ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 56/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 56/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 24 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 56/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων» προϋπολογισμού ,00. Από το πρακτικό της 10 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα στις 20 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 3.- Ζορμπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 6.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 7.- Σίμος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος προέκυψαν τρία (3) έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα προς συζήτηση, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και το δεύτερο (2 ο ) από αυτά αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων» προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α. και του οποίου οι χρονικές προθεσμίες είναι επείγουσες, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια και την έγκαιρη υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και προτείνει να συζητηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων και ο Πρόεδρος εισηγείται το δεύτερο (2 ο ) από αυτά, ως εξής: -1-

2 Από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών), μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τους όρους διακήρυξης και τη μελέτη (αριθμ. μελέτης 11/2012) για την «Ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων» προϋπολογισμού ,00 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Η εν λόγω μελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 11 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού #39.250,00 # (τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ) αντιμετωπίζονται οι δαπάνες που θα καταβληθούν για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου μας, για το έτος Στα παραπάνω περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως οχήματα, όπως επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, μηχανήματα έργων κτλ, που για την σύννομη κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους, υποχρεούνται να τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης. Η ασφαλιστική κάλυψη κάθε οχήματος θα περιλαμβάνει τις κατά νόμο βασικές υποχρεωτικές καλύψεις. Επιπρόσθετα, για ορισμένα οχήματα (εφτά τον αριθμό), συνήθως ΙΧΕ, που κινούνται πολλές φορές και εκτός των ορίων του Δήμου θα περιλαμβάνει και την κάλυψη οδικής βοήθειας, ενώ για τα μηχανήματα έργου, τα γερανοφόρα, καλαθοφόρα και απορριμματοφόρα οχήματα θα περιλαμβάνει και την κάλυψη αστικής ευθύνης κατά την εργασία τους. Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται στην προσφορά και δεν θα είναι μικρότερη του ενός έτους. Ανάδοχος θα επιλεγεί για την ασφαλιστική κάλυψη ομάδας οχημάτων, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που φαίνεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Αν επιλεγούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, η σύμβαση που θα υπογράφεται με τον καθένα, θα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες οχημάτων στις οποίες ο συγκεκριμένος ανακηρύχθηκε ανάδοχος. Στην περίπτωση ασφάλισης νεοαποκτηθέντος οχήματος θα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο της ομάδας στην οποία θα ενταχθεί το παραπάνω όχημα. Το επιπρόσθετο τίμημα δε, που θα απαιτηθεί, θα καλυφθεί από το αδιάθετο ποσό των κωδικών το οποίο θα προκύψει με την υπογραφή της βασικής σύμβασης με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους ή εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, με αναμόρφωση του Κ.Α που αντιστοιχεί στο νεοαποκτηθέν όχημα. Οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2012 προϋπολογίστηκαν συνολικά στις (πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 με: Κ.Α και πίστωση Κ.Α και πίστωση Κ.Α και πίστωση Κ.Α και πίστωση Κ.Α και πίστωση

4 Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ -4-

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α ) Α.Α Είδος / Τύπος οχήματος Λεωφορείο κλειστο Επιβατηγό Μάρκα οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ/ΡI ΑΣ Φορ/σιμ οι ίπποι Χρονολογία Εκδοσης 1 ης Αδείας MAN S/400 ΚΗΟ OPEL ASTRA ΚΗΟ Λεωφορείο SOLARIS ΚΗΟ Επιβατηγό HYUNDAI ΚΗΟ Επιβατηγό Επιβατηγό FORD FIESTA SKODA OCTAVIA 1.8 ΚΗΟ KHO Δαπάνη ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: 5.900,00-5-

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α Α.Α. Είδος / Τύπος οχήματος Μάρκα οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ/ΡI ΑΣ Φορ/σιμ οι ίπποι Χρονολογία Εκδοσης 1ης Αδείας Δαπάνη 2.01 Απορριμματοφ όρο 2.02 Απορριμματοφ όρο 2.03 Φορτηγό με ανυψωτικό μηχανισμό 2.04 Απορριμματοφ όρο 2.05 Απορριμματοφ όρο 2.06 Απορριμματοφ όρο 2.07 Ημιφορτηγό κλειστό 2.08 Απορριμματοφ όρο 2.09 Φορτηγό ανατρεπόμενο ανοικτό 2.10 Απορριμματοφ όρο 2.11 Φορτηγό ανατρεπόμενο ανοικτό 2.12 Απορριμματοφ όρο 2.13 Απορριμματοφ όρο / 1828 LS 2.14 Απορριμματοφ όρο / 1828 LS 2.15 Φορτηγό ανατρεπόμενο ανοικτό 2.16 Απορριμματοφ όρο - πρέσα S DAIMLER BENZ S S S S MITSUBISH I S S S S ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ S ΚΗΟ S ΚΗΟ S ΚΗΟ RENAULT ΚΗΟ VOLVO ΚΗΟ

7 2.17 Ημιφορτηγό ανοικτό 2.18 Επιβατηγό 2.19 Απορριμματοφ όρο - πρέσα 2.20 Φορτηγό ανατρεπόμενο ανοικτό 2.21 Απορριμματοφ όρο - πρέσα 2.22 Απορριμματοφ όρο - πρέσα 2.23 Σάρωθρο 2.24 Πλυντήριο Κάδων 2.25 Σάρωθρο / 130Ε Πλυντήριο Κάδων 2.27 Σάρωθρο 2.28 Μικρό σάρωθρο Φορτηγό με 2.29 ανυψωτικό μηχανισμό 2.30 Απορριμματοφ όρο 2.31 Απορριμματοφ όρο 2.32 Απορριμματοφ όρο MITSUBISH I 4X4 FORD FIESTA S - DAIMLER CHRYSLER S - DAIMLER CHRYSLER S - DAIMLER CHRYSLER S - DAIMLER CHRYSLER IVECO JONSTON TEVEICO - IVECO IVECO JONSTON RENAULT ΜΕ IVECO JONSTON ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΜΕ ΜΕ ΜΕ κιν υπερ ΜΕ ΗΑΚΟ ΜΕ NISSAN ME IVECO KHO RENAULT KHO RENAULT MIDLUM KHO Επιβατηγό CITROEN ΚΗΟ /6/ Επιβατηγό FORD ΚΗΟ /4/ Φορτωτής - εκσκαφέας / 580SM CASE 580G ΜΕ

8 2.36 Φορτωτής εκσκαφέας CASE ΜΕ Πολυμηχάνημα AUSA ΜΕ /06/ Πυροσβεστικό MAZDA ΜΕ /11/ Βυτιοφόρο -Υδροφόρο DAF ΜΕ /10/2009 ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: ,00 % -7-

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α ) Α.Α. Είδος / Τύπος οχήματος Μάρκα οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ/ΡI ΑΣ Φορ/σιμ οι ίπποι Χρονολογία Εκδοσης 1ης Αδείας Δαπάνη 3.01 Ημιφορτηγό PICK-UP μη ανατρεπόμενο 3.02 Ημιφορτηγό PICK-UP μη ανατρεπόμενο 3.03 Ημιφορτηγό κλειστό 3.04 Ημιφορτηγό ανοικτό 3.05 Φορτωτής εκσκαφέας SKODA ΚΗΟ MAZDA ΚΗΟ FORD ΚΗΟ MITSUBISHI 4X4 ΚΗΟ CASE ME /04/2003 ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: 2.500,00 % -8-

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Α ) Α.Α. Είδος / Τύπος οχήματος Μάρκα οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ Φορ/σιμ ΚΥΚΛΟΦ/ΡI οι ίπποι ΑΣ Χρονολογία Εκδοσης 1ης Αδείας Δαπάνη Υδροφόρα S ΚΗΟ Ημιφορτηγό PICK-UP μη ανατρεπόμενο Ημιφορτηγό PICK-UP μη ανατρεπόμενο Ημιφορτηγό ανοικτό Φορτηγό ανατρεπόμενο ανοικτό Φορτηγό κλειστό Φορτηγό ανοικτό Φορτηγό ανοικτό SKODA ΚΗΟ SKODA ΚΗΟ NISSAN ΚΗΟ RENAULT - MASCOTT PRIVILE 805 FORD (αρ. πλαισίου 40446) DACIA LOGAN DACIA LOGAN ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: 4.500,00-9-

11 % ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Κ.Α ) Α.Α. Είδος / Τύπος οχήματος Μάρκα οχήματο ς ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ/ΡIΑΣ Φορ/σιμοι ίπποι Χρονολογία Εκδοσης 1ης Αδείας Δαπάνη 5.0 Επιβατηγό VOLVO ΚΗΟ Μοτοσικλέ HONDA ΧΕΟ τα 5.0 Μοτοσικλέ HONDA ΧΕΟ τα Επιβατηγό SX4 KHO SUZUKI ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ: 1.150,00 % -10-

12 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ( ) Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ -11-

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Στο παρόν τιμολόγιο κοστολογούνται οι δαπάνες που θα καταβληθούν σε ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων του Δήμου μας, για το έτος Στα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως οχήματα, όπως επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, μηχανήματα έργων κτλ, που για την σύννομη κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους, υποχρεούνται να τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης. Σε κάθε άρθρο συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της ασφάλισης. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΝ Για την κατά νόμο ασφάλιση (θα περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις), καθώς και την κάλυψη οδικής βοήθειας (μόνο για τα ΙΧΕ επιβατικά, δηλαδή εξαιρούνται τα λεωφορεία): 1) ενός λεωφορείου κλειστό μάρκας MAN-S/400 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4988, 27 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας ) ενός επιβατηγού μάρκας OPEL ASTRA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4992, 10 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας ) ενός λεωφορείου κλειστού μάρκας SOLARIS με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5209, 40 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1 ης άδειας ) ενός επιβατηγού μάρκας FORD FIESTA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5109, 10 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας και 5) ενός επιβατηγού μάρκας SKODA OCTAVIA 1.8 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5154, 13 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 6) ενός επιβατηγού μάρκας HYNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5054, 10 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1 ης άδειας , θα διατεθούν έως: Ολογράφως: πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ. Αριθμητικώς: 5.900,00. (Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση για κάλυψη οδικής βοήθειας περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω οχήματα εκτός του: 1 ου και 3 ου ). ΑΡΘΡΟ 2 ΟΝ Για την κατά νόμο ασφάλιση (θα περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις), καθώς και την κάλυψη αστικής ευθύνης κατά την εργασία τους (μόνο στην περίπτωση μηχανήματος έργου ή γερανοφόρου ή καλαθοφόρου ή απορριμματοφόρου οχήματος), αλλά και την οδική βοήθεια (μόνο στο ημιφορτηγό και ΙΧΕ): 1) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4528, φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 2) ενός απορριμματοφόρου μάρκας DAIMLER BENZ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4535, 65 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , -12-

14 3) ενός φορτηγού με ανυψωτικό μηχανισμό μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4678, 34 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 4) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4686, 57 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 5) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4715, 57 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 6) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4825, 66 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 7) ενός ημιφορτηγού κλειστό μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4856, 11 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 8) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4892, 68 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 9) ενός φορτηγού ανατρεπόμενο ανοικτό μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4894, 88 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 10) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4900, 90 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 11) ενός φορτηγού ανατρεπόμενο ανοικτό από μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4903, 77 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 12) ενός απορριμματοφόρου μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4985, 66 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 13) ενός απορριμματοφόρου 1828 LS μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5012, 72 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 14) ενός απορριμματοφόρου 1828 LS μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5013, 38 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 15) ενός φορτηγού ανατρεπόμενο ανοικτό μάρκας RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5042, 25 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 16) ενός απορριμματοφόρου πρέσα μάρκας VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5065, 33 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 17) ενός ημιφορτηγού ανοικτό μάρκας MITSUBISHI 4X4 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5103, 15 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 18) ενός επιβατηγού μάρκας FORD FIESTA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5107, 10 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 19) ενός απορριμματοφόρου πρέσα μάρκας S DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5112, 72 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 20) ενός φορτηγού ανατρεπόμενο ανοικτό μάρκας S DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5113, 72 φορολογήσιμων ίππων χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 21) ενός απορριμματοφόρου πρέσα μάρκας S DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5116, 72 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 22) ενός απορριμματοφόρου πρέσα μάρκας S DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5117, 72 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 23) ενός σάρωθρου μάρκας JONSTON - IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 55437, 177 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 24) ενός πλυντηρίου κάδων μάρκας TEINEICO-IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 56333, 174 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 25) ενός σαρώθρου μάρκας JONSTON - IVECO 130 Ε18 με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 66705, 177 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 26) ενός πλυντηρίου κάδων RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85296, 357κιν.-65 υπερ πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 27) ενός σαρώθρου μάρκας JONSTON IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 86752, 182 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 28) ενός μικρού σαρώθρου μάρκας ΗΑΚΟ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ , χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 29) ενός φορτηγού με ανυψωτικό μηχανισμό μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ , 150 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , -13-

15 30) ενός απορριμματοφόρου μάρκας IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5156, 35 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 31) ενός απορριμματοφόρου μάρκας RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5161, 37 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας και 32) ενός απορριμματοφόρου μάρκας RENAULT MIDLUM με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5162, 37 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 33) ενός επιβατηγού μάρκας CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4850, 10 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 34) ενος επιβατηγού μάρκας FORD FIESTA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5108, 10 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας ) ενός φορτωτή εσκαφέα /580SM μάρκας CASE 580G με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 30651, 75 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 36) ενός φορτωτή εκσκαφέα μάρκας CASE με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60413, 53 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας ) ενός εκχιονιστικού μηχανήματος μάρκας AUSA M300H με αρ.πλαισίου και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ και 86 πραγματικών ίππων, 38) ενός πυροσβεστικού μάρκας MAZDA BT50 4X4 με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ , 143 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας και 39) ενός φορτηγού, υδροφόρου, μάρκας DAF με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ113974, με αρ. πλαισίου 41765, 40 φορολογήσιμων ίππων. θα διατεθούν έως: Ολογράφως: είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ. Αριθμητικώς: ,00. (Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση για κάλυψη αστικής ευθύνης κατά την εργασία τους περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω οχήματα εκτός του: 7 ου, 9 ου, 11 ου, 15 ου, 17 ου, 18 ου 20 ου, 33 ου και 34 ου, ενώ η απαίτηση για κάλυψη οδικής βοήθειας περιλαμβάνει τα 17 ο, 18 ο, 33 ο και 34 ο οχήματα). ΑΡΘΡΟ 3 ον Για την κατά νόμο ασφάλιση (θα περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις), καθώς και την κάλυψη αστικής ευθύνης κατά την εργασία τους (μόνο στην περίπτωση μηχανήματος έργου): 1) ενός ημιφορτηγού PICK-UP μη ανατρεπόμενο μάρκας SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4858, 9 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 2) ενός ημιφορτηγού PICK-UP μη ανατρεπόμενο μάρκας MAZDA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4944, 15 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 3) ενός ημιφορτηγού κλειστό μάρκας FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4945, 14 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 4) ενός ημιφορτηγού κλειστό μάρκας MITSUBISHI 4X4 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5102, 15 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας και 5) ενός φορτωτή εκσκαφέα, μάρκας CASE με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73417, 89 πραγματικών ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , θα διατεθούν έως: Ολογράφως: δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ. Αριθμητικώς: 2.500,00. ΑΡΘΡΟ 4. ΟΝ Για την κατά νόμο ασφάλιση (θα περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις): 1) ενός υδροφόρου φορτηγού, μάρκας S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4677, 57 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας

16 2) ενός ημιφορτηγού PICK-UP μη ανατρεπόμενου, μάρκας SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4857, 9 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας ) ενός ημιφορτηγού PICK-UP μη ανατρεπόμενου, μάρκας SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4928, 9 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 4) ενός ανοικτού ημιφορτηγού μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5090, 17 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας ) ενός ανατρεπόμενου ανοικτού φορτηγού μάρκας RENAULT-MASCOTT PRIVILE 805 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5111, 18 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 6) ενός φορτηγού κλειστού μάρκας FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5172 με αρ. Πλαισίου 40446, 15 φορολογήσιμων ίππων, 7) ενός φορτηγού ανοικτού μάρκας DACIA LOGAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5205 και αρ. Πλαισίου UU1USD1F , 11 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας και 8) ενός φορτηγού ανοικτού μάρκας DACIA LOGAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5206 και αρ. Πλαισίου UU1USD1F , 11 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , θα διατεθούν έως: Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. Αριθμητικώς: 4.500,00. ΑΡΘΡΟ 5. ΟΝ Για την κατά νόμο ασφάλιση (θα περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις): 1) ενός επιβατηγού μάρκας VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4848, 12 φορολογήσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 2) μιας μοτοσυκλέτας μάρκας HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΟ 867, 125 κυβικών εκατοστών και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , 3) μιας μοτοσυκλέτας μάρκας HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΟ 866, 125 κυβικών εκατοστών και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας και 4) ενός επιβατηγού μάρκας SX4 SUZUKI με αριθμό κυκλοφορίας KHO 5169, 11 φορολογίσιμων ίππων και χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας , θα διατεθούν έως: Ολογράφως: χίλια εκατό πενήντα ευρώ. Αριθμητικώς: 1.150,00. Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ -15-

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ον Αντικείμενο Συγγραφής Η παρούσα συγγραφή αφορά σε δαπάνες που θα καταβληθούν για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου μας, για το έτος Άρθρο 2 ον Ισχύουσες: διατάξεις Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γ) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α /8.6.06) με θέμα Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και δ) Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών). Άρθρο 3 ον Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη της δημοπρασίας. β) Το τιμολόγιο. γ) Η προσφορά του αναδόχου. δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. στ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και ζ) Η τεχνική έκθεση. Άρθρο 4 ον Επιλογή αναδόχων Ανάδοχος θα επιλεγεί για την ασφαλιστική κάλυψη ομάδας οχήματων, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που φαίνεται στο τιμολόγιο της μελέτης, ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή των αναφερόμενων (στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης) ασφαλιστικών καλύψεων. Αν, για όλες τις ομάδες οχημάτων, τελικά προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, η σύμβαση που θα υπογράφεται με τον καθένα, θα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες στις οποίες ο συγκεκριμμένος ανακηρύχθηκε ανάδοχος. Στην περίπτωση δε νεοαποκτηθέντος οχήματος θα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο της ομάδας στην οποία θα ενταχθεί το παραπάνω όχημα. Άρθρο 5 ον Σύμβαση Ο ανάδοχος της εκτέλεσης των εργασιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δτος 28/80, να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την προσυπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης συγγραφής, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. -16-

18 Άρθρο 6 ον Εγγυήσεις Η εγγύηση κατατίθεται με μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Θα είναι δε συντεταγμένη σύμφωνα με τον ισχύοντα, για το Δημόσιο, τρόπο. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται σε 2% επί της τιμής προϋπολογισμού της μελέτης για τα οχήματα που αφορά η προσφορά του υποψηφίου (με ΦΠΑ και 3μηνη τουλάχιστον διάρκεια. Για τον ανάδοχο παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μιας ή περισσοτέρων ομάδων οχήματων ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί της τιμής της αντίστοιχης παροχής ασφάλισης, όπως θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση, και 12μηνη τουλάχιστον διάρκεια. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της ασφάλισης μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας αυτής και τη βεβαίωση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 7 ον Έκπτωση αναδόχου Από τη στιγμή που ο ανάδοχος παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μιας ή περισσοτέρων ομάδων οχήματων δεν ανταποκριθεί στις κατά νόμο υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις, όπως περιγράφονται και στο άρθρο 50 του Π.Δτος 28/80. Άρθρο 8 ον Πλημμελής εκτέλεση σύμβασης Αν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου εκτελούνται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους όπως προβλέπονται στην νομοθεσία ή στη σύμβαση ή εκτελούνται πλημμελώς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση οικονομικών «βλαβών» που προκλήθηκαν από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης. Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. Άρθρο 9 ον Φόροι τέλη - κρατήσεις Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται, με κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ. Από τον ανάδοχο παρακρατείται κατά την πληρωμή του ποσοστό 8% έναντι του φόρου εισοδήματος (για την παραπάνω παρακράτηση φόρου θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση παρακράτησης). Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης βαρύνει τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ -17-

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ον Αντικείμενο Συγγραφής Η παρούσα συγγραφή αφορά σε δαπάνες που θα καταβληθούν για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου μας, για το έτος Άρθρο 2 ον Ισχύουσες: διατάξεις Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών διέπεται από τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γ) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α /8.6.06) με θέμα Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και δ) Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών). Άρθρο 3 ον Υποχρεώσεις του αναδόχου παροχής ασφαλιστικής κάλυψης Ο ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική νομοθεσία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Άρθρο 4 ον Πληρωμές αναδόχου Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παροχές ασφαλιστικής κάλυψης, εκδίδονται ανά δίμηνο χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ) (κατόπιν κατάθεσης αντιστοίχων τιμολογίων με την ολοκλήρωση κάθε διμήνου παροχής), τα οποία εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. Άρθρο 5 ον Χρονική διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης Η χρονική διάρκεια της ασφαλιστική κάλυψης κάθε οχήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Άρθρο 6 ον Χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο χρόνος εγγύησης για την καλή εκτέλεση της κάθε σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Άρθρον 7 ον Υπέρβαση προϋπολογισμού αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την χρονική αυξομείωση της κάθε σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού όπως αυτό αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όπως θα προκύψει από αναλογική επεξεργασία της αντίστοιχης προσφοράς. Σε περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης οικονομικά προσφοράς για την ασφάλιση κάλυψης κάποιας ομάδας οχήματων, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να υπερβεί έως και 20% το ποσό του αντίστοιχου προϋπολογισμού. Η συνολική υπέρβαση δεν μπορεί να είναι τέτοια που να υπερβαίνει το εγγεγραμμένο ποσό του Κ.Α. στο οποίο αντιστοιχεί. -18-

20 Άρθρο 8 ον Ασφάλιση νεοαποκτηθέντος οχήματος Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για την ασφάλιση νεοαποκτηθέντος οχήματος. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική σύμβαση θα υπογραφεί με τον ανάδοχο κάλυψης της ομάδας οχημάτων στην οποία θα ενταχθεί το παραπάνω όχημα. Το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης δε, θα είναι ανάλογο του ποσού στο οποίο έχει υπογραφεί η αρχική σύμβαση για την ασφαλιστική κάλυψη της συγκεκριμένης ομάδας οχημάτων Το τίμημα της συμπληρωματικής σύμβασης θα καλυφθεί από το αδιάθετο ποσό των κωδικών που θα προκύψει με την υπογραφή της βασικής σύμβασης με τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους ή, εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, με αναμόρφωση του Κ.Α. που αντιστοιχεί στο νεοαποκτηθέν όχημα. Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28 / 3 / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ -19-

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Θωμάς Κοτσαμπάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων εκτελέσεως των παροχών ασφαλιστικής κάλυψης των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου. Άρθρον 1 ον Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78) την 10 η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως μ.μ., ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών. Άρθρον 2 ον Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός και η παροχή υπηρεσιών θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γ) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α /8.6.06) με θέμα Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και δ) Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών). Άρθρον 3 ον Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού. β) Η προσφορά του αναδόχου. γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. δ) Το τιμολόγιο. ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. στ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και ζ) Η τεχνική έκθεση. Τα παραπάνω στοιχεία εκτός του β) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου περιέχονται στην υπ αριθμ.11/2012 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης. Άρθρον 4 ον Προϋπολογισμός χρηματοδότηση Οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου έτους 2012 προϋπολογίστηκαν συνολικά στις #39.250,00 # (τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ). Το συνολικό ποσό εγγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 ανέρχεται στα # # (πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και έχει επιμεριστεί στους κωδικούς των Υπηρεσιών ως εξής: -20-

22 Στον Κ.Α εγγεγραμμένη πίστωση 7.500,00. Στον Κ.Α εγγεγραμμένη και πίστωση ,00. Στον Κ.Α εγγεγραμμένη πίστωση 2.500,00. Στον Κ.Α εγγεγραμμένη πίστωση 8.000,00. Στον Κ.Α εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00. Η χρηματοδότηση των δαπανών θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Άρθρον 5 ον Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών Ο τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική μελέτη. Ο χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρον 6 ον Τρόπος επιλογής αναδόχου Ανάδοχος θα επιλεγεί για την ασφαλιστική κάλυψη ομάδας οχήματων, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που φαίνεται στο τιμολόγιο της μελέτης, ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή των αναφερόμενων (στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης) ασφαλιστικών καλύψεων. Αν, για όλες τις ομάδες οχημάτων, τελικά προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, η σύμβαση που θα υπογράφεται με τον καθένα, θα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες στις οποίες ο συγκεκριμμένος ανακηρύχθηκε ανάδοχος. Στην περίπτωση δε νεοαποκτηθέντος οχήματος θα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο της ομάδας στην οποία θα ενταχθεί το παραπάνω όχημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το επιπρόσθετο τίμημα θα καλυφθεί από το αδιάθετο ποσό των κωδικών το οποίο θα προκύψει με την υπογραφή της βασικής σύμβασης με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους ή εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, με αναμόρφωση του Κ.Α. που αντιστοιχεί στο νεοαποκτηθέν όχημα. Σε περίπτωση ιδίων προσφορών ως προς τη χαμηλότερη τιμή, ο ανάδοχος προκύπτει δια κλήρωσης μεταξύ αυτών που πρόσφεραν τη χαμηλότερη τιμή. Άρθρον 7 ον Εγγυήσεις Η εγγύηση κατατίθεται με μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Θα είναι δε συντεταγμένη σύμφωνα με τον ισχύοντα, για το Δημόσιο, τρόπο. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται σε 2% επί της τιμής προϋπολογισμού της μελέτης για τα οχήματα που αφορά η προσφορά του υποψηφίου (με ΦΠΑ) και 3μηνη τουλάχιστον διάρκεια. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους αποκλεισθέντες του διαγωνισμού αμέσως, στους δε αποτυχόντες μετά την ανακήρυξη του αναδόχου. Για τον ανάδοχο παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μιας ή περισσοτέρων ομάδων οχήματων ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί της τιμής της αντίστοιχης παροχής ασφάλισης, όπως θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση, και 12μηνη τουλάχιστον διάρκεια. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της ασφάλισης μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας αυτής και τη βεβαίωση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή. Άρθρον 8 ον Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά με το διαγωνισμό, προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου Πετρούπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κ. Πέγκα Γεώργιο στο τηλέφωνο 213/ (fax 210/ ). Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Άρθρον 9 ον Δικαίωμα συμμετοχής Δεκτές στην διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την κατά νόμο αναγνώριση. -21-

23 Άρθρον 10 ον Φάκελος προσφοράς 1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Το αντικείμενο της διακήρυξης. ε. Η ημερομηνία του διαγωνισμού. στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 2.1 Γραμμάτιο κατάθεσης ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον δημόσιο διαγωνισμό. 2.2 Εξουσιοδότηση (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόμο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών, ως και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2.3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι: Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2.7 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση των ορών της παρούσας διακήρυξης (μετά των προσαρτημάτων της) και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 2.8 Δήλωση της χρονικής διάρκειας της προσφοράς, η οποία με ποινή αποκλεισμού δε μπορεί να είναι μικρότερη των 60 (εξήντα) ημερών (ως ημέρα έναρξης μέτρησης της χρονικής διάρκειας θα θεωρηθεί η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). 2.9 Σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (τύπο τιμολογίου με τις προσφερόμενες τιμές για την ασφαλιστική κάλυψη κάθε ομάδας οχημάτων για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον υποψήφιο). Είναι επιθυμητό ο προσφέρων, με την προσφορά του, να καταγράψει δίπλα σε κάθε όχημα το ποσό ασφάλισης αυτού, δηλαδή να αναλύσει το προσφερόμενο ποσότης ομάδας οχημάτων για την οποία υποβάλλει προσφορά. Η προσφερόμενη τιμή για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Πέρα της τιμής προσφοράς ουδεμία διευκρίνηση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα. Ουδεμία διόρθωση επιτρέπεται δια σβησίματος εκτός αν αυτή μπορεί να γίνει με διαγράμμιση και οπωσδήποτε μονογραμμένη. Με ποινή αποκλεισμού του προσφέροντος από την ασφαλιστική κάλυψη κάποιας ομάδας οχημάτων, η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την συγκεκριμένη ομάδα, υπό την αίρεση όμως της υπέρβασης του 20% όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης. Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιητικών εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. -22-

24 Άρθρον 11 ον Χρόνος και τρόπος υποβολής, προσφορών 1) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας. 2) Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δημόσια, στο χρόνο που αναφέρεται στην παρούσα, προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων αριθμός του. Ο ίδιος αριθμός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση μη αποδοχής κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά. 3) Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την διακήρυξη οριζόμενης ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Άρθρον 12 ον Αποσφράγιση προσφορών Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Η επιτροπή αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τη σειρά παραδόσεως. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά, κατά φύλλο, από τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς που παραμένει κλειστός. Εν συνεχεία αναγράφονται περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, παρουσία των διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ' αυτούς ο αύξοντα αριθμός του διαγωνιζομένου. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η επιτροπή (μυστικώς συνεδριάζουσα) ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει περί των αποκλεισθέντων. Άρθρον 13 ον Διαδικασία αξιολόγησης επιλογή αναδόχου Η αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή, θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 1) Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τους γενικούς όρους της διακήρυξης. Όταν γίνεται πάλι δημόσια η συνεδρίαση, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισμού των και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 2) Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους που δεν έχουν αποκλειστεί. 3) Απόρριψη των προσφορών που δεν συμφωνούν με τους γενικούς οικονομικούς όρους της διακήρυξης. 4) Καταγραφή σε κατάσταση της τιμής (για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης) κάθε προσφοράς για κάθε ομάδα οχημάτων. 5) Η επιλογή του αναδόχου γίνεται βάση των προβλεπομένων στο άρθρο 6 της παρούσης. Άρθρον 14 ον Ενστάσεις Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την επόμενη εργάσιμο της ολοκλήρωσης της διεξαγωγής του διαγωνισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δτος 28/

25 Άρθρον 15 ον Κατακύρωση του διαγωνισμού Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού Επιτροπής. Άρθρον 16 ον Σύμβαση Ο ανάδοχος παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μιας ή περισσοτέρων ομάδων οχημάτων, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δτος 28/80, να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 7, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 17 ον Ποινικές ρήτρες Έκπτωση αναδόχου Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της έναρξης παροχής Υπηρεσίας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του ανάδοχου ποινική ρήτρα ίση προς 300 (τριακόσια ευρώ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Μετά πάροδο 10 (δέκα) ημερών χωρίς παροχή ασφαλιστικής κάλυψης εντός 5 (πέντε) ημερών μπορεί ο ανάδοχος να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις, όπως περιγράφονται και στο άρθρο 50 του Π.Δτος 28/80. Άρθρο 18 ον Πλημμελής εκτέλεση υποχρεώσεων Αν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου εκτελούνται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους όπως προβλέπονται στην νομοθεσία ή στη σύμβαση ή εκτελούνται πλημμελώς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση οικονομικών «βλαβών» που προκλήθηκαν από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης. Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. Άρθρον 19 ον Παραλαβή Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα πιστοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Δήμου. Η παραπάνω πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο που θα κριθεί σκόπιμος από την επιτροπή παραλαβής. Άρθρον 20 ον Πληρωμές αναδόχου Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παροχές ασφαλιστικής κάλυψης, εκδίδονται ανά δίμηνο χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ) (κατόπιν κατάθεσης αντιστοίχων τιμολογίων με την ολοκλήρωση κάθε διμήνου παροχής), τα οποία εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. Άρθρον 21 ον Υπέρβαση προϋπολογισμού αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την χρονική αυξομείωση της κάθε σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού όπως αυτό αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όπως θα προκύψει από αναλογική επεξεργασία της αντίστοιχης προσφοράς. -24-

26 Σε περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης οικονομικά προσφοράς για την ασφάλιση μιας ή περισσοτέρων ομάδων οχημάτων, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να υπερβεί έως και 20% το ποσό προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας. Η συνολική υπέρβαση δεν μπορεί να είναι τέτοια που να υπερβαίνει το εγγεγραμμένο ποσό του Κ.Α. στο οποίο αντιστοιχεί. Άρθρον 22 ον Διαφορές Διακήρυξης Νομοθεσίας Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Άρθρον 23 ον Άλλα στοιχεία Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ αριθμ. 11 /2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Πετρούπολης. Άρθρον 24 ον Δημοσίευση της παρούσης Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ/τος 28/1980 και των σχετικών διατάξεων του Ν.3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια). Πετρούπολη, 20 / 04 /2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ Ο Συντάξας Ο Θεωρήσας 28/3/12 28/3/12 ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -25-

27 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 2.-Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α /8.6.06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 115/Α / ) Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4.-Τις διατάξεις του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α /97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5.-Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών) 6.-Τις αριθμ. 11/2012 μελέτη,τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού και τους σχετικούς όρους διακήρυξης 7.-Τις εξειδικευμένες πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους και θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α: Κ.Α.: με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2012» και εγγεγραμμένη πίστωση 7.500,00 Κ.Α.: με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2012» και εγγεγραμμένη πίστωση ,00 Κ.Α.: με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2012» και εγγεγραμμένη πίστωση 2.500,00 Κ.Α.: με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2012» και εγγεγραμμένη πίστωση 8.000,00 Κ.Α.: με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2012» και εγγεγραμμένη πίστωση 2.400,00 και και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την αριθμ. 11/2012 μελέτη και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού ,00, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 56/2012. Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη: Λάππα Θ., Ζορμπά Α., Πουλογιαννοπούλου Β., Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε., Σίμο Ε., Ακριβές απόσπασμα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ -26-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14996 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 39/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/16-03-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 48/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 48/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΣ ΠΕΤΡΥΠΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5813 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΥ ΓΡΑΦΕΙ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΡΓΑΝΩΝ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΑΠΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 48/2012 ΑΠΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2. Αριθ.Αποφ. 36/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 36/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2. Αριθ.Αποφ. 36/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 36/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΗΖ-ΚΞ2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 178/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 16/07-07-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10.6253.001-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.: 245Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.: 245Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 24-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Π.: 245Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Διακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισμού για ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων Δήμου Πύργου Ο Δήμαρχος Πύργου Έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Συκιές : 28-01-2015 Αρ.πρ. : 3705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02 / 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Αρ. Πρωτ. Επαναληπτικής Περιληπτικής Διακήρυξης: 94246/13-06-14 Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα