ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 3-ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΠ ΑΕ... 7 ΑΡΘΡΟ 4 ΔΟΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 7 ΑΡΘΡΟ 5 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ... 7 ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 7 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΛΟΙΑ ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΛΠ ΑΕ ΚΕΦΑΚΑΙΟ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ i. Διαδικασία εξαιρέσεων: ii. Διαδικασία μείωσης τελών ΑΡΘΡΟ 13 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΥΑ 3418/07/ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΟΩΝ... IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ... VII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ... X Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καταβολής τελών για παραλαβή υγρών αποβλήτων και στερών απορριμμάτων των πλοίων...xi ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ... XIII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ...XVI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ...XIX 1

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του Ν.2688/1999 "Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες" (ΦΕΚ 40/τ.Α / ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.3153/2003 "Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας" (ΦΕΚ 153/τ. Α / ). 2. Την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. την 13η Φεβρουαρίου Ν. 743/1977 (Α 319) «Περί Προστασίας Του θαλασσίου Περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 4. ΠΔ 55/98 (Α 58) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» 5. Ν. 1269/1982 «Κύρωση της ΔΣ MARPOL 73/78 πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (Α 89) 6. ΠΔ 206/2000 (Α 186) «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Δ.Σ MARPOL 73/78» 7. Ν. 1147/1981 (Α 110) «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον κλπ το 1972 ΔΣ περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων» 8. ΠΔ 68/1995 (Α 48) «Αποδοχή τροποποιήσεων των Παραρτημάτων της ΔΣ 1972 περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης κλπ» 9. Ν. 855/1978 (Α 235) «ΔΣ της Βαρκελώνης» 10. Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160) 11. ΚΥΑ 75308/5512/ 90 (ΦΕΚ 691/Β/90): Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/ ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» με την οποία αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β 358) 13. Ν. 2939/01 (Α 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις» 14. Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» 15. Π.Δ. 115/2004 (80 Α /5/3/04) «Μέτρα, όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών» 16. ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/95 ) 2

4 17. ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689». 18. ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της ΚΥΑ ΗΠ13588/725/2006.». 19. ΥΑ 8668 (ΦΕΚ 287/Β/ ) «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων» 20. ΚΥΑ /1997 «Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων» (Β 1016) 21. ΚΥΑ 14312/1302/2000 «Συμπλήρωση και εξειδίκευση της /1997» (Β 723) 22. ΚΥΑ /1997 «Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (Β 1016) 23. KYA 3418/07/2002 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» (Β 712) 24. YA /1090/82 (B 266) «Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων και φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων» 25. ΥΑ 3221/89 (Β 435) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων πλοίων» 26. ΥΑ 3231/89 (Β 573) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» 27. ΥΑ 3131/99 (Β 12) «Για την παραλαβή χημικών καταλοίπων φορτίου πλοίων» 28. ΠΔ 405/96 (Α 272) «Για την μεταφορά χημικών καταλοίπων με πλοία» 29. Υ.Α. 2122/30/2003 (700 Β ) Έγκριση κανονισμού 34: Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα πλοία. 30. Ν. 3104/2003 (Α 28) «Κύρωση του πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης από τα πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτό» 31. Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. CL 332 / Απ. 94/3/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 1993 για την θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων 3

5 33. 91/156/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων 34. Κανονισμός 761/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «Για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)» 35. Κανονισμός 1836/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης κια οικολογικού ελέγχου» 36. Οδηγία 94/62/ΕΚ «Για τις συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών» 37. Απ. 94/904/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα 38. Απ. 96/350/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 1996 για την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ κλπ 39. Τους Κανονισμούς ΕΕ 259/93 και 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων 40. Απ. ΔΣ 227/05 (ΦΕΚ 896/Β/ ) & Απ. ΔΣ 319/07 (ΦΕΚ 343/Β/ ) «Τέλη και Τιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων πλοίων αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ» και 200/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η Εθνική και Κοινοτική πολιτική στον τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής εκδόθηκε η Οδηγία 2000/59 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 3418/07/2002. Η Νομοθεσία στηρίχθηκε στην Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας. Βασικός σκοπός της οργάνωσης των Εγκαταστάσεων των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ είναι η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερόμενης Εθνικής, Ευρωπαϊκής αλλά και Διεθνούς Νομοθεσίας για 4

6 την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων πλοίων. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΛΠ ΑΕ οργάνωσε εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων όπως οφείλουν όλα τα λιμάνια ενώ τα πλοία που προσεγγίζουν τη λιμενική περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ οφείλουν να παραδίδουν τα απόβλητά τους και τα κατάλοιπα φορτίου στις εγκαταστάσεις αυτές. Τα πλοία επίσης οφείλουν να συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέσω της καταβολής τελών ανεξάρτητα αν τις χρησιμοποιούν ή όχι, έτσι ώστε να τους παρέχεται κίνητρο για να παραδίδουν τα απόβλητά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις και να μην τα απορρίπτουν στην θάλασσα. ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν εφαρμογή σε όλα τα πλοία που προσεγγίζουν την λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και στις εξουσιοδοτημένες από τον ΟΛΠ ΑΕ, εταιρείες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών την περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ και Εξαιρούνται της εφαρμογής τα πολεμικά πλοία ή βοηθητικά σκάφη και άλλα πλοία που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και εκμεταλλεύονται για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία. Τα πλοία αυτά μπορούν να παραδίδουν τα απόβλητά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις ΟΛΠ ΑΕ εφόσον είναι εφικτό. ΑΡΘΡΟ 3-ΟΡΙΣΜΟΙ 1) «πλοίο»: το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των καταδυόμενων και των πλωτών ναυπηγημάτων. 2) «Σύμβαση MARPOL 73/78»: Η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978, και όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος 5

7 3) «απόβλητα που παράγονται από πλοία»: όλα τα απόβλητα συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα εκτός των καταλοίπων φορτίου τα οποία παράγονται κατά την λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, ΙV, V & VI της Σύμβασης MARPOL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα όπως ορίζονται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της Σύμβασης MARPOL 73/78. 4) «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά την φόρτωση/εκφόρτωση 5) «Λιμενικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων πλοίων»: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου 6) «αλιευτικό σκάφος»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων 7) «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσω πρόωσής του 8) «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής 9) «φορέας διαχείρισης λιμένα»: ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) 10) «Ανάδοχος»: Η εταιρεία που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ΟΛΠ ΑΕ για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων εντός της περιοχής αρμοδιότητάς του και σύμφωνα με το Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ 11) «Σχέδιο»: Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων ΟΛΠ ΑΕ 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΠ ΑΕ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΟΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων από τον ΟΛΠ ΑΕ στηρίζεται στο ακόλουθο πλαίσιο: Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων ΟΛΠ ΑΕ Τέλη και Τιμολόγια διαχείρισης αποβλήτων πλοίων Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πλοίων Ο ΟΛΠ ΑΕ παρέχει τις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων μέσω συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ενδιάμεσης επεξεργασίας όπου απαιτείται και οριστικής νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων ΟΛΠ ΑΕ, τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις και χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Η συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων πλοίων, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΟΛΠ ΑΕ» Στις εγκαταστάσεις των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ γίνονται δεκτές για παραλαβή και διαχείριση μέχρι τελικής διάθεσης, όλες οι κατηγορίες αποβλήτων σύμφωνα με τη MARPOL 73/78 και την Εθνική Νομοθεσία: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Παράρτημα (Annex) της MARPOL 73/78 Κατηγορίες αποβλήτων Είδη αποβλήτων προς παράδοση 7

9 I ΙΙ III IV V VI Πετρελαιοειδή Επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην Συσκευασμένες επιβλαβείς ουσίες Λύματα Απορρίμματα (Στερεά απόβλητα) Απόβλητα σχετιζόμενα με αέριες εκπομπές Καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων από την μεταφορά του πετρελαίου, όπως, κατάλοιπα μηχανοστασίου, υπολείμματα φορτίου (εκπλύσεις δεξαμενών) καθώς και θαλάσσερμα. Πετρελαιοειδή απόβλητα μηχανοστασίου πλοίων, που παράγονται σε κάθε είδος πλοίου και περιλαμβάνουν σεντινόνερα, υπολείμματα καυσίμου, κατάλοιπα (sludges) καθώς και χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και Πετρελαιοειδή απόβλητα δεξαμενοπλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται τα κατάλοιπα φορτίου, εκπλύσεις δεξαμενών φορτίου, ακάθαρτο θαλάσσερμα κλπ Χημικά κατάλοιπα από μεταφορά χημικών χύδην, (κατάλοιπα και μίγματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). Συσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες Λύματα συγκεντρωμένα σε δεξαμενές, προς απόρριψη καθώς και μερικά επεξεργασμένα λύματα προς απόρριψη Στα απορρίμματα περιλαμβάνονται: i) τα οικιακού τύπου - υπολείμματα τροφών - απόβλητα συσκευασίας - Ιατρικά απόβλητα - Χαρτί, πλαστικό, γυαλί κλπ και ii) τα λειτουργικά απόβλητα - Απόβλητα συντήρησης: στερεά εμποτισμένα με πετρελαιοειδή απόβλητα, απόβλητα συντήρησης μηχανών, υπολείμματα συσκευασίας, χρώματα κλπ - Υπολείμματα φορτίου - Απόβλητα σχετιζόμενα με το φορτίο: παλέττες, υλικά υποστήριξης κλπ - Διάφορα απόβλητα όπως: απόβλητα ζώων, σκωρίες, υπολείμματα αποτεφρωτήρων κλπ Απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ατμοσφαιρική ρύπανση 8

10 Τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι θα πρέπει το αργότερο 24 ώρες πριν τον κατάπλου να αποστέλλουν συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι), ώστε να γνωστοποιήσουν στις εγκαταστάσεις Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ το είδος και τις ποσότητες των αποβλήτων που μεταφέρουν ή/και προτίθενται να παραδώσουν. Τα Υγρά απόβλητα, συλλέγονται με τα ακόλουθα μέσα: Βυτιοφόρα οχήματα Δεξαμενόπλοιο πλοίο Παράδοση σε εγκαταστάσεις της ΗΕC Τα Στερεά απόβλητα, συλλέγονται συσκευασμένα σε: Κάδους containers Φορτηγίδες Απορριμματοφόρα οχήματα Όλα τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένου τύπου από τις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Εθνική και Διεθνής Νομοθεσία και έχουν τα σχετικά κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά. Όσον αφορά στα επικίνδυνα υγρά και στερεά απόβλητα, συλλέγονται και διατίθενται κατάλληλα για τελική διάθεση ή επεξεργασία σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (με διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων). Τα απόβλητα καταλήγουν σε νόμιμους αποδέκτες είτε για επεξεργασία είτε για τελική διάθεση σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ και στα σχέδια ροής εργασιών των εταιρειών. ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε. καταβάλλει τέλος διαχείρισης αποβλήτων. Το σύστημα χρέωσης για όλες τις κατηγορίες πλοίων περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τελών και Τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ. (Απ. 6365/2269- ΦΕΚ 896/Β/ όπως αυτά αναμορφώνονται). 9

11 Σύμφωνα με αυτό το σύστημα χρέωσης, τα πλοία που προσεγγίζουν την λιμενική περιοχή του ΟΛΠ ΑΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες (πάγια ανταποδοτικά τέλη) Πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (προκαταβαλλόμενα τέλη) Στην κατηγορία των εκτάκτων πλόων ανήκουν τα ακόλουθα πλοία: 1. Φορτηγά 2. Δεξαμενόπλοια 3. Επισκευαζόμενα πλοία 4. Επιβατικά-Κρουαζιερόπλοια Στην κατηγορία των τακτικών πλόων ανήκουν τα ακόλουθα πλοία: 1. Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου Αργοσαρωνικού 2. Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού τύπου Αργοσαρωνικού 3. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 4. Ε/Γ-Ο/Γ 5. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες 6. Ρυμουλκά, Υδροφόρα και Δ/Ξ εφοδιασμού πλοίων 7. Αλιευτικά-Σκάφη αναψυχής<12 επιβατών 8. Μικρά Ε/Γ πλοία κλειστού τύπου που εκτελούν δρομολόγια Πειραιάς Σαλαμίνα Πέραμα-Σαλαμίνα Πειραιάς-Αίγινα 9. Λάντζες 10. Μικρά φορτηγά με χωρητικότητα μικρότερη των 2000 ΚΟΧ Όσον αφορά τα Κρουαζιερόπλοια, καθορίζεται ανάλογα με τις αφίξεις τους, αν ανήκουν στην κατηγορία των τακτικών πλόων ή των εκτάκτων πλόων. Πιο συγκεκριμένα, όταν έχουν τουλάχιστον 3 αφίξεις/μήνα κατηγοριοποιούνται στους τακτικούς πλόες και σε κάθε άλλη περίπτωση στους έκτακτους πλόες. Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, κάθε φορά που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. ΑΕ, καταβάλλουν υποχρεωτικά τέλος διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών αποβλήτων. Το τέλος αυτό 10

12 υπολογίζεται ανάλογα με τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα επισκευαζόμενα και ανάλογα με τον αριθμό πληρωμάτων & επιβατών για τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Στα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια ή έχουν συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στο λιμάνι του Πειραιά (τακτικοί πλόες) εφαρμόζεται πάγιο ανταποδοτικό τέλος ανά κατηγορία και είδος πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών υποδοχής. Τα πλοία κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ Με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό των εργασιών, την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών όσο και την οργάνωση και την ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών, έχει δημιουργηθεί το Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών που υπάγεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων & Επιβατών του ΟΛΠ ΑΕ. Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών είναι: i. Η οργάνωση των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων ii. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών υποδοχής αποβλήτων: ενημέρωση, προγραμματισμός, έγγραφα παραλαβών iii. Ο έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων κατά την παροχή υπηρεσιών iv. Ή εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος, στο οποία θα γίνεται καταγραφή των στοιχείων των πλοίων που καταπλέουν στην λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και των στοιχείων από την παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Η μηχανογραφική εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ. 11

13 v. Η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των πλοίων που καταπλέουν στην λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και των Εντύπων Κοινοποίησης του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 3418/2002 (Yπόδειγμα Ι) που θα αποστέλλονται από τα πλοία. vi. Η διεκπεραίωση των αποφάσεων σχετικά με τα αιτήματα πλοίων που αφορούν εξαιρέσεις, μειωμένα τιμολόγια και την κατάταξη στην κατηγορία τακτικών πλόων, που έχουν ληφθεί σε συνέχεια σχετικής γνωμοδότησης Ειδικής Επιτροπής (ΟΛΠ ΑΕ-ΥΕΝ). vii. Η υποβολή μηνιαίων αναφορών στη ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τα στοιχεία που κοινοποιούνται από τα καταπλέοντα πλοία με τα στοιχεία πλοίων που πληρώνουν μειωμένα τέλη και με τα στοιχεία πλοίων που εξαιρούνται με βάση το άρθρο 9 της ΚΥΑ 3418/07/02 viii. Η είσπραξης τελών και η διεκπεραίωση εκκαθαρίσεων προς τα εξυπηρετούμενα πλοία και προς τις εταιρείες παροχής των υπηρεσιών ix. Η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων καταβολής τελών x. Ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να τηρούνται οι περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λιμένα. xi. Η τήρηση αρχείου με στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες, ποσότητες και την τελική διάθεση των αποβλήτων, καθώς και με τα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης αυτών. xii. Η διεκπεραίωση διαδικασίας καταγγελιών για ανεπάρκεια ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και διαβίβαση αυτών στο ΥΕΝ xiii. Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεργασία για την βελτίωση αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι γενικές υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων πλοίων περιγράφονται ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΛΟΙΑ Τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ οφείλουν να: 1. Αποστέλλουν (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους) το συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 3418/

14 (Παράρτημα ΙΙ ΚΥΑ-Παράρτημα Ι) στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών του ΟΛΠ Α.Ε., τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου του πλοίου ή μόλις γίνει γνωστός ο κατάπλους αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στον πλοίαρχο σε λιγότερο από 24 ώρες ή το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες. 2. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τέλη και τιμολόγια όπως ισχύουν για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ. Η καταβολή των τελών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση μη καταβολής τους τιμολογούνται από τον ΟΛΠ ΑΕ και ακολουθείται η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. 3. Προσκομίζουν τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατάταξή τους σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα Τέλη και Τιμολόγια του ΟΛΠ ΑΕ και ενημερώνουν εγκαίρως το Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών για κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. 4. Παραδίδουν τα απόβλητά τους στις αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και μόνο μέσω των εγκεκριμένων από τον ΟΛΠ ΑΕ εταιρειών 5. Παραδίδουν τα απόβλητά τους πριν τον απόπλου εκτός αν αποδεικνύεται ότι έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα ως τον επόμενο λιμένα παράδοσης σύμφωνα με το προγραμματισμένο ταξίδι. Στην περίπτωση που στον προβλεπόμενο λιμένα παράδοσης δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ή που δεν είναι γνωστός ο επόμενος λιμένας υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητά του πριν τον απόπλου του 6. Παραδίδουν ξεχωριστά τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλ. συσσωρευτές και ηλ. στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ελαστικά, νοσοκομειακά απόβλητα, συσκευασίες κλπ) και να ενημερώνουν εγκαίρως τις εταιρείες για το είδος, την κατηγορία και 13

15 την ποσότητά τους ενώ με την παράδοση τους παραλαμβάνουν σχετική απόδειξη και συμπληρωμένα έντυπα αναγνώρισης. 7. Παραδίδουν τα επικίνδυνα απόβλητα ξεχωριστά και ενημερώνουν εγκαίρως τις εταιρείες για το είδος, την κατηγορία και την ποσότητά τους 8. Για τα επικίνδυνα απόβλητα και για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων παραλαμβάνουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία από τις εταιρείες διαχείρισης: i) Απόδειξη παραλαβής ii) Έντυπα αναγνώρισης αποβλήτου iii) Αποδεικτικά στοιχεία για την τελική διάθεση των παραλαμβανόμενων αποβλήτων ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Το πλαίσιο υποχρεώσεων των εταιρειών που έχουν επιλεγεί και εξουσιοδοτηθεί από τον ΟΛΠ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στα πλοία είναι: 1. Εφαρμογή του Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων ΟΛΠ ΑΕ 2. 24ωρη και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εξυπηρέτηση των πλοίων 3. Εφαρμογή εγκεκριμένου Σχεδίου αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. 4. Εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου εργασιών βάσει του οποίου έχει επιλεγεί η εταιρεία 5. Τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και μέριμνα ώστε να βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους 6. Τήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών διατάξεων και κανονισμών λειτουργίας του λιμένα, καθώς και των διατάξεων της Νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων 7. Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία που κοινοποιούνται από τους πλοιάρχους 8. Κοινοποίηση των αιτημάτων παραλαβής αποβλήτων και βεβαιώσεων παράδοσης στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών και καταγραφή των σχετικών στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών 14

16 9. Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής που θα είναι αριθμημένη και θεωρημένη από τον ΟΛΠ ΑΕ, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου, τα στοιχεία του μέσου παραλαβής, την ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός τελωνειακής άδειας, ο αριθμός της σύμβασης με τον ΟΛΠ ΑΕ, οι αριθμοί έγκρισης των απαιτούμενων αδειών και τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας που θα καταλήξουν τα κατάλοιπα και ο αριθμός αδείας λειτουργίας αυτής. 10. Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων και των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλ. συσσωρευτές και ηλ. στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ελαστικά, νοσοκομειακά απόβλητα, συσκευασίες κλπ). Η συνολική διαχείριση των ανωτέρω αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και θα διατηρείται, στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών αρχείο αποδεικτικών στοιχείων για το σύνολο της διαδικασίας διαχείρισης τα οποία προσκομίζονται και στο πλοίο. 11. Πιο συγκεκριμένα για τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων που παραλαμβάνονται από τα πλοία θα πρέπει να παραδίδονται σε αυτά τα εξής: i. Απόδειξη παραλαβής ii. Έντυπα αναγνώρισης αποβλήτου iii. Αποδεικτικά στοιχεία για την τελική διάθεση των παραλαμβανόμενων αποβλήτων 12. Εξυπηρέτηση αιτήματος για παράδοση αποβλήτων εφόσον προσκομισθεί η απόδειξη καταβολής τέλους από τον εκπρόσωπο του πλοίου. 13. Ανταπόκριση σε αίτημα πλοίου για περισυλλογή αποβλήτων τέτοια ώστε να μην προκαλούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στον απόπλου ή στις λοιπές εργασίες του πλοίου ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται και το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 14. Μεριμνούν ώστε να ειδοποιούνται οι χρήστες για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες και να διεκπεραιώνονται τα εκκρεμή τιμολόγια τακτικών 15

17 και εκτάκτων πλοίων με απόδειξη. 15. Σε περίπτωση που δεν παραλαμβάνονται τα εκκρεμή τιμολόγια από τους υπόχρεους, οι εταιρείες θα μεριμνούν ώστε αυτά να επιδίδονται μέσω δικαστικού επιμελητή νομίμως και στην συνέχεια να αποστέλλονται στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Οικονομικού του ΟΛΠ για την λήψη αναγκαστικών μέτρων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΛΠ ΑΕ Το πλαίσιο υποχρεώσεων του ΟΛΠ ΑΕ, ως φορέα διαχείρισης του Λιμένα Πειραιά καθορίζεται κυρίως από τις διατάξεις της ΚΥΑ 3418/07/2002 και συνοψίζεται ακολούθως: 1. Διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων. 2. Επάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων όσον αφορά στις κατηγορίες και ποσότητες αποβλήτων που παράγονται και στο σύνολο αφίξεων και τύπων πλοίων που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά. 3. Κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 3418/ Κατάρτιση και εφαρμογή συστήματος τελών και τιμολογίων, ώστε το κόστος των εργασιών παραλαβής, διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων πλοίων να καλύπτεται από τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά. Η εφαρμογή του συστήματος Τελών και Τιμολογίων θα πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο για το πλοίο ώστε να παραδίδει τα απόβλητά του στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ ΑΕ και να μην τα απορρίπτει ανεξέλεγκτα στον θαλάσσιο χώρο και για τον λόγο αυτό η καταβολή τέλους είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία που προσεγγίζουν την λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ ανεξάρτητα αν κάνουν χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων. 5. Έγκριση του εφαρμοζόμενου συστήματος Τελών και Τιμολογίων από την ΓΓΛΛΠ/ΥΕΝΑΝΠ 16

18 6. Επαρκής ενημέρωση χρηστών και εξουσιοδοτημένων αναδόχων περί των υποχρεώσεών τους και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή των διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας 7. Διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης επί αιτημάτων πλοίων που αφορούν: εξαίρεση με βάση το αρ. 9 της ΚΥΑ 3418/2002, μείωση τελών με βάση το αρ. 8 της ΚΥΑ 3418/2002, κατηγοριοποίηση ή επανεξέταση κατηγοριοποίησης πλοίου όσον αφορά στην καταβολή τελών 8. Διαβίβαση στην ΓΓΛΛΠ/ΥΕΝΑΝΠ των ζητούμενων στοιχείων καθώς και καταγγελιών ανεπάρκειας λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων πλοίων 9. Εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Εθνικής και Ευρωπαϊκής) σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων 10. Έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εξυπηρετούμενα πλοία ΚΕΦΑΚΑΙΟ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Οι διαδικασίες που οφείλει να ακολουθήσει ένα πλοίο που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιγράφονται στην συνέχεια: 1. Το έντυπο κοινοποίησης (Παράρτημα ΙΙ ΚΥΑ3418/2002-Παράρτημα Ι) αποστέλλεται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών από το πλοίο (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) όπως προβλέπεται στο άρθρο 8( 1) του παρόντος. Το έντυπο είναι υποχρεωτικό να αποστέλλεται από το πλοίο ανεξάρτητα από το αν θα παραδώσει απόβλητα στις λιμενικές εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ. 2. Καταβολή τελών: i) το πλοίο (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) πρέπει να καταβάλλει τα ανάλογα προκαταβαλλόμενα τέλη στο Τμήμα 17

19 Περιβαλλοντικών Ευκολιών με την κατάθεση του εντύπου κοινοποίησης και το αργότερο έως και τον κατάπλου του πλοίου ii) Τα στοιχεία του πλοίου καθώς και τα στοιχεία του εντύπου κοινοποίησης εισάγονται μέσω μηχανογραφικού συστήματος σε ηλεκτρονική βάση που διατηρεί το Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών iii) Γνωστοποιούνται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών όσα συμπληρωματικά στοιχεία του πλοίου απαιτούνται για την κατάταξή του σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος τελών και Τιμολογίων του ΟΛΠ ΑΕ και υπολογίζεται το αντίστοιχο οφειλόμενο τέλος. iv) Στην συνέχεια εκδίδεται σχετικό παραστατικό είσπραξης του οφειλόμενου τέλους ξεχωριστά για τα υγρά και τα στερεά απόβλητα στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού τέλους, η κατηγορία του πλοίου κλπ v) Η εξόφληση του τέλους πραγματοποιείται στο Ταμείο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και ταυτόχρονα με την απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και βεβαίωση καταβολής τέλους (Παράρτημα II), στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού του τέλους. Η βεβαίωση καταβολής του τέλους χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του πλοίου vi) Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής τέλους: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πλοίων μπορούν να καταθέτουν εγγυητική επιστολή αντί της πληρωμής σε μετρητά ώστε να διευκολύνονται οι οικονομικές συναλλαγές. Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, ναυτικός πράκτορας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ένα ή περισσότερα πλοία τα οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια. Η εγγυητική επιστολή (Παράρτημα IV) θα καλύπτει το ποσό που θα έχει προκύψει από τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους συναρτήσει των προγραμματισμένων αφίξεων σε μηνιαία βάση προσαυξημένο κατά 10%. Ο υπόχρεος οφείλει να 18

20 καταβάλλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό του τέλους εντός δέκα (10) ημερών από την άφιξη του πλοίου. Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας ακολουθείται η διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητική επιστολής θα καθορίζεται κατά περίπτωση. 3. Στην περίπτωση που το πλοίο προτίθεται να παραδώσει απόβλητα αποστέλλει (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) σχετικό αίτημα στην εταιρεία για την περισυλλογή αποβλήτων (στερεά ή υγρά) ώστε να γίνει ο προγραμματισμός εργασιών. Το αίτημα που αποστέλλεται στην εταιρία για περισυλλογή αποβλήτων θα συνοδεύεται από τη βεβαίωση είσπραξης τέλους. 4. Ειδικά, για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσα εξ αυτών απαιτείται η έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς, το αίτημα για την παραλαβή τους πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 15 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ της εργασίας παραλαβής, για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον ανάδοχο, εκτός έκτακτων περιπτώσεων. 5. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα, θα του χορηγείται απόδειξη παραλαβής από την εταιρεία παροχής των υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτή θα είναι αριθμημένη και θεωρημένη από τον ΟΛΠ. Η απόδειξη θα είναι δίγλωσση, δηλαδή θα συντάσσεται τόσο στη Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα. Το περιεχόμενο της απόδειξης παραλαβής θα είναι: η ποσότητα και το είδος των στερεών ή υγρών αποβλήτων που παραδόθηκαν, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, ο αριθμός της σύμβασης της εταιρείας με τον ΟΛΠ ΑΕ, ο αριθμός άδειας της ευκολίας υποδοχής και ο αριθμός της τελωνειακής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, ενώ θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο του παραδίδοντος πλοίου και από τον υπεύθυνο του παραλαμβάνοντας μέσου της εταιρείας 19

21 6. Η εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων εκδίδει τιμολόγιο προς το πλοίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Το τιμολόγιο αυτό πληρώνεται απευθείας στην εταιρεία παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων από το εξυπηρετούμενο πλοίο. 7. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα η επιστροφή του αναλογούντος προκαταβαλλόμενου τέλους πραγματοποιείται, εφόσον ο εκπρόσωπός του προσκομίσει στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών την απόδειξη παράδοσης αποβλήτων και τα παραστατικά εξόφλησης των οφειλών του προς τις εταιρείες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ 1. Το έντυπο κοινοποίησης (Παράρτημα Ι) αποστέλλεται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου) όπως προβλέπεται στην 4 του παρόντος. Το έντυπο θα αποστέλλεται ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου, μία φορά το μήνα ή το δίμηνο (πριν από την παράδοση αφού ισχύουν οι ειδικές διατάξεις εξαιρέσεων της ΚΥΑ 3418/2002) 2. Καταβολή τελών: i) Τα πλοία θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πάγια ανταποδοτικά τέλη, μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών ii) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών θα προσκομίζονται από το πλοίο (ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του), τα συμπληρωματικά στοιχεία του πλοίου που απαιτούνται για την κατάταξή του σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα Τέλη και Τιμολόγια του ΟΛΠ ΑΕ καθώς και τα προγραμματισμένα δρομολόγια του πλοίου για τον τρέχοντα μήνα ώστε να υπολογίζεται το αντίστοιχο οφειλόμενο τέλος iii) Τα στοιχεία του πλοίου καθώς και τα στοιχεία του εντύπου κοινοποίησης, εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα 20

22 iv) Στην συνέχεια εκδίδεται σχετικό παραστατικό είσπραξης του οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους ξεχωριστά για τα υγρά και τα στερεά απόβλητα. v) Η εξόφληση του τέλους πραγματοποιείται στο Ταμείο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και ταυτόχρονα με την απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και βεβαίωση καταβολής πάγιου ανταποδοτικού τέλους (Παράρτημα III) στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού του τέλους. Η βεβαίωση καταβολής του τέλους χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του πλοίου vi) Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής τέλους: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πλοίων μπορούν να καταθέτουν εγγυητική επιστολή αντί της πληρωμής σε μετρητά ώστε να διευκολύνονται οι οικονομικές συναλλαγές. Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, ναυτικός πράκτορας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ένα ή περισσότερα πλοία τα οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια. Η εγγυητική επιστολή (Παράρτημα IV) θα καλύπτει το ποσό που θα έχει προκύψει από τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους συναρτήσει των προγραμματισμένων αφίξεων σε μηνιαία βάση προσαυξημένο κατά 10%. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό του τέλους στο τέλος κάθε μήνα όπου και πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση. Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας ακολουθείται η διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα καθορίζεται κατά περίπτωση. 3. Στην περίπτωση που το πλοίο προτίθεται να παραδώσει απόβλητα αποστέλλει (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) σχετικό αίτημα στην εταιρεία για την περισυλλογή αποβλήτων (υγρών ή στερεών) ώστε να γίνει ο προγραμματισμός εργασιών. Το αίτημα που αποστέλλεται στην εταιρία για περισυλλογή αποβλήτων θα συνοδεύεται από τη βεβαίωση είσπραξης τέλους. 21

23 4. Στην περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα, θα του χορηγείται απόδειξη παραλαβής από την εταιρεία παροχής των υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτή θα είναι αριθμημένη και θεωρημένη από τον ΟΛΠ. Η απόδειξη θα είναι δίγλωσση, δηλαδή θα συντάσσεται τόσο στη Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα. Το περιεχόμενο της απόδειξης παραλαβής θα είναι: η ποσότητα και το είδος των στερεών ή υγρών αποβλήτων που παραδόθηκαν, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, ο αριθμός της σύμβασης της εταιρείας με τον ΟΛΠ ΑΕ, ο αριθμός άδειας της ευκολίας υποδοχής και ο αριθμός της τελωνειακής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, ενώ θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο του παραδίδοντος πλοίου και από τον υπεύθυνο του παραλαμβάνοντας μέσου της εταιρείας 5. Η εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων πέρα των ανταποδοτικών τελών, εκδίδει τιμολόγιο προς το πλοίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Το τιμολόγιο αυτό πληρώνεται απευθείας στην εταιρεία παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων από το εξυπηρετούμενο πλοίο. 6. Στο τέλος κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται οι εκκαθαρίσεις σχετικά με τα τέλη και τιμολόγια. Στην περίπτωση που υπάρξει διαφορά ανάμεσα στα προγραμματισμένα βάσει των οποίων καθορίσθηκε το ύψος του οφειλόμενου τέλους και στα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του τεύχους Τελών και Τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς μπορούν να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις: κοινοποίησης, καταβολής τελών και παράδοσης αποβλήτων. Τα αιτήματα εξαίρεσης εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία. Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ εξαιρούνται της υποχρέωσης κοινοποίησης και καταβολής τελών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 22

24 Τα αιτήματα πλοίων για εξαιρέσεις, μειωμένες χρεώσεις και κατάταξης στην κατηγορία τακτικών πλόων κατατίθενται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών και διαβιβάζονται προς εξέταση. Η εξαίρεση ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος με συνημμένο τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών. Τα τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά ως την ημερομηνία λήψης της απόφασης εξαίρεσης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται εκκαθάριση με επιστροφή του 90% του προκαταβαλλόμενου ποσού. Η παρακράτηση του 10% του προκαταβαλλόμενου ποσού θα αποδίδεται στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών. i. Διαδικασία εξαιρέσεων: Ένα πλοίο μπορεί να εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις : Αποστολής Εντύπου Κοινοποίησης Παράδοσης αποβλήτων Καταβολής τελών Βασικές προϋποθέσεις για τις εξαιρέσεις πλοίων είναι η εκτέλεση προγραμματισμένων (υπάρχει επίσημος προγραμματισμός ή σχεδιασμός των αφίξεων και αναχωρήσεων για όλα τα λιμάνια επί του δρομολογίου) δρομολογίων με τακτικούς (το πλοίο εκτελεί επαναλαμβανόμενα ταξίδια μεταξύ των λιμανιών του δρομολογίου του) και συχνούς (ανάλογα με την κατηγορία του το πλοίο έχει ελάχιστο αριθμό αφίξεων σε μηνιαία βάση στο λιμάνι του Πειραιά) ελλιμενισμούς και η ύπαρξη αποδείξεων για την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή τελών σε άλλο λιμένα επί της διαδρομής τους. Με βάση τα στοιχεία αφίξεων πλοίων στον λιμένα Πειραιά, ένα πλοίο θεωρείται ότι έχει τακτικότητα όταν έχει τουλάχιστον μία άφιξη ανά δεκαπέντε ημέρες. Προκειμένου να εξαιρεθεί ένα πλοίο από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να καταθέσει αίτηση (Παράρτημα V) στον ΟΛΠ ΑΕ Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίω & Επιβατών/Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα: Α)Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα διακανονισμού στην οποία θα αναφέρονται ότι: Διαθέτει αναγνωρισμένες Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων 23

25 Εφαρμόζει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων το οποίο είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με την ΚΥΑ 3418/07/2002 και θα επισυνάπτεται η Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου ή θα αναφέρεται ο αριθμός της Απόφασης Έγκρισης του Σχεδίου από την οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με την υπ αρίθμ /125/08 Εγκύκλιο του ΓΓΛΛΠ/ΥΕΝ. Υπάρχει σε ισχύ διακανονισμός ο οποίος εγγυάται ότι το συγκεκριμένο πλοίο πληρώνει τέλη και παραδίδει τα απόβλητά του στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων του λιμένα Χρονική διάρκεια ισχύος του διακανονισμού ή της συγκεκριμένης βεβαίωσης Β) Αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων στον λιμένα διακανονισμού Γ) Προγραμματισμένο δρομολόγιο το οποίο θα είναι θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική Αρχή ή όπου δεν είναι εφικτό αυτό να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία Η αίτηση με τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα θα εξετάζεται από ειδική επιτροπή η οποία θα εισηγείται προς τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίω & Επιβατών /ΟΛΠ ΑΕ για την κατ αρχήν αποδοχή του αιτήματος. Στη συνέχεια το αίτημα θα διαβιβάζεται προς το αρμόδιο ΤΠΘΠ/ΚΛΠ για γνωμοδότηση. Η τελική απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης θα λαμβάνεται από τη Διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή αιτήματος εξαίρεσης είναι η θετική γνωμοδότηση του ΤΠΘΠ/ΚΛΠ. Η απόφαση εξαίρεσης θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύει και η βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα παράδοσης των αποβλήτων. Στην περίπτωση που δεν καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της ανωτέρω βεβαίωσης διακανονισμού, η εξαίρεση θα έχει μέγιστη ισχύ ενός έτους. ii. Διαδικασία μείωσης τελών Επιτρέπεται η μείωση των τελών για πλοία για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι παράγουν μειωμένες ποσότητες αποβλήτων. Προκειμένου να μειωθεί το τέλος ενός πλοίου θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση 24

26 (Παράρτημα VI) στον ΟΛΠ ΑΕ Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίω & Επιβατών/Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα: i. Βεβαίωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ii. Αποδείξεις για την παραγωγή μειωμένων ποσοτήτων αποβλήτων του πλοίου Η αίτηση με τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα θα εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή και η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τη Διοίκηση ΟΛΠ ΑΕ. Η απόφαση μείωσης τελών θα ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η καταβολή τελών είναι υποχρεωτική έως την ημερομηνία λήψης της απόφασης όπου και γίνεται συμψηφισμός. ΑΡΘΡΟ 13 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στην περίπτωση που προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε ένα πλοίο από τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων του στο λιμάνι του Πειραιά, το πλοίο μπορεί να καταγγείλει την ανεπάρκεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η καταγγελία θα αποτυπώνεται σε έγγραφο που θα έχει την μορφή του Παραρτήματος VII και θα κοινοποιείται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών προς εξέταση. 25

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 26

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΥΑ 3418/07/2002 i

29 ΟΛΠ Α.Ε Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίω & Επιβατών/Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Τηλ.: Φαξ: Έντυπο κοινοποίησης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων Πριν από την είσοδο στο λιμένα Πειραιά (αναγράφεται ο λιμένας προορισμού και κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 3418/2002) Το παρόν να αποστέλλεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου Όνομα πλοίου Αριθμός ΔΝΟ Κωδικός κλήσης Ολική χωρητικότητα Κράτος (ΚΟΧ) Σημαίας ETA Πειραιά ETD Πειραιά Τύπος πλοίου Προηγούμενος λιμένα προσέγγισης/ χώρα Επόμενος λιμένας προσέγγισης/ χώρα Τελευταίος λιμένας Παράδοσης Ημερομηνία τελευταίας Παράδοσης αποβλήτων Παραδίδετε: το σύνολο μέρος καμία ποσότητα από τα απόβλητά σας στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Τύπος και ποσότητα αποβλήτων και καταλοίπων που πρόκειται να παραδοθούν ή να παραμείνουν επί του πλοίου, και ποσοστό της μέγιστης ικανότητας αποθήκευσης: Αν παραδίδετε όλα τα απόβλητα συμπληρώστε κατάλληλα την δεύτερη στήλη. Αν παραδίδετε μέρος ή καθόλου απόβλητα, συμπληρώστε όλες τις στήλες. ΤΥΠΟΣ Απόβλητα Έλαια Κατάλοιπα πετρελαίου (sludge) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (m 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ ΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (m 3 ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (m 3 ) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ (m 3 ) Ύδατα υδροσυλλεκτών (Bilge Water) Λοιπά (να καθορισθούν) Απορρίμματα Από τρόφιμα ii

30 Πλαστικά Λοιπά Λύματα (1) Απόβλητα που έχουν σχέση με το φορτίο (2) Κατάλοιπα φορτίου (2) (να καθορισθούν) (1): Τα λύματα μπορούν να απορρίπτονται στην θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό 11 του παραρτήματος IV της Σύμβασης MARPOL 73/78. Τα αντίστοιχα τετραγωνίδια δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν ένα υπάρχει πρόθεση πραγματοποίησης επιτρεπόμενης απόρριψης στη θάλασσα (2) Εκτιμήσεις Σημειώσεις: 1. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς κρατικού ελέγχου και άλλους σκοπούς επιθεώρησης 2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που λαμβάνουν αντίγραφα της παρούσας κοινοποίησης 3. Το παρόν έγγραφο συμπληρώνεται υποχρεωτικά εκτός αν το πλοίο καλύπτεται από εξαίρεση δυνάμει του αρ. 9 της Οδηγίας 2000/59 και ΚΥΑ 3418/2002 Βεβαιώνω ότι Οι ως άνω λεπτομέρειες είναι ακριβείς και ορθές Επί του πλοίου υφίσταται επαρκής ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων που θα παραχθούν μεταξύ της κοινοποίησης και του επόμενου λιμένα στον οποίο θα παραδοθούν. Ημερομηνία Ώρα. Υπογραφή iii

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΟΩΝ iv

32 v

33 vi

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ vii

35 viii

36 ix

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ x

38 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καταβολής τελών για παραλαβή υγρών αποβλήτων και στερών απορριμμάτων των πλοίων. Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης... Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων & Επιβατών Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ τ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας......Δ/νση ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 1. Δ/νση.. 2..Δ/νση Δ/νση.. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης (Υπόχρεοι θεωρούνται ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής και ο κατά τον χρόνο της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτωρ ή ελλείψει τούτου, ο ενεργήσας ως νόμιμος αντιπρόσωπος του ναυπηγήματος, ευθυνόμενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Στην έννοια του όρου πλοιοκτήτης περιλαμβάνεται και ο κύριος του πλοίου. Η εις ολόκληρον ευθύνη του πράκτορα ατονεί ως προς αυτόν και μόνον εάν κατά τον χρόνον της επίδοσης του λογαριασμού δεν εκπροσωπεί αποδεδειγμένα το βαρυνόμενο ναυπήγημα, περί αυτού δε είχε γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΛΠ ΑΕ). και μέχρι του ποσού των.. ευρώ, για την καταβολή προκαταβαλόμενου ή ανταποδοτικού τέλους για την παραλαβή υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων των πλοίων: xi

39 . Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) xii

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ xiii

41 Προς : ΟΛΠ Α.Ε Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων & Επιβατών Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Ακτή Μιαούλη 10 Τηλ.: Φαξ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Ημερομηνία. Στοιχεία πλοίου: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ... ΙΜΟ... ΣΗΜΑΙΑ ΚΟΧ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Στοιχεία Νομ. Εκπροσώπου.... Προγραμματισμένο Δρομολόγιο.... Συχνότητα αφίξεων στο λιμάνι του Πειραιά.. Λιμένας Διακανονισμού επί του δρομολογίου συχνότητα αφίξεων Στοιχεία επικοινωνίας Λιμένα Διακανονισμού... Δηλώνουμε ανεπιφύλακτα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Παρακαλούμε να εξετασθεί το αίτημά μας για εξαίρεση του προαναφερόμενου πλοίου από την : 1) Καταβολή τελών σύμφωνα με το σύστημα Τελών και Τιμολογίων Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων ΟΛΠ 2) Υποχρέωση Κοινοποίησης στον ΟΛΠ 3) Παράδοση αποβλήτων στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ Ο ΑΙΤΩΝ xiv

42 Συνημμένα: 1) (Υπογραφή-Σφραγίδα) Βεβαίωση Λιμένα Διακανονισμού στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: i) Το λιμάνι διαθέτει αναγνωρισμένες Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων πλοίων και εφαρμόζει Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. ii) Υπάρχει διακανονισμός σε ισχύ σύμφωνα με τον οποίο το πλοίο πληρώνει τέλη και παραδίδει τα απόβλητα του στις Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων του λιμένα. iii) Η χρονική διάρκεια ισχύος του διακανονισμού. 2) Αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων στον λιμένα διακανονισμού Προγραμματισμένα δρομολόγια θεωρημένα από την αρμόδια αρχή ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό να προσκομίζει xv

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ xvi

44 Προς : ΟΛΠ Α.Ε Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων & Επιβατών Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Ακτή Μιαούλη 10 Τηλ.: Φαξ: Ημερομηνία. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ Στοιχεία πλοίου: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ... ΙΜΟ.. ΣΗΜΑΙΑ ΚΟΧ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Στοιχεία Νομ. Εκπροσώπου.... Προγραμματισμένο Δρομολόγιο.... Συχνότητα αφίξεων στο λιμάνι του Πειραιά.. Δηλώνουμε ανεπιφύλακτα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Παρακαλούμε να εξετασθεί το αίτημά μας για μείωση των καταβαλλόμενων τελών του προαναφερόμενου πλοίου σύμφωνα με το σύστημα Τελών και Τιμολογίων Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ. Ο ΑΙΤΩΝ (Υπογραφή- Σφραγίδα) xvii

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 606 7 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στην Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στην Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάδειξης Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Παραλαβής - Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 04-08-2014 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202 E-mail: info@portheraklion.gr, Website: www.portheraklion.gr Αρ. Πρωτ: 4449 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ηράκλειο, 04-08-2014 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202 E-mail: info@portheraklion.gr, Website: www.portheraklion.gr Αρ. Πρωτ: 4449 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: ΕυάγγελοςΤσαμπουράκης, Διευθυντής Λ.Υ. ΟΛΗ ΑΕ Ηράκλειο, 04-08-2014 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 15.12.2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 15.12.2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 15.12.2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Αρ. πρωτ. 304516/16.12.2014 Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.)

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 2253.32-8.1 / 01/ 15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΝΠ 8423» Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΝΠ 8423» Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Ευάγγελος Τσαμπουράκης, Διευθυντής Ηράκλειο,19-06-2015 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202/ (+30) 281-0-338.126

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 559 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Πετρέλαιο θέρµανσης για τη βάση του ΕΚΑΒ στην Ορεστιάδα. Ποσότητα: 1.500 Lit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα