορετικό, δθλαδι πριν τθν πρόςφατθ επζκταςι του. Δφο είναι τα βαςικά μειονεκτιματα. Πρϊτο μειονζκτθμα θ εμπλοκι που δθμιουργείται ςε ςθμείο νοτιοανατολικά του ςτεγάςτρου ανάμεςα ςε πεηοφσ που αποβιβάηονται από τα [20]

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2. 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ...

0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2. 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ 0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ... 3 2 Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ... 6 2.1 Οδικό

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα