ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ"

Transcript

1 ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην ζθάθη. Ο Φπζηνιάηξεο δπν θνξέο ζην βάζξν! ην Πεξηζηέξη από 5 κέρξη 11 Ηνπιίνπ ζα δηεμαρζεί θέηνο ην πξσηάζιεκα ηεο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο ζην ζθάθη, κε ηελ νκάδα καο λα αγσλίδεηαη ζε απηό γηα δεύηεξε ζπλερή θνξά. Θα αγσληζηνύλ 22 από ηηο 34 νκάδεο πνπ είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Μεηά ηελ πεξζηλή καο επηηπρία κε ηελ θαηάιεςε ηεο όγδνεο ζέζεο,ζα αγσληζηνύκε θαη θέηνο γηα κηα αλάινγε πνξεία. Ζ νκάδα καο ζα ζηεξηρηεί ηόζν ζηηο αλαπηπμηαθέο ζθαθηέξεο, όζν θαη ζηνπο παιαηόηεξνπο ζθαθηζηέο καο, ελώ Από ην πεξζηλό ηζόπαιν απνηέιεζκα κε ηελ ζα εληζρπζεί θαη κε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ.ο. Καβάιαο δύν μέλνπο. Ζ ζύλζεζε ησλ νκάδσλ ζα είλαη 12κειήο, 5 άλδξεο, 1 γπλαίθα θαη 6 λεαληθέο ζθαθηέξεο Κ<18, Κ<16, Α<18, Α-16, Α-14, Α-12. Δπρόκαζηε ζηελ νκάδα καο λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο. Σελ 3ε ζέζε θαηέιαβε ε νκάδα καο ζην Κύπειιν Αλδξώλ Αηηηθήο. πκκεηείρε γηα δεύηεξε θνξά ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ θππέινπ Αηηηθήο, όπνπ ην 2008 είρε θαηαθηήζεη ηελ 1ε ζέζε. ηνλ εκηηειηθό πάιεςε κε ηελ παλίζρπξε νκάδα ηνπ Πεξηζηεξίνπ, ε ζύλζεζε ηεο νπνίαο απνηειείην ζηελ πιεηνςεθία ηεο από παίθηεο ηεο Δζληθήο Διιάδνο θαη έραζε νξηαθά κε 2,5-1,5. ην κηθξό ηειηθό λίθεζε ηε Ν Φηιαδέιθεηα 3-1. Φπζηνιάηξεο - Πεηξνύπνιε. 3ε ζέζε θαη θύπειιν. Αγσλίζηεθαλ νη ζθαθηζηέο καο: Γεσξγηάδεο Η., Γθνύκαο Γ., ηγάιαο Φξ., Καθώξνο Αιθ. πγραξεηήξηα ζε όινπο. ηα βήκαηα ησλ αλδξώλ θαη νη λεαξνί ζθαθηζηέο καο, θαζώο θαηέθηεζαλ ηελ 3ε ζέζε ζην Γηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα Παίδσλ-Κνξαζίδσλ (Γηαβάζηε ζρεηηθά ζηε ζει. 3) 8ν Φπζηνιαηξηθό open θαη Αηνκηθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ηνλ πνιηηηζηηθό πνιπρώξν «Μάλνο Λνΐδνο» από Ηνπλίνπ έγηλε κε επηηπρία ην 8ν Φπζηνιαηξηθό ηνπξλνπά θαη ηα Αλνηρηά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ. Ζ αλάιεςε γηα πξώηε θνξά ηνπ Αλνηθηνύ Πξσηαζιήκαηνο Αηηηθήο έδσζε κηα θαηλνύξγηα δπλακηθή ζην ηνπξλνπά. Ζ δηνξγάλσζε έγηλε ζε δύν νκίινπο, ζπκκεηείραλ αμηόινγνη ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο θαη ζεκεηώζεθε ξεθόξ ζπκκεηνρώλ 264 έλαληη 147 πέξζη. Νηθήηξηα αλαδείρζεθε ε Wim Khurtsilava Inga κε 2ν ηνλ Σεπειέλε Ν, θαη 3ν ην Γθνύκα Γ. ηνπ Φπζηνιάηξε. Πξσηαζιεηήο ΑλΠξσηαζιεηέο-Πξσηαζιήηξηεο Αηηηθήο 2010 δξώλ Αηηηθήο 2010 ν Σεπειέλεο Ν. κε 2ν ην Γθνύκα Γ. θαη 3ν ην Γθνγθόιε Α. θαη Πξσηαζιήηξηα Γπλαηθώλ Αηηηθήο 2010 ε Ηνξδαλίδνπ Ε., κε 2ε ηε ηεθαλίδε Μ. θαη 3ε ηελ Κνθόζε Γ. (ζπλέρεηα ζηε ζει. 3). 12ήκεξε Δθδξνκή ζηελ Δπξώπε, Οιιαλδία - Βέιγην - Λνπμεκβνύξγν. Ο Φπζηνιάηξεο πξαγκαηνπνίεζε 12ήκεξε εθδξνκή από 12 έσο 23 Μαΐνπ 2010 ζηηο Κάησ Υώξεο. Οη εθδξνκείο επηζθέθζεθαλ ην ηξαζβνύξγν (έδξα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ), ην Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ, ηηο Βξπμέιιεο (πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο θαη έδξα ηνπ ΝΑΛοςξεμβούπγο. ΣΟ), ην Ρόηεξληακ, ηε Υάγε, ην Άκζηεξληακ, ηε Φξαλθθνύξηε θαζώο θαη πνιιά άιια αμηνζέαηα. ( Έλζεην αθηέξωκα ζηελ εθδξνκή από ηελ Άλλα Μειίδνπ. ) 1

2 κακιζηικά Νέα Παλειιήληα Αηνκηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 2010 Σηην 1η θέζη Μιτελάκος Π. και Φράγκοσ Ελ. Οινθιεξώζεθαλ ηα Παλειιήληα Αηνκηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα πνπ έγηλαλ γηα άιιε κία ρξνληά ζην Ν. Μαξκαξά ηεο Υαιθηδηθήο. ηνπο αγώλεο ζπκκεηείραλ 710 καζεηέο θαη καζήηξηεο. Αλ ζπλππνινγηζηεί όηη ζηα ζρνιηθά πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα ζε νιόθιεξε ηε ρώξα ζπκκεηείραλ πάλσ από παηδηά, αλακθίβνια ηα πξσηαζιήκαηα απηά απνηεινύλ κία από ηηο καδηθόηεξεο δηνξγαλώζεηο όισλ ησλ αζιεκάησλ ζηελ Διιάδα. ηνπο αγώλεο ζπκκεηείραλ, αλά ηάμε, νη παξαθάησ ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηέο καο: Α Γεκνηηθνύ:Βιάρνο Κ. 5νο (6,5β.) Β Γεκνηηθνύ:Σζηβγνύιεο Δ.(5β.), Λαδάο.(4,5β.) Γ Γεκνηηθνύ: Γξαθάθνπ. 3ν θνξίηζη(5,5β.), Πξακαηεπηάθε Λ. 4ν θνξίηζη(5β.), Λαδάο Π.(5β.) Γ Γεκνηηθνύ: Λεκνλή Μ.-Η. 6ν θνξίηζη(5β.) Δ Γεκνηηθνύ: Παπαδόπνπινο Α. 8νο(6β.) Σ Γεκνηηθνύ: Σζηβγνύιε Αηθ. 5ν θνξίηζη(5,5β.), Πξακαηεπηάθε Αζπ. 6ν θνξίηζη(5β.) Α Γπκλαζίνπ: Παπαδόπνπινο Γ. 5νο(6,5β), Φξάγθνπ Μ. 6ν θνξίηζη(5β.) Β Γπκλαζίνπ: Μηρειάθνο Π. 1νο(7,5β.), Λεκνλήο Κ. (5β.), Βνδίθεο Α.(3,5β.), Γ Γπκλαζίνπ: Φξάγθνπ Δ. 1ε (7,5β.) Λύθεηα: Φξάγθνο Β.(5,5β.), Μπαξκπαγηάλλεο Π. (4β.), Θέκειε Γ.(4β.) Δπίζεο ζπκκεηείραλ ζην Αλνηρηό Μαζεηηθό Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ νη ζθαθηζηέο καο Κνπληαξδάο Π. 2νο(7β.), Μαξνύδαο 5νο(5β.) θαη ζην Αλνηρηό Μαζεηηθό Γεκνηηθώλ νη: Κνιπβάο Α. 3νο(7β.), Μαλζνύξ (6β.), Κνιπβά Η. 1ν θνξίηζη (5β.), Λεπηέξε. (4,5β.), Λεπηέξεο Η. (4,5β.), Πξακαηεπηάθε Αλ. (4β.). πγραξεηήξηα ζε όια ηα παηδηά. 4ν Μαζεηηθό ηνπξλνπά ζθάθη 2010 ηνπ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Νίθαηαο Μεγάιε επηηπρία είρε ην καζεηηθό ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ Α.Ο.Γ.Ν. ην άββαην 29 Μαΐνπ ζηνλ πνιηηηζηηθό πνιπρώξν «Μάλνο Λνΐδνο». Έιαβαλ κέξνο αξθεηνί καζεηέο θαη καζήηξηεο από ηα Γεκνηηθά ρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ηνπ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ καο. Οη αγώλεο Ο Γήκαξρνο κε ηνπο ζθαθηζηέο έγηλαλ ζε 2 νκίινπο (Α, Β, Γ θαη Γ, Δ, Σ ηάμεηο). Έγηλαλ ηέζζεξεηο γύξνη θαη δόζεθαλ κεηάιιηα ζε όια ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο αγώλεο. ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθε θαη ν δήκαξρνο Νίθαηαο θ. ηέιηνο Μπελεηάηνο. Αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ, ζε όινπο όζνη βνήζεζαλ λα γίλεη ην ηνπξλνπά απηό, αιιά ηδηαίηεξα ζηελ πξνπνλήηξηα Μαηίλα Αγγειάθε, γηα ηελ πξνζπάζεηά ηεο ζηε δηάδνζε ηνπ ζθαθηνύ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο πόιεο καο. Παλειιήληα Οκαδηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 2010 Σν 8ν Παλειιήλην νκαδηθό ζρνιηθό πξσηάζιεκα 2010 έγηλε ζην Ν. Μαξκαξά ηεο Υαιθηδηθήο. Ζ νκάδα ηνπ 3νπ Λπθείνπ Νίθαηαο ηεξκάηηζε ζηελ 7ε ζέζε ζηελ Διιάδα. Οη πξνζδνθίεο πνπ δεκηνύξγεζε ε θαηάιεςε ηεο 1εο ζέζεο ζην πξσηάζιεκα Αηηηθήο δελ επαιεζεύηεθαλ εμαηηίαο ησλ θελώλ αιιά θαη θάπνησλ άηπρσλ ζηηγκώλ ησλ καζεηώλ-ζθαθηζηώλ ζηα θξίζηκα παηρλίδηα. Σα επόκελα ρξόληα ζα πξέπεη ίζσο λα ππάξμεη δξαζηεξηνπνίεζε γηα ην 3ν Λύθεην Βόινπ- 3ν Λύθεην Νίθαηαο ζρεκαηηζκό κηαο λέαο νκάδαο πνπ ζα επαλαιάβεη ηηο επηηπρίεο ηνπ Λπθείνπ, αιιά θαη ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ. ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο Π. Υσκαηίδεο, Π. Μπαξκπαγηάλλεο, Γ. Θέκειε, Α. Υαιηθηόπνπινο. Πηζηεύνπκε όηη άμηδε ε πξνζπάζεηα όισλ όζσλ ζπλέβαιαλ γηα ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Λπθείνπ ζην πξσηάζιεκα. πγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο θαη ην Λύθεην. Δπξσπατθό ρνιηθό Πξσηάζιεκα ηε 2ε ζέζε ε Πξακαηεπηάθε Λνπθία Σε 2ε ζέζε ζηελ θαηεγνξία θνξηηζηώλ < 9 θαηέθηεζε ε ζθαθίζηξηά καο Πξακαηεπ ηάθε Λνπθία, ζην Δπξσπατθό ζρνιηθό πξσηάζιεκα πνπ δηεμήρζε από 5 κέρξη 11 Απξηιίνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Μεηείραλ νη ζθαθίζηξηέο καο: -Κ9: Πξακαηεπηάθε Λνπθία 2 ε, Γξαθάθνπ. 6ε Πξακαηεπηάθε Αλαζη.- Λνπθία -Κ11: Πξακαηεπηάθε Αζπαζία -Α7: Πξακαηεπηάθε Αλαζηαζία (2ν θνξίηζη) Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά Πξσηαζιήκαηα 2010 ( 8,10,12,14 θαη 16 εηώλ). Σα Παλειιήληα αηνκηθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα, ζα γίλνπλ ζηελ Καιιηζέα Υαιθηδηθήο από 25 Ηνπλίνπ κέρξη 2 Ηνπιίνπ. Από ην Φπζηνιάηξε πξνθξίζεθαλ νη: Φξάγθνο Βαζ., Φξάγθνπ Δι., Μηρειάθνο Παλ., Παπαδόπνπινο Αζη.,. Πξακαηεπηάθε Αζπ., Πξακαηεπηάθε Λνπθ. θαη Σζηβγνύιεο Δπάγ. Δπίζεο ζα ζπκκεηέρνπλ νη: Παπαδόπνπινο Γεσ., Ξαλζόπνπινο Βαζ., Λεκνλήο Κπξ., Μαξνύδαο Παλ., Φξάγθνπ Μαξ., Κνιπβάο Αξ., Λεκνλή Μαξ.-Η., Γξαθάθνπ ση., Κνιπβά Ησ θαη Πξακαηεπηάθε Αλ. Δπρόκαζηε ζε όινπο ηνπο αζιεηέο καο λα θάλνπλ θαινύο αγώλεο. 2

3 κακιζηικά Νέα (ζπλέρεηα από ηελ 1ε ζειίδα) 8 ν Φπζηνιαηξηθό open Αλαιπηηθά βξαβεύηεθαλ νη παξαθάησ αζιεηέο: 1νο όκηινο. Γελ. θαηάηαμε: 1. Wim Khurtsilava A. 2. Σεπειέλεο N. 3. Γθνύκαο Γ. Γπλαηθώλ: 1.Khurtsilava A 2. Ηνξδαλίδνπ Ε. 3.ηεθαλίδε Μ. Νέσλ:1.Γθνύκαο Γ. 2. Αγγειήο Ν. 3.Ρεγόπνπιν-Σζίγθνο Α. Δθήβσλ: 1.ηάκνο Φ. 2.Κνζκάο-Λέθθαο Γ. 3.Φξάγθνο Β. Νεαλίδσλ: 1.Κνθόζε Γ., 2.Φξάγθνπ Δ., 3. Σεξδηδάθε Α. Παίδσλ: 1.Παπαζεκαθόπνπινο 2.Μηρειάθνο 3.Αξλανύηνγινπ Βεηεξάλσλ:1. Kamanets 2. Γειεζαλάζεο 3. Οξληζόπνπινο. 2νο όκηινο. Γελ. θαηάηαμε: 1. Φαθνύδεο Η. 2. Εαραξόπνπινο Δ. 3. Κσλζηαληόπνπινο Ν. Παίδσλ:1.Εαραξόπνπινο Δ. 2.Βνδίθεο Α. 3.Ξαλζόπνπινο Β. Κνξαζίδσλ: 1.Κόθθνηα Δ. 2.Φξάγθνπ Μ. 3. Σζνπθαξάθε Α. Πακπαίδσλ:1.Σζακαηζνύιεο. 2.αθειιάξηνο. 3.Μπηηζάλεο. Παγθνξαζίδσλ: 1.Φσθίκε 2.Πνπινπνύινπ. 3. Γξαθάθνπ Μίλη (- 8): 1. Καξνύζνο.Ν. 2. Παλόπνπινο Ο. 3. Λαδάο. Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ καο επραξηζηεί ην Γήκν Νίθαηαο, ηνπο εξγαδόκελνπο ζην Γήκν θαζώο θαη όινπο όζνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηεο δηνξγάλσζεο Πξνζερείο ζθαθηζηηθέο δηνξγαλώζεηο Παλειιήληα αηνκηθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα. (-16), (-14), (-12), (-10) & (-8 εηώλ). Θα γίλνπλ ζηε Καιιηζέα Υαιθηδηθήο όπσο θαη πέξζη ζην ίδην ζπγθξόηεκα Ξελνδνρείσλ GΖotels από 25 Ηνπλίνπ σο θαη 2 Ηνπιίνπ ν Γηαζπιινγηθό θύπειιν Διιάδαο. Θα δηεμαρζεί από 3 4 Ηνπιίνπ 2010 ζην Πεξηζηέξη Οη ηέζζεξεηο νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ είλαη: 1. Δ.. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2. ΚΤΓΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 3. Π.. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ θαη 4. ΟΡΔΣΗΑΓΑ. Παλειιήλην δηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο θαηεγνξίαο Θα δηεμαρζεί ζην Πεξηζηέξη από 5-11 Ηνπιίνπ 2010 Μεηέρνπκε κε 20κειή νκάδα. (Αλαιπηηθά γηα ηελ νκάδα καο ζηελ 1ε ζειίδα) ΓΗΔΘΝΖ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΟΤ 2010 : Φπζηνιάηξεο - Δλ. πάξηεο Οκαδηθό Πξσηάζιεκα Παίδσλ Κνξαζίδσλ Αηηηθήο 2010 εκαληηθή επηηπρία γηα ηελ νκάδα καο ε θαηάθηεζε ηεο 3εο ζέζεο ζην πξσηάζιεκα Παίδσλ-Κνξαζίδσλ πξαγκαηνπνηώληαο ηέζζεξηο λίθεο, κία ηζνπαιία θαη κία ήηηα. Πξσηαζιήηξηα αλαδείρζεθε ε νκάδα ηεο Π.. Πεξηζηεξίνπ θαη δεύηεξε ε νκάδα ηνπ.ο. Καιιηζέαο. πκκεηείραλ νη : Φξάγθνο Βαζ., Μηρειάθνο Παλ., Παπαδόπνπινο Αζη., Βιάρνο Κσλ., Φξάγθνπ Μαξ., Σζηβγνύιε Αηθ., Ξαλζόπνπινο Βαζ., Λεκνλή Μαξ., Γξαθάθνπ ση., Πξακαηεπηάθε Αζπ. θαη Πξακαηεπηάθε Λνπθία. Γηαζπιινγηθά Κύπειια Παίδσλ (-14) θαη Πακπαίδσλ (-10) Παξά ηηο ζεκαληηθέο απνπζίεο, ιόγσ ηεο ηαπηόρξνλεο δηεμαγσγήο ηνπ νκαδηθνύ πξσηαζιήκαηνο Παίδσλ- Κνξαζίδσλ, νη νκάδεο καο θαηέιαβαλ ηελ 6ε θαη 30ε ζέζε ζηνπο Παίδεο (57 ζπκκεηνρέο) θαη ηελ 6ε θαη 17ε ζέζε ζηνπο Πακπαίδεο (39 ζπκκεηνρέο). α) Γηεζλέο ηνπξλνπά SUMMER CUP 2010 ζα δηεμαρζεί ζηε Υαιθηδηθή από Ηνπιίνπ 2010 β) Γηεζλέο open«ηκαρο» ζα δηεμαρζεί ζηελ Ηθαξία από 13 έσο 21 Ηνπιίνπ γ) Γηεζλή ηνπξλνπά ηνπ Ρεζύκλνπ Κξήηεο θαη ηεο Λέξνπ από Ηνπιίνπ 2010 δ) Γηεζλέο νπελ ηεο Παιαηόρσξαο Κξήηεο από Ηνπιίνπ 2010 ε) 19 ν Γηεζλέο νπελ Καβάιαο από 30 Ηνπιίνπ έσο 7 Απγνύζηνπ 2010 ζη) Γηεζλέο ηνπξλνπά ΑΚΡΟΠΟΛΗ από 9 έσο 17 Απγνύζηνπ 2010 ζ) NEGROPONTE 2010 ζηε Υαιθίδα από 9 έσο 17 Απγνύζηνπ 2010 ε) ηε Νίθαηα (Μάνηρα( Μάνηρα) ) ην 30ν rapid ζηε κλήκε ησλ πεζόλησλ ζην Μπιόθν ηεο Κνθθηληάο. ζ) 20-28/8 28/8 ηε Νίθαηα ζηνλ Πνιηηηζηηθό Πν- ιπρώξν *Μάλνο Λνΐδνο* ην 18 ν Γηεζλέο ηνπξλνπά «ΣΗΜΖ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ». Φπζηνιάηξεο - Δζηία Ν. κύξλεο Φπζηνιάηξεο - Έλσζε πάξηεο ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ νη: (U14) Παπαδόπνπινο Γ., Μηρειάθνο Π., Βνδίθεο Α., Λεκνλήο Κ. Ξαλζόπνπινο Β. θαη. Μαξνύδαο Π. θαη (U10) Λαδάο Π., Λαδάο., Πξακαηεπηάθε Α., Πξακαηεπηάθε Λ., Σζηβγνύιεο Δ., Σνπληνπιίδεο Ν., Μαλζνύξ Η., Λεκνλή Μ.Η., Κνιπβάο Αξ., Κνιπβά Η., Γξαθάθνπ., Σζηβγνύιεο Δ., Βιάρνο Κ., Λεπηέξεο Η., Λεπηέξε., Γεσξγίνπ Δ. θαη Μνβζεζηάλ Φ. 3 Παλεπξσπατθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα (-18, -16, -14, -12, -10 & -8 εηών ), ζηο Μπαηνύκη ηεο Γεσξγίαο από 19 έσο 29 επηεκβξίνπ Παγθόζκηα λεαληθά πξσηαζιήκαηα 2010 (-18, -16, -14, -12, -10 & -8 εηών ), θα γίνοςν ζηελ Διιάδα θαη ζηε Υαιθηδηθή από 19 έσο 31 Οθησβξίνπ 2010

4 ΥΟΛΗΚΟ ΚΑΚΗ Μεηάθξαζε από ηελ ηζηνζειίδα ηεο θσηζέδηθεο θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο (ηκήκα ρνιηθνύ θαθηνύ). Τε κεηάθξαζε έθαλε ε Μαηίλα Αγγειάθε. Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο θάθη θαη Δθπαίδεπζε Πνιπάξηζκεο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξόλσλ, έρνπλ ζπλδέζεη ην ζθάθη κε ηε βειηίσζε ηεο κνξθσηηθήο επίδνζεο. Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο παίθηεο πνηθίινπλ, από δηνξαηηθόηεηα θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε κέρξη ελδπλάκσζε κλήκεο θαη ζπγθέληξσζεο. Πξνθαιεί έθπιεμε, ινηπόλ, ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ ζθάθη είλαη ηθαλά λα επεμεξγαζηνύλ πνιύπινθεο γλσζηηθέο αζθήζεηο ηόζν θαιά όζν νη πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο, κε ηα δεδνκέλα λα δείρλνπλ όηη ηα λεαξά παηδηά αλαπηύζζνπλ θαιιίηεξα ηε ζθέςε, αλαιύνπλ πξάμεηο θαη ζπλέπεηεο θαη πξνβιέπνπλ πηζαλέο θηλήζεηο όηαλ παίδνπλ ζθάθη. Δπνκέλσο, θάζε θνξά πνπ παίδνπλ κηα ζθαθηζηηθή παξηίδα, απηέο νη δεμηόηεηεο εμαζθνύληαη θαη βειηηώλνληαη. Έρεη απνδεηρζεί όηη ην ζθάθη απμάλεη: ηελ Ηθαλόηεηα Αληίιεςεο ηνπ Υώξνπ ηηο Αξηζκεηηθέο Ηθαλόηεηεο ηε Λεθηηθή Δπάξθεηα ηε Μαζεζηαθή Ηθαλόηεηα ηηο Γεμηόηεηεο Λύζεο Πξνβιεκάησλ ηελ Ηθαλόηεηα Αλάγλσζεο ηε πγθέληξσζε θαη Απηνπεηζαξρία ηηο Γεμηόηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηελ Ηθαλόηεηα λα μεπεξαζηεί ν θόβνο αλάιεςεο θηλδύλνπ Δθπαηδεπηηθά Πιενλεθηήκαηα Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα γηα θάπνηνλ πνπ παίδεη ζθάθη είλαη πνηθίια, θπξίσο όκσο απηά πνπ αλαπηύζζνληαη είλαη: πγθέληξσζε: ηελ επνρή ησλ γξήγνξσλ ξπζκώλ, ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηύνπ, νη εηδηθνί ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ επηζεκάλεη ηελ επηδείλσζε ζηα επίπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηώλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ. Από ηελ άιιε, ηα ζθαθηζηηθά παηρλίδηα δηαξθνύλ πνιιή ώξα θαη απαηηνύλ ζπλερή θαη έληνλε πξνζνρή. Έλα ιάζνο κπνξεί λα θνζηίζεη ην παηρλίδη. Μειέηεο έδεημαλ όηη νη καζεηέο πνπ παίδνπλ ζθάθη δηαζέηνπλ απμεκέλε ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο, ππνκνλήο θαη επηκνλήο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ παίδνπλ. Λύζε Πξνβιεκάησλ: Σν παηρλίδη πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή ιύζε πξνβιεκάησλ, αθνύ ε επηηπρία βαζίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζθαθηζηή λα αμηνινγήζεη γξήγνξα θαη πιήξσο έλα πηζαλό ζελάξην θηλήζεσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζηξαηεγηθή θαη ησλ δύν πιεπξώλ ζηεξηδόκελνο ζε κία δεμακελή εκπεηξίαο θαη γλώζεο ζηξαηεγηθώλ ζελαξίσλ. Απαηηνύληαη επίζεο ηζρπξέο αλαιπηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ινγηθή. Μία κειέηε ζην Βέιγην έδεημε όηη νη καζεηέο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ πνπ είραλ κακιζηικά Νέα ζθαθηζηηθή εθπαίδεπζε ζην πξόγξακκά ηνπο, επέδεημαλ θαηά κέζν όξν απμεκέλα επίπεδα γλσζηηθήο αλάπηπμεο ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ αθνινπζνύζαλ ην παξαδνζηαθό αλαιπηηθό πξόγξακκα. Γείθηεο Ννεκνζύλεο (I.Q.): Γεληθόηεξα έρεη απνδεηρζεί όηη ην ζθάθη απμάλεη όια ηα επίπεδα ηεο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ. Έλα πείξακα γλσζηό σο «Μαζαίλσ λα ζθέθηνκαη» θαη ην νπνίν δηεμήρζε ζηε Νόηην Ακεξηθή, έδεημε αύμεζε ηνπ I.Q. ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα ζε ιηγόηεξν από έλα ρξόλν ζπζηεκαηηθήο ζθαθηζηηθήο εθπαίδεπζεο. Χο απνηέιεζκα απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο κεξηθέο ρώξεο έρνπλ επίζεκα εληάμεη ην ζθάθη ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο πξόγξακκα. Κξηηηθή ζθέςε θαη κλήκε: Έλαο επηηπρεκέλνο ζθαθηζηήο δελ αλαιύεη κόλν ηελ θαηάζηαζε κπξνζηά ηνπ αιιά αληιεί από πξνεγνύκελεο παξηίδεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο γηα λα θαζνξί- ζεη ηελ θαιύηεξε ζηξαηεγηθή. Γηάθν- ξεο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ δεί- μεη όηη νη ηζρπξνί ζθαθηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο απνκλεκόλεπζεο Παλειιήληα ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 2010 από απηνύο πνπ δελ παίδνπλ ζθάθη. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ιακβάλεη ρώξα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη κεγάιεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ απνζεθεύνληαη θαη αλαθαινύληαη από ηε κλήκε. Απηό ζεκαίλεη όηη έλαο έκπεηξνο ζθαθηζηήο ζα είλαη θαιύηεξνο ζηνλ θαζνξηζκό κνηίβσλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζθαθηζηηθνύ παηρληδηνύ, ρσξίο λα έρεη απαξαίηεηα θαιύηεξε κλήκε γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο. Λήςε απνθάζεσλ: Ζ ηθαλόηεηα ιήςεο ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ θάησ από πίεζε, ζεσξείηαη βαζηθή γηα ηελ επηηπρία ζην ζθάθη. Όηαλ έλαο παίθηεο πηζηεύεη όηη ράλεη ην παηρλίδη ή ην παηρλίδη παίδεηαη θάησ από απζηεξή πίεζε ρξόλνπ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παίξλεη βηαζηηθέο αιιά επηηπρεκέλεο απνθάζεηο. Πνιινί πηζηεύνπλ όηη απηή ε ηθαλόηεηα είλαη βαζηθή γηα απνηειεζκαηηθή απόδνζε ζηηο εμεηάζεηο θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ελαζρόιεζε κε ην ζθάθη βειηηώλεη ηηο επηδόζεηο. Δπηπιένλ, νη έκπεηξνη ζθαθηζηέο επηδεηθλύνπλ απμεκέλε επηδεμηόηεηα ζηε ιήςε δύζθνισλ απνθάζεσλ. πλέρεηα ζην επόκελν ηεύρνο Τ.Γ. Δπραξηζηώ ηε Μαηίλα Αγγειάθε γηα ηε βνήζεηα θαη ηνπο Μαζηό Υαπίδε, Αιίθε Εεξβέα θαη Μαξία Καξαβά γηα ηηο επηζεκάλζεηο - δηνξζώζεηο. Θ. Υσκαηίδεο 4 ην ζύιινγό καο ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θαθηνύ γηα παηδηά. Καινύκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ έρνπλ ή μέξνπλ παηδηά ειηθίαο από 5 εηώλ θαη άλσ, λα ηα ελεκεξώζνπλ γηα ηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζύιινγν. Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζόπνπιν Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ.

5 . Άλνημε 2010 Δθδξνκή ζηηο ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ ΟΛΛΑΝΓΗΑ-ΒΔΛΓΗΟ-ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ Πλατεία Απσαίαρ Αθήναρ στο Λοςξεμβούπγο. αλ λα κελ πέξαζε κηα κέξα από πέξπζη ζαο είδα πάιη γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο ζπληαμηδηώηεο κνπ λα καδεπόκαζηε πξσί πξσί, Σεηάξηε 12 Μάε γηα ην θαζηεξσκέλν πηα εηήζην ξαληεβνύ καο γηα λα εθδξάκσκε «αλά ηαο Δπξώπαο». Πξννξηζκόο καο εθέηνο νη Κάησ Υώξεο. Δκπξόο ινηπόλ γηα Πάηξα Φεξηκπόνπη Αγθώλα (θάζε ρξόλν ηεο δίλνπκε ξαληεβνύ) θαη απ εθεί θαηεπζείαλ ζην Λνπγθάλν πνπ είλαη θηηζκέλν ζηηο όρζεο ηεο νκώλπκεο ιίκλεο. Μηα κεζαησληθή πόιε θέληξν ηνπξηζηηθώλ θαη ρεηκεξηλώλ ζπνξ κε πνιιά λενθιαζηθνύ ξπζκνύ κλεκεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Παλαγία ησλ Αγγέισλ θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Αλαρώξεζε γηα Βαζηιεία, όπνπ δηαλπθηεξεύνπκε. Σν επόκελν πξσί, Παξαζθεπή, θάλνπκε κηα κηθξή πεξηήγεζε ζηελ πόιε, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηηο 2 όρζεο ηνπ Ρήλνπ θαη ρσξίδεηαη ζε κεγάιε θαη κηθξή Βαζηιεία. Πόιε κε πάξθα, θήπνπο ή κλεκεία γνηζηθνύ ξπζκνύ, όπσο ε κεηξόπνιηο ην Γεκαξρείν πάλσ ζηνλ πην παιηό δξόκν 15 νπ θαη 16 νπ αηώλα. ην δξόκν πξνο Λνπμεκβνύξγν πεξλάκε θαη κέλνπκε γηα ιίγν ζηελ πόιε Κνικάξ κε ηα πεξίθεκα ζπίηηα κπαγδαληί θαη ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ηηκήο έλεθελ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πνπ θαηάγεηαη απ ην Κνικάξ. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην ηξαζβνύξγν. ηε βόιηα ζην ηξαζβνύξγν δελ κπνξείο λα πηζηέςεηο ζηα κάηηα ζνπ. Μηα πόιε βγαικέλε απ ηα εηθνλνγξαθεκέλα παξακύζηα ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ. Σα θαλάιηα ηνπ πνηακνύ Ηι, παξαπόηακνο ηνπ Ρήλνπ, πνπ ηα δηαζρίδνπλ ηα πινηάξηα ηα ιεγόκελα «κπαηώ». Μλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο κε ηελ πξνζηαζία ηεο UNESCO. Ζ πην εηδπιιηαθή γεηηνληά ηεο παιηάο πόιεο είλαη απηή πνπ αθνύεη ζην όλνκα Μηθξή Γαιιία κε ηνπο 4 γνηζηθνύο πύξγνπο πνπ ην «θξνπξνύλ» εδώ θαη 8 αηώλεο. Σν πάξθν νξαλδεξί, ν θαζεδξηθόο λαόο Notre Dam κε ηε ζηήιε ησλ Αγγέισλ θαη ην αζηξνλνκηθό ξνιόη, θαζώο θαη ην παιηόηεξν θηίξην παγδαληί. ην ηξαζβνύξγν βξίζθνληαη θαη ηα θηίξηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ε έδξα ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Αθήλνληαο γνεηεπκέλνη ην ηξαζβνύξγν θαη κέζσ καγεπηηθήο δηαδξνκήο θζάλνπκε ζην γξαθηθό Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ, πάλσ ζηνλ πνηακό Αιδέη. Μηα παλέκνξθε πόιε. Δίδακε ζηελ πιαηεία ην άγαικα ηεο Νίθεο, ηνλ θαζεδξηθό λαό (Notre Dam), ην Γεκαξρείν, ην Γεκνηηθό πάξθν, ην παιάηη ηνπ Γνύθα, ην Κνηλνβνύιην πνπ απνηειείηαη από 15 ηζόβηνπο βνπιεπηέο, ηνπο νπνίνπο νξίδεη ν Γνύθαο. Βαδίζακε ηελ νδό ηεο Αξραίαο Αζήλαο, είδακε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Μηραήι, ηελ αξραηόηεξε ηεο πόιεο. Πεξάζακε ηε Γέθπξα ηεο αξιόηαο, Γνύθηζζα θαη γηαγηά ηνπ ζεκεξηλνύ Γνύθα. Γηαλπθηεξεύνπκε ζην Λνπμεκβνύξγν θαη ην άββαην πξσί θεύγνπκε γηα Βξπμέιιεο αθνύ θάλνπκε ζηάζε ζηελ ηζηνξηθή, από ηε κάρε ηνπ Ηνύλε ηνπ 1815,πεξηνρή Βαηεξιώ. Ο Σύκβνο κε ην άγαικα ηνπ Λένληα ζθαιηά λα ζπκίδεη ηε κάρε ησλ ζπκκάρσλ ππό ηνλ Γνπέιηλγθηνλ θαη ην άγαικα «λάλνο» ηνπ Μ. Ναπνιένληα λα ζπκίδεη ηελ ήηηα ηνπ ζην Βαηεξιώ. Έπεηηα αλαρσξνύκε γηα ηελ «Δπξσπξσηεύνπζα», ηηο Βξπμέιιεο, δηεζλέο νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό θέληξν, θαζόηη έδξα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηνο θαη ζηξαηεγείν ηνπ ΝΑΣΟ. Έληνλν θαη ην Διιεληθό ζηνηρείν ζε θάζε γσληά θπξίσο εζηηαηόξηα ή θαθέ. Βξεζήθακε ζην ηζηνξηθό θέληξν,όπνπ ην γνηζηθό αξρηηεθηνληθό ζηνηρείν παξακέλεη αλαιινίσην θαη πξνζδίδεη ζηηο Βξπμέιιεο μερσξηζηό ρξώκα. ηελ grand place, ην ζεκαληηθόηεξν γνηζηθό κλεκείν είλαη ην Γεκαξρείν, πνπ θηίζηεθε κεηαμύ 14 νπ θαη 15 νπ αηώλα. Σν πεξίθεκν θακπαλαξηό ηνπ δεζπόδεη ζηελ πόιε θαη ζηελ θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ην άγαικα ηνπ Αγ. Μηραήι. Οη ηνίρνη ηνπ θνζκνύληαη κε 137 αγάικαηα, ζηελ ίδηα πιαηεία βξίζθνπκε δηάθνξα κνλαδηθήο νκνξθηάο θηίξηα ησλ ζπληερληώλ ηεο επνρήο. ηελ grand place θαη ην παιάηη ηνπ Βαζηιηά πνπ ρηίζηεθε ηνλ 15 ν θαη 16 ν αηώλα θαη ζήκεξα θηινμελεί ην Μνπζείν ηεο πόιεο όπνπ εθεί βξίζθνληαη θαη νη 400 θνξεζηέο ηνπ Μάλθελ Πηο. Ση είλαη ν Μάλθελ Πηο; Σν δηάζεκν κηθξό αγαικαηίδην ηεο πόιεο πνπ παξηζηάλεη έλα αγνξάθη λα «θαηνπξά» ζε κηα ιηκλνύια. Δίδακε ηελ πιαηεία Sablon κε ηνλ εληππσζηαθό γνηζηθνύ ξπζκνύ θαζεδξηθό λαό κε ηνπο 2 πύξγνπο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι θαη ηεο Αγίαο Γνλδνύιεο. Καη ηέινο ζην πάξθν Saken to Atomium, εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαηαζθεπή, αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ αηόκνπ κεγαισκέλν θαηά θνξέο. Σελ επνκέλε αλαρσξνύκε γηα ηηο κεζαησληθέο πόιεηο Γάλδε θαη Μπξηδ. ηε Atomium,πάπκο Saken στιρ Βπςξέλλερ Γάλδε επηζθεπηόκαζηε ην λαό ηνπ Saint Pavon κε ηα πνιύ σξαία αγάικαηα, παξεθθιήζηα, ηνλ θαηαπιεθηηθό μπιόγιππην άκβσλα, ην ηεξό ηνπ θαη επίζεο ηνλ ηξίπηπρν πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ Βαλ λη Αηθ ε ζηαύξσζε, ε απνθαζήισζε θαη ε πνξεία ηνπ ζείνπ δξάκαηνο ζε ηνηρνγξαθία θαη ηνλ πξσηόηππν πίλαθα ηνπ Ρνύκπελο ε δηθαηνζύλε ηνπ νινκώληα. Δίδακε ηε ζπλνηθία Αγ. Μηραήι, ηνλ πύξγν ηνπ Μπεξλάξ ηνπ δηαβνιηθνύ, όπνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζείν. 5

6 Άλνημε 2010 Δθδξνκή ζηηο ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ (ζπλέρεηα) Δπόκελε επίζθεςε ε Μπξηδ κηα πόιε βγαικέλε από κεζαησληθό παξακύζη, γλσζηή θαη σο Βελεηία ηνπ Βνξξά. Αηηία νη πδάηηλνη δξόκνη έλαο ιαβύξηλζνο από λεξό πνπ ζρεκαηίδεη ιεσθόξνπο θαη ζνθάθηα θαη νη πακπάιαηεο πξνζόςεηο ηνπ θηηξίνπ θπξίσο γνηζηθνύ ξπζκνύ. Άςνγα δηαηεξεκέλε πόιε, λα κε βξίζθεηο ζην βιέκκα ζνπ ίρλνο θαθνηερλίαο. Δθπιεθηηθό ην θηίξην ηεο Γεκαξρίαο, ν λαόο ηνπ Αγ. Μηραήι θαη ε εθθιεζία ηνπ αίκαηνο. Δπηζηξνθή ζηηο Βξπμέιιεο θαη Γεπηέξα πξσί αλαρσξνύκε γηα ηελ Ακβέξζα, ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηνπ Βειγίνπ θαη 2 ν ηεο Δπξώπεο πάλσ ζε πνηάκη ζηνλ ειη. Οι εκδρομείς ζηην αψίδα ηοσ Saken Γελέηεηξα ηνπ Ρνύκπελο, πόιε κε ζεηεία ζηελ ηέρλε θαη ζηνιηζκέλε κε ηε ιάκςε ησλ δηακαληηώλ, θέληξν δηεζλνύο επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο δηακαληηώλ. Ζ Ακβέξζα είλαη κηα πόιε πινύζηα ζε κνπζεία θαη έξγα ηέρλεο. Δθεί βξίζθνληαη ν Καζεδξηθόο λαόο ηεο Notre Dam θαη ζηελ πιαηεία αγνξάο Grote Market ην εληππσζηαθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ 15 νπ αηώλα. Αθήλνληαο ηελ Ακβέξζα ζπλερίδνπκε γηα Οιιαλδία θαη πξώηνο ζηαζκόο ην Ρόηεξληακ ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Δπξώπεο θαη 2 ν ηνπ θόζκνπ. Πόιε θηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ Maas ζηε ζπκβνιή κε ηνλ πνηακό Rotre από ηνλ νπνίν πήξε ην όλνκά ηεο. Σν Ρόηεξληακ είλαη εκπνξηθό θαη βηνκεραληθό θέληξν. Δκείο επηζθεθζήθακε θαη αλεβήθακε ζηνλ πύξγν EUROMAST κ. θαη ζαπκάζακε παλνξακηθά ην Ρόηεξληακ. πλερίδνληαο επόκελνο ζηαζκόο καο ε Υάγε. Δδώ ζαπκάζακε ηα αλάθηνξα, ηε βνπιή, ην δηεζλέο δηθαζηήξην κε ηε θιόγα ηεο εηξήλεο έμσ από ηελ θεληξηθή πύιε θαη ηελ πέηξα από Διιάδα. Δπηζθεθζήθακε ηελ εζσηεξηθή απιή ηνπ θνηλνβνπιίνπ (παιαηά αλάθηνξα). Από ηε Υάγε θεύγνπκε γηα Άκζηεξληακ ηελ πόιε ηνπ πνηακνύ Άκζηει. Δδώ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο πιαηείεο, αςίδεο, ηα εληππσζηαθά κλεκεία θαη ηα κεγαιεπήβνια θηίξηα πνπ είδακε ζηηο πξνεγνύκελεο πόιεηο. Αλη απηώλ 80 ρηιηόκεηξα θαλάιηα δηαηξέρνπλ 90 λεζάθηα πνπ ελώλνληαη κε γέθπξεο θαη εθαηνληάδεο ζηελά ζνθάθηα κε γξαθηθά ζπίηηα θαη ακέηξεηνπο πνδειάηεο. Χζηόζν θπξηόηεξα ζεκεία αλαθνξάο είλαη ε εζληθή αθαδεκία ηερλώλ ε βαζηιηθή αθαδεκία, ην Παλεπηζηήκην, ηα κνπζεία Βαλ Γθνγθ, Ρέκπξαλη, Ρηγθο κε έξγα Φιακαλδώλ δσγξάθσλ, ην θηίξην ηεο θηιαξκνληθήο κε ηε ρξπζή Λύξα ζηελ θνξπθή θαη ην κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ Μαληάκ Σηζζώ. Λίγν πην θάησ απ ηελ πιαηεία Dam ζην ιηκάλη πήξακε ην πινηάξην γηα κηα βόιηα ζηελ πόιε κέζσ ησλ θαλαιηώλ. Ση λα πνύκε, πώο λα πεξηγξάςνπκε ηελ νκνξθηά πνπ αληίθξηζαλ ηα κάηηα καο; Όζνη ηα είδακε αο ηα αλαπνιήζνπκε κε λνζηαιγία θη όζνη δελ ηα είδαηε θαληαζηείηε ηα σξαηόηεξα πνπ δελ απέρνπλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Αθνύ εγθαηαζηαζήθακε ζην ΥΑΡΛΔΜ 15 ρηιηόκεηξα έμσ από ην Άκζηεξληακ κηα γξαθηθή πόιε, ην βξάδπ βγήθακε βόιηα «by night ζηελ «θόθθηλε ζπλνηθία» ζην DAM. Δδώ ππάξρεη ην Μνπζείν ηνπ Έξσηα, νη βηηξίλεο. 6 Σελ Σεηάξηε θάλακε επίζθεςε ζηα ρσξηά ηεο Οιιαλδίαο Γθνύληα, Φόιεληακ θαη Μάξθελ. αλ πνιύρξσκν πάηζγνπνξθ ε απνβάζξα ηνπ Φνιεληακ κε ηα ρξσκαηηζηά μύιηλα ζπίηηα δίπια ζηα ιηθληδόκελα θαηάξηηα ησλ ηζηηνθόξσλ θαη παξαδίπια ζην παγθάθη ν κπξνύηδηλνο ςαξάο ζε θπζηθό κέγεζνο πνπ θαληάδνκαη όηη ζα έρεη θσηνγξαθεζεί απ όιεο ηηο θπιέο ηεο γεο. Γξαθηθό ςαξνρώξη απ όπνπ πεξλνύκε ην πινηάξην γηα λα πάκε ζ έλα άιιν ςαξνλήζη ην παλέκνξθν Μαξθελ. Νεζάθη κε γξαθηθά ζπηηάθηα ζαλ ηα θνπθιόζπηηα ησλ παξακπζηώλ θηηζκέλα αλάκεζα ζηα θαλάιηα κέζα ζην πξάζηλν θαη ηα ινπινύδηα θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζπλήζσο ληπκέλνπο κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. Ζ εθθιεζία ηνπ λεζηνύ δελ είλαη εληππσζηαθή κε αγάικαηα, όκσο ζπκίδεη νξζόδνμε εθθιεζία κε ηάκαηα θξεκαζκέλα απ ην ζόιν, κηθξνγξαθίεο θαξαβηώλ ή κηα βάξθα κε παληά. ηελ επηζηξνθή καο πεξλνύκε ην δξόκν γηα ην Μεγάιν Βόξεην Φξάγκα, έλα ηεξάζηην έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα LELI κεηαμύ ηεο Β. Θάιαζζαο θαη ηνπ Κόιπνπ ηνπ Άκζηεξληακ κήθνπο 31 ρηιηνκέηξσλ. Απηό ζώδεη ην Άκζηεξληακ από ηηο πιεκκύξεο. Σελ επόκελε κέξα αλαρσξνύκε γηα Ρήλν κε πξώηε ζηάζε ηελ Κνισλία. Καζεδξηθόο λαόο εληππσζηαθόο 160 κέηξα ύςνο, Notre Dam θαη Πέηξνπ θαη Παύινπ. Δζσηεξηθά ν λαόο όρη ηόζν εληππσζηαθόο,όκσο πεξίθεκν ην παξεθθιήζη ηεο Παλαγίαο ηεο Βξεθνθξαηνύζαο. ην δξόκν καο πξνο Φξαλθθνύξηε ζηακαηήζακε ζην Κνκπιεηο. Δθεί πνπ ν Ρήλνο θαη ν Μνδέιαο ελώλνληαη. ηηο όρζεο ηνπ ππάξρνπλ 3 θνκκάηηα από ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ γηα λα ζπκίδνπλ ηελ έλσζε ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ν λαόο ηνπ Αγίνπ Κάζηνξα θαη ην άγαικα ηνπ Γνπιηέικνπ. Σαμηδεύνληαο δίπια ζην Ρήλν θαη ηα θάζηξα ηνπ, αληηθξίδνληαο ηνπο θεκηζκέλνπο ακπειώλεο από ηνπο ν- πνίνπο παξάγνληαη ηα νλνκαζηά θξαζηά ηνπ Ρήλνπ, θζάζακε ζηελ Φξαλθθνύξηε. Δδώ ζην Μαλράηαλ ηεο Γεξκαλίαο, πόιε κνληέξλα, κε νπξαλνμύζηεο, ρηππάεη ε θαξδηά ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο όπνπ θαη ην ρξεκαηηζηήξην. Ζ πόιε έρεη ηζηνξηθό θέληξν, όπεξα θαη ιίγα κλεκεία, ηα νπνία όκσο δελ είρακε ηελ ηύρε λα επηζθεθζνύκε, ιόγσ εθηέιεζεο δεκόζησλ έξγσλ. Καη έηζη θαηεθνξίδνπκε γηα Απζηξία αθνύ θάλνπκε κηα κηθξή κηθξή ζηάζε ζην ΒΑΣΔΝ γηα shopping ζηα Swarovski θαη ην απνγεπκαηάθη θζάλνπκε ζην παλέκνξθν Ίλζκπξνπθ, πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο ηνπ Σηξόιν θηηζκέλν ζηηο 2 όρζεο ηνπ πνηακνύ Ηλλ όπνπ Ίλζκπξνπθ (δει. γέθπξα πάλσ ζηνλ Ηλλ). Πεξπαηήζακε ζην ηζηνξηθό θέληξν κε ηε Υξπζή ηέγε (7 ρηιηάδεο ρξπζά Στα κανάλια τος Αμστενταμ θεξακηδάθηα). Δίδακε θηίξηα κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο ξνθνθό, πηλαθίδεο θεξ-θνξδέ, είδακε ηελ αςίδα ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο, ηελ εθθιεζία πνπ είλαη ζακκέλνο ν Μαμηκηιηαλόο, ην κέγαξν Σξαπ (επεξγέηεο) θαη πεξπαηήζακε ηελ νδό Μαξίαο Θεξεζίαο (εκπνξηθόο δξόκνο). Δπίζεο είδακε ην δεκνηηθό θήπν, ην ζέαηξν θαη ηα αλάθηνξα Υόθκπνπξγθ. Γπξίζακε ζην μελνδνρείν θαη κε ζιίςε αξρίδνπκε λα εηνηκάδνπκε ηα κπαγθάδηα καο γηαηί ην επόκελν πξσί Good Bye Δπξώπε. Καη κεηά από έλα σξαίν ζαιαζζηλό ηαμίδη Αγθώλα Πάηξα ην όλεηξν ηειεηώλεη. Φίινη κνπ νλεηξεπηείηε, ζρεδηάζηε, επρεζείηε λα είκαζηε όινη θαιά θαη ηνπ ρξόλνπ πάιη. Καιή αληάκωζε. Άλλα Μειίδνπ.

7 ΓΔΝΙΚΑ Αλαδεκνζίεπζε από ην πεξηνδηθό «Πξάζηλν Πνληίθη», 4 Μαξηίνπ ΛΗΛΗΠΟΤΣΔΗΔ ΔΤΑΗΘΖΗΔ ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ Γεθαηξείο καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ από ην Βόιν δίλνπλ ζπκβνπιέο. Οη λέεο γεληέο είλαη πνιύ πην «πξάζηλεο» απ απηέο πνπ πξνεγήζεθαλ. Τα παηδηά κπνξνύλ επνκέλωο λα γίλνπλ ιακπξνί θαζνδεγεηέο καο. Τ. Κωζηνπνύινπ 1) ΔΞΤΠΝΔ ΑΓΟΡΔ Όηαλ θάλνπκε ςώληα απνθεύγνπκε ηηο πεξηηηέο ζπζθεπαζίεο. «Παραίλνπλ» ην ζθνππηδνηελεθέ θαηά 50%. Πξνηηκάκε πάληα ηα ζπκππθλσκέλα πξντόληα θαη ζεβόκαζηε ηηο νδεγίεο γηα ηε δνζνινγία. Κάζε δεπηεξόιεπην δηαλέκνληαη ζηνλ πιαλήηε πιαζηηθέο ζαθνύιεο. Καιό είλαη λα ςσλίδνπκε πάληα κε θαιάζη, παλέξη ή πάληλε ηζάληα. Έρεη α- πνδεηρηεί επίζεο όηη πεηάκε ην 1/3 ησλ ηξνθώλ πνπ αγνξάδνπκε ζηα ζθνππίδηα. Πξνζέρνπκε ινηπόλ ηηο επηινγέο καο θαη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο. Αγνξάδνπκε θξνύηα θαη ιαραληθά επνρήο πνπ απαηηνύλ ιηγόηεξε ελέξγεηα. Απνθεύγνπκε ηα είδε κηαο ρξήζεο. Γηα λα είλαη θσηεηλά κε ιηγόηεξν ξεύκα ηα ζπίηηα καο, πξνηηκάκε ηνπο αλνηρηόρξσκνπο ηνίρνπο πνπ δελ είλαη θνξησκέλνη κε κπηριηκπίδηα. 2) ΒΖΣΔ ΣΑ ΦΧΣΑ Γελ αθήλνπκε αλακκέλα θώηα ζε άδεηα δσκάηηα νύηε ηελ ηειεόξαζε λα παίδεη ρσξίο ζεαηέο. Πξνηηκάκε ηηο ιάκπεο πνπ εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα θαη όρη ηηο απιέο. Όηαλ έρεη δέζηε, ην λεξό εμαηκίδεηαη. Γηα απηό, ην θαινθαίξη πνηίδνπκε ηα θπηά αθνύ έρεη ζθνηεηληάζεη. Μαδεύνπκε όζν κπνξνύκε θαη κε όινπο ηνπο ηξόπνπο ην λεξό ηεο βξνρήο. Όηαλ παίξλνπκε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θνξηώλνπκε ηνλ πιαλήηε κε 3 θνξέο ιηγόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Αλ κπνξνύκε, θάλνπκε ηηο δηαδξνκέο κε ηα πόδηα. Οη κπακπάδεο θαη νη κακάδεο λα κελ ηξέρνπλ. Έρεη απνδεηρηεί όηη κε κία κέζε ηαρύηεηα θίλεζεο ην απηνθίλεην θαηαλαιώλεη 40% ιηγόηεξα θαύζηκα. 3) ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ Σν δνρείν πνπ πεξηέρεη ην κειάλη ησλ εθηππσηώλ αλαθπθιώλεηαη. Μπνξνύκε λα ην επηζηξέθνπκε ζηα θαηαζηήκαηα κε ηα αλαιώζηκα ππνινγηζηώλ. Υξεζηκνπνηνύκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν ραξηί, αμηνπνηώληαο ηα θνκπηνύηεξ (mail, αξρεία θιπ.). Γελ βάδνπκε ηε ζέξκαλζε ζην κάμηκνπκ. Έλαο βαζκόο ζεξκνθξαζίαο ιηγόηεξνο κεηώλεη θαηά 6% ηνλ ινγαξηαζκό. Γελ δεζηαίλνπκε έλα άδεην ζπίηη! Φξνληίδνπκε λα είλαη θαιά ζπληεξεκέλεο όιεο νη εγθαηαζηάζεηο, γηα λα κελ ππάξρνπλ απώιεηεο. Σν θαινθαίξη, νη ηέληεο, ηα ξνιά θαη νη γιάζηξεο κεηώλνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο θιηκαηηζηηθνύ. Σα θαιύκκαηα ησλ ηδακηώλ είλαη πνιύ ρξήζηκα γηαηί ην air-condition, όζν θη αλ δνπιέςεη, δελ κπνξεί λα ξίμεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ ηδακηώλ. 4) ΜΔ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΦΤΖ Όηαλ έρνπκε καγεηξέςεη θάηη, εθκεηαιιεπόκαζηε ηηο εζηίεο ηεο θνπδίλαο πνπ κέλνπλ δεζηέο γηα 15 ηνπιάρηζηνλ ιεπηά κεηά ην ζβήζηκν. Κάλνπκε ληνπο (πνπ απαηηεί θαηαλάισζε 60 ιίηξσλ λεξνύ) θαη όρη κπάλην (πνπ ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 200 ιίηξα!). Κάλνπκε αλαθύθισζε. Πάλσ από ην 1/3 ησλ ζθνππηδηώλ κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. Όηαλ έρνπκε βξάζεη παηάηεο, πνηίδνπκε κε ην λεξό ηνλ θήπν θαη ηηο γιάζηξεο. Δίλαη θπζηθό δηδαληνθηόλν. Σν ίδην θαη ην λεξό από ηα δπκαξηθά. Σνπνζεηώληαο θνκκάηηα ιεκόλη ζηηο κπξκεγθνθσιηέο μεθνξησλόκαζηε ηα κπξκήγθηα ρσξίο ρεκηθά. Σν λεξό από ηα βξαζκέλα απγά έρεη ηρλνζηνηρεία σθέιηκα γηα ηα θπηά καο. Φπηεύνπκε ηνκαηηέογηαηί δηώρλνπλ ηα θνπλνύπηα. 7 Οικολογικά νέα Αλαδεκνζίεπζε από ην πεξηνδηθό «Πξάζηλν Πνληίθη», 1 Απξηιίνπ ΛΗΛΗΠΟΤΣΔΗΔ ΔΤΑΗΘΖΗΔ ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ Απνζπάζκαηα παξνπζίαζεο από ην Εδδδ!!, ην ηζηνιόγην νκάδαο καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ 41 νπ ΓΔΛ Αζήλαο γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ. Τ. Κωζηνπνύινπ 1) ΑΘΧΟ ΚΑΗ ΑΘΟΡΤΒΟ Μεηά ην πεξπάηεκα, ην πνδήιαην αληηπξνζσπεύεη ηνλ πην αζών θαη ήπην ηξόπν κεηαθίλεζεο. Δίλαη αζόξπβν, δελ ξππαίλεη, δελ θαηαλαιώλεη ρώξν θαη θαύζηκα, είλαη επίζεο θηελό θαη ζπκπαζέο γηαηί ζπλδέεηαη κε ηνλ θαζέλα από ηα πξώηα ηνπ παηδηθά ρξόληα Πνδήιαην ρξεζηκνπνηεί όπνηνο ζέιεη λα είλαη επέιηθηνο, όπσο ν πεδόο, απηόλνκνο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ, ρσξίο λα δεκηώλεη ην πεξηβάιινλ, όπνηνο επηζπκεί λα έρεη επαθή κε ηελ πόιε θαη λα απνιακβάλεη ηε κεηαθίλεζή ηνπ. Μόιηο ην 5% ησλ Διιήλσλ όκσο ρξεζηκνπνηεί πνδήιαην. Σν 67% νκνινγεί όηη δελ έρεη πεξάζεη θαλ ε ηδέα από ην κπαιό ηνπ. 2) ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΖ ΠΟΛΖ ηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο καο δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πνδειάηνπ. Οη αλεθόξεο είλαη πνιιέο. Οη πνιίηεο δελ αζθνύληαη, απνθεύγνπλ ηε ζσκαηηθή θόπσζε θαη ηα πνζνζηά παρπζαξθίαο είλαη πςειά. Οη ππνδνκέο πνπ απνπζηάδνπλ από ηελ Αζήλα είλαη: πνδειαηόδξνκνη, πνδειαηνισξίδεο, αζθαιείο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα πνδήιαηα θαη δξόκνη ήπηαο θπθινθνξίαο. Μέρξη ζήκεξα, δίθηπα πνδειάηνπ ζηελ Διιάδα έρνπλ απνθηήζεη ε Καξδίηζα, ε Λάξηζα θαη ην Μεζνιόγγη. ηελ Καξδίηζα, δηέξρεηαη από ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, θαηά κέζνλ όξν, έλα πνδήιαην θάζε 28 δεπηεξόιεπηα. Ζ θαηαζθεπή ησλ πνδειαηνδξόκσλ εθεί επλνήζεθε από ην επίπεδν αλάγιπθν θαη ηνπο θαξδείο δξόκνπο. 3) Ζ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Ζ πξνώζεζε ηεο έληαμεο ηνπ πνδήιαηνπ είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ησλ αζθνύκελσλ πνιηηηθώλ ζηηο επξσπατθέο πόιεηο θαζώο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα. Αθόκα θαη ζ εθείλεο ηηο επξσπατθέο πόιεηο από ηηο νπνίεο ην πνδήιαην έρεη εμαθαληζηεί, έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα πνιύ ζεκαληηθά έξγα γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ. Γξνκνινγνύληαη ιύζεηο πνπ θεξδίδνπλ ρώξν γηα ηνλ πεδό, ηνλ πνδειάηε, ην πξάζηλν. Καη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα, ε πόιε γίλεηαη δηαθνξεηηθή. Αληίζεηα κε ηα άιια κέζα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνλ δεκόζην ρώξν, ην πνδήιαην ηνλ πξνζηαηεύεη θαη ηνλ αλαδεηθλύεη. 4) ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Σν πνδήιαην ελδπλακώλεη ην κπτθό θαη θαξδηναλαπλεπζηηθό καο ζύζηεκα. Βνεζάεη ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα ζηεθαληαία λόζν. Βειηηώλεη ηελ επθακςία, ηελ αληνρή θαη ηε δύλακε, εληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, θαηαπνιεκά ηελ παρπζαξθία, πξνιακβάλεη θαη κεηώλεη ηελ θπηηαξίηηδα, εληζρύεη ηελ ςπρνινγηθή καο θαηάζηαζε θαη απνβάιιεη ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. Σν πνδήιαην, ε πγεία θαη ε θαιή δηάζεζε ζπκβαδίδνπλ. Πξόθεηηαη γηα πνηόηεηεο πνπ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ δνύκε, ηείλνπκε λα παξαδερηνύκε όηη ηηο ράζακε νξηζηηθά. Δγθισβηζκέλνη ζε κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ καο ζέξλεη, πάςακε λα θαληαδόκαζηε άιιεο εηθόλεο, αξθνύκαζηε ζηελ επηβίσζε, δελ ζέηνπκε θηιόδνμνπο ζηόρνπο. Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο

8 Εκδρομές ποσ έγιναν Ρεθόξ εθδξνκώλ ζεκείωζε απηή ηελ Άλνημε ν Φπζηνιάηξεο, δηνξγαλώλνληαο 6 κνλνήκεξεο, 2 δηήκεξεο, κία ηξηήκεξε θαη κηα 12ήκεξε εθδξνκή. Κπξηαθή 13 Μαξηίνπ Δπίδαπξν Με επίζθεςε ζην Αξραίν Θέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ θαη Θέαηξν Αξραίαο Δπηδαύξνπ μελάγεζε,από ηνλ αξραηνιόγν θ. Σδηακπάζε Κσλ., ζηνλ επξύηεξν ρώξν μεθίλεζε ε εθδξνκή καο. ηε ζπλέρεηα επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κσηζηνκύηε ζην Λπγνπξηό. Έθπιεθηνη παξαηεξήζακε απνιηζσκέλνπο νξγαληζκνύο από ακκσλίηεο θαη ηξηινβίηεο 500 εθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ θαη ζαπκάζακε ηε πινύζηα ζπιινγή νξπθηώλ, πνιύηηκσλ θαη εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ (ζκαξάγδηα, ξνπκπίληα, νπάιηνπο, ακέζπζηνπο ) ζε κηα παλέκνξθε έθζεζε. ηε ζπλέρεηα ηε ζθπηάιε πήξε ν θαζεγεηήο θ. Παλ. Φύραο θαη καο νδήγεζε ζην αξραίν κνλνπάηη ηεο Δπηδαύξνπ θαη θηάζακε κέρξη ηε ζάιαζζα. Ο Φπζηνιάηξεο ηνλ επραξίζηεζε ηηκώληαο ηνλ κε αλακλεζηηθή πιαθέηα γηα ηελ ζπκβν- Ο Καζεγεηήο Φύραο Π. ιή ηνπ ζηελ αλαβίσζε ησλ αξραίσλ Μπθελατθώλ δξόκσλ. Σν απόγεπκα αθνύ επηζθεθηήθακε θαη ην κηθξό ζεαηξάθη ζηε παξαιία ηεο Δπηδαύξνπ πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο. Πέκπηε 25 Μαξηίνπ Γξαβηά- Πνιύδξνζν. Δζληθή Δπέηεηνο θαη δηαιέμακε λα επηζθεθηνύκε ην η- ζηνξηθό Υάλη ηεο Γξαβηάο. Οη πεδνπόξνη ηνπ Φπζηνιάηξε πεξπάηεζαλ ηε 5σξε δύζθνιε δηαδξνκή Αγόξηαλε Πνιύδξνζν. Μαδί καο πεξπάηεζαλ αξθεηνί θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ κε νκάδα θνηηεηώλ από Γαιιία θαη Πνισλία πνπ ήξζαλ ζηε ρώξα καο κε αληαιιαγέο Απξηιίνπ Σξηήκεξε Σνπξηζηηθή & θαθηζηηθή εθδξνκή ζηε Υαιθηδηθή Πξαγκαηνπνηήζεθε ε 3ήκεξε εθδξνκή ζηε Υαιθηδηθή θαη ζην Πόξην Καξξάο. Δπηζθεθηήθακε ηελ Οπξαλνύπνιε θαη κε ην θαξαβάθη θάλακε ηνλ πεξίπινπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο κέρξη ηε Γάθλε. Οη πεδνπόξνη έθαλαλ κηα επράξηζηε δηαδξνκή ζην Υνινκώληα, ελώ θάπνηνη άιινη πξνηίκεζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο ζθάθη θαη λα θάλνπλ κηθξνύο πεξηπάηνπο θνληά ζην μελνδνρείν Πόξην Καξξάο. Κπξηαθή 2 Μαΐνπ 2010 ζηε Πάξλεζα. Κπξηαθάηηθε απόδξαζε ηνπ Φπζηνιάηξε ζηε Πάξλεζα. Ξεθηλώληαο από ην Μνλ Παξλέο αλεθνξίζακε γηα έλα ηέηαξην κέζα ζην θακέλν δάζνο, κε ηνπο καπξηζκέλνπο θνξκνύο ξηγκέλνπο ζην έδαθνο θαη ηα ιηγνζηά πεύθα ηεο αλαδάζσζεο λα θηλδπλεύνπλ λα μεξαζνύλ από ηελ αλνκβξία. Καθεδάθη θαη ιίγε μεθνύξαζε ζην Μπάθη θαη ζπλέρεηα γηα Φιακπνύξη, βξύζε Κνξνκειηάο, Πέηξα Βαξπκπόκπεο θαη θηάζακε ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο( 4 ώξεο). ηε ζπλέρεηα θαγεηό ζην Κξπνλέξη θάησ από ηα Πεύθα θαη επηζηξνθή ζηε Νίθαηα. Κπξηαθή 16 Μαΐνπ 2010 Μαίλαιν. 40 πεδνπόξνη ηνπ Φπζηνιάηξε πεξπάηεζαλ κηα ζαπκάζηα δηαδξνκή κέζα ζηα έιαηα, μεθηλώληαο από Καξδαξά αλεθνξίζακε κέρξη ην δηάζειν θαη θαηαιήμακε ζην παλέκνξθν θαη γξαθηθό Ρνεηλό, όπνπ καο πεξίκελε ην δπγνύξη ζηε γάζηξα. Έλα επράξηζην κνλνπάηη ( 3 σξώλ), όπνπ όινη είρακε λα πνύκε ηα θαιύηεξα ιόγηα. Δκδρομικά Νέα 8 αββαηνθύξηαθν Μαΐνπ Αξρ. Οιπκπία - Οξνπέδην Φνιόεο. Με πινύζην πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηήκεξε εθδξνκή ζηελ Αξραία Οιπκπία. Σε πξώηε Ζκέξα επηζθεθηήθακε ην γλσζηό δάζνο ηεο ηξνθπιηάο-κνηπρίνπ, όπνπ ε ππεύζπλε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θέληξνπ θ. Σδνβάλε Διηζάβεη, καο έθαλε μελάγεζε ζηα ζπνπδαηόηεξα κέξε ηνπ πγξνηόπνπ. Ύζηεξα από κηα παλέκνξθε δηαδξνκή ζην δάζνο θαηαιήμακε ζηε Καινγξεά γηα θαγεηό. Σν βξάδπ κείλακε ζηελ Αξραία Οιπκπία,όπνπ πξσί-πξσί μελαγεζήθακε ζην κνπζείν θαη ζην αξραίν Θέαηξν ζηάδην. ηε Πεξπάηεκα ζην δάζνο ηεο ηξνθπιηάο ζπλέρεηα αλεθνξίζακε γηα ην νξνπέδην ηεο Φνιόεο, βιέπνληαο αξηζηεξά θαη δεμηά καο ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ηεο θσηηάο ηνπ Καινθαηξηνύ ηνπ 2007 κε ηα πξώηα δέλδξα λα βγαίλνπλ δεηιά δεηιά, γηα λα πεξπαηήζνπκε ζην κνλνπάηη ηεο Γξαβάηαο. Με ηε ζπκβνιηθή απηή πξάμε ζεκαηνδόηεζεο ηεο δηαδξνκήο κε 300 πνιύρξσκεο γξαβάηεο, νη ηνπηθνί ζύιινγνη ζέινπλ λα παξνηξύλνπλ ηνπο αλζξώπνπο ησλ πόιεσλ λα έιζνπλ θαη λα πεξπαηήζνπλ ζηε θύζε. Με νδεγό ηνλ θ. Παλ. Αρηιιεόπνπιν, έλα από ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ κνλνπαηηνύ, θάλακε θαη θαηλνύξγηα ζεκαηνδόηεζε. ην ρσξηό Πέξζαηλα,όπνπ έγηλε θαη ην ζρεηηθό γιέληη,καο θηινμέλεζαλ θεξλώληαο καο ηζίπνπξν, θξαζί θαη ην θαληαζηηθό ηνπηθό ηπξί ηνπο. Σνπο επραξηζηνύκε όινπο θαη επειπηζηνύκε λα μαλάξζνπκε. Μαθξηλίηζα ζην Μνλαζηήξη αββαηνθύξηαθν 5-6 Ηνπλίνπ 2010 ζην Πήιην. άββαην κεζεκέξη θηάζακε ζην βνπλό ησλ Κεληαύξσλ κε πξώην ζηαζκό ηε Μαθξηλίηζα, όπνπ ν Γάζθαινο Γηάλλεο Πξνθνπίνπ καο μελάγεζε ζηα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα, ζαπκάζακε ηα Πειηνξείηηθα ζπίηηα, είδακε ηηο δσγξαθηέο ηνπ Θεόθηινπ θαη θαζίζακε ζην κπαιθόλη ηνπ Πειίνπ γηα έλα ηζίπνπξν αηελίδνληαο ην Παγαζεηηθό. Αξγά ην απόγεπκα θηάζακε ζηα Υάληα Πειίνπ. Αθνύ ηαθηνπνηεζήθακε ζην Ξελνδνρείν θαη ζην Καηαθύγην ηνπ ΠΑΝ Βόινπ μεθηλήζακε γηα κηα όκνξθε δηαδξνκή (Υάλη Μάλζνπ-Αιηθόηξππαζαλαηόξην Καξακάλε). ηελ επηζηξνθή καο έπηαζε βξνρή θαη ιίγν πξηλ λπρηώζεη θηάζακε ζην θαηαθύγην, ζηεγλώζακε ζην αλακκέλν ηδάθη,θάγακε ηα λόζηηκα θαγεηά πνπ εηνίκαζαλ νη θίινη καο ηνπ ΠΑΝ Βόινπ θαη μεθνπξαζηήθακε αθνύγνληαο ηε βξνρή πνπ έπεθηε θαηά δηαζηήκαηα όιν ην βξάδπ. Σν πξσί ηεο Κπξηαθή νη ηνπξίζηεο έθαλαλ ην γύξν ηνπ Πειίνπ (Υάληα- Εαγνξά-Σζαγθαξάδα-Μειηέο) θαη νη πεδνπόξνη ηε ζαπκάζηα δηαδξνκή (Υηνλνδξνκηθό Αγξηόιεπθεο -Αγ. Λαπξέληηνο, πεξίπνπ 5 ώξεο), κέζα ζε νμπέο, θαζηαληέο, κειηέο, θεξαζηέο θαη ηα λεξά λα ηξέρνπλ δίπια καο ζε όιε ηε δηαδξνκή. Φάγακε ζην Βόιν θαη μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο. Κπξηαθή 20 Ηνπλίνπ 2010 ζηελ Δύβνηα. Ν. ηύξα, Αγην Νηθόιαν θαη Εσνδόρνπ Πεγή 42 πεδνπόξνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηε δηάζρηζε ηνπ παλέκνξθνπ θαξαγγηνύ ηνπ Υάξαθα θαη έθηαζαλ κέρξη ηε θαληαζηηθή παξαιία ηνπ,. όπνπ έθαλαλ πηθ-ληθ θαη κπάλην. Οη ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηα αμηνζέαηα θαη ζηε ζπλέρεηα όινη καδί ζην ρσξηό Ε. Πεγή γηα γεύκα θαη επηζηξνθή ζηε Νίθαηα.

9 Δκδρομικά Νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΩΝ 3 σο 10 Ηνπιίνπ 8ήκεξεο δηαθνπέο ζηελ γνεηεπηηθή Πιάθα ηεο Νάμνπ. Αλαρ. ην άββαην 3/7 ζηηο από ηνλ Πεηξαηά κε πινίν ηεο BLUE STAR FERRIES. Πεδνπνξία ζηελ όκνξθε δηαδξνκή Κηλίδαξνο-Δγγαξέο ( ΒΓ/Α 4 ώξεο ). Δπηζηξνθή από Νάμν άββαην ζηηο θαη άθημε ζηνλ Πεηξαηά ζηηο ΣΗΜΖ: 350 ( Παηδηά από 4-15 εηώλ έθπησζε 20%). Πεξηιακβάλεη: Γηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό ζηα μελνδνρεία BLUE HARMONY θαη ΜΑRE MONTE. Tα εηζηηήξηα ησλ πινίσλ ΠΔΗΡΑΗΑ- ΝΑΞΟ- ΠΔΗΡΑΗΑ θαη Νάμνο- Ζξάθιεηα- Κνπθνλήζηα - Νάμνο, 2 γύξνπο ζην λεζί κε πνύικαλ θαη μελάγεζε. Τπεύζπλνο Π. ΦΤΣΡΟ 31/7 σο 2/8 Σξηήκεξε νξεηβαηηθή εθδξνκή ζηνλ ΟΛΤΜΠΟ Αλαρ. από Νίθαηα (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15) γηα Ληηόρσξν-Πξηόληα από όπνπ νη πεδνπόξνη ζα κεηαβνύλ γηα δηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην Ενιώηαο ( ΒΓ/Α 4 ώξεο, απαξαίηεηε ρεηκεξηλή εμάξηεζε θαη ππλόζαθνο). Σελ Κπξηαθή 1/8 αλαρ. ζηηο γηα νξνπέδην ησλ Μνπζώλ ( 3 ώξεο ΒΓ/Α) όπνπ ζα γίλεη αλάβαζε (πξναηξεηηθά) από ην Λνύθη ζηνλ Μύηηθα ( 2918κ. 2 ώξεο ΒΓ/Β, απαξαίηεην θξάλνο ). Οη ππόινηπνη ζπλερίδνπλ γηα ην θνιηό (2911κ), ή Πξνθ.Ζιία (2801κ), ή ζην θαηαθύγην Γ. Απνζηνιίδεο γηα γεύκα, πεξηπάηνπο. ηηο επηζηξνθή ζην Ενιώηα ( δηαλπθηέξεπζε ). Σελ Γεπηέξα 2/8 ζα θαηέβνπκε ζηα Πξηόληα, κπάλην θαη θαγεηό ζηε παξαιία Ληηόρσξνπ θαη επηζηξνθή. ΣΗΜΖ : 70.Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ θαη θαηαθύγην. Τπεύζπλνο: Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ 3 σο 6 επηέκβξε 4ήκεξε εθδξνκή ζηε ΛΑΚΩΝΗΑ - ΚΤΘΖΡΑ - ΔΛΑΦΟΝΖΟ Αλαρ. από Νίθαηα (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 06.45) Σνπξηζηηθή: ΜΤΣΡΑ - ΑΝΑΒΡΤΣΖ- ΠΑΡΣΖ- ΝΔΑ- ΠΟΛΖ - ΑΠΟΛΗΘΧΜΔΝΟ ΓΑΟ ΠΖΛΑΗΟ ΚΑΣΑ- ΝΗΑ- ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ θαη 2 εκεξήζηεο εθδξνκέο α) ζηα Κύζεξα ( Καςάιε Μπινπόηακνο - Καηαξξάθηεο Νεξόκπινπ ) θαη β) ζηελ Διαθόλεζν. Πεδνπνξηθή: α) Mπζηξάο- Αγ.Ησάλλεο- Αλαβξπηή (Δ4) 3 ώξεο ΒΓ/Α θαη β) Πξνθ.Ζιίαο-Απνιηζσκέλν Φνηληθόδαζνο-Κάβν Μαιηά (5 ώξεο ΒΓ/Α) TIMH: 180 (Μαζ.+θνηη. 100 ) Πεξηιακβάλεη: Γηαλπθηέξεπζε κε πξσηλό ζηα μελνδνρεία LIMIRA MARE ( Νεάπνιε)2 θαη ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ (Κύζεξα) 1 + Πνύικαλ + μελάγεζε ζην Μπζηξά + εηζεηήξηα πινίσλ γηα Κύζεξα Τπεύζπλε :ΔΛΔΝΖ ΜΑΚΡΟΜΑΛΛΖ Κπξηαθή 19/9 ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηελ παλέκνξθε Σδηά ( Κέα ). Αλαρ. από Νίθαηα (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15) γηα Λαύξην. Από εδώ ζα πάξνπκε ην πινίν πνπ ζα καο θέξεη ζηελ Κνξεζζία (ην ιηκάλη ηεο Σδηάο). Δδώ νη ηνπξίζηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηηο ζπάληεο νκνξθηέο ηνπ λεζηνύ. Οη πεδνπόξνη ζα θάλνπλ ηελ δηαδξνκή: Ηνπιίδα- Πέηξηλνο Λέσλ-Φαξάγγη Οηδηάο ( ζε 3 ώξεο θαη ΒΓ/Α.) Αλαρ. ζηηο κε ην πινίν γηα επηζηξνθή. TIMH: Πξνζερώο Τπεύζπλνο: Ν. ΒΑΕΟ 2-3 Οθησβξίνπ 2ήκεξε Σνπξηζηηθή Πεδνπνξηθή θαη Οηθνινγηθή: Πνιπιίκλην Μεζζήλε πγξνβηόηνπνο Γηάινβαο (κε αθνξκή ηελ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΖΜΔΡΑ ΠΣΖΝΩΝ). Αλαρ. από Νίθαηα ζηηο (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 06.45) γηα Σξίπνιε-Καιακάηα-Υαξαπγή ( πεδνπνξία 3 ώξεο ζην ζαπκαζηό Πνιπιίκλην.) Οη ηνπξίζηεο ζπλερίδνπλ γηα Πύιν-Μεζώλε ( επίζθεςε θάζηξνπ θαη γεύκα )- Υαξαπγή (παξαιαβή πεδνπόξσλ) θαη κεηά Aγ. Απγνπζηίλν - (Μεζζήνηρ) και διανςκηέπεςζη ζηο ξενοδοσείο «ΗΑ». Κπξηαθή αλαρ. ζηηο γηα ην Μαπξνκκάηη,όπνπ ζα μελαγεζνύκε ζην Μνπζείν θαη ζηνλ Αξρ. ρώξν ηεο Μεζζήλεο. Αλαρ. ζηηο γηα ηνλ πεξίθεκν πγξνβηόηνπν ηεο Γηάινβαο θαη μελάγεζε ζηνλ πξνζηαηεπκέλν ρώξν κε ηε κεγάιε πνηθηιία νξληζνπαλίδαο. ( 2σξε πεδνπνξία ΒΓ/Α). ΣΗΜΖ: 85 (καζ.+ θνηη. 45). Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ, Ξελνδνρείν κε εκηδηαηξνθή θαη μελάγεζε. Τπεύζπλνο: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ Κπξηαθή 17/10 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηελ ΒΡΑΤΡΩΝΑ (Μνπζείν Αξηέκηδνο)- ΚΟΤΒΑΡΑ ΚΑΚΖ ΘΑΛΑΑ Αλαρ. από Νίθαηα (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.45) γηα Μεζόγεηα - Βξαπξώλα ( μελάγεζε ζην κνπζείν κε ηα παηδηά!). ηε ζπλέρεηα νη ηνπξίζηεο ζα ζπλερίζνπλ γηα Μνλή Κεξαηέαο -Καθή Θάιαζζα (κπάλην, γεύκα) ελώ νη πεδνπόξνη ζα θάλνπλ ηελ δηαδξνκή Κνπβαξάο-Καθή Θάιαζζα (ΒΓ/ Α 4 ώξεο). Αλαρ. ζηηο γηα επηζηξνθή. ΣΗΜΖ: 15 (καζ.+ θνηη. 8). Πεξηιακβάλεη: πνύικαλ θαη μελάγεζε Τπεύζπλνο ΖΛ. ΚΑΦΧΡΟ 28 σο 31/10 Σεηξαήκεξε ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΔΣΔΩΡΑ-ΜΔΣΟΒΟ-ΒΑΛΗΑ ΚΑΛΝΣΑ- ΚΑΣΑΝΗΑ- ΝΔΡΑΪΓΟΥΩΡΗ- ΠΔΡΣΟΤΛΗ- ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΚΟΒΟΤ- ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΖ Πέκπηε αλαρ. ζηηο (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.45) γηα Λακία-Σξίθαια (γεύκα)-πήιαην Θεόπεηξαο -Μεηέσξα (επίζθεςε Μνλήο Αγ.ηεθάλνπ) - Καλαμπάκα ( δείπλν, δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Κ. ΦΑΜΗΖ 3 * ). Παξαζθεπή. Αλαρ γηα ην γξαθηθό ρσξηό Μειηέο. Δδώ νη πεδνπόξνη ζα πξνσζεζνύλ κε ηνπηθό κεηαθνξηθό κέζν ζηε Βάιηα Κάιληα (Αξθνπδόξεκα 4σξε πνξεία,βγ/α) κέζα ζηνλ Δζληθό Γξπκό. Οη ππόινηπνη αθνύ επηζθεθζνύλ ην θξάγκα Αώνπ θαη θάλνπλ ηνλ γύξν ηεο ιίκλεο ζα θαηαιήμνπλ ζην ηζηνξηθό Μέηζνβν (4 ώξεο γηα μελάγεζε θαη γεύκα )- Μειηέο - Καιακπάθα ( δείπλν, δηαλπθηέξεπζε.). άββαην αλαρ. ζηηο γηα ηελ καγεπηηθή δηαδξνκή Καζηαληά Γέζε - Ππξξά - Νεξατδνρώξη (πεξίπαηνο 3 ρικ.) σο ην εξστθό Πεξηνύιη ( 3 ώξεο γηα βόιηεο θαη γεύκα) - Διάηε- Καλαμπάκα. ( δείπνο, διανςκηέπεςζη). Κπξηαθή Αλαρ γηα Καξδίηζα-Λνπηξά κνθόβνπ - Μαθξαθώκε-(2σξνο πεξίπαηνο κέζα ζην πιαηαλνδάζνο θαηά κήθνο ηνπ πεξρεηνύ)-τπάηε (γεύκα) θαη επηζηξνθή. ΣΗΜΖ: 170 (καζ.+ θνηη. 120 ). Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ, 3 δηαλπθηεξεύζεηο κε εκηδηαηξνθή, μελάγεζε ζην Μέηζνβν θαη κεηαθνξά ζηε Βάιηα Κάιληα. Τπεύζπλνο: Π. ΦΤΣΡΟ Εκδρομές Νοεμβρίοσ: Κυριακή 7/11 ΠΑΤΛΙΑΝΗ - ΚΑΣΑΒΟΘΡΔ Τπέπζπλνο: Γ. ΓΚΟΤΓΚΟΣΑΜΟ Κυριακή 20/11 : ΑΣΡΟ- ΚΑΣΑΝΙΣΑ- ΠΡΑΣΟ Τπεύζπλνο: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ 9

10 140 πεδνπόξνη ηνπ «Φπζηνιάηξε» κε ηξία πνύικαλ, ην άββαην, 8 Μαΐνπ 2010, μερύζεθαλ ζην ζετθό θαξάγγη ηεο Αγάιεο ζηελ Γαζνπεξπαηήκαηα ζηελ Αγάιε Άζθεζε Νν 18. Παίδνπλ ηα Λεπθά θαη ληθνύλ... θεληξηθή Δύβνηα. Από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 70 ήηαλ παηδηά ειηθίαο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη Α Γπκλαζίνπ. Μεηά από πεξίπαην 45 ιεπηώλ όπνπ νη κηθξνί καο θίινη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπιιέμνπλ δαζνζεζαπξνύο (θνπθνπλάξηα, θιαδηά, θύιια) πνπ ηνπο έθαλαλ εληύπσζε, ζηαζκεύζακε ζηελ Κξπνπεγή γηα μεθνύξαζε, πηθ-ληθ, εμεξεύλεζε ηεο θύζεο θαη ειεύζεξν παηρλίδη ηξηγύξσ θαη κέζα ζην πνηάκη. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εθδήισζεο πξνζθέξακε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά ηεο πόιεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε θύζε θαη λα μεθαληώζνπλ εμεξεπλώ- Πηθ-ληθ ζην θαξάγγη ηεο Αγάιεο ληαο, αλαθαιύπηνληαο, παίδνληαο! Δ- πίζεο, ηα «κεγάια παηδηά» είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πεξπαηήζνπλ δύν ώξεο αθόκε -σο ηελ πεγή Κξάηηα- θαη λα απνιαύζνπλ ην κεγαιείν ηεο θύζεο θαη ηηο ελαιιαγέο ηνπ ηνπίνπ. Μαγηθό επίζεο είλαη ην γεγνλόο όηη μαλαζπλαληεζήθαλ άλζξσπνη πνπ γλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο κα πνπ είραλ λα βξεζνύλ θαη λα κηιήζνπλ γηα πνιιά ρξόληα! Σελ επόκελε κέξα ζην Σκήκα Παηδηθήο Εσγξαθηθήο ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Νίθαηαο 20 κηθξνί εμεξεπλεηέο κε ηε βνήζεηα γνληώλ θαη θίισλ εηδηθώλ ζηε δσγξαθηθή, γιππηηθή θαη έθθξαζε κέζσ ηέρλεο έθηηαμαλ 2 θαιιηηερλήκαηα -έλα ζπίηη ηνπ δάζνπο θαη έλα δέληξν- από ηα πιηθά πνύ είραλ καδέςεη θαηά ηε πεδνπνξία! Καιιηηερλήκαηα ησλ παηδηώλ Σα έζνδα ηεο εθδξνκήο πξνζθέξζεθαλ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Πεηξαηά πξνο εμαζθάιηζε πξώησλ πιώλ γηα θαιιηηερλήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε εξέζηζκα ρεηξνηερλίεο δσγξαθηθήο, θνιιάδ θ.η.ι. ( art therapy). Αληίζηνηρε εμόξκεζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 2 Μαΐνπ 2010 ζην Βνηαληθό Κήπν Υατδαξίνπ όπνπ εθεί ζπκκεηείραλ ελήιηθεο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο. Έλα αθόκε ελδηαθέξνλ επεθηεηλόκελν απνηέιεζκα ηεο πξσηνβνπιίαο πνύ αλέιαβε ν ζύιινγόο καο είλαη ε αληαιιαγή ησλ έξγσλ ηέρλεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ ηεο Νίθαηαο θαη ησλ ελειίθσλ ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη ε δεκηνπξγία ηζηνξηώλ από θάζε νκάδα κε ηα έξγα ηεο άιιεο! Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο θίινπο πνύ ζπκκεηείραλ κε κεξάθη ζηε πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εθδήισζεο εθπαηδεπηηθνύο, θαιιηηέρλεο, γνλείο, κέιε ηνπ «Φπζηνιάηξε»- κηαο θαη κνηξάζηεθαλ καδί καο ηνλ ρξόλν ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δπλαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ νκάδα. Δπίζεο, επραξηζηνύκε θαη όζνπο δελ θαηάθεξαλ λα είλαη παξόληεο απηή ηε θνξά καδί καο αιιά καο ράξηζαλ ηελ αθνή ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο! Καιή ζπλέρεηα ζηα ηαμίδηα ηεο δσήο καο Δηξήλε Οξληζνπνύινπ Λύζε άζθεζεο Νν 17 Ζ ιύζε ηνπ ζθαθηζηηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο είλαη ε εμήο: 1. Βζ7+!!, ΡρΒ 2. Πδρδ7+, Ρε8 3. Πε7, Ρζ8 4. Πζ7, Ρε8 5. Πβε7+# θαη ηα ιεπθά ληθνύλ. Σξηκεληαία Πεξηνδηθή Έθδνζε Ηδηνθηήηεο: Δθδξνκηθόο Οξεηβαηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο «Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νηθαίαο Ησλίαο 82 Β Νίθαηα Σ.Κ Σει & fax Δθδόηεο: Καθώξνο Ζιίαο Ηζηνζειίδα: Δπηηξνπή ζύληαμεο: Καθώξνο Ζιίαο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Υαπίδεο Μαηζαίνο-Καθώξνο Ζιίαο 10

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ Διανέμεηαι δωπεάν ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Κνπή Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2011 Σεύρνο 21 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΜΔ ΣΑΘΔΡΖ ΠΟΡΔΗΑ ηελ θαηάκεζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΝΓΙΝΟ - ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ

ΛΟΝΓΙΝΟ - ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ Πληπώζηε με ηην πιζηυηική ζαρ κάπηα 100 ηο μήνα ηο άηομο ζε δίκλινο δυμάηιο ζε 6 άηοκερ δόζειρ και ηαξιδέτηε ζηο Μαγεςηικό και Υπιζηοςγεννιάηικο Λονδίνο. ΛΟΝΓΙΝΟ - ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ 1η μέπα: Αθήνα - Λονδίνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα